Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler

23 Ekim 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala resûlinâ Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain

Bir Kurban bayramının arifesindeyiz, biliyorsunuz bu senenin yani 2012 yılının Kurban bayramı tarihi ile ilgili Suudi Arabistan’la Türkiye arasında ihtilaf çıktı. Daha önceki senelerde de zaman zaman çıkıyordu. Son birkaç senedir durmuştu bu sene yeniden başladı. Türkiye’nin ilanına göre 25 Ekim 2012 günü Kurban bayramı, Suudi Arabistan’ın ilanına göre de 26 Ekim 2012 günü Kurban bayramıdır. Bunlardan hangisi doğru? Hangisinin yapmış olduğu uygulama doğrudur? Bu akşamki sohbetimizin ağırlığı bununla alakalı olacaktır.

Kuran-ı Kerimin 9. Suresi olan Tevbe Suresinin 36. Ayetini açalım,

Burada Allah Teâlâ Hazretleri şöyle buyuruyor;

‘’ İnne iddeteş şuhûri indallâhisnâ aşera şehren fî kitâbillâhi…’’ (Tevbe 9/36)

Ayların sayısı Allah katında, Allah’ın kitabında, Levh-i Mahfûzda on ikidir.

Ayların sayısı on ikidir.

‘’….yevme halakas semâvâti vel arda…’’ (Tevbe 9/36)

Gökleri ve yeri yarattığı günde on iki olarak belirlenmiştir.

Yani insanların yaratılması sırasında değil göklerin ve yerin yaratılması sırasında belirlenmiş

Biliyorsunuz insanlar çok sonra yaratılmıştır.

‘’…minhâ erbeatun hurum…’’ (Tevbe 9/36)

Bu aylardan dört tanesi haram ayıdır.

Şimdi, haram ayı; İnsanların dokunulmaz olduğu ay demektir.

Yani insanların güven içerisinde seyahat yapabildikleri, alım-satım yapabildikleri, ticaret yapabildikleri aydır.

Adem AS’ dan bize kadar bu aylar haram aylarıdır. Bunlar; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem bir de Recep ayıdır.

Biz şu anda Zilhicce de bulunuyoruz. Bugün Zilhicce nin 8. günü, yarın 9. günü, perşembe de 10. günü olacak ve bayramın 1. günü…

‘’…zâliked dînul kayyimu…’’ (Tevbe 9/36)

Sağlam hesap budur/ Sağlam din budur.

Şimdi biliyorsunuz, din kelimesi fıtratla tarif ediliyor. Allah Teâlâ fıtrata din diyor. Yani yarattığı şeylerin içerisine koyduğu kanuna din diyor. Demek ki bu bütün kanunlarla tabiatta yaratılmış olan kanunlarla örtüşen bir uygulamadır.

Şimdi bu dört ay;

‘’…fe lâ tazlimû fîhinne enfusekum…’’ (Tevbe 9/36)

Bu dört ayda kendinize kötülük yapmayın

Yani kendinizi günaha sokmayın başka zamanki günah gibi değildir, bu dört ayda günah biraz daha fazladır. Yani daha çok şeydir, ağırdır.

‘’….ve kâtilûl muşrikîne kâffeten kemâ yukâtilûnekum kâffeh…’’ (Tevbe 9/36)

Müşrikler sizinle top yekûn savaştıkları gibi savaşın

Yani şöyle bir şey var; Bu dört ayda savaş haramdır. Bakara Suresinin iki yüz kaçıncı ayeti bakayım,

‘’ Yes’elûneke aniş şehril harâmi kıtâlin fîh, kul kıtâlun fîhi kebîr…’’ (Bakara 2/217)

217.ayeti, 33. Sayfa diyor ki Allah Teâlâ;

‘’ Yes’elûneke aniş şehril harâmi…’’ (Bakara 2/217)

Sana haram ayını soruyorlar,

‘’… kıtâlin fîh…’’ (Bakara 2/217)

O ayda savaşmayı soruyorlar

‘’…kul kıtâlun fîhi kebîr…’’ (Bakara 2/217)

Deki; O ayda, haram ayında savaşmak ağır günahtır.

Peki,

‘’…ve saddun an sebîlillâhi ve kufrun bihî vel mescidil harâmi…’’ (Bakara 2/217)

Allah yolunda insanları engellemek, Cenab-ı Hakkın yolunu görmezlikten gelmek ve insanları mescidi haramdan engellemek

‘’… ve ihrâcu ehlihî minhu…’’ (Bakara 2/217)

Mescidi haram ehlini oradan çıkarmak

‘’… ekberu indallâh…’’ (Bakara 2/217)

Allah katında daha ağır bir günahtır.

‘’…vel fitnetu ekberu minel katl…’’ (Bakara 2/217)

Fitne de adam öldürmekten kötüdür.

