Doğru Allah İnancı

19 Şubat 2013 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bugün internet sitemizde ilan edilen konu Doğru Allah İnancı. Kader konusu Emeviler’in son zamanlarında İslam alemine girmiş, Abbasiler döneminde iyice yerleşmiş, kelimeler ve kavramlar üzerinde gerekli tahribat yapılmış ve Müslümanların kafaları iyece karıştırılmış, bütün taşlar yerinden oynamış, dolayısıyla İslam binası bir üflemeyle yıkılacak hale gelmiş. Biraz sonra göreceğiz. Bu tahribat ve tahrifatta Müslümanların Allah inancı ciddi manada zarar görmüştür. Ahiret inancı anlamsızlaşmıştır. Kur’an’ı Kerim’in varlığı rasullerin gelmesi anlamsızlaşmıştır. İnsanları fıtratları tabiî ki bina karşı çıkıyor. Karşı çıktığı için kitaplarda birbirine zıt şeyler görebiliyorsunuz. Bu doğruysa öbürüsü kesin yanlış. Tarih olarak dikkat edin Emevilerde bir Kıbrıs’ın bir bölümünün fethedilmesi var ama Abbasiler’de yeni bir fetih yok. Durmuş. Fetihleri bırakın Abbasi halifesi sarayında kendini koruyamaz hale geldiği için, biliyorsunuz Türkleri getirerek kendini koruma altına almaya çalışmışlar. Ondan sonra işte Osmanlıların bir çıkışları İstanbul’a kadar gelebilmişiz ama İstanbul’a da sahabiler gelmiştir biliyorsunuz. Sahabilerin gitmediği yerlerde bugün Müslümanlar yoktur. Balkanlara sahabi gitmemiştir Osmanlı orada kalamamıştır. Dört asır kalıp Anadolu’dan götürdüğü Müslümanları da geri çekerek geri dönmek zorunda kalmıştır. İşte orada bazı Müslüman guruplar varsa Anadolu’dan gidenlerin kalıntılarıdır.

Biz bugün doğru Allah inancını anlatırken önce Kur’an’ı Kerim’den ilgili ayetleri okuyacağız. Ondan sonrada dört hocanın bu konudaki birbiriyle çelişen görüşlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan iki tanesi Türk, iki tanesi de Arap yada ikisi kitaplarını Türkçe yazan  ikisi de Arapça yazan kişiler diyelim. Türk olanlar Ömer Nasuhi BİLMEN ve Fetullah GÜLEN. Arap olanlarsa Fahrettin Razi ile İbni Teymiyye.

Önce ilgili ayetlere bakalım. mealin 139. sayfasını açıyorsunuz. Enam suresinin 6/100. ayetinden itibaren birkaç ayet okuyacağız. Allah’u Teâlâ burada şöyle buyuruyor. “Allah’a görünmeyen varlıklardan ortaklar oluşturdular. Halbuki onları Allah yaratmıştır. Allah için bilgisizce oğullar ve kızlar icat ettiler/ yakıştırdılar Allah bunlardan uzaktır. Onların nitelemelerinden yücedir. Allah göklerin ve yerin bediidir. Bedi: yani örneği olmadan yaratandır. Örneksiz yaratandır. Her şeyi yaratmıştır. O her şeyi bilir. İşte sizin rabbiniz budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratındır. Ona kulluk edin. Her şeye vekil olan da odur. Yani kimse Allah’a karşı kimsenin vekili olmaya kalkmasın. Basiret sahipleri Allah’ı idrak edemezler.” Buradaki eliflam: muzafın lehden ıvazdır. Yani: Basiret sahipleri, anlamına geliyor. Muzaftan ivaz olarak vebilabsar anlamına geliyor. O basiret sahiplerini Allah idrak eder ama basiret sahipleri Allah’ı idrak edemez. Kavrayamazlar. O latif ve habirdir. Şimdi basiret.. basiret nedir? Basiret demek yani insanı hayvandan ayıran ana özelliklerden birisi basiret sahibi olmasıdır. Basiret demek bir şeyin arka planını görebilmek demektir. Kavrayabilmek demektir. Anlayabilmek demektir. Şimdi insanlar eşyayı anlarlar kavrarlar ondan bilim icat ederler. Ondan yeni yeni şeyler icat ederler. Çünkü basiret sahibidirler. Size örnek veriyoruz. Hayvanlarda basiret yoktur, insanlarda vardır. İşte şuraya elinde bıçakla birisi girse şöyle bıçağı bize gösterse tamamımız rahatsız olur. Tabancayla girerse hepimiz yere yatarız. Çünkü onun arkasından olabilecek şeyi görürüz. Olandan olabileceğe intikal ederiz. Şurada şunu görür ondan başka şeye intikal ederiz. Ama hayvanlar öyle değil. Kurban kesiyorsunuz hemcinsinin yanında kesildiğini gören öbür hayvan hiç sesini çıkarmıyor. Hiç umurunda değil, otlamaya devam ediyor. İnsanlar gördükleri bir olaydan bir başka şeye intikal ederler. Ama Allah’u Teâlâ’yı basiret sahipleri kavrayamazlar. Yani olayları çok iyi değerlendirebilen, bir olaydan bir başka olaya intikal edebilen kişiler Cenabı Hakkı kavrayamazlar. Niye kavrayamazlar? Çünkü onun bir modeli yok. Onun bir örneği yokki ona bakıp öbürüne intikal edebilesiniz. Ama o basiret sahiplerinin hepsini kavrar. Peki, “O latif ve habirdir.” Yani o her şeyi inceden inceye bilir. İnceden inceye her şeyden haberi vardır. En ince ayrıntıları yaratan o. Bilen de o dur.

Peki o zaman ne yapmamız lazım yarabbi? “Size basiretler rabbinizden gelmiştir.” Yani Allah’ı kavramak istiyorsanız Allah’ın size bildirdiğiyle kavrayın. Kendi kafanıza göre değil. Çünkü şurada bir model yok ki. Az önce söyledik ya, elinde bıçakla içeriye giren insandan niye tedirgin oluyoruz? Çünkü biz daha önce biliyoruz ki o bıçakla insanlar öldürülüyor ve yaralanıyor. Onu bildiğimiz için rahatsız oluyoruz. Bizde böyle bir bilgi olmasa rahatsız olmayız. Elinde tabancayla içeri giren kişiden de tedirginlik duyarız. Çünkü biliriz ki bu tabancalar insanları öldürmek için kullanılıyor. Önceden o konuda zihnimizde bir bilgi var. Ona kıyas ederek bir sonuca varıyoruz. Ama Allah’u Teâlâ’yı benzeteceğimiz hiçbir şey yoktur. işte bazıları söyler “Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır” haşa. Öyle bir şey söz konusu değil. “Cenabı Hak gibi hiçbir şey yoktur.” Hiçbir şeyi ona benzetemediğimiz için oraya bakıp da öbür tarafa intikal edemezsiniz. O zaman yapacağınız şey nedir. “Size rabbinizden basiretler geldi.” Yani Allah’ı tanıyabileceğiniz, kavrayabileceğiniz ayetler geldi. O zaman öyleyse Allah’ı ne ile kavramamız lazım? Allah’ın gönderdiği ayetlerle kavramamız lazım. “Kim o basiretini kullanırsa kendi lehine kullanır.” Yani Allah’ı Allah’ın ayetleriyle tanırsa kendisi yararlanır bundan. “Kimde körlük ederse o da kendi aleyhine olur.” Çünkü bazı insanlar cenabı hakka kendi kafalarına göre bir tanım verip, ayetleri ona göre anlamlandırıyorlar. Halbuki öyle değil hayatı ayetlere göre anlamlandırmanız gerekir. “Ben sizi koruyacak değilim” Ben üzerinize bekçi değilim. “İşte böylece ayetleri tekrar tekrar söyleyip duruyoruz. Bunu sen bir yerden öğrendin desinler diye Muhammed’e (sav) bilenlere beyan edelim diye tekrarlıyoruz.” Yani bir yerde bir ayet, başka yerde onun benzeri bir ayet, başka yerde benzer ayet. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman bilenler buradan açıklamaya ve gerçeği anlatan hükümlere ulaşıyoruz.

Yani şimdi burada anlatılanın özeti nedir. Özet şu: Allah’u Teâlâ’ya kendi kafanıza göre tanım vermeyin. Sizin kendinize göre yaptığınız tanım gerçeği göstermez. Çünkü sizin onu kavrayacak bir kapasiteniz yok diyor Allah’u Teâlâ. Öyleyse ben ne demişsem ona göre anlayın.

Önce Ömer Nasuhi BİLMEN’in Büyük İslam İlmihali ile başlayalım. Şimdi şuradaki Allah inancına bir bakın. Konumuz kader olduğu için. Ömer Nasuhi Hoca şöyle diyor. diyor ki: “Herhangi bir şeyin muayyen bir vechile vücuda gelmesini Cenabı Hakkın ezelden dilemiş olmasına kader denir.”  Her hangi bir şeyin, işte şu şekilde ortaya çıkmasını Allah’ın ezelden dilemiş olmasına kader denir. Hak Teâlâ’nın böylece dilemiş olduğu her hangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine kaza denir. Ben bunun ayetlerini de İbni Teymiyye’yi anlatırken okuyacağım burda. Orada çok net bir şekilde göreceksiniz. “Hak Teâlâ’nın böylece dilemiş olduğu her hangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine kaza denir.” Yani ezelden Allah’u Teâlâ dilemiş zamanı gelince de yaratıyor. Şöyle diyor ki. “Hangi mümkin bir şeydir ki Allah Teâlâ takdir ettiği halde vücuda gelmesin.”  Allah ezelden bir şeyi takdir etmişse yani falanca kafir olacak filanca mümin olacak. Vücuda gelmemesi mümkün mü? “Hangi bir şeydir ki hak Teâlâ dilemediği halde vücuda gelebilsin”. Allah ezelden dilemediği halde vücuda gelmesi mümkün mü? Yani Allah birisinin kafir olmasını dilemişse o kişinin kafir olmaması mümkün mü? Demiş oluyor değil mi. Bir kişinin de mümin olması dilemişse mümin olmaması mümkün mü. Peki imtihanın anlamı var mı burda? Ahirete inancın bir anlamı var mı?

Bu Ömer Nasuhi BİLMEN’in Emevilerden sonra bozulmuş olan inancı yansıtmasından ibarettir. Birde kendi fıtratını yansıtması var. Yani insanlar bu kitapları okumasa doğru inanca sahip olacaklar ama bu kitaplar insanı yetiştireceğine zihinlerini bozuyor, bulandırıyor. Kendi fıtratından ne diyor bakın. Az önce okuduğum kaza ve kadere iman başlığında 67 ve 68. paragraflardı. Ömer Nasuhi BİLMEN’in Büyük İslam İlmihalinde. Şimdi 71. paragraftan bir yer okuyorum. İnsan kasiptir. Kazanır. Yani insan kesp yani çalışıp kazanır. “Allah Teâlâ’da halıktır yaratır. Bu dünya imtihan alemidir. Hak Teâlâ insanlara bir hikmet gereği kudret ve güç vermiştir. Bundan dolayı insanı sorumlu tutmuştur. İnsan mabudu keriminin bir atiyyesi olan bu kudretini hayra sarf ederse hayra yarar, şerre sarf ederse şerre düşer.”  Az önce, eskiden olan meydana gelir, demişti değil mi. Şimdi ne diyor. Hayra sarf ederse hayra erer. Şerre sarf ederse şerre erer. Kişini yaptığına göre. Şimdi doğrumu? Bu son söylediği. Peki ikisi birbirine uyuyor mu? Taban tabana zıt değil mi? Peki birisine böyle bir inancı anlattığınız zaman zihinler karma karışık olmuyor mu? Bugün Fatih Hoca bana diyor ki. Bir mesaj almış Abdülaziz Hoca şirke düşmüş. E tabi dini buradan öğrenenler başka ne diyecekler.

Şimdi bir de Fetullah GÜLEN’den okuyayım size. Şimdi ayetleri almış. Biliyorsunuz Kitap Ve Sünnet Perspektifinde Kader diye kitabından okuyoruz. Ocak ayında basılan bir kitap. Ocak 2013 tarihli. Kitap ve sünnet perspektifinde dediği için aldım. Bakalım sünnete ve kitaba ne kadar uyuyor. 73. sayfadan okuyorum. “Kitabet açısından kaza ve kader.” Yazılma açısından diyor.  “Önce harici ilmi olmayan bir kitap vardır ki biz ona levhi mahfuz diyoruz”. Levh-i mahfuz korunmuş levha. Ama harici vücudu yok diyor. Yani hariçte böyle bir şey yok demek istiyor. Halbuki Allah’u Teâlâ  “Levhi mahfuzda saklıdır diyor.” Olmayan yerde saklar mı Allah’u Teâlâ. “Bir de daha sonra meleklerin yazdığı ve harici bir vücudu olan kitap vardır ki bunda da insanların yaptıkları tespit edilip kaydedilmiştir.” Hani bunda kiramen katibin… ayetini almış buraya “Yaptıklarınızı bilen ve yazan değerli yazıcılar/ mükerrem melekler”.  Sonra şu ayeti almış. “Her insanın işlediklerini boynuna sararız kıyamet günü açılmış bulacağı bu kitabını önüne çıkarırız”  Hani kiramen katibin denen melekler iki tane bizim amellerimizi yazıyor ya ondan bahsediyor. Şimdi diyor ki: “Aslında bu iki kitap karşılaştırıldığında en küçük bir harf değişikliğinin dahi olmadığı müşahede edilecektir. Yani insan daha önce kendisi için ne tayin takdir ve tespit edilmişse hep onu yapmıştır.” Daha önce yani yaratılmadan önce. “Kendisi için ne tayin takdir ve tespit edilmişse hep onu yapmıştır. Ancak daha önce ilmi vücuduyla var olan kitabın harici vücut giymesine sebep olan bizim irademizdir.” İradenin şeyi ne burda? “Çünkü ikinci kitaba kitabet bizim irademiz alınarak yapılmaktadır.” Yazılış yani şeyi günah ve sevabın yazılması. “Mahkemeyi kübrada hüküm verilirken bu her iki kitabın mukabelesine göre hüküm verilecektir.” Şimdi mesela şurda iki tane şey getirdim (iki broşür) ikisi de aynı. Her kişi için çıkarılacak diyelim. Yani bizim vakıf için hazırladığımız iki tane broşür. İkisi de aynı bunda ne varsa bunda da o var. Şimdi diyor ki. “Mahkemeyi kübrada hüküm verilirken her iki kitabın mukabelesine göre hüküm verilecektir.” Karşılaştırılacak. Biri Allah’ın ezelden yazdığı, öbürü meleklerin yazdığı. “Bu mukabelede melekler ben şunları yazdım diyecek.”  Melek gösterecek ben şunları yazdım bu kişi için. “Cenabı Hakda bir kitap gösterecek “Bende bütün onu yapacaklarını bildiğim için şunu yazmıştım” diyecek.”  Aynısını çıkaracak. “Ve orada görülecek ki her iki kitap da birbirinin aynı.”  İşte bu hangi tarafına baksanız aynı. Çünkü iki tane, bir birinin aynı. “Yani bu kitaplardan birini elinde tutan melek diğeri ise Allah’tır.”  Ne imtihan var, hiçbir şey yok. Ne ahiret var. Kimin imtihanı, bakalım imtihan olan kim. Bir bakalım. “O melekler ki adı Cenabı Hak tarafından kiramen katibin tespit edilmiştir. Şanı çok yüce meleklerdir. Pes ve düşük şeylerden mualla ve yücedirler. Kötülük semki melekiyetlerine asla sokulamayan bu meleklerin kaydettikleri kaza ve kadere ait ikinci yöndür. Evet Allah celle celeluhu evvela bütün hadiselerin planını çizer, ilmi bir vücut verir.”  Yani eskiden buna yazar, insanlar yaratılmadan önce bunu yazar. “Sonrada bu ilmi kudret üzerinde iradesini taalluk ettirmek suretiyle bunlara harici vücudu bahşeder”  Önceden yazmıştım, işte insan yaşadı, bütün o önceden yazdıklarını tamamını yaşar. “Binanaleyh her şey ilmi vücuttaki duruma göre yazılır.” İnsan doğmadan önce. “Sonrada insan tamamen o yazılanlara uygun ve mutabık hareket eder. Bu defa da onları melekler yazar.” Peki burda bu dünya hayatının anlamı ne? Allah neden rasuller nebiler gönderiyor? İmtihan var mı? Ahiretin varlığının bir anlamı var mı? Cennet ve cehennemin bir anlamı var mı?

Aslında Ömer Nasuhi BİLMEN’in söylediği ile Fetullah Hocanın söylediği arasında bir fark yok. Bu biraz daha ayrıntı vermiş. Fark sadece ayrıntıda. Başka bir şeyde değil. Peki Ömer Nasuhi Hoca fıtratını konuşturduğu zaman doğruları söylemiş değilmi. Fetullah Hoca da fıtratını konuşturduğu zaman doğruları söylemiş. Öbürü kitaplardan naklettiği. Şimdi fıtratını dinleyelim. Bak nediyor. “İnsan iradesiyle talepte bulunur.”  Bu da aynı kitabın 125. sayfası. “Sonra da Cenabı Hak talep edilen şeyi yaratır”. Biz talepte bulunuyoruz Allah yaratıyor. “Şu kadar var ki insanın sevap cihetine iktidarı çok az olmasına rağmen günah ve şer cihetine suni bir iktidarı vardır. Zira şer ve günahlar tahrip nevindendir insan bir kibritle bir ev yakabildiği gibi çok küçük bir iradeyle şer ve günah işlemeye güç yetirebilir.”  Neyse bu onun yorumu. “Halbuki ona isabet eden bütün sevap hayırlar Cenabı Haktan gelmektedir. Kula düşen ise bu hayır ve sevap kapısında sebat edebilmektir.”  Az önceki manada sebat var mıydı az önce. Sebat mümkün mü? Hiçbir şey yapamazsın. Eşya. “Onun kastı ve azmi hayır olduğu müddetçe Allah cc. Ona hayır ve sevabı nasib edecek.” Bak doğru söylüyor değil mi? “Ve onun için bütün hayır yollarını kolaylaştıracaktır.” Tamam, doğru. Hidayete bu zaviyeden bakılacak olursa herkes için ve her zeminde ve har zaman lazımdır.” Tamam bunda bir şey yok.

Şimdi Fahrettin Razi tefsirinde, hatırlarsınız daha önce “Allah’u Teâlâ’nın kişiyi imtihan etmesi caiz değildir” demişti değil mi ilk derslerde şey yapmıştık. Niye? Geçmişi geleceği her şeyi biliyor niye imtihan etsin ki diyor. Zaten belli. Az önce Fetullah Hocanın ve Ömer Nasuhi Hocanın yazdığı kader anlayışında da aynı sonuç çıkmıyor mu. Allah ezelden şuna yazmış olacak meleklerde yazacak karşılaştırdığı zaman aynı çıkacak. Peki imtihan edilen kim. İnsan mı Allah mı? Yani Allah kendini ispatlıyor, “Bak dediğim oldu mu.” Öyle olmuyor mu. Kime ispatlıyor kendisini? O zaman haşa haşa, Cenabı Hakkı mükafatlandıracak birisi mi var orada. Bak dediğin çıktı, diye.

Şimdi Fahrettin Razi şeyi alıyor. Bakara suresinin 143. ayetini alıyor. Burda kıble meselesinde “Ya Muhammed senin bulunduğun kıbleyi sadece şunun için oluşturduk, kim bu rasule uyuyor, kim gerisin geriye dönüyor onu öğrenelim diye yaptık. Diyor. illa linağleme öğrenelim diye yaptık bunu.  Daha önce kıble Kabe’ye doğruydu. Allah Davut as. zamanında Kudüs’e çevirdi. Tekrar Kabe’ye çevireceğini de bildirdi ehli kitaba. Bunlardan hangisi yeni nebiye inanacak hangisi inanmayacak onu bilelim diye yaptık diyor. Burda diyor ki linağleme deki lam maksadı bildiren lamdır. Bilelim diye. Diyor ki: “Peki Allah bir maksatla bir şey yapar mı? Eğer bir maksatla yapması mümkün değilse bu ayete nasıl mana vermek gerekir diyor. Allah’u Teâlâ’nın bu konuda birde şu ayetleri vardır diyor. Muhammed 31. ayet. “Kesinlikle sizi zor bir imtihandan geçireceğiz. Gelecekle ilgili. İçinizden cihat edenleri öğreninceye kadar ve sabredenleri öğreninceye kadar sizi zor bir imtihandan geçireceğiz. Ve haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar zor bir imtihandan geçireceğiz.” Ondan sonra diyor ki. Yine almış Taha suresinde Musa as.ı Firavun hanedanına gönderdiği zaman “Belki bilgi edinir yada korkar.” Belki. Bunlara göre Allah belki der mi. Şimdi görüyor musunuz Cenabı Hakkı Allah’ın ayetlerine göre değil kendi kafalarında tasarladıkları ilaha göre vasıflandırıyorlar.

Enfal suresinin 66. ayetinde yani savaşta önce bir kişiye on kişi şey yapsın dedi Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi bir kişiye iki kişiye indirdi. Onlara göre bu Cenabı Hak için eksikliktir.

Ankebut suresi 3. ayeti. “Allah elbette ki içi dışı bir olanları bilecek. İçinizde Allah cihad edenleri bilmedikçe ve sabredenleri bilmedikçe siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz. Yani şeytanın insanlar üzerinde bir etkisi yok ama bu sadece ahirete kim inanıyor onu bilelim diye şeytanı insanlara sarıyoruz. Şimdi bu kadar açık ayete rağmen, kendisi bunu söylemiş. Allah imtihan ettiği zaman fethi o olayda en zirveye ulaşmıştır diyor.” Diğer ayeti de buraya şey gönderiyor. “Bu mecazdır diyor böyle bir şey olmaz.” Böyle bir şey olmaz derken bu kadar ayet mecaz diye nitelendiriliyor. Bu kadar ayet. Allah’u Teâlâ ne diyor. sizden rabbiniz tarafından basiret gerçeği gösteren ayetler geldi kim görürse kendi için görür. İşte Rasûlullah ve ashabı bu ayetlere göre yetiştikleri için onları kimse tutamadı. O günün dünyasını kısa sürede avuçlarının içene aldılar. Ama nasıl ki, işte şeyi okuyun Zerdüştlüğü okuyun, Budizmi okuyun, bugünkü Hıristiyanlığı okuyun hepsi kadercidir. Onlardan bulaşıcı hastalık gibi nasıl bulaşmış ki devletlerin çok hesabına gelir bu. İnsanları kendilerine koyun gibi bağlayacaklar. Burda en sevmedikleri kişiler doğruları söyleyenlerdir. Emeviler zamanında onları teker teker kesip problemi kökten bitirmişler.

Zaten İmam Gazali buraya bu akşam getirecektim unutmuşum. İtikatta Orta Yol diye bir kitap yazmış. Şükür şimdi bilgisayar var biliyorsunuz. Kaç tane burda ayet var diye bir bakayım dedim. Onbir tane ayet koymuş, parça ama ayetlerin tamamı değil. Böyle cımbızla almış. Onların içerisinde bu konuyla alakalı bir tane yok. Tek bir tane yok. Allah’ı kendi kafasına göre tanımlıyor. Sonra diyor ki kim bu konuda bize karşı çıkarsa onunla ona delil getiririz. Biraz daha ikna olmazsa daha üst perdeden konuşuruz. Gene ikna olmazsa kılıç konuşuruz. Diyor. İlim adamını görüyor musunuz. İslam alemi ne halde görüyor musunuz.

İşte bu da Fahrettin razi. Mecazdır diyor. Yav kardeşim Allah insanları imtihan için yarattığını söylüyor. Allah beni kavrayamazsınız diyor. sen Cenabı Hakkın nerde modelini gördün de Allah’la ilgili kendi kafana göre hüküm veriyorsun.

Şimdi gelelim bu konuyla ilgili İbni Teymiyye’ye. İbni Teymiyye de aynen Fetullah GÜLEN, Ömer Nasuhi BİLMEN gibi. Bir yerde yanlış söylüyor öbür yerde fıtratını konuşturarak doğruları söylüyor. Çünkü şeyler var ya, geleneksel ilmi yapı insanları bu tarafa mecbur ediyor. Öyle şartlandırılıyor. İlim doğruları öğrenmek için değil. İnsanları piyon yapmak için kullanılıyor, şartlandırmak için kullanılıyor.

İbni Teymiyye şöyle bir şey söylüyor. Bir çok kitabı da var ama burda esas İbni Teymiyye’nin Eşarilere Karşı Duruşu diye bir kitabı var. Oradan şey yapıyorum. 3. cilt 1057-1058. sayfa. “Allah sizden cihat edenleri bilinceye kadar cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz.” Ayeti kerimesini şey yaparak, Lemma edatı için şu manayı veriyor. Yani beklenen şeyin şu ana kadar olmadığını gösterir … Allah bilinceye kadar, demek: şu ana kadar Allah bilmedi demektir diyor onu örnek veriyor çünkü kendisi onu şey yapıyor. “Şu ana kadar Allah bilmedi demektir ama bundan sonra bilmesi bekleniyor. Manasına gelir.” diyor. Bundan sonra bilmesi bekleniyor. Şimdi bu doğru bir anlam. Ayetin tam anlamı. Birde İbni Teymiyye’nin özelliği şu İbni Teymiyye mecazı kabul etmez. Gerçi onunda savunulması mümkün değil ama yapısı böyle. Mesela şu ayete göre “Bu dünyada kör olan ahirette de kör olur” diyor ayet. Hakikat olsa bu dünyada adam, âmâ ise ahirette de âmâ mı doğacaklar yani. Yani ben gerçekten… Şimdi bir çok kimse bize haksız hücum ediyorlar. Doğruları söylemek yanlışsa ben bu yanlışı şerefle işlerim arkadaşlar hiç şey yapmayın. Doğruları söylemek yanlışsa ben bu yanlışı işlerim. Bizim gözümüzde hiçbir, Allah’ın kitabından ve Rasulullah’ın sünnetinden başka susacağımız hiç kimse yoktur. Bunu İbni Teymiyye de söylüyor. Bu sözü. Öyle falan hazretleri, filan hazretleri yok. Her insanın doğrusu da olur hatası da olur. Hatalarını söyleyeceksin doğrularını da söyleyeceksin tabi.

Şimdi bunu almış diyor ki Allah’u Teâlâ’nın şu sözü Ali İmran 142. ayet “Siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz. Allah henüz sizden cihat edenleri bilmedi sabredenleri de bilmedi. Allah hele bir sabredenleri bilsin, cihat edenleri bilsin ancak ondan sonra cennete gidersiniz.” Bu ayeti almış. Ondan sonra “Bu zafer günleri insanlar arasında döndürürüz. Neden? Allah içinizden iman edenleri bilsin. Ve sizden şahitler alsın.” Diye. Bu da Ali İmran 140. ayeti. Şimdi okuduğum ayet Ankebut suresinden 3 ve 11. ayetler.  Onlardan öncekileri çok ağır imtihandan geçirdik. Allah’u Teâlâ elbette ki içi dışı bir olan, dürüst olanları bilecektir. Elbette ki yalancıları bilecektir. 11. ayet: Allah elbette ki inananları bilecek, elbette ki münafıkları bilecektir. Birde Allah’u Teâlâ’nın şu ayetini almış Elbette ki sizi ağır bir imtihandan geçireceğiz içinizden cihat edenleri bilinceye kadar sabredenleri bilinceye kadar, ve haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar.

Bu ayetlerden sonra kendisinin görüşü şöyle. Diyor ki: “Bu ayetleri anlamada güçlük şu diyor. Bilinceye kadar, bilmemiz için, bilmedikçe sözlerinden sanki Allah’u Teâlâ’nın bunu daha önce bilmediği anlaşılıyor. Öyle bir his ortaya çıkıyor diyor.” Öyle bir his mi var. Az önce kendisi söyledi bunun kesin olduğunu. Ne hissi. Siz öyle bir hisse mi kapıldınız yoksa kesin kanaatiniz mi oldu. Bilmedikçe, bilinceye kadar, bunlarda şüpheye yer var mı? “Allah daha önceden bilmiyordu. Olacak şeyi daha önceden bilmiyordu diye şöyle bir his ortaya çıkıyor diyor burda. Bu bir cahilliktir diyor.” Haşa şimdi Cenabı Hak için cahilliktir diyor. Ama Kur’an’ı Kerim bir çok yerde Allah’ın olacağı bildiğini haber vermiştir. Ve bunu çok açıkça ifade etmiştir. Allah’ın ölçüleri, yani mahlukatın bütün ölçülerini belirlediğini, kader ölçü olduğu için ezelde ölçülerini belirlediğini bildirmiştir. Yaratmadan önce bunları yazmıştır. Kaderi yaratmadan önce yazmıştır. Ve neyin hangi şeyin neyin yerine geçeceğini de ayrıntılı olarak biliyor. Bunu da yazmıştır. Bütün bunları olmadan önce haber vermiştir. Bunu daha önce haber vermiş ne zamanki yaratmışsa o zamanda daha önce olacağını bildirdiği şekilde yaratmıştır. Bu da kemaldir diyor. daha önce biliyordu şimdi bildiği şekilde yaratmış. Daha önce cahillikmiş bu kemalmiş. Bak Allah’u Teâlâ ne dedi. “Siz Cenabı Hakkı kavrayamazsınız” dedi. Siz bırakın ayetlere göre hareket edin diyor değil mi. Bu bu kadar söylüyor ya bunun delili ne? Onu okuyacağız biraz sonra. Kur’an’ı Kerim’de bunun birden fazla yerde ayeti vardır. Neymiş bu. Tevbe suresinin 105. ayeti. “Deki çalışın Allah sizin çalışmanızı görecektir. Rasulü de görecek, müminleri de görecek.” Bunun öbür ayetlerle bir çelişen tarafı var mı. Aynı şeyi anlatmıyor mu? Yani bunun İbni Teymiyye’nin iddiasına delil olabilecek bir tarafı var mı bunun. Allah eskiden biliyordu ona göre yarattı diye. Diyor ki. Allah’ın bilelim diye söylemesinin anlamı şudur. Öyle bir şekilde bilelim ki bununla karşı taraf günah ve sevap almayı hak etmiş olsun. Daha önceden belirlemiştik onunla günah sevap yazmıyoruz. Şimdi yaptı yazacağız. Güzel de imtihan bunun neresinde? Diyor ki: Şüphe yok ki Allah’u Teâlâ bunun böyle olacağını Allah’u Teâlâ daha önceden biliyordu. Ama o bildiği şey henüz ortaya çıkmamıştı. Bu tıpkı şu ayete benzer. Diyor. Şimdi lütfen Kur’an’ı Kerim’den bu ayeti açın. Yunus suresi 10. sure 18. ayet. İbni Teymiyye bu ayetin hangi bölümünü almış bakın. “Siz Allah’a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz.” Ayetin neresini almış. Bir parçasını değil mi. Gözünüzle görüyorsunuz. Bununla delil getiriliyor.

Her zaman bir husus üzerinde ısrarla duruyoruz. Neydi o Allah’u Teâlâ’nın Kur’an’ı açıklamada bir metodu vardı değil mi. kendisi açıkladığını ifade ediyor. “Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Sonra hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Niye bilye olmuş? Allahtan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Böyle olmuştur. Bırakın ayetin tamamını almayı parçasını aldığınız zaman ne olur. Bak tamamını alıp ayeti açıkladığınız zaman kendinizi Allah yerine koymuş oluyorsunuz. Ya bir parçasını alıp da böyle önemli konuya delil getiriyorsunuz. O kadar ayet yazıldı. Efendim, Allah olmadan öncesini biliyormuşa delil getiriliyor. Delil bu işte. Peki ayetin tamamını okuyalım. Bakalım ki bu delil olur mu. “Allah ile kendi aralarına koydukları bir takım şeylere kulluk ederler ki onlara ne zararı dokunur nede faydası. Derler ki, bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir.” Bu kimin iddiası  müşriklerin iddiası peki buna karşılık diyor Allah. Allah yanında derken Allah’ı kullanarak söylüyorlar değil mi. Allah böyle bir şefaatçi bilmiyor. Göklerde ve yerde Allah’ın bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz. Bunun geçmişte olmadan önce bilinmesiyle ne alakası var. Siz diyorsunuz ki, “Bunlar Allah’ın yanında bize şefaat edecek.” Allah bilmiyor da siz mi biliyorsunuz. Göklerde ve yerde Allah’ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz. Bak bu kısmını da almamış. Allah onların ortak koştukları şeyden yücedir ve uzaktır. Peki bu ayet İbni Teymiyye’ye delil olurmu?

Peki ben ayetleri okuduğum zaman parçacı okuduğumu hiç hatırlıyor musunuz şimdiye kadar. Şimdi İbni Teymiyye yukarda ne dedi. Dedi ki Allah’u Teâlâ.…. Arapça özellikle okudum. İbarelerdeki farkı göstermek için size. Allah’u Teâlâ Mahlukatın ölçülerini onları yaratmadan önce belirlemiştir diyor. Evet bu söz kısmen doğru. Neden doğru. Çünkü Allah’u Teâlâ Rad suresi 13/8. ayetinde diyor ki. “Allah her dişinin rahminde ne olduğunu bilir ve rahimlerin neyi dışarı çıkardığını da bilir. Neyi ilave ettiğini de bilir. Her şey Allah’ın katında ölçüyledir.” Allah her şeyin ölçüsünü tespit etmiş ama ölçünün iki şekilde tespiti var. Çünkü Allah’u Teâlâ bediussemavatı vel ard, bediussemavat’tır. Az önce okuduğumuz Enam suresinin 101. ayetinde Gökleri ve yeri benzersiz yaratandır. Allah’u Teâlâ baridir. Yani yarattığı her şeyi farklı yaratır. Allah’u Teâlâ insanın genel bir özelliğini belirlemiş. Onun için hepimizde iki tane göz, bir tane burun, bir tane ağız, iki el, iki ayak… şekle baktın mı insan bu dersiniz. Hayvanda bellidir. At bellidir, eşek bellidir, hepsi bellidir. Ama birde Cenabı Hak bari dir. Her yarattığını diğerlerinden farklı yaratır. Peki oradaki ölçüyü nerde koyuyor. Kaddera kelimesini kullandı az önce yaratmadan önce takdir buyurdu dedi İbni Teymiyye şimdi ayete bakalım ki Cenabı Hak ne diyor. Furkan suresi 25/2. ayetine bakalım. Göklerin ve yerin hakimiyeti ona ait olandır Allah. Çocuk edinmemiştir. Yönetimde ortağı yoktur. Biliyorsunuz her şey gavslar falan kutuplar mutuplar falan zaten şimdi Türkiye bir şey oldu. Hurafe bataklığına döndü. Hurafe bataklığına döndü. Zaten bulaşıcı hastalık gibidir diyoruz ya bir çıktı mı yayılıyor. Sağlık yayılmaz ama hastalık yayılır. Fakat hakimiyet sağlıklı olanların elinde kalır hastaların değil. Yönetimde Allah’ın ortağı yok. Allah her şeyi yarattı. Şimdi Arapça bilenlere hitap ediyorum. Arkasından fekadderahu  yaratıp arkasından takdir etti. Önce yarattı sonra kaderini, ölçüsünü koydu. İbni Teymiyye tam tersini söyledi yukarda. Kısmen doğru ama işin esası ayeti kerimelerde böyle. Önce halaka sonra kaddera. Ama o ne dedi? Önce takdir etti sonra yarattı. Şimdi genel bir şey var az önce söylediğim gibi. İnsanların genel yapısı belli. Ama her bir insanın ana rahminde kaderinin belli olduğu zaman var. Şimdi o ayeti geçen hafta okumuştuk tekrar okuyalım.

Abese suresini açalım 17. ayetinde  “Kahrolası insan ne kadar nankördür. Allah onu neden yarattı. Nutfeden,/ döllenmiş yumurtadan yarattı. O döllenmiş yumurtadan yarattı arkasından onun ölçüsünü koydu.” Yani ana rahminde yumurta döllendikten sonra kişinin ölçüsü konur. Yumurta döllenir. İlk döllendiği zaman sizin ilk yapı taşınız oluşmuştur. Ondan sonra size ait olan ölçüleri koyar ve siz dünyaya geldiğiniz zaman yeryüzünde hiç kimseye benzemezsiniz. İşte Amerikalı bir kızcağızı öldürmüşlerdi biliyorsunuz. Bu günlerde polisin başarısından bahsediliyor. Neymiş? Kadının tırnakları arasından adamın DNA sını tespit etmişler, adamın dokunduğu eşyalardan da tespit etmişler ve suçluyu yüzde yüz bulduk demişler değil mi. İşte Allah o kişinin o ölçüsünü nerde koydu? Yumurta döllendikten sonra, yarattıktan sonra. Önce yarattı sonra o ölçüyü koydu. Bu kader işte ölçü o. Allah’ın söylediği bu. Onun için ondan önce o insanla ilgili hiçbir şey yoktu. O ana rahminde şeyle o iki şey birleşinceye kadar, ananın yumurtasıyla babanın spermi birleşip de döllenmiş yumurta haline gelinceye kadar o insan yok. Ondan dolayı Rasûlullah sav. diyor ki: “Evleniniz çoğalınız ben sizin çokluğunuzla övüneceğim.” Bu insanların anlattığı gibi olsa bu sözün ne anlamı olur. Zaten doğacaksa doğacak doğmayacaksa doğmayacak. Öyle değil mi. Bakın Rasûlullah ashabı bu meseleyi o kadar güzel biliyorlar ki inanılır gibi değil. Ama onlara ne sözler iftira ediyorlar onu da geçen hafta okumuştuk. Diyor ki Allah’u Teâlâ “Önce yarattı sonra ölçüyü koydu.” bunlar Allah’ın ayetleri değil mi?

O zaman tekrar ayeti kerimeye gelelim. Ne diyor Allah. “Basiretler onu idrak edemez.” Sen ne kadar alim, ne kadar fazıl, ne kadar becerikli olursan ol. Kafan ne kadar iyi çalışırsa çalışsın sen Allah’ı idrak edemezsin, kavrayamazsın diyor Allah. Bunlar ne demiş? Allah’ın ayetlerinin hükmüne cahillik diyor. Kendi kafalarıyla ortaya koyduklarına kemal diyor. Buyurun hadi. O cahillik dediği şey hayatın tamamını anlamlı hale getiriyor. Niye rasul gönderilmiş? İmtihan niçin yapılmış? Bizim görevimiz ne? Kur’an’ı kerimin tamamı anlamlı hale geliyor. Kemal dediği şey hayatın tamamını anlamsızlaştırıyor. Ve Müslümanları şey haline getiriyor. Ve tabi öyle olunca da kefere bütün Müslümanları arkasına takıp götürüyor.

Tekrar ediyorum bakın çok ciddi bir meseledir. Diyorlar ki: Hocam niye bu kadar şey yapıyorsun, birazcık ara ver ne olur falan.”  Kardeşim ben size bir şey söyleyeyim mi. Bizim şu ana kadar yaptığımız işlerin tamamını birkaça katlayacak kadar önemlidir bu. Bak görüyorsunuz parçacı yaklaşıyor muyuz ayetlere biz ne diyoruz? Baştan beri şunu söylemiyor muyuz, Allah’ı kendi kafamıza göre tanımlayıp ayetleri ona göre yorumlamayalım. Allah’ı Allah’ın bildirdiği şekilde anlayıp o şekilde kabul edelim. Allah’ın emrettiği şey. “Basiretler onu idrak edemez. Kavrayamazlar.” Çünkü ortada bir örneği yok ki ona bakıp da kavrayamazsınız. “Ama o bütün basiret sahiplerini idrak eder. o latif ve habirdir.”  Yani inceden inceye her şeyden haberdardır. Şunu da söyleyeyim Allah’u Teâlâ bizi bilgi imtihanından da geçirmiyor. Eğer bilgi imtihanından geçirecek olsa kafamızda ne olduğunu en ayrıntılı bir şekilde bilir zaten. Bizi samimiyet imtihanından geçiriyor. Bizi onun emirlerini mi yoksa bir başka şeyimi tercih ediyoruz, o imtihandan geçerken. Onun için en zor noktalara sokuyor. Şimdi ilginç biraz sonra İbni Teymiyye’den okuyacağım bunları çok güzel anlatmış. Kardeşim o doğruysa öbürüsü yanlış. Şimdi insanlar fıtratına bırakılacak olsalar doğruları buluyorlar. Ama zihinler şartlandırılıyor. Bu okullar adeta robot yetiştirilmek için kullanılıyor. Ne diyor Cenabı Hak burda. Size rabbinizden basiretler geldi. Gerçeği görmek istiyorsanız ayetlerle göreceksiniz onu. Kafanıza göre değil. Kim görürse kendi kazanır. İşte Rasûlullah gördü, ashabı gördü. Hem dünyalarını kazandılar hem ahiretlerini. Arkadan görmemeye başladılar, sömürülmeye başladılar. Dünya da gidiyor ahiret de gidiyor ve kendinizi de bir şey zannediyorsunuz. “Gören kendi için görür, körlük eden de kendi aleyhine eder. ben sizi koruyacak değilim.” Bu bir imtihan. Başaran başarır başarmayan kaybeder.

Şimdi burda takdir kelimesi var. Onun anlamını da yazmıştım. Müfredattan Ragıp el İsfahani’nin diyor ki: “Şeylerin yani varlıkların takdiri iki şekilde olur. Güç verme şeklinde olur.”  Mesela düşünün bakın halakau ve kadderahu ya bakın yarattı ve güç verdi. Yani ana rahminde spermle yumurta birleştiği zaman o yeni bir güç kazanıyor. Döllenmiş yumurta ve o bir güçle yürüyor şeyin içerisinde kanaldan rahme doğru yürüyor. İşte takdir, Allah güç veriyor onun içerisine. Kendi başına yürüyebiliyor.  İkincisi ne? Birde onu özel ölçüde yaratmış olmasıdır.  İşte herkesin ölçüsü özel, öylesine özel ki eliyle tutmuş ortada hiçbir şey gözükmüyor. DNA’larına bakıp adamı suçluyor, buluyorlar işte. Niye? Çünkü o sadece onda var. İkinci bir adamda yok yeryüzünde. İşte kemal bu değil mi. Güç bu değil mi, kudret bu değil mi?

Şimdi şöyle diyor bak, fıtratını konuşturuyor İbni Teymiyye. Yani imtihanları niçin yapıyor Allah. Gene aynı ayetleri almış. Sonra şöyle diyor. “Kişi arınmaz, uygun bir duruma gelmez, salik bir kişi haline gelmez. İmtihanlardan geçirilmedikten sonra olmaz mı? Diyor. Bu tıpkı altın gibidir ki potaya koyarsınız eritirsiniz içerisindeki yabancı maddeler ayıklanır. İşte insan da onun gibi imtihana sokulur ve iyisi kötüsünden ayırt edilir” diyor. Şimdi bu yanlış mı? Fıtratını söylüyor. Kardeşim bu doğruysa yukarıda söylediklerin neydi.

Şimdi sonuca gelelim. Bize anlatılan Allah inancı Kur’an’ı Kerim’in anlattığı Allah inancımıymış. Yoksa bir kısım filozofların anlattığı Allah inancımıymış. O aslında bizim fıtratımıza uymuyor bir türlü içimize de yatmıyor değil mi. E peki Allah’a inanması problemli olan bir İslam ümmetinden daha ne beklersiniz. Şu ayetleri lütfen çok dikkatle şey yapalım. Enam suresinin. Zaten buradan devam edebilsek neler çıkacak neler. Ama vakit yeterli olmuyor. 103 ve 104. ayetler ve 105. 106. ayetler. Hatta 106 da şunu diyor Allah. “Basiret sahipleri Allah’ı kavrayamaz. Ama o onları kavrar o latif ve habirdir. Rabbinizden size basiretler gelmiştir. Yani gerçeği göreceğiniz ayetler gelmiştir. Kim görürse kendisi için kim körlük ederse kendi aleyhine olur. Ben sizi koruyacak değilim. işte size ayetleri böylece evire çevire anlatırız değişik şekillerde ki sana bir yerden öğrenmişsin desinler. bilenlere bunu açıklayalım diye bilenlere açıklayalım diye.” Bizim bilenlerimizin ne halde olduğunu görüyorsunuz. “Sen rabbinden sana vahyedilen neyse ona uy. İşte biz onu yapıyoruz. Baştan beri de onu diyoruz. Allah ne dediyse onu yapalım. Falanca ne dediyse değil. “Ondan başka ilah yoktur ve o müşriklerden yüz çevir” diyor Allah. Şimdi gelin görün ki. Allah ne demişse onu yapalım diyene müşrik diyorlar. hadi buyurun.

SORULAR

Soru: Sayın Fetullah GÜLEN Hoca Enam 125. ayeti delil göstererek şöyle söylemekte “Allah kimin hidayetini murat buyurursa onun kalbine inşirah verir. Onun gönlünü İslamiyet’e ısındırır. Allah kimin de dalaletini murat buyurmuşsa onun kalbini daracık ve sımsıkı kılıverir. Artık o İslami hiçbir teklife evet diyemez” diyor. Fetullah Hoca bu ayete göre haklı olmaz mı?

Cevap: Ayet Fetullah Hocayı haklı çıkarır mı diye soruluyor. Sorulan ayet Enam suresinin 6/125 ve 126. ayetleri. Evvela ben buradan Fetullah Hocanın sözlerini okuyayım. “O bizim mahiyetimize mahiyeti meçhul bir irade koymuştur. Yani Allah bize ne olduğu belli olmayan bir irade koymuştur. Çünkü onun icraatında abesiyet yoktur. Yani Allah boş bir şey yapmaz abesle meşgul olmaz. Bu mahiyeti meçhul iradenin üzerine o bizim geçmiş ve geleceğe ait bütün yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı bina etmiş ve etmektedir. Yani bu nasıl bir iradeyse geçmiş ve geleceğe ait bütün yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bina etmiştir ve etmektedir. Ayrıca bu binanın planını da daha insan yaratılmadan yapmış ve bu planı levhi mahfuza kaydetmiştir. Öyle ise bize düşen ondan hidayet talep etmektir. Bu durumda nasıl hidayet talep edeceksiniz? Çünkü o yukarıda zikrettiğimiz ayette de denildiği gibi, İşte şimdi o ayeti soruyorlar. Onu okuyacağım. Enam suresinde. Burda 125 almış ben 126 yı da okuyacağım size. Yukarıda da zikrettiğimiz ayette de denildiği gibi Allah kimin hidayetini murat buyurursa onun kalbine inşirah verir. Bakalım o ayete ne meal vermiş. “Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyet’e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece kafirleri küfür bataklığı içinde bırakır.”

Ayete baktığınız zaman ayet tam söylenene uyuyor değil mi. Çünkü o yukarıda zikrettiğimiz ayette de denildiği gibi Allah kimin hidayetini murat buyurursa onun kalbine inşirah verir. Yani içini açar. Onun gönlünü İslamiyet’e ısındırır. Ve hakikatin tatlı yüzü ona olduğu gibi görünür. Görünür de hakikate karşı hayişkarlık duyar. Yani istek duyar. Allah kimin de dalaletini murat buyurmuşsa onun kalbini daracık ve sımsıkı kılıverir. Artık o İslami hiçbir teklife evet diyemez. Madem diyemiyorsa nasıl hidayet isteyecek? Nasihatten aslandan kaçan yaban eşekler gibi kaçar. Ve her adımı onu İslam’dan daha da uzaklaştırır.

Evet, tekrar edeyim, bu ifadeyi şu ayetin mealinden almış. Görünürde haklı. Enam suresi 125. “Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyet’e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece kafirleri küfür bataklığı içinde bırakır.” Görünürde doğru gözüküyor değil mi. Tamam.

Şimdi o ayetleri açalım, Arapçasından bakalım. Diyor ki burda. Biz daha önce şae kelimesiyle erade kelimesi arasındaki farklardan bahsetmiştik. Burası irade. Şae yok burda. Dolayısıyla verilen mana yanlış değil yani. “Allah kimin hidayetini isterse onun gönlünü İslam’a açar. Ama bu kişi henüz hidayete ermiş değil. -“Gereken çalışmayı yapanı Allah hidayete erdirir.” diyor.-  “Allah kimi de saptırmak isterse onun kalbini daraltır. Bir sıkıntı içerisine sokar. Sanki gökte yükseliyormuş gibi.” Yukarılara doğru çıktıkça nefes almak zorlaşır ya yükseliyormuş gibi. “Allah inanmak istemeyenlerin üzerine pisliği bu şekilde bırakır.”

“Bu rabbinin dosdoğru yoludur. Bu ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.” Şimdi burda ne diyor Allah’u telala diye düşüneceksiniz değil mi? Bu ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Kim için? Doğru bilgi edinmek isteyenler için. O zaman bu ayeti doğru anlamak için ne yapmak lazımmış? Açıklamasına bakmak lazımmış. Allah bu ayeti nerde nasıl açıklıyor? “Bu kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır sonra hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır.” (Hud 11/1.) Bunu açıkladık diyerek de burda hemen uyarıda bulunuyor. O zaman bunu acaba nerde açıklamıştır?

Şems suresi 7. ayetten 10. ayete kadar okuyalım. “Nefse ve onu diğerleriyle denkleştirene yemin olsun.” (Şems 91/7)  Yani her insanda diğerlerinde olan organlar ve özellikler vardır. Allah nefse günahını da takvasını da ilham etmiştir. (Şems 91/8.)  Yani kişi doğruya yöneldiği zaman giderek içi açılır, rahatlar. Yani niyeti henüz kişi Müslüman olmuş değil. Burada şunu söylememiz gerekiyor. “Allah bir şeyi murat ettiği zaman.” Ne zaman murat eder? O kişi Müslümanlığa yöneldiği zaman. Kün dediği zaman da şae fiili olmuş olur. Meşiet olur. İşte kün ol deyinceye kadar geçen süredeki insanların davranış biçimlerini söylüyor. Yani Müslümanlığı yöneldiği zaman ki durumu ne? Bakın işte burda diyor ki: “Allah kişiye ilham etmiştir. İşlediği günahını da takvasını da ilham eder.” Siz kendinize bakın iyi bir şey yaptığınız zaman bunun zevkini duyuyor musunuz. İçiniz rahatlıyor mu. Bunun mutluluğunu hissediyorsunuz değil mi. Peki yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz daralıyor mu. İşte aynı şey kafirlik yanlış şey değil mi? Yanlışta ısrar ettiğin zaman giderek daralır. Ondan dolayı da günahkarlar efkar atmak için içkiye sarılırlar. Kendilerinden kaçarlar.

Kendini arındıran umduğuna kavuşacaktır. (Şems 91/9)  Kesin. Neden arındıracak? Günahtan kötülüklerden. Nefsini temizleyecek.. İçini kirleten de kaybetmiştir. (Şems 91/10)  Küfre doğru giden kişi sürekli içi daralıyor şey yapıyor. Ama vazgeçmezse.. Bu nedir? Bu Allah’ın büyük bir lütfudur. Kendi içinize bakın. İyilik yaptığınız zaman içiniz açılır. Tekrar yapma isteği duyarsınız. Kötülük yaptığınız zaman içiniz daralık tevbeye Allah’u Teâlâ sizi yönlendirir. Bu Allah’ın çok büyük bir ikramıdır. İşte az önceki ayet bunu belirtiyor.

Şimdi Allah ayrıntılı olarak açıklamış mı bu olayı. Peki bu ikinci ayet. Bunlar ikinci. Bir yerde özet verdi burda ayrıntısını verdi değil mi. Bu yetmez biraz daha ayrıntı verecek Cenabı Hak. Hemen bir sonraki sure. Leyl suresine geçin. 5. ayet. Orada diyor ki Allah’u Teâlâ. Kim verir ve kendini de korursa. (Leyl 92/5). Malını Allah için verebileceksin. Çünkü insanların yapısında cimrilik vardır. Vereceksin. Ve kendini de koruyacak. Yanlışlara karşı da koruyacak. Ben malımı verdim rahatım değil. Koruyacaksın kendini. Sadece vermekle de olmaz. En güzeli de tasdik ederse, (Leyl 92/6). En güzel nedir? Allah’ın ayetleridir. Onları da tastik edecek. Doğrulardan yana olacak yani. Biz de onu en kolaya kolayca ulaştırırız. (Leyl 92/7) diyor. Bak önünü açacağız diyor değil mi. Biraz daha ayrıntı verdi mi burda. Kim de cimrilik yapar, (Leyl 92/8) Öyle burun kıvırır, benim ihtiyacım yok falan derse. O en güzel söz karşısında da yalan söylerse, (Leyl 92/9) Anlıyor gerçekleri ama hesabına gelmiyor. Onu da kolayca en zora yönlendiririz. (Leyl 92/10)  En zor ne olmuş oluyor? İçi daralıyor. Her adımda daha da daralıyor. Sanki göğe çıkıyormuş gibi. Bu Cenabı Hakkın bir ikramı değil mi? Adamın her an vazgeçmesi için kendisine yapılan en büyük uyarı. İşte Allah’ın lütfu bu.

Birde 22. surenin 31. ayetini açalım lütfen. Bu da dördüncüsü olsun. Çünkü ikişerli sistem var. Şu ayet onu açıklıyor, onları açıklayan iki tane daha var. Dosdoğru Allah için çalışın, sakın ha ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Peki ortak koşarsak ne olur? Kim Allah ortak koşarsa bu da şirkten sonraki durum. Hani müşrik ol dedikten sonraki durum. Sanki gökten atılmış gibidir. Yani büyük bir şaşkınlık içerisinde. Ne yapacağını bilmez vaziyette. Tutunacağı hiçbir şey yok. Onu bir kuş kapıyor hemen ya da rüzgar onu alıp bir yere götürüyor. Uzak bir yere atıyor. Büyük bir şaşkınlıklar içerisinde olur. Bu böyledir. Kim Allah’a kulluğun simgelerine saygı gösterirse o kalplerin korunması demektir. Ondan dolayıdır.

Bütün bu açıklamalardan sonra bu ayete geçelim. Allah kimi hidayete erdirmeyi murat ederse henüz erdirmiş değil. Yani Cenabı Hak, kulu gerekeni yapacak ki neticeyi yaratsın. Diyor ya Hadid suresinin 57/22. ayetinde ne diyordu. Yeryüzünde ve kendi içinizde başınıza bir şey gelmez ki. Onu biz yaratmadan önce bir yere yazmayalım. Allah yaratmadan önce kişinin içerisinde bunlar: bak düşün ha iyice düşün, iyice düşün der. Tevbe suresinin 115. ayetinde diyor. Allah bir toplumu yola getirdikten sonra onları sapık sayması söz konusu değildir. Sakınacakları şeyle iyice ortaya koymadıktan sonra. İşte burda kişinin yola gelen önünü açıyor ve rahatlatıyor. Bunu kendi nefsinde yaşıyor. İçinde yaşıyor. Öbüründe sıkıntısını artırarak yanlışını gösteriyor ona.

Cenabı Hak iradesi ortaya çıktı. Ama kün emri olmadan adam ne mümin olur ne müşrik olur. Ol emri. İşte ol emri olduğu zaman şae fiili olur. Erade şae fiiline dönüşür. Allah o kişiyi mümin yada kafir yapmış olur.

Şimdi görüyor musunuz, Allah hemen ayetin altında açıkladığını ifade ediyor bu ayeti. Açıklama kısmına bakmazsanız, o zaman Fetullah Hocanın yazdığına doğru diyeceksiniz. Ona doğru dediniz mi bu defa bir sürü ayet birbiriyle çatışacak. Bu ne biçim kitap diyeceksiniz. Allah insanın Müslüman olmasını istiyor mu istemiyor mu? Valla işin içinden çıkamadım diyeceksiniz. Kendi yanlışımızı Kuran’ı Kerim’e mal etmiş olacaksınız. Öyle olduğu zaman imtihanın ne anlamı kalıyor? Hidayeti dilemenin ne anlamı kalıyor? 102. sayfada ne diyordu. Allah kimin hidayetine murat buyurursa onun hidayetine inşirah verir. Bak burda kişinin tavrı falan yok. Dikkat ediyor musunuz. Adam çalışmıyor, gayret etmiyor. Bak bütün öbür ayetler ne yaptı. Bütün saniye saniye ayrıntı verdi mi. Onun gönlünü İslam’a ısındırır ve hakikatin tatlı yüzü ona olduğu gibi görünür. Görünür de hakikate karşı istek duyar. Allah kiminde dalaletine murat buyurmuşsa onun kalbini daracık ve sımsıkı kılıverir. Artık o İslami hiçbir teklifine evet diyemez. Diyemez. Bitmiş artık onun işi. Nasihatten aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçar. Ve her adımı onu İslam’dan daha da uzaklaştırır. İşte Kur’an’ı kerimi kendi yöntemine göre anlamadığınız zaman sistem böyle insanı sıkıntılara sokar. Başka bir şey yok.

Soru: Bayraktar BAYRAKLI Hoca Allah kendi bilgisini size ispat etmek için bizi imtihan ettiğini, bizim eylemlerimizle Allah’ın bilgisinin tezahür ettiğini ve Allah’ın tercihlerimizi önceden bilmez demenin korkunç bir hata olduğunu söyledi. Oysa Bayraktar BAYRAKLI Hoca tefsirinin 18. cildinin 68. sayfasında Muhammed suresinin 31. ayetinde tefsir ederken “Allah bilmek için imtihan ettiğini” söylemektedir. Bu çelişkili durumu nasıl anlamalıyız.

Cevap: Bende bugün gördüm yani. Bize karşı hücum etmiyor da diyor ki: “O arkadaşımız hafız olmadığı için diyor bütün ayetleri bilmiyor normaldir” diyor. Halbuki biz bir tek ayetle hiçbir zaman konuşmayız. Bayraktar Hoca burada Muhammed suresinin 31. ayetini açıklamış ve burda şöyle demiş. “Yüce Allah kimin mücahit kimin sabreden olduğunu bilmek için bu imtihanı yaptığını söylemektedir. Biz ne dedik. Bu durum bize bilginin deneye dayanmasını ve deneysel bilginin önemini göstermektedir. Çünkü kendisi eğitimci olduğu için bu konuları iyi biliyor. İnsanı tanımak bile deneye dayanmalıdır. Sadece bilimsel bilgide değil. İnsanın tanınmasında bazı davranış biçimleri deneylenebilir”. Bilgi imtihanı gibi ama bilgi imtihanı değil tabi Allah’ın bizi yaptığı imtihan. Allah’ın bizi yaptığı imtihan genel tercihlerimizin imtihanıdır. Yani ben şimdi şurada size konuşurken eğer birtakım yerlere mesaj vermek istersem, yani müşteri memnuniyeti benim için önemliyse doğruları söyleyemem ve imtihanı kaybederim. Mesele bu. Dünyanın en büyük alimi de olsanız Allah’ı değil de başka bir şeyi razı etmek, kendi arzunuz olur yada birisinin imtihanı orada kaybedersiniz. Çünkü Allah bizi bilgi imtihanından geçirmiyor. Samimiyet imtihanından geçiriyor. Yani bir şeyi Allah için mi yapıyorsun başka şey için mi yapıyorsun. Ve hepimiz bu imtihandan geçeceğiz. Malımızla imtihan edileceğiz. Canımızla imtihan edileceğiz. Kaybeden kaybeder kazanan da kazanır. Bayraktar Hoca da farklı bir şey söylememiş.

SORU: Hadid 23’ü okuyan kişi “Nasılsa iş olacağına varır” anlayışıyla Hadid 22 ü anlıyor. Hadid 22 ile 23. ayeti birlikte açıklar mısınız.

Cevap: 57. surenin 22 ve 23. ayetlerini birlikte okuyacağız. “Başınıza bir şey gelmez, yeryüzünde ve kendi içinizde, onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce mutlaka bir yerde yazılı olur.” Yani resmi daireler gibi düşünün. Bunlar insanlarda yarattığı kanundur. Yani önce yazılı emir çıkar sonra uygulamaya konur değil mi. İşte Allah’u Teâlâ’nın da uygulamaya koyduğu her şey mutlaka bir yere kaydedilir. Kayıtsız hiçbir işi yoktur Cenabı Hakkın. Bu Allah’a kolaydır. Diyebilirsiniz ki: bir anda sayma ihtimali olmayan şu kadar çok iş oluyor bunlar nasıl yazılır. Sen kendini düşünme Allah’a bu kolaydır. Bak Allah’u Teâlâ bilgisayar gibi bir şey verdi. Yazdıkça buraya kaydı geçiyor. Elektirik kesildi mi tekrar açıp bakıyorsun, kaydedilmiş. “Bunu Allah kaybettiğinize üzülmeyesiniz, elinize geçene de sevinmeyesiniz diye yapar.” Yani bir şey olmadan önce tedbirini almalıydınız. Olduktan sonra üzülmenin bir anlamı yok. Allah yazmış o kesin olacak. Ve oldu. Olduktan sonra engelleyemezdiniz ama olmadan önce engelleyebilirdiniz. Ondan dolayı biz Cenabı Hakka dua ediyoruz. “Yarabbi bize güzel şeyler yaz” diye dua ediyoruz. Yazmadan önce değişir. Çünkü Allah imtihan eder, eder tamam artık yazdı mı artık bitti. O olacak. Onun için “Allah’ın yazdığından başkası başımıza gelmez.” Allah da yazmışsa geri dönüşü yok artık onun. Dolayısıyla yazılıncaya kadar gayret göstermemiz lazım. Ondan dolayı dua ederiz. Niye dua ediyoruz? Çünkü iyi şeyler yazılsın diye dua ediyoruz. Allah’u Teâlâ ne diyor. “Ne kadar dua edersen et çalıştığından başkası da olmaz.” O zaman netice öyleyse üzülmene lüzum yok. ilerisine bakacaksın. Geriye bakmayacaksın. Yaptığına tevbe edeceksin. Eğer iyi bir şeyse şükredeceksin. Daha iyisini yapmaya çalışacaksın. Kötüyse tevbe edeceksin, ilerisine bakacaksın. İşte bu da kişiyi sürekli aktif hale getiriyor. Ben hatalıyım kardeşim diyeceksin yürüyeceksin. Tevbe edersin düzeltirsin. Ondan dolayı “Kaybettiğinize üzülmeyeceksiniz Allah’ın size verdiği şeyden dolayı da şımarmayasınız. Elinize geçen her şeyi de Allah vermiştir.” Allah onu bir yere yazmıştır. Ne şımarın ne üzülün. Dolayısıyla Allah’a kulluğunuz sürekli şuurunuzda olsun. Ama dediğim gibi bu ayetleri birlikte okuyamazsanız anlayamazsınız. “Kendini bir şey zannedip de övünen hiç kimseyi Allah sevmez.”

Soru: Rum suresinin 3-5. ayetlerini bu çerçevede nasıl anlamalıyız.

Cevap: Bedir savaşı ve kader konusu, bu kader meselesinde bütün öğeleri içinde bulunduran örnektir o. Allah’u Teâlâ Kur’an’da her şeyin örneğini ayrıntılı olarak verdiğini bildiriyor. Allah’u Teâlâ biliyorsunuz Mekke’de Müslümanlara üç ile dokuz sene arasında Rumların galip geleceğini o sırada da Müslümanların zafere kavuşacağını haber veriyor. Bedir savaşında Allah bu imkanı yaratıyor. Ama bedir savaşı sırasında Müslümanlar Allah’ın koyduğu kurala göre davranmadıkları için Cenabı Hak diyor ki: “Önceden yazmasaydım Müslümanlar esir almışlardı düşmanı tamamen yenmeden Enfal 67. ayette belirtiliyor. Allah bunu yasaklamıştı. Muhammed suresi 4. ayette. Eğer ben önceden size zafer sözü vermeseydim çünkü yazmış değişmiyor. Önceden de yazabiliyor. Son anda son anda da yazabiliyor. “Önceden yazmasaydım aldığınız esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı.” Diyor. çünkü yaptığınız yanlıştı. Ama önceden yazdım dua edin ki Bedir’i zaferle bitirdiniz yoksa zaferle bitiremeyecektiniz. Bitmeyecekti hezimetle bitirecektiniz diyor.

Aslında bedir savaşı aslında bütün ayrıntılarıyla kader konusunu ortaya koyuyor. onu dinlemeyenler tekrar dinlesin. Tavsiye ediyoruz.

Soru: Şefaat inancı olanlar bir kurtarıcı beklemektedirler. Acaba Allah’a hakkıyla inanmıyorlar mı ve hakkıyla inanmak nasıl olur?

Cevap: Şimdi bütün bu inançlar, dikkat ederseniz Allah inancı öyle bir hale getiriliyor ki araya kurtarıcıların girmesi gerekiyor. Şimdi sen diyorsun ki: “Acaba ben acaba cennetlik mi yazıldım, cehennemlik mi? Cehennemlik yazıldıysam ömrümün sonunda cennetlik amel yapsam bile boşuna sonunda Allah bana bir şey yapar kötü iş yaptırır cehenneme giderim. Cennetlik yazıldıysam ömrümün sonunda muhakkak cennete giderim.” Bu insanları şey yapıyor. Böyle, eşya haline getiriyor. Dolayısıyla kendilerini kurtaracak birilerini arıyorlar. Birileri çıkıyor diyor ki: “Benim yukarıyla aram iyidir diyor. Tabi benim derse kimse inanmaz. O arada şeyler var. Falancanın iyidir diyor. İşte bütün batıl böyle yapılanıyor. Batılı yapılandırmak için olmazsa olmaz şey kader inancıdır. Kader inancını bir kere insanlara söyleyeceksiniz. Ondan sonra da aracılar bulduracaksınız. “Sizi kurtaracak” Nasıl kurtaracak? Sana ne nasıl kurtaracaksa kurtaracak diyor. “Gücü yeter” diyor. O zaman Allahtan daha mı güçlü? Kur’an’da anlatılan şekliyle şefaat başka. Kur’an’da anlatılan şekliyle cehennemde cezasını çekenlerin cennetteki yakınlarının yanını yerleştirilmesidir o kadar. Ama insanlara anlatılan şefaat ne? Kurtarıcılık. E tabi bu şeyde mesela sigorta şirketleri en yüksek pirimlerini ne zaman alıyorlar? Deprem zamanlarında, sel felaketi zamanlarında yaparlar. İnsanların size en fazla size yönelmesini sağlamak için sürekli onlara şey pompalamanız lazım. Şöyle olacak, böyle olacak gel kurtarsınlar, gel şunu yapsınlar, gel bunu yapsınlar. Kim kurtaracak? Falanca. İyi. Zaten Allahtan umudunu kesmiş adam. Bu şartlarda kesmez misiniz?

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008