Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler)

2 Ekim 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün ki dersimizin konusu “Soru Sorma Özgürlüğü…” Kuranı Kerim’de Resulullah’a (s.a.v) çok sayıda soru sorulmuştur. Hatta Duha Suresi 10. Ayetin Allahu Teala şöyle diyor. “Ve emmes sâile felâ tenher” “Sana soru sorana karşı ilgisiz davranma.” (Duha 10) “felâ tenher” kelimesinin anlamı bizde biraz farklılaştırılır. İşte “soru soranı azarlama” diye bir şey var.

Vedat YILMAZ: 1:34 1:39 sn. anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Diyanet İşleri Mealinde “Sakın isteyeni azarlama.” Mesela İsra Suresi 23. Ayette anne, babaya karşıda “ve lâ tenher humâ” “o ikisini azarlama” (İsra 23) denir. Şimdi bizde… İnşallah bu derste de göreceksiniz. Hakikaten ben, bu ayetlere bu anlamları verirken hangi Arapçayı esas almışlar, her defasında hayret ediyorum. Mesela şimdi Türkçemizde nehir vardır. Nehir kelimesi bize Arapçadan geçmedir. Arapçada nehir, nehrin içindeki suya denmez. Onun yatağına denir. Yataktan dolayı akan suya da mecaz olarak nehir denir. Nehrin iki yakası bitişik olsa oradan su akabilir mi? İki yakası birbirinden ayrıdır. İşte bu aradaki açıklığa nehir denir. Yani nehrin bir yakası bir tarafta, diğer yakası başka tarafta ortadan su akıyor. O zaman “ve lâ tenher humâ” nedir? Yani annen veya baban orada duruyor ama sen araya bir mesafe koymuşsun. Ne demek olur? “Onlara ilgisiz davranma” (İsra 23) olur. Mesela adam sizden bir şey istiyor, duymazlıktan gelir. Ya da ziyareti keser, telefonlaşmaz vs. ilgisiz davranmadır. “ve lâ tenher humâ” “Onlara karşı ilgisiz davranma” (İsra 23) odur. Şeyde öyle “Ve emmes sâile.” Soru soranda olur, bir şey isteyende olur. İkisi de olur. “Ve emmes sâile felâ tenher” “Bir şey isteyene karşı ilgisiz davranma.” (Duha 10) Adam bir şey soruyorsa ona ilgi göster. Kuranı Kerim Allah’ın kitabı olduğu için aynı zamanda sözlük olarak da kullanılabilecek bir yapısı vardır. Yeter ki Kuran’da Cenabı Hakkın bildirdiği kurallara uyalım. Yani Allahu Teala bir yerde özet olarak söyler. Mesela “dileyene karşı ilgisiz davranma” der. Bir başka yerde de onun örneğini verir. Mesela Abese Suresinde bu var. “Abese ve tevellâ, En câehul  ağmâ” “O ama ona geldi diye yüzünü döktü, sırtını döndü.” (Abese 1-2) Mesela burada Harun Hoca var. Harun Hoca bana baktığı zaman böyle az bir çehremi bir rahatsızlık, hoşnutsuzluk yapsam, sırtımı dönsem buna ne dersiniz? İlgi göstermemek dersiniz. İşte azarlama diye tercüme ettikleri şey budur. Abese Suresinde şöyle diyor. “Abese ve tevellâ” Yanına geldi diye bir rahatsızlık hissediyor. Burada Resulullah birisiyle konuşurken “En câehul  ağmâ” “hem de ama geldi diye.” Adam göremiyor ki. Harun Hoca görüyor. O göremiyor. Allahu Teala “Ve mâ yudrîke leallehû yezzekkâ” “Sen ne biliyorsun belki o kendini geliştirecekti” (Abese 3) diyor. “Ev yezzekkeru” “Ya da senden bir bilgi edinecekti.” Tabi şeye bakarsanız maalesef hepsinin anlamı bozulmuştur. “fetenfeahuz zikrâ” “Bu bilgi ona fayda verecekti.” (Abese 4) O zaman Resulullah’tan bir şey istemek için gelene karşı o gösterdiği ilgisizlik hangi yasağı ortaya getiriyor? “Ve emmes sâile felâ tenher” (Duha 10) Adam Resulullah’a bir şey sormaya gelmiş. “Sana soru sormaya gelenlere karşı ilgisiz davranma” (Duha 10) diyor. O zaman soru sorma işi İslam’da en önemli konulardan mıymış? Çünkü bununla ilgili Allahu Teala kısa bir surede açık bir emir ortaya koyuyor.

Şimdi okuyacağım ayeti dikkatle takip edin. “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Müminler” “lâ tes’elû an eşyâe” “bazı şeyleri sormayın.” (Maide 101) Eşyae şey kelimesinin çoğuludur. Şey Arapçada her varlık için kullanılır. Allahu Teala içinde kullanılır. “leyse kemislihî şeyé’” “Allah’ın benzeri bir şey yoktur.” (Şura 11) Yani varlık demektir. Dolayısıyla var olan her şeydir. Eyleme de denir, zihninizde olana da denir. Aklıma bir şey gelmiyor dersiniz. Arap dili açısından da doğrudur. “lâ tes’elû an eşyâe” “bazı şeyleri sormayın.” “in tubde lekum tesué’kum” “Onlar ortaya çıkarılırsa sizi sıkıntıya sokar.” “ve in tes’elû anhâ hîne yunezzelul gur’ânu tubde lekum” “Kuran indirildiği sırada eğer bu tür şeyleri sorarsanız bunlar karşınıza çıkarılır.” Size gösterilir. “afallâhu anhâ” “Allah bu tür şeyleri sizin için terk etmiştir.” Bu tür şeyleri size vermemiştir. “vallâhu ğafûrun halîm” “Allahu Teala çokça bağışlayan ve çok yumuşak davranandır.” (Maide 101)

Gad seelehâ gavmum min gablikum” “Bu tür şeyleri sizden önce bir topluluk istedi.” Kuran indiği sürece istemeyin dedi. Kuran indiği sürece onların arasında kim olur? Resulullah olur. Kuran’ın inişi bittiği zamanda Resulullah vefat etti. İndiği sürece istemeyin diyor. Kimden istenir bu? Gelip Resulullah’a söylenir. Peki, sizden önce bir kavim istedi diyor. Onlar kimden istemiş olurlar? Kendi nebilerinden… “summe asbehû bihâ” “Sonra o istedikleri şey sebebiyle” “kâfirîn” “kâfirler oldular.” (Maide 102) İstedikleri şey onları kâfir yaptı.

Bakın bunun mealinden ben size okuyayım. Diyanet İşleri Meali. “Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın.” Açıklandığı zaman beni üzecek şeyleri nasıl bilebilirim? Devam edelim. “Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır.” “afallâhu anhâ” ifadesine “Allah onları bağışlamıştır” diye anlam veriliyor. Bağışlamak için ne gerekir? Bir suç işlenecek? Demek ki sordunuz da bağışlamış. Hâlbuki sormayın diyor. Sizden öncekiler sordu şöyle oldu diyor. Ayete verilen mealde çelişkiyi görüyor musunuz? “Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)” (Maide 101) “Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kâfir oldu.” (Maide 102) Şimdi açıklamayı okuyalım. “Bazı kimseler Hz Peygamber’e Hac her yıl mı farz, yoksa ömürde bir defa mı diye sormuşlar.” Bunu sormayacaksın. Niye? Her yıl farz dese her yıl farz olurmuş. Kimse gidemezmiş. Resulullah hayattayken zaten oraya gidenler orayı dolduruyordu. Bütün Müslümanlar oraya her yıl nasıl girerler? “ve lillâhi alen nâsi hıccul beyti” “O beyti haccetmek Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.” (Ali İmran 97) Bir Hac ettin bitti. Yani orada haccı yaptın, görevini yerine getirdin. Bunu kimse sormaz ama öyle söylüyorlar. Ondan sonra Resulullah için sanki sorulmuşta “Benim babam kimdir?” O kâhin mi? Kâhinlerde bilmez de en azından atar. Buraya böyle bir şey yazılır mı? “Babam cennette mi, yoksa cehennem de mi?” Cennet, cehennem ahirette olacak. Şu anda kimsenin cennette, cehennemde olma durumu yok ki… Sorular bile acayip… “Bunun üzerine ayet inmiş. Kişinin üzerine lazım olmayan, nezaket kaidelerine uymayan cevap verirse soru sahibinin üzülmesine yol açan sorulardan kaçınılması tavsiye edilmiştir.” Siz biliyorsunuz ki Kuranı Kerim’de bir ayet diğer taraftaki ayetler tarafından açıklanırdı. Burada açıklamayı kim yapmış? Rivayetler, şunlar, bunlar… Halbuki Allahu Teala açıklama yetkisini Resulullah’a da vermemiştir. Allahu Teala Hud Suresinde “Elif lâm râ, kitâbun uhkimet âyâtuhû” “Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış.” “summe fussılet” “sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır.” “mil ledun hakîmin habîr” “Hakim ve habir tarafından.” (Hud 1) Yani Allah tarafından… Niye böyle? “Ellâ tağbudû illallâh” “Allah’tan başkasına kul olmayasınız diye.” (Hud 2) Başkası açıklarsa kendini Allah’ın yerine koymuş olur. Şimdi bunlar kendilerini Allah’ın yerine koymuş olmuyorlar mı? Ama böyle bir metot İslam Âleminde hiç bilinmez. Büyük bir ihtimalle Emevi ve Abbasi dönemlerinde unutturulmuş. Aksi takdirde ne mezhep oluşturabilirsiniz. Ne değişik görüşleri millete… Ne de bu ayetlerin anlamını bozabilirsiniz. Şimdi buradan biz ne yapacağız? Bakacağız. Allahu Teala burada “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tes’elû an eşyâe in tubde lekum tesué’kum” “Bazı şeyleri sormayın. Size açıklanırsa sizi üzer.” Sizi sıkıntıya sokar. “ve in tes’elû anhâ hîne yunezzelul gur’ânu tubde lekum” “Kuran indirildiği sırada sorarsanız size açıklanır.” “afallâhu anhâ” (Maide 101) “afa” kelimesinin anlamı… Evet, affetti manasında kullanılır ama kelimenin sözlükte kök anlamı bir şeyi terk etmektir. Yapmamaktır. Yani Allahu Teala sizin için bunu yapmadı. Allah’ın yapmadığı şeyi siz istemeyin. “ve in tes’elû anhâ hîne yunezzelul gur’ânu tubde lekum” “Kuran inerken bunu isterseniz” indirilir demiyor. “Sizin için gösterilir” (Maide 101) diyor. Gösterilen şey nedir? Bir şey göster dediğin zaman gösterilen şey nedir? Resulullah inen ayetleri millete gösteriyor muydu? Tebliğ ediyordu. Gösterilen nedir? Ben size mesela bardağı gösteriyorum. Konuştuğum şeylere gösteriyor diyebilir misiniz? Bardağı gösteriyorum. Peki, Allah’ın resulünün göstereceği şey ne olur? Mucize olur. Başka bir şey olur mu? “Gösterilir size” diyor. “afa” kelimesinin anlamı da terk etmek demektir. “afallâhu anhâ” “Allah bunu sizin için terk etti” (Maide 101) diyor. Yapmadı, yani size mucize göstermedi. Size mucize vermedi. İsterseniz Kuran indirilirken verilir. Mesela Maide suresi en son inen surelerdendir. Mekke’de inen İsra Suresinde Allahu Teala “Ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti” “Size ayetler göndermemizi yani mucizeler göndermemizi yasaklayan” “illâ en kezzebe bihel evvelûn” “Öncekilerin onlar karşısında yalan söylemeleridir.” Mucizeler karşısında yalan söyleyenler ne oluyor? Kâfir oluyor. “ve âteynâ…15:32 bozuldu, atladı. ve mâ nursilu bil âyâti illâ tahvîfâ” “Biz ayetleri sadece korkutmak için göndeririz.” (İsra 59) Bakın, İrsal kelimesi, ayet kelimesi geçti. Bazıları mucize yoktur diyor. Peki, mucize yoksa o zaman bu ayete nasıl mana vereceğiz? “Sana ayet göndermemizi engelleyen” o zaman ne dersiniz? Kuran’ı indirmemizi engelleyen dersiniz. Başka anlam olur mu? O zaman bu Kuranı Kerim Resulullah’a inmedi mi? Bu ayet… Böyle bir şey Kuran’da ne arıyor? İnmemiş bir kitapta böyle bir şey olur mu? O zaman indirilen ayet vardır, gönderilen ayet vardır. İndirilen ayet, okumak içindir, anlatmak içindir. Gönderilen ayet göstermek içindir. Onun için hep mucize gösterme denir? Ondan dolayı Allahu Teala “in tubde lekum” “size gösterildiği zaman” (Maide 101) kelimesini kullanmış. “tesué’kum” “sizi sıkıntıya sokacak” (Maide 101) diyor. “Sana göndermemizi engelledi.” (İsra 59) Ama senden önce bir topluluk istemişti. Bakın burada söylüyor. “Gad seelehâ gavmum min gablikum” “Sizden önce bir topluluk bunu istedi.” (Maide 102) Topluluk dendiği zaman bir nebinin kavmi olması gerekiyor. Bir kavim. Bakalım o nebi kimmiş? Bu Salih (a.s). Baştan okursam çok uzun olacak. Burada daha anlatılacak çok şey var. Salih (a.s) ile ilgili yarıdan okuyorum. Şuara Suresinin 153. Ayetinden itibaren okuyorum. Kavmi Salih’e (a.s) sen büyülenmişsin diyor. “Mâ ente illâ beşerum mislunâ” “Sende bizim gibi tıpkı bir insansın” diyorlar. Ondan sonra “feé’ti biâyetin in kunte mines sâdigîn” “Eğer Allah’ın resulü olduğun konusunda, Allah’ın nebisi olduğun konusunda haklıysan bize bir ayet getir.” (Şuara 154) “Ayet getir” demek “Kuranı Kerim gibi ayet getir” manasına mı olur? “Bir mucize getir” olur değil mi? “feé’ti biâyetin” “bir ayet getir” diyor. Bunu kim istemiş? Salih’in (a.s) kavmi istemiş. Peki… Geldikten sonra bunlar ne olmuş? “Gâle hâzihî nâgatul” “İşte bu bir dişi deve” Devenin neresi mucize olacak? Her taraf deve dolu… Mesela bize hep kayadan bir deve çıkardı derler. Kuranı Kerim’de bu yok. Kayadan deve çıkarması meselesi yok. Kuran’da olan ne? “lehâ şirbuv” “Şehrin suyunu bir gün o deve içecek.” Bütün şehrin suyunu bir deve nasıl içer? Bu tam bir mucize işte… Bir gün o deve içecek. “ve lekum şirbu yevmim mağlûm” “Belli bir günde su size akacak.” (Şuara 155) Yani ey şehir halkı bir gün siz alacaksınız, bir gün bu deve alacak. Öyle bir deve ki tüm şehrin suyunu içiyor. Yeryüzünde böyle bir deve olur mu? İşte bu bir mucize oluyor. Gözleriyle görüyorlar. Şehrin suyunu içiyor. Ondan sonra “Ve lâ temessûhâ bisûin feyeé’huzekum azâbu yevmin azîm” “Sakın ha o deveye kötü davranmayın. Büyük bir azap sizi yakalar” (Şuara 156) diyor. Ne yapmışlar? “Feagarûhâ” “O deveyi kesmişler.” “feasbehû nâdimîn” “ve kestiklerine de pişman olmuşlar.” (Şuara 157) Niye? Çünkü arkasından azap gelmiş. Yoksa inançla ilgisi yok. Kestiklerine üzülmüşler. “Feehazehumul azâb” “Onları azap yakaladı.” “inne fî zâlike leâyeh” “Bunda bir ibret vardır.” “ve mâ kâne ekseruhum mué’minîn” “Onların çoğu mümin değildi.” (Şuara 158) İnanmadı. “Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm” “Senin rabbin elbette aziz ve rahimdir.” (Şuara 159) Bakın Salih (a.s) gelip nebi olduğunu söylüyor. Hadi mucize getir diyorlar. Mucize geliyor. Mucize olduğundan kimsenin şüphesi yok. Mesela Musa’da (a.s) mucizelerle gelmiştir. Firavun, Musa’nın (a.s) kesin olarak doğru olduğunu anlamıştı ama hesabına gelmediği için inanmamıştı. Bunlarda aynı şekildedir. Kuranı Kerim’de İsa’nın (a.s) mucizeleri vardır ama kavmi istememiştir. O mucizelerle gelmiştir. Musa’nın mucizeleri vardır ama kavmi istememiştir. O mucizelerle gelmiştir. Kavminin mucize talep ettiği tek kişi Salih’tir (a.s). Şimdi o tek kişiyi Allah… Müslümanlara Muhammed’e (a.s) mucize vermediğini belirttiğini ayette söylüyor mu? Bakın Kuran nasıl açıklıyor. Şu söylediklerimi şu raflardaki kitapların hiçbirisinde bulamazsınız. Mümkün değil. Ama Allah’ın kitabında bulursunuz. Bu Allah’ın kitabının olmazsa olmaz metodudur. “Ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti” “Size mucizeler göndermemizi engelleyen sadece şu oldu.” (İsra 59) Bizim gelenekte Allah’ı bir şey engeller mi? Geleneğimize göre böyle ayet mi olur? Gelenekteki anlayış bu değil mi? Bu Allah’ın sözü kardeşim… Allah’ı Allah’ın dediği gibi şey yapacaksın. Niye her şey ezelden kararlaştırılmıştır derler. Nereden çıkardınız? Tabi kader inancını ortaya koyacaklar ki suçu Allah’a mal etsinler. Kendi beceriksizliklerini Allah’a fatura etsinler. Ondan sonra “Öncekiler yalanladı da onun için” (İsra 59) diyor. Salih’i (a.s) yalanladılar mı? Ve kâfir oldular mı? Peki, Maide Suresi 101. ayette ne diyor? “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tes’elû an eşyâe” “Bir kısım şeyleri sormayın” İstemeyin diyor. “in tubde lekum” “Size gösterilirse” İnerse değil. Salih’in (a.s) kavmine deve gösterildi mi? Karşılarında göründü mü? “tesué’kum” “Sizi sıkıntıya sokar.” Niye sokuyor? “ve in tes’elû anhâ hîne yunezzelul gur’ânu tubde lekum” “Kuran indirilirken bunu isteseniz size gösterilir.” Gelir. Salih’in (a.s) kavmi istediği gibi… “afallâhu anhâ” Burada Allah affetmiştir diye anlam verilmez. Çünkü az öncede söyledim. Mekayisil Lüga, arzu edenler orada da görebilirler. Af kelimesinin asıl kök anlamı terk etmektir. Az önce nehir kelimesine azarlama diye verdikleri anlamda olduğu gibi… “afallâhu anhâ” “Allah o şeyleri sizin için terk etti.” “Bizi engelledi” dediği zaman “terk etti” ile bağdaşan aynı kelime değil mi? Manaları bağdaşmıyor mu? Yani bizi mucizeler göndermekten engelleyen şu oldu derken ben göndermedim demiş oluyor. Mucize göndermeyi terk ettim diyor. “Allah o şeyleri sizin için terk etti.” “vallâhu ğafûrun halîm” “Allah hataları çok örter ve çok yumuşak davranır.” (Maide 101) “Gad seelehâ gavmum min gablikum” “Sizden önce bir topluluk onu istedi.” Hangi topluluk istedi? Salih topluluğu… Allah iki ayrı yerde söyledi. Başka yerlerde de var. “summe asbehû bihâ kâfirîn” “O mucize sebebiyle kâfir oldular.” (Maide 102) Çünkü kestiler. Azaba uğratıldılar. Onlar mucize istediler. Bazıları şunu söylüyor. Allah burada bu ayeti söylüyor, mucize verdiği topluluklar… Mesela Resulullah’tan mucize istenmişti. Gene İsra Suresinde var. Mekkeliler istiyor ama Allah o mucizeyi vermiyor. Bunları doğru tercüme etmişlerdir. Zamandan kar etmek için mealden okuyacağım. Çünkü burada hem Harun Hoca’nın hem de Vedat’ın söyleyeceği çok önemli şeyler var. Resulullah’a ne diyorlar bakın. Mekkeliler diyor ki… “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız.” (İsra 90) Bu bir mucize talebi değil mi? Bu talebi Mekkeli müşrikler yapmıştır. Ama Allah Maide Suresi 101 de ki emri Müminlere veriyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenû” diyerek Müminlere söylüyor. Allah, Mekkeli müşriklerin bu talebini yerine getirmedi. Çünkü Salih kavminin talebini yerine getirdi. Arkasından onlara ceza verdi. Bunların talebini yerine getirseydi, bunlar da Salih kavmi gibi davransaydı bunları da helak ederdi. Hâlbuki Muhammed (a.s) son nebidir. Bazıları “peki, İsrail oğulları niye helak olmadı” diyor. İsrail oğulları mucize istemedi. Bakın Kuranı Kerim’e bir tane yoktur. Evet, Musa (a.s) mucize ile gelmiştir, İsa (a.s) mucize ile gelmiştir ama bu onların talebi değildir. Mekkeli müşrikler talep etti. Allah vermedi. Bu talepleri görmedi. Bizim bu talepleri engelleyen Salih kavmi oldu diyor. Tabi bu ayetler tüm sistemi çökertiyor. Geleneksel sistemi… Mesele anlaşıldı mı? “Eğer Kuran indirilirken Müminler siz isterseniz gösterilir” diyor. O zaman Allah sizin için terk etmiştir dediği zaman terk ettiğinin ne olduğu Kuran’da var mı? İşte bitti. Ayetin anlaşılmayacak bir tarafı kaldı mı? Ben size her zaman söylüyorum. Ayeti doğru anlamak için hoca olmaya gerek yok. Niçin hoca olmaya gerek vardı? Manayı çarpıtmak için iyi hoca olacaksın. Öyle bir çarpıtacaksın ki millet anlayamayacak. Hani hep söylerler. Bir deli bir kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz. Bende “peki, o taşı akıllı kişi kuyunun tam su gelecek noktasına yerleştirmiş olsa kim onun farkına varabilir? Kırk milyon akıllı o taşı orada göremez bile… Bu tür şeyleri akıllı insanlar yaptığı için birçokları göremiyor. Kötü niyetinden değil. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. Bakın sonuç… Tefsir kitapları hep buradaki yazılanlarla dolu… “Ya Resulullah her sene mi Hac?” diye sorsa “Her sene desem her sene farz olur.” Farz kılan Muhammed mi (a.s), Allah mı? Kim farz kılıyor? Bu mantıkta olduğunuz zaman siz Resulullah’ın karşısında ona herhangi bir şey sorabilir misiniz? Eğer bu mantık doğruysa ona bir şey sorabilir misiniz? Ne yapacaksın? Susacaksın. Bu kadar ayete rağmen “soru soranı engelleme” ne oldu? Azarlama oldu. Ondan sonra Maide 101. Ayete ve bu gibi ayetlere verilen manadan hiçbir şey anlayamazsınız. Ama sonuçta bizde şu ortaya çıkmıştır. Talebeler hocalarına soru soramaz. Medreselerde soru sormak yasaktır. Ben mesela talebeliğimde imam hatipten geldiğimde öğleden sonraları medreseye giderdim. İmam Hatip’te talebeyken Cumartesi, Pazar medreseye gider, Arapça okurdum. Hocaya bir iki soru soruyorsun, hoca sinirleniyor falan… Bende bir daha soru sormamaya karar verdim. Ama İmam Hatip’te soruyorduk. İmam Hatip’in en iyi tarafı hiç olmazsa bugün ki okullarda sorulabiliyor. İmam Hatip okulunda da son sınıfta bitirme imtihanları vardı. Son kâğıdı jüriye teslim ettim. Jüri Başkanı benimle beraber dışarı çıktı. Abdülaziz, şimdi kâğıtlar okunmadı, imtihan sonuçları da belli değil ama sen kesin geçmişsindir dedi. O zaman üniversiteyi kazanmak İmam Hatipler için hemen hemen imkânsızdı. Sen üniversiteyi de kazanırsın dedi. Ama merak ettiğim bir şey var dedi. Bundan sonra kime soru soracaksın dedi. Kime itiraz edeceksin dedi. Hocam elbette çıkar dedim. Mesela bizim fakülteyi de ben birincilikle bitirmeme rağmen hiçbir hoca bizi yanına bile yaklaştırmadı. Soru sormayacaksın. İstanbul müftülüğüne geldiğimde İstanbul Müftü Yardımcısı olarak tayin edildim. Daha yeni mezun olmuşum. Hakikaten İstanbul Müftü Yardımcısı olduğuma… Önce Ankara’da bir imtihana aldılar. İşte geldik. Evimiz İstanbul’da… Bir zarf geldi. Baktım İstanbul Müftü Yardımcısı olmuşum. Şok oldum. İstanbul Müftülüğü bende müftü yardımcısı… Allah ne biçim şey diye şaşırdım. Üç ay geçti aradan… Bir de baktım ki herkes çekildi. Ben Müftü yardımcısıyım bana ne sandalye, ne masa, ne oda… Hiçbir şey vermediler. Misafirim geldiğinde çaycıya çay söylettiriyorum. Buna çay getirmeyeceksin diye Müftü tembih ediyor. Bir gün baktım ki toplantı yapmışlar. Hiç kimse yok. Bende rahmetli Timurtaş Hocanın koltuğuna oturdum. Ahmet Vanlıoğlu ile geldiler. Odaları da karşı karşıya zaten… Ben zaten nerede boş yer bulursam orada oturuyorum. Ahmet Vanlıoğlu durum çok kötü dedi. Hayırdır dedim. Müftü efendi ya Abdülaziz ya ben diyor dedi. Çünkü fetvalarına müdahale etmeye başladım. Ya Abdülaziz gidecek ya ben diyormuş. Bende ayağa kalktım, Ahmet Bey buradan ben gidersem hepiniz gidersiniz haberiniz olsun dedim. Bir korktular. Bana Müftülüğün en lüks odasını verdiler. Oraya bir keresinde birisi Müslüman oluyordu, Müftü Timurtaş Hocaya git bu kişiye telkinde bulun diye anahtarı vermiş. Timurtaş Hoca da çok canın sıkılıyor git sen telkin ver diye anahtarı getirip bana verdi. Müftü duyup fark etmiş. Gelip anahtarı elimden çekti, bu odaya sen giremezsin dedi. O odayı bana verdi. Sonra Harun Hocam fetva işini bize bıraktılar. Selahattin Kaya müftü oldu. Bende İstanbul Müftülüğüne İstanbul’un önde gelen hocalarını topladım. Amacım sorulan sorular konusunda toplantı yapmaktı. Halil Güneş, 50-100 tane soruları toplarsınız, biz gelip cevap veririz deyince şok oldum. Bizi bu adam memur zannediyor dedim. O sıra Hayrettin Karaman hemen devreye girdi. Hoca o soruları bunlar bize sormazlar dedi. Bunların sorduğu soruların içinden de bir yıl çıkamayız dedi. Sonra 25 kişilik bir istişare heyeti oluşturdum. Hemen ilk fırsatta… İstanbul’un en önde gelen ki en az yirmisini tanırsınız. Bir konu geldi bir yıl sürdü. Ondan sonra ayrıldılar onlar… Zannettiler ki bize 15-20 tane soru getirecek evet, hayır diyeceğiz. Soru sorma kültürü bizim medreselerde olmadığı için bu yanlışlar korunabilmiştir. Bu kitaplardaki yanlışlar korunabilmiştir. Onu eski bir medreseli olarak Harun Hocadan dinleyelim. Yani yaşamış olarak… Sadece anlatmayacak yani yaşadığını nakledecek.

Harun ÜNAL: Elhamdulillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allah razı olsun hocam. Gerçekten ayetler çerçevesinde olması gereken şekilde bize tüm detayları ile meseleyi aktardı. Fakat köyümüzde bizim bir ilkokul olmadığı için Hıfzı bitirdim. Benim yaşıtlarım başka köylere okumaya gittiler. Bende okuyacağım dedim. Beni de medreseye gönderdiler. Medreseyle tanışmamız bu şekilde oldu. Bu konuda kaynak olarak, destek olarak dayandıkları şey, birçoğunuzun bildiği bir Cibril hadisi var. Müslim’in hemen İman bölümünde belki ilk hadisidir öyle zannediyorum. Cebrail (a.s) bir gün bembeyaz bir elbise ile, simsiyah saçları ile ama uzak bir yoldan geldiği eseri de üzerinde yok. Etrafta tanıyanda yok. Böyle biri geliyor. Doğru Resulullah’ın huzuruna gidiyor. Önünde oturuyor. Dizini Resulullah’ın dizine dayandırıyor. Ellerini kendi dizinin üzerine veya Resulullah’ın dizinin üzerine koyuyor. Bu Hocanın talebeden alması gereken ders babında Cebrail Resulullah’a nasıl öğretmenlik yapılır, öğretiyor. Yorum bu. Bu aynı şekilde ne yazık ki tarikatlarda da vardır. Ki inşallah Vedat kardeşim onu anlatacak. Dolayısıyla dayandıkları bu… Kaldı ki resul ile Cenabı Hak arasında bir melek vardır. Ama talebeyle hoca arasında bu manada bir melek yoktur. Hani icazet müessesi kurumu var ya o icazet kurumu, işin aslında, temelinde şuna dayanır. Allah’tan, Cebrail’den, Hocadan, o onun hocasından, o onun hocasında… Ta ki en son 38:07 38:08 sn. arası anlaşılmıyor. İşte ilim alınacaksa bu şekilde olur. Onun için 1- hocaya soru sorulmaz. 2- Hocaya itiraz edilmez. 3- Hoca ne derse desin doğrudur. Asla ona şu veya bu şekilde bir cevap verilemez. Farklı medreselerde kaldım. Bir örnek olması açısından söylüyorum. Süleymancılar var. Süleymancılık, Süleyman Efendi dediğimiz… Onlar bir tarikat kurumudur. Fakat medrese kültürleri yoktur. Bir süre aralarında kaldım. Ve onlara göre, bütün şeylerde olduğu gibi Süleyman Efendi medrese ve sufilik yani tasavvuf kurumunu birleştiren yegâne kişidir. Ve dolayısıyla Resulullah’tan da neredeyse üstündür. Burada bir örnek olsun diye 1985’te müstear isimle yazdığım, 39:18 sn. anlaşılmıyor. bir iki tane örnek vermiştim. Sevenlerinin ya da talebesinin yazmış olduğu bir şiirini… Bir, iki tanesini size… Saidi Nursi’den de konumuzla alakalı olarak bir örnekte oradan aktarmaya çalışacağım. “Gelin kardeşler biz çekelim zahmeti, Üstazın (Süleyman Efendi) hazır olsun o ali himmeti, Mürşid demiş ona resul hazreti, Süleyman Hilmi gibi sultan bulunmaz.” Sonra devam ediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Resulullah ona mürşit demiş öyle mi?

Harun ÜNAL: Evet. “İmam hatip dedikleri hatap doğrusu orada yaşayanlar şeytan yavrusu bizleri sorarsan mehdi yavrusu.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hatap odun demektir. İmam Hatipler odundur diyor. Şeytan yavrusu diyor.

Harun ÜNAL: Şimdi başka bir şiirinden örnek vereyim. “Süleyman derler nerede, Bilemez arşı ala’da, İstanbul’un Şirinyerinde (Karaca Ahmet Mezarlığında), Hakka gitti Üstazımız.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, arşı ala’da ise niye 40:35 40:36 sn. anlaşılmıyor. bekliyorlar?

Harun ÜNAL: “Asrımızın kutbuydu, kitapların hocasıydı, ben bir zata âşık oldum, ismi Süleyman Hilmi’dir. Canımı yoluna koydum, ismi Süleyman Hilmi’dir. Semavatı yere kattı, arşı yere kattı, 40:55 sn. anlaşılmıyor. yere çarptı, ismi Süleyman Hilmi’dir. Kalpleri nurla fethetti, ölüleri ihya etti (İsa a.s), Cihan’ı nura ğark etti, ismi Süleyman Hilmi’dir” diye devam ediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten bu tarikatların tamamında kendi şeyhleri aslında Nuru Muhammedidir.

Harun ÜNAL: Aynen.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Muhammed’de odur, İsa’da odur hepsi odur. Ama en son kendi şeyhleri şeklinde görünmüştür. Ve aslında Allah ile onların arasında bir paranın yazı turası gibi fark vardır. Yani bu söylediğim bugün ki İstanbul Müftüsü Hasan Kamil’in kendi makalesinde vardır. Yani inanarak şey yapmıştır. Ve Diyanetin Ansiklopedisinde vardır. Karşı çıkanlar ayıplanmıştır.

Harun ÜNAL: Bir örnek daha vereceğim. Hz Üstaz’a diye Said Nursi’ye hitap ediyor. “O rucu sadına hayran mealiktir senin her an” Senin yere göğe çıkışına melekler hayrandır diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sürekli çıkıyormuş. Zaten kendisi öyle diyor. Resulullah miraca çıktığı zaman kapıyı açık bırakmış. O da oradan gidip geliyormuş.

Harun ÜNAL: “Bu denli ferru pervazın muhassas bir sana ey can.” Bu kadar göğe gidiş geliş sadece sana özgü, başkasına ait değil diyor. “Kitabı kevn senin için mushafı Kuran’a dönmüştür.” Şu kâinat kitabı senin için Kuran’a dönmüştür. Yani sen Kuran’ı o manada şey yapamazsın. “Okursun dem be dem anı açarsın sırrını hayran” diye devam ediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, bunların soru sorulmaz meselesi nasıl oluyor? Tabi bu kadar büyük kişilere soru sorulur mu?

Harun ÜNAL: Zaten bunların gerek medrese hocaları olsun, gerekse bu manada tarik yönleri olmuş olsun senin gelişinden hangi amaçla geldiğini çok iyi bilirler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kalbini okurlar.

Harun ÜNAL: Onlar işin farkındadırlar. Onun için sorulmaz. Sorarsan ondan feyz alamazsın. Ondan ders alamazsın. Ve sen mutlaka ya bir nifak eri olarak aramıza girmişsin, bir amaçla seni birileri buraya soktu. Ya da sen bir bakıma şeytanın oyuncağısın.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onun için mi beni Müftülükten atmak istediler.

Harun ÜNAL: Dolayısıyla şimdi bu şekilde o hadisten istifade ediyorlar. Bir diğer şey… Hani talebe hoca münasebetinde şey var ya… Ahmed bin Hanbel’in oğlu Abdullah her gün erkenden yola çıkarmış. Annesi bir gün tutup yavrum sabahleyin kahvaltı yap öyle git falan demiş. Zar zor tutuyor. Bir süre kalıyor, sonra tekrar erkenden çıkıyor. Niye? Kim gidip hocasının kapısının önünde yatarsa, sabaha kadar beklerse… Kapı açıksa girer. Uyuyorsa yine giremez. Dışarda bekleyecek. Havanın durumu ne olursa olsun. Şartlar ne olursa olsun. İlim öğrenebilmek için bu şarttır. Bu olmadan ilim öğrenilemez. Hemen hemen eski ulemanın bütününde bu sıkıntı vardır. Bu mezhep imamı olarak Ahmed bin Hanbel’de de vardır. Diğerlerinde de vardır. Ve isimlerini bildiğimiz İbn Hacer’in de vardır. Suyuti’nin de vardır. Aklınıza gelen kim varsa… Çünkü bu tür bir durumu bizim için ortaya koyan, müesseseleştiren bu adamlar olmuştur. Çünkü Resulullah (s.a.v) az önce hocamın ifade ettiği gibi, bir defa sahabe bir takım dertleri var, onu soracak. Kuran’dan anlayamadığı bir problemi var, onu öğrenecek. Bunu sorması gerekir. Resulullah’ı aradan çıkarıp kendilerini oraya koyabilmek için… Dolayısıyla bu kurumu ilk kuranlar ne yazık ki hicri 2-3. asırdan sonra bu insanlar şey yapıyor. 45:31 atlama var. Dersini okurken biz şu kitabı okuyoruz varsayalım. Kitabın başından o mukaddime şeklinde olan yerleri okutmazlardı. Çünkü bütün kitaplarda önsözler biraz daha ağdalıdır. Edebidir. Biraz zor anlaşılır. Biraz kafa yormak gerekir. Genelde kitapların bitimi de öyledir. Edebi olan şeylerde durum budur. Hoca kendisi onu bilemediği için işin içinden… Bize ders veren hoca burası müellife aittir diye bırakırdı. Müellife giderdik. Kimsin, sen nereden bunu şey yaptın, kim sana bu yetkiyi verdi derdi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen kim bunu anlamak kim?

Harun ÜNAL: Çünkü kendisi onu bilir. Ne yazık ki bilmediğini de bilmiyor. İşin bu kadar cahilidirler. Keza belki tekrar döneceğiz. İhya’dan da örnekler vereceğim. Hz Musa ile Hızır olayını… İlgili ayetler Kehf Suresinde… Benimle konuşmayacaksın diye şart koşuyor. İr şey sormayacaksın. Ben ne dersem o şekilde cevap vereceksin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 46:45 46:50 sn. arası anlaşılmıyor.

Harun ÜNAL: Yorum bu… Dolayısıyla Musa (a.s) aslında bir resul olarak Hızır kadar bir değere sahip değildir. O bile azarlanmaya, o bile dışlanmaya aday biridir. Buradan bütün resuller ve nebiler aslında olayın içerisine giriyor. Yani bu ne diyor? Sakın ha onları dinlemeyin diyor. Onlara yön veren, onları yetiştiren, onlara fikir veren, onları kendi düşünceleri kapasitesi çerçevesinde veyahut o boya ile boyayan… Hani Kuranı Kerim’de Bakara Suresinde “Sıbğatallâh” “Allah’ın boyası” “ve men ahsenu minallâhi sıbğah” “Allah’ın boyasından (damgasından) daha güzeli var mıdır?” (Bakara 138) Ama bunlar için Allah’ın boyasından önce şeyhin veya medrese hocasının boyası gelir. Hocam istersen bir hatıramı söyleyeyim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mahmud Efendiyle görüştük. Tabi Cübbeli Ahmet’te oradaydı. Az önce söylediğim Ahmet Vanlıoğlu’da oradaydı. “Meşayihin alnı miratı ilahidir” dedi. Yani Şeyhlerin alnı Allah’ın aynasıdır dedi. Oraya baktığın zaman Allah görünürmüş. Musa (a.s) ya rabbi bana görün sana bakayım dedi. Allah, sen bana dayanamazsın dedi. Aynen bana şunu söyledi. Mürid Musa gibidir, şeyh Hızır gibidir dedi. Yani Musa’yı (a.s) o kadar basite alıyor ki kendi müridi yapıyor. Kendilerini ne görüyorlar, görüyor musunuz?

Harun ÜNAL: Şimdi medreselerde okutulan… Bir de tabi hoca talebe münasebetinden önce o medresede çalışanlar vardır. Yemek işlerine bakan, sabah namaza kaldıran, gece hangi vakit uyunacak… O görevlendirilen kişinin elinde bir takunya veya bir sopa vardır. Onunla bütün öğrencileri bir defa dayaktan geçirir. Sabahın erken saatinde hasta olanı var, kalkamayanı var, bir takım problemleri olanlar var. Ne olursa olsun kalkacaktır. Dayaktan geçirirler. Ve hiçbir zamanda sorgulanmaz. Ama bu arada eğer bölgenin sayılı adamları, biraz cepleri dolu olup da bağış yapanların çocukları varsa dersi bilsin veya bilmesin o icazeti alacak. Onlara dokunma yoktur. Çünkü onların yemleri oradan geliyor. Oradan yemleniyorlar. Bir de işte şu fıkıh kitaplarını okutuyorlar. Şafii mezhebi, Hanefi mezhebi, 49:59 50:00 sn. arası anlaşılmıyor. hangi mezhebe mensup onu okutuyor. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. İnanın okuttukları kitabı İmam Şafii’nin Kitabul Ümm’ünü, Risalesini veya İmam Nebevi’nin 50:16 50:17 sn. arası anlaşılmıyor. bunları ele aldıkları zaman bunun Kuran’dan üstün olduklarını zannederler. Kurandan hiç haberleri yok. Buhari, Müslim’in sadece adını duymuşlardır. Fakat kim olduklarını bilemezler. Bu kadar zavallılar… Ve dolayısıyla Buhari’nin kitabını okudun mu? Nasıl bir kitap diye sorsan bilmezler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman soru sordurmamakta haklılar…

Harun ÜNAL: Tabi ki… Şöyle bir hatıramı anlatayım. 50:52 50:53 sn. arası anlaşılmıyor. İmam Hatip okuluna 1962 yılında girdim. Benim yaşım 72’dir. Şunu söyleyeyim. O zaman tabiat bilgisi dersleri falan vardı. Tabiat Bilgisi hocamız gençti. Derse girdi. Bir önceki dersimiz Kuranı Kerim’di. Sıraların üzerinde Kuranı Kerim var. Tabi hoca dersine girdi. Bu arada sıra aralarında dolaşıyor. Birisinin sırasına gelip Kuranı Kerimi işaret ederek bu ne dedi. O da Kuranı Kerim dedi. Adamın haberi yok. İnanın medreselerin durumu belki bundan daha acıdır. Belli kesim normal bir takım şeylerden yetişmiş. Onu ayıplamak şey değil. Ama bunlar Kuran adına ortaya çıkıyorlar. İslam adına ortaya çıkıyorlar. Ne İslam’dan haberleri var. Ne imandan haberleri var. Aynı “Gâletil ağrâbu âmennâ, gul lem tué’minû” “Çöl arapları: “İnandık” dediler. De ki “Henüz inanıp güvenmediniz.” (Hucurat 14) Yani bunları bile bilmezler. İşin farkında değiller. Bu şekilde… Bir şeyi tenkit ettiğiniz zaman, bir konuyu dile getirdiğiniz zaman İmam Şafii böyle demiş, sen kim oluyorsun diyorlar. Suyuti böyle demiş. Tefsir kitaplarını isim olarak sorun bilmezler. Tek bildikleri ki adına tefsir dedikleri tefsir değildir. İki tane Celal tarafından yazılmış. Biri öldükten sonra… Celalettin Suyuti… Yani İmam Suyuti… Birisi mahali, birisi Suyuti diye bilinir. Onun birlikte yazdıkları Celaleyn… Bu tefsirlerin anası derler. Tefsir değil. Yani bugün kelime tefsirini yazanlar samimi olarak söylüyorum o gün ki hocaların çok ilerisinde bir takım şeye sahipler. Ve bunları bize ilim olarak öğrettiler.

Sadece bir örnek vereyim. İmam Suyuti’nin birçok kitapları var. Ama inanın kendi kendisiyle çelişen birisidir. İki cilt halinde Camius Sağir’i vardır. Tek cilt olarak da çıkmıştır. Bunun önsözünde “Ben bu kitabıma bir tane zayıf, mevzu bir tarafa şu veya bu değil bütün sahih olanlarını aldım” diyor. Tek çürük bir rivayet almadım diyor. Kitap üzerine tahric yapan, araştırma yapan çağdaş ilim adamları baştan sona o tespitleri yapıyorlar. Ama hocam malumunuz olduğu gibi onlar kim oluyor, Suyuti kadar… Adam kendi yanlış şeyler…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani onların zayıf olduğunu ortaya çıkarıyorlar.

Harun ÜNAL: Buna rağmen onu şey yapıyorlar.

Şimdi Gazali ne demiş? Adabul müteallim vel muallim… Yani öğrenci ve öğretmen… Talebe ve Hoca ilişkisi… Birinci cümle diyor. Şimdi kısa bir iki cümleyle hemen onları geçeyim. Nasıl ki namaz kılmak için beden temizliği gerekli ise öğrenim görebilmek için kişinin kalbini ruhunu veya nefsini hocasının eliyle yıkaması gerekir. Esasen bununla ilgili farklı kitaplar var. Çok daha farklı güzel şeylerde var. Gazali eserlerine mistik bir hava vermiştir. Yani daha çok tasavvufi bir zihniyetle öğrenci… Zaten “el munkızu mined dalaleh” de Dalaletten, sapıklıktan dönme diye yazdığı bu eser ile daha da dalalete girmiştir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hocam zaten Gazali bu kitabında “Evliyanın kalbi ayna gibidir. Levhi Mahfuz’da olan her şeyi olduğu gibi alır” diyor. Ama zavallı nebiler ne yapsın, Cebrail ne getirirse onu alır. Tabi o zavallı kelimesini ben katıyorum. Nebiler ancak meleğin getirdiğini alır ama onlar ne varsa onu alırlarmış. Onun için onları anlatıyordur burada…

Harun ÜNAL: Şimdi bu kitabı (İhya) birçok kişiler Arapçadan Türkçeye tercüme etmişlerdi. Bu kitabı baştan sona tercüme edenlerden biri de benim… İhya’yı baştan sona tercüme eden bir kardeşinizim. İçinde Allah için şu doğrudur denecek bir sözü yoktur. Almanya’da Berlin’de bulunuyorum. İlk gönderdiler oraya… Yolda tanışıyoruz. Şu kitapları çevirdik, şöyle yaptık falan… Oo hocam deyip övmeye başladılar. Bak beni övmeyin iki gün sonra bana söveceksiniz dedim. Ve nitekim öyle oldu. Berlin’de o camiden o camiye sabah akşam uyutmuyorlar. Cemaat geliyor, Harun Hoca geldi diyorlar. Ya bunu yapmayın diyorum. Birkaç gün sonra tabi renkler değişti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yanlışları söylemeye başlayınca…

Harun ÜNAL: Ramazan’da girdi. Bölge emirinin nezaretinde bu akşam bütün din görevlileri filan yerde toplanacak, sizi de bekliyoruz dediler. Gittim, adamların tamamı benim için bilenmişler. Hocam konuşuyorlar, konuşuyorlar, adres gösterin diyorum. Biraz sonra diyorlar. Gösteremediler tabi… Kısa geçeceğim. Burada Gazali’yi tenkit etmişim. Diyanetin çıkardığı Diyanet Vakfı’nın mealini göstererek kaç kişiniz Kuranı Kerim’i baştan sona okudunuz demiyorum, meal olarak okudunuz? O Vehhabilerin mealidir aman ha okumayın dediler. Kimse yanaşmıyor. Ama İhya herkesin elinde… Türkiye’de Türkçeye çevrilmiş kaç tane meal var dedim. Ben bir meal çıkmışsa araştırırım, alırım, mümkün olduğunca okurum, kütüphaneme koyarım. Bir tane çıkmadı. Ama İhya’ya gelince… Onu da okudukları yok ama savunuyorlar. Peki, ben İhya’yı okumadım dedim. İçinizde İhya’yı okuyanınız var mı dedim. Birisi el kaldırıp ben okudum dedi. Şimdi İhya’yı tenkit noktası var ya… Bakınız İhya’yı tenkit edecek birisi varsa o da benim dedim. Çünkü İhya’yı baştan sona Arapçadan Türkçeye çeviren bir adamım dedim. Gazali’nin kaç paralık adam olduğunu sizden çok iyi bilirim dedim. Allah’ın kelamıyla ters düşen, şirkin içinde olan bu insana… Neticede o an için teslimiyet gösterdiler. Hocam sen bize haftada bir defa seminer ver dediler. Yok dedim. Ben haftada size iki seminer vereceğim ama sizden bir seminer istiyorum dedim. Tabi ne ona yanaştılar, ne diğerine… Şimdi burada işte o Gazali’nin İhya’sı…

Burada 3. vazife olarak ilim öğrenirken öğrenci asla hocasına karşı gurur ve kibir içerisinde olmamalı. O ne derse onun atının veya bindiği hayvanın yularını tutabilmeli. Şöyle yapmalı, böyle yapmalı diyor. Ve bir gün Şabi’nin anlattığına göre Zeyd bin Sabit namaz kılıyor. Bir cenazenin namazını kıldırıyor. İbn Abbas’da oradadır. İş bittikten sonra Katır’ını getiriyorlar, Katırına binecek. İbni Abbas hemen koşarak… Zeyd bin Sabit ilim adamı ya… Onun yularını tutuyor. Ya sen peygamberin amcasının oğlusun, nasıl olur falan diyor. Yok sen ilim adamısın, Resulullah böyle dedi diyor. Zaten burada da onların zayıf olduğunu, hadis olmadığını şey olarak söylüyor. Ama bunlar ne yazık ki hadis olarak aktarılıyor. Dolayısıyla atını bindirmesine vesile oluyor. Ama kendisi de Resulullah ehli beytime elini kim öperse o da böyle olur diyor. O da inip onun elini öpüyor. Şimdi talebe hoca münasebeti onlarda bu şekildedir. Bir insan hiçbir zaman bir kimse ondan bir şeyler kazanmak için yaltaklanmamalıdır. Tabir bu. Ama talebe hocasına yaltaklanmalı bu caizdir. Onun ilmini alabilmesi için her kılığa girebilmeli… Kapısının önünde uyumalı. Az önce söylediğimiz Kahf Suresi 67-68 ve diğer ayetleri… Keza Nahl Suresi 43. Ayette “eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun” diyor. Onları zikir ehli olarak kabul ediyorlar. Kuranı Kerim’in dediği manada değil.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama Kuran sorun diyor, bunlar sormayın diyor.

Harun ÜNAL: Yani bunlar öyle…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Peki, hocam Allah razı olsun. Birazda Vedat’ı dinleyelim.

Vedat YILMAZ: Ben Harun Hocanın söylediklerine birkaç örnek vereceğim. Mehmet Zahid Kotku vardır. Mehmet Zahid Kotku, Gümüşhanevi’nin öğrencisidir. Ve İskender paşa cemaatinin de şeyhi kabul edilir. Onun kendi yazdığı eserden okuyacağım. 1981 basımı bir eser… Yani eski eserlerdendir. Bugün piyasada çok değerli bir eserdir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ölmeden önce…

Vedat YILMAZ: Seha Neşriyatta zaten o cemaatin kendi neşriyatıdır. Öyle yabancı birisinin bastığı bir kitap değildir. Kitabın ismi de Tasavvufi Ahlaktır. Yani sözde şeyh ile mürid arasındaki ahlakı anlatıyorlar. “Bir kimse Allah yolunda kendisini teslim alan bir şeyhe teslim olursa şeyhin Cenabı Hakkın kapılarından bir kapı itikat etmesi lazımdır. Şeyhi bu mertebede görmek mertebelerin en ednasıdır.” Bakın Allah’ın kapılarından bir kapı görmek en ednası…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Kapıdan girmeden Allah’a ulaşabilir misiniz? Haşa! Sanki Allah bir yerde oturuyor. Bu da kapı… Onların kontrolünden geçeceksiniz.

Vedat YILMAZ: “Şuna da inanmalıdır ki şeyhten kendisine ne gelirse onu Cenabı Haktan bilmeli şeyhten bilmemelidir. Eğer hayır gelirse Cenabı Hakkın ona hidayetidir. Şer gelirse Cenabı hakkın imtihanıdır. Şu halde Salik’in şeyhini Babullah bilmesi birinci derecedir. İkinci derece Salik’in şeyhini mazharı esmaullah ve sıfatullah bilmelidir.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Salik dediği mürid… Mazharı esmaullah ve sıfatullah, Allah’ın isim ve sıfatlarının ortaya çıktığı kişi demektir. Yani Allah’ın bütün özelliklerini taşıyan bir kişi… O ne olmuş olur? Allah olur değil mi? Öyle bilmelidir diyor.

Vedat YILMAZ: “Cenabı Hakkın emir ve nehiyleriyle mükellef olan kimse nasıl teeddüb ederse o da şeyhinin yanında öyle teeddüb etmelidir ki bu orta derecedir.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ortası bu…

Vedat YILMAZ: “Üçüncü derece” En son derece artık… “Salik şeyhini asla görmemeli, onun yerine Cenabı Hakkın sıfatlarını görmelidir.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Artık şeyh değil o. Allah o. Ondan dolayı şeyhin yüzüne bakmak da yasaktır. O Allah olduğu için… Haşa!

Vedat YILMAZ: Yine aynı kitapta şu ifadeler geçiyor. “Mürid şeyhinin terbiyesinde ğassalın elindeki ölü gibi olmalıdır ki o şeyh müride istediği gibi hareket edebilsin.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani ölü yıkayanın elinde ölü gibi olmalı diyor. Ölü kendini yıkayana itiraz edebilir mi? Hiç itiraz yok.

Vedat YILMAZ: Son olarak da şunu okuyayım. Tarikat yapılanmalarının içine belki giren vardır, girmeyen vardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  01:03:51 01:03:52 sn. arası anlaşılmıyor.

Vedat YILMAZ: Bende Süleymancıların arasında kaldım. Nasıl bir yapı olduğunu Mehmet Zahid Kotku çok güzel anlatıyor. “Adabı sohbet şunlardır.” Yani bir şeyhin dersine gidiyorsunuz. Bunun adabı, ahlakı nasıl olmalı? “Evvele mümkün ise gusül ile, olmazsa taze bir abdest ile iki rekat namaz kılmak.” Sadece sohbete yani dinlemeye gidiyorsunuz. “Fukaraya sadaka vermek. Günahlardan ve kötü huylardan tevbe etmek. Kalbini hatıralardan pak etmek. İçeri girmek için izin istemek. Eğer izin olursa tazim ile huzura girmek. Ve edebe riayetle beraber niyeti halısa girmek. Ellerini öpüp arka arkaya geri çekilmek. İzin verilmedikçe oturmamak. İzin olmadıkça konuşmamak. Ve şeyhin yüzüne sebepsiz bakmamak. Mahfi vücud edip sükut üzere oturmak.” Yani olabildiği kadar iki büklüm olacaksınız. “İzin verilse dahi az konuşmak. Hatırını evham ve hayalattan muhafaza etmek.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Akla hiçbir şey gelmeyecek.

Vedat YILMAZ: “Şeyhin sohbetine candan kulak verip dinlemek ve hüsnü kabul etmek. Anlayamadığı bir şey olursa onu kendi kusuruna hamletmek. Ben anlayamadım demek. Hiçbir suretle şeyhin kavl, fiil ve ahvâline kat’iyyen îtiraz etmemek.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İtiraz yasak…

Vedat YILMAZ: “Şeyhin kelâmını hakdır, diye îtikad etmek ve sözlerini zabt edip muhafaza etmek; sonra yalnız kalınca mülahaza edip muktezasıyla amel etmek. Sohbet bitince çok oturmayıp, hemen kalkıp izin istemek ve ellerini, dizlerini öpüp geri geri gitmek. Evine varınca iki rekât şükür namazı kılmak, şeyhine dua etmek.” Yani böyle bir ortam var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani ne medresede kişilik var, ne tarikatlarda kişilik var. Tabi bu hale getirilmiş olan İslam Alemi’nin karşısında Avrupalılar ne zamanki kilisenin baskısından kurtuldu. Bu Fransız İhtilalini yaptılar. Birazcık kendi fıtratlarına geldiler. Yani insanlıklarını keşfettiler. O zaman baktılar ki Müslümanlarda hiçbir şey yokmuş. O zamana kadar Müslümanlardan korkuyorlardı. Çünkü Müslümanlar Allah’ın dininden uzaklaşalı asırlar olmuştu da bunlar farkında değillerdi. Bugünde Müslümanlar birazcık akıllansalar, azıcık akıllansalar ya batılıların milleti ekonomi diye nasıl saçma sapan sömürdüğünü anlar anında onlara karşı zaferlerini elde ederler. Ben gerçekten bu haberleri artık kapatıyorum. Dinleyemiyorum. İlgililer şu sözlerime çok dikkat edin. Adam ekranda iki tane yazı yazacak, onu sana para diye gönderecek sende memlekete yabancı para geldi diye sevineceksin. Adam ekrana yazdığı rakamlarla senin bütün malını boşaltıyor. Ekonomiyi bu kadar bilemeyecek insanlar nasıl olabiliyorlar. Gerçekten benim aklım almıyor. Ya bu rakamlara memleketi boşalttırıyorsunuz bir de çıkıp ülkemize para geldi diyorsunuz. Ne parası ya? Para diye bir şey mi var bugün? Birazcık akıllanın. Batı birazcık kendine geldi, İslam Aleminin beş para etmediğini gördü. Müslümanlar azıcık kendilerine gelseler bugün dünyaya hakim olmak kadar kolay bir şey yoktur. En kolay şey odur. Ama Müslümanların akıllarını başlarına almaları lazım. İşte o yapıdan şimdi inşallah… Biz kendi vazifemizi yapacağız. Kim ne yaparsa yapsın. Allah yardımcımız olsun. Şimdi biraz ara veriyoruz. Soru cevap faslına başlayalım.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007