Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır

7 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzubillahi Mineş şeytanir Racim, Bismillahirrahmanir Rahim

Elhamdulillahir Rabbil Alemin ves salâtu ves selâmu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün 7 Şubat 2012. Abdulaziz Hocamız, Umre seyahatinde olduğu için, bugün kü Sohbeti birlikte yapacağız. Cenab’ı Hakk’tan bu sohbetimizi, verimli, bereketli ve hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Geçen haftaki Hocamızın Sohbet’inde Sadaka konusu konusu üzerinde duruldu.

İnfak ve Sadaka’nın önemi anlatıldı. Ve özellikle Sadaka ile infak ile, faiz arasında, kısa bir karşılaştırma yapıldı. Bu derste de mümkün mertebe, aynı konular üzerinde duracağız. Ekranda da sanıyorum görebiliyorsunuz, dersin akışını şöyle düzenledik.

Birinci olarak, İnsan ve İktisadi Hayat. Ekonomik Hayat üzerinde kısaca durmaya çalışacağız.

İkinci olarak, bununla ilintili İnsan ve Din

Üçüncü olarak, İslam’ın, İslam Dini’nin Gönderiliş Amacı,

Dördüncü olarak, İslam’ın Mal’a verdiği önem, Değer

Beşinci olarak, Mal Edinmede Temel İlkeler Nelerdir?

Buradan hareketle, işte Meşru olan mal edinme yöntemleri, tabi bunlara kısaca temas edeceğiz. Yoksa bunların herbiri ayrı birer ders konusu. Batıl Mal Edinme yolları, buradan hareketle, Ticaretin Temel İlkeleri ve konumuzu, sohbetimizi, Faiz Yasağı ve Faiz Yasağının İhlali‘nin Kur’an’ı Kerim’deki Allah’u Teala’nın, faiz yasağına uyulmamasının, bugünkü insanlığın karşılaştığı, ekonomik krizler üzerinde durup, sohbetimizi bitireceğiz inşaallah.

Malumunuz, Bakara Suresi’ni, yani Kur’an’ı Kerim’in ikinci suresinin 21. Ayeti, ellerinizde Kur’an’ı Kerim’ler var. Ben belki biraz hızlı gidebilirim ama ekranda nasıl olsa numaralarını görüyorsunuz Ayet numaralarını.

Bakara Suresi 2:21. Ayet’te Yüce Allah şöyle buyuruyor: (04.04 dk. burada ilk başta nâsu’budû yu yanlış okudu ve sonra düzeltti, onun için Ayeti tekrar yazmadım. )

Bakara Suresi 2:21. Ayet’te, “Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezi halekakum vellezine min kablikum leallekum tettekûn – Ey insanlar, Rabbinize kul olun“. Kulluğu sadece Rabbinize yapın. O Rabb ki “Halekakum vellezine min kablikum – sizi de, sizden öncekilerini de yarattı. Umulur ki, bu kulluğu yapar da korunursunuz.” ve işte  O Rabb ki, devam ediyor ikinci ayette:

Bakara Suresi 2:22 Ayet: “Ellezi ceale lekumul erda firâşev – yeryüzünü sizin için bir döşek yaptı”.  “ves semâe binâe – gökyüzünü bir tavan yaptı”, “Ve enzele mines semâi ma en – Sema’dan su indirdi”. “fe ahrece bihi mines semerâti – ve o su ile yeryüzünden her türlü ürünleri çıkarttı”. Ne diye?  “rizkal lekum – size rızık olsun diye”! Gökten su indirdi, yerden rızıklar çıkarttı. “Fe lâ tec’alû lillâhi endâdev ve entum ta’lemûn – siz bunu, bu işin böyle olduğunu bildiğiniz halde, bile bile Allah’a başka endatlar, başka ortaklar koşmayın, başka ortaklar kabul etmeyin”.

Ve yine A’râf Suresi 7:10. Ayetinde, yine konumuzla ilgili olarak; “Ve le kad mekkennâkum fil erdı – sizi yeryüzüne yerleştirdik”, “ve cealnâ lekum fihâ meâyiş – ve o yeryüzünde yaşayabileceğiniz, sizin yaşamanıza, hayat sürmenize yarayacak şeyleri kıldık, yarattık”. “kalilem mâ teşkurûn – ne de az şükrediyorsunuz“, kadrini kıymetini bilmiyor sunuz bu kadar nimetin, bu kadar ikramın.

Buraya kadar ki okumuş olduğumuz Ayet’i Kerime’lerde Yüce Allah genel olarak, insanoğlunu yarattığını, insanoğlunun ancak ve ancak kendisine kulluk etmesinin gerekli olduğunu. Fakat konumuzla ilgili tarafına baktığımız zaman, insanoğlunu yeryüzene yerleştirdiğini ve yeryüzünde de insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için, hertürlü imkanı, rızkı yarattığını Yüce Allah bize buyurdu.

Şimdi biraz daha somutlaştırıyor Yüce Allah, bu bölümde. Hani Adem (a.s.)’ın kıssası var ya. Adem (a.s.)’ın kıssasını, konumuz açısından bu gözle okuduğumuz zaman, az önceki o genel ilkeleri, genel prensipleri biraz daha somutlaştırıp Adem (a.s.) üzerinden bizlere örnek ile anlattığını görüyoruz. Ne diyor Yüce Allah?

Burada ayet numarası okunmuyor

Bakara Suresi 2:35 “Ve kulnâ yâ Ademuskun ente ve zevcukel cennete – biz dedik ki, ey Adem sen ve eşin şu bahçeye yerleşin”, “Ve kulâ minhâ rağaden haysu şi’tumâ – oradan dilediğiniz yerden, dilediğiniz kadar yiyin“. Bakın hemen Allah’u Teala yerleştiriyor, bir dünya diyelim, bir yere, insanoğlunu, yerleştirdiği an, çünkü hayatını sürdürebilmesi için önce yemesi lazım, ve yiyiniz diyor Cenab’ı Allah. Ama imtihan da var. “Ve lâ takrabâ hâzihış şecerate fe tekûna minez zâlimin – Fakat şu ağaca da yaklaşmayın, eğer yaklaşırsanız, yanlış yapanlardan olursunuz”. Tabi Yüce Allah, her türlü rızkı, insaoğluna ikram ettiğini söylüyor. Ama aynı zamanda da, hani Mülk Suresinin 2. Ayeti, nasıldı?

(bu arada 1. ayeti hızlı bir şekilde okuyup, geçiyor, ben de yazmıyorum)

Mülk Suresi 67:2 Ayet, “Ellezi halekal mevtâ vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ” Allah’u Teala yaradılışın, yani insanoğlunu yaratmasının temel sırrını veya espirisini de O Ayet’i Kerime de bizlere bildiriyor. Yani, “Ellezi halekal mevte vel hayâte – Hayatı ve Ölümü yarattı ki”, ” li yeblüvekum eyyukum ahsenu amelâ – hanginizin daha güzel amel yapacağını tespit etsin, imtihan etsin” diye. Dolayısıyla bu imtihan da, bakın dikkat edersek, Adem (a.s.) ve Havva annemiz ile başlıyor. Yani bir imtihan, hiç yesen olur, yemesen olur o ağaçtan. Ama imtihan orada başlıyor. Fakat yine biz konumuza dönersek; İktisadi hayat, Adem ve Havva ile başlıyor. Yani yeme-içme meselesi. Çünkü iktisat, nedir iktisat? Nasıl tanımlıyorlar, var mı içimizde iktisatçı? Nuri bey, nasıl tanımlıyorlar iktisadi.

İktisat: Mevcut kaynakların, en güzel, en verimli şekilde nasıl değerlendirilebileceğini ele alan, inceleyen bilim dalı. Bilim! E peki, mevcut kaynaklar, birinci olarak nerede nerelerde harcanıyor? Yeme-içme de. Başlangıçta yeme-içmede kullanılıyor. Dolayısıyla iktisadın da birinci meselesi, insanoğlu nasıl doyar. Dolayısıyla hayatını nasıl sürdürebilir? İşte yine Cenab’ı Allah, Adem babamız ve Havva annemizin kıssasına devam ederken;

Bakara Suresi 2:36 “Fe ezellehumeş şeytânu anhâ fe ahracehumâ mimmâ kânâ fih – fakat şeytan rahat durmadı. Onların ayağını kaydırdı”, “fe ahracahumâ mimmâ kânâ fih – o bulundukları o cennetten, o bahçeden onları çıkardı”, “Fe kulnâ – Biz de dedik ki” Yüce Allah buyuruyor; “ihbitû ba’dukum li ba’dın aduvv – ininiz oradan birbirlerinizin düşmanı olarak ordan ininiz” ama asıl konumuz “Ve lekum fil erdi mustekarruv ve metâun ilâ hıyn – orada ve yeryüzünde belli bir süre yaşayacaksınız” yaşayacaksınız, “Ve metâun – ve de orada meta’lanacaksınız” “ilâ hıyn – size tanınan süre içerisinde”

Dolayısıyla bakınız, Adem (a.s.)’ı o bahçe, o cennete yerleştirirken de, ekonomik olarak, orada yiyin-için buyurdu. Yeryüzüne, ordan çıkarırken gönderirken de, orada belli bir süre yaşayacaksınız ve orada metaa’lanacaksınız diye buyuruyor Yüce Allah.

Yine aynı benzer Ayet A’râf Suresi 7:24 Ayet Kâlahbitû ba’dukûm li ba’dın aduvv” Allah’u Teala Adem ve Havva annemize buyurdu ki – “Oradan ininiz” “ve lekum fil erdı mestekarruv ve metâun ilâ hıyn – o yeryüzünde belli bir süre yaşayacaksınız, oraya yerleşip, orada istikrar edip, orada kalıp, yaşayacaksınız ve orada da metaa’lanacaksınız”

A’râf Suresi 7:25. Ayet “Kâle fihâ tahyevne – orada yaşayacaksınız” hayatın birinci şartı nedir? Yemektir, içmektir, havayı teneffus etmektir

 “ve fihâ temutûne – ve orada öleceksiniz” “ve minhâ tuhracûn – ve tekrar o topraktan diriltileceksiniz, çıkarılacaksınız”.

Şimdi bütün bu Ayet’i Kerimeler, birinci olarak Yüce Allah, “Ey insanlar, sizi ben yarattım. Gökten su indirdim, yerden rızık çıkardım, onlardan hayatınızı sürdürebilesiniz” diye buyurdu.

İkinci olarak; bunu biraz daha somutlaştırarak, Adem ve Havva örneğinden bizlere bildirdi. Şimdi Yarabbi, yeryüzüne bizi, bizi yarattın, her türlü rızkı verdin de bizi bu rızıklardan bu meta alırken, bu imkanlardan bizi bağlayan, bizi sınırlayan uymamız gereken, bir takım ilkeler ve prensipler de vaaz ettin mi? Diye bir soru aklımıza geldiği zaman, Yüce Allah bunu bunu, Adem (a.s.)’a ve Havva Annemize söylüyor. Diyor ki;

Bakara Suresi 2:38. Ayeti “Kulnehbitû minhâ cemiâ – oraya ininiz”. “Fe immâ ye’tiyennekum minni huden fe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn”.

Yani Adem babamıza ve Havva annemize yeryüzüne gönderdiği an bir dini’de göndereceğini Yüce Allah hemen haber veriyor. Ve Kur’an’ı Kerim’de de bize, bir din gönderildiğini Adem (a.s.) ile birlikte bize haber veriyor. Yeryüzüne gidin! Fakat ben size bir din, bir hidayet göndereceğim.

“fe men tebia hudâye – her kim ki benim göndereceğim o hidayete, o dine tabi olursa”, “fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn – onlara ne bir korku, ne de bir hüzünlenme olmayacaktır” (Bakara Suresi 2:38).

Ama,

Bakara Suresi 2:39 Ayeti “Velledine keferû ve kezzebû bi âyâtinâ – fakat bizim ayetlerimizi, görmezlikten gelir ve ayetlere karşı yalancı bir tavır takınırlarsa, takınanlara gelince”, “ulâike ashâbun nâr, hum fihâ hâlidûn – onlar da orada ebedi olarak, orda kalıcı olarak, onlar cehennem ashabıdırlar. Cehennemin dostlarıdır, cehennemin arkadaşlarıdırlar” Yani Yüce Allah, Adem (a.s.)’dan bahsederken, bu prensipleri bildiriyor.

Peki Yarabbi, ne gönderdin, göndericem dedin ya?  Hidayet göndereceğini söylüyorsun, Adem ve Havva’ya. Ne gönderdin? Evet,

İnnâ dine âyndillahi islâm”         17.21 dk  Bu ayetin nerede olduğunu maalesef bilemiyorum.

Allah’u Teala, işte o hidayet olarak, islamı gönderdi. Ve bu islamın, şu Kur’an’ı Kerim’deki ifadesi ile

Mâide Suresi 5:3 Ayeti  “elyevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ve ni’meti ve radıytu lekumul  islâme dinâ” Yani, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e bu Kur’an’ı Kerim nazil olduğunda, ki, ne zaman nazil olmuştu? Tarih olarak, 610’dan 632-633 ? 633 diyelim, yani o süre içerisinde, o tarih miladi 610-632 yılları içerisinde, bu Kur’an’ı Kerim nazil olmuş idi. İşte bu Kur’an’ı Kerim nazil olurken, Yüce Allah buyuruyor ki, “elyevme” – yani 600 nasıl diyelim? 7. Asır’ın başı. 7. Asrın başında “ekmeltu lekum dinekum – sizin için dininizi tamamladım”  ve etmemtu aleykum ve ni’meti – ve nimetimi tamamladım”. “ve radıytu lekumul  islâme dinâ – ve islamı da din olarak seçtim”

Yarabbi, Peki, Hristiyanlığı, Yahudiliği veya Budizmi veya başka herhangi bir dini seçer isek, ne olur? Olmaz! Neden olmaz?

Femen yebtebi gayrel islamı dinen felen yu’melen 19.26 dk. hangi ayet olduğu söylenmiyor ve maalesef bende Sure ve ayet numarası veremiyorum!

Hani vardı ya, efendim şuna inanan şu kadarına inanan, ahireti inanan veya şöyle inanan da, kıyıcığından müslümandır. Azıcık müslümandır. Hayır! Hayır! Allah’u Teala buyuruyor ki, “Femen yebtebi gayrel islamı dinen felen yu’melen – Her kim ki İslam’dan başka, her hangi bir Şey’i din olarak seçerse, asla kabul edilmez”. Kabul edilmez ise ne olur?

“ve fil ahirâti minel hasirin – o kişi ahirette kaybedenlerden olur, hüsrana uğrayanlardan olur”. Dolayısıyla Allah’u Teala, peki bu dinin sadece; efendim, inanç esasları, itikad esasları, işte namaz, oruç, hac bunlardan mı oluşuyor? Yok hayır! Din. Din dediğimiz zaman; insanın, müslümanın hayatının her safhasını ilgilendiren hükümler ihtiva ediyor.  İşte bu açıdan konumuza baktığımız zaman, iktisadi alanla ilgili de çok sayıda hükümler içeriyor. E neden? Az önce ne demişti Yüce Allah? Adem (a.s.)’ı gönderdi, insanoğlunu yeryüzüne gönderdi, eğer, din göndereceğim, eğer o dine uyarsanız

Bakara Suresi 2:38 Ayet “fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn – hüzün yok, hüzünlenme yok” E ama iktisadi anlamda birisi, birinin malını çalar, birinin işte faizcilik yapar, rüşvet olur, haksızlık olur, kıt’lık olursa, insanlar üzülmez mi? Üzülür! İşte savaşlar olur insanlar malı için, ülkesi için birbirini kırdığı zaman, hiç mi korku olmuyor? Hüzünlenme olmuyor? Oluyor! İşte Allah’u Teala, insanları hüzünlendiren, korkutan, bu dünyada ve dolayısıyla ahirette mutsuz eden, ekonomik hayatla ilgili de prensipleri koyuyor ki, sadece diğer alanlarda değil, bu alanda da insan gibi yaşayabilsin insanoğlu bu dünya üzerinde.

Dolayısıyla Din; bugün için, bugünkü ders için, Din derken, sadece iktisadi alanla ilgili bölümleri, o bölüme odaklanalım. Bunları düşünelim. İşte bu açıdan, Kur’an’ı Kerim’e baktığımız zaman, hatta Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in hadislerine baktığımız zaman, hani şimdi bilgisayarlar var ya, bakın işte böyle güzel-yakışıklı şeyler yapıyorlar bilgisayarlarla. Bilgisayarda istediğiniz şekilde şemalar, ne bileyim matematiksel, geometrik şekiller yapabiliyor sunuz. Kur’an’ı Kerim’in ayetlerini ve bu ayetlerin hayata tatbikinden ibaret olan Peygamberimizin hadislerini şöyle bir doldursak bilgisayara yüklesek, ve bir de bir program yapsak, desek ki: Bu programda, her bir Ayet ve her bir hadis öyle bir ayarlayalım ki, tuşa bastığımız zaman, ilgili alanlarda toplansın. Kümeler halinde toplansın desek; şöyle bir gruplanma ortaya çıkar. Burada sanırım salonda ekran var ve ekranı gösteriyor

Yani kısaca, Kur’an’ı Kerim’in Ayetleri’nin hemen hemen tümü, temel de şu beş şeyi sağlamak üzere, bu beş konuyla ilgili olarak gelmişlerdir.

Bunlardan birincisi; insanoğlunun can’ının korunmasıyla ilgili. Bir diğeri, Akıl’ın korunmasıyla ilgili bilgileri, tavsiyeleri, emirleri, yasakları içerir. Bir diğeri, din ile ilgili, dinin korunmasıyla ilgili ayetler hadisler vardır. Bir diğeri, neslin korunması. Çünkü, nesil olmadan ne din olur, ne iktisat olur, ne askeri olur, hiç birşey olmaz. Nesil bozulduğu zaman, herşey bozulur. Tabi bu nesil, illa nüfusun çokluğu değil. Burada neslin korunmasıyla ilgili ayetler, sadece nüfusun çokluğu değil, nüfusun kalitesiyle de ilgili. Ve asıl konumuzla ilgili olarak, işte bir diğer grup’ta, bir diğer öbek’te malın korunmasıyla ilgili hükümler.

Mal sonderece önemli. Kur’an’ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Hadis’lerinde, son derece önemle üzerinde durulmuş alanlardan birisidir. Çünkü insanoğlu, az önceki ayetlerde de gördüğümüz gibi, bu yeryüzünde hayatını sürdürebilmesi için, Mal’a ihtiyaç duyacaktır. Ne gibi? Mesela, işte bir defa midesini doyurması lazım! Yoksa, arabaya nasıl ki mazot-benzin koymadığın zaman gitmiyorsa, mideyi de doldurmadığın zaman insan yaşayamaz. Gıda almadı mı gider.

İkincisi, efendim, üstünü başını giymesi lazım. Elbise lazım! Sıcaktan, soğuktan, haşarattan korunmak için. Üçüncüsü; başını sokacağı bir yer lazım. E efendim, kendini koruyabileceği düşmanlardan veya vahşi hayvanlardan koruyabileceği, koruma aletlerine ihtiyacı vardır. İşte bütün bunlar, bugün kü İktisadi Faaliyet dediğimiz zaman, bütün bunlardan oluşuyor zaten iktisadi faaliyetler. Yani insanların yemesiyle-içmesiyle ilgili sektörler, dünya üzerindeki bütün sektörler, ne oluyor, Gıda Sektörü! Efendim giyim-kuşamdan bahseden bu alana odaklanmış olan sektörler, işte Giyim veya Tekstil Sektörüdür. İşte efendim, insanın başını sokacağı binadan bahseden, İnşaat Sektörü. Ve korunmadan vesair silah sanayii. Diğer bütün alet ve edavatlar, işte şu teknik ekipmanlardan tümü, bunlardan bir veya birkaçının veya tümünün daha iyi, daha mükemmel, daha kolay elde edilebilmesi için üretilen şeyler.

E peki bütün bunlar neyle oluyor? Neyle olabilir? Mal ile olabilir. Mal mal! Mal olmadan olmaz. Mal olmadan hiçbir şey olmaz! Mal olmadan, Din de olmaz, onu size söyleyim. Neyse devam, peki Mal nedir? Mal’ı bakınız, bizim Mecelle, Mecelle malum önemli bir eserimiz. Osmanlı’nın son döneminde yazılmış olan, çok önemli bir eserimiz, kitabımız. Orada diyor ki, “Tab’ı insani mail olup ta vakt-i hacet için ihtihar olunabilen şeydir ki, menkul’a ve gayrimenkul’a şamil’dir” Eğer anladınsa osmanlı oluyum!

Biz bunu bugün, bugünkü ifade ile şöyle tarif edebiliriz. Şöyle ifade edebiliriz, Mal: İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yarayan ve iktisadi değeri olan herşey’e Mal denir. Bugün mal dediğimiz zaman, insanın herhangi bir ihtiyacını karşılayan ve kendisinde iktisadi bir değer olan, herşey mal’dır. İşte, bir insanın mesela çok güzel bir fikri olur, bir projesi olur, bir düşüncesi olur, O da maldır. Efendim sadece işte bir aletin, bir yerinde böyle bir küçük işaret, bir marka vardır, o da maldır. Çünkü iktisadi bir değeri vardır. Bir daireniz vardır. Deniz manzaralıdır, O nun değeri, deniz manzaralı olmayana göre farklıdır. Dolayısıyla, O Manzara da bir maldır! Mal’dır da Mal’dır!

Bu Mal’ları gerçekten bu mallara, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu şeyler. İnsanoğlunun günlük hayatını, dünyadaki hayatını sürdürebilmesi için, ihtiyaç duyduğu ve ihtiyaçlarını karşıladığı herşey Mal kabul ediliyor. Bunların içinde, Haram olanlar var Helal olanlar var.

İşte Mesela, bir Müslüman için, içki haramdır. Bunu gayrimuslim, islama inanmayan bir insan açısından bunun, bir iktisadi değeri vardır. Dolayısıyla onun açısından mal’dır ama bir müslüman için mal olamaz. Veya artık aklımıza gelebilecek diğer haram, gelir amaçlı kullanılan birçok sektör var hepimizin bildiğimiz. Kimileri bunları mal olarak kabul ediyor. Fakat bir müslüman, bunları mal olarak kabul edemez. Aynen şeye benziyor. Adem (a.s.)’e; Cennet’te “şu ağaçtan yeme!” denmesine benziyor. Yani mesela, “Domuzdan yemeyin” ya yesek ne olur? Yemesek ne olur? Efendim hani, şu şu hastalıkları var. Varsayalım ki yok! Ama işte bir imtihan vesilesi. En önemlisi O! Müslüman isen, seni bağlayan bir şey var! Bundan uzak dur! Efendim gerekçesi neydi? Hikmeti neydi? Onlar ayrı mesele! Yani bir insan sadece, Hikmeti’nden veya “efendim bu hastalığa sebebiyet veriyormuş, onun için ben domuzu yemiyorum” dese, Allah’ın emrine göre hareket etmiş olur mu? Olmaz! Dolayısıyla, bizi bağlayan nedir? Allah Teala’nın emridir.

Yüce Allah, az önce dedik ki, Mal’a değer veriyor. Mala önem veriyor.

Nisa Suresi 4:5. Ayet,Ve lâ tu’tus sufehâe emvâlekumulleti cealellâhu lekum kıyâmev  – Mallarınızı, ki,  o mallar ki, sizin için bir omurga, bir ayakta durabilmenin temel sütunu olarak kılmış olduğumuz o malınızı, mallarınızı aklı ermezlere vermeyin“.

Hani mal önemli, önemli önemli dedik ya, Allah’u Teala bakın, hani dini yaşamak için de önemli dedik ya! Eğer ayakta duramıyorsan, sen dini de yaşayamazsın! Gelir silindir gibi gider üzerinden. Çolucuğunu çocuğunu, neslini alır kendi diniyle, kendi kültürüyle yetiştirir. Dolayısıyla ayakta durabilmenizin temel sütunu olan, temel direk olan Mal’dır buyuruyor Yüce Allah. Ve dolayısıyla “Bunu sakın aklı ermezlere verip te, malları zayii etmeyin!” Bakın malı zayii etmeyi, Allah’u Teala yasaklıyor!

Bir diğer Ayeti Kerimelerde bakınız;

Bakara Suresi 2:215. Ayet “Yes’elûneke mâzâ yunfikûn – ey Habibim soruyorlar ki sana, ne infak edelim”? Geçen hafta bu ayetleri, sanıyorum Abdulaziz hocamız okudu “Kul mâ enfaktum min hayrin” Bakınız Allah’u Teala Mal’ı, infak edilen şey nedir? Maldır, paradır veya herhangi bir şeydir! Bakın bunu Yüce Allah, Hayr olarak, güzel bir şey olarak adlandırıyor. Hayır olarak adlandırıyor. Veya

Burada ayet’in arapçası okunmuyor, sadece meal veriliyor ama ben yazıyorum.

Bakara Suresi 2:180 Ayet “Kutibe aleykum izâ hadara ehadekumul mevtu in terake hayrâ”

Bakara Suresi 2:180. Ayet’te, işte birisi öldüğü zaman, arkasından bir mal bırakırsa, O’nu şöyle şöyle taksim edin diye buyururken, arkadan mal demiyor Yüce Allah, Hayır bırakırsan. Bakın bırakılan malı, Hayır olarak adlandırıyor Allah Teala. Ya bu kadar değerli bir sıfatla Yüce Allah vasıflandırıyor malı. Ama biz de ne var? Tarihte maalesef, tarihte hatta günümüz de de Bir lokma, bir hırka! Efendim sen boşver şunu bunu. Bunlar Hint düşüncesinden, İslam Düşüncesine sokulmuş hurafelerdir! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde, ilk yaptığı icraat, Mescid’i inşaa etmek. Mescid’i Nebevi. İkincisi de Pazarı inşaa etmektir. Mescid’in temelini atıyor, hemen diyor ki; burada ki pazar nerede? Bakıyor ki, Yahudilerin pazarı var. Diyor ki, Asla! Bir Müslümanlar burada alış-veriş yapamazlar! Gidiyor, bugün kü, Cennet’ul Baki denen yerin oraya. Diyor ki, “Müslümanların Pazarı bundan sonra burasıdır! Buraya gelenden, buraya mal getirenden, buradan mal alandan vergi alınmayacaktır! Yani Serbest Bölge ilan ediyor. Ve Yahudilerin Pazarı’ndan bunu alanlar da buraya akın ediyorlar. Tüccarlar! Ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) alternatif bir Pazar oluşturuyor. Yoksa dayanamazsın!

Peki Mallar, Kur’an’ı Kerim’de mallar ile ilgili, çok sayıda Ayet’i Kerim’e var. Mesela Hayvanlarla ilgili. Hayvanlardan yiyeceğimiz, sütünden içeceğimiz, etinden beslenebileceğimiz, sırtına binebileceğimiz, derisinden yararlanabileceğimiz. Yani bugün kü Et-Gıda Sektörü. Yani bugün kü, Deri Sektörü vesair bütün bunların temelleri, Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de bizlere vaaz ediyor Hayvanlarla ilgili.

Bir diğeri Zirai Ürünlerle ilgili. İşte her türlü ürünler, her türlü ağaçlar, meyveler tümünü Yüce Allah bizlere Kur’an’ı Kerim’de anlatıyor.

Sınai Ürünler! Evet bu çok önemli! Davut (a.s.)’ın Sanaatkarlığından; Nuh (a.s.)’ın Gemi’yi yapmasından. Gemi Sanaatı’ndan bahsediyor Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de. Ve Şu Ayet’te de bakınız;

Hadid Suresi 57:25. Ayet “Ve enzelnel hadide fihi be’sun şedidun ve menâfiu lin nâs”

Bunun tercümesi galiba biraz karışmış gibi. Evet Demir’ide, yani bir önceki ayetin başından bakarsak

Hadid Suresi 57:25. Ayet “Le kad erselnâ rusulenâ bil beyyinâti  – Peygamberlerimizi, elçilerimizi beyyinelerle, açık belgelerle gönderdik”, “

ve enzelnâ meahumul kitâbe – onlarla kitap indirdik”, “vel mizâne – ölçüyü indirdik”, “li yekûmen mâsu bil kıst – insanlar ölçü ile adaletle hayatlarını sürsünler diye”

“Ve enzelnel hadide fihi be’sun şedidun – ve demiri de indirdik ki, içinde yani kendisi çok kuvvetlidir. Çok kuvvetli nasıl diyelim dayanıklılık özelliği olan demiri de indirdik” “ve menâfiu lin nas – ve o demir’de insanların menfaati vardır”

Yani Demir derken, bu günkü demir ile ilgili hangi sanayi aklımıza geliyor? Bütün işte Demir-Çelikten yerli marka otomobil’den artık herşey, herşey bununla demirle ilgili. Dolayısıyla Yüce Allah, Demir’e vurgu yapıyor. Demirin önemine vurgu yapıyor. Silah Sanayii başta bununla oluyor. Ama neyle ilintilendirmiş Demir’i Yüce Allah? Peygamberlere gönderilen Kitap, artı ölçü-mizan ve demir! Ne alakası var diye aklımıza gelebilir? Kitap ne kadar önemliyse, Mizan-Ölçü ne kadar önemliyse Kılıç ta o kadar önemli. Silah ta o kadar önemli. Biri olmadan diğeri olmuyor! Boşuna Allah’u Teala aynı ayette birlikte zikretmemiş bunları.

Evet peki bütün bu mallar, bütün bu mallardan insanoğlunun faydalanabilmesi için değiş-tokuş etmesi lazım. Bütün, insan ihtiyaç duyduğu her malı, kendisinin üretmesi mümkün değildir. Ben şu slaytları üretebilirim, Fatih hoca kitabı üretebilir, bir diğeri saati üretir, bir diğeri ceketi üretir, bir diğeri şu mikrofonu üretir, bir diğeri şu ışıkları üretir, bir diğeri elektriği üretir. Ve bu herkes, kendisince birşey üretir ve bu üretilenler değiştirilerek insanlar, bunlardan faydalanır. İşte bunlara Mal ve Hizmetlerin Değişimi diyoruz. Peki bu Mal ve Hizmetlerin Değişimi ne adlandırılıyor bir üst başlık olarak? Ne deriz buna Ticaret! Evet Ticaret, işin özü bu! Allah Teala buyuruyor ki

41.11 dk. Ayet sayısı verilmiyor sanırım Nisa suresi.

Nisa Suresi 4:29. Ayet “Ya eyyuhellezine âmenû lâ te’kulû emvâlekum  beynekum bil bâtıl – ey insanlar, aranızda mallarınızı batıl yollarla değiş-tokuş ederek yemeyin” Ya neyle Yarabbi,

“İllâ en tekûne ticâraten an terâdım minkum – Karşılıklı rızaya dayalı ticaret ile yiyiniz”

Peki bu batıl yollar neler olabilir? Kur’an’ı Kerim’e yine baktığımız zaman, çok kısaca böyle. Mesela Rüşvet, mesela Hırsızlık, mesela Gasp! Din’i bir araç olarak kullanmak! Din’i sömürü aracı olarak kullanıp, oradan menfaatlenmek, Kur’an’ı Kerim’in ifadesi ile batıl yol ile yemenin birisidir.

Ölçü ve tartıda hilekarlık yaparak mal yemek, Kumarcılık ve en son olarak da Faizcilik.

Batıl ne demek? Türkçe olarak ne anlıyoruz batıl derken?   41.31 dk. zleyicilere soruyor. gelen cevaplar.

Haram, yanlış, ama siz onu ekonomik olarak düşünün, hiç dini bişey söylemeyin! Boş demek boş! içi boş! Boş yollarla yemeyin! Yani ekonomik bir değeri olmayan, bir yöntemle bunu yemeyin. Ne demek bakınız Rüşvet! Birini aldın sen birşey verdin, bu ticari bir faaliyet mi? Adama verdin, efendim adam seni bir makam’a atadı. Ticari bir faaliyet değil. Birisi bir mal aldı, o malı karşılığında ekonomik bir faaliyette bulunmaksızın aldı. Ekonomik bir ilişki olmaksızın sen malı, malı bir diğerinden bir diğerine aktardın.

Veya Hırsızlık aynen. Veya Gasp aynı, dini kullanmak aynı. Yani diyelim ki, adam gerçekten bir dini eğitim verdi, karşılığında ücret aldı. Naptı? Bu boş değil, insanlara bir bilgi verdi. Ama bir diğeri de, sapıttırarak, insanları yanıltarak, dini gizleyerek, dini tahrif ederek yani insanları hem bozdu, insanların zihnini bozdu, bir bozuculuk yaptı, artı bir de para aldı. İşte batıl yol ile boş yol ile para almanın yöntemlerinden birisi. Ve ölçüde tartıda hile yapmak. Ve bir diğeri de Kumar! Kumar’a bugün kü şeyde  ziro sam geym diyorlar

Zero Some Game diye yazılıyor ama Zero Some Gain galiba

Türkçesi, Sıfıra sıfır elde var sıfır! Toplamı sıfır olan bir işlem. İşte Kumar bu, toplamı sıfır ama birisi Trilyonları götürüyor. Düşünün ki şurada 200 kişi varız. Herkes onar lira koyuyor. Herkes 10 lira koydu. Sonuçta bir kumar oynadık, birisi bütün paraları aldı. Sonuçta hiçbir iktisadi faaliyet, yani buradan iktisadi faaliyet üretilmeden, bir kişi paraları ceplerine koydu, diğerleri paraları kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır! Toplumsal hayat açısından, insanlık hayatı açısından hiçbir şey elde edilmedi, üretim geliştirilmedi ama birileri zengin mal bir tarafa aktarıldı. İşte bu kumar. Yani boş yoldan birisi zengin oldu. Birisi para aldı.

Bir diğeri Faizcilik! Gelelim Faiz’e. Faiz! Boş meselesi dediğimiz bu.

Faizle borç veren bir insan. Yanında Yüz kg’lık prinç, buğday olduğunu düşünün. Karşıda bir Çiftçi. Bu da gariban tarlasını ekecek, tohuma ihtiyacı var. Geliyor buradan borç istiyor. Yüz kilo gönderdi. Altı ay sonra hasat ettiği zaman geri istiyor. Hasat edildi, Çiftçi bir çuval prinç, buğday neyse, yanında on kilo da bir yavrusuyla geri gönderdi. Peki bu adam, bu borç veren kişi, hiçbir şeyine katlandı mı çiftçinin? Hayır, hiçbir şeye katlanmadı. Ne risk’ine ne şuna ne buna, ne çalışmasına. Hiç, hiç burda el ense yattı, altı ay sonra on kg prinç aldı.

Aynısını bir Banka olarak düşünün. Banka, Faizli bir Banka! Şurada da gariban, borca sıkışmış bir kişi! Banka’nın altı bin lira parası var. Burda kasasının bir köşesine, Altı bin dolar diyelim biz buna. Adam borç istedi. Altı bin doları gönderdi. Ve dedi ki, işte sana 2 ay 5 ay müddet. Beş ay sonra, altıbin artı iki bini geri aldı. Sen, bu tarafdaki kişi, sen, ister çalış, ister çalışma, çalıştın kar ettin, kar etmedin, şu sıkıntıya katlandın, şu sıkıntıya katlanmadın Banka’yı hiç bağlamıyor! Hiç ilgilendirmiyor. Ben verdiğim borcu, artı faizimi bilirim diyor.

Peki Ticaret nedir? Ona bakalım. Şurda Tayland’da veya Endonezya’da veya nerde Venedik’te mi  böyle birşeyler var? Evet, Gondol’da ürün satan bir kişi, şurda da keyfi yerinde birisi, peşin alışveriş yapan, hani işleri tıkırında, yaklaşıyor. Hani burdan bişeyler almak istiyor, parasını çıkarttı, parayı verdi. Karşı taraftan bir sepet muz’u aldı gitti. İşte bu Ticaret! Neden? Bir parayı verdi, başka bir malı aldı gitti. İşte bu Allah’u Teala’nın onayladığı bir işlem! Ha şimdi bu adam, muzu götürür satar, burada Bir Lira verdiğini varsayalım; Muz’u İki Lira’ya satarsa Kâr etmiştir. Veya bu satıcı bir lira ile gider iki sepet muz alırsa, bu da Kâr etmiştir. Ama işte Ticaret budur.

Yani ne demek istiyoruz? Faiz, veya az önceki mallara dönelim. Herhangi bir Mal, kendi kendine dururken gelişir mi? Çalıştırmadan hiçbir şey geliştirmez. Mal gelişmez. Hayvan bile olsa, efendim dersin, bakmazsan O’nu da kurt yer kuş yer. O bile kendi kendine gelişmez. İlla bakacak! O ne ile gelişir? Bir emek ile birlikte mal gelişir, büyür. Bir insanın, iki insanın neyse, emek ile mal birleştiği an, mal artık büyümeye gelişmeye başlar. Emek olmadı mı Mal’dan birşey olmaz! Onun için Peygamber  Efendimiz (s.a.v.) buyurmuş; “El gunun, bil gunur”! burayı çok iyi anlayamadım. Şimdi emeğini katan bir insan, emek ile birşey yapan bir insanın yüzde yüz garanti midir o malın gelişeceği, kar edeceği? Tarlayı ekti, veya bir işletmeci, herhangi bir sektörde yatırım yaptı, makinaları getirdi, bütün işçileri tuttu; kesin mi onun kar edebileceği? Hayır! Hangi işe girişirseniz girişin, sonunda mutlaka Risk var. Risk var!

İşte emek ile mal birleşip te, O Risk’i de içinde barındırarak gelir elde ederse, işte O Helal Kâr’dır. Kâr budur. Ama sen sadece malı verdin başka birine, bu X mal da olabilir, bu X miktar para da olabilir. İşte Faizcilik bu! Parayı verdin birisine; Al dedim Fatih Hoca, bu parayı çalıştır. Ben senden bir ay sonra, Yüz artı On Lira istiyorum. Bakın ben hiçbir Risk’e katlanmıyorum. Risk’i tamamen O’nun üzerine yükledim. onun için sadece mal, veya sadece Emek, her ikisi de sonuçta sadece bir gelir elde etmez, gelir getirmez! Ortada mal ve emek birleşecek ve artı Risk’i de içinde barındıracak! İşte Faizli Sistem’in, Faizli Sistem’in insanlığa açtığı en büyük bela’lardan birisi bu!

Geçen Hafta Hocamız okumuştu;

50.22 dk. burada sanırım kesinti olmuş. seyircilerden birisi birşey söyledi.

Hayır, güzel bir şey söylediniz. Evet Risk’te İktisadi Bir Değeri olan birşeydir bugün. Fakat Risk, İslam Hukuku’na göre, İslam’a göre, alıma-satıma konu edilebilecek bir şey değildir. İşte bugün kü Ticari Sigortacılık, Risk Alımı-Satımı’dır. Bugün kü Vadeli İşlemler, Döviz İşlemleri, Döviz Ticareti, Vadeli Döviz Ticaretleri Borsa’larda ki, Risk alım-satımıdır. Bugün kü Faiz, işte zaten Risk alım-satımıdır.

Yani Banka size Altı ay vade ile borç verdiği zaman, O Risk’i hesaplayarak Faiz’in miktarını belirliyor. Risk eğer yüksekse, bugün Yunanistan’da Risk yüksek olduğu için faiz oranlarını yükseltiyorlar. Filan yerde düşük olduğu için, faiz oranları düşüyor. Ve dolayısıyla Risk, kendisi bir tehlikedir. Risk’in Türkçe’deki karşılığı Tehlike!

Yani basitçe şöyle örneklendirelim: Bir Sokak düşünün; Mesela geçen hafta yurtdışındaydım. Gerçekten dikkatimi çok çekti. Belçika’da orda epeyde Türk Kardeşlerimiz vardı sağolsun onlar bizi orada ağırladılar. Genelde Türk’lerin yaşadığı büyük bir mahalle! Yani Kapıları pencereleri pimapen’den böyle dokunsan açılacak kadar, yani hiç demir falan yok! Valla dedim Helal olsun size. yani takdir ettim gerçekten Risk yok! Amma, düşünün ki hani benzetmekte hata olmasın, belki kırılanlar olmasın ama sadece örnek kabilinden söylüyorum. Bir Pencere Demir Doğraması yapan bir kişi, oraya bir köşeye bir dükkan açtı. Ya hiç te iş yok! En iyisi yalandan birkaç tane pencereyi, geceleyin birisi bir yoklasın Hırsızlık numarasıyla herkes gelir demir yaptırmaya başlar. Neden? Risk Sıfır’dı, Risk biraz yükseltti. Risk’i yükselttikçe değeri artıyor, fiatı artıyor.

İşte Faiz de bu! Risk olmadığı zaman, faizler iniyor, iniyor sıfır’a iniyor. Risk, ticari bir metaa olarak kullanılması, işte bugün kü Kapitalist Sistem’in zaten temel omurgalarından birisi. Ve bu kullanılarak Devletler yıkılıyor, devletler kuruluyor. Diyelim ki, parayı birden aktarıyorlar bir ülke’ye, orada millet bayram ediyor ama parayı bir çekiyor istediği an, para gitti falan derken Risk yükseliyor. İşte o zaman daha fazla yüksek faizle diyor gel! Gel sana borç veriyim diyor. İşte son günlerde gazeteleri falan okursanız, Faiz Lobi’si şöyle yaptı, böyle yaptı. Son zamanlarda da Türkiye’de de gündemde.

Peki ne oluyor? Asıl mesele şu: Faiz, para ile parababası, yani bir şekilde paraya sahip olan insanla, ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi koparıyor. Paraya hükmeden kişi adeta Parazit gibi, kendi malını başkalarının sırtına zerk ederek, oralardan besleniyor. Onun için, geçen haftaki hocamızın okuduğu Ayet’i Kerim’e de

54.10 dk. sure ve ayet sayısı belirtilmiyor. sanırım Rum Suresi 30;39

Rum Suresi 30:39 Ayet, “Vemâ âteytum mir ribel li yerbuve fi emvâlin nâsi fe lâ yerbû ındellâh”

yani faizcilerin tavrını Allah’u Teala orada çok güzel açıklıyor.

Yani şunu düşünün, şunu düşünün,  Fatih Hoca’nın malları, mal varlığı, diyor ki Allah Teala; Başkasının malı içerisinde faizli olarak verdiğiniz mal artsın diye, faiz düşüncesi ile verdiğiniz mal gerçek anlamda artmaz diyor Allah’u Teala. Dolayısıyla Faizcinin mantığı ne? Ben bu parayı buraya koyuyorum bunun malının içine, ben bu tarafta duruyorum. O çalıştırsın, uğraştırsın, didinsin, gayret etsin, benim malım onun malı içerisinde artsın. Daha sonra gidiyim ondan alıyım. Peki ne oluyor? Ben hiç, o batmış-çıkmış, iyi çalışmış-kötü çalışmış, helal yapmış-haram yapmış hiç beni ilgilendirmiyor.

Bu 28 Şubat Döneminde idi. O zamandan daha önce dönemin meşhur bir Klub Başkanı vardı. İsmi çok meşhur ama ismini vermeye gerek yok.O’nunla bir röportaj yapılmıştı gazetelerin birinde, büyük bir gazetede; diyor ki, ne iş yapıyor sunuz? diye soruyor

Gazeteci: Ne iş yapıyorsunuz?

Başkan: Valla hiç iş yapmıyorum.

Gazeteci: Hayırdır! Ne demek hiç bir iş yapmıyorum?

Başkan: Binlerce işçim vardı. Deri Fabrikalarım vardı. Orta Asya’dan deri getiriyordum. İşliyordum. Bunu, işte Avrupa’ya satıyordum. Bir baktım ki, kim bunlarla uğraşacak? Bunun vergisi, harcı-borcu, uğraşısı… En iyisi, sattım fabrikaları, herşeyi sattım. Paramı koydum bankaya, şimdi faizini yiyorum!

Şimdi bu adam, bunu söyleyen, bu röportajı veren şahıs, çok ünlü, çok önemli bir Klub’un Başkanı, artı çok önemli bir Tüccar idi. Şimdi düşünün ki, bu insan diyor ki; Orta Asya’dan deri getiriyordum, burada işliyordum, Avrupa’ya satıyordum. Düşünün ki, O’nun Banka’ya koyduğu parayı, belki de köyünden hiç çıkmamış bir vatandaş köydeki bir vatandaş alıyor. Efendim ineğini besleyecek, tarlasını ekecek, traktörünü alacak. Köyünden hiç çıkmamış bir adam ile onun parasını değerlendirmesi, değeri ile dünyayı elinde oynatan bir adamın o parayı değerlendirmesi aynı mıdır? İnsanlık açısından, insanlığın yayarı açısından aynı mı? Aynı değildir! Ya ne yapıyor? Para işte, Faiz, insanoğlunu ekonomiden soğutuyor. İktisadi faaliyetlerden koparıyor. En önemlisi de, az önce ifade ettiğimiz gibi, Risk’i bir ticari metaa gibi kullanma mantığını insanlara öğretiyor. Ve sonuçta bugün, dünya üzerinde ekonomik krizlerin, işte temel sebebi de bu Faiz.

Bakınız geçen yıl yani 2008’de Amerika’da bir kriz patladı. O Amerikan, Amerika da 1818’den itibaren 10. (on)’ncu kriz. Geçen de bir kitap okudum; her yirmişer yılda bir kriz olmuş. Neden? Çünkü o mantık, devam ettiği için. E peki ne oluyor? İnsanlar, psikolojik bunalıma giriyor, aileler dağılıyor, her türlü insan, dinini de ahlakını da haysiyetini de şerefini de herşeyini kaybediyor. Onun için Allah Teala, faizle ilgili ayetlerde diyor ki;

58.10 dk. konu ile alakalı olduğunu düşündüğümden, Bakara Suresi 278 ve 279.ayetlerin arapca okunuşlarını yazıyorum. Anlayabildiğim kadarıyla 278. ayetin meali veriliyor ama 279. ayetin bir kısmı arapça okunuyor.

Bakara Suresi 2:278-279. Ayet, “Yâ eyyühelledine âmenut tekullâhevezerûmâ bekıye miner ribâ in kuntum mu’minin. Fe il lem tef’alû fe’zenû bi harbim minallâhi ve rasûlih, ve intubtum fe lekum ruûsu emvâlikum, lâ tazlimûne ve lâ tuzlemûn.”

Her kim ki faizcilik yaparsa bilsin ki, yani faiz ile ilgili emirler geldikten sonra bundan terk etmezse, bunu terk etmezse “fe’zenû bi harbim minallâhi ve rasûl – Allah ve Resuli ile harp halindedir.” (Bakara Suresi 2:279)

Kur’an’ı Kerim’de hiç bir günahla ilgili böyle bir ifade yoktur. Çünkü bütün günahların ana’sıdır Faizcilik. İnsan hırsızlığı, birçoğu bundan dolayı yapar. İnsan namusunu, haysiyetini, şerefini şunu-bunu bu sıkıntıdan, ekonomik sıkıntıdan dolayı yapar. İnsanlar devletlerle, birbirleriyle savaşı, ekonomik sebeplerle yaparlar. Dolayısıyla hepsinin temelinde; bu tür ekonomik anlamda insanları sömürü mantığı yatıyor da, onun için Allah Teala bu kadar ağır bir şekilde ifade ediyor ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de hadislerinde, benzer hadisler vardır. Çok ağır faizcilik yapanları tel’in eden çok ağır içerikli hadisleri vardır diyelim ve bu fasl’ı böylece bitirelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007