Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras

13 Aralık 2011 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhhamdülillahi rabbil alemin vel akibeti lil muttakin vessalatü vesselamü ala rasulüna muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain..

Cenabı Hakkın yardımıyla bu akşam da anlaşılamamış bir konuyu anlatmaya çalışacağız. Biz bu kelimeleri söylerken maalesef bazı insanlar bunu kibir diye algılıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil, bu bir metot. Yani Kur’an-ı Kerim’in, Kur’an-ı Kerimle açıklanması metodu. Bu metodu uyguladığınız zaman sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani bizden kaynaklanan bir şey yok. Dolayısıyla burada herhangi bir kimseyi yargılama ve aşağılama söz konusu değil. Bu gün okuyacağımız ayetlerin anlaşılamadığını, herhangi bir tefsir okuduğunuz zaman ya da herhangi bir meali okuduğunuz zaman görürsünüz. Geçen hafta da zaten gördünüz. Konunun son derece de önemli olduğunu biliyoruz. Fakat, birazda zor bir konu, onu inşallah, anlaşılır bir şekilde, Cenab’ı Hak lütfederse anlatmaya çalışacağım. En baştan Nisa suresinin on birinci ayetini açalım. Konumuz vasiyetle alakalı  biliyorsunuz. Artık derse aradan katılanlar biraz zor intikal ederler ama, hiç olmazsa bu gün, en başta gelmişsiniz çoğunlukla. On birinci ayette şöyle bir şey var; Allah’u Teala burada iki tane vasiyetten bahsediyor. Birincisi; Esteuzu billah,

(4/ Nisa 11.Ayet)

“Yusikümüllahu fi evladikum lizzekeri mislü hazzil ünseyeyn”,

“Evladınız konusun da erkeğe iki kız payı, Allah size vasiyet eder”,

Allah size görev yükler diyor. Bu Allahın vasiyeti. Sonra devam ediyor; ve on ikinci ayetin sonunda,

“Vasiyyeten minellah”,

“Allah tarafından bir vasiyet olmak üzere”

Allah tarafından bize yüklenen bir görev bu. Bunun oranları belli; kıza iki, erkeğe bir. Babanın payı belli, annenin payı belli, karının payı belli, kocanın payı belli. Bu paylar da hiçbir oynama yapmaya yetkimiz yok. Erkeğe iki, kıza bir. Yanlış mı söyledim? Tam tersini söyledim, tamam sağ olun. “lizzekeri mislü hazzil ünseyeyn” burada bir takım oranlar belirlemiş  Allah’u Teala, erkeğe iki pay, kıza bir pay. Kız yalnız olursa yarısını alır, iki ya da daha fazla olursa, mirasın üçte ikisini alır. Anne ve baba mirasın altı da birini alır. Ölenin çocuğu varsa, çocuğu yoksa , baba üçte iki, anne üçte bir alır. İşte karı kocanın payları, çocuk bırakmadan ölen kişinin anne bir kardeşleri varsa payları, Nisa yüz yetmiş altıda, çocuğu olmadan ölen kişinin, diğer kardeşlerin payları, hepsi detaylı olarak anlatılmış. Ve Nisa on üçüncü ayette şöyle buyurulmuştur;

“Tilke hududullah”,

“Bu, Allah’ın koyduğu sınırlardır.”

Mirasın sınırlarını burada Allah belirlemiştir.

“Ve men yuti illahe ve rasulehu yudhilhu cennatin tecri min tehtihel enhar”,

“Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu içinden ırmaklar akan cennetlere koyar”,

“Halidine fihe”,

“Sürekli orda kalmak üzere.” Diyor ki Allah;

“ve men ye’sillahe ve rasulehu ve yeteadde hudu dehu yudhilhu neran haliden fihe”,

“Kim Allah’a ve Rasul’üne isyan ederse, çizdiği sınırları aşarsa”,

o sınırlar Allah’ın mirasta belirttiği sınırlardır. Neyse, o. Çünkü , Allah’u Teala sistemini ona göre kurmuş. Onu kim aşarsa, “onu da ölümsüz olarak” , yani ölmemek üzere, “cehenneme koyar”, ölse kurtulur.

“Ve lehu azabun muhin”,

“Ona alçaltıcı bir azap vardır.”

Şimdi bu Allah’ın vasiyeti. Vasiyet neydi? Birisine, bir konu da, bir görev yüklemek. Bu Allah’ın Müslümanlara yüklediği görevdi.

“Yusi kumullahu”,

“bize vasiyet eder”

Birisi öldüğü zaman erkeğe iki, kıza bir pay diye. O zaman, ölene değil, değil mi? Yaşayana yüklenen bir görevdir. Geçen hafta okuduğumuz ayeti tekrarlayalım. Bakara süresi, yüz sekseninci ayet. Orada Allah’u Teala diyor ki;

(2/ Bakara 180.Ayet)

“Kutibe aleykum” yani

(4/ Nisa 11.Ayet)

Yûsîkumu’nun” bir değişik ifadesi bu,

“Allah size görev yüklerle,”

(2/ Bakara 180.Ayet)

“kütibe aleyküm”,

“size farz kılınmıştır”

aynı anlama geliyor. Bakara yüz seksen evet.

“Yusi kümüllahu”,

“Allah size görev yükler”, yok,

“kutibe aleykum, “yu’sikumullahu”(4/11) nun bir değişik ifadesi.

“Size Allah farz kılmıştır”

çünkü, Allah’ın yüklediği görev farzdır, değil mi?

(2/ Bakara 180.Ayet)

“Kutibe aleykum”,

“Size farz kılındı” ,

“ize hadara ehadukümül mevtu”

,”Sizden birisi daha yeni ölmüş”,

“ İn terake hayran”,

“Geriye hayır mal bırakmışsa”, “hayr”

burada mal anlamına geliyor, yani faydalanılan şey. “Mal” değil de, “hayr” denmiş olması önemlidir, bir takım haklar da bu işin içine girer o zaman.

“El vesiyyetu lilvalideyni vel ekrabine bil mağruf”,

“belli ölçülerdeki o vasiyet”

yani Allah’ın Nisa on bir ve on ikinci ayetinde Mü’minlere yüklediği görevi yerine getirmek size farz kılınmıştır. İçinizden birisi öldüğü zaman onun malını Allah’ın emrettiği şekilde mirasçılar arasında paylaştıracaksınız. Mirasçılara bu görevi yüklemiyor, çünkü mirasçılardan her hangi birisi ne kadar adil davranırsa davransın, herkesi memnun edemiyor ve o mirasçıların arasında bir soğukluk meydana geliyor. Hal bu ki, bir başkası devreye girdiği zaman soğuklukta meydana gelmez ve kimseye de haksızlık yapılmaz. Yani normalde yapılmaz, gene bir başkası da haksızlık yapabilir ama, aile içerisin de ailenin kendi içerisin de halletmesinden her zaman çok daha iyidir, zaten bu Allah’ın yüklediği bir görev. Mirası aile paylaştırmıyor, mirası dışardan mirasçı olmayanlar paylaştırıyor. Bu Allah’ın Müslümanlara yüklediği görevdir. Hem “Yu’sikumullah”daki emirdir Allah size emreder diye, ölene değil bu hem “kutibealeykum”daki emirdir. “El vesiyyetu” de Allah’ın Nisa süresindeki on bir, on ikinci ayetlerde ve yüz yetmiş altıncı ayetlerde yüklediği görevi yerine getirmek. Anne baba ve en yakınlar için yüklediği görevi yerine getirmek.

“Bil mağruf” diyor, “belli”,

“bilinen miktarlar da”, çünkü ne miktarda verileceği o ayetler de belli.

“Hakkan alel muttekin”,

“ Muttekiler üzerinde Allah’ın Hakkıdır”,

yani Allah böyle bir görevi muttakilere, Allahtan çekinenlere yüklemiştir.

(2/ Bakara 181.Ayet)

“Femen beddelehu”,

“Bu oranı kim değiştirirse”,

şimdi birçokları çıkıp kalkıp diyor ki, “canım işte o zamanın Mekke’sin de Medine’sin de kadınlara hiç pay vermiyorlardı. Peygamber de ne yapsın, işte bu kadar verdi. Şu anda şartlar değişti. Şöyledir, böyledir. Hatta belki televizyonda izleyenler olmuştur; bir akşam, bir hoca, “işte kız çalışıyor, erkek yatıyorsa, kıza iki erkeğe bir pay verilebilir, diye beni de aramışlardı belki hatırlayanlarınız olur. Bu böyle keyfi bir şey değil, diyor ki Allah,

“Femen beddelehu”,

“Kim o oranı değiştirirse”,

“Bagde ma semiuhu”,

” işittikten sonra”, işte ayeti dinliyor, işitiyor,

“feİnnema ismuhu alellezine yübeddilu nehu”,

“günahı değiştirenedir” diyor.

Oranlar değişmez. Oranların değişmez olduğunu, Allahu teala hem Nisa on dördüncü ayette hem burada tekrar tekrar bildirdi.

“İnnellahe semiun alim”,

“Allah işitir ve bilir”

Şimdi, işin bir tarafı bu, bu Allah’ın Müslümanlara yüklediği bir görev. Şimdi tekrar Nisa süresi on birinci ayetini açalım. Burada mirasın paylaşılmasıyla ilgili, Cenab-ı Hak diyor ki;

(4/ Nisa 11.Ayet)

“Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislü hazzilünseyeyn”,

“Evladınız konusunda Allah size, erkeğe iki kız payı emrediyor”, görev olarak vermenizi yüklüyor”.

“Fein kunne nise en fevgasneteyni”,

“Eğer kızlar ikiden fazlaysa”,

“felehunne sülüse ma terak”,

“üçte ikisi onlarındır”,

iki kıza da üçte ikinin verileceği, Bakara süresnin verileceği bu surenin yüz yetmiş altıncı ayetinden anlaşılıyor. Ondan sonra,

“Ve in kanet vahideten felehen nisf”,

“Kız bir tekse mirasın yarısı verilir”,

“Veliebeveyhi likulli vehidin minhumas sudusu mimma terake in kene lehu veled”,

“Anne babasını her birine geriye bıraktığından altıda bir verilir”, eğer şey, yanlış        mı?

“veli ebeveyhi…” haa,tamam!

“Eğer çocuğu varsa ölenin altıda bir verilir.”

“Fe in lem yekun lehu veledün ve verisehü ebevehu feliummihis sülüs”,

“çocoğu yokta annesi babası mirasçı kalmışsa anneye üçte bir, babaya üçte iki            verilir”,

“fein kane luhu ihvetün feliümmihis südüsü min beğdi vesiyyetin yusi bihe evdeyn”,

“ölenin baba bir kardeşleri varsa, anneye altı da bir verilir”, ondan sonra diyor ki,

“ min bağdi vasiyyetin yusi biha evdeyn”,

“min bağdi vasiyyetin yusi biha…”,

“ ölenin yaptığı vasiyetten sonra” ya da “borçtan sonra”

Şimdi burada bir vasiyetten daha bahsetti değil mi ayet? Bu kimin vasiyeti? Demek ki, iki türlü vasiyet var! Mirasla ilgili iki türlü vasiyet var. Bir Allah’ın yaptığı vasiyet; mirasın kime ne kadar pay edileceği? Bunun uygulanmasıyla ilgili kısım da Bakara, yüz seksen ve yüz seksen bir de. Bir de ölen kişinin daha önce yapmış olduğu bir vasiyet var. “O vasiyetten ya da borçtan sonra”, “o vasiyetten ya da borçtan sonra” “Vasiyette ve borçtan” sonra dediğimiz zaman burada başka bir şey var. Yani bu gün fıkıh kitaplarımız da açıp okuduğunuz zaman gördüğünüz vaziyet ya da size bu kelimeyi söylediğim zaman zihninizde çağrışan vasiyet değil bu. Bu, başka bir vasiyet. Bunun ne olduğunu ilgili ayetlerden anlayacağız. Bizim bildiğimiz vasiyet nedir? Kişi ölmeden önce malının bir kısmını şuna şuna şuna verir. Fıkıh kitapların da bu üçte biri geçmez diye yazar, çok zayıf delillere dayanılarak o delillere varılmıştır. Tabi ayetlerde iyi anlaşılmayınca doğru bir sistemmiş gibi günümüze kadar gelmiş.

Burada, “vasiyetten veya borçtan sonra”, bakalım burada nasıl , “veya” kelimesini yazmışlar mı? Efendim? On birinci ayette? Burada “ve” demiş vasiyetten ve borçtan sonra, çünkü “veya” dediğiniz zaman işin içinden çıkamazsınız, mevcut bilgi birikimiyle işin içinden çıkamazsınız. Ama İnşallah bu akşam ben size anlatacağım. “Veya” olması gerektiğini “ve” olamayacağını göreceksiniz. Peki, niye “ve”,” veya” deniyor? Çünkü ölmeden önce insanların bir takım yerlere vasiyette bulunabileceği kabul edilmiştir. Önce vasiyet mi yerine getirilir? Borçlar mı ödenir? Önce borçlar ödenir. Ama burada önce “vasiyet” kelimesi geçiyor, değil mi? önce “vasiyet” kelimesi geçiyor. Peki, o zaman, niye “önce borçlar” da, “vasiyet” değil? Bakın, yani demek ki burada bir problem var değil mi? Ayet-i kerime, “önce vasiyet” diyor “veya borç” diyorsa, bizim fıkıh kitaplarında yazılanda da “önce vasiyet” şey pardon, “önce borç” sonra “vasiyet” diyorsa, burada bir problem vardır. Çocukluğumuzda bize ezberlettikleri mirasla ilgili bir şiir de şudur; geçen hafta onu söylemiştim, şöyle bir şiir ezberletmişlerdir. Hakikaten o kadar güzel şiirler haline getirmişler ki bir kere ezberliyorsunuz daha da unutmuyorsunuz. Diyor ki; “terikeyi meyyite hukuka erbeate taalluk eder, teçhizi tekvin gadayidiyun tenfizi  vesaye kısmet beynel verese” çok açık bir Türkçeyle,

“ölünün bıraktığı mallara dört hak taalluk eder. Onunla ilgili dört hak vardır. Önce ölen kişi kefenlenir, defin edilir . İkinci sırada borçlar ödenir, üçüncü sırada vasiyetleri yerine getirilir, dördüncü sırada artan kısımdan miras paylaştırılır.”

Şimdi burada bakıyorsunuz ki, ayette ters bir şey var. Önce “vasiyet” diyor “ve” demiyor “veya borçlar” diyor. Niye böyle? İşin içinden çıkamayınca “ve” diye tercüme ediyorlar bu şeyleri, problemleri görmüş olalım diye söylüyorum. Şimdi burada iki çeşit vasiyeti gördük değil mi? Birisi; Allah’ın yaptığı vasiyet. O nedir? Bakın ölümden sonrasıyla bir alakasının olmadığını görüyorsunuz. Haşa Cenab-ı Hakkın ölmesi diye bir şey söz konusu değildir. O zaman yüklediği bir görev. O bir kişi öldüğü zaman Müslümanlar onun malını nasıl paylaştırılacaklar? İkinci vasiyet de; ölen kişinin vasiyetidir. Ölen kişinin vasiyeti ne? Bu öyle bir vasiyet ki, ölen kişi onu yapmak zorundadır. Ölen kişi yapmak zorun da. Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şerifi var; “ Bir kişinin vasiyet edeceği bir şey varsa, iki günden fazla onu yazmadan durması helal değildir.” Mutlaka yazması lazım. Peki ne bu? Şimdi işte bu gün okuyacağımız ayetten onu anlayacağız.

(2/ Bakara 182.Ayet)

“femen hafe min musin cenefen ev ismen fe esleha beynehum fela isme aleyh”,

“vasiyet eden bir kişiden kim korkarsa”

şimdi burada vasiyet eden kişi ölmüş değil hayatta, bir adam vasiyette bulunuyor, buradaki “min musin” kelimesi Arapça bakımından, bir önceki ayetteki vasiyetle ilişkili değil. Onunla ilişkili olsaydı, “minel musi” derdi, elif lam’lı olurdu, orayla bağlantı kurulurdu. Burada elif lam’lı değil. Tıpkı, Nisa on bir ve on ikinci ayetin başındaki vasiyet; Allah’ın yaptığı vasiyet, ikincisi; ölenin hayatta iken yaptığı vasiyet. Şimdi burada işte o ölenin hayattayken yapacağı vasiyetten bahsediyor.  Ölmüş olarak kabul etmeyin lütfen, adam hayatta. Zaten kabul edemezsiniz ederseniz, ayeti anlayamazsınız

“femen hafe min musin” ,

“vasiyet eden kişiden, birisi korkarsa”,

“cenefen”,

“başka tarafa meyletmesi”,

“ev ismen” ya da

“günaha girmesi” Adam yanlış yapıyor.

“feesleha beynehum”,

“onunla vasiyet edilenler arasında sulh yapar aralarını bulursa”,

“fela isma aleyhi”

“onun üzerine bir günah yoktur”

Şimdi bak bizim geleneksel vasiyette, birisine vasiyette bulunuyorsan, vasiyette bulunan kişi hak iddia edebilir mi? Yani adam birisini bir tane apartman dairesi vasiyet etse, öbürüne de ben öldüğüm zaman şu süpürgeyi de ona verin dese, kendisine süpürge vasiyet edilmiş olan kişi, apartman dairesi vasiyet edilen kişiye karşılık, “ bana haksızlık edildi diyebilir mi?”diyemez. Kardeşim senin hakkın yok ki ne yapıyorsun? Ama bakın burada vasiyette bir haksızlık söz konusu. Onun için,

“Femen hafe min musi cenefen”

“Vasiyet eden kişi”,

önceki ayetlerle ilgisi yok, yani bu Allah’ın yaptığı vasiyet değil, insanların yaptığı vasiyet. Her hangi bir vasiyet eden kişinin, “başka tarafa meyletmesinden ” ya da “günaha girmesinden korkarsa” nasıl günaha girer vasiyet eden kişi? Yok! Bu vasiyet borç ikrarıdır. Borç ikrarıdır. Birisine borcun var, çekin senedin bir şeyin yok, öldüğün zaman nasıl ispatlanacak? Alacaklı ispatlayamaz, mirasçılar da vermez. O zaman kendisi bir yere yazarsa, bir de şahit de tutarsa tamam. Alacakların hakkı olur mu? Borç itirafı en güçlü delildir. Ama ispata sıra geldiği zaman birisi şahitleri suçlayabilir işte, “bu yanlış konuşuyor” falan diyebilir. Ama itiraf, adam bir yere yazar, itiraf ederse bu en güçlü delildir. Kimse burada sesini çıkaramaz. Peki, haksızlık yapabilir mi, borç itirafında bulanan kişi? Birisine olan borcunu itiraf eder, öbürüne itiraf etmez, değil mi? Birisine yüz lira borcu vardır öbürüne elli lira borcu vardır. Elli lira borcu olana, “yüz lira borcum var” der; yüz lira borcu olana der ki, “seksen lira borcum var.” Sizde bunu bilirsiniz, olabilir bunlar, olabilecek şeyler. Araya girip, arayı düzeltirseniz size bir günah yok. Nasıl düzeltiyorsunuz? Bir nokta da anlaştırırsınız bunları. Evet, bunların da borçları belli, maruf miktar da, ama bu Allah’ın koyduğu bir kural değil. Bu insanlar karşılıklı konuşup anlaşabilecekleri bir şeydir. O zaman araya birisi girer, o vasiyet eden borçluyla kendi lehlerine vasiyet yapan alacaklıları karşılıklı olarak anlaştırır. Burada illa da herkes borcunu tam olarak alacak diye bir şey yok. Bir nokta da anlaştırır, “ya sen şöyle fedakarlık yap, sen bunu yap, sen bunu yap” der. Buradaki oranlarda iniş çıkışlardan dolayı araya girene bir günah yok. Ama, eğer mirasta oranlar da oynanacak olsa günah var, çünkü mirastaki oranları Allah koymuştur , bu insanların alacaklarıdır, kişiler karşılıklı konuşmayla, biraz birisi fedakarlıkta bulunur, biraz birisi şey yapar, orta noktada anlaştırır. Anlaştıran kişiye bundan dolayı günah olmaz.

Katılımcı: hocam, vefat ettikten sonra vasiyet bıraktığı kişi bunu..

Abdulaziz Bayındır: Yok, yok vefat ettikten sonra değil, hayatta. Şimdi kendimden örnek vereyim. Benim birkaç kişiye borcum var. Onlardan birisi için, borcumdan daha fazla bir itiraf da bulunuyorum, birisi için daha az. Şimdi Yahya bakıyor, “bu hoca haksızlık ediyor, ben biliyorum bu böyle değil.” O zaman araya giriyor, benimle o, çünkü onlarda haksızlık olduğunu biliyor, birisini gelip araya sokuyorlar. Hatta belki bilmeyebilir de. Gelir birisi der ki, “ Ya bak benim bu kadar şeyim var, itiraf etmiyor adam”, “Öbürü der ki, “buna biraz fazla yapıyor” der, o zaman birisi araya girer bizi anlaştırır, bak daha ölüm söz konusu değil. Öldükten sonra bu bir borç itirafı olduğu için, şimdi vasiyetten veya borçtan sonra meselesi anlaşıldı mı? Vasiyet bu ne, bu vasiyet nedir? Borç itirafıdır değil mi? İkisinden birsisi oldu mu yeter. Ya vasiyet yapmış olursunuz ya da zaten ispatlı, şahitli, senetli bir borcunuz vardır. İkisi de aynı, ya o, ya o. Öyle değil mi? vasiyet şeklinde de olabilir, senet şeklinde de olabilir. Dolayısı ile vasiyet ayrı borç ayrı değil ayette, onun için “veya” diyor. Sadece ispat şekilleri farklı. Birisinde yazmışsınız şahidiniz yok, belge yok, şu yok, bu yok. Eğer siz itiraf ederseniz adam alacak yoksa alamayacak. Buna vasiyet diyoruz. Bir başkası da ispatlı şahitli. Peki, ispatlı şahitli borç nerde yazılı? Bakara iki yüz seksen iki de. Diyor ki, Allah’u teala bu ayette;

(2/ Bakara 282.Ayet)

“Ya eyyühellezine amenü ize tede yentüm bideynin ila ecelin müsemmen      fektubuhu”,

“ belli bir süreye kadar karşılıklı borçlanırsanız onu yazın” ondan sonra,

“vel yektub beynekum katibun bil adl”,

“aranız da bir yazıcı tam adil olarak yazsın”,

“ve la ye’be katibün en yektube kema allemehullahu felyektub”,

“her hangi bir” herkes yazı bilmiyor ya, bilse bile herkes usulüne uygun yazamaz. o zaman, “o yazan kişi de” diyor, “yazmaktan kaçınmasın, yazsın” çünkü hak bu, adamın hakkı zayi olacak. Bir katib-i adl, işte noterlik buradan çıkmıştır. Katib-i adl derlerdi eskiden.

“velyümlilillezi aleyhil hakku vel yettegillehe rabbehu ve la yebhas minhu şey e”,bak          “üzerindeki hakkı yazdırsın” ,borçlu hakkı yazdırsın”, borçlu hakkı yazdırdığı için itiraf oluyor.

“Allahtan korksun da, borçtan bir şeyi azaltmasın”

işte bu azaltırsa ya da birisine fazla verirse araya birisinin girmesi gerekecek, tamam mı? Peki adam böyle yazıyla tespit edilmemişse bir çok borçlar öyle değil mi? Öyleyse bunu vasiyette Peygamberimiz (SAV) vasiyet etmesi gerekirken etmezse iki günden fazla durursa günaha gireceği söylüyor. Hem günaha gireceğini söylüyor peygamberimiz hem de kendisi vasiyet etmeden vefat ediyor. Şimdi bizim bunu genel vasiyete hamlediyorlar. Birine borcunuz varsa yazarsınız. Rehin vermişseniz yazmanıza da gerek yok. Çünkü bak diyor ki, o Bakara, iki yüz seksen üç’te,

(2/ Bakara 282.Ayet)

“ve in küntüm ala seferin ve lem tecidu kiteben ferihenun mekbudah”,

“yolcusunuz yazacak kimse bulamadınız rehin verin” diyor.

Borcu sağlama bağlayacaksınız. İşte bu sağlama bağlanmış borçlar “deyn”, o miras ayetinde, “deyn”, “borç” diye geçiyor, vasiyetle belirlenmiş olanlara “vasiyet” deniyor. İkisi de borç, her ikisi birden olmayabiliyor. Adam sadece itirafta bulunmuştur önce o borcu ödenir. Ya da sadece belgeyle sabitlenmiştir, tamam. Peki, belgeyle sabitlenmemişse şahitlerle ispata gerekirse bunu ne yapmak lazım? Onun için de şeye bakmak lazım, Maide süresinin yüz altıncı ayetine, dikkat ediyor musunuz? Kur’an-ı Kerimdeki Metodoloji’ye uyduğunuz zaman en küçük nokta atlanmıyor ve asırlarca çözülmemiş problemler şöyle yukardan su akar gibi çözülüyor. Bak ne diyor Allah’u teala burda  yüz yirmi dördüncü sayfa ;

(5/ Maide 106.Ayet)

“ya eyyühellezine amenü şehedetü beyniküm ize hadara ehadekumul mevtü hinel   vasiyye” ,

“aranızdaki şahitlik şöyledir; içinizden birisine ölüm gelip çatmış”

burada da “hadaral mevt” var, geçen hafta okuduğumuz bu hafta en başta okuduğumuz ayette de var. Onunla bunun farkı, orda “geriye mal bırakmışsa” dediği için adamın öldüğünü anlıyoruz, burada henüz mal bırakmadığı için şimdi ölmediğini anlayacağız, biraz sonra bakın, yani Arapça açısından söylüyorum çünkü bazıları ister istemez bunu soracaktır.

“ Ya eyyühellezine amenu şehedetu beyniküm ize hadara ehadekumul mevtu hinel             vesiyye” ,

“vasiyyet sırasında”, vasiyet sırasında çünkü adam şey yapacak borç ikrarında            bulunacak,

“isnani zeva adlin minkum”,

“sizden güvenilir iki kişi”,

iki Müslüman yani kadın mı erkek mi? kadın mı erkek mi? fark etmez, fark etmez. Şimdi şahitlik konusunda da ayetler bütünüyle ele alınmadığı için kadınla erkler arasında şahitlikte farkı ortaya konur. Bu da çok ciddi bir problemdir. Onu bu akşam anlatmayacağım isteyenler onu bizim , DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR kitabındaki –Kadınların Şahitliği – bölümünü okuyabilirler.

“Ev aharani min gayrikum “,

“ ya da sizden olmayan iki kişi”,

Gayr-i Müslim de olabilir. Mesela, bizim fıkıhta, Gayr-i Müslimlerin şahitliği kabul edilmez. Gayr-i Müslim’in aleyhine, Müslüman’ın lehineyse kabul edilir. Müslümanın aleyhineyse kabul edilmez. Hal bu ki burada ölen Müslüman, diğerleri de Müslüman. Başkaları da olabilir, iki kişi ne zaman?

“in entüm daraptum fil ard”,

“yolcuysanız,yolculuk sırasındasınız”,

“fe esabetkum müsibetul mevt” ,

“başınız ölüm musibeti geldi”,

ölümcül bir hastalık içerisindesiniz yada kaza olmuş ne ise, yani işte ölmek üzeresiniz. İşte borcu da itiraf etmesi lazım, o zaman şahitler gerekiyor. İlla Müslüman bulacağım diye şey yapma, iki tane Gayr-i Müslim de olabilir. Ondan sonra bunlar şahit oldu mu bunlar yolculuk sırasında? Şimdi gelecekler, önce mirastan o vasiyet alınacak değil mi? Yani ölenin itiraf ettiği borç çıkarılacak. O borcun çıkarılması için mirasçılar ispat isteyecekler değil mi? ispat et ondan sonra al kardeşim diyecekler. Burada diyor ki, bir psikolojik ortamda meydana getiriyor Allah’u Teala,

“tehbisunehume min beğdis salah”,

“namazdan sonra onları alıkorsunuz” diyor o iki tane şahidi, namaz kılarsınız namazın arkasından,

“feyuksiman” ,

“ikisi de yemin ederler” ,

“billahi”, “billahi” diye

“yemin ederler”

“billahi”,

“inirteptüm”

“eğer şüpheleniyorsanız”,

o şahitlerin şahitliğinden “burada bir oyun var, bizim yakınımız öldü, bunlar iki kişi şahit gibi ortaya çıkarak bizden mal kaçırmaya çalışıyorlar” diye bir şüpheniz varsa alıkoyar, yemin ettirirsiniz yoksa normaldeşahitlere yemin ettirilmez.

“feyüksimani billahi”

“ billahi diye yemin edenler“,

“inir teptüm la neşteri bihi semenen”,

“ biz bununla bir bedel almıyoruz”,

yani bizim bundan bir faydamız yok

“velev kaneze kurba”,

o lehine vasiyet yapılan kişi, alacaklı olan kişi  benim yakınım bile olsa

“bundan benim bir menfaatim yok, diye yemin ederler.”

”ve la nektumu şehadetenallah”,

“ Allah için yapılan şahitliği de gizlemiyoruz”,

“ inni izen leminel asimin” ,

“öyle yapacak olsak elbette günahkar oluruz”

Şimdi burada bu özel bir durum olduğu için normal Bakara iki yüz seksen iki deki öyle şahitlerle normal bir şekilde tespit edilmemiş bir yolculuk sırasında olağan üstü bir durumda olduğu için, o kişide yolculuk sırasında ölmüş, burada mirasçıların da hakkının korunmuş, onlara da bir savunma hakkı tanınıyor. Diyor ki, burada Allah’u teala,

(5 / Maide 107.Ayet)

Fe in usire alâ ennehumâstehakkâ ismen” ,

“eğer hissedilirse bunlar bir günaha girdiler”

Bunlar elinizde bir şey var, bir tercih etmenizi gerektiren bir emare var, bakıyorsunuz ki burada bir oyun oynanıyor, iki tane şahitle bizim vefat eden  yakınımızın malını başka tarafa kaydırmaya çalışıyorlar.

“fe âharâni yekûmâni makâmehumâ minellezînestehakka aleyhimul evleyâni”,

“o iki şahidin aleyhine hak talep ettiği kişilerden”

yani o mirasçılardan iki kişi kalkar, bu aynen Matemetik gibidir, yani eksi iki a, artı iki a birbirini götürecek şimdi tıpkı Matematik gibidir. Zaten kuran böyledir. Diyor ki, şimdi onlar iki kişi şahitlik ettiler, olağanüstü şartlar falan filan, bu defa bunların bir oyun peşinde olduğu anlaşılıyorsa, ölenin mirasçılarından iki kişi kalkar, bu defa onlar karşı şahitlik ederler,

“fe yuksîmâni”,

“yemin ederler” onlarda yemin ediyor, çünkü o etti ya,

“billahi”,

“Allah’a yemin ederler” , ondan sonra şöyle derler,

“le şehâdetunâ ehakku min şehâdetihimâ “

”bizim şahitliğimiz onların yaptığı şahitlikten daha gerçeğe yakındır” Niye?

“ve ma’tedeynâ,”,

“biz kimsenin hakkını hak talep etmiyoruz ki”,

onlar bizim ölen yakınımızın malından talep ediyorlar. Biz kimseden bir şey talep etmiyoruz.

“innâ izen le minez zâlimîn”,

“öyle yapsak zalimlik yapmış oluruz” derler.

Böyle diyerek bunlar o iki şahidi etkisiz bırakmış olurlar. Şimdi bu da bakın olağanüstü durumda vasiyetten bahsediyor. Ama, objektif şekilde yapılıyor, bu da bir borç itirafı değil mi? Ölmek üzere olan bir kişinin. Şimdi işte burada, o mirasçıların durumlarını bilmiyorlar yani bilseler, bile bile haksızlık yapıyorlarsa tabi ki onun hesabını verecekler, Cenab-ı hakka karşı. Yoksa başka ne yapacaksınız? Yani siz ne kadar iyi hakim olursanız olun, siz, elinizdeki delillere göre ancak hüküm verebilirsiniz. Başka bir şey yapamazsınız. Peygamber (sav) diyor ki; “ Bana geliyorsunuz, davalarınızı getiriyorsunuz, bende tıpkı sizin gibi bir insanım” diyor, “olabilir ki, sizden biri kendisini çok güzel savunur, haksız olduğu halde, kendini haklı çıkarır, öbürü savunamaz, ben anlayamadığım için, o haksız lehine hüküm veririm” diyor. “Eğer böyle bir şey yaparsam bilin ki, elinize bir kor ateş vermişimdir”, Peygamber hükmetti diye falan, benim hakkım zannetmeyin. İster alın, ister bırakın. Nedir? Hakim ancak, objektif kurallara göre hükmeder. Gerçeği ancak Allah bilir. İç yüzünü bilmek mümkün değil ki. Dolayısı ile, olabileceğini yaparsınız daha fazlasını yapamazsınız. Burada da o anlatılıyor. Şimdi tekrar Bakara yüz seksene geliyoruz.

Yahya Şenol:min bağdissalati” cenaze namazından sonra

Abdulaziz Bayındır: “min bağdissalati” cenaze namazından sonra olmaz. O cenaze olsa namazı olsa hepsi orda olması lazım. Kaldı ki, Kur’an-ı Kerim de cenazeye namaz denmez. Neydi ayeti o cenazeyle ilgili ayet?

(9/ Tevbe 84.Ayet)

“Ve lâ tusalli alâ ehadin minhum mâte”

o, “salli ala” ile geçiyor, “es salat” şeklinde geçmiyor, dua manasındadır o. Mesela, “salli ala muhammed”,deniyor değil mi? “Muhammed’e salat et!”( sav) o bir dua değil, şey af edersiniz, namaz değil, cenaze namazı, namaz değil, cenaze namazı bir duadır. Duadan ibarettir. Dolayısı ile, “min bağdissalati” cenaze namazından sonra değil.

Enes Alimoglu: “İstagfir lehum ev lâ testagfir lehum,”

Abdulaziz Bayındır: Evet,

 

(9/ Tevbe 80.Ayet)

“İstagfir lehum ev lâ testagfir lehum”  ayet-i kerimesinde de bu ölen kişi için,

“Allah’ın bağışlamasını, dilemektir.”

Şimdi sonuca geliyoruz bir, özet yapayım, gerçekten çok zor bir konu. İki türlü vasiyet var, Nisa süresi on birinci ve on ikinci ayetlerde, birincisi; Allah’ın yaptığı vasiyet ki, bir kişi öldüğü zaman Müslümanlar, yani bu Allah’ın yüklediği bir görev manasında vasiyet, Müslümanlar mirası nasıl pay edecekler? Allah burada ki paylara hiç dokundurmuyor, neyse o. Kim buna dokunursa, “cehennemi hak eder” diyor. Birde insanların yaptıkları vasiyet var, insanların yaptıkları vasiyet bir borç itirafıdır. Neden borç itirafıdır diyorsunuz? Çünkü şu ayette diyor ki Allah,

(2/ Bakara 182.Ayet)

“Fe men hâfe min mûsın cenefen ev ismen” ,

“vasiyet eden bir kişinin başka tarafa meyletmesinden “ ya da

“günaha girmesinden kim korkarsa”,

işte günaha girmek, başka tarafa meyletmek ancak borç itirafında olur, başka şeyde olmaz. Yoksa bizim bildiğimiz geleneksel vasiyette, “bana niye az vasiyet ettin? Şuna niye çok vasiyet etin?” dava açmaya hakkı olmaz. Bundan dolayı Peygamberimiz(sav); “vasiyet edecek bir şeyi olanın, iki günden fazla, onu yazmadan yatması helal değildir” buyuruyor.

Katılımcı: Borcu olan.

Abdulaziz Bayındır: Borcu olan, borcu olan demektir. Borcu olmadığı zaman vasiyeti yazması  diye bir şey söz konusu değil. Bundan dolayı Nisa, on birinci ve on ikinci ayette “vasiyetten veya borçtan sonra” diyor. Şimdi o borç dediğimiz, Bakara iki yüz seksen ikinci ve iki yüz seksen üçüncü ayete göre belgelenmiş borç.

Katılımcı: Hasta masta değil..

Abdulaziz Bayındır:    Hastalık masta değil zaten. Yo yo hastalık söz konusu değil, hastalıkla bir alakası yok, o hastalık durumu özel hal. O yolculuk sırasın da hastalanıyor, ölmek üzereyse, orada mecburen iki kişi şahit tutuyor. Öyle noter tutmak yazdırmak, bakın Bakara iki yüz seksen iki de bir katip tutup yazdırıyorsunuz ayrıca şahit getiriyorsunuz ve siz söyleyip yazdırıyorsunuz. Ama yolculukta yazdırmak yok nerde yazacak imkan bulacaksınız yani yolculuğun özel şartları var. O bütün şeyler şartlar oluşmadığı için de onun özel bir yargılama usulü var. İşte şahitlerin o iki kişi şahitleri dinleniyor, ölenin yakınlarından iki kişi kalkıyor onların yanlış söylediğini söylüyor, onları nötürleştiriyor ve mallarını kurtarıyorlar. Dolayısıyla şimdi burada yine Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun, bu dersleri çok sayıda da ilim adamı dinliyor iyi Arapça bilen insanlar dinliyor, onlar için şunu söylemek zorundayım, içiniz de de, iyi Arapça bilenler var biliyorum. Burada şu çok önemli, lütfen buna çok dikkat edelim, “Fe men hâfe min mûsın”, eğer önceki ayetlerle ilişkisi olsaydı  “minelmusi”olurdu, elif lam olurdu mutlaka. Onun için bu “min mûsın” Nisa süresinin on birinci ayetin içerisindeki borç itirafında bulunan kişinin yaptığı ölmeden önce yaptığı şeyden bahsediyor.

Katılımcı: Her hangi bir borçtan bahsediyor.

Abdulaziz Bayındır: Her hangi bir borçlu, borç itirafın da bulunuyor. Bakara iki yüz seksen ikinci ayetteki gibi, belgelenmiş bir borç değil bu. Belgelenmiş olsa zaten gerek yok. Ona da itiraf zaten oda belgeleniyor, “benim şuna, şu kadar var” şahitlerle falan yazdırıyorsunuz. Şimdi, adam borç itirafında bulunurken birisine haksızlık yapılabilir. O zaman araya girilir, anlaştırılır. Orda anlaştırırken oranlara dikkat etmek gerekmez. Ama mirasta oranlara dikkat etmek gerekir. Mirasta müdahale ettiğiniz zaman, Bakara yüz seksen birinci ayete bakalım lütfen

(2/ Bakara 181.Ayet)

“Fe men beddelehu ba’de mâ semiahu fe innemâ ismuhu alellezîne yubeddilûneh”,

“o mirastaki oranları kim değiştirirse günahı değiştirenedir” diyor,

ama borçlardaki miktarlarda değişiklik yapılabilir, çünkü vasiyet eden burada, alacaklar orda hepsi bir arda. Ondan dolayı burada diyor ki,

(2/ Bakara 182.Ayet)

“Fe men hâfe min mûsın cenefen ev ismen fe aslaha beynehum”

yani bir vasiyet eden kişi alacaklılarına karşı haksızlık edilecek diye araya giriyor, aralarını buluyor, miktarlarla oynanabilir;

“biraz sen fedakarlıkta bulun, biraz da sen, biraz sen”,

burada günah yok. Çünkü burada miktarları Cenab-ı Hak bildirmemiş siz kendi aranızda anlaşabilirsiniz. Araya da birisi girip anlaştırabilir, ama miras oranlarıyla oynanmaz.

Katılımcı: Araya girene sevap var mı?

Abdulaziz Bayındır:  Orada tabi ki sevap var, araya girene tabi ki sevap var. Ondan sonra diyor ki Allah’u Teala,

“innallâhe gafûrun rahîm”,

“Allah gafur ve rahimdir”

böylece inşallah anlatabilmişimdir. Ama Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler ediyorum, çok şükrediyorum, gerçekten benim bildiğim kadarıyla bilmiyorum, yani kitaplar da doğruyu söylüyorsa, bu ayetler herhalde ilk defa doğru anlaşılmış oldu, sonsuz şükürler olsun Allah’u Tealaya. Evet, ikinci bölümde devam ederiz inşallah.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
760 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
761 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
762 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007