Şimdi, buradaki anlatılan hususlar Bakara Suresinin 190 ve 191. Ayetlerinde verilen ruhsatı bize hatırlatıyor. Orada diyor ki  Allah Teâlâ;

‘’Ve kâtilû fî sebîlillâhillezîne yukâtilûnekum ve lâ ta’tedû…’’(Bakara 2/190)

Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın ama aşırıya gitmeyin

‘’…innallâhe lâ yuhıbbul mu’tedîn.’’ (Bakara 2/190)

Allah, aşırıya gidenleri sevmez.

‘’Vaktulûhum haysu sekıftumûhum…’’ (Bakara 2/191)

Sizinle savaşanları savaş sırasında nerede bulursanız öldürün

‘’…ve ahricûhum min haysu ahracûkum…’’ (Bakara 2/191)

Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın

Daha fazlasını yapmayın yani

Aşırıya kaçmak yok. Onlar size ne kadar saldırdıysa; mesela sizi Mekke’den çıkardılarsa siz de Mekke’den çıkarın o kadar. Mekke’nin dışında bir yere atmayın. Mekke’nin dışında nereye gidiyorlarsa gitsinler.

‘’…vel fitnetu eşeddu minel katli…’’ (Bakara 2/191)

O fitne adam öldürmekten daha iyidir

(Not: Konuşmacının daha iyidir dediği daha kötüdür olması gerekmez mi?)

Yani savaş fitnesi demek. Niye adam öldürüyorsunuz ki savaşta? O savaşın doğurduğu sıkıntı sizin savaşta adam öldürmenizden daha ağırdır. Eğer orada öldürmezseniz iş çok daha büyüye gider daha kötü olur. Yani Allah Teâlâ savaş sırasında adam öldürmeye müsaade ediyor.

Dolayısıyla ve diyor ki

‘’…ve lâ tukâtilûhum indel mescidil harâmi hattâ yukâtilûkum fîh…’’ (Bakara 2/191)

Sizinle savaşmadıkça mescidi haramda onlarla savaşmayın

‘’….fe in kâtelûkum faktulûhum…’’ (Bakara 2/191)

Sizi öldürmeye kalkarlarsa öldürün

Şimdi bunları şunun için okudum; Haram aylarındaki yasak hala bizim için devam ediyor. Şu istisna, haram ayında işte ondan sonraki ayetlerden (Bakara Suresi) 194. Ayette diyor ki Allah Teâlâ;

Bir dakika şimdi ezbere şey yapmadım kapattıktan sonra

‘’Eş şehrul harâmu biş şehril harâmi vel hurumâtu kısâs…’’ (Bakara 2/194)

Haram ay haram ayına karşılıktır, haramlar karşılıklıdır

Yani burada bir haram ayı var, bu haram ayına siz dikkat edeceksiniz, insanlara yanlış/haksızlık yapmayacaksınız ama karşı tarafta haram ayının kutsallığına uyuyorsa yapacaksınız. Ama karşı taraf haram ayının kutsallığını çiğniyorsa onun cezasını da vereceksiniz.

Şimdi, bu haram aylar devam ediyor ve haram aylar sadece kameri takvimlerde vardır. Şimdi Tevbe Suresinin 36. Ayetinde diyor ki Allah Teâlâ;

Gökleri ve yeri yarattığım gün, işte ayları on iki olarak belirledim. Bunların dördü haram, üçü peş peşe hac ayları Zilkâde, Zilhicce, Muharrem birisi ayrı o da Recep ayıdır. Şaban ayının öncesi olan Recep ayıdır.

Şimdi bunlar kameri aylar, biliyorsunuz kameri aylar yılı böyle güneş ayına göre dolaşır her sene on bir gün erken gelir. Ve bu Cenab-ı Hakkın koyduğu kanuna son derece uygun. Mesela şimdi Ramazan ayı yerine orucu haziranda tutacağımızı düşünseniz biz kuzey kutbunda yaşayan insanlar olarak haziran ayında hep en uzun günlerde ve sıcakta tutarız. Güney kutbunda yaşayanlar da, güney kutup bölgesinde yaşayanlar da en kısa günlerde ve serinde tutarlar. Şimdi Cenab-ı Hak öyle bir kural koymuş ki 33 yıl içerisinde tuttuğunuz bütün oruç günlerini ve saatlerini toplasanız kuzey kutupta yaşayanla güney kutupta yaşayanların tuttukları oruçlar eşit olur. Böylece herkes her mevsimde Cenab-ı Hakka ibadet etmiş olur. Hac ayları da aynı şekilde, Hac aylarında insanlar Adem AS’ dan beri Hacca giderler. Yahudiler de Mekke’ye Hacca gitmek zorunda Hristiyanlar da Mekke’ye Hacca gitmek zorunda hepsi… Çünkü biliyorsunuz İbrahim AS’ mın soyundandır Musa AS da, İsa AS da… O, Kabe’ nin temellerini yükselttiği zaman insanları Hacca çağırmıştı.

