Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler)

6 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Rabbenâ lâ tuzığ gulûbenâ bağde iz hedeytenâ veheb lenâ mil ledunke rahmeh, inneke entel vehhâb” “Ya rabbi, doğru yoluna kabul ettikten sonra kalbi kayanlardan eyleme.” (Ali İmran 8)

Bu akşam Allah nasip ederse, “Dinden Dönme ve Zındıklık” konusunu işleyeceğiz. Tabii i Maide Suresinin 53 ve 54. Ayetleri çerçevesinde… Onları esas alıyoruz. Biz size her defasında bu dinin nasıl bu hale geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi bu akşam olacak. Hakikaten Müslümanların savrulması akıl almaz boyutlarda… Bu akşam da göreceğiz ki, Kuranı Kerime % 100 aykırı olmasına rağmen mezheplerin tamamı dinden dönenin öldürüleceğine ittifak etmişlerdir. Dinden dönmek kurtarmıyor. Dindar olanları da öldürmelere gerekiyor. Çünkü İnsanoğlunun yaratılıştaki özelliği neydi? Muhalif yapıydı. İlk muhalefeti kime yaptı? Allah’a yaptı. Yani İblis, ilk muhalefetini Allah’a yaptı. Allahu Teala ona, “emrettiğim halde secde etmene engel nedir” (Araf 12) derken ben sana secde etmem dedi mi? Lafı evirip çevirdi. Sanki Allah’a itaat ediyormuş gibi gösterdi. Ne demişti? “ene hayrum minh, halagtenî min nâriv ve halagtehû min tîn” “ben ondan hayırlıyım.” Sanki emri Âdem vermiş gibi… “beni ateşten yarattın, onu çamurdan.” (Araf 12) Peki, Adem (a.s) ilk muhalefeti kime yaptı? O da Allah’a yaptı. Hangi maksatla yaptı? Daha çok dünyalık elde etmek için. İblis, Adem’e (a.s) şöyle demişti. “hel edulluke alâ şeceratil huldi ve mulkil lâ yeblâ” “size ölümsüzlük ağacını, yok olmayacak saltanatı göstereyim mi?” Allah’ın yasakladığı ağaçtan yiyecek, ölümsüzleşecek. Bu akıllı bir adamın yapacağı bir şey mi? Adem (a.s) akılsız mıydı? Son derece akıllı ve son derece bilgiliydi. Gelmiş geçmiş bütün insanların en bilgilisi o… Çünkü öğretmeni Allahu Teala her şeyi ona öğretmiş. Ama ne yaptı? Dünyalık arzusu ile İblis’e uydu. Ama akıllılık yaptı. Uyarıldığı zaman Allahu Teala ona şöyle dedi. “elem egul lekumâ inneş şeytâne lekumâ aduvvum mubîn” “Size dememiş miydim şeytan sizin açık düşmanınızdır.” (Araf 22) Ne dediler? Onlar lafı evirip çevirmediler. “Gâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ” “Ya rabbi biz kötülüğü kendimize yaptık.” Yani biz cezayı hak ettik. “ve il lem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn” “Bize merhamet etmez de durumumuzu düzeltmezsen, bizim yaptığımızı görmezlikten gelmezsen kaybettik.” (Araf 23) Her şey senin elinde biz cezayı hak ettik demiş oluyorlar. Peki, şimdi öğretmeni Allahu Teala olan Adem (a.s), İblis’in kandırmasıyla Allah’ın emrine karşı çıkıyor mu? Mukarreb meleklerden, Allah’a yakın meleklerden olan İblis, Adem’i (a.s) kıskandığı için kafir oluyor mu? İblis ile Adem’in farkı şudur. Âdem suçunu kabul ediyor. İblis suçunu kabul etmiyor. Aynı bu şekilde Kuranı Kerim ellerinde… Kuranı Kerimin ellerinde olması ne demektir? Her şeyi biliyorlar demektir. Adem (a.s) Allah’ın emrini unuttu mu? Yok. O zihninde… Ya da İblis Allah’ın emrini unuttu mu? Yani Kuranın elinde olmasından daha güçlü bir şey? Bilgi zihinde… Kafaya iyice yerleşmiş. Ona rağmen birisi evirip çeviriyor. Allah’a karşı çıkmıyormuş gibi göstererek, haşa Allah’ı kandırmaya çalışıyor. Ama öbürü evirip çevirmiyor. Şimdi bunlar bu yanlışı yapabiliyorlarsa Resulullah’ın ashabı yapamaz mı? İnandıktan sonra kâfir olan sahabi tanıyor musunuz? O konuda ayet var. Mesela Münafikun diye bir sure var değil mi? Münafık ne demek? Kâfir olduğu halde kendisini Müslüman gösteren kişi demektir. Bakın şimdi Allah diyor ki. “İzâ câekel munâfigûne gâlû neşhedu inneke lerasûlullâh” “O münafıklar sana geldiği zaman derler ki, biz şahidiz, sen gerçekten Allah’ın elçisisin.” “vallâhu yağlemu inneke lerasûluh” “Allah biliyor ki sen onun elçisisin.” “vallâhu yeşhedu innel munâfigîne lekâzibûn” “Ama Allah şahit bu münafıklar yalan söylüyorlar.” (Münafikun 1) Senin Allah’ın elçisi olduğunu kabul etmiyorlar. “İttehazû eymânehum cunneten” “onlar sana karşı güçlü şeyler söylüyorlar.” Biz şahidiz sen gerçekten Allah’ın elçisisin şeklinde güçlü sözler söylüyorlar. Onu kendi önlerinde bir siper yapıyorlar. “fesaddû an sebîlillâh” “Allah’ın yolundan sıvışıyorlar.” İblis’de aynı şekilde yaptı? Ben sana şey yapmıyorum ki, ben Adem’in (a.s) sözünü tutmam gibi bir hava veriyor. “innehum sâe mâ kânû yağmelûn” “onlar ne kötü iş yapıyorlar.” (Münafikun 2) “Zâlike biennehum” “Onların bu kötülüğü yapmasının sebebi şu. Onlar inandılar.” Bunlar gerçekten mümin olmuşlar. İblis’de daha önce mümin değil miydi? “summe keferû” “sonra kâfir oldular.” (Münafikun 3) Bu adamların kafir olduğu Allah’ın şahitliği ile ortada mı? Şüphe var mı? Önce mümin sonra kafir… Buna ne diyoruz biz? Müretd diyor. Dinden çıkmış ama dinden çıktığını göstermediği için münafık oluyor. Önce mümin olmuş, sonra dinden çıkmış. Mezheplerin tamamında; Sunniler, Şiiler, Zeydiler vs. mürtedin öldürüleceğini kabul ederler. Allah şahitlik ediyor ki ayetteki adamlar böyle yapıyorlar. Gerçekten inanmışlar. İnandıktan sonra kâfir oluyorlar. “fetubia alâ gulûbihim fehum lâ yefgahûn” “kalpleri üzerinde bu yeni bir yapı oluşturuyor. Artık onlar ne dersen de anlamazlar.” (Münafikun 3) Çünkü kendilerine göre dünya kurmuşlar. “Ve izâ raeytehum tuğcibuke ecsâmuhum” “Onları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır.” Onlara kim hayran olacak? Resulullah. Kalbini bilmiyor değil mi? Peki, bu tasavvuf şeyhleri biliyor mu bilmiyor mu? Onlar Müslümanlıktan başka her şeyi bilirler. Adamın kalbini de bilirler, her şeyi bilirler. Haşa. “ve iy yegûlû tesmağ ligavlihim” “Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin.” O kadar güzel konuşuyorlar ki… Konuştukları zaman Resulullah ağzını açıp dinliyor. İşte bunlar tam Müslüman diyor. Sadece kafir olmakla kalmadılar, bir de oyun oynuyorlar. Hem de en ağır bir şekilde… “keennehum huşubum musennedeh” “Ama duvara dayalı ağaçlar gibidirler.” (Münafikun 4) Tabi bunu inşaatçılar gayet iyi bilirler. Bu konularla meşgul olanlar iyi bilirler. Benimde baba mesleğim (odun, kömür, kereste işleri) olduğu için ağacı duvara dik dayarsanız yanından yürürken düşer. Çünkü bir dayanağı yok. Dik olduğu zaman tam yaslanmaz duvara… Bunlar duvara dayalı kütükler gibidir. “yahsebûne kulle sayhatin aleyhim” “her sesi aleyhlerine hesap ederler.” Yani her şeyden korkarlar. “humul aduvvu” “asıl düşman onlardır.” Peki, ne yapmak lazım? “fahzerhum” Resulullaha verdiği emir şudur. “onlara karşı dikkatli ol.” (Münafikun 4) Öldür değil. Bu sure, münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul’un Beni Mustalik Savaşında çıkardığı problemler sebebiyle inmiştir. Hatta orada Resulullah’a ağır hakaretlerde etmiş. Orada diyor ki, 14:34 14:38 sn. arası anlaşılmıyor. “hele bir Medine’ye dönelim, izzetli ve şerefli olan zelil ve hakir olanı oradan kesinlikle çıkaracaktır.” İzzetli ve şerefli kim? Abdullah bin Ubey bin Selul. Bu adam Müslüman olmuş, sonra kâfir olmuş. Zelil ve hakir olan kim? Resulullah’tır. Ayetle sabit değil mi? Bu olay ne zaman olmuş? Bunu savaş sırasında söylüyor. Bu olaydan bir müddet sonra da Hendek Savaşı başlıyor. Hendek Savaş’ının başında söylüyor. Çok kötü bir ortam… Bugünlerde Afrin’de savaş oluyor. Türkiye’de oradaki askerlerin moraline etki edecek her bir cümle, her bir hareket halkı ne yapıyor? Fena halde rahatsız ediyor. Müthiş tepkiler oluşuyor. Onunla kıyaslarsanız. Kolay değil ki… Resulullah’a diyor ki, “İzzetli ve şerefli olan o zelil ve hakir olanı çıkaracaktır.” Yüksek sesle söylüyor. Bunu ne yaparlar bugün? Öldürüler değil mi? Peki, mezhepler mürted öldürülür diyor. Kuran ile kafirliği sabit olan bu adam öldürülüyor mu? Bunun Abdullah adında bir oğlu varmış. Samimi bir mümin… Resulullah’a gelip “Bizim kavim içerisinde babasına en saygılı olan kişi benim. Herhangi bir Müslümana bunun öldürülmesini emredeceksen lütfen bana emret. Babamı ben öldüreyim. Çünkü babama karşı bağlılığım olduğu için bir Müslüman öldürürse onu affedemeyebilirim.” diyor. Resulullah ne diyor? “Bizim yanımızda olduğu sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecektir” diyor. Peki, bu iyilik ve ikram neyin gereğidir? Bu adam Resulullah’a karşı fiilen savaş açmış mı? Hayır. Sadece lafla… Fiilibir savaş yok. Sözlü savaş var. Şimdi, dünyada düşünce hürriyetinin bu derece doruk yaptığı neresi var? Zirve değil mi? Savaşmamış. Resulullah ülkesinden çıkarmamış. Çıkarana destek vermemiş. O zaman buna iyilik yapılmasına bir mani var mı? Madem fiili savaş yapmamış. Resulullah, bizden iyilik ve ikram görür derken Mümtehine 8. Ayetteki hükmü söylüyor. Bu adamlar önce mümin olmuş, sonra kafir olmuşlar. Başka bir grup var ki, onlarda mümin görünüyorlar, kâfir oluyorlar. Resulullah’a (s.a.v) bir hadis mal ederler. “men beddele dinehu faktuluhu” “kim dinini değiştirirse onu öldürün.” Delilleri budur. Peki, bir kâfir Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiş oluyor mu? Ne yapmak lazım? Yalan söylemek kadar zor bir şey yoktur. Cümleyi kurmasını becerememişler. Ayete bakalım. “Ve gâlet tâifetum min ehlil kitâbi” “Ehli kitaptan yani Yahudi ve Hıristiyanların bilgili kişilerinden bir grup. Kendi adamlarına şöyle diyorlar.” “âminû billezî unzile alellezîne âmenû vechen nehâri” “bu müminlere indirilene günün başında inanın.” Sabahleyin size indirilene inandık deyin diyorlar. Böyle deyince Müslümanların gözünde ne olurlar? Müslüman olur değil mi? “vekfurû âhırahû” “günün sonunda inkâr edin.” (Ali İmran 72) Böyle yapınca ne olurlar? Mürted olurlar. Mezheplere göre ne yapmaları lazım. Öldürülmeleri lazım. Burada hiçbir yaptırımdan bahsedilmez. Bakara Suresi 256’da “la ikrahe fiddin” “din konusunda hiçbir baskı olmaz” dediyse… Mesela sen oğluna, kızına namaz kıl, oruç tut dersin. Müslüman olmasını istersin ama namaz kılmak için baskı yapabilir misin? Peki, baskı yapsan onun kıldığı namaz, namaz olur mu? Namaz kılması için içten samimi bir inançla Allah için yapması lazım. Senin için yaparsa namaz olmaz ki… Senin çin tutulan oruç, oruç olmaz. Allah için yapması lazım. Bir insan bir adama baskı yapsa o adamı Müslüman yapabilir mi? Çünkü iman kalple tasdiki gerektirir. Sen adama dışarıdan baskı yaparsın, ben Müslüman oldum der ama içinden olmaz. Onun için sen baskı yapsan da din baskıyı kabul etmez. Allah öyle bir yapı koymuş ki orada baskı imkânsızdır. Bu açık mı? Peki, ilk kâfir olan kimdi? İblis’di. Allah İblis’i öldürdü mü? Ne yaptı? Ömrünü uzattı. Bakın ilk kâfir olan İblis olduğu halde Allah ne yaptı? “rabbi feenzırnî ilâ yevmi yub’asûn.” Bakın rabbi dedi. Hiçbir kâfir Allah’ı yok saymaz. Hiçbir kâfir Allah benim rabbim değildir demez. Size karşı diyebilir ama kendi kendine demez. Her şeyi bilir. Onu kâfir yapan bildiklerini örtmesidir. Örtecek şey olmasa bir insan kâfir olabilir mi? “ya rabbi onların dirilecekleri güne kadar bana süre ver” (Hicr 36) diyor. Kıyameti inkâr ediyor mu? Allah da ne diyor? “feinneke minel munzarîn” “sen kendisine süre verilenlerdensin.” (Hicr 37)

