Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

28 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Bugün de Hud Suresini anlama çalışmamızı devam ettiriyoruz. Allahu Teala’dan niyazımız hem bu sureyi hem Kur’an-ı Kerim’in tamamını çok iyi anlamayı, Allah’ın istediği gibi, Ona tam teslim olan kişiler olarak yaşamayı ve tüm insanlığa Allah’ın kitabını en güzel şekilde ulaştırmayı hepimize nasip eylesin.

Bugün, Şuayb (a.s) ile ilgili ayetlere sıra geldi. Bu surenin 84. ayetinden itibaren başlıyoruz. Burada Allahu Teala şöyle diyor… “Ve-ilâ medyene eḣâhum şu’aybâ” “Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı elçi olarak gönderdik.” (Hud 84) Medyen bugün Kızıldeniz kenarında, denizin doğu tarafında, Akabe körfezinin arkasında yer alan Suudi Arabistan’ın batısında olan bir bölge. İşte bir tarafı bugün İsrail, bir tarafı Suudi Arabistan, büyük bir bölümü de Ürdün olan bir yer. Her halde büyük bir bölümü değil de önemli bir bölümü diyelim.

Evet. O bölgeye, o Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (a.s) gönderiyor. Bu ayetlerden anladığımıza göre onlar çok refah içerisinde yaşayan, biraz şımarmış bir toplum haline gelmişler. Tabi bir deniz kenarında olmak, oradan hem Afrika’dan yararlanmayı hem deniz yolu vasıtasıyla birçok yerlerden yararlanmayı da gerektirir. Akabe körfezinin olması da oldukça önemli. Başka sebepler de olabilir, inşallah bunların bulunduğu yerlere Cenabı Hakkın emrine uygun olarak geziler yapar, oralarda incelemeler yapar, çok daha güzel bilgilere inşallah ulaşırız.

Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (a.s) Allah elçi olarak gönderiyor. O da şöyle diyor; “Kâle yâkavmi-’budûllâhe” “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin.” “Mâ lekum min ilâhin ġayruh” “Sizin için bir başka ilah yok” (Hud 84) tek ilah O. Bakın dikkat edin. Allah sizin ilahınızdır, demiyor. Çünkü Allah’ın ilah olduğunda kimsenin şüphesi yok. “O’ndan başka ilahınız yok”, diyor. Neden O’ndan başka ilahınız yok; İlah demek, emirlerine kayıtsız şartsız boyun eğilen demektir. Siz, Allah’ın emrinin yanına başkalarının emirlerini koymayın. “Velâ tenkusû-lmikyâle velmîzân” “Ölçeği ve tartıyı noksanlaştırmayın.” (Hud 84) Ölçeklerle oynamayın, tartılarla oynamayın, onları azaltmayın, noksanlaştırmayın. “İnnî erâkum biḣayrin” “Ben sizi bir hayır içinde görüyorum.” (Hud 84) Ne demek hayır içerisinde? İmkanlarınız var, maddi durumunuz gayet güzel, bilgili bir toplumsunuz da. Ama bunu yaparsanız; Allah’ın koyduğu kurallara ters davranırsınız, başkalarına kulluk edersiniz “Ve-innî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin muhit” “Hepinizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından, sizin aleyhinize olarak korkuyorum.” (Hud 84) Yani başınıza böyle bir azap gelir diye korkuyorum. Uyarıyorum diyor. Sonra tekrar ediyor… “Veyâ kavmi evfû-lmikyâle velmîzâne bilkist”

Dr. Yahya ŞENOL: (5:17 – 5:20’de tam anlaşılmıyor ama ayeti tekrar ediyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Ey kavmim, ölçeği ve tartıyı tam, adalete uygun olarak, hakkını vererek ne az ne çok, tam yapın.” (Hud 85) Tamı tamına yapın. “Velâ tebḣasû-nnâse eşyâehum” “İnsanların mallarını, eşyalarını azaltmayın” (Hud 85) Eşya dendiği zaman, şey kelimesi Arap dilinde her varlık için kullanılır. Allahu Teala için bile şey kelimesi kullanılır. Mesela “Leyse kemiślihi şey-un” “Allah’ın dengi hiçbir şey yoktur.” (Şura 11) şeklinde Türkçemizdeki kullanımdan çok daha kapsamlıdır. Onun için insanların eşyasını azaltmayın dendiği zaman, mallarını da azaltmayın, haklarını azaltmayın, artık aklınıza ne gelirse onları azaltmayın, insanların hakkını tam olarak verin.

“Velâ ta’śev fî-l-ardi mufsidîn” “Fesatçılar, bozguncular olarak yeryüzünü katıp karıştırmayın. (Hud 85) A ta’ fiili de fesat anlamında ama daha büyük bir fesat. Yani bir bozuklukları şey yapıyorsunuz diyelim ki şu binanın yapısına birtakım hileler karıştırıyorlar, şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar tamam bu bir fesat ama bu bina çöküyorsa o da fesattan çok daha büyük. İçerisinde insanlar öldürülüyor, çevresini bozuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Fesatçılar olarak ortalığı katıp karıştırmayın. Herhalde böyle, bu kelime uygun olur herhalde. Ben bu kelimenin, her geldiği zaman nasıl anlam… (bu anda hoca konuşmasını devam ettirmiyor.

Dr. Yahya ŞENOL: (07.21’de cümlenin başlangıcı anlaşılmıyor.) Bozgunculuk yaparak ortalığı birbirine katmayın.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O da güzel. Birbirine katmayın. Ben hep bu kelimeye hangi manayı vereceğimi biraz sıkıntı çekerim, öteden beri. Fesadın biraz daha üst şeysi oluşumu.

“Bakiyyetullâhi ḣayrun lekum in kuntum muminîn” “Eğer inanan kişilerseniz Allah’ın size bıraktığı şey sizin hayrınızadır.” (Hud 86) Hayrınıza olan odur. Allah’ın bıraktığı nedir? Mallarınızı aranızda, işte mesela Nisa suresinin 29. Ayetinde diyor ki “Allahu Tealanın koyduğu kural baştan beri değişmez. Diyor ki Allahu Teala “Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ tekulû emvâlekum beynekum bilbâtıl” “Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin” (Nisa 29) İşte batıl yolların birisi hırsızlıktır, gasptır, şudur budur, efendim faizdir. Ne kadar yanlış yol varsa hepsi, ama tek bir yiyeceğiniz yol vardır “illâ en tekûne ticâra” “Sadece ticaret şeklinde olabilir” (Nisa 29) ki buradaki ticaret, Türkçedeki ticaretten çok daha kapsamlıdır. Türkçede ticaret dediğimiz zaman mal alım satımı akla gelir ama Arapçadaki ticaret çok kapsamlıdır. Mesela Allahu Teala, münafıkların yaptığına bile ticaret demiştir. Adamlar inanmadıkları halde inanmış gözüküyorlar, Müslümanlar ile kafirler arası mekik dokuyorlar ve buradan birtakım kazançlar elde etmek istiyorlar. Onun için “femâ rabihat ticâratuhum” diyor. (Bakara 16)

Dr. Yahya ŞENOL: Evet, “vemâ kânû muhtedîn” “Hiçbir şekilde kar elde edemiyorlar.” (cümlenin sonu anlaşılmıyor.) (Bakara 16)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hedeflerine ulaşamıyorlar, “femâ rabihat ticâratuhum” diyor, Bakara suresi kaçıncı ayetti o? Tabi daha başka yerler de var.