‘’Rabbic’alnî mukîmas salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ’’ (İbrahim 14/40)

Orada dua etmişti; Ya Rabbi bu namazı kılan bir kişi eyle beni, soyumdan gelenleri de öyle… Öyle yap…

Şimdi hac ayları, hac ayları da sürekli değişiyor. Hacda insanlar ticaret yaparlar. Hacc Suresinin 27. Ayetinde yani 22. Suresin 27. Ayetinde Allah Teâlâ şöyle buyuruyor;

‘’Ve ezzin fîn nâsi bil hacci…’’ (Hacc 22/27)

İnsanlar içerisinde Haccı ilan et

Bu şeyden sonra, İbrahim AS’mın Kabe’nin temellerini yükseltmesinden sonra verilen bir emirdir.

Kabenin temellerini yükseltiyor çünkü Nuh tufanı ile kaybolmuş, sıfırdan yapmıyor, yükselttikten sonra Cenab-ı Hakka dua ediyor; Ya Rabbi,

‘’… ve erinâ menâsikenâ …’’ (Bakara 2/128)

İbadet yerlerimizi göster

Diyor,

Bize ibadet yeri oluştur demiyor. Göster diyor, var çünkü… Gösteriyor Cenab-ı Hak, o da ibadetini yapıyor ve Allah Teâlâ ona emrediyor. Diyor ki;

‘’Ve ezzin fîn nâsi bil hacci…’’ (Hacc 22/27)

İnsanlar içerisinde Haccı ilan et

Tıpkı ezan okumak gibi, ezan okunduğu zaman diyorsunuz ki namaz vakti geldi namazımızı kılalım. İşte İbrahim AS da Haccı ilan ettiği zaman bütün insanlar Haccı bildiği için ‘’haa demek ki artık hac yapabilecez’’ ondan dolayı arkasından diyor ki;

‘’…ye’tûke ricâlen ve alâ kulli dâmirin…’’ (Hacc 22/27)

Yürüyerek sana gelirler yada gelsinler, bütün yorgun develer üzerinde

‘’….ye’tîne min kulli feccin amik.’’ (Hacc 22/27)

Ve her derin vadilerden aşarak gelirler

Şimdi Mekke’nin olduğu yer, Allah Teâlâ tarafından Ümmü’l-Kurâ diye adlandırılıyor yani ana kent. Peygamberimizin tebliğini yaptığı kişiler de ‘’…ummel kurâ ve men havlehâ…’’(En-am  6/92) ve çevresi diyor. Yani peygamberimiz Ümmü’l-Kurâ ve çevresine peygamber olarak gönderilmiştir. Şimdi çevresi neresi oluyor? Bütün dünya… Bütün dünya Ümmü’l-Kurâ’nın çevresi ise Ümmü’l-Kurâ dünyanın nesi olur? Merkezi olur değil mi? Dünyanın merkezi olur. İşte dünyanın merkezine insanlar hacc için geliyorlar. Onun için Ali-imran Suresinin 97. Ayeti olmalı, orada Allah Teâlâ diyor ki;

‘’ İnne evvele beytin vudia lin nâsi…’’ (Ali-imran 3/96)

İnsanlar için yapılan ilk bina

‘’… lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil âlemin.’’ (Ali-imran 3/96)

Elbette ki Bekke’de olandır

Bu Bekke kelimesi çok önemli, Tevrat’ta da öyle geçer aynen o kelimelerle geçer. İlk bina o dur diyor.

Bu 96. Ayetmiş, 97 dedim…

‘’ İnne evvele beytin vudia lin nâsi lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil âlemîn’’(Ali-imran 3/96)

‘’… huden lil âlemîn’’(Ali-imran 3/96)

Tüm alemlere hidayet yani herkesin kıblesi… Herkesin yönünü çevirdiği yer. Merkez öyle bir yerdir zaten… Herkesin yönünü çevirdiği bir yerdir merkez…

Şimdi, İbrahim AS’ma emir veriliyor; ‘’insanlar içerisinde Haccı ilan et. Sana yürüyerek ve yorgun develerlen gelirler’’

Peki, ne zaman gelecekler?

