Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet)

25 Nisan 2017 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lilmuttekın, essalatu vesselamu ala resulune Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbenâ lâ tuzığ gulûbenâ bağde iz hedeytenâ veheb lenâ mil ledunke rahmeh, inneke entel vehhâb.

Bugün Allah nasip ederse Kuranı Kerimin son inen ayetini yani Maide Suresinin 3. Ayetini okuyacağız. Bu vesileyle haram kılınan et ürünleri üzerine konuşacağız. Böylece en son inen ayet ile tamamlanmış olan vahyi, dinimizi bir kez daha nasıl bu hale getirdiğimizi kısaca görmüş olacağız.

Allahu Teala ayeti kerimede “Hurrimet aleykumul meytetu” “kendiliğinden ölmüş olan hayvan size haram kılınmıştır”. “ved demu” “akan kan” “ve lahmul hınzîri” “ve domuz eti”. “ve mâ uhille liğayrillâhi bihî” “Allah’tan başkası adına kesilmiş olan hayvan”. “vel munhanigatu” “boğulmuş” “vel mevgûzetu” “başına vurulmuş” “vel muteraddiyetu” “yüksekçe bir yerden düşmüş”. “ven netîhatu” “ağır boynuz darbeleri almış”. “ve mâ ekeles sebuu” “yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş”. Bütün bunlarda haramdır. Ama “illâ mâ zekkeytum” “ölmeden keserseniz başka”. Yani diyelim bir yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış bir hayvanı ölmeden keserseniz. Çünkü canlılık alameti belli olur. Bir yerden düşmüş, ağır boynuz darbeleri yemiş, başına sert bir cisimle vurulmuş… Ölmeden keserseniz yiyebilirsiniz. “ve mâ zubiha alen nusubi” “bir de sunaklar üzerinde kesilen hayvanları”. Sunak, putlara ibadet niyetiyle kesilen hayvanlara için hazırlanan taş masalardır. “ve en testagsimû bil ezlâm” “fal oklarıyla ya da bugün ki piyango ve tombala gibi şeylerle kısmet aramanızda”. (Maide 3) Yani o şekilde bir kazanç peşine düşmenizde size haramdır. “zâlikum fısg” “bütün bunlar fısktır”. Yoldan çıkmadır. “elyevme yeisellezîne keferû min dînikum” “bugün kâfirler sizin dininizden umutlarını kesmişlerdir”. Yani bu dinin yerine bir şeyi ikame edemeyiz diye umutlarını kesmişlerdir. “felâ tahşevhum vahşevn” “o zaman onlardan korkmayın, benden korkun”. Yani siz onları fazla önemsemeyin. Ama bana karşı görevlerinizde kusur etmemeye gayret gösterin, benden korkun. “elyevme ekmeltu lekum dînekum” “bugün sizin dininizi olgunlaştırdım”. Mükemmel hale getirdim. Tamı tamına olgunlaşmıştır. “ve etmemtu aleykum niğmetî” “ve size olan nimetimi tamamladım”. Artık herhangi bir hükümde çıkarma, ilave falan yok. “ve radîtu lekumul islâme dînâ” “size din olarak da bu İslam’a, bu kitapta anlatılan İslam’a razı oldum”. “femenıdturra fî mahmesatin” “çok aç kalmış, zorunlu hale gelmiş”. “ğayra mutecânifil liismin” “bir günaha yönelme arzusu olmaksızın”. Böyle bir duruma gelmiş, çok aç kalmış, zor durumda kalmışsa… “feinnallâhe ğafûrur rahîm” “haram olan şeylerden yerse, Allah onun eksiklerini telafi eder ve ona merhamette bulunur, ikramda bulunur”. (Maide 3) Yani çok zor durumda kalanlar bu haram olan hayvanlardan yiyebilirler. Ama onun dışında yiyemezler. Allahu Teala sizin dininizi mükemmel hale getirdim diyor. Bir şey mükemmel hale gelmişse ilave ya da çıkarma yapılabilir mi? Yapılamaz değil mi? Size olan nimetimi tamamladım diyorsa orada herhangi bir eksiklik düşünülebilir mi? Allah tamamladım diyor. O zaman her şey bu kitabın içerisinde olmak zorundadır. Ve size bu İslam’ı din olarak kabul ettim diyorsa artık başka bir şey arayamayız. Zaten Ali İmran Suresinde de “Ve mey yebteğı ğayral islâmi dînen feley yugbele minh” “bu İslam’dan başka din arayandan asla kabul edilmeyecektir”. (Ali İmran 85)

Bugün gıdalar konusunda size bir örnek sunacağız. Her defasında meseleyi ortaya koyuyoruz. Allah’ın indirdiği mükemmel dinle bugün bizim sandığımız din arasındaki uçurumu bir kez daha göreceksiniz. Yani Allah’ın haram kıldığı et ürünleriyle mezheplerin haram kıldığı et ürünlerindeki farkı… Yani et ürünleri örneğiyle inşallah göreceksiniz. Yahya’nın doktorası bu konudadır. Helal Gıda diye de doktorası kitap halinde basıldı, yayınlandı. Allah’a şükür bu konuda çok ciddi bir açığı kapatmış oldu. Bundan sonraki kısmı Yahya’dan dinleyeceğiz. Evet, Yahya söz senin…

Yahya ŞENOL: Maide Suresinin 3. ayetini okuduk. Haram olan hayvansal gıdalarla ilgili olarak da içinde yer alan “bugün size dininizi olgunlaştırdım ve size olan nimetimi tamamladım” ibaresinden anladığımıza göre de inen son ayet veya son ayetlerden biri budur. Konuyla ilgili bundan önce inmiş olan üç tane ayet var. Maide Suresinin 3. Ayeti Medine döneminde inmiş ve Veda Haccı sırasında indiği söyleniyor. Bundan önce daha Mekke döneminde konuyla alakalı iki ayet inmişti. Bununla birlikte Medine Döneminde de iki ayet, toplam dört ayet var. Dolayısıyla önce o ayetleri hatırlayalım. Ondan sonra söyleyeceklerimizi sıralamaya başlayalım.

Konuyla ilgili olarak ilk olarak ilk nazil olan ayet Enam Suresinin 145. Ayetidir. Bu adından da anlaşılacağı üzere bu Enam, sureye isim olmuş. Enam kelimesi; koyun, keçi, sığır ve deve olmak üzere bu dört cins hayvanın erkekli, dişili hepsine verilen ortak bir isimdir. Enam ile ilgili olarak Kuranın nazil olduğu dönemde Mekke’de bir takım farklı uygulamalar var. Biz Kuranı Kerimden bunu öğreniyoruz. Bu surede sıkça bundan bahsedildiği için de surenin adı Enam Suresi olmuş. Enam Suresinin 119, 120, 121. ayetleri var. 136. ayetten itibaren 146. ayetin sonuna kadar fasılasız hep aynı konuyla ilgili ayetler Cenabı Hak bizlere serdetmiş. Hepsini tek tek okumamız mümkün değil. Diğer ayetlere de yer verebilmek için… 136. Ayetin mealine elinizden hızlıca bakabilirseniz. Mekke döneminde Mekkeli müşriklerin bir takım ekinler ve enam yani koyun, keçi, sığır ve deveyle ilgili ne gibi faaliyetleri olduğuna göz atabilirsiniz. Ama sırf 138. ayeti bile okusak özet olarak burada Cenabı Hak bize konuyu aktarmış. 138. Ayette “Ve gâlû” “Mekkeliler dediler ki” “hâzihî en’âmuv ve harsun hicr” “şu enam” Yani kendilerince bir takım özelliklerine sahip olan o dört cins hayvan. “ve şu ekinler” Yine belirlemişler onları. “hicr” “bunlar dokunulmazdır” diyorlar. Bunlar özel, kutsal hayvanlar ve kutsal ekinlerdir. Özelliği ne bunların? “lâ yat’amuhâ illâ men neşâu bizağmihim”        kendi iddialarına, kendi kuruntularına göre “bizim belirlediğimiz, insanlardan başkaları bunlardan yiyemez” diyorlar. Bunlar o yüzden kutsal. Herkes gelip bunlara el süremez. “ve en’âmun” “bir grup enam da var ki”. İkinci bir grup enam. Yine koyun, keçi, sığır ve deve. “hurrimet zuhûruhâ” “bu enamında sırtları haram kılınmış”. Bir hayvanın sırtının haram kılınması her yeri yenir de sırtı yenmez anlamında değil. Bu hayvana yük yükletilemez, binek olarak kullanılamaz. Yani kutsal bir hayvan… Kutsal statüye ulaştığı için bu hayvan sırtını bizden korudu anlamında bu hayvanı salıveriyorlar. Bir üçüncü grup daha var. “ve en’âmul” “yine bir enam grubu daha var ki” “lâ yezkurûnesmallâhi aleyha” “onlarında özellikle keserken üzerine Allah’ın adını anmazlar”. Özellikle! Bunu nasıl yapıyorlar? “iftirâen aleyh” “bunu da Allah’a iftira etmek suretiyle yapıyorlar”. Yani Allah emretti bize o yüzden böyle diyorlar. Bunlarda onların Allah ile kendi aralarında aracı olarak tutundukları putlara sundukları kurbanlardır. Yani özellikle Allah’ın adını anmamaları o esnada hangi puta adıyorsa onun putunu anmış olmasıdır. Sebebi bu. Diyelim ki Lat putuna kurban adayacaklar. Nasıl bir kurbanı Allah’a adarken, Allah için keserken Allah’ın adını anıyoruz, Lat’a adamışken, onu keserken de Lat’ın adını anmalıyız diyorlar. O zaman “Bismillati” “Lat’ın adıyla” diye kurban keserler. Menat putu için, bismilmenat derler. Uzza putu için de bismiluzza der öyle keserlermiş. “iftirâen aleyh” Allah böyle dedi diyorlar. Allah’a da iftira ediyorlar. Cenabı Hak da böyle buyurmadığını “seyeczîhim bimâ kânû yefterûn” “Allah bu iftiralarının hesabını onlara soracak” (Enam 138) diye ifade ediyor. Karşılıklarını öbür tarafta görecekler. Bir sonraki ayette de yine bunların garip garip bir takım kendilerinden menkul haramlarına Allah yer veriyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İstersen şeyi de söyle Yahya. Mesela biz de bir algı var. Mekke’de ki müşrikler hep besmelesiz keserler diye bir ifade var. O konuya da biraz temas edersen iyi olur.

Yahya ŞENOL: Evet. Bu 138. Ayetten Mekkeli müşriklerin enamı en azından üç gruba ayırdığını net bir şekilde gördük. Birinci grup dokunulmaz saydıkları, biz kimi belirlediysek onlar yiyebilir dedikleri gruptur. İkinci grup sırtları haram kılınan diye iddia ettikleri gruptur. Üçüncüsü de özellikle Allah’ın adını anmadıkları gruptur. Buradan sadece üç değil, üçten daha fazla da olduğu aslında net bir şekilde anlaşılıyor. Peki, bunun dışındakilere nasıl muamele yapıyorlar. Bazılarının üzerine özellikle Allah’ın adını anmıyorlar. Onu puta kesiyorsun. Puta kesmiyorsa… Hocamızın da ifade ettiği gibi hani hep şöyle bir algı var. Müşrik… Tabi tanımdan da bahsetmek lazım. Allah’a inanmayan insan falan gibi garip tanımlar ortaya konulur. Hâlbuki Mekke müşriklerinin Allah ile ilgili hiçbir sorunları olmadığını ayetlerde biz görüyoruz. Nitekim iki hafta önce burada birlikte işlediğimiz o şirk dersinde de görmüştük. Mekke müşrikleri Allah’a inanıyorlar. Allah’ın yaratıcı olduğuna inanıyorlar. Onun rızık verdiğine inanıyorlar. Her şeyi yarattığına inanıyorlar. Her şeyi yönettiğine inanıyorlar. Duaları kabul ettiğine inanıyorlar. Problemleri sadece Allah’a kendilerini uzak görmeleri…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Onu da yücelttiklerini düşünüyorlar.

Yahya ŞENOL: Evet. Biz kim Allah’a yakın olmak kim diye düşünüyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynen. Bugün de söyleniyor ya… Evet Allah sana yakın ama sen ona yakın değilsin diyorlar.

Yahya ŞENOL: O yüzden Mekkeli müşrikler normal zamanlarda… Bunlar Hac yapan insanlar, umre yapan insanlar ve bu esnada kurban kesen insanlar. Dolayısıyla o dönemlerde ve diğer zamanlarda gerek yemek için, gerekse ticaretini yapmak için, alıp satmak için, gerekse Hac ve Umre’de ibadet için kestikleri kurbanlara Allah’ın adını anıyorlar. Bu iddia olarak kalmasın. Enam Suresinin 118 ve 119. ayetlerine gelelim. Bazı Müslümanların Mekkeli müşriklerin bu şekilde yani Allah’ın adını anarak kestikleri hayvanları yemek konusunda bir takım şüpheleri oluyor. Bu adamlar puta tapan insanlar diyorlar. Zaman zaman Bismillati, bismilmenati, bismiluzza diye kurban kesen insanlar diyorlar. Diğer zamanlarda Allah’ın adını anıyorlar. Yemek için, ikram etmek için kesiyorlar. Allah’a ibadet için kesiyorlar. Acaba yenir mi bunların kestiği diye bir takım kuşkuları oluyor. Cenabı Hak Müminlere hitaben Enam Suresinin 118. ayetini indiriyor. “Fekulû mimmâ zukirasmullâhi aleyhi in kuntum biâyâtihi mué’minîn” “Eğer siz Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız Allah’ın adı anılmış olan şeyden yiyin”. (Enam 118) Yiyin. Niye yemiyorsunuz? Efendim bunu müşrik kesmiş. Önemli değil. Nasıl kestiği önemli. O esnada Allah’ın adını mı andı, Allah’tan başkasının adını mı andı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Allah’ın adını anmasa bile…

Yahya ŞENOL: Anmasa bile… Ama 119. Ayeti okuduğumuz zaman göreceğiz. Burada da Cenabı Hak Müminlere ikinci bir ayetle bir kınama gönderiyor. “Ve mâ lekum ellâ teé’kulû” “Size ne oluyor? Niye yemiyorsunuz?” Neyi yemiyorsunuz? “mimmâ zukirasmullâhi aleyhi” “Üzerine Allah’ın adı anılmış olan şeyi niye yemiyorsunuz?” Kesene niye bakıyorsunuz ki? Allah’ın adı anılmış. Yiyin. “ve gad fassale lekum mâ harrame aleykum” “Allah size neyi haram kıldığını en ince ayrıntılarına kadar açıkladı”. (Enam 119) Var mı orada bu şekilde kesilen hayvanların yenilmeyeceğine dair bir ibare? Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Müşrikin kestiği yenmez diye bir ifade var mı?

Yahya ŞENOL: Yenmez diye bir ibare yok. Üstelik Allah’ın adı da anılmış. Bütün aranan şartlar var. Dolayısıyla Allah niye yemiyorsunuz diye kınıyor. Buradan da anlıyoruz ki puta kesmediği dönemlerde bunların Allah ile ilgili hiçbir dertleri yok. Allah’ın adını anarak da hayvan kesiyorlar.

Tekrar Enam 138. Ayete gelelim. Farklı, kendilerinden menkul bir takım haramları var. Bunu yiyemezsiniz, şunu yiyemezsiniz, bunun sırtı haram falan. Cenabı Hak bütün bunları anlattıktan sonra 145. ayeti neyi haram kıldığını belirttiği ilk ayetini yolluyor. Resulullah’a hitaben Cenabı Hak “Gul” “sende deki” diyor. 136. Ayetten itibaren onların bu yasaktır, bu haramdır, bu yenmez, bu yenilir demelerine karşı sende onlara de ki “lâ ecidu fî mâ ûhıye ileyye muharramen” “bana yapılan vahiyde haram kılınmış bir şey bulamıyorum”. “alâ tâımiy yat’amuhû” “yiyen bir kimseye yemesi haram bir şey bulamıyorum”. (Enam 145) Sizin bu anlattıklarınız içinde yiyen bir kimseye yemesi haram bir şey bulamıyorum. Siz haram diyorsunuz ama bulamıyorum.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Buna çok dikkat edin.

Yahya ŞENOL:illa” “ancak şunlar haram”. O da ne? “ey yekûne meyteten” “bir hayvan ki kendiliğinden ölmüş”. Siz kesmeden ölmüşse bir hayvan o hariç diyor. O haramdır. Başka? “ev demem mesfûhan” “akıtılmış olan kanda size haramdır”. Bu, hayvanın kesimi esnasında dışarıya boşalan kanıdır. Rivayetlere göre Mekke müşrikleri bunları kestikleri esnada bağırsakların içine toplayıp güneşte kurutur. Daha sonra katı bir halde yerlermiş. Cenabı Hak da akıtılmış olan kan size haramdır diyor. Onu da yiyemezsiniz. “ev” “ya da” “lahme hınzîri” “domuz eti”. O yenilecek olan şey domuz etiyse onu da yiyemezsiniz. O da size haram kılınmıştır. Niçin? “feinnehû ricsun” “çünkü o mahza bir pisliktir”. Maddi, manevi… Ondan kaçınmanız lazım. “ev” “ya da” Dördüncü haram geliyor. “fisgan uhille liğayrillâhi bih” “fasıklık yapılarak yani dinden çıkılarak Allah’tan başkasının adı anılmış olan hayvanda size haramdır”. (Enam 145) Hayvan keserken öyle bir eylem yapıyorsunuz ki onu yaptığınız an o eylem sizi dinden çıkarıyor, kestiğiniz hayvanda haram oluyor. Nedir o? Mekkeli müşriklerin Allah’tan başka bir varlığın adını anarak kestikleri hayvan… Yani Allah demiş oluyor ki sizin bu dedikleriniz değil, benim burada saydıklarım haramdır. Bir hayvan kendiliğinden ölmüşse haramdır, akıtılmış olan kan haramdır, domuz eti haramdır ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen haramdır. Bana yapılan vahiyde hayvansal gıdalarla ilgili şunlardan başka bir yasak bulamıyorum ben. Bunlara öyle söyle. Burada dikkatimizi çeken bir husus, adı geçen tek hayvan domuz, domuz etidir. Onun dışında kendiliğinden ölmüş bir hayvan koyunda olsa, tavuk da olsa, devede olsa, sığırda olsa haramdır. Veya akıtılmış kan koyundan da olsa haramdır, haram olan domuzdan da haramdır. Veya Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan, bir koyunu da bu şekilde kesseniz haramdır, bir tavuğu da bu şekilde kesseniz haramdır. Dolayısıyla burada üç tane vasıf bir tane de isim zikrediliyor. Biri domuz eti, üçü hangi şekilde olursa olsun kendiliğinden ölmüş olan hayvan, kan ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvandır. Allah bu dördünden başka yok diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani yiyene yemesi haram… Mesela dünyada insanlar hangi hayvanları yiyor, düşünün bakalım. Yiyen… Herkes yiyen değil mi? Yiyene yemesi haram olarak isim zikredilen kaç hayvan var dedin?

Yahya ŞENOL: İsim zikredilen bir tanedir. Diğerleri vasıftır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bir tek hayvanın etidir.

Yahya ŞENOL: Konuyla ilgili Cenabı Hak bu ayeti gönderip önce bir Mekke müşriklerinin karıştırdığı zihinleri tertemiz yapıyor. Bunlardan başka haram yok. Daha sonra yine Mekke döneminde konuyla ilgili ikinci olarak Nahl Suresinin 115-116 ve 117. ayetlerini indiriyor. 114’den başlayalım. “Fekulû mimmâ razegakumullâhu halâlen tayyibâ” “Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerin helal ve temiz olanlarını yiyin. “veşkurû niğmetallâhi in kuntum iyyâhu tağbudûn” “Yalnızca eğer Allah’a kul oluyorsanız onun nimetlerine karşı şükrünüzü ifa edin, görevlerinizi yerine getirin”. (Nahl 114) Peki, neyi yemeyelim? “İnnemâ harrame aleykum” “Allah size yalnızca şunları haram kılmıştır”. Cenabı Hakkın burada Arap diliyle kullandığı ifade hasr ifadesi denilen “innema” “yalnızca şu” ifadesidir. Yalnızca şunlar dediği an burada yer almayanlar otomatikman haram dairesinin dışında olacaklar. Allah size yalnızca şunları haram kıldı dedi. Neyi? “el meytete” “kesilmeden ölmüş olan hayvanı haram kıldı”. Enam 145 ile sürekli karşılaştırarak gidelim. Bir fark var mı? Yok. İki “ved deme” Burada belirlilik takısı olan marife, elif lam takısı ile kullanıyor. “O daha önce anlattığım kan size haramdır”. (Nahl 115) Yani kesim esnasında akıtılmış olan kan haramdır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Damarda kalmış olan değil.

Yahya ŞENOL: Pişirildiğinde tencereye çıkan falan değil. Kesim esnasında dışarı akan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Etin içindeki kanı yıkamaya gerek yok.

Yahya ŞENOL:ve lahmel hınzîri” “domuz eti size haramdır”. Bir farklılık var mı? “ve mâ uhille liğayrillâhi bih” “ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan”. (Nahl 115) Yalnızca Allah size şunları haram kıldı diyor. Enam 145’de dört taneydi. Burada yine dört tanedir. Üçe inmediği gibi beşe de çıkmadı. Devamında yine aynı ifade, “femenıdturra ğayra bâğiv ve lâ âdin” “kim zor durumda kalır yani ölmek üzere falansa sınırı aşmamak, başkasının hakkına saldırmamak kaydıyla bunlardan yerse” “feinnallâhe ğafûrur rahîm” “Allah onları affeder, merhamet eder, ikramda bulunur”. (Nahl 115) Peki, burada bir uyarı geliyor. Niye bu ayeti gönderdiğini Allah kendisi açıklıyor. “Ve lâ tegûlû limâ tesıfu elsinetukumul kezibe hâzâ halâluv ve hâzâ harâmul” “O yalancı dillerinizin sizi alıştırdığı üzere sakın şu helaldir, şu haramdır demeye kalkmayın”. Bu sizin yetki alanınızda olan bir şey değildir. Helal ve haram yalnızca Allah tarafından belirlenebilir. Bunun dışında hiçbir insanın helal, haram belirleme, Allah’ın helalini haram, Allah’ın haramını helal kılma yetkisi yoktur. Siz böyle yapmayın. “litefterû alallâhil kezib” çünkü böyle yaptığınız an “bir yalanı Allah’a mal etmiş olacaksınız”. (Nahl 116) Allah’ın haram dediğine siz helal, Allah’ın helal dediğine siz haram diyeceksiniz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şimdi göreceğiz, bakacağız.

Yahya ŞENOL:innellezîne yefterûne alallâhil kezibe” “Bir yalanı Allah’a mal edenlerse” “lâ yuflihûn” “Asla umduklarına kavuşamayacaklardır”. (Nahl 116) Şu ayete özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakın bir sonraki ayet. Kısacık bir ayet, dört kelimeden oluşuyor. Umduklarına kavuşamayacaklar ama dünyada bunun bir karşılığı var. Nedir o? “Metâun galîl” “az da olsa bir şey elde edecekler”. Allah’ın yetki alanına, helallerine, haramlarına kul müdahale ettiğinde aslında zahirde büyük kazanç elde ediyorlar. Bunu günümüzde görüyorsunuz. Biraz sonra temas etmeye çalışacağız. Zahirde çok para kazanıyorlar. Allah’ın helallerine haram diyenler bugün el üstünde tutuluyorlar. Ne kadar haram, haram derseniz o kadar mübarek oluyorsunuz, size karşı o kadar duygusal yaklaşımlar oluyor. Kazanıyorsunuz ama Allah ona “Metâun galîl” “çok az” diyor. Niye? Çünkü ahiretin karşılığında bütün dünyayı verseler kaybettiğinizin yanında kazandığınız azıcıktır. İşte Cenabı Hakkın bahsettiği budur. Zahiren çok gibi kazansan da neticede azdır. Niye? “ve lehum azâbun elîm” “Çünkü onlara can yakıcı bir azap vardır”. (Nahl 117) Karşılığında hangi kazanç çok sayılabilir. Hiç biri. Ama Cenabı Hakkın haramlarına helal diyen çok fazla olmasa bile ortalık helallerine haram diyenlerden geçilmiyor. Allah serbest bırakmış. Haşa! Daha iyi dindarlık adına mı dersiniz, hangi sebeplerle derseniz deyin. İnsanlar yetinmiyor. Nasıl olsun helal diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Müşrikin kestiği yenir diyen bir mezhep var mı Yahya?

Yahya ŞENOL: Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Doktora yaptı. Var mı Kuranı Kerimde?

Yahya ŞENOL: İşte biraz önce gördük.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Kesenden sana ne kardeşim? Kestiğine bak. Yani bir domatesi kestiği zaman helal olacak da hayvanı kestiği zaman mı haram olacak? Kim bunları haram kılmış? Ama buna helal diyen bir tek mezhep yoktur.

Yahya ŞENOL: Fert, fert var ama mezhep olarak yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Eskilerden var. Yenilerden de var mı?

Yahya ŞENOL: Yenilerden de birkaç kişi var. Ama nadir…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Eski sahabe dönemine gidersen var.

Yahya ŞENOL: Var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Sahabe döneminde problem yok. Tabiin döneminde de ufak tefek değişimler var. Ama ondan sonra iş çığırından çıkıyor.

Yahya ŞENOL: Bir taraftan besmelesiz kesim meselesi vardır. Orada mezhep olarak bir tek Şafiiler hakka isabet etmişler. Onlara göre besmele hayvan kesiminde farz değildir. Besmelesiz çekilenler de yenir. Ama diğer mezhepler, Hanefi, Maliki falan besmelesiz kesilmişse bir hayvan zinhar haramdır derler. Bugün de bu Helal Gıda sertifikalama şirketleri onlara kesinlikle sertifika vermezler. Niye? Nasıl dört tane haram olsun? Bunu insanlar pek kabullenemiyor. Herhalde bundan dolayı olacak ki Cenabı Hak Mekke döneminde iki kez yer verdiği konuya Medine’ye hicret edildiğinde bir kez daha ayet gönderiyor. Bakara Suresinin 173. ayetini indiriyor. İbare neredeyse Nahl 115 ile aynıdır. “İnnemâ harrame aleykum” “Allah size yalnızca şunları haram kıldı”. Neyi? “el meytete ved deme ve lahmel hınzîri” “kendiliğinden ölmüş olan hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesileni”. Sayı yine dört.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yine innema ile başlıyor.

Yahya ŞENOL: Diyebilirdiniz ki zaten Enam 145 var, Nahl 115 var, niye bu ayet bir aha iniyor? Konu böylesine önemlidir. Çünkü Mekke döneminde Mekkeli müşrikle muhatapsınız. Medine’ye hicret ettiğinizde elinde bir kitap olan, kitap kültürüne sahip Yahudilerle, Hıristiyanlarla karşılaşıyorsunuz. Yahudilere baktığınız zaman onların şeriatında helal bulmak çok zordur. Allah’ın onlara bir cezası var. O haram, bu haram… Gerçekten öyle… Onlarda sizin kitabınız kitapsa bizimki de kitaptır diyorlar. Bize haram olanlar size nasıl helal olabiliyor? Zihin karışıklığı… Cenabı Hak bu dönemde bir kez daha ayet indiriyor. Hayır, Allah size yalnızca şunları haram kıldı diyor. Yine bu dört… Beşe çıkmıyor, Allah üçe de indirmiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Arkadaşlarımıza burada bir şeyi daha hatırlatalım. İsa (a.s) geldiği zaman “ve liuhılle lekum bağdallezî hurrime aleykum” “size haram kılınanı helal kılmak için geldim” (Ali İmran 50) demişti. Yahya’nın Helal Gıda kitabında da var, bugün ki İncil’de de Enam 145’in aynısı var fakat domuz eti silinmiş. Sildikleri de bellidir. Onu da Pavlus silmiş. Dolayısıyla Mekke’de ki Yahudilere de bu dört hayvandan başka haram yoktu da isa’yı (a.s) kabul etmedikleri için o haramlar devam etti.

Yahya ŞENOL: Medine döneminde konuyla ilgili 3. ayet olan Bakara Suresi 173. ayet iniyor. Haramlar hep dört, dört, dört… Ve son olarak bugün ki ders konumuzla ilgili olan ayet iniyor. Maide Suresinin 3. Ayeti. Gerçekten de ilginçtir. “Bugün artık size dininizi tamamladım” buyurduğu ayetin başı haram olan bu gıdalara ayrılmış. Mesela dinin ameli birçok hükmü var. Faiz pek ala olabilirdi. Şirkle ilgili bir hususla Allah son noktayı koyabilirdi. Aracılıkla alakalı bir şey anlatabilirdi. Son inen ayetin başına size şunlar haram kılındı dediği hükümleri yerleştirdi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Dördüncü kez aynı şeyleri tekrarlıyor.

Yahya ŞENOL: Dördüncü kez ve vahiy artık biterken yine aynı konu… Konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. “Hurrimet aleykum” “Allah size şunları haram kılmıştır”. “aleykumul meytetu ved demu ve lahmul hınzîri ve mâ uhille liğayrillâhi bihî” “kendiliğinden ölmüş olanı, kanı, domuz etini, Allah’tan başkasının adı anılarak kesileni” Allah haram kıldı. Buraya kadar kendisinden önce inmiş olan üç ayeti aynı. Bu ibareden sonra sanki ilave varmış gibi gözükecek şimdi bu ayette… Dörttü. Parmakla sayalım şimdi. “vel munhanigatu” “boğularak ölmüş hayvan”. “vel mevgûzetu” “bir yerine vurularak öldürülmüş hayvan”. “vel muteraddiyetu” “yüksekçe bir yerden düşüp ölmüş olan hayvan” “ven netîhatu” “boynuz darbeleriyle ölen” “ve mâ ekeles sebuu” “yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış olan” “ve mâ zubiha alen nusubi” “ve sunaklarda kesilen”. Dörttü ona çıktı. İlave mi geldi acaba ayetlere? Hep dörttü. Bu ayette on mu oldu? Hayır. Zaten anlıyoruz. Allah’tan başkasının adı anılarak kesilenlerden sonrakiler, “munhanigah” “boğularak ölmüş olan hayvan”. Meyte kendiliğinden ölmüş değil midir? Yani Cenabı Hak detay getirmiş oluyor. Bir hayvan nasıl ölebilir? İpe bağlanarak sarılıp nefessiz kalmıştır ve ölmüştür. Nakliye esnasında havasız kalıp ölmüştür. Ülkeler arası ticaret yapıyorlar. Kapıları açıldığında hayvan nefessizlikten ölmüş. “mevgûzeh” “kesici olmayan bir aletle kalın bir cisimle hayvanın vücuduna vurularak öldürülmüş hayvan”. Kesilmeden öldürülmüş hayvan kategorisinde değil midir? Bu da o hayvanın ölüm şekillerinden birisidir. “muteraddiyeh” “yüksekçe bir yerden aşağı düşüp yuvarlanmış hayvan”. Dağdan bayırdan aşağı düşmüş veya bir kuyuya aşağı düşüp hayvan ölmüş. O hayvanda meytedir. Yani kendiliğinden ölmüştür. “netîhah” “boynuzlu bir hayvan tarafından, boynuz darbeleriyle öldürülmüştür”. Yanına gittiğinizde ölmüş. Siz kesmediğiniz için o da meyte konumundadır. “ve mâ ekeles sebuu” “yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanmış”. Kurt kapmış falan. Yanına vardığınızda hayvan ölmüş. Hepsi bunların meyte yani kendiliğinden ölmüş hayvanın birer açılımıdır. Geriye bir tane kalıyor. “ve mâ zubiha alen nusubi” “sunaklarda kesilen”. Sunak nerede olur? Putların olduğu yerde olur. Puta sunulmak üzere orada kesilmiş hayvandır. Bu da “uhille liğayrillah” “Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanın bir örneklendirmesidir”. Neticede hayvansal gıdalar ile ilgili olarak haramlar yine dörttür. Beşe çıkmamıştır. Ve “elyevme ekmeltu lekum dînekum” (Maide 3) diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Burada bir dakika bir şeyi iyice anlayalım. Burada Avrupa için bilhassa çok önemli bir husus var. “illâ mâ zekkeytum” Bugün mesela Avrupa’da hayvan kesiyorlar. Almanya’da bir mezbahaya gittik. Büyükbaş hayvanın alnına 11 cm’lik ucu sivri bir demiri saplıyorlar. Beyincik orada patlıyor. Kolay kessinler diye bunu yapıyorlar. Bir müddet sonrada kesiyorlar. Bu hayvan yenir mi, yenmez mi? Sen şimdi bunu anlat.

Yahya ŞENOL: Bu bayıltma ile kesimdir. Bugün Avrupa, Amerika gibi yerlerde hayvanı kesimden önce bayıltmak yani uyuşturmak mecburidir. Bunlar kendilerince hayvanlara daha az acı vermek, daha insani bir kesim yapmış olmak gibi amaçlarla hayvanları kesimden önce mutlaka bir operasyonla hayvanları uyuşturuyorlar. Bunlardan en çok, en yaygın olarak kullanılanı tabanca sistemi dedikleri 10-11 cm’lik demir bir mil çok hızlı bir şekilde silah patlatılarak hayvanın alın kemiğini deliyor. Beynine girip çıkıyor. Saniyede olan bir işlemdir. Hayvan tabiri caizse felç oluyor. Hiçbir acı falan hissetmediğini söylüyorlar. Hayvanı ondan sonra kesiyorlar. Hayvanı ölmeden kesiyorlar. Burada bu ayetten hangi sınıfa bunu sokabiliriz? “mevgûzeh” dediği hayvanın herhangi bir yerine vurularak öldürülmüş hayvandır. Ama Allah yanına gittiğinizde bu hayvanlar canlıysa… Mesela boğulmak üzere olan bir hayvanla karşılaştınız. Adam sabah ahırın kapısını açtı. Hayvan bağlandığı ipe sarılmış, öldü ölecek. Yetişirse helal oluyor mu? Oluyor. Yüksekçe bir yerden düştü. Çoban yetişti ki hayvan yaşıyor. Kuyruğunu sallıyor, gözünü açıp kapıyor. Keserse “illâ mâ zekkeytum” helaldir. Yırtıcı bir hayvan parçalamış, yanına gittin. Hala canlı. Kesersen helaldir. Bir yerine vurularak düşürülmüş olan hayvan da kesimi esnasında canlıysa onun kestiği helaldir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  O zaman Avrupa’da bu şekilde kesilen hayvanlar ne oluyor? Helal oluyor. Kesen kişinin Müslüman olma şartı?

Yahya ŞENOL: Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Besmele çekme şartı?

Yahya ŞENOL: Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla o zaman o mezbahada söylemişlerdi. Dakika da belki hata edebilirim. Ama söyledikleri şudur. Belli bir süre sonra hayvan ölüyormuş. Orada Veterinerler bekliyor. O süre geçerse onu yeme ayırıyorlar. Yiyeceğe değil. O süre geçmeden kesip onu piyasaya sürüyorlar. Kuranı Kerim hiçbir şeyi atlamamış. Acaba o helal mi? Ayette açık ve net bir şekilde var.

Yahya ŞENOL: Yaklaşık 12 dakika kadar hayvan yaşıyor. Zaten öylesine büyük bir tesiste bir hayvanın uyuşturulduktan sonra yerde 12 dakika müdahalesiz bırakılması pratik açıdan mümkün değil.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten yapılan o otomatik yapılarda da imkânsızdır. Hemen calaskayla yukarıya alınıyor. Üçgen bir bıçak boğazına saplanıyor. Bizimkiler bir bıçakla boynundan kesmeye alışmışlar. Orada hocalarla beraber gitmiştik. Bak caiz değil dediler. Neresi caiz değil dedim. Allah’ın emrettiği bu zaten… Esas olan boğazdaki damarların kesilmesidir. Ona da nahr denir. Yani hayvanın boğaz kısmındaki üç damar kesildi mi bitti. Ucunda üçgen bıçak olan bir hortum var. Onu oraya saplayınca kanı oradan hortumla çekip ortalığa dökülmüyor. Belli bir kanala gidiyor. Allah’ın emrettiği budur işte. Benim hatamı çıkarmaya çok uğraştılar. O gün, bugün bir türlü başaramadılar. Çünkü Kuranın açıkça emrettiği odur. Siz vatandaşlara bu et yenmez diyorsunuz. Burada dört tane ayet, hiçbirinde böyle bir şey yok.

Yahya ŞENOL: Israrla besmele yok dedik. Hem bizi ekranların başında izleyenlerde sorabilir hem daha sonra izleyecek olanlar da Enam Suresinin 121. ayeti varken siz nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz diyebilirler. Çünkü Enam Suresi 121. ayeti elimizdeki meallerden okuduğumuzda böyle bir şüpheye düşmemek mümkün değil. Diyanet Vakfının Mealinden ben okuyayım. “Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır”. Ayet gerçekten böyleyse eğer besmelesiz kesilen bir hayvana biz yenilebilir diyebilir miyiz?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ona gerek yok ki Enam 121 ile aynı mealden 145’i okuyun. İkisi birbirine zıt oluyor. İsterseniz bir bakalım. Benim elimdeki meal Diyanet İşlerinin mealidir. Birazdan Yahya detaylıca anlatacak. Maalesef burada çok ciddi bir dil hatası yapılmıştır. İnanılmaz bir dil hatası yapılmıştır. Diyanet İşleri Mealinden okuyorum. “Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş olursunuz”. Bu kadar ağır… Burada besmeleyle kesilmemiş hayvandan yersen fasık olursun diyor.

Yahya ŞENOL: Diyanet Vakfı Mealinde Enam Suresi 145. Ayet “De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum”.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada Allah’tan başkası adına kesilmiş, orada besmelesiz kesilmiş. Birbiriyle tamı tamına zıt değil mi?

Yahya ŞENOL: Veya o zaman haram beş oluyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada başka bulamıyorum dediğine göre… Dört ayette de böyle bir şart yok. Besmele şartı dört ayetin dördünde de yok. Yoksa Kuranı Kerim birbirine zıt ifadeler taşıyan bir kitap mı olur? Hepsi de Enam Suresinde… Şimdi mealin doğrusu ver.

Yahya ŞENOL: Bu Hanefi bir gözle yapılmış mealdir. Siz bunu Arap dili kurallarını yerle bir etmeden ve Kuranın ruhuna uygun bir şekilde okumak isterseniz şöyle okumanız gerekecekti. “Ve lâ teé’kulû mimmâ lem yuzkerismullâhi aleyhi ve innehû lefisg” “Fasıklık yapılarak Allah’ın adı anılmamış olduğu kesin olan şeyden yemeyin”. (Enam 121)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Şüphe de değil yani. Kesin.

Yahya ŞENOL: Burada bir fark var. Onu şu şekilde izah edebilelim. Elimizdeki meal cümleyi ikiye ayırdı. “Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin”. Çünkü bu bir fısktır”. Ayette ki “ve innehu lefısg” cümlesini ayrı bir cümle gibi alarak bu şekilde meal veriyorlar. Hâlbuki Arap dili kurallarına göre “Ve lâ teé’kulû” ile başlayan fiil cümlesi “ve innehu lefısg” cümlesiyle bağlantılı olamaz. Yani bir isim cümlesini bir vav bağlacıyla bir fiil cümlesine atfetmek Arap dili kurallarına göre mümkün değildir. Kural böyledir. Bir isim cümlesini bir fiil cümlesine atıf yapamazsınız. İmam Şafi ve belki Şafilerin tamamı önce bu gerçeğe dikkat çekiyorlar. Bu şekilde meal vermek Arap dili kurallarına aykırıdır diyorlar. “ve innehu lefısg” hal cümlesidir. Hal cümlesi, bir şeyi yaparken ne durumda yapıldığını gösterir. Yani adam Allah’ın adını anmıyor. Çünkü o esnada başka bir eylem yapıyor, fasıklık yapıyor. İmam Şafi, hangi eylemin kesim esnasında insanı fasık yaptığı Allah tarafından açıklanıyor diyor. Aynı kelimeyle açıklanıyor. Allah “ev fisgan uhille liğayrillâhi bihi” “fasıklık yapılarak Allah’tan başkasının adı anılan hayvan”. (Enam 145) Burada da fısk kavramı kullanılmış. Yani Allah’ın adı anılmamış çünkü Allah’tan başkasının adı anılmış, o yüzden…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bugün okuduğumuz Maide Suresinin 3. ayetinde de buna “zâlikum fısg” fasıklık deniyor. Orada da besmele şartı yok.

Yahya ŞENOL: İmam Şafi; birinci olarak sizin tercümeniz Arap dili kurallarına aykırı diyor. İkinci olarak ayetler arasındaki bütünlüğe aykırı diyor. Allah bir yerde fısk dediğinde öbür tarafta  aynı kelimeyle yine açıklıyor. Üçüncü olarak ayetin kendi iç bütünlüğüne de aykırıdır diyor. “ve in etağtumûhum innekum lemuşrikûn” “bu konuda siz onlara uyarsanız siz de onlar gibi müşrik olursunuz” (Enam 121) diyor. Fısk, dinden çıkmak, müşrik olmak… Hangi eylemi yaparsa kişi müşrik olur diyor. Besmelesiz kesilen hayvanı yiyene siz müşrik der misiniz? Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Doğru. Bu ulemanın hiçbiri demez.

Yahya ŞENOL: Bu sorunun cevabı yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bu ayete nasıl bu manayı verebiliyorsunuz?

Yahya ŞENOL: Dolayısıyla İmam Şafi, ayet onları onayladığınızda sizi de müşrik yapıcı bir eylemse bu Allah’tan başka bir varlığa hayvan kesmekle olur diyor. Çünkü sen bir puta kurban kestiğin an onun da ilah olduğunu iddia etmiş olursun. Böyle hayvan keseni onayladığında sende onun gibi müşrik olursun. Enam 121’in hayvanı keserken besmele çekmekle hiçbir alakası yok. Dil yönünden bu ayete böyle bir mana vermek yanlış olduğu gibi hem ayetin kendi iç bütünlüğüne, hem ayetler arası bütünlüğe de aykırıdır. Burada Allah, Allah’tan başkasının adı anıldığı için Allah’ın adı anılmayanı yemeyin diyor. Ve o kesin olacak. Yani bileceksin ki sana getirilen et bir puta sunulmak için getirilmiş. Ve üzerine onun adı anılmış. Bunu biliyorsan sen bu eti yemeyeceksin. Getiren kim olursa olsun. Bunu bir Müslümanda yapsa… Bir Müslümanda bismi Muhammed diyerek bir kurban kesse kendisi bundan dolayı mürted olduğu gibi kestiği hayvanda bize haram olur. Dolayısıyla burada önemli olan kesen kişiden ziyade kesme eylemidir. O da hayvanın Allah’tan başkasının adına mı kesildiği yoksa Allah adına mı kesildiğidir. Allah’tan başkasının adına kesilmiş ve bu bizim tarafımızdan kesin olarak biliniyorsa o et bize kesin olarak haramdır. Bunun dışında biz kesilmiş mi bir de helal mi diye bakarız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir de hadis vardı. Onu söyle.

Yahya ŞENOL: Bu konuyla ilgili Medine döneminde ihtilaflar oluyor. Bir grup sahabi Resulullah’a gelip “Ya Resulullah bize bir takım etler getiriliyor. Ama üzerine Allah’ın adının anılıp anılmadığını bilmiyoruz. Ne yapalım” diyorlar. Resulullah “semmu aleyhi entum ve kuluhu” “siz Allah’ın adını anın ve yiyin” diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Eğer haramsa besmele çekmeyle haram olur mu?

Yahya ŞENOL: Bu Buhari’de de geçer, Ebu Davut’ta da geçer. Bütün hadis kitaplarında geçer. Sen besmeleni çek ye. Aksine bir delil varsa elinde o zaman uzak dur. Yoksa hele Müslüman bir ülkede kalkıp bu konuda şüpheler uyandırmanın, milletin kafasını karıştırmanın, Allah’ın helalini haram yapmanın hiçbir manası yok. İşin ucunda “metaun kalil” var. Az bir şey dünyada kazandırır. Ama ahireti kaybettirdiği için nokta kadar bir değeri yoktur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Mesela burada bir şaşkınlığımı size anlatayım. Bir zamanlar imam Şafi’nin kitabında bu ayetle ilgili çok hoşuma giden bir şey okumuştum. Bu ayete başka bir mana verilemez diye bir tahlil yapmıştı. Ne kadar güzel çok mutlu oldum. Bir de baktım ki o da müşrikin kestiği yenmez diyor. Bunu nereden çıkarıyorsun? Bu kadar güzel tahlil yapan birisi… Ki İmam Şafi’nin Arapçası gerçekten çok güzeldir. Yani o kadar mükemmel bir Arapçası vardır ki… Kardeşim sen bunu nereden çıkardın? Sen bir de bizim ulema neleri haram yaptı özetle bakalım. Böylece dersimiz bitmiş olsun.

Yahya ŞENOL: Hayvansal gıdalarla ilgili haramların dörtle sınırlandığını ayetlerde gördük. Bunu bu şekilde sadece dörtle sınırlayan yani mezhep bazında yok. Malikiler olduğu söyleniyor. Yahudi ve Hıristiyan dışında kalan insanların kestiğinin mutlak manada haram olduğunu söylediği için ister istemez yine haramların sayısını beşe çıkarmış oluyor. Ama onlar ayetlerde en azından haramlar bunlardır. Bunun dışında hadislerle şu yasaklanmış, bu yasaklanmış diye haram olarak kabul etmiyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani at eti, eşek eti haramdır diyorlar mı?

Yahya ŞENOL: Yok, onları demiyorlar. Ama Maliki mezhebini dışarıda bıraktığımız zaman Hanefilikte Yahudilikteki haramlar gibi olduğunu görürsünüz. Yiyecek şey çok azdır. Bu dördünün haramlığı konusunda bir ihtilaf yoktur. Herkes bu dördü haram kabul ediyor. Ama bunun dışında hadislerde gelen yırtıcı hayvanlar, şunlar, bunlar hepsi haram kabul edilir. Deniz ürünlerinde sadece balık cinsi helal onun dışında kalan hepsi haram kabul edilir. Kuşlardan yırtıcı olanlar haram kabul edilir. Yani dediğimiz gibi helal enam cinsi olanlar; koyun, keçi, sığır, devedir. Birkaç tane kümes hayvanı; tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek gibi… Deniz ürünlerinden de balık cinsi olanlardır. Bunun dışında pek helal bulamazsınız. Neye bakarsanız haram olduğunu söylerler. Bu konuda haramların kapsamını en geniş tutan Hanefilerdir. En dar tutan Malikilerdir. Ama Allah’ın haramları gördüğünüz gibi dörtle sınırlıdır. Yani Allah dört ayette beşe çıkarmadığı gibi üçe de indirmemiş. Besmeleyi sadece Şafiler şart görmüyor. Onun dışında hepsi besmelesiz kesilen hayvanın haram olduğunu söylüyorlar. Ehli Kitap, Yahudi ve Hıristiyan’ın kestiği helal, bunun dışında kalan hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun kesen olarak haram kabul edilir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bir de burada Allah ne dedi. Sen okuyordun da ben müdahale ettim. Okumayı unuttun. “elyevme ekmeltu lekum dînekum” ile bunu bir tamamla istersen.

Yahya ŞENOL: Bu ayetlerle birlikte Maide Suresi 3. Ayette “elyevme ekmeltu lekum dînekum” “bugün size dininizi ikmal etmiş, olgunlaştırmış bulunuyorum”. “ve etmemtu aleykum niğmetî” “ve size olan nimetimi tamamlamış bulunuyorum”. “ve radîtu lekumul islâme dînâ” “ve din olarak da sizin için İslam’dan razı olmuş durumdayım”. (Maide 3) Peki, bu şekilde tamamlanmış olan bir dine bir tanecik bile olsa haram ilave etme hakkı ve yetkisi kimde olabilir?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Allah tamamladım diyor.

Yahya ŞENOL: Eksiltme hakkını hiç kimse kendinde göremiyor da ilave yapma hakkını niye görüyor? “lâ tuharrimû tayyibâti mâ ehallallâhu lekum ve lâ tağtedû” “Allah’ın helal ve temiz kıldıklarını sakın haram kılmayın. Bu konuda aşırı gitmeyin”. “innallâhe lâ yuhıbbul muğtedîn” “çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez” (Maide 87) diye ayet vardır. Bir iki yerde tekrarlanıyor. Ama gıdalarla ilgili olarak haramı helalleştirmeyin diye bir ifade yoktur. Çünkü haramı helalleştirmeyi pek insanlar kolay kolay cesaret edemez. Ama helali haramlaştırma konusunda aynı hassasiyeti göstermiyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ama Hanefilerin hakkını yeme. Hanefiler içkinin birçok faslını helal ilan etmişlerdir. Onu inşallah Maide Suresinin 90. ayetini okurken size anlatırız. Ortada din diye bir şey kalmamış.

Yahya ŞENOL: Fıtraten insan helali haramlaştırma yolunda daha çok ilerliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Çünkü orada para kazanıyor.

Yahya ŞENOL: Haramı helalleştirirseniz dikkat çekersiniz. Ama bugün helal bir şeye haram dedikçe kıymetli oluyorsunuz. Yeri gelmişken bugün sıkıştıralım. Bugün suyun üstünde helal sertifikası var. Helal su! Geçen Susem kahvaltısı vardı. Kahvaltıda otururken de arkadaşlarla gördük. Gülüştük. Önümüzde bal ve reçel vardı. Helal bal ve helal reçel yedik. Haram bal nasıl olur diye düşündük. Bunu mu aramamız lazım. Helal su, helal bal, helal reçel…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Sen Uludağ’da yaptığımız toplantıda var mıydın?

Yahya ŞENOL: Onda yoktum.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Uludağ’da bir toplantı yapmıştık. Avrupa’dan gelenlerden bir tanesi taze kesilmiş domuz eti gösterdi. Üzerinde helal sertifikası vardı. Yani ben onu gördüm. Dikkat edim, her derste affedilmez hata denmez bunlara… Cinayet… Din adına işlenmiş cinayetler var. Bu cinayeti işleyenler son derece saygındır. Ama bunları ortaya çıkardığınız zaman herkesin reddettiği kişi pozisyonuna geliyorsunuz. Ama bu hiçbir şey ifade etmez. Az önce Yahya okudu. “Metâun galîl, ve lehum azâbun elîm” “bu dünyada birazcık bundan yararlanırsınız. Ama acıklı bir azap sizi bekliyor”. (Nahl 117) Bu dünyada da azap çekersiniz, ahirette de… Dolayısıyla bugün dünyada İslam bir numaralı gündem maddesidir. Bu çok büyük bir nimettir. Doğru İslam’ı dünyaya anlatmanın tam zamanıdır. Bunu lütfen elimizden geldiği kadar dikkate alalım. Efendim bunu falanca yapsın diyebilirsiniz. Falanca yaptığı zaman sevabı o alır. Bunu ben yapmalıyım demelisiniz. En iyisini ben yapmalıyım. Çünkü yarın Allah’ın huzuruna gittiğimiz zaman keşke demenin bir anlamı olmaz. Burada yaşadığımız sürece hepimiz bu konuda en iyi hizmeti ben yapmalıyım demeliyiz. Dolayısıyla yarışa girmemiz lazım. Dünyada İslam bir numaralı gündem maddesiyken bunu bütün dünyaya anlatmamız lazım. Mesela şuradaki haramları anlatın. Hiç kimse savunamaz. Domuz etini Avrupalılar yer ama sevmedikleri adama da domuz derler. Domuz gibi pis derler. Yani onlar pek ala domuzun zararlı olduğunu bilirler. Çok zararlı olduğunu gayet iyi bilirler. Dolayısıyla savunmaları mümkün değildir.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008