Dr. Yahya ŞENOL: 16. Ayet

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 16. Ayet. Yani ticaret dediğimiz zaman.

Dr. Yahya ŞENOL: Oradaki alım satıma konu olan şey ne? Dediğiniz gibi “Ulâ-ike-lleżîne-şteravu-ddalâlete bilhudâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh, güzel

Dr. Yahya ŞENOL: Yani hidayeti veriyorlar, delaleti karşılığında satın alıyorlar. Yani bir al sat yapıyorlar ama neyi. (09:34 – 09:37 arasında duraksıyor ve cümle sonu tam anlaşılamıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hidayetle delaleti.

Dr. Yahya ŞENOL: Evet, hidayetle delaleti değiştiriyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela işte Türkçede böyle bir şeye hiçbir zaman ticaret denmez yani.

Dr. Yahya ŞENOL: Denmez

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama o zaman bizim şeyimiz şu, “illâ en tekûne ticâraten ‘an terâdin minkum” “Karşılıklı rıza ile yapacağınız ticaret hariç” (Nisa 29) dendiği zaman bugünkü ekonomik yapı içerisinde dediğim (09:54 – 09:56 arasında tam anlaşılmıyor.) genel bir anlam şey yaparsak mal ve hizmet alım satımı şeklinde anlam verilebilir. Yani karşılıklı rıza. Karşı taraf ne aldığını bilmesi lazım, borcunu çok iyi bilmesi lazım, aldatılmadığını bilmesi lazım. Bu taraf da ne sattığını, borcunun  karşılığında ne alacağını bilmesi lazım. Mesela eskiden para altın ve gümüştü, onların ağırlık ve ayarları oynuyorlardı. Mesela bazen içerisine şey koyarlar, bakır koyarlar, üstünü de altınla kaplarlar. 24 ayar altın gibi yapar insanları kandırırlar. Tabi bunun sınırı yok.

“Allahın vereceği kazanç sizin için hayırlı olandır” diyor. “Sizin için hayırlı olan odur.” (Hud 86) “in kuntum muminîn” “Eğer inanıp güveniyorsanız.” (Hud 86) Şimdi niye böyle diyor? Çünkü onlar da hep, biz Allaha inanırız ve güveniriz derler. Şimdi şunu hiç unutmayalım, gene burada sık sık tekrarlıyoruz. Yeryüzünde Allaha inanıp güvenmediğini söyleyen, söylemeyen hiç kimse yoktur. (11:09 – 11:12 arasındaki bu cümlede kayma olduğunu düşünüyorum, kontrol edilirken tekrar dinlenmesinde yarar vardır.) Ben Allaha inanırım. Hatta iki ayette, yine sık sık konuştuğumuz, İblis ne diyor; “ben Allahtan korkarım” diyor.

Dr. Yahya ŞENOL: “innî eḣâfullâhe rabbe-l’âlemîn” diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Tüm varlıkların sahibi olan Allahtan korkarım” (Haşr 16) diyor. İblis diyor ya bunu, artık daha ötesi var mı bunun? Onun için, peki böyledir ve bu iblis kendini dinsiz sayar mı? Asla. Onun için Allahu Teala her zaman yine burada anlattığımız, Araf suresinin 30. Ayetinde insanları ikiye ayırıyor. Bir grubu, doğru yolda olduğunu kabul ettiği grup, onu onaylıyor. Ama öbür grup sapık, ama onlar da kendilerini doğru yol noktasında kabul ediyor. O zaman doğru yol noktasında kabul ediyor, Allaha da inanıyorsa bu adam ne yapar? Benim dinim sağlam. Güzel de sen Allahın dinine bir şeyler karıştırıyorsun ve Allahın emirlerinin yanına başka emirler koyuyorsun, yasaklarının yanına başka yasaklar koyuyorsun ve hayatı kendi kafana uyduruyorsun, dünyayı kendi kafana uyduruyorsun. Evet dolayısıyla Allahın yaptığı (hoca “en iyi şey de” diyor olmalı 12:24 – 12:26 arası) eğer inanıyorsanız böyle, niye inanıyorsunuz diyor. Çünkü hepsi de kendilerini mümin kabul ediyor o insanların.

“Vemâ enâ ‘aleykum bihafîz” “Ama ben sizi koruyacak durumda değilim.” (Hud 86) Ben sizi koruyamam. Yani ben, yanlışlar yaptığınız zaman ne bu dünyadaki durumunuzda size karşı bir koruyuculuk yaparım ne de ahirette. Ben sadece, Allah bana ne emretmişse onu bildiren birisiyim. Ben sizin vekiliniz de değilim, koruyucunuz da değilim. Şimdi diyorlar ki, “Kâlû yâ şu’aybu esalâtuke te/muruke en netruke mâ ya’budu âbâunâ” “Senin namazın mı bunu emrediyor sana, babalarımızın kulluk ettiği şeye kulluk etmeyi terk etmemizi senin namazın mı emrediyor?” (Hud 87) Babalarımız ne? Kalktık biz böyle gördük, bunu nereden çıkardın? Ne oluyor? Yine her defasında tekrarlıyoruz, bugün de tekrarlamakta fayda var. Bugün de aynı şeyi söylemiyorlar mı Yahya Hocam bize.

Dr. Yahya ŞENOL: Her zaman hocam, her zaman yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bize, bizim bu mücadelemizde

Dr. Yahya ŞENOL: Ta ilk nebiden kıyamete kadar bu söylenmiş, söylenecek. Devamlı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynı şey. Efendim biz işte 14 yıllık geleneği bırakacağız.

Dr. Yahya ŞENOL: 14 asırlık

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şey, 14 asırlık geleneği bırakacağız, şeye Kur’an’a uyacağız öyle mi? Bazıları ne yapıyor, Kur’an işte hitaptır, bilmem o zaman işte Muhammed (a.s)’a indirilmiştir diyor. Bazıları Muhammed’in (14:07 de hoca “a.s” kullanmadı) yazdığıdır diyor. Neyse, en imanlı gördüğünüz, ya bu kadar mezhep bu kadar bir gelenek, bu kadar birikim bırakılır mı kardeşim? Eee. Peki, yine tekrarlayalım. Allahu Teala Muhammed (s.a.v)’in denetlenmesini Müslümanlara emrediyor. Mümtehine onikinci ayette, nebi sıfatıyla “esvelâ ya’sîneke fî ma’rûf” diyor. “Marufta sana isyan etmeyecekler.” (Mümtehine 12) Demek ki yaptığın maruf yani Kur’an’ın hükümlerine uygunsa baş üstüne diyecekler. Yoksa değil. O zaman Muhammed (a.s)’ın Kur’an’a aykırı bir söz söyleme imkânı var mı?