Zamanını da herkes biliyor, burada diyor ki;

‘’Li yeşhedû menâfia lehum…’’(Hacc  22/28)

Bir takım menfaatlerine şahitlik yapsınlar, görsünler

Yani önce ticaret yapsınlar çünkü insanların güvenli olduğu üç ay… Oraya mal getirip götürebilirler, hem Pazar güvenliği var hem yol güvenliği var. Allah Teâlâ böyle yaratmış. Gelir orada malını satar, satılanları da alır gider. Şimdi, bu da sürekli yıl içerisinde değiştiği için her zaman aynı bölgenin ürünü değil her bölgenin ürününün mevsimler değiştikçe orada satılmasına imkan verilmiş olur. Mesela sadece diyelim Haziran Temmuz Ağustos aylarında olsaydı kuzey kutbunda yaşayanlar ürünlerini getirir güney kutbunda yaşayanlar getiremezlerdi. Ama sürekli değiştiği için herkes getiriyor bir de tarım ürünlerinden yapamadıkları zaman sanayi ürünü yapacaklar ve bu, satacakları merkez oluştuğu için orada büyük bir Pazar oluştuğu için bu, ticareti müthiş bir şekilde geliştirecektir. Onun için tarihin en büyük pazarları orada kurulmuştur. Fuarcılık Arabistan’dan bize yayılmıştır. Hatta bugün hala İstanbul’da bakın pazarlar arapların elindedir. Hala o gelenek devam ediyor.

Şimdi, diyor ki burada Allah Teâlâ; Gelsinler,

‘’…ve yezkurusmallâhi fî eyyâmin ma’lûmâtin alâ mâ rezakahum min behîmetil en’âm…’’ (Hacc  22/28)

Allah Teâlâ nın kendilerine rızık olarak verdiği enam cinsi hayvan üzerine Allah’ın adını ansınlar

Yani koyun keçi sığır deve üzerine Allah’ın adını ansınlar

Ne zaman?

‘…fî eyyâmin ma’lûmâtin…’’ (Hacc  22/28)

Malum günlerde

Falanca gün demiyor malum günlerde… İbrahim AS ilan ediyor; şu şu gün demiyor, malum günlerde çünkü Adem AS dan beri bütün peygamberlerin ümmetleri kurbanını Kurban bayramı kurbanını aynı gün kesiyor. Hacc günlerinde kesiyor. Falanca gün demeye gerek kalmıyor, malum günlerde gelsinler burada kessinler. Ondan önce memlekette kestikleri kurbanı gelsinler burada kessinler diyor. O zaman kurbanda seferilik var mıymış? Olmaz. Hacca giden hiç seferi olmaz mı? Gelsinler burada kessinler dediğine göre seferilik diye bir şey söz konusu değil…

Şimdi, burada şu var, diyor ki belli günler… O zaman gelelim bu tarihin belirlenmesine… Bugün biz güneşe göre belirlenmiş takvimler kullanıyoruz. Şimdi, güneşe göre hazırlanmış takvimler öyle takvimlerdir ki eğer bir merkez tarafından basılıp bizim elimize gelmezse bizim o takvimi yapma şansımız yok. Yani o takvimin yaşadığımız coğrafyada bir işaretini bulamıyoruz. Onu ancak güneşin hareketlerini bilen astronomlar tespit edebiliyorlar. İnsanlar bunu bilemiyor. Bugün mesela Ekimin 23, niye Ekimin 23 de Kasımın 23 değil? diye sorsan bir cevabı yok. Niye 23 de 10 değil? Onun da bir cevabı yok. Ama bakın Kurban bayramı günü üzerinde tartışma yapılıyor. Birisi diyor ki 26 sında, öbürü diyor 25 inde niye? Çünkü onun işareti var. İşareti ne? Hilal. Onun işaretini herkes görebilir, sadece ilk gün hilalinde problem olur 2. 3. Günlerde çıkın evinizden görün. Evinizde takvim taşımanıza gerek yok. Kendinizi alıştırdınız mı gökyüzüne bakın hilalden bugün ayın kaçı olduğunu anlarsınız. Gökteki ayın durumuna göre ayın ilk haftası mı, ikinci haftası mı, üçüncü haftası mı anlarsınız. O zaman mesela şimdi kasım ayının 23’ünün işareti ne dediğim zaman verilecek cevap yok ama mesela biz şimdi Zilhicce ayının işte bugün 8. Günündeyiz bunun cevabı var, çıkarsınız eğer alışmışsanız niye 8 gün kardeşim de 16 değil? Dersin ki kardeşim 16 olur mu, 16 olsa ay böyle yarım ay mı gözükür. O zaman tam ay olarak gözükür dersiniz yani cevabı var. Onun bir cevabı var. Dolayısıyla bütün insanların bakıp da bilecekleri bir takvim var gökyüzünde… Her gün görüyorsunuz. Bir de Cenab-ı Hak kainatın düzenini ona göre kurduğu için şimdi biz alışkın olmadığımız için bize biraz garip gelir ama Allah Teâlâ öyle kurmuş. Bunu ona göre ayarlamak lazım. Dikkat ederseniz güneş takvimine göre yapılan takvimlerde hiçbir itilaf olmaz. Yani hiç kimse demez ki kardeşim Kasım ayının 1 i  niye bu tarihte başlıyor da falan tarihte başlamıyor. Bir gün önce bir gün sonra olur mu? Demez. Çünkü bu konuda kimsenin bilgisi yoktur. Dış dünyada en küçük bir işaret yoktur. Ama işte Ramazan ne zaman başladı ne zaman bitti, bayram ne zaman başladı ne zaman bitti bunlarda hep itilaf oluyor çünkü burada herkes konuşabiliyor. Herkesin elinde bir delili bir işareti var. Yalnız burada bir husus var; peygamberimiz SAV Medine’yi münevvere de Müslümanlara demiş ki;