İsterseniz bir de Ali İmran Suresi 86. Ayeti okuyalım. Burada en küçük bir şüpheniz kalacak mı? Zaten diğer ayetlerde en küçük bir şüphe bırakmıyor. Yani mürted öldürülür diye bir şey mümkün değil. “Keyfe yehdillâhu gavmen keferû bağde îmânihim” “İnandıktan sonra kâfir olan” yani gerçekleri örten… Örtüyor. “böyle bir kişiyi Allah nasıl yola gelmiş sayar.” İnanmıştı dersiniz. Ama şimdi örtüyor. İblis işte gerçeği örtüyor. Sanki Allah değil de Âdem demiş gibi gerçeği örtüyor. “ve şehidû enner rasûle hagguv” “ve resulün hak olduğuna şahit olmuş.” (Ali İmran 86) Bugün resulün hak olduğuna şahit olmanın tek yolu bu Kuranı Kerim’in hak olduğuna şahit olmaktır. Bu Kuran’ın hak olduğunu siz kendi kanaatinizle değil de hocam öyle diyor, anam böyle dedi, babam öyle dedi, bütün millet yalan mı söylüyor şeklinde olmaz. Okuyacaksın, anlayacaksın. Bu Allah’ın sözüdür, diyeceksin. O zaman şahit olmuş olursun. O zaman bunu getirende Allah’ın resulü yani elçisi olur. Şahit olmuş. Yani en küçük şüphesi kalmamış. Ondan sonra hesabına gelmediği için örtüyor. Dikkat ederseniz eline imkân geçene kadar herkes çok dindardır. Mesela muhalefet olan partiler, insan hak ve özgürlüklerini anlata anlata bitiremezler. Ama iktidara geldikleri zaman ilk unuttukları şey o olur. Bütün dünyada öyledir. Ondan sonra zengin olana kadar… Mesela birisine, sen hayır hasenat yapar mısın desen tabii ne demek der. Ama eline imkân geçtiği zaman çok az kişi dışında yapmaz. Çünkü daha çok, daha çok, daha çok derken bitmez. Hâlbuki yokken harcayamayan varken hiç harcayamaz. “ve câehumul beyyinât” “ve onlara bütün belgelerde gelmiş.” (Ali İmran 86) Artık her şeyi çok iyi biliyor ki bu din haktır. Ama bundan sonra üstünü örtmüş. Bugün o kadar çok vardır ki… Mesela faiz ayetini kimse görmek istemez. Mesela namaz vakitleriyle ilgili ayetleri sürekli söylüyoruz da hiç diyanet görmek istiyor mu? Ben bugün Süleymaniye Camii’ne gittim. Baktım, millet dağılıyor. Tam imsak saati… Millete teheccüd namazı kıldırıyorlar. Peki, bu kadar kendi sitelerini açsalar, kendi meallerini açsalar yanlış olduğu % 100 ortada… Niye? Tıpkı “ene hayrun minh” (Araf 12) biz daha iyiyiz canım… Biz Diyanetiz. Hep böyledir yani… Bu kadar açık ve net bir şekilde söylediğimiz halde hiç sesleri çıkıyor mu? Çünkü yanlış yolda olduklarını biliyorlar. Ondan sonra “vallâhu lâ yehdil gavmez zâlimîn” “Allah yanlış yapanları yola getirmez.” (Ali İmran 86) Önce yanlıştan vazgeçersin, sonra… “Ulâike cezâuhum enne aleyhim lağnetallâhi vel melâiketi ven nâsi ecmeîn” “Onların cezası Allah’ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanlığın lanetidir.” (Ali İmran 87) Niye? Çünkü Allah’ın ayetlerini uygulamadığınız zaman herkese kötü örnek olur ve zararlı olursunuz. Herkes sizi dışlama hakkına sahip olur. “Hâlidîne fîhâ.” Diyanet mealinde “o lanetin içinde ebedi kalacaklar” şeklinde anlam verilmiş. O zaman mürtedin Müslüman olma ihtimali var mı?  Gerçekten anlamıyorum. Halid kelimesi ebedi ise diğer ayetlerde bir de “ebede” kelimesi geçiyor. Onun manası nedir? Ya bari kelimelerin sözlük anlamlarını değiştirmeyin. Allah aşkına.  “Hâlidîne fîhâ” “ölmeden, ölümsüz olarak orada kalacak” (Ali İmran 88) demektir. Yani öldürülmeden kalacaklar. Öldürülseler “halidin” denmez. Yani o şekilde yaşayıp gideceklerdir. Anlamı odur. “Ebede” başkadır. Ebedi kelimesi değildir. “lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn” “o azap onlardan hafifletilmez.” (Ali İmran 88)Ne demek? Çünkü doğruyu gördükten sonra doğrudan dönmenin verdiği ıstırap adamı perişan eder. Bu dünyadayken cehennem ateşini tatmaya başlar. “ve yüzlerine de bakılmaz.” (Ali İmran 88) “İllellezîne tâbû mim bağdi zâlike” “Ama bundan sonra tevbe eder.” Tevbe demek dönüş yapmak demektir. “ve aslehû” “ve kendilerini düzeltirlerse.” (Ali İmran 89) Tevbe dönüş yapmak, ıslah da kendini düzeltmek demektir. Bunu kim bilebilir? Allah’tan başkası bilebilir mi bir adamın tevbe edip etmediğini? Kendini düzeltip düzeltmediğini? Mesela Resulullah hayran kalıyor. Bir insanın bilmesi mümkün mü? Resulullah, münafıklara hayran kalıyor. Münafikun suresinde belirtildiği gibi… “feinnallâhe ğafûrur rahîm” “o zaman Allah gafur ve rahimdir.” (Ali İmran 89) Ama “İnnellezîne keferû bağde îmânihim” “imanlarından sonra kâfir olup da” “summezdâdû kufral” “sonra kafirliklerini artıranlar” Yani kafir olarak yaşıyorsa… “len tugbele tevbetuhum” Yani o şekilde ölecekse… Sürekli artırıp öyle ölüyor. “Artık onların tevbeleri kabul edilmez.” (Ali İmran 90) Niye? Çünkü öldükten sonra hepsi tevbe edecek ama iş işten geçmiş olacak. “gâle rabbirciûn, Leallî ağmelu sâlihan fîmâ teraktu” “ya rabbi beni geri çevir de terk ettiğim dünyada belki güzel şey yaparım” (Muminun 99-100) diyecek ama artık geçmiş olacak. “ve ulâike humud dâllûn” “işte sapıklar bunlardır” (Ali İmran 90) diyor.