Dr. Yahya ŞENOL: Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Asla. E bunun her şeyde örneği var, bunun da örneğini veriyor. Yine tekrarlamakta fayda var çünkü bunlar hep üzeri örtülü ayetlerdir maalesef. İşte Ahzab suresinin otuz yedinci ayetinde Allahu Teala, şey Nebimiz (s.a.v), yanında yetiştirdiği Zeyd’e “Eşini boşama, yanında tut” diyor değil mi. Şimdi boşamış, geri al diyor bunu, şey yap yanında tut, Allahtan kork. Daha henüz demek ki iddeti bitmemiş. Ama o dinlemiyor ve boşuyor. Peki burada bizim, bize öğretilen dine göre burada Zeyd’in kafir olması gerekir. Bir önceki ayete verdikleri yanlış anlama göre yani geleneğin, bizdeki geleneğin de ne kadar yanlış bir yolda olduğunu yani Şuayb (a.s)’ın muhataplarından hiç farklı olmadığını oradan şey yapmak lazım. İşte ondan önceki ayeti kerimede “Vemâ kâne limu/minin velâ mu/minetin iżâ kadallâhu verasûluhu emran en yekûne lehumu-lḣiyeratu min emrihim” “Bir mümin erkek ile bir mümin kadının bir tercih hakkı yoktur. Hangi konuda? Allah ve resulünün emrettiği konuda” (Ahzab 36) Bir konuda karar vermişse Allah ve resulü. Peki Muhammed (s.a.v)’i burada Allahın resulü sıfatıyla, ki resuldür, resul olarak görevi sadece ayetleri tebliğdir. Ama nebi olarak bir takım yeni kendine ait görüşler ortaya koyabilir. Resul olarak ayetleri tebliğ ile görevli olduğu için resul sıfatıyla söyledikleri kimin emri olur?

Dr. Yahya ŞENOL: Allahın emri olur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allahın emri, başkası olmaz. O zaman buna muhalefet etmek, edecek bir erkek ve kadın ne olur?

Dr. Yahya ŞENOL: Hemen ayetin devamında “vemen ya’sillâhe verasûlehu fekad dalle dalâlen mubînâ” Çok açık bir şekilde sapkın olur, Allaha isyan etmiş olur.” (Ahzab 36)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh. Çok açık bir biçimde sapıtmış olur. Yani ve onun da örneğini o işte sebebi nüzul olarak da şöyle, bir yalanı anlatırlar yani. Maalesef yalandır. Ne derler? İşte efendim, Zeynep ile Muhammed (s.a.v) gelmiş Zeynep’i Zeyd ile evlendirmek istemiş, o da istememiş, bu ayet inmiş. İşte ondan sonra ya Resulallah benim bununla evlenmemi istiyor musun? Evet. Tamam, o zaman kabul ediyorum demiş, kafir olmamak için. E peki eğer Muhammed (a.s)’ın bu emri, yani şey kadının eş seçme hakkını Cenabı Hak ona vermemiş mi?

Dr. Yahya ŞENOL: Vermiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “veaḣażne minkum mîśâkan ġalîzâ” diyor değil mi (17:40 – 17:44’de hoca İnsan suresinin 21 veya 22. Ayetinde diyor ancak ayet, Nisa suresinin 21. Ayeti) “Bu kadınlar sizden sağlam bir söz aldılar.” (Nisa 21) O kadın eş seçme hakkına sahip. Eş seçme hakkına sahip olan bir kadına Muhammed (a.s), bununla evleneceksin diyebilir mi? İşte Allah ve resulünün hükmettiği budur. Ama bunların hepsi maalesef bütün mezheplerde yerle bir edildiği için orada ne yaparlar? Onu peki o orda şey kafir oluyor da eğer dediğiniz doğruysa değil mi, eğer emri tutmasaydı kafir olacaktı da niye Kur’an ayetiyle açıkça hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde Muhammed (a.s) Zeyd’e “emsik ‘aleyke zevcek” (Ahzab 37)

Dr. Yahya ŞENOL: Emirde bulunuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Eşini tut. (Ahzab 37)

Dr. Yahya ŞENOL: Tut. Sakın boşama diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onunla da yetinmiyor. “Vetteki(A)llâh” (Ahzab 37)

Dr. Yahya ŞENOL: Allahtan kork.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allaha karşı gelmekten sakın. Allahtan kork. (Ahzab 37) Çok ağır bir emir. Ama Zeyd dinlemiyor çünkü ona boşama yetkisini Allah vermiş. Muhammed (a.s) bu yetkisini elinden alamaz ki. Burada mesela yukarıdaki ayete verilen, hemen bir üstteki ayete verilen anlama baktığımız zaman burada Zeyd’in kafir olması lazım. Öyle değil mi? Geleneksel yapı.

Dr. Yahya ŞENOL: (18:50 – 18:53 arası cümle başı anlaşılmıyor.) Resul nebi ayrımını varsayalım, kaldıralım, peygamber diyelim biz buraya.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Öyle diyorlar zaten.

Dr. Yahya ŞENOL: Öyle diyelim. Yani Allaha ve peygamberine isyan ederse işte Allah bir resulü bir emir verdi peygamber olarak ve bu da tutmadı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte tutmadı.

Dr. Yahya ŞENOL: Yani emir tutmamaya ne deniyor? Arapçada? İsyan deniliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İsyan.

Dr. Yahya ŞENOL: Emre karşı gelmeye. Demek ki burada zahiren (zahiden de olabilir. 19:12 – 19:14) bir karşı geliş var şimdi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Var, isyan etti ve kafir oldu.

Dr. Yahya ŞENOL: O zaman ne olması lazım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kâfir olması lazım.

Dr. Yahya ŞENOL: Hâlbuki alakası yok yani o şeyle.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama bugün bunu, bu ayetlere doğru mana veren bir tane mezhep var mı? Bir tane e şey kitap var mı? Tefsir de yok. Maalesef her şeyi batırmışlar yani.

İşte şimdi ve Allahu Teala orada Zeyd’i suçlamıyor, Muhammed (a.s)’ı suçluyor. Çünkü Zeyd onun evlatlığı. Evlatlığın boşadığı hanımlar ile evlenmek yasak değil. Muhammed (a.s) da her konuda kendinin örnek olacağını biliyor, böyle bir görevi olduğunu biliyor ve düşünüyor.

Bir Dinleyici: İnsanlardan

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnsanlardan çekiniyor. Zeyd bunu boşarsa bunun eşiyle Allah beni evlendirir. Ben milletin karşısına nasıl çıkacağım. Onun için Allah diyor; “Vetaḣşâ-nnâs” “İnsanlardan korkuyorsun.” “vallâhu ehakku en taḣşâh” “Korkmana da layık (20:07 – 20:09 kelime net anlaşılamıyor.) asıl layık olan Allahtır.” (Ahzab 37) Ondan sonra ne diyor? “Felemmâ kadâ zeydun minhâ vataran zevvecnâkehâ”

Dr. Yahya ŞENOL: (20:14 – 20:16 cümle başı anlaşılmıyor.) Yani burada açık açık Resulullahı burada şey yapıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi açıkça onu suçluyor. Zeyd’i suçlamıyor da Allah.

Dr. Yahya ŞENOL: Boşayabilir yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Boşayabilir.

Dr. Yahya ŞENOL: Evliliği yürümemiş ne yapacak yani. Mecbur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman burada şunu görelim bakın Muhammed (s.a.v) bile kayıtsız şartsız boyun eğilen kimse değil dimi.

Dr. Yahya ŞENOL: Nebi vasfıyla.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaten resul vasfıyla kendi sözünü söylemiyor ki Allahın sözünü söylüyor. Elçi.