(Not:  Hadisin telaffuz açısından yazılışını bulamadım) Video dk; 23-24

Demiş ki;

‘’Gözünüzle hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın…..’’ (Hadis )

Bu hilalin görünmesi de güneş batar güneşin arkasından batar, o zaman görürsünüz batmak üzere olan hilali görürsünüz batı tarafında… Onun için güneşten epeyce bi süre sonra batması lazım ki güneş ışığının altında kaybolmasın bunu da hesap etmişler güneş ufkun sekiz derece altına indiği zaman eğer hilal batıyorsa o zaman gözükebiliyor. Demiş ki peygamberimiz;

‘’Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın, hilali gördüğünüz zaman orucu bırakın. Eğer ufuk bulutluysa o zaman otuza tamamlarsınız sayıyı…’’ (Hadis)

Çünkü gökteki o kamere göre belirlenen ay, yirmi dokuzdan az otuzdan fazla olamaz.

Peki, Niye peygamberimiz bunu söyledi?

Bunun gerekçesini de söylüyor;

Diyor ki;

‘’İnna ümmetün ümmiyyetün la nektübü ve la nahsübü’’ (Hadis)

Biz ümmi bir topluluğuz hesap edemiyoruz yani hesap yapamıyoruz ve yazı yazamıyoruz. Yani bizde ayın hareketlerini tespit edecek, buna göre hesap yapacak bir uzman yok diyor. Bir astronomumuz yok diyor.

Astronom yoksa yapacağınız nedir? Bakacaksınız, tespit edeceksiniz. Bakın bu öyle bir takvim ki, astronom olsa da kullanırsınız olmasa da… Ama astronom olmadığı zaman sizin bu diğer takvimi kullanmanız mümkün değil. Ne zaman başladığı ne zaman bittiğini tespit edebileceğiniz bir kriteriniz yok.  Onun var işte, oraya bak gör başla, göremezsen otuza tamamla bitti o kadar. Nihayet bir gün fark eder.

Kuran-ı Kerim, ayı hesaba bağlıyor, gözle görmeye bağlamıyor. Yani kameri takvimi hesaba bağlıyor. 55. Surenin 5. Ayeti yani Rahman Suresi, orada Allah Teâlâ şöyle diyor;

‘’Er rahmân’’(Rahman  55/1)

‘’Allemel kur’ân’’( Rahman 55/2)

Rahman, bu Kuranı öğretmiştir.

‘’ Halakal insân’’( Rahman 55/3)

İnsanı yarattı

‘’Allemehul beyân’’(Rahman 55/4)

Ona beyanı öğretti

Yani içindeki düşüncelerini duygularını bilgisini açıklayabileceği konuşmayı, dili öğretti

‘’Eş şemsu vel kameru bi husbân’’(Rahman 55/4)

Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder

Bir hesaba göre…

Onun bir hesabı var,

Bir de 10. Sureyi açalım. 10. Suresinin 5. Ayetini açalım. Yunus Suresi… Burada Allah Teâlâ diyor ki;

‘’ Huvellezî cealeş şemse dıyâen…’’(Yunus 10/5)

Güneşi ziya yapan O’dur

Yani biz güneşin kendisini göremeyiz. Bizim için güneş; güneşten gelen ışınlardır.

Biz ışınları görürüz. Mesela dikkat edin, bir yerde yoğun bir ışık olursa o ışık perde yapar arkasını göremezsiniz. Güneş de en yoğun ışıktır zaten siz o güneşin kendisini göremezsiniz; o, ışıkların arkasındadır. Onun için Allah Teâlâ, bizim için güneş Allah Teâlâ tarafından ziya olarak belirlenmiştir. O ışıkların kendisidir güneş…

‘’…vel kamere nûren…’’ (Yunus 10/5)

Ayı da nur olarak belirlemiştir

Nur ne demek? Nur da ışık demek…

Ziya ışın, nur ışık… Güneşten gelen ışınlar var, bir de o ışınların ışığa çevrilmiş hali var. Ziya insanı rahatsız eder; Bakamazsınız gözünüzü alır, altında kalsanız sizi terletir, çarpar bir şeyler olur. Ama nur kimseyi rahatsız etmez. İşte şuanda burayı aydınlatan ışığa nur denir.

‘’…ve kadderehu menâzile…’’ (Yunus 10/5)

O ziyaya, güneşten gelen ziya/ışığa iniş açıları belirlemiştir Allah… İniş yerleri belirlemiştir.

Yani o güneş ışınları her zaman aynı yere değil değişik yerlere iner. Bu da dünyanın dönmesi, eksen eğriliği sebebiyle sürekli her gün değişir. Peki, ayda da güneş ışınlarının iniş yerleri vardır; O da Yasin Suresinin 40. Ayetinde

‘’Vel kamere kaddernâhu menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm’’ (Yasin 36/39)

Kamere de güneş ışınlarının iniş yerleri belirlemişizdir. O sürekli daralır genişler nihayet kuru bir hurma sapına döner

Yani o hilal şekline kadar dönüşür….

Şimdi, biz ayı da göremeyiz, ‘’…vel kamere nûren…’’ (Yunus 10/5) diyor ya… Bizim aydan gördüğümüz ondan bize yansıyan ışınlardır. Yani güneşin… yani ışık, ışını yanlış söyledim, ondan bize yansıyan nurdur yani ışıktır. O güneşten gelen ışınlar ayın üzerinde bir ışık meydana getirir ki onun adı nur… O ışığı biz görüyoruz, o ışık kadar, o ışığın yeri kadar görebiliyoruz.  O ışığın bize yansıyan kısmı kadar görebiliyoruz ayı… Ay her zaman aynı ay olmasına rağmen o ışık ince geldiği zaman hilal diyoruz onun üzerinde o kadarını görüyoruz. Büyüdüğü zaman yarım ay, dolunay sonra tekrar hilale dönüşüyor. Onun için ayın kendisini değil aydan bize yansıyan o nuru görebiliyoruz. Peki Allah, bunu böyle yapmış niye? Diyor ki;

‘’Huvellezî cealeş şemse dıyâen vel kamere nûren ve kadderehu menâzile…’’ (Yunus 10/5)

O ziya için iniş yerleri/ölçüsünü koymuştur

Her iniş yerinin bir ölçüsü vardır. O güneş ışınlarının geliş ölçüsü, yerde bırakmış olduğu gölgenin bir gölge açısı, bu açılara baktığınız zaman buna göre 24 saatlik hesabı yaparsınız bir yıllık hesabı yaparsınız mevsimleri tespit edersiniz. İşte bugünkü takvimi yaparsınız. Ona da ne diyor;

‘’…..li ta’lemû adedes sinîne vel hisâb…’’ (Yunus 10/5)

Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye bunu böyle yaptım

O zaman ayın bize görünüş şekli, o güneşten gelen ışınların yansıyan kısmı ve güneş ışınlarının geliş şekilleri bizim yılların sayısını ve hesabı bilmemiz içindir. Bu hesap… şimdi bakın bu ayette de dikkatleri hesaba çekti, öbür ayette de dikkatleri hesaba çekti. Güneşin ve ayın hareketleri hesapladır diyor. Bunu gözetleyin demiyor bize… Bunlar yıllık takvim yapılması için gerekli olan şeylerdir. Ama namaz vakitleri öyle değil… Namaz vakitleri kişinin çıplak gözle yapacağı gözleme göredir esasen… Onun da hesabı yapılabilir ama o gözlemle rahatlıkla tespit edilebilir onun için İsra Suresinin 78. Ayetinde ne diyor;

‘’Ekımis salâte li dulûkiş şemsi…’’(İsra 17/78)

Güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl

Onu bakacaksın gözlemleyeceksin

Hesap da yapabilirsin ama gözünle tespit edersin.

‘’… ilâ gasakıl leyli…’’ (İsra 17/78)

Hava kararıncaya kadar

‘’…ve kur’ânel fecr…’’

Ve doğu ufkundaki o kızıllığın diğer ışıklarla birlikte toplaştığı zaman da namazını kıl diyor