Gelelim bugün ki ayetlerimize… Ondan sonra konuyla ilgili arkadaşlarımız güzel şeyler söyleyecekler. “Feterallezîne fî gulûbihim meraduy yusâriûne fîhim” “Kalplerinde hastalık olanlara bakacaksın ki, Yahudilerle Hıristiyanlar arasında oradan oraya gidip geliyorlar.” Çok iyi geçiniyorlar. “yegûlûne nahşâ en tusîbenâ dâirah” “başımıza bir oyun oynanacağından korkuyoruz, onun için tedbir alıyoruz” diyorlar. “feasallahu ey yeé’tiye bil fethı ev emrim min ındihi” “Bakarsın ki Allahu Teala kendi katından bir açıklık getirir.” Kendi katından bir emir gelir. “feyusbihû alâ mâ eserrû fî enfusihim nâdimîn” “ve bunlar kendi içlerinde yaptıklarına pişman olurlar.” (Maide 52)  Az önce Münafikun Suresinde ne okuduk? “İnandıktan sonra kâfir olan.” Kimdi bunlar? En başta Abdullah bin Ubey bin Selul’du. Münafıklar ve onun etrafında ona uyan kişilerdi. Abdullah bin Ubey bin Selul’un Medine’de ki Yahudilerle bir ilişkisi var mıydı? Vardı. Onlarla Beni Nadir de antlaşması vardı. Ne yaptı koruyabildi mi? Onlarla sıkı fıkı geçiniyor. Başta Müminim deyip sonra onları koruyordu. Beni Kaynuka içinde aynı şey söz konusuydu. Onlarla sıkı fıkı geçiniyordu. Oraya gidip geldiğini görüyorsun. Ne yapıyorsun diye soruyorsun. Ya Resulullah başımıza bir oyun gelir diye, bizden olabilirsin diyor.  Çünkü konuşunca çok güzel konuşuyorlar ya… Resulullah’ı bile hayran bırakıyorlar.

Ve yegûlullezîne âmenû” “Müminler şöyle derler.” Mesela Abdullah bin Ubey bin Selul’a şöyle diyorlar. “ehâulâillezîne agsemû billâhi cehde eymânihim innehum lemeakum” “bütün güçleriyle bizimle beraber olmaya yemin edenler bunlar mı?” Baksanıza düşmanlarımızla yağlı ballı… Resulullah’ı öldürmek isteyen Beni Nadir’i koruyor. “habitat ağmâluhum feasbehû hâsirîn” “bütün yaptıkları yok oldu ve kaybettiler.” (Maide 53) Abdullah bin Ubey bin Selul’da kaybetti. Yahudi kabilesi olan Beni Nadir’de kaybetti. Onlar tabii oradan Hayber’e gittiler ama Hayber’den yine münafıklarla ilişkilerini devam ettiriyorlardı. Bizde ashabı öyle anlatıyorlar ki… Sık sık söylüyorum. Kurşun asker gibi… Hiçbirisinin zaafı yok gibi… Resulullah’ın tanıdığı birkaç münafığın dışında kaç tane münafık var. Geçen hafta yaptığımız derste Allahu Teala, en ağır yanlış davranışları yapan Yahudi münafıklardan bahsetti. Bir tanesini bizim kitaplar yazmıyor.

Şimdi Allah bize emir veriyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Müminler.” Mesela Abdullah bin Ubey bin Selul’un Hazrec kabilesi Medine’nin en güçlü kabilesiydi. Müslümanlar Medine’ye gelmeden önce o Abdullah’ı Medine’ye kral yapacaklardı. Hatta tacı hazırlanmıştı. Resulullah gelince krallığı suya düştü. Önce mümin oldu, sonra benim istikbalime mani oldu diye baş düşmanı haline geldi. “mey yertedde minkum an dînihî” “sizden kim dininden dönerse.” Ne olacak? Mezheplere göre ne yapmak lazım? Öldürmek lazım. Allah ne diyor? “fesevfe yeé’tillâhu.” (Maide 54) Sevfe’nin manası nedir Yahya?

Yahya ŞENOL: Uzak gelecektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:İlerisinde Allah getirecektir.” “bigavmiy yuhıbbuhum ve yuhıbbûnehû” “onlar Allah’ı seviyor, Allah onları seviyor.” “ezilletin alel mué’minîne eızzetin alel kâfirîn” “bunlar Müslümanlara karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü.” “yucâhidûne fî sebîlillâhi” “Allah yolunda cihad ederler.” “ve lâ yehafûne levmete lâim” “kimsenin ayıplamasından da korkmazlar.” “zâlike fadlullâhi yué’tîhi mey yeşâé’, vallâhu vâsiun alîm” “bu Allah’ın bir ikramıdır ki onu hak edene verir. Allah’ın ikramı geniştir ve her şeyi bilir” (Maide 54)

Bu kadar ayet okuduk. Bu ayetten herhangi birisi inanç hürriyetine ters mi? Yok. Tabi ki Allahu Teala mümin olursanız size şu şu ikramı vereceğim der. Kâfir olanlara da sıkıntı çektirir ki küfürden vazgeçsinler. O sıkıntılarda onlara Allah’ın büyük bir rahmetidir. Küfründen vazgeçmesine sebep olabilir. Şimdi bakın bu kadar ayete rağmen mezheplerin mürted öldürülür, görüşünde ittifak etmeleri kabul edilebilir mi? Bunlar Allah’ın açık ayetidir. Bunda herhangi bir şüphe yok. Bunları anlamak için hoca olmaya gerek var mı? Üstünü örtmek için gerek var. Kapatmak için gerek var. Allahu Teala üstünü örtmeye kafirlik diyordu. Hepsi de kendisini İslam mezhebi olarak tanıtan ve milletin öyle zannettiği bu mezhepler… Geçen hafta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bunların aynı yanlışta ittifakı imkansızdır. O mezheplerin imamlarının bile bu olanlardan belki hiç haberleri olmayabilir. İbni Abbas’tan rivayet ettikleri bir hadise dayanıyorlar. Vedat, İbni Abbas ne zaman doğmuştu?

Vedat YILMAZ: Hicretten üç yıl önce doğuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hicret yani Resulullah Medine’ye geldiği zaman kaç yaşında oluyor? Üç yaşında oluyor.

Vedat YILMAZ: Hocam ancak şöyle bir şeyde var. Onu da söyleyeyim. İbni Abbas babası ile birlikte Fetih yılı hicret etmiş. Yani 630 senesinde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hicretten bahsetmiyorum. Doğumu… Hicretten Üç yıl önce doğan İbni Abbas… Hicret 13. Yılda yapılmıştı. Kendi doğumundan on yıl önce olmuş olayın ravisi, anlatan tek kişisi… Ne adamlar varmış değil mi? Doğumundan on yıl önce, Resulullah hepsini Ebu Kubeys dağına çağırmış, Allah’ın dinini anlatmış. O da elin kurusun demiş. Onun üzerine Tebbet Suresi inmiş. Ebu Leheb’i hayatındayken kâfir yaparlar. Kader inancını millete yutturmak için şart. Ne yapacaksın? Surenin anlamını değiştireceksin. Diyanetin mealinden bir okuyayım. “Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.” “Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.” “O, bir alevli ateşe girecektir.” “Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).” (Tebbet 1-5) Altında da şöyle bir not var. “Ebu Leheb Hz. Peygamberin amcası olmasına rağmen düşmanlık edenlerin en başında geliyordu. Karısı Ümmü Cemil’de bu düşmanlığında kocasına katılır. Hatta zaman zaman dikenli çalılar taşıyıp Hz. Peygamberin geleceği yollara dökerdi. Surede bunların hem bu düşmanlıkları hem de bu yüzden uğrayacakları azap dile getirilmektedir. Meali doğru yapmışlar. Ben doğru yapacaklarına ihtimal vermemiştim. Şu açıdan… “Ebu Leheb’in elleri kurusun, zaten kurudu.” “Zaten kurudu” demesi için bu surenin ne zaman inmesi lazım? Ölümünden sonra… Ama diğer mealler böyle demiyor. Yani tebrik ediyorum. Çünkü bu meal hakikaten birçok meale göre fark atıyor. O rivayeti Ebu Leheb hayattayken bu sure indi diye anlatırlar. Dipnota koymamışlar. Daha ölmeden Ebu Leheb’i cehennemlik yaparlar. Tevbe etme imkânı ortadan kalkar. Kuranı Kerim’in çok sayıda ayetine ters bir sure, Kuran’da birbiriyle çelişen (haşa) bir kitap haline geliyor. İbni Abbas ne zaman Medine’ye gitmişti?

Vedat YILMAZ: 630’da…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani 13 yaşındayken Medine’ye gitmiş. Resulullah’ın vefatına ne kadar kaldı?

Vedat YILMAZ: İki sene…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ki Resulullah vefat ettiği zaman 15 yaş eder. Resulullah ile iki sene kalan İbni Abbas kaç tane hadis rivayet etmiş?

Vedat YILMAZ: İbni Abbas’ın Hz. Peygamberin vefatında on üç yaşında olması, pek çok hadis rivayet eden sahabilerden (muksirun) 1660 hadis rivayet etmiştir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 1660’ı üç seneye bölseniz bir güne kaç tane hadis düşer? İki, yaklaşık üç düşer. İbni Abbas’ın hadislerini rivayet eden kim?

Vedat YILMAZ: İkrime…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İkrime ile hangi bilgiler var?

Vedat YILMAZ: 642 senesinde doğmuş. Abdullah bin Abbas’a köle olarak hediye edilmiş. Ölümüne kadar onun yanında kalmış. Daha sonra…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Öyle kelimelere pek inanma da…

Vedat YILMAZ: Daha sonra Abdullah bin Abbas’ın oğlu onu Halid bin Yezid bin Muaviye’ye 40 bin dinar bedelinde satmış. Ancak İkrime hep satılma esnasında sen babanın dinini mi satıyorsun diyerek sitem edince İbni Abbas’ın oğlu satmaktan vaz geçmiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İkrime’nin yanlışları, yalanları ile alakalı bir şey yok mu?

Vedat YILMAZ: İkrime’nin güvenilirliği konusunda kaynaklarda çeşitli ifadeler yer alıyor. Mesela İbni Abbas’ın oğlu İkrime’yi evine bağlamış. Evinde ona eziyet ederken bunu görmüşler. Siz kölelerinize böyle mi muamele ediyorsunuz demişler. İbni Abbas’ın oğlu, “babam hakkında yalan söylediği için ben onu bu şekilde cezalandırıyorum” demiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Babasıyla ilgili yalanlar söylemesiyle meşhur, ona benzer şeyler var. Şimdi bakın ona lüzum yok. Ben şimdi şu hadisi okuyayım. Buhari’den… Mezheplerin dayandığı hadis. En güçlü kaynak. Bunu okurken Yahya’ya da bir soru soracağım. İkrime şöyle diyor. 44:19 44:27 sn. arası anlaşılmıyor. Ali’ye zındıklar getirilmiş. Ali onları yakmış. Getirilen zındıklar ne diye getirilir? Esir olur değil mi? Esirlere yapılması gereken muamele nedir? Karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakmaktır. Çünkü başka bir şey var mı? Ali onu öldürmemiş, bir de yakmış. Peki, zındık ne demek? Yahya, bu zındık kelimesi ne zaman ortaya çıkmıştı?

Yahya ŞENOL: Kullanıldığı dönem olarak Abbasiler döneminde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman İbni Abbas çoktan ölmüştü. İbni Abbas’ın ölümünden çok sonra Arap diline giren zındık kelimesini Ali’ye (r.a) getirilen esirlerle ilgili kullanıyorlar. Ondan sonra bu İbni Abbas’a ulaşınca İbni Abbas, “ben olsaydım onları yakmazdım. Çünkü Resulullah (s.a.v) böyle bir şeyi yasaklamıştır. Allah’’n yaptığı azapla azap etmeyin diyor. Onun dediği şudur. ‘Kim dinini değiştirirse onu öldürün’” diyor. 45:49 45:50 sn. arası anlaşılmıyor. Dinini değiştireni öldürün sözünü sen biliyorsun da bütün ömrünü Resulullah ile geçiren Ali niye bilmiyor? Sonra bu getirilen zındıklar kim? Dinden dönmüş falan filan diye bir şey yok ki… Bu zındık kelimesi sonradan ortaya çıkmıştır. Yahya, sen zındıklıkla ilgili biraz bilgi verir misin?

Yahya ŞENOL: Zındık kelimesi kök itibariyle Arapça bir kelime değildir. Köken olarak eski İran’dan geliyor. Pers dili Farsça bir kelimedir. Zendık. Bu kelime ilk olarak Abbasiler döneminde -bizim tarih kitaplarından hatırlarsınız çoğunuz- Uygur Türklerinin benimsediği Maniheizm dininden bahsederler. Abbasiler Dönemindeki Maniheistleri nitelemek için kullanılan bir kelime olarak Araplara geçmiştir. Abbasiler Döneminde o tür gördükleri insanlara zındık derlermiş. Fakat zamanla bu zındık kelimesi Münafık kelimesiyle yer değiştirmiştir. Yani şöyle tanımlanmıştır. Zahirde Müslüman, dört dörtlük Allah’a inanır, Resulüne inanır, namazını kılar, din ne emretmişse onu yapar, ne yasaklamışsa ondan kaçınır ama içten içe kâfir bir adamdır. Kalpten inanmadığı halde dışarıdan dört dörtlük Müslüman görünen bir adamdır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bugün ki teknolojide yok. Bunlar hangi teknoloji ile adamın kalbinden kafir olduğunu okuyorlarmış?

Yahya ŞENOL: Zaten Münafıkla eş değer bir tanım bu… Ama farkı şurada… Biraz önce Münafikun Suresinde de gördük. Münafıklardan bahseden diğer ayetlerde düşünüldüğünde; Kuranı Kerim’de Münafıklara uygulanması gereken bire cezadan bahsedilmiyor. Münafığın cezası nedir? Yoktur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ahirettedir.

Yahya ŞENOL: Hıristiyan kaynaklarında Resulullah döneminde, Resulullah’ın veya ondan sonra halifeler döneminde dört halifenin (Hz. Ebu Bekir’in, Ömer’in, Ali’nin, Osman’ın) uyguladığı bir ceza var mıydı? Yok. Ama burada yeni bir kavram ortaya atarak birilerinin ölümüne karar verilmesi gerekiyordu. Ne demeleri lazım? Münafık diyorsun. Münafığın cezası yok. Adama dokunamıyorsun. Dolayısıyla kendi kurdukları düzene aykırı yorum yapanları, değişik fikirler ortaya sürenleri Farsçadan aldıkları bir Zındık kavramıyla değerlendiriyorlar. Buna ölüm cezası öngörüyorlar. Zamanla şöyle tanımlar yapılır olmuş. Zındık, ilk başlarda (Abbasiler Döneminde) zahiren İslam’a bağlanmış görülmekle birlikte birbirine zıt iki prensibe (nur ve zulmet gibi) inanan Maniheistlere, Mezdekilere, Mecusi olan kimselere verilen bir isimdir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ali’ye (r.a) getirilenler en fazla bunlar olabilir. Bunlar inandıktan sonra kafir olmuş değil ki…

Yahya ŞENOL: Sonra ikinci bir tanım olarak şöyle deniyor. “Müslümanlığını ortaya koyup küfrünü gizleyen kişidir.” Bunun tanımı bizde münafıktır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onun küfrünü gizlediğini nereden biliyorsun sen?

Yahya ŞENOL: Yani Allah haber verecek ki öğreneceksin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hatta Resulullah hayran kalıyor. “ve min ehlil medîneti meradû alen nifâgı lâ tağlemuhum” “uzmanlaşmış münafıklar vardır. sen onları bilmezsin” (Tevbe 101) diyor. Bunlar nereden biliyor?

Yahya ŞENOL: Zaten burada söylemiş. “Bunlar İslam’ın ilk döneminde münafık olarak bilinirlerdi.” Dolayısıyla münafıksa hiçbir cezası olmaması lazım. Ama tanım yavaş yavaş genişliyor. Bir diğer zındık tanımı; “Küfrünü açıklamamakla birlikte (hiçbir şekilde ben inanmıyorum, ben şöyle, ben böyle dememekle birlikte) dini konularda laubali davranan kişidir.” İşte bu şekilde yavaş yavaş tanımda bir muğlaklık meydana getirerek kendileri içini dolduruyor. Ve insanları zındık, zındık diye nitelendiriyorlar. Şunuda ifade edelim. Bugün bizim dilimizde zındık, daha çok hakaret vari bir kelime olarak kullanılıyor. Vay zındık falan… O dönemdeki zındık bu anlamda değil. Ama yavaş yavaş bizim dilimizde de böyle oturmuş. Bunların zındık dedikleri Münafık ama münafıktan farklı olacak ki ona bir ölüm cezası öngörebilsinler. Bu yüzden Resulullah dönemindeki münafıkların bugün bizim dönemimizde olanları… Resulullah uygulamadı dediğinizde “olabilir, o münafık olarak biliyordu. Biz artık zındık olarak biliyoruz. Zındıklığın cezası da ölümdür” demek istiyorlar. Hatta Ansiklopedideki zındık maddesine bakılabilirse Ebu Yusuf… Ebu Yusuf, Abbasiler Döneminde baş kadıdır. Ebu Hanife’nin iki numaralı, İmam Muhammed’den sonra en büyük talebesidir. Mutezile itikadi bir mezhep olarak bilinir. Maturidilik, Eşarilik, Mutezile… Mutezilileri zındık olarak nitelendiriyor. Ebu Yusuf onlar için zındık fetvası vermiş birisidir. Maliki mezhebinin kurucusu olarak kabul edilen Malik bin Enes’de aynı şekilde Mutezilileri zındık olarak nitelendirmiştir. İmam Şafii’de onların hiçbir şekilde şahitliklerinin kabul edilmeyeceğini söylemiş. Yani muhalif olarak gördükleri kimselere pat diye hemen bir zındık etiketi yapıştırıyorlar. Ondan sonra nasıl ispatlayacaksınız? Adam diyor ki, dışarıdan dört dörtlük Müslüman… Bu adam islam’a aykırı ne yapmış? Namaz mı kılmıyor? Oruç mu tutmuyor? Hacca mı gitmiyor? Zekât mı vermiyor? Dinin esaslarından birini inkâr mı etmiş? Yok, hiçbiri yok. “Bu adamın içi kâfir siz bilmiyorsunuz” diyor. Sen nereden biliyorsun? Öldürüleceğine karar verildi ya… “Bu adam bize kandisini inanmış gösteriyor” diyor. İnanmamış biri… O zaman münafık olsun. Resulullah münafığa bir ceza uyguladı mı? Allah bir ceza öngörüyor mu? O zaman böyle bırak. Yok, bu bize inanmış görünüp daha sonra inanmadı ya mürted, o zaman bunu mürted kategorisinden götürmemiz lazım. Öyle olmak zorunda… Yoksa nasıl ceza uygulasınlar?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hayır, mürted kategorisinden sayılmaz.

Yahya ŞENOL: Tabi şu açıdan farklılıkları var. Esas münafıklıktan ayrıldıkları nokta; bunun tevbesinin kabul edilip edilmeyeceği meselesi bir de buna uygulanacak cezadır. Kuranı Kerim’e baktıklarında münafığa bir ceza uygulanmadığını görüyorlar. Resulullah’ın hayatına bakıyorlar, hiçbir ceza yok. Dört halife dönemine bakıyorlar, hiçbir ceza yok. Ama karar verildi. Birileri muhalif aykırı görüş serdediyorlar, yerleşik düzene ters konuşuyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aykırı görüşün Kuran ile bir ilgisi yok. Hadise de değil. Bizim görüşümüze aykırı, mezhebimize aykırı…

Yahya ŞENOL: Bu konuda şimdi bunlara ne muamelesi uygulanacak? Burada mezhepler kabaca iki ya da üç gruba ayrılmışlar. Hanefilerle, Malikilerin başını çektiği grup; “bir kişi zındıksa ve biz onun zındık olduğuna hükmettiysek.” Çünkü kimse ben zındığım diye ortaya çıkmıyor ki… Adam yerleşik inanç konusuna ters bir şey söylüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela bu akşam ki dersi Osmanlı zamanında yapsaydık kesin zındıktık. Çünkü mezheplere aykırıdır. Bunu açıkça kitaplarında söylüyorlar.

Yahya ŞENOL: Birileri öyle diyecek diye, Dışarıdan birisi sizi zındık diye ilan edecek. Ettiler mi, o zaman bu adamın zındık olduğunu öğrendiği an iki durum söz konusudur. 1- Eğer bunu öğrendiği an biz onu tutup yakalamadan kendisi ben zındığım diye gelip itiraf eder ve “böyleydim ama şimdi tevbe ediyorum” derse bunun tevbesi kabul edilir. Bu adam öldürülmez.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, tevbeyi kabul etme yetkisi insanlarda mı, Allah’ta mı?

Yahya ŞENOL: İşte o işin şaşırtmacası… Ama bunu öğrendiği an, biz onu yakalamadan yani kendisi kalkıp tevbe etmezse, biz onu bir yerde kıstırır yakalarsak ondan sonra 7/24 tevbe etsin biz onun tevbesine itimat etmeyiz. Derhal, sorgusuz sualsiz öldürürüz. Niye? Çünkü bu adamın tevbesine de artık güvenilmez. Biz yakaladık ya… Korkudan etmiştir derler. Etsin. Tevbeyi kabul edip etmeme yetkisi kimde? Burası sorgulanmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten şunu da söylüyorlar. Zındığın tevbe edecek bir şeyi yok ki diyor. Görünürde her şeyi tam, dört dörtlük Müslümandır. Neyine tevbe edecek? Ondan tevbe etmesi istenmez diyorlar.

Yahya ŞENOL: Bunlar yakalanıp yakalanmama durumuna göre ikili bir ayrım gözetmişler. Yakalanmadan tevbe ederse ölüm cezasından kurtuluyor. Ama askerler birini tutup yakaladıktan sonra kadıya götürülerse, yakalandıktan sonra ne yaparsa yapsın artık gözünün yaşına bakılmaz. Tevbeyi Allah diğer tarafta kabul eder, biz dünyevi olarak işiniz bitiririz, diyorlar. Şafiilere ait bir görüş var. Şafiiler biraz daha müsamahalı davranmışlar. “Yakalansın, yakalanmasın, biz devlet olarak her durumda ona tevbe teklifi ederiz. Zındık oldun, tevbe etmen gerekir” deriz. “Ederse mutlak olarak kurtulur ama etmezse biz onu yakaladığımız zaman öldürürüz” diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tam bir ilah yani… Ne bileceksin bu adamın tevbe ettiğini?

Yahya ŞENOL: Ama bir de Hanbeli mezhebine ait bir görüş var. Hanbeli mezhebi, “Hanefilerde, Şafiilerde çok mutedil davranmışlar, biz ne yakalanmasına, ne yakalanmamasına hiçbir şeyine itibar etmez, hiçbir durumda tevbe teklif etmeyiz, yakaladık mı öldürürüz” diyorlar. Gitsin, diğer tarafta Allah’a hesabını versin. Bu da Hanbelilere ait olarak bildirilen, kitaplarda yazılan görüş. Maalesef…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Büyük Şeyhulislam Ebussuud Efendi’den bir örnek ver bakalım.

Yahya ŞENOL: Hanefilerin son dönemde İbni Abidin diye yazılmış, en büyük fıkıh kitaplarından kabul edilen kitapta, İbni Abidin Ebussuud’un Maruzatından bir olay naklediyor. Ebussuud Efendi’de Kanuni Sultan Süleyman döneminde en meşhur Şeyhulislamlar’dandır. Kanuni her ne yaparsa onun fetvasıyla iş yaptığını beyan ediyor. Onun Maruzat adlı kitabında şöyle bir şey gördüm diyor. Bir öğrenci onun yanında Nebinin bir sözünden bahsedip Nebimizin bütün sözleri amel edilmesi gereken doğru sözler midir diye sorunca şöyle cevap vermiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hocayla öğrenci ilişkisine bakın.

Yahya ŞENOL: “Bu soru tarzı onunla amel edilmeyeceğini gösterir yani hissettirir bir şekilde olduğu için bir defa bunu söyleyen kâfir olur.” Sen bunu söyledin kâfir oldun.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hâlbuki öyle bir ayet var mı? Nebiye itaati emreden ayet var mı? Öyle bir şey yok. Resule itaati emreden ayet var. O da resul olarak anlattıklarının tamamı nedir? Kuran ayetidir.

Yahya ŞENOL: “İkinci olarak Nebi’yi (s.a.v) hafife almış oldun. İki suç birden… İlk sözünden dolayı kafir oldun. Sana imanını tazelemek emredilir. Ama ikinci ifade seni zındık yapar. Burada tevbe ettin, ettin ama biz yakaladıktan sonra tevbe edersen o bile kabul edilmez, öldürülürsün.” Yani o sorunun cevabı budur diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani orada bir öğrenci bu çocuğu öldürse yargı, yargılamaz. Hürriyeti görüyor musunuz? Ne müthiş bir inanç hürriyeti var.

Yahya ŞENOL: Bu İbni Abidin’in 4. Cildinde 235-236. Sayfalardaymış. Baskıları neredeyse her yerde aynıdır. Sayfaları tutar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ebussuud Efendi’nin Maruzatı da var. O kitapta öyle berbat şeyler vardır ki… İlk toplantı için Cidde’ye gitmiştik. 1986 olabilir. İslam Ekonomisi ile ilgili olarak Ebussuud’un bir takım oyunlarla faizli borca müsaade etmesi vardı. Ebussuud Efendi faizli sistemi ilk defa Osmanlı’ya kuran adamdır. Ama öyle üç kağıtçılıkla yapmıştır ki, Muameleyi Şeriyye diye çeşitli numaralarla… Bizim Ticaret ve Faiz isimli kitapta o konuyu uzun uzun anlatıyoruz. Orada Abduseddar ebu Gudde vardır. Bu konuların organizasyon başıydı. Yıllardır öyleydi hala öyle olması lazım. Ebussuud’un bu konuda şeyleri varmış onları bana gönderir misin dedi. Arapların bir sözü vardır. 1:00:03 1:00:06 sn. arası anlaşılmıyor. Onunla ilgili duydukların göreceğin zaman olacak düşüncelerinden daha hayırlıdır. Yani sen duyduklarınla iktifa et, Görürsen adamın kötülüğü ortaya çıkar dedim ona. Yani siz Ebussuud’u bir şey zannediyorsunuz. O adam bir şey değildir. 1980’lerin başında. O adamın iler tutar tarafı yoktur dedim ona. Bizde de Ebussuud’u yere göğe koymazlar. Adam rica edince gelip Arapça’ya tercüme ettim. Bizim Süleymaniye’de orijinal metinleri var. Uzun uzun vakit almasın diye Yahya oradan okumadı. Gönderdik. Tuttular bunu Sukuk yaptılar. Tuttular bundan bugün ki faiz sistemlerini oluşturdular. Ben ne bileyim bu adamların böyle yapacağını… Bu pisliği görsünler diye göndermiştim. Bazen böyle iyilik yaptığın zaman kötülükte ortaya çıkıyor. Peki, şimdi Yahudilerde, Hıristiyanlarda dinden dönenlerle ilgili şeyler… Bunları mutlaka oralardan almışlardır.

Vedat YILMAZ: Yahudilerde zaten bir çok suçun cezası ölüm… Bunlardan bir tanesi de farklı ilahların peşine gitmek, farklı ilahlara tapmak… Bunun cezası da ölümdür. Tesniye’nin 13. Babında bu kişilerin öldürülmesi gerektiği detaylı olarak anlatılıyor. Onun dışında Hıristiyanlıkta da yazılı olarak her ne kadar onların fıkıh kitaplarında bununla ilgili bir şey olmasa da kilisenin vermiş olduğu tarih içerisindeki hükümler bellidir. Yani dine aykırı sapkın inanç yapan kişiler öldürülmüştür. Engizisyon mahkemeleri sırasında 50 bine yakın insan kiliseye aykırı sapkın görüşe sahip olduğu için öldürülmüştür. Kilise veya Papa bu konuda hüküm verdiği zaman zaten bu bağlayıcı oluyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kimse ona itiraz edemez.

Vedat YILMAZ: Kişi sapkındır, öldürülür derse öldürülür.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Papa veya Papaz… Papaz da öyledir.

Vedat YILMAZ: Bu gerekçeyle 50 bine yakın insan öldürülmüştür.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onu tam olarak kimse bilemez. Onların itiraf ettikleridir. Gerçek rakam ancak ahirette belli olur. Peki, şimdi neticeye gelelim. Bakın hiçbir ayette mürtedin öldürülmesi diye bir şey yok ama 13 yaşında Medine’ye gelen İbni Abbas’ın iki yıl içerisinde her şeyi öğrendiği varsayılmış. Ona mal edilen sözlerdir. Bunu İbni Abbas’ın söylemesi imkânsızdır. Böyle bir şey asla olamaz. Çünkü burada ders yapmıştık. Ebu Bekir (r.a) zamanında hadis sayısı toplam 50 kadardı. Mustafa KARATAŞ’ın yaptığı bir doktora tezi vardır. Sahabe ve tabiin döneminde hadis sayısı 1000’i bulmuyor. Ama sadece İbni Abbas’a 1600 hadis mal ediliyor. Aişe validemiz içinde çok sayıda hadisler mal ediliyor. İbni Abbas Resulullah’ın amcasının oğlu olduğu için çok saygın bir konumdadır. Kullananlar hep onu kullanıyorlar. Sonra dikkat ederseniz yalan söylemek zor olduğu için “zındıklar getirildi, Ali (r.a) yaktı” diyor. Kardeşim eğer Ali kendisine getirilen Maniheist ya da başka dinlere mensup insanlar esir olarak getirildiyse yapılacak iki şey vardır. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakacaksın. Bunun üçüncüsü yoktur. Ali (r.a) bunu asla yapamaz. Mümkün değil. İbni Abbas’da böyle bir şey olamayacağı için böyle bir şey yapamaz. Sonra söyletilen sözde “kim dininden dönerse öldürün.” Hıristiyan Müslüman olunca dinden dönmüş oluyor. Dikkat ediyorsanız hemen her derste bu mezheplerin Allah’ın kitaplarına açtıkları savaşın bir parçasını anlatmak zorunda kalıyoruz. Ama gene her derste söylüyorum. Lütfen elinizden gelen ne varsa… Maddi, manevi hiçbir şeyi esirgemeden bu iş için harcayın. Osmanlı’da o kadar uzun zamanlar içerisinde devletin dokunulmazlık tanıdığı tek kurum kimdi? İlim adamları… Ulema… Ulemanın mahkemeyi denetleme yetkisi vardı. Ulemanın devleti de denetleme yetkisi vardı. Her şeyi de denetleme yetkisi vardı. Onun için dokunulmazdı. Kimse onlara dokunamazdı. Sadece kaçmasından korkulan durumlarda bir suç işlerse… Bir Kadı’nın kaçmasından korkulan durumlarda tutuklama hakkı vardı. Kadı, Ulemayı yargılayamazdı. Ulemadan birisi suç işlemişse doğrudan Divan’a şikâyet edilirdi. Padişah’ın kararıyla hareket edilirdi. Makamları bu derece korunmuştur. Devlet Ulema’ya bu kadar yetki verdiği halde Ulema neden kendisini yenileyememiş? Gördünüz mü? Suç Osmanlı Devleti’nin miymiş yoksa bu geleneksel yapının mı? Siyasetteki adam bunları bilmez ki… Bu insanlar gelecekler Fatih Sultan Mehmet’e, Kanuni Sultan Süleyman’a, vs. dinimizin emri bu diyecekler. Değildir deme şansı yok. Çünkü o konunun uzmanı değil. Yani devlet o kadar yetki verdiği halde… Padişah’a bile dokunulmazlık tanımadığı halde bunlar kendilerini yenileyememişler. Yenileyememelerinin sebebi bu çarpık yapıdır. Bunun Osmanlı’da da bazı örnekleri vardır. Onları başka derslerimizde anlatmıştık. Şu anda giremeyiz. Vakit bitti. Elimizdeki imkânları kullanarak doğru dini bütün dünyaya anlatmamız lazım. Bu şekilde bu dine kimse inanmaz. Yani bu geleneksel yapıdaki dine… Az önce Yahya anlattı. Bir öğrenci hocasına soru soramayacak mı? Ama sordurmazlardı. Ben Arapça okurken hem bizim işyerine gidiyordum hem de bir iki saat Arapça okumaya gidiyordum. Hocaya bir iki kere bir şeyler sordum. Baktım ki hoca çok rahatsız oldu. Daha da sormadım. Soru sormadan bir şey öğrenilir mi? Bakın soru sormak kelleyi vermeyi gerektiriyor. Orada bir talebe yetişir mi? Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra soru cevaba geçeriz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
2 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
3 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
4 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
5 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
6 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
7 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
8 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
9 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
10 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
11 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
12 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
13 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
14 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
15 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
16 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
17 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
18 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
19 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
20 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
21 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
22 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
23 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
24 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
25 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
26 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
27 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
28 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
29 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
30 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
31 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
32 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
33 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
34 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
35 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
36 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
37 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
38 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
39 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
40 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
41 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
42 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
43 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
44 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
45 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
46 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
47 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
48 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
49 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
50 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
51 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
52 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
53 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
54 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
55 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
56 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
57 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
58 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
59 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
60 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
61 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
62 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
63 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
64 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
65 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
66 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
67 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
68 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
69 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
70 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
71 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
72 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
73 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
74 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
75 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
76 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
77 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
78 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
79 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
80 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
81 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
82 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
83 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
84 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
85 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
86 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
87 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
88 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
89 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
90 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
91 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
92 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
93 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
94 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
95 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
96 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
97 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
98 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
99 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
100 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
101 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
102 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
103 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
104 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
119 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
120 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
121 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
122 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
123 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
127 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
128 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
129 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
130 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
131 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
135 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
136 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
139 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
153 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
159 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
161 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
162 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
163 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
172 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
180 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
181 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
197 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
198 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
199 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
200 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
215 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
216 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
217 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
218 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
219 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
220 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
221 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
223 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
231 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
232 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
233 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
234 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
235 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
257 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
260 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
261 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
262 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
263 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
264 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
265 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
266 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
267 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
268 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
269 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
270 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
271 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
272 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
273 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
274 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
275 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
276 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
277 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
278 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
279 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
280 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
281 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
282 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
283 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
284 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
285 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
286 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
287 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
288 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
289 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
290 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
291 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
292 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
293 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
294 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
295 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
296 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
297 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
298 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
299 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
300 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
301 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
302 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
303 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
304 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
305 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
306 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
307 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
308 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
309 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
310 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
311 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
312 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
313 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
314 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
315 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
316 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
317 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
318 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
319 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
320 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
321 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
322 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
323 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
324 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
325 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
326 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
327 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
328 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
329 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
330 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
331 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
332 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
333 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
334 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
335 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
336 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
337 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
338 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
339 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
340 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
341 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
342 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
343 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
344 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
345 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
346 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
347 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
348 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
349 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
350 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
351 İcma 11 Ekim 2016
352 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
353 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
354 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
355 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
356 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
357 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
358 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
360 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
361 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
362 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
363 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
364 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
365 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
366 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
367 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
368 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
369 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
370 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
371 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
372 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
373 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
374 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
375 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
376 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
377 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
378 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
379 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
380 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
381 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
382 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
383 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
384 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
385 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
386 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
387 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
388 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
389 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
390 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
391 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
392 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
393 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
394 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
395 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
396 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
397 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
398 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
399 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
400 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
401 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
402 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
403 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
404 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
405 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
406 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
407 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
408 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
409 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
410 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
411 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
412 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
413 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
414 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
415 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
416 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
417 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
418 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
419 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
420 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
421 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
422 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
423 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
424 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
425 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
426 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
427 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
428 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
429 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
430 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
431 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
432 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
433 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
434 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
435 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
436 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
437 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
438 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
439 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
440 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
441 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
442 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
443 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
444 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
445 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
446 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
447 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
448 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
449 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
450 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
451 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
452 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
453 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
454 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
455 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
456 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
457 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
458 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
459 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
460 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
461 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
462 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
463 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
464 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
465 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
466 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
467 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
468 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
469 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
470 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
471 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
472 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
473 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
474 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
475 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
476 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
477 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
478 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
479 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
480 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
481 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
482 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
483 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
484 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
485 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
486 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
487 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
488 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
489 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
490 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
491 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
492 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
493 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
494 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
495 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
496 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
497 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
498 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
499 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
500 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
501 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
502 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
503 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
504 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
505 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
506 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
507 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
508 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
509 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
510 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
511 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
512 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
513 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
514 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
515 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
516 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
517 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
518 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
519 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
520 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
521 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
522 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
523 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
524 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
525 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
526 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
527 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
528 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
529 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
530 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
531 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
532 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
533 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
534 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
535 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
536 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
537 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
538 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
539 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
540 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
541 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
542 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
543 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
544 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
545 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
546 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
547 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
548 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
549 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
550 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
551 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
552 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
553 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
554 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
555 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
556 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
557 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
558 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
559 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
560 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
561 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
562 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
563 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
564 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
565 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
566 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
567 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
568 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
569 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
570 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
571 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
572 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
573 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
574 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
575 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
576 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
577 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
578 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
579 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
580 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
581 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
582 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
583 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
584 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
585 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
586 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
587 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
588 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
589 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
590 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
591 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
592 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
593 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
594 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
595 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
596 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
597 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
598 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
599 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
600 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
601 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
602 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
603 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
604 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
605 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
606 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
607 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
608 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
609 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
610 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
611 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
612 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
613 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
614 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
615 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
616 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
617 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
618 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
619 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
620 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
621 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
622 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
623 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
624 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
625 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
626 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
627 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
628 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
629 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
630 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
631 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
632 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
633 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
634 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
635 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
636 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
637 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
638 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
639 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
640 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
641 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
642 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
643 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
644 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
645 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
646 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
647 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
648 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
649 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
650 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
651 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
652 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
653 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
654 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
655 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
656 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
657 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
658 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
659 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
660 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
661 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
662 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
663 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
664 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
665 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
666 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
667 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
668 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
669 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
670 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
671 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
672 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
673 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
674 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
675 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
676 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
677 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
678 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
679 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
680 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
681 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
682 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
683 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
684 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
685 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
686 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
687 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
688 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
689 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
690 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
691 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
692 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
693 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
694 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
695 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
696 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
697 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
698 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
699 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
700 Hac 11 Kasım 2008
701 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
702 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
703 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
704 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
705 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
706 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
707 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
708 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
709 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
710 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
711 Oruç 26 Ağustos 2008
712 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
713 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
714 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
715 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
716 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
717 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
718 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
719 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
720 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
721 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
722 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
723 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
724 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
725 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
726 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
727 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
728 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
729 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
730 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
731 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
732 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
733 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
734 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
735 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
736 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
737 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
738 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
739 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
740 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
741 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
742 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
743 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
744 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
745 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
746 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
747 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
748 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
749 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
750 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
751 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
752 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
753 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007