Dr. Yahya ŞENOL: Çünkü resul vasfıyla ona yapılacak olan isyan Allaha isyan olacağı için kişiyi o yoldan çıkartır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama yani nebi yani bir insan vasfı ile

Dr. Yahya ŞENOL: İşte söyledi ve Zeyd dinlemedi onu yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allahın vahiy olarak vahiy verdiği bir şey yani tebliğ görevi dışında 24 saat nebidir ama 24 saat resul değildir. 24 saat Allahın ayetlerini şey yapmaz. Yani bir insan 24 saat öğretmendir ama 24 saat ders vermez.

İşte şimdi Muhammed (s.a.v) bu, beni bununla evlendirir diye bu endişeyi taşıdığı için Allah onu suçluyor ama Zeyd’i asla suçlamıyor. O zaman buradan şunu anlayalım, (20:19 – 20:20 tam anlaşılmıyor.) yani konumuz ile irtibat kurmak için, “Allaha kulluk edin, başka ilahınız yok” (Hud 84) dendiği zaman da bugünkü Müslümanlara ne diyeceğiz? Beyler, Allah Kur’an’da ne demişse o. Başka, sizin için helal haram koyacak, emir ve yasak koyacak hiç kimse yoktur.

Dr. Yahya ŞENOL: Ama onlar dediler ki yani sen bizi babalarımızın taptığı şeylerden vaz mı geçirmeye geldin yani. Senin namazın şeyin ibadetin mi aynı şeyi söylüyor?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bugün ne diyorlar? (20:47 – 20:49 arası anlaşılmıyor.)

Dr. Yahya ŞENOL: İşte ben biraz önce dedim ya hani en eski zamandan beri gelen şey. İşte o Zuhruf suresinin 23 – 24. Ayetinde Allahu Teala anlatıyor. Bir arkada 22. Ayette Kur’an geldiği dönemde Mekkelilerin Resulullaha gelip, ya işte sen bize bir şeyler söylüyorsun ama biz babalarımızı bir din üzerine bulduk, biz oradan gideriz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O kadar.

Dr. Yahya ŞENOL: Dediklerini belirttikten sonra Allahu Teala diyor ki “Ve keżâlike mâ erselnâ min kablike fî karyetin min neżîrin” bakın, “Senden önce yani hangi bir yer, herhangi bir yerleşim birimine biz bir uyarıcı gönderdiysek” “İllâ kâle mutrafûhâ” “Oranın o şımartılmış olan ileri gelenleri hep çıkıp şöyle demişlerdir.” “İnnâ vecednâ âbâenâ ‘alâ ummetin” “Biz babalarımızı bir din, bir yaşayış üzerinde bulduk” “Ve-innâ ‘alâ âśârihim muktedûn” “Biz de onların izinden gideceğiz.” (Zuhruf 23)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O kadar.

Dr. Yahya ŞENOL: Hepsi dediler diyor bunu. E bugün de diyorlar işte, değişmiyor yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Niye, çünkü dinlerin

Dr. Yahya ŞENOL: Hani denir ya küfür tek millettir diye. Değişmiyor yani. Her şey aynı gidiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynen, aynı hep aynı yani ama herkes de kendini doğru yolda sayıyor. Ne demek. Biz Kur’an’a uymamak ne demek, Kur’an bizim baş tacımız demiyorlar mı?

Dr. Yahya ŞENOL: Diyor ama lafta. İcraatta?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Lafta. Ondan sonra yanına sünnet diye bir kavram ekliyorlar. Halbuki sünnet, Allahu Tealanın Adem (a.s)’dan Muhammed (a.s)’a kadar çizdiği yol, herkesin gitmesini emrettiği, işte hemen o ayetin devamında şey neydi (23:10 – 23:14’te hoca ayetin yerini tam hatırlayamadığından duraksıyor.)

Dr. Yahya ŞENOL: Ha şeyde Ahzabdaki.  “Mâ kâne ‘alâ-nnebiyyi min haracin fîmâ feradallâhu leh” (Ahzab 38)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Allahın nebiye farz kıldığı şey” (Ahzab 38) O sünnet, Allah diyor. Allahın koyduğu sünnet. Yani bizim bugün, bize sünnet diye öğrettikleri, Allahın Muhammed (a.s)’a farz kıldığı şeydir. Ama o kavramla da öyle bir oynamışlar ki Muhammed (a.s)’ın sözü (23:35 – 23:37 kelime anlaşılmıyor.) demişler. Ondan sonra, ikinci kaynak hadi buyur. Ondan sonra bir de icma diye bir şey uydurmuşlar, kendi aralarında toplanıp karar alıyorlar. Hah böyle olacak. Of ne güzel. Ondan sonra bir de kıyas uydurmuşlar. Eee. (23:52 – 23:58 arası anlaşılamıyor. Edille -i Erbaa’dan bahsediyor.) Dört delil. Oh maşallah ne güzel. Bununla da yetinmiyorlar, biliyorsun daha neler uyduruyorlar. Ondan sonra ortaya birbiriyle çelişen bir sürü mezhep çıkıyor ve bunlar oluyor İslam. Bugün de Muhammed (s.a.v) bugün gelsin, Allahu Teala onu bir daha tekrar göndermiş olsa, bugünkü Müslümanlara tebliğde bulunsa, bugünkü Müslümanlar ona karşı topyekûn isyan ederler. Sen bizi mezheplerimizden uzaklaştırmaya geldin derler.

Evet şimdi aynen devam ediyorum. Diyor ki; ha Şuayb (a.s)’a diyorlar; “esalâtuke temuruke en netruke mâ ya’budu âbâunâ” yani “Babalarımızın kulluk ettiğine” (Hud 87) demek, kulluk etmek ne demek? Ben mezhep… (24:49 – 24:51 konuşma bölüüyor.)

Dr. Yahya ŞENOL: Onların sorgusuz sualsiz kabul ettiği ve izinden gittiği.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hah tabi. Diyorsun ki adama, yani hakikaten hiç unutamadığım çok saygı duyduğum bir hoca. O talakla ilgili ayetleri, o yazı yazmıştım, ilk defa yazmıştım daha henüz kimseye göstermemiştim. Kendisine vermiştim, hocam sen Arapçayı çok iyi bilensin, fıkhı gayet iyi biliyorsun, ondan sonra eee şeyi  eee, bu konuların uzmanısın. Şunu bir oku bakalım dedim benim bir yanlışım var mı? Okudu dedi ki, yaa Allah Allah, talak böyle miymiş dedi ya. Biz hiç bilmiyor, çok çok doğru dedi, hiç en küçük bir yanlışını göremedim dedi. Ondan sonra tutuyor bir grup hocaya diyor ki, ben Hanefiyem. Hadi buyur. Ulan ne oluyor ya? Mezheplerin hiçbir tanesi talak, boşanma, evlenme o konularda Kur’an-ı Kerim’i, Kur’an’da, Muhammed (a.s)’ın söz ve uygulamalarında dinlememişlerdir. İşte insanlar böyle maalesef.