Şimdi sonuç olarak Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerimde takvimi hesapla yapmamızı emrediyor. Peki hesabı yapacak adamınız yok, astronomunuz yok ne yapacaksınız? O zaman da mecburen yani öyle bir sistem kurmuş ki Allah Teâlâ çıplak gözle de bunu belirleyebilirsiniz. İşte peygamberimizin gördüğünüz zaman oruç tutun, gördüğünüz zaman orucunuzu bozun demesinin sebebi budur. Yani çünkü astronomu yok, hesap yapacak adamı yok. Peki bugün öyle miyiz? Bugün artık bilim öylesine gelişmiş ki her dakikada güneşin yere bıraktığı açı da belli ayın bulunduğu noktalar da belli… öyleyse bu, madem haccın günlerini Cenab-ı Hak ona göre belirlemiş, madem tüm dünyanın takvimini ona göre belirlemiş öyleyse İstanbul’da ayın yirmi beşi, Mekke’de yirmi altısı olamaz. Olur mu? Şimdi siz buradan yani öbür takvimi bir kenara bırakın onu yok sayın zihninizde… Ayın yirmi beşinde yani şey diyelim yani Zilhicce nin yirmi beşi deyin, öyle düşünün Zilhicce nin yirmi beşinde bir bilet alıyorsunuz buradan Mekke’ye gidecem diyorsunuz tamam…. Siz Zilhicce nin yirmi beşi bugün diye gidiyorsunuz oraya orada size diyorlar ki bugün yirmi altısı sen kaçırdın… Olur mu böyle bir şey? Olmaz yani çünkü… Niye? Biz hilali bugün gördük… Ya, bu ne demek böyle şey mi olur? Böyle takvim mi olur? Namaz vakitlerinde bu olur; Ankara’da öğlen namazı ile İstanbul’daki öğlen namazı aynı vakitte olmaz ama Ankara’da bugün ayın yirmi üçü, İstanbul’da yirmi dördü olamaz.

Dolayısıyla sonuç olarak Kuran-ı Kerim, hilalin hesaba göre belirlenmesini emrediyor. Peygamberimizin gördüğünüz zaman oruç tutun demesinin sebebi o zaman astronomun olmamasıdır. Peki bugün astronom varsa ne yapmak gerekir? Hem peygamberimizin emri gereği hem Kuran- Kerimin gereği ne olacak? Hesaba göre hareket edecez. Yerel değil evrensel olmak zorundayız. Tekrar ediyorum çünkü peygamberimiz diyor ki biz de bunu hesap edecek kişi yok diyor; biz bu konuda ümmiyiz diyor.

Peki, İslam alemi ne yapıyor?

Her konuda olduğu gibi bu konuda da Kuran sünnet bütünlüğü diye bir kavram yok, böyle bir şey yok. Yani olayın Kuranla bağlantısı kurulamıyor. Kuranla bağlantısını kurmadığınız zaman peygamberimizin ‘’İnna ümmetün ümmiyye’’ sözünün de bir anlamı kalmıyor; ‘’biz ümmi bir topluluğuz’’ sözünün de bir anlamı kalmıyor. O nu da hiç dikkate almıyorlar. O zaman gördüğünüz zaman oruca başlayın, gördüğünüz zaman bitirin kısmı kalıyor. Eee diyor ki, mesela işte bu sene ekim ayının on altısının gecesi güneş battıktan kırk üç dakika sonra Mekke’de hilal battı yani güneşten kırk üç dakika sonra  battı Mekke’de hilal ve o arada hilali gördüler Mekke’de. Diyorlar ki biz bugün hilali gördük yarın Zilhicce nin birinci günü… yani on yedi ekim, Zilhiccenin birinci günü diyor. Zilhiccenin Onuncu günü de bayram olduğuna göre hesap edelim bakın; on yedi, on sekiz, on dokuz,  yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı… Yirmi altısı Zilhiccenin onuncu günü ediyor.

Halbuki Türkiye 1978’den beri bu işi güzel yapıyor. Çünkü 1978’de RUYET-İ HİLAL KONFERANSI İstanbul’da toplanmıştı, ben de o zaman İstanbul Müftülüğünde müftü yardımcısıydım, toplanmıştı, o zaman gayet güzel kararlar alınmıştı. O kararları Türkiye titizlikle hala uyguluyor. Türkiye’nin uyguladığı takvim şu;  ayın on altısında imsaktan evvel gece saat üçü yirmi geçe Türkiye saati ile üçü yirmi geçe Arjantin’in doğusunda ilk hilal göründü… İmsaktan evvel olduğu için hala gece dolayısıyla imsaktan sonrasını ayın biri olarak kabul etti Türkiye… O 78’de kabul edilen kritere göre… Çünkü o şey hemen o günün gündüzü oluyor imsaktan sonrası…. Ayın on altısı Zilhiccenin birinci günü olunca ki o Arjantin’nin doğu tarafları için de birinci günüydü oradaki müslümanlar da gözleriyle gördüğü zaman birinci gün diyecekler değil mi? Başka bir şey demezler. Onu birinci gün sayınca o zaman yirmi beşi Kurban bayramı oluyor.

Şimdi Arjantin’in batısındaki Müslümanlar hilali gördüler, Arjantin’inin batısındaki Müslümanlar hilali gördükleri halde Mekke’ye uyup da ayın yirmi altısında bayram yapabilirler mi? Yapamazlar değil mi? Peki bu evrensel olduğuna göre takvim evrensel olduğuna göre o zaman mecburen oradaki takvimi uygulayacaksınız. Aslında Suudi Arabistan’ın yaptığı da aynı… Ben Mekke de gördüm diyor, peki Mekke de gördün de Riyad’da gördün mü yok… Niye Riyad’da uyguluyorsun aynı takvimi? Orda da çık gör. Türkiye’de de aynı takvimin uygulanmasını istiyorlar. Eee peki gördünüz mü Türkiye de? Türkiye’de ayın on altısında hilali gözetlemeye çıkın göremezdiniz. O zaman biz de ayın yirmi yedisinde mi bayram yapacağız. Bu son derece yanlış bunlar… Tekrar ediyorum bakın, ayet ne diyor? Ay ve güneş hesaba göredir diyor. Hesap evrenseldir. Yani iki kere iki Türkiye’de dört eder de Arjantin’de beş etmez değil mi? Kural ne ise odur. Evrenseldir bu.

Dolayısıyla sonuç olarak biliyorsunuz biz diyanetin namaz vakitleri konusundaki tavrının yanlış olduğunu yıllardır söylüyoruz. Ama oruçla ilgili takvimleri doğru… Bu sene acaba yanlış var mıdır diye çok daha titiz bir şekilde çalıştık olay üzerinde Adnan ÖKTEN bey de İstanbul Üniversitesi uzay bilimleri Öğr. Üyesi Prof. Adnan ÖKTEN bey de sağ olsun çok titizlikle çalıştı. Bugün saat bire doğru bütün hesapları bitirdi. Tamam, Türkiye’nin yapmış olduğu şey doğru… Onun için ben de yazıyı hazırlamıştım Adnan beyin hesabını bekliyordum, bunun böyle olduğunu da epey zamandır bu kanaate varmıştım ama olsun gene Adnan bey sağ olsun yaptı çalışmasını ne olur ne olmaz diye… Olabilir de çünkü hesaptır hata yapılabilir gayet normaldir yani nihayet insan eseridir. İnsanın çalışmasında hata olmaz mı? Kriteri doğru koyarsın da mesela ben bugün yazdığım yazıyı okuyordum bir yerde yani evet yerine hayır yazmışım. Dedim ki bunu böyle bir yayınlasaydım ne yaparlardı bana… İnsansınız yani hata yaparsınız. O hesapları yapanlar da insan… Ondan dolayı bir sorumluluk var, dedik ki bu işi çok ciddi bir şekilde araştıralım Allah razı olsun Adnan bey de ciddi bir şekilde araştırdı. Biz de çalışmamızı yaptık ve bugün bizim sitemizde de yayınladık işte akşama doğru yazıyı yayınladık. Konya telgraf gazetesi de yayınladı aynı yazıyı bugün. Dolayısıyla son derece gönül rahatlığıyla yirmi beş ekimi Kurban bayramı olarak kutlarız. Bunun hiçbir problemi yok. Şimdi, burada Mekke’deki vatandaşlarımız soruyor; Buradan gelmeden önce Ali Rıza Demircan Mekke’de şimdi telefon etti ‘’ya ne yapacaz’’falan dedi. Dedim başka çare yok, yani bu yeni bir olay değil ki… Evet bu böyledir diyoruz ama bunu kaç kişiye kabul ettireceksin. Eskiden beri bunlar devam eden bir şeyler… Bu ancak uluslar arası ilmi toplantılarda kararlaştırılacak bir şeydir. Böyle günü birlik olacak bir şey değil. O zaman siz de mecburen araplara uyacaksınız, onlarla beraber bayram yapacaksınız başka çareniz yok. Dolayısıyla oradaki hacı kardeşlerimiz ona uysunlar. Bunun başka çaresi yok bu ilk defa olmuyor her zaman bu tür itilaflar ola gelmiştir. Benim burada anlattığım esas yani Kuran-ı Kerim, Kuran ve sünnet ayağı ne yapılması gerektiğidir. Allah’a çok şükür ki bunu Türkiye doğru yapıyor. İnşallah yeni bir toplantı olur, bu iyice pekişir. İnşallah namaz vakitlerini de düzeltirler. Bak, bunlar senede iki kere oluyor, işte bir ramazanda bir de kurban bayramında yani bazen sıkıntı oluyor ama namaz vakitleri her gün sıkıntı… İnşallah buna da dikkat ederler, biz elimizden geleni yapıyoruz Allah’a Hamd-ü Senalar olsun. Başkaları da yaparsa yapar yapmazsa kendileri bilir.

Evet böylece dersimizin bu bölümünü bitiriyoruz….

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
763 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
764 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007
765 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007
766 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007
767 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007
768 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen