Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı

25 Kasım 2008 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bismillahirrahmanirrahim.

Vel muhsanâtu minen nisâi illâ mâ meleket eymânukum, kitâballâhi aleykum, ve uhille lekum mâ varâe zâlikum en tebtegû bi emvâlikum muhsinîne gayra musâfihîn. Fe mâstemta’tum bihî minhunne fe âtûhunne ucûrehunne farîdah. Ve lâ cunâha aleykum fîmâ terâdaytum bihî min ba’dil farîdah. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ.”

Bu okuduğum ayet Nisâ Suresi’nin 24. ayetidir. 83. sayfada. Bazı Şii guruplar, daha doğrusu Caferiler… Şiilerden de sadece Caferiler bu ayetin mut’a nikâhını helâl kıldığını söylüyorlar. Bu akşam inşallah mut’a nikâhından bahsedeceğiz. Mut’a nikâhı, aslında adına nikâh denmeyen bir ilişki biçimidir. Bir kadınla bir erkeğin, yani aralarında evlenme engeli olmayan bir kadınla bir erkeğin; şahitsiz, velisiz, tamamen denetimsiz olarak anlaşıp belli bir süre erkeğin ödeyeceği bir bedele karşılık beraber olmaları anlamına geliyor. Bu süre çok kısa da olabilir. Birkaç hafta da olabilir.

Buna nikâh denmemesinin sebebi, burada bir karı kocalık hukuku doğmuyor. Miras yok, nafaka yok, tabi veli ve şahit şartı yok. Şahidin bulunması gerekmiyor. Talâk diye bir olay yok. Yani boşama olayı yok. Süre bittiği zaman zaten ayrılıyorlar. Çocuk olursa, erkek çocuğu reddedebiliyor da. Yani orada bir takım hukuki sıkıntılar da oluyor.

Dolayısıyla bu aslında nikâh değil, bu zina. Ama nikâh diye adlandırılıyor. İşin garibi hadis kitaplarında bununla ilgili hadislerin olmasıdır. Mesela Sahih-i Müslim’i şerh eden İmam Nebevi, Peygamber efendimiz bu nikâha iki kere müsaade etti. İki kere yasakladı diyor. Kaynaklarda Hz. Ebu Bekir zamanında, Ömer zamanında böyle bir nikâhın olduğu; Ömer’in yasakladığı da ifade ediliyor. Yani hadis kitaplarına baktığınız zaman işin içinden çıkmanız mümkün değil.

Biliyorsunuz bizim ulema, yani eski ulemayı kastediyorum. Son zamanlarda durum değişti tabi. Ve hızla da değişiyor Allaha şükür. Bu tür olaylara Kur’an-ı Kerim açısından bakmaz. Hadisler açısından bakar. Hadisler açısından baktığınız zaman da işin içinden çıkmak hemen hemen imkânsız. Şunu hep göz ardı ediyoruz. İslâm âlemi üzerinden Abbasi iktidarı geçmiştir. Bize hep Emeviler kötülenir, çünkü Emeviler Batı’nın istemediği insanlardır. Ama Abbasi iktidarı bir İran projesidir. Yani onları İranlılar iktidara getirmişlerdir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm bütün İslâmi ilimler de o devirde oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sis perdesi var. İnşallah Cenab-ı Hak o perdeyi kaldırmayı nasip eder. Aslında o perde çok rahat bir şekilde her zaman kalkıyor.

Başlangıçta şunu söyleyeyim, böyle bir nikâhın Arap toplumunda olması mümkün değil. Müslümanlığın her hangi bir döneminde böyle bir nikâhı yapmış olma ihtimalleri yok. Dolayısıyla, Peygamber efendimiz savaşta müsaade etmiş, sonra yasaklamış; işte, Hayber fethi sırasında müsaade etmiş, yasaklamış. Bunları kabul etmek mümkün değil. Biraz sonra bunu ben baştan şöyle söyleyeyim, ondan sonra detaylara birlikte ineriz inşallah.

Şimdi, Tirmizide İbni Abbastan rivayet edilen bir hadis var. İbni Abbas orada diyor ki: “Ne zaman ki Mu’minûn suresi indi, mut’a nikâhı yasaklandı.” Ama ondan önce, Buharide Ayşe validemizden gelen bir rivayet var. Ayşe validemiz eski Arap toplumunda nikâh çeşitlerini sayıyor. Onun içerisinde mut’a nikâhı yok. İbni Abbas da diyor ki işte, Mu’minûn suresi indikten sonra böyle bir nikâh söz konusu olmamıştır. Şimdi, Mu’minûn suresi Mekke’de inmiştir. Açın 23. sureyi orada görelim. Gerçekten bu söz doğrudur. Bu söz doğrudur, onu hep birlikte göreceğiz doğruluğunu.

Kaç? 343. sayfa. Burada Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kad eflehal mu’minun” “Müminler iflah oldu, umduklarına kavuştular.” “Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn” “Onlar namazlarında huşu içerisinde olanlardır.” Yani sağlarıyla sollarıyla oynamaz, şöyle düzgün bir namaz kılarlar. Huzur içerisinde namaz kılarlar. “Vellezîne hum anil lagvi mu’ridûn” “Bunlar lagivden kaçınan insanlardır.” Yani boş sözlerle uğraşmazlar. Öyle lüzumsuz konuşmalar yapmazlar. “Vellezîne hum liz zekâti fâilûn” “Zekâtı veren insanlardır.”

“Vellezîne hum li furûcihim hâfizûn” “Bunlar feclerini koruyan insanlardır.” Bu ön ve arka, erkekler için de kadınlar için de kullanılır. Ön ve arkayı korurlar. “İllâ alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymân” “Bunu sadece eşlerine karşı değil…” Yani namuslarını korurlar, sadece eşlerine karşı değil. Şimdi, Türkçede afedersiniz apış aralarını korurlar diye bazıları tercüme eder. Doğrudur. Yanlış değil. Bunu sadece eşlerine karşı…  “ev mâ meleket eymânuhum” “…Ya da elleri altında bulunan köle veya cariyelere karşı.” Eşleri veya… İkisi birden olmaz. Veya diyor. Dolayısıyla, bir kimsenin eşi varsa öyle cariyeyle… Cariye dediğimiz esir kadındır. Esir kadınla cinsel ilişkiye falan giremez. Çünkü ‘veya’ diyor, ‘ve’ demiyor. Bunla ilgili çok sayıda ayet var.

İnşallah, Allah nasip ederse, 23 Aralık olacak galiba… Abdurrahman hoca! 23 Aralık değil mi? Şey… Şeyin üçüncü haftası… Aralık ayının. 23 Aralıkta inşallah, öyle hatırlıyorum tarihini. Ali Rıza Demircan bu konuda yaptığı çalışmayı… İşte, kitabı var bu konuda, basılıyor. Vakıfta birlikte yaptık o çalışmayı. Ama asıl yürüten o oldu projeyi. O cariyelerle ilgili çalışma bitti, kitap da matbaada. İnşallah o gün buraya da gelecek; kendisi de bu konuyu, cariyelik konusunu, Cariye ve Cinsellik konusunu ilk defa anlatacak inşallah size.

Şimdi, peşin olarak şunu söyleyeyim. Bir kere, cariyeler esir olan hanımlardır. Köleler de öyle, onlar da esir olan erkeklerdir. Bunlarla ilgili olarak detaylarını Ali Rıza hoca’dan dinleyeceğiniz için sadece özet veriyorum. Bu konuda lütfen soru falan da sormayın. Zaten o kadar çok soru birikti ki…  Sadece konuya bir şey yapmış olalım yeri gelmişken.

Bunlar esir olanlardır. Esirlerle ilgili olarak Muhammed suresinin 4. ayetinde Allah-u Teâlâ iki tane seçenek veriyor. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakma. İki tane şart var. Aldığınız esirleri ya hiç fidye almadan serbest bırakırsınız, ya da fidye alarak serbest bırakırsınız. Şimdi, fidye almaya karar verdiyseniz ve bunların da fidyesini ödeyecek kimse yoksa o zaman bunlar evlere dağıtılırlar. Esir kampı olmaz. Yani askere dağıtılırlar; fidyesini sen al, bunun bakımını da sen üstlen. Onun bakımıyla ilgili olarak da Peygamber (S.A.V), yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, ağır işler yüklemeyin, eğer ağır iş yapacaksanız birlikte yapın, bunlara kölem cariyem de demeyin. Onlar da sizin gibi insanlardır, Allah’ın kullarıdır diyor. Sizin kardeşlerinizdir diyor.

Ne oluyor? Ailenin bir ferdi olarak, ferdi gibi, ki bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerimde birçok düzenlemeler var, şey yapılır. Şimdi, bunlardan her hangi birisiyle bir Müslüman evlenmek isterse normal bir evlilik… Onların onayları olmadan zorla evlenme de olmaz. Onlar onay verirse, mehir de verilmek suretiyle evlenilir. Evlenen kişi eğer onun sahibiyse, evlenme akdiyle birlikte onun mehri hürriyetine kavuşması olur. Bunların hepsinin ayetlerde, hadislerde uygulaması var. İnşallah onları şey yapacak.

Şimdi, tekrar buraya dönüyorum ayeti kerimeye. Cenab-ı Hak diyor ki: “Vellezîne hum li furûcihim hâfizûn” “Onlar namuslarını koruyan insanlardır.” “İllâ alâ ezvâcihim” “eşleri hariç.” “ev mâ meleket eymânuhum” Ya da… Onlardan yararlanmanın da yolu sadece nikâhtır. Nikâh dışı yararlanma olmaz. İster sahibi olsun, ister başkası olsun. Onlar ayetlerde zaten var. Biraz sonra ayetlerden bir tanesini daha okuyacağız inşallah.

“fe innehum gayru melûmîn” “Onlar bundan dolayı ayıplanmazlar.” Şimdi, Mekke’de inmiş olan bu sure nikâhsız ilişkiye müsaade etmiyor. Kesin… Ya normal hanımlarla evli olursunuz, ya da köle cariyelerinizle ya da işte, bir hanım kendi kölesiyle de evlenebilir. O da mümkün. Ama mutlaka nikâhlı olacak. Şimdi, buna müsaade etmediğine göre Mekke’de inen bu ayet; artık ondan sonra Peygamber (S.A.V), işte, savaşlarda bize mut’a yapmaya müsaade etmişti, bilmem işte falanca zaman şu olmuştu bu olmuştu sözlerinin bir anlamı kalır mı? Hiçbir anlamı kalmaz.

Şimdi, bana öyle… Hatta şeyde, Buharide çok garip bir hadis var. Buharide ve Müslimde geçiyor. Bakayım onu bulabilirsem… Neyse burada yok. Şeyde, o sende vardır herhalde, o hadisi şerif. Buhari ve Müslimde geçen hadis mealen şöyle. Şimdi metnen şey yapılmaz, şey yapılmayabilir de… Diyor ki: “Peygamber (S.A.V) mut’aya müsaade etmişti…”

Buldun mu? Yok, o değil. O değil. Şeyi okuyor.

(Abdülaziz Bayındır hoca burada konu ile ilgili bir ayeti hatırlamaya çalışıyor.)

“tayyibâti mâ ehallallâhu lekum” Maide suesinde değil mi? “lâ tuharrimû tayyibâti mâ ehallallâhu lekum”

(Enes hoca Maide 87. ayet olduğunu söylüyor.)

Maide 87. ayet evet. Şimdi, Buhari ve Müslimde geçen böyle bir şey var. Diyor ki, Peygamber (S.A.V) mut’aya müsaade etmiş ve bu ayeti okumuş. “Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tuharrimû tayyibâti mâ ehallallâhu lekum ve lâ ta’tedû” O hadisi bulabilir misin sen şeyde? Benim burada var ama… Hâlbuki burada hepsini hazırlamıştım. Ama şimdi… Neyse, arada buluruz. Tamam, şimdi… Bir dakika şurada var. Şurada var dur. Şuraya bir baksana Yahya! Ben bunu şey yapayım…

Yani, “Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tuharrimû tayyibâti mâ ehallallâhu lekum ve lâ ta’tedû” “Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın.” Bu ayetteki o temiz şeyler kadınlarmış! Allah kadınları bir yiyecek gibi, bir eşya gibi ne zaman helâl kılmış ki? Böyle bir saçmalık olur mu? Peki, “Yâ eyyuhâllezîne âmenû”nun kapsamına kadınlar girmiyor mu? “Ey Müminler!” derken kadınlar nasıl ayrılıyor.

“Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın.” Yani şimdi, kadınlar Allah’ın helâl kıldığı temiz şeylerse, bunun için sınır getirmenin anlamı ne? Ve maalesef bu Buhari ve Müslimde geçiyor. İşte ben bütün bunları gördüğüm zaman… Bir de mesela diyor ki, Peygamber (S.A.V) Evtas senesinde üç günlüğüne müsaade etti diyor mut’aya. Evtas dediği Huneyn savaşıdır. Muhammed Hamidullah diyor ki, ben diyor eşeğin sırtında yüz yirmi kilometre yol yürüdüm Evtas dağına rastlayamadım diyor. O Huneyn’de diyor; bitki bitmeyen, suyun olmadığı bir yerdir. Huneyn savaşına Müslümanlar sabahleyin gitti, akşama bitti iş. Efendim diyor, savaş sırasında Peygamber efendimiz müsaade edermiş.

Siz savaştığınız bir toplumun hanımlarının yanında gece yatacaksınız öyle mi? Bunlar şişme şey mi, top mu af edersiniz, şey mi yani ne, insan değil mi bunlar? Yani kendi yakınlarını öldüren insanların yanında mışıl mışıl uyumasına müsaade edecek öyle mi? Sonra, hangi savaşta böyle bir fırsat olmuş ki?

Ha, yine diyor ki Buharide, e “Biz bir savaş sırasında Peygamber (S.A.V)e dedik ki: Ya Resulallah!..” Çok af edersiniz “… Kendimizi hadım mı ettirelim?” Yani husyelerimizi mi çıkarttıralım? “Yok yok öyle yapmayın dedi ve bizim mut’a yapmamıza müsaade etti.” Ya kardeşim! Bunun hiçbir şekilde iler tutar tarafı yok.

(Yahya Şenol söz konusu hadisi bilgisayardan gösteriyor.)

Buldun mu? En baştaymış ya. Sağol. İşte, görmedin mi görmüyorsun.

(Enes hoca konuyla ilgili bir ayet okuyor.)

Tabi yani, Huneyn savaşında olmasına ihtimal yok. Ya zaten Huneyn’de Havazin bütün çoluğunu çocuğunu almış, cepheye gelmiş. Orası bir yerleşim bölgesi değil. O Evtas gün(?) Böyle bir şey olmasına hiç trilyonda bir ihtimal yok. Ondan sonra işte öbürü… Bak, şeyde ifadeyi okuyayım ben. Diyor ki… İbni Mesuddan geliyor bu da. Hep de büyük sahabilerin adları kullanılıyor böyle şeyler için. Muttefekun Aleyh olan bir hadistir. Buhari ve Müslimde geçen bir hadis.

Şimdi, bakın! “Peygamber (S.A.V) ile savaşa çıkardık. Yanımızda hanımlar olmazdı. Dedik ki: ‘Ya Resulallah! (afedersiniz) yumurtalarımızı çıkarttıralım mı?’…” Evet dese ne yapacaklar? Sanki orada ameliyathaneler var tövbe estağfurullah. Böyle bir soru sorulur mu? Allah-u Teâlâ fıtratı değiştirmeyi yasaklıyor. Bu sadece hayvanlarda yapılan bir işlemdir.

(Burada Abdülaziz Bayındır hadisi Arapça okurken Enes hoca düzeltmelerde bulunuyor.)

“Bundan sonra bize müsaade etti” “Kadın bir kumaş karşılığında belli bir süreye kadar nikâhlanıyor” diyor.

Abdullah İbni Mesud okumuş sonra bu ayeti kerimeyi. “Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın” ayetini okumuş. Allah-u Teâlâ sanki helâl kılmışmış. Allah-u Teâlâ’nın haram kıldığını Mu’minûn suresinde görmedik mi? Demiyor mu  “sadece eşlerinize”? Bu eş değil. Öyle şey değil. O eşle de nikâhla evleniliyor, ancak talâkla boşanılıyor, ancak ölümle ayrılınıyor. Bunun bütün hükümlerini Cenab-ı Hak beyan etmiş.

Şimdi, zaman zaman burada konuşuyoruz. Bazen Buharide, Müslimde, hatta Kütübi Sittede olan hadisler doğru olmayabiliyor. Bazen de çok zayıf bir kitapta geçen hadis doğru olabiliyor. Çünkü bunları ayetlerle karşılaştırdığınız zaman, mesele tümüyle ortaya çıkıyor. Şimdi, madem ayeti kerimede Cenab-ı Hak sadece eşleriniz veya eliniz altında bulunanlarla yapacağınız nikâhlı ilişkiyi helâl kılmış, o zaman bunların hiç birisi olmaz.

Zaten savaşlarda… İşte, Bedir savaşı zaten çölün ortasında oldu. Böyle bir şey mümkün değil. Ondan sonra Uhud savaşı Medine’nin yanında oldu, o da mümkün değil. Hendek savaşı Medine’nin içinde oldu, o da mümkün değil. Ondan sonra Müslümanlar şeye gittiler. Tebük’e gittiler. O uzun yol; gideceksiniz, geleceksiniz, o kadar sıkıntı içerisinde. Bu da mümkün değil. Yani kimin ordusu böyle bir şey yapmış? Orada uzun süre kalacak da, yağmaya müsaade edeceksiniz de falan o zaman olacak. Ki Peygamber efendimiz hiçbir zaman yağmaya müsaade etmemiştir.

Ondan sonra, zaten alacağınız esirlere de esir muamelesi yapabiliyorsunuz. Onları da nikâhsız olarak şey yapamıyorsunuz. Onunla ilişkiye giremiyorsunuz. Yani Kur’an-ı Kerim bunu da kesin hükme bağlamış. Bu kapıyı tamamen kapatmış. Ama nasıl olmuşsa olmuş, bugün şeyler… İlk okuduğumuz ayeti kerimeye dönelim. Bugün Şia… 83. sayfa. Burada bir ayeti kullanarak diyor ki şey vardır. Ayetin küçük bir parçasını kullanarak, “mut’a nikâhı vardır.”

Maalesef, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan “Kur’an Yolu” tefsirinde de, onun birinci baskısında da; Şia’dan biraz farklı olarak, şahit bulundurulması, işte, velisinin izni şartını da getirmişler. Ama olabilir demişler. Geçici nikâh olabilir demişler. Allaha şükür ki ikinci baskıda onu kaldırdılar.

Şimdi, burada Nisâ suresinin 83. ayeti. Şey 24. ayeti. Allah-u Teâlâ 19. ayetten itibaren başlıyor, evlenme ile ilgili hükümleri koyuyor. Evlenilmesi yasak olan hanımları sayıyor. En sonda diyor ki: “Vel muhsanâtu minen nisâi” “Evli kadınlarla da evlenemezsiniz” diyor. “illâ mâ meleket eymânukum” “Ama eliniz altındakiler hariç.” Bak, yani evli kadınlarla da evlenemezsiniz, eliniz altındaki yani esir kadınlar hariç, onlarla evlenebilirsiniz. Yani onları nikâhlayabilirsiniz.

Bunun manası ne? Bunun manası şu diğer ayetlerle birlikte olduğu zaman. Şimdi, savaşta hanımları esir almışsınız ve müsaade etmişsiniz. Şey yaparsa… Yani bunun fidyesini ödeyin serbest kalın. Zaten ayet onu kesin olarak emrediyor. Fidyesini ödeyecek kimse yok. O zaman bu kadının fidyesini ödeyebileceği yollardan bir tanesi evlenmesidir. Evlenebilmesi için önceki nikâhın geçersiz sayılması lazım. Çünkü eğer memlekette kocası olsa, kendisini koruyacak birisi olsa fidyesini verecek. Bu kadın sonsuza kadar öyle kalacak değil ya.

Şimdi, bu ayeti kerime o esirliği… Fidyesini ödeyebilenler öder, ödeyemeyenler için o esirliği bir boşanma sebebi olarak kabul ediyor. Ondan sonra bu kadın isterse… Zaten ondan sonraki ayette “fenkihûhunne bi izni ehlihinne” diyor (Nisâ 25). Bunların bulunduğu ailelere de kadının ailesi deniyor. Ailesinin izniyle, bunların da taraf olarak onayıyla onları nikâhlayın diyor. Yani kendileri razı, mehrini de veriyorsunuz… Zaten burada mehrini de şart koşuyor, biraz sonra okuyacağız. Onu da veriyorsunuz ve nikâhlanıyorsunuz. Eğer kendi emrinizin altındaki cariye ise zaten evlendiğiniz an onun hürriyetine kavuşması gerekir. O ayetlerden net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bu akşam o konu üzerinde durmayacağız.

Şimdi, diyor ki Allah-u Teâlâ: “kitâballâhi aleykum” “ Bu Allah-u Teâlâ’nın sizin üzerinize yazmış olduğu, farz kıldığı şeydir.” “ve uhille lekum mâ varâe zâlikum en tebtegû bi emvâlikum muhsinîne gayra musâfihîn” “Bunun dışındakiler, bunun dışında kalanlar size helâl kılınmıştır…” Yani şurada haram kılınan hanımları saydı, saydı, saydı; haram kılınan hanımların dışındakiler size helâldir. Ama bir şartla, mallarınızla talip olacaksınız onlara, yani mehir vereceksiniz, başka “muhsinîn”, muhsin olacaksınız. Muhsin, ihsan. Hısn kelimesi vardır Arapçada, kale demektir. “Muhsinîn”, o kadınları “kale” gibi koruyacaksınız. Yani nikâhınıza aldığınız kadınları kale gibi korumanız şartıyla. Kendinizi de koruyacaksınız. Nedir, “gayra musâfihîn” “Musafi olmamak şartıyla.” Yani suyunuzu boşa akıtmak yok. Sifah, nikâhsız olarak suyu akıtmaktır. Türkçede sifah, zina olarak da kullanılır. Doğrudur; Arapçada da öyledir. Yani zinaya düşmemek, kendinizi korumak, alacağınız hanımları da korumak şartıyla.

Niye zinaya düşmemek diye tercüme ediyor. Çünkü Nur suresinde Cenab-ı Hak diyor ki: “Ez zânî lâ yenkihu illâ zâniyeten ev muşrik” “Zina eden bir kadınla zina eden bir erkek ya da bir müşrik nikâhına alabilir.” “ve hurrime zâlike alel mu’minîn” “Zina edenler müminlere haram kılınmıştır.” İster kadın olsun ister erkek olsun, zina eden birisi zina etmeyen birisi ile evlenemez. Ha tövbe eder… Zaten bir sonra gelen ayet: “İllellezîne tâbû min ba’di zâlike ve aslehû” Yani tövbe edip durumunu düzeltirse, ondan sonra tekrar evlenebilir. Durumunu düzeltmesi için uzunca bir süre gözlem altında tutulması lazım. Yani bu adamın gerçekten düzeldiği kanaatine varılması lazım.

İşte burada da bütün ayetlerde erkekler için namuslu olma şartı getirilmiştir. Yani evlenecek erkek… Kadınlar için de “muhsanat” namuslu olma şartı getirilmiştir. Bir de ikisi de kendini zinadan koruyacak, kadın olsun erkek olsun. Her ikisi için de suyu boşa akıtmama şartı getirilmiştir. Niye? Çünkü evlendiğin kadın senin çocuğunun annesi olsun diye evleneceksin. Yani öyle gönül eğlendirmek için değil. Ciddi ciddi şey yapacaksın. Bir de öyle… Bak mut’a nikâhında bunların hiç birisi olmaz. Korumak için almıyor. Çünkü ev tutması gerekmiyor. Nafakasını vermesi gerekmiyor. Sadece, af edersiniz cinsel ilişki o kadar.

“Fe mâstemta’tum bihî minhunne fe âtûhunne ucûrehunne farîdah” (Nisâ 24). “Fe mâstemta’tum” burada “femen” “istemta’tum”, “bihî” “bin nikâhi”, “minhunne” “onlardan.” Yani nikâhla o kadınlardan… Yani “Nikâhlanarak o kadınlardan yararlandınız mı…” “fe âtûhunne ucûrehunne” “… onların mehirlerini verin.” “Farîdaten” “… farz olarak” verin.

Yani bir insan bir hanımla evlenir, gerdeğe girmeden boşanırsa onun için kesilen mehrin, yani ödemesi gereken paranın ya da malın yarısını ödemesi icap eder. Eğer mehir belirlenmeden nikâhlanmış, gerdekten önce boşanmışsa, mehir olmadığı için yine örfe göre belli ölçüde o kadını yararlandırması gerekir. Evlenmiş, gerdeğe girmiş, isterse hemen o sabaha boşansın mehrin tamamını vermesi gerekir. O sabah boşasa da mehrin tamamını verecek, ömrün sonuna kadar evli kalsalar ve adam vefat etse, o zaman da bunun mirasından önce bu kadının mehri alınır. Yani bu mehir bir ücret falan değil, bu mehir kadının hakkıdır.

Şimdi, burada bu ayete şöyle mana veriyor bazıları: “Onlardan yararlanmanıza karşılık ücretini verin.” “Ucûr” kelimesini ücret olarak şey yapıyorlar. Yararlanmanıza karşılık ücretini verin. O zaman mana ne oluyor? İşte bu mut’aya delil yapıyorlar. Fakat Arapça bakımından bu ayete böyle bir mana verme ihtimali yok. Fakat veriyorlar. Veriyorlar. Çünkü “Fe mâstemta’tum bihî…” Yani “bistimtaikum minhunne.” E bu… Burada “ma”ya “ma-i masdariye-i tevkıtıye” manası veriyor bazıları. Yani “muddete istimtaikum.” O zaman bu oluyor zarf, yani Arapça bilenler için… Zarf mübteda olamaz ki haberine “fa” gelmiş olsun.

Yani şey olarak, buradaki “ma” ancak bir ism-i mevsul olur. Şart anlamı taşır. İsm-i mevsul olduğu zaman “men” manasına kullanabilirsiniz. O zaman “Yukarıdaki kadınlardan her hangi birisiyle evlendiğiniz zaman…” olur. Ya da öyle değil de, “ellezî istemta’tum bihî.” Yani nasıl bir yararlanmayla yararlanırsanız ondan mehirlerini verin şeklinde olur.

Netice itibariyle, fazla detaya girmeyelim. Bu ayete öyle bir anlam veriyorlar ki, Arapça bakımından o anlamı vermeye ihtimal yok. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu “Kur’an Yolu” tefsirinin birinci baskısında da öyle bir mana vermişlerdir. Nasılsa hata etmişler, insanlar hata edebilir ama önemli olan hatadan dönmüş olmak. İkinci baskıda hemen onu kaldırmışlar, şimdi yok. Zaten bu tartışmaların sebebi de o tefsir olmuştur.

“Ve lâ cunâha aleykum fîmâ terâdaytum bihî min ba’dil farîdah” “O mehir belirlendikten sonra karşılıklı rızayla o mehrin miktarını değişiklik yapabilirsiniz. Bunda bir günah yoktur” diyor (Nisâ 24). Yani diyelim ki, erkek karısına yüz altın mehir verdi. Daha sonra kadın dedi ki bunun elli tanesini sana bağışlıyorum. Olabilir. Ya da erkek dedi ki tamam, bu yüz altın, sana bir tane de daire alacağım. O da olur. O ikisi de mehre mahsup edilebilir. İster arttırabilir, ister azaltabilir; karşılıklı rızayla olmak şartıyla. Çünkü arttırmada da rıza gerekir, eksiltmede de rıza gerekir. Bu bir sözleşmeye ilavedir. Her ikisi de hukuki bir nitelik taşır.

“İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ” “Allah-u Teâlâ alim ve hakimdir” (Nisâ 24). Şimdi, bu ayeti kerimede… Cenab-ı Hak yukarıdaki ayeti kerimede, erkeklerin haram olmayan kadınlarla ancak nikâh yoluyla birlikte olabileceklerini beyan etti. Sonra da şunu söyledi: “Ve men lem yestetı’ minkum tavlen en yenkıhal muhsanâtil mu’minât” “Namuslu mümin kadınlarla evlenmeye hanginizin gücü yetmezse…” Çünkü evlenmenin ciddi bir şeyi var. Mehir vereceksiniz, besleyeceksiniz, nafakadır, şudur budur. “fe min mâ meleket eymânukum min feteyâtikumul mu’minât” “… mümin cariyelerinizden elinizde bulunanlarla evlensinler.” (Nisâ 25). Yani o esir kadınlarla evlensinler.

“Vallâhu a’lemu bi îmânikum” “Allah sizin imanınızı bilir.” Yani birisi diyebilir ki, bu cariye aslında mümin değildir ama işte şey yapmış, göstermeden mümin olmuş, ben bunun imanına nasıl inanacağım falan diyebilirsiniz. Zaten esirdir. Yok, Allah-u Teâlâ diyor ki, böyle demeyin. Yani imanı Cenab-ı Hak bilir. O ben müminim diyorsa mümindir. “Ba’dukum min ba’d” “Biriniz değerinizdensiniz.” Yani o da senin gibi bir insan, sen de öyle bir insansın. O şimdi esir düşmüş, sen de esir düşmüş olabilirdin. Hepiniz de Adem (A.S)ın çocuklarısınız.

“fenkihûhunne bi izni ehlihinne” “Onları ailelerinin izinleriyle nikâhlayın.” “ve âtûhunne ucûrehunne bil ma’rûf” “Ücretlerini marufa göre verin.” Yani onların mehirlerini de… Burada da “ucûr” kelimesi geçiyor, yukarıda da “ucûr” kelimesi… O şeylerin, evlendiğiniz cariyelerin mehirlerini kendilerine verin diyor. Şimdi, mehri kendisine vereceksin ki, öbür tarafa ödeyeceği fidye için eline bir para geçmiş olsun. Zaten Mu’minûn suresinin 33. ayetinde de; bunlarla ayrıca bir sözleşme yapılması, kalan borçları için de bunlara çalışıp kazanıp ödeme fırsatı verilmesi emrediliyor. Bir de onun bakımını üstlenen ailenin ona maddi yardımda bulunması da emrediliyor.

“muhsanâtin gayra musâfihâtin ve lâ muttehızâti ahdân” “Bu kadınlar da namuslu olacaklar…” Bu cariyeler de, bunlar da sularını boşa akıtma diye bir şey yok, yani öyle zinaya falan teşebbüs etmeyecekler. “… ve gizli dost da edinmeyecekler.” Gizli dost edinmeme şartı erkekler için de vardır. Mâide suresinin 5. ayetinde. Bak, Allah-u Teâlâ namuslu olmayı şart koşuyor, bir. Suyu boşa akıtmamayı şart koşuyor, iki. Gizli dost edinmemeyi şart koşuyor, üç. Mâide suresi 5. ayet.

Yani evlenmenin şartları bunlar. E şimdi, mut’a nikâhında şahit yok, hiç kimse yok… Peki, gizli dost nasıl olur. Kendi aralarında anlaştı bitti. O zaman zina ne? Zina dediğin sadece şey olur, tecavüz dediğin olay olur, başka bir şey olmaz.

Allah-u Teâlâ burada şart koşuyor. Yani namuslu olacaklar, zinaya teşebbüs etmeyecekler ve gizli dost edinmeyecekler. Bu şartlarla namuslu bir kadınla evlenebilirler. Kadınlar da aynı; namuslu olacaklar, gizli dost edinmeyecekler ve zinaya teşebbüs etmeyecekler. Yani evlenenler böyle evlenecekler.

Şeyde var değil mi? Mâide suresi 5. ayette. Bak burada Allah-u Teâlâ diyor ki: “El yevme uhılle lekumut tayyibât” “Bugün size temiz şeyler helal kılınmıştır.” “ve taâmullezîne ûtûl kitâbe hıllun lekum” “Kendilerine kitap verilenlerin taamı size helaldır.” “ve taâmukum hıllun lehum” “Sizin yitecekleriniz de onlara helaldır.” “vel muhsanâtu minel mu’minât” “Müminlerden namuslu kadınlarla evlenmeniz helaldır.” “vel muhsanâtu min ellezîne utûl kitâb” “Ehli Kitabın da namuslu kadınlarıyla evlenmeniz helaldır.” “min kablikum” “Sizden kitap verilmesiyle.” Ama hangi şartla? “izâ âteytumûhunne ucûrehunne” “Onların mehirlerini verdiğiniz takdirde.”

Ve “muhsınîne” “Namuslu kişiler olarak.” Yani siz onları bir kere koruma altına alacaksınız, kendinizi de koruyacaksınız. “gayra musâfihîn” Öyle “Zinaya yeltenmeyeceksiniz.” “ve lâ muttehızî ehdân” “Gizli dost da tutmayacaksınız.” Öyle gizli dost yok. Ondan dolayı Allah-u Teâlâ… Yani burada erkekler için, öbür tarafta kadınlar için aynı şartlar geçerli. Allah-u Teâlâ evlenmeyi şahit şartına bağlamamıştır. Çünkü iki tane şahitle evlendiğiniz zaman, bu iki tane şahide tembih edebilirsiniz, sakın bunu kimseye söyleme. O da olur gizli dost.

Allah-u Teâlâ ne diyor: “Ve enkihûl eyâmâ minkum” “İçinizden evli olmayanları evlendirin” diyor (Nur 32). Dolayısıyla evlendirme Allah’ın bize vermiş olduğu bir emirdir. Mesela bizim bu cemaat olarak belki en büyük eksiklerimizden biri bu. Bekâr olanlar kimseye bir şey diyemiyor. Başkası da diyemiyor. Hâlbuki evlendirme Allah’ın bize verdiği bir emirdir. “İçinizden evli olmayanları evlendirin.” Bu bizim bir görevimizdir. Yani bizim şu cemaat olarak bunu yapmamız lazım. Her Müslümanın görevidir. “Evlendirin” diyor. “İçinizden evli olmayanları evlendirin.”

“ves sâlihîne min ibâdikum ve imâikum” “Köle ve cariyelerinizden de uygun olanları evlendirin.” (Nur 32). Evlendirme emri var. Yani ister esirler olsun, ister Müslümanlar olsun “evlendirin.” Peki, evlendirme emri bütün Müslümanlara verilen bir emir olduğu için, evlendirme törenle olur ve duyurulur. Peygamber (S.A.V) diyor ki: “Zina ile evlilik arasındaki fark def çalmaktır” diyor. Niye def çalmak diyor? Çünkü def çaldığınız zaman sizin duymasını istemediğiniz kişiler de duyar.

Yani bir tören yapacak def boşuna çalınmaz. Yani birkaç kişi toplaşmış, bir evliliği kutluyorlar. Yani mutlaka bir tören olması lazım. Tören de olacak. Ve her Müslümana da Allah bu konuda emir verdiği için, hadi Cenab-ı Hak emretti şu evlilik töreninde bende bir bulunup sevap kazanayım diye bulunacaksınız. Bulunmak yetiyor sadece. Evlendirene yardımcı olacaksın tabi. Hem eş bulma konusunda yardımcı olacaksın… “Evlendirin” diye emrediyor Allah-u Teâlâ. Evlendirmek bizim görevimiz.

Şimdi bekârlar seviniyor, hoşlarına gidiyor. Bak Mehmet’e bak! Kulaklarına gidiyor ağzı. Allah evlendirme emri veriyor. Gizli dost tutmayı da yasakladığı için, öyle iki tane adama tembih edeceksin efendim kimseye söyleme, ondan sonra şu duymasın… Yok. Bir kere mutlaka bir denetim olması lazım. Mutlaka bir törenvari bir şey olması lazım. Yani insanların bunu duyması lazım. Bir ilan olması lazım. O zaman, evlenecek olan çiftlerin zinakâr olmaması lazım. Duyuracaksın ki, zinakâr olup olmadığını birisi gelsin söylesin. İster kadın, ister erkek. Duyurmadan nerde olacak? En ahlaksızı gelir senin karşında birkaç gün böyle düzgün bir şekilde dolaşır. Sen ahlaklı zannedersin verirsin kızını. Öyle ne kadar oluyor. Ne kadar oluyor. Sonra ahlaksız olduğu ortaya çıkıyor.

Ha boşanmada şahit şartı getirmiş Cenab-ı Hak, ama evlenmede getirmemiş. Evlenmede bir tören gerekiyor. Peygamber efendimiz bu ayeti kerimeyi o şekilde anlamış ve bize bildiriyor.

Şimdi, ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki: “fe izâ uhsinne fe in eteyne bi fâhışetin fe aleyhinne nısfu mâ alâl muhsanâti minel azâb” “Bu esir kadınlar evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir” bunlara (Nisa 25). Çünkü esir oldukları… Kendi memleketlerinde değiller… Onlarda cezai ehliyette bir şey var demek ki. Noksanlık var.

Şimdi, Allah diyor ki bak! Namuslu mümin kadınlarla evleneceksiniz. Onlarla evlenmeye gücünüz yetmiyorsa, namuslu mümin cariyelerle evlenebilirsiniz. Ondan sonra onunla ilgili olarak da diyor ki: “Zâlike li men haşiyel anete minkum” “Bu sizden sıkıntıya düşmekten (ya da zinaya düşmekten) korkanlar için verilmiş bir ruhsattır.” Eğer burada bir mut’a nikâhı olsaydı… Mut’a nikâhı bir günlük, iki günlük çok az bir şey. Nafaka yok bir şey yok. Allah-u Teâlâ onu göstermez miydi?

(Enes hoca bir şey söylüyor.)

Bir kere ilişkiyle bile oluyor. Şeye göre işte, Caferilerde. Bir kere ilişki bile yetiyor. En kısa süresi ne kadardır diye şey yapıyorlar. Diyorlar ki, bir kere ilişkinin olabileceği kadardır. Allah-u Teâlâ buna müsaade etmiş olsaydı bunları söyler miydi? Der miydi ki, işte, “namuslu kadınlarla evlenmeye gücünüz yetmiyorsa namuslu mümin cariyelerle evlenin.” Ama “sabrederseniz” diyor “daha hayırlıdır.” “Sabrederseniz daha hayırlıdır.” Çünkü o evlendiğin mümin cariye de olsa onun gönlü hep memleketindedir. Yani sana gereken manada karılık yapmayabilir. Çünkü seninle evlenirken hürriyetine kavuşmak için para biriktirmeyi düşünmüş olabilir. Orada da istenen neticeyi alamayabilirsin. Sabretmeniz daha hayırlıdır diyor. “Vallâhu gafûrun rahîm” “Allah gafûr ve rahîmdir” diyor.

Şimdi, bütün bunlar ortada olduğuna göre… Yani Allah-u Teâlâ, Mekke’deyken… Mekke’deyken evlilik dışında kadın erkek ilişkilerine müsaade etmediğini açıkça belirtmiş Mumi’nun suresinde. Sonra Medine’de işte, hicri 4. yıllarda indiği rivayet edilen Nisâ suresinde de bütün kapıları kapamış o mut’a denen nikâha karşı.

Şimdi, bundan sonra kim söyleyebilir? Efendim savaşlarda müsaade etmiştir. Yok, Ya Resullallah biz kendimizi hadım edelim mi demişler? O da işte, yok, siz bir kumaş parçası karşılığı mut’a yapmanıza müsaade ederim demiş. Tekrar söyleyeyim. Yani siz gideceksiniz, mesela Hayber’e gideceksiniz… Hayber’den bahsediliyor. Peygamber efendimiz Hayber’de yaban eşeklerinin etinin yenmesini haram kılmış. Şey, ehil eşek etinin yenmesini haram kılmış, bir de mut’ayı haram kılmış deniyor.

Şimdi, öyle bir şey söylüyorlar ki, mut’ayı Allah değil Peygamber haram kılmış. Ya Peygamber (S.A.V) bu şartlar altında, böyle mut’anın helal olduğunu söyleyebilir, arkasında da haram eder. Allah zaten bütün kapıları kapamış. Bütün kapıları kapamış Cenab-ı hak. Böyle bir şey mümkün değil.

Dolayısıyla, özet olarak, dersin başında söylediğim gibi Mekke’de inen ayetler bu kapıları kapattığı için Medine’deki hayatta olduğu söylenen… Hani Mekke ile ilgili rivayetler olsa, dersiniz ki Arap toplumunda bu varmış. Medine ile ilgili rivayetlerle ilgili olarak söylenen, Peygamber (S.A.V) mut’aya müsaade etmiştir şeklindeki rivayetlerin doğru olması mümkün değil. Çünkü Allah-u Teâlâ, Müslüman namuslu kadınlarla evlenmeyi, evlilikten sonra, başka ayetlerde nafakayı, işte, birlikte yaşamanın hukukunu ortaya koyuyor. Ayrılmanın ancak boşanma ile olabileceğini, kadın ayrılmak isterse onun da “iftida” denen bir usulle olabileceğini, ya da ölümle olabileceğini söylüyor. Onun dışında ayrılma söz konusu değil.

Ve bir insan evlendiği zaman; evlendiği kadından çocuk sahibi olmak için, birlikte yaşamak için, hatta bu dünyada değil ahirette de devam edecek olan bir birliktelik için evlenir. Ondan sonra tamam, yani Kur’an-ı Kerim’in söylediği budur. Ama maalesef bunlar söyleniyor.

Şia’nın da sadece Caferi kolunda bu var. Onlar da kendi aralarında ciddi ciddi bunu tartışıyorlar. Ama onlarda şöyle bir şey var. Efendim, işte, Hz. Ömer bunu yasaklamıştır. Ömer’e karşı da bir düşmanlıkları var. O zaman, bunun caiz olmasını sadece bir mezhebi gayretle… Yani inadına bizde caiz, madem Ömer yasakladı. Hatta bunu sevap sayanlar bile var. Tavsiye de edenler var. Fakat ne kadar sevap sayarlarsa saysınlar, bakıyorsunuz ki bunu söyleyenlerin bir taraftan çekingenlikleri var. Kaçıyorlar, üstünü örtmeye çalışıyorlar. Mesela orada mut’a yapanlar kimseye söylemiyorlarmış. Kimsenin duymasını istemiyorlarmış. Bununla ilgili de bir sürü yazılar, şeyler var.

Neyse, netice… Dersimizi bitirmiş olalım.

(Yahya Şenol bir şeyler söylüyor.)

Hı? Ver bakayım. Kaçıncı ayet? Evet, en son şu ayeti okuyalım. 407. sayfada Rum suresinin 21. ayeti. “Allah’ın ayetlerinden birisi, kendi cinsinden size eşler yaratmıştır.” “Onların yanında rahatlayasınız (sükûnet bulasınız) diye.” “Birbirinize karşı sevgi ve merhamet oluşturmuştur.” “Bunda düşünenler için elbette ayetler (ibretler) vardır.”

Tabi bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir tavır değil.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
755 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007