Ondan sonra, evet. Diyor ki, diyorlar ki Şuayb, senin namazın mı bizim buna ee şey yapmamızı em şey yapıyor emrediyor? (26:04 – 26:07 Hud 87 meali veriyor ama arada konuşmaya has kelimeler olduğundan bu şekilde notlu vermem gerekti.) Bak hemen kıvırmaya başlıyorlar. Hiç şey yok. “ev en nef’ale fî emvâlinâ mâ neşâ” (26:11 – 26:13 hoca burada ayete dil sürçmesi nedeniyle “ev” yerine “ve” diyerek başlıyor ben ayetin asıl halini yazdım.) yani “Mallarımızda neler yapmamız gerektiğini  senin namazın mı” (Hud 87) kardeşim mal benim değil mi? İstediğim gibi yaparım. İşte ee diyelim ki süte su da katarım, başka bir şey de katarım. İşte bir üretim yaparım, içine birtakım şeyler, şunu yaparım sanane ya? Sen benim işime ne karışıyorsun?

Ama ondan sonra ne diyor? “inneke leentelhalîmu-rraşîd” şimdi bunları söylemiş olan insanlar, Şuayb (a.s)’a bu kadar böyle alçaltıcı ifadeler kullananlar, arkasından “Sen gerçekten çok yumuşak huylu, çok olgun bir adamsın” (Hud 87) diyorlar. Bunun, bu ne yapıyorlar, burada böyle samimi olabilirler mi?

Dr. Yahya ŞENOL: Dalga geçiyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dalga geçiyorlar. Ya sen maşallah, niye? Çünkü söylediklerinin, yani ifadelerini çok güzel cümlelerle söylüyor ve söylediklerine itiraz şansları yok. Namazın mı emrediyor? Ya kardeşim hadi buyur. Yanlış bir şey varsa hadi gel oturalım konuşalım, yok. Sen gerçekten çok yumuşak huylu ve çok olgun bir adamsın. Hımm. Öyle mi? Böyle bir işte bu bir dalga geçme yani. Şimdi burada ne diyor?

Dr. Yahya ŞENOL: “Kâle yâkavmi.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Kâle yâkavmi eraeytum” “Ey kavmim, hiç görüp de düşündünüz mü, gözünüzde canlandırdınız mı?” “İn kuntu ‘alâ beyyinetin min rabbî” “Ben rabbimden gelen bir beyyine üzerindeysem” (Hud 88) Beyyine ne demek? Çok açık, net, doğru olduğunda kimsenin şüphe edemeyeceği bir delil. Bir hak yoldayım. Yani işte nebidir, Allah hepsine kitap vermiştir. Allahın kitaplarını anlatıyor, emirlerini anlatıyor.

“Verazekanî minhu rizkan hasenâ” “Kendi katından Allah bana güzel bir rızık vermişse” (Hud 88) Şimdi bu rızık kelimesi de Türkçemizde biraz yeme içme, tamam yeme içme rızıktır doğru. İşte kullandığımız şeyler rızıktır ama Arap dilinde rızık çok daha kapsamlıdır. İlime de rızık denir. Maddi manevi kişinin elinde, yararlanabileceği her şeye rızık denir. E şimdi burada bana şu bu rızkı vermişse dediği zaman, ilk akla gelen nedir?

Dr. Yahya ŞENOL: Kitap olabilir. Vahiy vermiş. (28:44 – 28:48 cümle tam anlaşılamıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kitap vermiş, nebilik vermiş, emir vahiy vermiş, bunları vermiş işte. “Bu rızkı bana vermişse Allahu Teala” tabi güzel bir rızık yani bunun güzelliğinde kimse itiraz edemez ki. Nasıl oluyor yani, Allah bana bunu vermiş. Bak bu imkanları vermiş Allah, bana doğruyu göstermiş. Her şey tamam. “Vemâ urîdu en uḣâlifekum ilâ mâ enhâkum” “Ben şimdi size koyduğum yasağı ben mi muhalefet edeceğim.” (Hud 88) Yani şunu şunu yapmayın diyeceğim ben yapacağım öyle mi? Bu ne ya? Bak Allah doğruyu göstermiş, doğruları size anlatıyorum.

Anh (29:28 – 29:31’de meal vermeye başlarken anh kelimesini söylemeyi unutuyor. Ben de bu şekilde yazdım.) “İn urîdu illâ-l-islâha mâ-steta’t” “Gücüm ölçüsünde ben sadece sizin ıslah olmanızı istiyorum, başka bir şey istediğim yok.” “Vemâ tevfîkî illâ billâh” “Benim başarım da Allahın yardımı ile olur.” “Aleyhi tevekkeltu” “Ona dayanıp güvendim.” Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Siz ne yaparsanız yapın. “Ve-ileyhi unîb” “Ben O’na yöneliyorum.” (Hud 88)

Şimdi bakın, burada çok önemli bir husus var. Mesela istersen bu Bakara suresinin en başını bir aç, bak Allah’ın bana verdiği rızık diyor. Orada iyi müminleri nasıl anlatıyor Allahu Teala? “Vemimmâ razeknâhum”

Dr. Yahya ŞENOL: “yunfikûn”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “yunfikûn” “Onlara verdiğim rızıktan infak ederler.” (Bakara 3) İnfak ne demek? Karşı harca ya karşı tarafa kendi bilgisini aktardığı zaman da bu bir şey oluyor. Mesela burada, Şuayb (a.s) kendisine indirilmiş olan ayetleri insanlara anlattığı zaman Bakara başındaki bu ayete göre bir infakta bulunmuş olmuyor mu? O zaman öyleyse bak, “Vemimmâ razeknâhum yunfikûn” zaten o surenin başından orada öyle bir şey var ki. Onlara verdiğim rızıktan harcarlar dediğimiz zaman, elinde parası malı mülkü olan değil sadece. Tabi ki onları da harcayacak. Ya sen şöyle şuradan yürüyemeyen bir adamın elinden tutabilecek imkânın varsa tutar yürütürsün, o da senin için bir infak olmuş olur. Birisine güzel bir söz söylersin, iki kişinin arasını bulursun. Birisine, ya ne yapabileceksen, yapabileceğin en küçük bir iyilik neyse onu yaparsan (31:19 – 31:22 kelime anlaşılamıyor.) işte gerçek mümin budur.

Ondan sonra diyor, “veya kavmi” sen bu arada söyleyeceklerin varsa şey yapmadan söyle yani.

Dr. Yahya ŞENOL: (31:33 – 31:35 arası kelime anlaşılmıyor.) Tamam, yok daha devam edeceğiz ya 95. Ayete kadar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Veyâ kavmi lâ yecrimennekum şikâkî en yusîbekum miślu mâ esâbe kavme nû” Bak diyor; “Şimdi benimle ayrı düşüyorsunuz.” (Hud 89) Bana muhalefet ediyorsunuz ama söylediğimin doğru olduğunda da şüpheniz yok.” Az önce aslen gerçeği söylediniz ama dalga geçer gibi söylediniz, sen gerçekten yumuşak huylu, gerçekten olgun bir insansın.

Tamam, olgun değilsin diyemiyorsunuz ki. Karşı çıkamıyorsunuz. Benden ayrı düşmüş olmanız, bana karşı olmanız, yani sakın sizi şu günaha sokmasın. “En yusîbekum miślu mâ esâbe kavme nûhin” yani “O Nuh kavmine gelen bir musibet” (Hud 89) Onların başına gelenin sizin başınıza gelmesine, gelme günahına sebebiyet verme…

Bir Dinleyici veya Dr. Yahya ŞENOL: Yol açmasın

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hah, yol açmasın daha güzel bir ifade. Gelmesine yol açmasın. Her ne kadar bu cürümse de bütün kelimenin yani tüm anlamıyla aktarmak çok zor yani. Evet. Ondan sonra…

Bir Dinleyici veya Dr. Yahya ŞENOL: (32:52 – 32:54 konuşma anlaşılmıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Ev kavme hûd” diyor da “Hud kavmi” diyor, “Ev kavme sâlih” “ya da Salih (a.s)’ın kavmine başına gelenleri şey yapmasın” (Hud 89) Bak çünkü o bölge Nuh (a.s)’ın da gelip şey yaptığı yerleştiği bir bölgedir. Ondan sonra, Nuh (a.s)’dan sonra…

Dr. Yahya ŞENOL: Hud (a.s) var (33:10 -33:12 bir isim daha zikrediyor ama tam anlaşılmıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hud (a.s) yine o bölgede şey yapıyor. Eee.

Dr. Yahya ŞENOL: Salih (a.s) (33:17 – 33:19 kelime tam anlaşılmıyor)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Salih (a.s) da yine o bölgede. Ondan sonra “Vemâ kavmu lût” “Lutun kavmi de” (Hud 89) Onlar da battılar ki bizim geçen haftaki dersimiz, ondan önceki haftaydı değil mi

Dr. Yahya ŞENOL: Geçen hafta.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Geçen hafta, geçen haftaki dersimiz Lut (a.s) ile ilgili idi. O sizden uzak değildir, diyor. Çünkü O, Medyen’in hemen

Dr. Yahya ŞENOL: Yani hemen yol olarak uzakta… Demek ki zaman olarak. (33:40 – 33:44 arası kelimeler tam anlaşılamıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaman olarak da uzakta (33:44 – 33:46 kelime anlaşılmıyor.) Yani bir kere bu olay olmuş.

Dr. Yahya ŞENOL: Evet (33:48 – 33:50 kelime anlaşılmıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Demek ki hemen hemen bölge olarak hemen yakınında, işte Lut Gölü dediğimiz o bölgede olmuş olan bir olay. İşte uzak değil bak biliyorsun, bilmediğiniz şey değil bu diyor. Ha bugün bile, Lut Gölünün oraya gittiğiniz zaman, olan felaketi hemen anlıyorsunuz. Ondan sonra…

Dr. Yahya ŞENOL: “Vestaġfirû rabbekum”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Vestaġfirû rabbekum śümme tûbû ileyh” “Rabbinizden bağışlanmanızı isteyin. Sonra ona yönelin, tövbe edin, bu yaptıklarınızdan vazgeçin ve Allah’ın emrine uymaya başlayın, o tarafa yönelin.” “İnne rabbî rahîmun vedûd” “Çünkü benim rabbim, çok merhametlidir, iyiliği boldur ve çok da sever.” (Hud 90) Yani kullarını sevmeyen bir Rab değil. Çok çok da sever bak, oraya şey yeter ki o sevgiyi hak edin siz.

“Kâlû yâ şu’aybu mâ nefkahu keśîran mimmâ tekûlu” “Ya söylediklerinin çoğusunu anlamıyoruz ya ne diyorsun sen Allah aşkına ya?” (Hud 91) Aynı cümleler bize de söyleniyor değil mi?

Dr. Yahya ŞENOL: Anlıyor aslında yani anlamıyor değil. Anlıyor da anlamamazlıktan geliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çok iyi anlıyor. Anlamamazlıktan, çok iyi anlıyor da cevap veremiyor.

Dr. Yahya ŞENOL: Çünkü lafın nereye gittiğini biliyor yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi cevap veremiyor.

Dr. Yahya ŞENOL: “Ve-innâ lenerâke fînâ da’îfâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Ve-innâ lenerâke fînâ da’îfâ” “Seni gerçekten içimizde zayıf birisi görüyoruz.” (Hud 91) Şimdi az önce akıllıydı, olgundu ne oldu şimdi hemen zayıfa döndü. Ya konuştuğun sözlerle şey yapsana hemen arkanda kim var, ona bakıyor. Sen kim mesela ona şey yapamazsa biliyoruz senin kimin kime dayandığını, senin kimden yardım aldığını, hemen bir üç kağıtçılık yapıyorlar. Ama arkasından diyorlar ki.

Dr. Yahya ŞENOL: “Velevlâ rahtuke leracemnâk”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Velevlâ rahtuke leracemnâk” “Eğer senin bağlı olduğun topluluk, aşiretin olmasaydı” senin bulunduğun o şey grup olmasaydı “kesinlikle seni taşa tutardık.” (Hud 91) Onlardan dolayı sana şey yapmıyoruz. Öyle sen kendini bir şey zannetme.

Dr. Yahya ŞENOL: “Vemâ ente ‘aleynâ bi’azîz”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Vemâ ente ‘aleynâ bi’azîz” “Sen öyle bize göre güçlü kuvvetli biri değilsin” (Hud 91) sende bir şey yok. Öyle bir değerin yok bizim yanımızda, şerefin yok, hiçbir şey yok. Hani ne oldu az önce söylüyordunuz. İşte hep böyle git gel şey yapıyorlar. Üçkağıtçılık yapıyorlar.

“Kâle yâkavmi” O da cevabını veriyor “Bak ey kavmim” “erahtî e’azzu ‘aleykum minallâh” “Size göre benim kavmim benim işte bulunduğum aşiret, toplumum size göre Allah’tan daha güçlü kuvvetli mi? Daha değerli mi?” “vetteḣażtumûhu verâekum zihriyyâ” “Siz onu arkanızda böyle bir dayanak yapmışsınız.” (Hud 92) Yani bak işte bu olmazsa ondan korkuyorsunuz yani o şeyden, kavmimden. Onu şey yapıyor, dayanak gibi bir şey yapıyor, işte o olmasaydı işte sen görürdün, diyorsun bize. Evet.

Dr. Yahya ŞENOL: “İnne rabbî bimâ ta’melûne muhit”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani o, benim toplumuma sırt çeviriyorsunuz. Niye toplumuma sırt çeviriyor? Çünkü ondan korktukları için şeyden de yüz çevirmiş oluyorlar. Şuayb (a.s)’a da bir şey yapamıyorlar.

“İnne rabbî bimâ ta’melûne muhit” “Bakın şurası kesin. Sizin ne yaptığınızı Allahu Teala çepeçevre biliyor.” (Hud 92) Allah’tan hiçbir şeyi kaçıramazsınız. Allahtan hiçbir şeyi kaçıramazsınız. Allahtan hiçbir şeyi saklayamazsınız.

“Veyâ kavmi-’melû ‘alâ mekânetikum” “Ey kavmim” şimdi meydan okuyor. “Kendi bulunduğunuz bütün imkanlarla” yani “Ne yapabilecekseniz yapın” (Hud 93) hadi hodri meydan. Buyurun yapın. Onun için, bizim de yapmamız gereken o. Allahtan başka hiçbir şeyden korkmamamız lazım. Elinizden geleni ardınıza koymayın deriz biz Türkçemizde. Elinizden ne geliyorsa yapın diyor.

“İnnî ‘âmil” “Ben de yapacağım.” Ben öyle vazgeçmek, geri adım atmak falan yok. Ben yoluma devam ediyorum. Ben sizden mi korkacağım.  “Sevfe ta’lemûne” “Yakında öğreneceksizniz.” “Men yeitîhi ‘ażâbun yuḣzî” “Kendisinin değerini düşüren azap kime gelecek” bu perişan edecek, “Vemen huve kâżibun” “Yalancı kim, yakında öğreneceksiniz” Bu dünyada da göreceksiniz ahirette de. “Vertekibû” “Bekleyin” “innî me’akum rakîb” “Ben de sizinle beraber bekliyorum.” (Hud 93) Aynı şeyi Resulullaha da söylenmişti değil mi.

Dr. Yahya ŞENOL: Tabi, aynı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynı ifade ona da kullanılmıştı. “Velemmâ câe emrunâ” “Emrimiz geldiği zaman “necceynâ şu’ayben” “Şuayb’ı kurtardık.” Mesela işte yukarda Nuh kavmini Allah örnek verdi. Nuh (a.s) ve ona inananlar kurtuldu mu?

Dr. Yahya ŞENOL: Kurtuldu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tek farkı olarak onun ailesi de kurtuldu. O kadar. Ama inananların tamamı kurtuldu. Peki.

Dr. Yahya ŞENOL: Sonra Hud (a.s) kurtuldu. (39:38 – 39:41 arası ses düşüklüğünden kelime anlaşılmıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hud (a.s) da

Dr. Yahya ŞENOL: Ad kavmi helak edildi, onlar kurtuldu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, hepsi inananların hepsi kurtuldu. Başta o nebi, onları davet eden nebi olmak üzere. Burada da Allahu Teala diyor ki “Emrimiz geldiği zaman Şuayb’ı”

Dr. Yahya ŞENOL: “velleżîne âmenû”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “velleżîne âmenû” “Onunla birlikte inanmış olanları kurtardık.” Bitti.

Dr. Yahya ŞENOL: “birahmetin minnâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “birahmetin minnâ” “Katımızdan bir rahmet olarak” (Hud 94) Peki Allah bunları hep kurtarıyor da nebilerin öldürülmesi ne demek. Bunların itibarları öyle, işte yukarıdan beri belli onları adam yerine koymamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. “veeḣażeti-lleżîne zalemû” “o yanlış yapanları da yakaladı” Ney?

Dr. Yahya ŞENOL: “essayhatu”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “essayhatu” “O ağır gürültü” mü ne diyeceğiz? O büyük ses.

Dr. Yahya ŞENOL: Yüksek ses.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yüksek ses, evet yakaladı. Evet.

Dr. Yahya ŞENOL: “Feasbehû fî diyârihim câśimîn”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Feasbehû fî diyârihim câśimîn” “Kendi yurtlarında, topraklarında diz çöküp kaldılar. (Hud 94)

Dr. Yahya ŞENOL: “Kendi yurtlarında, topraklarında diz çöküp kaldılar.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayağa kalkacak halleri kalmadı. Evet. Böylece…

Dr. Yahya ŞENOL: “Keen lem yaġnev fîhâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Keen lem yaġnev fîhâ” “Sanki hiç orada olmamışlar” hiçbir zenginlikleri yok, hiçbir malları mülkleri, hani o kadar zengin, o kadar imkanlar ne oldu? Hepsi gitti. Hiçbir şey. Kendileri de yok, malları mülkleri de böyle yok oldu gitti. Ondan sonra…

Dr. Yahya ŞENOL:Elâ…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “elâ bu’den limedyen…”

Dr. Yahya ŞENOL: “…kemâ be’idet śemûd”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “…kemâ be’idet śemûd” “Semud nasıl yok olup gittiyse Medyen de yok olup gitsin” (Hud 95) Yani Semud kavmi nasıl battı gittiyse, Medyen halkı da öylece Allahın şeyinden rahmetinden, iyiliğinden, ikramından çünkü Allahın iyiliği ve ikramı olmasa hiçbir varlık bir saniye ayakta şey yapamaz. Allahın Allahu Teala o andan itibaren onlara yapmış olduğu iyilik ve ikramı bıraktı ve defolup gittiler. Bitti, artık. Artık onlar bitti. Biz de kendimize dikkat edelim. Evet.

Dr. Yahya ŞENOL: Evet. Ben birkaç şey söyleyebilirim hocam. Şimdi bu, her kıssayı anlatırken ilgili diğer ayetleri de söylüyorum ya onu söyleyeyim. Şuayb (a.s)’ın kıssası, şimdi Hud suresinde 84 – 95. Ayetlerde anlatıldı. Bunu görmüş olduk burada. Biraz daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için de söyleyeyim. Bu kıssa bir de Araf suresinde, yani 7. Surenin 85 – 93. Ayetlerinde de anlatılıyor. Araf suresi 85 – 93. Bu, buralarda var. Onun haricinde, kısa olarak Hicr suresinde, 15. Surenin 78 – 79. Ayetlerinde de bir atıf var. Biraz daha ayrıntı, Şuara suresinde geliyor. 26. Surenin 166 – 191. Ayetlerinde. Birazcık ayrıntılı bu ayetlerde. Ve bir de iki ayette, Ankebut suresi 36 ve 37. Ayetlerinde var Şuayb kıssası. Buralarda anlatılıyor.

Bu kıssayı okuduğumuz zaman ön plana çıkan şey bu ayetlerden anlaşılır halde. Yani kendilerine gönderilen elçiye, Şuayb (a.s)’a inanmama konusunda, bundan önceki kıssalarda olduğu gibi yani Nuh kavmi Nuh’a inanmadı, Ad kavmi Hud (a.s)’a inanmadı, Semud kavmi Salih (a.s)’a inanmadı, Lut kavmi Lut (a.s)’a inanmadı, İbrahim (a.s) kavmi ona inanmadı, Şuayb (a.s) kavmi de ona inanmadı. Ama onların bir özelliğini Allahu Teala anlatmış oluyor bu, yani hem Araf suresinde hem Şuara suresinde. Bunların bir de bu ticari hayatta yaptığı bu usulsüzlükler var. Yani bunlar ölçek ve tartı, ölçü, tartı konusunda hile yapıyorlar. Yani ticari manada insanları aldatıyorlar, mallarını haksız yoldan yiyorlar. Ve bu hani basite alınacak bir şeymiş gibi insanlar arasında algılanıyor ama Allahu Teala yani kıssayı anlattığı bu üç yerde de hem Araf suresinde hem Hud suresinde hem Şuara suresinde, özellikle bu konu üzerinde duruyor. İnsanların mallarını düzgün tartın, diyor. Yani eksik yapmayın hiçbir şekilde. Ya efendim, bir iki gram ne olacak, bir iki işte şey az olsa, santim az olsa falan… Hayır.

Hiç kimsenin malını haksız yere yemeyeceksiniz. Bu basite alınacak bir şey değil. Çünkü, ahlaki şekilde, bu ahlakla ilgili bir durumdur. Siz ahlaki açıdan yozlaşmaya başladığınız an, bu sizi hukuki manada da siyasi manada da ekonomik olarak da çökertir. Bunun başka yolu yok. O yüzden Şuayb (a.s)’ın kıssası bu yönden çok önemli dersler, hikmetler içeriyor. Basit gibi görülecek olan bu şey basit değil. Ne istiyorsa, yani bu tüccarların bu tüccar ahlakını belki anlatıyor diyebiliriz bu sure için. Eğer bu tip işlerle uğraşıyorsanız, insanların mallarını nasıl almayı biliyorsunuz, biraz sonra şimdi bir ayet daha okuyacağım, yani kendinizi onun yerine koyacaksınız.

Siz, malınızı bir şey almak için para ödediğinizde ne istersiniz? Paranızın tam hakkının ödenmesini istersiniz değil mi. Yani eğer bir kilo şeker almak istiyorsanız dokuz yüz doksan gram verilmesini istemezsiniz siz. Nerede benim on gramım dersiniz. Basit midir? Birine göre basittir ama Allaha göre basit değildir bu. Eğer sen kilosunun parasını alıyorsan, hakkın kuruşuna kadar onu ödeyeceksin karşı tarafa. Bin gramsa bin gram olacak o. Dokuz yüz doksan gram olmayacak. Tam olacak. Bir şeyi ölçüyle şeyle tartıyorsun, santimetresine kadar eşit olacak o. Haksızlığa asla mahal yok. Şimdi o ayete geleyim. O da Mutaffifin suresi. Kur’an-ı Kerim’de Allahu Teala orada şöyle buyuruyor. 83. Sure.

“Veylun lil-mutaffifîn” (Mutaffifin 1) bakın hani bu konularda “Ölçü tartı konusunda hile yapanların vay haline.” Yazıklar olsun onlara. Bakın ya diyeceksiniz ki yani Allah (haşa) bu tür basit işlerle mi uğraşıyor. Kime göre basit ya? Hiç de basit şeyler değil. Yani esnaf, tüccar, bu işle uğraşan herkesin kulaklarını dört açıp dinlemesi lazım. Kim onlar? “Elleżîne iżâ-ktâlû ‘alâ-nnâsi yestevfûn” (Mutaffifin 2) Haa… Bak bunlar, “Kendileri bir şey alacakları zaman insanlardan, her şeyin motamot tam olmasını isterler” diyor. Niye? Kendine alacak ya. Kendi para vereceği zaman her şeyin noksansız, kusursuz olmasını istiyor. Kilosunu tam, santimetresi tam, neyle alıyorsa artık. Tam olmasını istiyor. Ama “Ve-iżâ kâlûhum ev vezenûhum” “Ama kendileri bir ölçekle, tartıyla bir şey verecekleri zaman” “yuḣsirûn” “kaçırıyorlar insanlardan bir şeyleri” (Mutaffifin 3) tırtıklıyorlar. Az tartıyorlar, az ölçüyorlar.

Peki, bunları Allahu Teala neyle uyarıyor. Bakın bu tür ufak hani ölçüde de tartıda da yapılacak ufak tefek hileler çünkü siz hani bir tüketici olarak da ufak tefek gramların peşinde belki koşmak istemeyebilirsiniz. Yani biraz önceki örnekten gidelim. Bir kilo şeker alacaksın. Tarttın, dokuz yüz doksan gram geldi. Dersin ki ya on gram için mi uğraşacağım. Pazara gidersin ya bu canınızı sıkar, aldatılmak hoşunuza gitmez ama o on gram için uğraşmaya değmez dersiniz değil mi. Hukuki olarak belki bunun peşinde koşmazsınız. Bakın Allahu Teala da bunu yapanları hukuki olarak değil dini olarak uyarıyor. Diyor ki; “Elâ yazunnu ulâ-ike ennehum meb’ûśûn” “Bunu yapanlar yarın bir gün dirileceklerini hiç mi düşünmüyorlar?” (Mutaffifin 4) Hiç mi hesaba katmıyorlar? “Liyevmin ‘azîm” “Çok büyük bir gün için dirilecek bunlar.” (Mutaffifin 5) “Yevme yekûmu-nnâsu lirabbi-l’âlemîn” yani “O gün bütün insanlar Rablerinin önünde toparlanacak, hizaya geçecekler.” (Mutaffifin 6) Öyle bir günde dirileceklerini hiç mi hesaba katmıyorlar? Beş gram on gram deyip insanların mallarından çala çala çala çala bir hal olacağını zannedenler. O on gramla zengin olacağını zannedenler. Yarın bir gün Allahın huzuruna çıkıp hesap vereceklerini hiç mi hesaba katmıyorlar. Bakın bu on gramın hukuki kovuşturması belki dünyada olmaz. Ama Allahın dikkatinden hiçbir şey katmaz. Allah bunların hepsini bir kenara not ediyor. On gram on gram çala çala ahirette kendini Allah muhafaza cehennemlikler arasında bulursun. Bak ne diyor Allah? Nasıl korkutuyor? Dolayısıyla, efendim ben Pazarcıyım, ben tüccarım, ben esnafım. İnsanlara tartarak, ölçerek bir şeyi satıyorum diyenler kesinlikle ufak tefek yok, ya ne olacak on gramdan hocam yani o kadarı da bizim olsun. Hayır canım niye o kadarı senin olsun? İnsanlardan alırken kuruşu kuruşuna tam almıyor musun sen? Kilosu on beş liraysa, on dört doksan bile verse abi on kuruş nerede diyorsun. O zaman, on beş liralık hakkını da tam olarak karşı tarafa vereceksin. On gram eksik, on santim eksik ölçüp tartmayacaksın. Bak Allah neyle bunu tehdit etti? Kıyamet ile tehdit etti. Yarın bir gün hesabını Ben soracağım diyor sana. Hani benim bu kulum on gramın peşine düşmez belki bu dünyada ama yarın öbür gün Ben sorarım bunun hesabını. İşte Şuayb (a.s)’ın kavminden, dünyada sordu.

Bak iki yerde uyardı bunları. Dedi ki; “Sakın ola ölçü ve tartı konusunda haksızlık yapmayın. İnsanların mallarını şey yaparken eksik tartmayın. Tam yapın.” Yaptığı işi tam yapmanın adı nedir İslam’da? İhsandır ihsan. Bize Allah, ihsanı emretmiş. İhsan, yaptığımız her şeyi en güzel derecede yapmak demektir. Yani Allah görüyormuşçasına davranmak, yani Cenab-ı Hak o anda bizim karşımızda ve biz O’nun önünde bir gram kaçırabilir miyiz? Bu bilinci hiçbir zaman bırakmayacaksınız diyor Allah. Her daim ben sizi gözetliyorum. Dolayısıyla Şuayb (a.s)’ın kıssası bu açıdan önemli. Tabi ki onlar inanmıyorlar, şunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar ama diğer kavimlerden farklı olarak ticari ahlaksızlıkları var bunların. Demek ki bunlar basite alınacak şeyler değil. Asla basit, bu işte kim uğraşıyorsa Şuayb (a.s)’ın kıssasını bu ayetlerden özümsemeli ve bu şekilde tüccar olmalı. Asla basit görmemeli bunları. Çünkü ahlaki kusurlar asla basitleştirilemez. Ahlakta yaşanacak olan çözülme, bak bugün görüyoruz artık değil mi. Ahlaki olarak yaşanacak şeyler bütün toplumun her alanına sirayet ediyor. Her alanda sıkıntı çekiyoruz. Bu açıdan bu sure oldukça önemli bunu da hatırlatmak istedim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam. Böylece dersimizin sonuna geldik. Allahu Teala tüm bu kıssalardan, Allahın nebilerinin hayat hikayelerinden gereği gibi ders almayı, hayatımıza uygulamayı ve insanlara örnek olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / K