Bakara Suresi 235. Ayet

18 Eylül 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bakara suresinin 235. Ayetinden itibaren okuyacağız. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor.

“Ve lâ cunâha aleykum fîmâ arradtum bihî min hıtbetin nisâi ev eknentum fî enfusikum” İddet bekleyen kadınlara,” yani kocası ölmüş, kocası öldüğü için iddet bekliyor. Bundan önceki derste okumuştuk dört ay on gün, iddet beklemesi gerekiyor. Eğer hamile ise, doğum yapana kadar. O hususta da bir hadis-i şerif vardı. İlgili ayetle birleştirince anlamı uygun düşüyordu.

Diyor ki Allah-u Teala, “Ve lâ cunâha aleykum” Size bir günah yoktur” “fîmâ arradtum bihî min hıtbetin nisâ” “böyle kadınlarla evlenmek istediğinizi onlara hissettirmenizde bir günah yoktur”

Yani üstü kapalı bir şekilde; mesela, “senden iyi bir eş olur” gibi, “seninle evlenmek istiyorum” şeklinde değil de, üstü örtülü bir şekilde bunu karşı tarafa hissettirmenizde bir günah yoktur.

Ev eknentum fî enfusikum”Ya da böyle bir şeyi içinizde saklarsınız. İddet beklerken onunla evlenmeyi düşünmenizde de bir günah yoktur.”

”Alimallâhu ennekum setezkurû nehunne” “Allah-u Teala biliyor ki; yakında bunu onlara açıkça söyleyeceksiniz.”

“Ve lâkin lâ tuvâıdû hunne sirran” Ama onlarla gizlice sözleşmeyin, vaadleşmeyin.”

Yani “iddetini bitirince senle evleneceğiz, söz mü?” “Söz.” Hayır!  Böyle olmaz.

“İllâ en tegûlû gavlen mağrûfâ” Ancak güzel bir söz söylerseniz olabilir.”

Yani Allah-u Tealanın bu ayette belirttiği gibi “evlenme isteğinizi çıtlatırsanız onda bir günah yoktur.”

Şimdi burada dikkat ediyorsanız, tamamen kadınlar muhatap alınıyor.

Diyor ki Allahu Teala, “iddet bekleyen, kocası öldüğü için iddet bekleyen kadınlara, iddeti bitiminden sonra evlenme arzunuzu hissettirmenizde bir günah yoktur.” Kadının velisine değil, ailesine değil, annesine babasına değil, amcasına değil, kendisine.

Sonra diyor ki, “Alimallâhu ennekum setezkurû nehunne”Allahu Teala biliyor ki, yakında bunu onlara açıkça söyleyeceksiniz.” Yine kadın söz konusu.

Buna burada vurgu yapmamın sebebini hepiniz biliyorsunuz. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde kadınlar nikahın tarafı olamazlar. İster bakire olsunlar, ister dul olsunlar. Nikahta onları velileri temsil eder, bir kadın kendisini temsil edemez. Halbuki bütün bu ayetler, o kadınların kendisini muhatap alıyor. Mesela “onlarla gizlice sözleşmeyin” derken de yine kadınların kendisi söz konusu.

“Ve lâ tağzimû ugdeten nikâhı hattâ yebluğal kitâbu eceleh” O, kitapta yazılan süre, sonuna ulaşıncaya kadar nikah sözleşmesi yapmaya azmetmeyin. Böyle bir kararlılığınız olmasın.”

“Vağlemû ennallâhe yağlemu mâ fî enfusikum” “Bilin ki Allah sizin içinizde olanı bilir.” Yani bir kesin karar söz konusu olmasın.

Fahzerûh” “O zaman Allah sizin içinizde olanı biliyorsa bundan kaçının.”

Vağlemû ennallâhe ğafûrun halîm”Yine bilin ki, Allah çok bağışlar ve halimdir. Yani cezayı hemen vermez.”

Dolayısıyla; kadınlar iddetlerini beklerken, rahatsız edilmeden, rahat bir şekilde bekleyeceklerdir. Zaten eğer, boşanmadan dolayı iddet bekliyorsa bir kadın, birinci ve ikinci boşamadan dolayı, ona hiçbir şekilde herhangi bir söz söylenmez. Çünkü süre bitimine kadar; onu boşayan kocasının, onu geri alma hakkı vardır. Ona herhangi bir çıtlatma, herhangi bir hissettirme falan söz konusu olamaz.

 “Lâ cunâha aleykum in tallagtumun nisâe mâ lem temessû hunne ev tefridû lehunne ferîdah”  Size bir günah yok. Eğer kadınları kendilerine dokunmadan boşarsanız, mehir de belirlememişseniz, boşamanızda günah yoktur.”

Yani şimdi mesela nişan atma olayları vardır biliyorsunuz, bizim Türkçe’de bunun karşılığı o. Nikah da kıyıldı, nişan da atıldı ne olacak? Günah mı oldu falan? Allah-u Teala diyor ki, “günah yoktur.” Çünkü ayrılmayı kafaya koyduysan, gerdekten sonra ayrılmak daha çok sıkıntı verir. O zaman gerdeğe girmeden ayrılmakta herhangi bir günah yoktur. Mehir de belirlememişsiniz. Mehiri biliyorsunuz, evlenmede erkeğin kadına vermek zorunda olduğu belli bir maldır. O malın miktarı yok, herkes kendi gücüne göre, imkânlarına göre, karşılıklı anlaşmayla ya da geleneklere göre belirlenir. Yani anlaşma yapılmamışsa mehr-i misil denir. Yani o kadının dengi kadınların aldığı mehir ona verilir.

“Ve mettiûhunne”Bu durumda o kadınları metalandırın” yani onlara bir şey verin. Nikahlamışsınız, mehir belirlememişsiniz ve kadını boşamışsınız.

Şimdi buradan mehir nikahın şartı mı, değil mi? Ne anlıyorsunuz? Efendim? (Katılımcı) Şart. Şart öyle mi? (Katılımcı) Değil. İhtilaf oldu. Şart diyenler parmak kaldırsın. Değil diyenler kaldırsın. Tamam. Değil diyenler kazandı.

Şimdi, ayet diyor ki, “ilişkiye girmeden ve mehir belirlemeden kadınları boşarsanız bunda bir günah yoktur.”

Şimdi mehir belirlenmeden nikah oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Oluyor. Mehir belirlenmeden nikah olmasa, boşama diye bir şeyden de bahsedilemez değil mi? Şimdi boşama nasıl yapılıyordu? Talak suresinde ne diyordu Allah-u Teala. “Yâ eyyuhen nebiyyu izâ tallagtumun nisâe fetalligû hunne liıddetihinne”Ey Peygamber kadınları boşadığınız zaman iddetleri içerisinde boşayın.”

Peki burada ilişkiye girmediği kadını boşarken acaba iddet şartı olur mu? Yani iddetleri içerisinde boşayın emri bura için de geçerli midir?

Şimdi bakın bir tane ayet okuyayım, ondan sonra kararınızı rahat verin. 33. Surenin 49. Ayetini açın. Diyor ki burada Allah-u Teala.

“Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ nekahtumul mué’minâti summe tallagtumûhunne min gabli en temessûhun” Mümin kadınları nikahlarsınız da, onlara dokunmadan boşarsanız”

Femâ lekum aleyhinne min ıddetin tağteddûnehâ”sizin onların üzerinde beklemeleri gereken bir iddet hakkınız yoktur”

Yani ilişkiye girmeden bir kadın boşanmışsa iddet bekliyor mu? Peki, iddet beklemiyorsa, “ey peygamber eşlerinizi iddetleri içerisinde boşayın” emri bunlar için geçerli midir? İddeti yok. Öyleyse ilişkiye girmediği bir kadını boşamak için adetli midir, temiz midir? diye bakmaya gerek yok. Çünkü bunların beklemeleri gereken bir iddet yok. Beklemesi gereken iddet yoksa, iddeti içersinde boşama diye bir şey de olmaz.

Şimdi burada diyor ki, Cenabı Hak.

Lâ cunâha aleykum in tallagtumun nisâe mâ lem temessû hunne ev tefridû lehunne ferîdah”Size bir günah yok, dokunmadan ve mehir belirlemeden kadınları boşarsanız, bir günah yoktur” ama, “vemettiûhunne” “Onları nimetlendirin”, onlara bir şey verin, mehir belirlemediniz diye olmaz.

Şimdi burada Arapça bakımından bir şey var. “ev tefridû” “ev” kelimesinin anlamını “ev” diye alırsanız….

Mesela bakayım burada nasıl mana vermişler? Nikahtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden onları boşarsanız,,, Bu meal kesinlikle yanlış. “Veya” olmaz orda. Şimdi “ev” kelimesi var diye “veya” anlamı verilemez. Elinizde veya anlamı veren başka mealler var mı? Ya da, “veya” dan başka anlam veren var mı? Bakar mısınız?  Orda ne diyor? “Veya.”  Efendim? (Katılımcı) Ya da.  “Ya da.” Aynı manaya gelir fark etmez. “Ve” manasını veren var mı? “Ve.” (Katılımcı bir ayet okuyor. Sözleri tam anlaşılmıyor)  O ayrı, o ayrı ilk cümleyi soruyorum. (Katılımcı) Ey iman edenler, kadınları nikahlayın….. Ondan sonra veya mı demiş “ve” mi?  Okuyun bir, yüksek sesle ayetin başından okuyun bakalım. (Katılımcı bir ayet okuyor. Sözleri tam anlaşılmıyor)  Yok, Ahzap suresini okuyorsun. Bakara 236.yı soruyorum. Ahzab’ı değil.  (Katılımcı) Şaban Piriş “ve” demiş. Şaban Piriş “ve” mi demiş? Tamam, o doğru yapmış meali. Efendim? (Katılımcı) Mustafa Yıldız da ve demiş.  Mustafa Yıldız da, “ve” mi demiş? Güzel. (Katılımcı) Ahmet Varol da ve demiş. Ahmet Davutoğlu da “ve” demiş. Varol.  Varol.

Şimdi burada, Arapça bakımından “ev” kelimesi bazen, “ve” anlamına gelir. Yani bunlar birbirlerinin yerine kullanılırlar. Çünkü,  veya dediğiniz zaman olmaz. Niye olmaz? Şimdi buradan ayete meal vereyim, ya da şuradaki meali okuyayım ben size. Bakın uyuyor mu? Uymuyor mu?

Nikahtan sonra henüz dokunmadan, daha nikah kıydınız dokunmadınız veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden, veya mehir tayin etmeden, ya o ya o dendiği zaman, ikisi birden anlaşılır mı? O zaman mehir belirledikten sonra da boşanılabiliyor demektir. Bu anlam yanlış. “Ve” anlamı verilebilir.  “Ve Lâ cunâha aleykum in tallagtumun nisâe mâ lem temessû hunne ev” “Ev”e “ve” manası verilir. Arapçada bu var.

Fakat; benim tefsirlerde görmediğim bir husus daha var. Mesela bu “ev” kelimesi, bu Arap dili açısından söylüyorum, “ev” kelimesi fiili muzarinin başına geldiği zaman ona “en” takdir edilir. Oradaki mana “ila en” ya da “illa en” anlamında olur. Bizim elimizdeki Arap dili ile ilgili kitaplara baktım. “İlla en’i yazan var ama, ila en’i yazanı göremedim.

Sonra gelirken Erzurum’da Arapça’yı iyi bilen bir arkadaşıma telefon ettim. Ya ben yanlış mı biliyorum?  Bu “ev”,  “ila en” anlamına gelir. Yanlış  bilmediğimden de eminim ama, nereye baktıysam bunu göremedim. O da dedi ki, evet öyledir. Kâfiye de o şekilde yazar dedi. Dolayısıyla burada “ila en” daha uygun. (Katılımcı) Ve de. Ve de değil bak. Anlamı şöyle oluyor. “İla en” dediğiniz zaman anlamı şöyle oluyor. Arapça bakımından o daha uygun. Ama “ve” manası vermek de uygun, yani yanlış değil, tefsirlerde hep “ve” manası verilmiş.

Lâ cunâha aleykum in tallagtumun nisâe mâ lem temessû hunne (ila en) tefridû lehunne ferîdah manasında. “Onların mehirlerini belirleyinceye kadar, nikahladığınız kadınları boşarsanız size bir günah yoktur.”

Şimdi burada şu ortaya çıkıyor, mehri belirlemek nikahla birlikte olması gereken bir işlem değil. Sonra da olabilir demek ki. “Mehirlerini belirleyinceye kadar.” Bu daha uygun bir anlam olarak şey yapıyor, yani Arapça’da bu var. Ama bu anlamı veren bir tefsire ben şahsen rastlamadım.

“Ve mettiûhunne” “Onları metalandırın”

Peki ne kadar, ne vereceğiz? Nikahlanmışız, henüz mehri belirlemeden boşamışız kadını, ne vereceğiz?

Diyor ki, “alel mûsiı gaderuhû ve alel mugtiri gaderuhu” İmkanları geniş olan kendi ölçüsüne göre, imkânları dar olan da kendi ölçüsüne göre versin.”

Yani zengin olan kendi ölçüsüne göre, zor durumda olan da kendi ölçüsüne göre versin. Şimdi burada kader ölçü olduğuna göre, demek ki burada, mehir belirlemede sadece kadın değil, erkek de dikkate alınıyor. Henüz miktar belirlenmediğine göre, o zaman onun ölçüsüne göre. Onun ölçüsü demek hayali bir şey değil, mehri misil dediğimiz şey ama, mehri misili tarif ederken fıkıh kitapları, kadının dengi olan diğer kadınları esas alırlar, ama bu ayeti kerime erkeği de devreye sokmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü erkek de ödeyecek olan taraftır, o da kendi imkânlarına göre bunu vermeli.

İşte demek ki, erkek de mehir belirlemeden önce nikahtan sonra boşama olursa erkeğin ölçüsüne göre, maddi durumuna göre bir mehir belirlemek lazım. Şimdi biraz sonraki ayeti okuduğumuz zaman bunun ne miktarının olduğu aşağı yukarı ortaya çıkacaktır.

“Haggan alel muhsinîn.” Ha, “Metâan bil mağrûf”“Marufa göre”, yani herkesin tamam bu iyi oldu, güzel oldu diyebilecekleri, yani geleneğin, kitabın sünnetin iyi oldu diyebileceği “bir ölçüyü ortaya koysunlar” diyor. “Haggan alel muhsinîn” “İyi davrananlar üzerinde bu bir haktır, görevdir.”Mutlaka yapmaları lazım.

Şimdi burada; az önce okuduğumuz ayette de aynı husus var. Ahzab suresinin 49. Ayetinde de. Diyor ki, Allah-u Teala.

Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ nekahtumul mué’minâti summe tallagtumûhunne min gabli en temessûhunne femâ lekum aleyhinne min ıddetin tağteddûnehâ, femettiûhunne”Müminler” diyor, “eğer mümin kadınları nikâhlarsanız, ilişkiye girmeden boşarsanız, sizin onların iddet beklemeleri gerekmez, ama onları metalandırın.”

ve serrihûhunne serâhan cemîlâ” “ Ve güzel bir şekilde onları serbest bırakın.”

Şimdi burada metalandırın meselesi, bakın burada mehir belirleyip belirlememeden bahsedilmiyor. Yani kadına bir şey vereceksiniz. Şimdi birçokları şunu söylüyor, diyor ki, mehir kadından yararlanmanın bedelidir, diyor. Yani fıkıh kitaplarına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Eğer mehir kadından yararlanmanın bedeli ise, bu adam bu kadından yararlandı mı?(Katılımcı) Hayır.  E, niye Allah-u Teala ver diyor? Bakın birçok yanlışları Kur’an’ı Kerim nasıl ortaya çıkarıyor, görüyor musunuz? (Katılımcı) Belirlenmeden de faydalanabilir diyor. Belirlemeden de faydalanır da,  ama mutlaka, belirlememiş olsa bile orada mehir kendiliğinden tahakkuk ediyor. Yani buradaki soru şu. Eğer mehir erkeğin karısından yararlanmasının bedeli ise o zaman hiç yararlanmadan boşadığı kadına herhangi bir şey ödememesi gerekir. Mesele o yani, soru o. Demek ki bu o değil. Burada başka bir şey var.

Şimdi bunu söyleyince arkasından şunlar oluyor. Yani, fıkıh kitaplarında onları görüyoruz. Kadını, bir esir kadına benzetiyorlar, hür kadını, Esir kadın satılırken ondan alınan ücretle, hür kadının evlenmesi sırasında alınan mehri birbirine benzetiyorlar. Dolayısıyla o hol’o dedikleri, yani kadına boşanma hakkını vermedikleri için, onu değişik bir şekle getirmişler, işte o parasını kadın geriye iade ederse kendini kurtarıyor kocasından. Ama bu defa esiri satın almaya benzettikleri için, kadının parasını; yani o mehir bedelini, bir başkası da kocasına verip, kadının haberi olmadan onu kocasından ayırabiliyor. Mezheplerde bu var. Çünkü mantığı yanlış ortaya koymuşlar. Kadının haberi yok.  Adam diyor ki, “tamam.” Adamın mesela,  paraya çok ihtiyacı var. “Sana şu kadar  para vereyim, bunun karşılığında karını hul et.” O da “hul ettim” diyor. Tamam. Kadın ayrılıyor. Kadının hiç haberi yok. Bunu tıpkı şeye benzetiyorlar. Bir esirin hürriyete kavuşma bedelini, onu elinde bulunduran kişiye verdiğiniz zaman nasıl hürriyete kavuşuyorsa, bunu ona benzetiyorlar. Fakat orada şunu da söylüyorlar. Esir hürriyetine kavuştuğu zaman, kendi iradesini kendi eline alır. Ama kadın, bu durumda; evlenmede iradeyi kendi eline alamaz, bu irade velisine geçer diyor, Hanefi mezhebinin dışında olanlar. Yani esirden daha kötü duruma sokuyorlar.

Şimdi ben bütün bunları anlatıyorum. Şundan dolayı anlatıyorum. Bunları bilelim. Bizim görevimiz, geçmişin bütün bu yanlışlarını temizlemektir. Bu bizim en temel görevimizdir. Ama bakıyorum, sıkıntılara sıra gelince herkes kaçıyor. Ama herhalde eğer Cenab-ı Hak bir nimet verirse,  o zaman galiba herkesi yanımızda göreceğiz gibi gözüküyor. Çok az insanlar hariç, üç beş kişi hariç, bakıyorsunuz ki, herkes kaçıyor.

Mesela şimdi SUSEM diye bir, geçen sene bir şey yaptık. Az önce Hakan’a sordum, topu topuna altmış kişi başvurmuş. Vallahi yani, hakikaten Allah rızası olmasa bu işler kesinlikle yapılmaz. O kadar sıkıntıya giriyorsunuz, kimsenin umurunda değil yani. Hiç. Sadece Cenab-ı Hakk’ın rızası olduğu için, insan zevkle yapıyor.

Sonra kendi kendime düşünüyorum, ya acaba Peygamberimiz bu insanları Bedir’e nasıl götürmüş? Eğer Bedir gibi bir şey olacak olsa, bizim arkamızdan bir tek kişinin geleceğinden şüphe ediyorum ben şahsen.

Bu ne biçim şeydir yani? Bakıyorsunuz hurafecilerin tamamı sizin karşınızda tek bir saf olmuş. Sizin yanınızda olması gerekenler de ortada duruyor. Eğer burası başarılı olursa, tamam biz zaten senden yanaydık diyecek gibi. Evet, biraz belki abartıyorum ama. Yani bunlar doğru şeyler değil. Canımızla malımızla bu işin içine girmediğimiz zaman başarı imkânsızdır, onu çok iyi bilelim.

Şimdi burada, bitirilmiş bir İslam dini var. Biz bunu nasıl ayağa kaldıracağız? Hep birlikte olmadıktan sonra, nasıl ayağa kaldıracağız? Şu anda daha vakfımızın, biliyorsunuz, vakfımızın mekânı da yok. Elimizdeki şey de istimlâk edildi, herhalde onu da biliyorsunuz yani. Herhalde bir konteynır kiralayıp orda duracağız bundan sonra, öyle anlaşılıyor.

Gerçi Allah’a şükür, ben herhangi bir sıkıntı içersinde değilim, son derece mutluyum, o ayrı bir konu da. Çok şükürler olsun. Şundan dolayı çok şükürler olsun diyorum. Cenab-ı Hak’tan başka dayandığımız hiçbir şey yok hamdolsun. Bunu da yaşayarak gösteriyoruz. O bakımdan da zaten çok da etkili olduğumuz herkes tarafından müşahede ediliyor Allah’a çok şükürler olsun.

Şimdi bakın, burada bu ayetler olmasına rağmen, bu kadar açık hükümler olmasına rağmen, siz tutacaksınız, kadının mehrini bir cariyenin satış bedeli haline getireceksiniz. Zaten cariyenin satılması olayı da yok, o da sonradan uydurulmuş bir şey. Onun satış bedeli haline getireceksiniz, kadını cariyeye benzeteceksiniz, mehri de; kadının cinselliğinden yararlanma bedeli diye tarif edeceksiniz. E, kadın ne oluyor? Edilgen. Tamamen edilgen. Peki, kadın kocasından yararlanma hakkına sahip değil mi? Burada şeyde yoktur, yani fıkıhta böyle bir haktan bahsedilemez. Sadece şu vardır, erkek büsbütün güçsüzse, işte bir yıl bir denemeden geçirilir, ondan sonra kadına boşanma hakkı tanınır.

Ondan sonraki ayet şu.

Ve in tallagtumû hunne min gabli en temessû hunne” “Eğer onlara dokunmadan boşarsanız,

Ve gad feradtum lehunne ferîdah”Onlar için de bir, belli bir mehir belirlemişseniz,”

Fenısfu mâ feradtum” “belirlediğinizin yarısı onların hakkıdır.”

Demek ki şimdi iki türlü bir şey var. Bir, kadını nikahladıktan sonra boşadınız. Nikahladıktan sonra boşanan kadının iki  hali vardır. Bir; mehir belirlemiş olursunuz, o zaman mehrin yarısı. İki; mehir belirlememiş olursunuz. Bu defa erkeğin gücüne göre, erkeğin gücüne göre bir metalandırma söz konusu. Peki, mehirin belirlenmesi halinde buna da metalandırma deniyor mu?

Ahzab suresinin 49. Ayetinde bakın öyle deniyor işte. Diyor ki, “femettiuhünne.” Yani, “ilişkiye girmeden boşadığınız kadınların iddet beklemesi gerekmez, onları metalandırın.”

O zaman mehir belirlemiş olsanız da, yarısını vermek de metalandırmak. Belirlemediğiniz zaman vermek de metalandırmak. Belirlemediğiniz zaman neye göre miktarını ortaya koyacaksınız? Emsal mehir diyebilirsiniz. Ama bu emsal mehir, kadının emsali dediğiniz zaman biraz farklı. Bir de erkeğin tarafı da çok önemli, onun için Allah-u Teala burada erkeği esas alıyor. Demek ki; onun gibi bir erkek, o maddi güce sahip olan bir erkek evlendiği zaman, eşine ne kadar mehir veriyorsa onun yarısını vermesi gerekir.

İllâ en yağfûne” “Ama kadınlar affederlerse,” ben istemiyorum diyebilir kadın, “tamam istemiyorum dediği zaman zorla verecek değilsiniz.”

“Ev yağfuvellezî biyedihî ugdetun nikâh”  “elinde nikah düğümü olan taraf” yani erkek, talak o düğümü çözmek manasına gelir sözcük olarak “elinde nikah düğümü olan taraf, eğer affederse o da başka.” Yani derse ki, tamam mehrin tamamını veriyorum, o da başka.

Ondan sonra diyor ki, “ve en tağfû agrabu littagvâ,”  “ey erkekler sizin affetmeniz” yani mehrin tamamını vermeniz “takvaya daha yakındır.” Yani boşanmışsınız ilişkiye girmeden mehrin yarısını kadın hak eder ama, isterse hiç almayabilir, fakat siz mehrin tamamını karşı tarafa verirseniz takvaya bu daha uygundur diyor.

Ve lâ tensevul fadle beynekum,” “Allah’ın aranızdaki faziletini de unutmayın. Cenab-ı Hak birinizi diğerinizden üstün kılmıştır, bunu da unutmayın”

İnnallâhe bimâ tağmelûne basîr.”Allah-u Teala yapmakta olduğunuz şeyi görüyor.”

Şimdi burada, bu konuyla ilgili bir ayet daha var. Bakara 241. Ayet.

Allah-u Teala diyor ki, “Ve lilmutallegâti metâen bil mağrûfi, haggan alel muttegîn.”

Ve lilmutallegât”  “Boşanmış kadınlar için vardır.”metâen bil mağrûf” “Marufa göre boşanmış kadınları metalandırmak vardır.”

El maruf, yani bilinene göre, yani boşadığınız kadınlara, bir şekilde onları yararlandıracaksınız, ama öyle hayali bir şekilde değil, maruf olarak. O Maruf da belli, sınırlarını Cenab-ı Hak çizmiş.

Talak suresinde de belirtiyor. Eğer kadın hamileyse; doğum yapıncaya kadar, onun geçimini ve kalacak yerini sağlamak kocaya düşüyor. Çocuğunu emzirecekse; emzirinceye kadar ona ücret vermek gerekiyor. Ama emzirmek istemezse, herhangi bir şekilde ona baskı yapılmaz.

Ama bugünkü gibi; öyle, sürekli kadına nafaka vermek diye bir şey yok. Kısa bir süreliğine. İddet bitinceye kadar nafaka verilir.  İddet bittikten sonra, çocuk varsa çocuğu emziriyorsa,  emzirme bitinceye kadar verilir, bitti. Yani ne erkek kadına yük oluyor, ne kadın erkeğe yük oluyor.

Ama her zaman burada tekrarladığımız gibi, bugün dünyada maalesef Katolik anlayışı hâkimdir.  Tüm dünyaya onlar hâkim olmuştur, devletlere de onlar hâkim, şirketlere de onlar hâkim, kurum ve kuruluşlara da onlar hâkim, yani mantık olarak onlar hâkim.

İşte bir tüzel kişilik diye bir şey oluşturuluyor, ondan sonra Katolik evliliği gibi bir evlilik. Boşanmayı bir kere nasıl olmuşsa kabul etmişler. Bu defa öyle bir boşanma ki, erkek karısını sürekli beslemek zorunda, yani boşadığı kadını beslemek zorunda. Bu da tabi insanların evlenmek konusunda soğuk davranmalarının sebebi oluyor.

İşte görüyorsunuz bugün bütün dünyada insanlar evlenmekten kaçıyorlar, çünkü o kötü örnekleri görünce bir daha da evlenmek istemiyor. Onun yerine birlikte yaşamalar bakıyorsunuz başlamış.  Şimdi bu birlikte yaşama denilen şey, bugünki kanunların yanlışlıkları karşısında bir sığınma kapısı olabilir. Ama bu, şartları belirlenmiş bir sözleşmeye bağlanırsa. Bir sözleşme olmalı, şartları belirlenmiş bir şekilde sözleşmeye bağlanmalı, tamam. İşte o, dinimizin istediği nikâh olur. Yoksa bugünkü gibi, adam bir kere evlendiği zaman, boşanmak için hâkimi ikna etmesi lazım.  Hâkimi ikna etmek için de zaten adam bin defa ölüp dirilecek. Taraflar birbirlerinin aleyhine söylenmedik laf bırakmayacaklar. Bir daha da yüz yüze bakma imkânları olmayacak. Aradaki çoluk çocuk da zayi olacak. Bunlar son derece kötü şeyler.

Bakın şimdi bir taraftan, İslam diye yaşanan yanlışlıkları görüyoruz. Bir taraftan da, dünyada yaşanan ve Katolikliğin insanlara, Fransız ihtilâlinin, o ihtilâli yapanların meseleyi kavrayamamasından ya da  bilgi eksikliğinden kaynaklanan şeydir, dünyaya uyguladıkları şeydir. Dünyadaki bütün bu yanlışlıkları bizim düzeltmemiz gerekir, başkasından beklemeyelim.

Az önce söyledim ya yani, mesela biraz konuşmam sert gibi olmuş olabilir ama, elimizde o kadar ciddi malzeme var ki.  Mesela ben şahsen, bizden daha güçlü bir başka kuruluşun olduğuna inanmıyorum. Devletler de dâhil. Niye? Çünkü güç ilimdedir. Öbür güçler kaybolur ama, ilim hiçbir zaman kaybolmaz. Devletler yıkılır, zenginler çekip gider, o itibarlı kişiler ölür, ama ilim kalır. Dünya durdukça o ilim durur.

Zaten Allah-u Teala’nın Adem Aleyhisselamı, meleklerden üstün tutmasının sebebi de; Adem Aleyhisselam’a öğrettiği o ilimdir.

Dolayısıyla biz bu ilimle; ki o işte Kur’an’ı Kerim, elimizde. Biz bununla, hem Müslümanları, hem de bugün bütün insanlığı içinde bulundukları sıkıntıdan kurtarabiliriz. Her açıdan. Her açıdan kurtarabiliriz.

Şimdi bu kadar büyük bir imkâna sahipken, bunun gerekli müesseselerini kurmak, hem Müslümanları asırlardan beri süregelen yanlışlardan kurtarmak, hem de tüm insanlığa doğru çözüm yolları göstermek lazım.

Biliyorsunuz, Peygamberimiz SAV zamanında, Peygamberimiz Mekke’de on üç sene kaldı. Medine’ye hicret etti. Vefat ettiği zaman Türkiye’nin dört katına yakın bir bölgeye hâkimiyet kurmuştu. Böyle bu kadar kısa süre içerisinde bu başarı, akıl almaz bir başarıdır.

Ama az önce dedim ya, asıl güç ilim gücüdür. Siz bu ilimle gittiğiniz takdirde insanları gönlünden fethedersiniz, kafalarından fethedersiniz. Savaş yapmanıza gerek yok, o insanlar sizin problemlerini çözdüğünüzü görünce, size gereken saygıyı gösterirler.

Sonra Peygamberimiz SAV’den sonra ne oldu? Müslümanlık hızla yayıldı. Niye yayıldı? Askeri güçten dolayı mı? Tamamen ilim gücünden dolayı. Çünkü Müslümanlar problem çözüyorlardı. Herkes kendi problemlerinin çözülmesi için Müslümanların kendi ülkelerine hâkim olmasını istiyordu.

Sahabenin şeyine bakın yani Fas’tan, ta doğu Türkistan’a kadar uzanan o sahada Müslümanlar hâkim olmuşlardı. Çünkü problem çözüyorlardı. Ondan sonra ne oldu? Problem olmaya başladılar. Bakın o sahabenin gittiği yerlerde İslam hâlâ var. Problem olmaya başladılar. Problem olmaya başlayınca da, artık Müslümanların yayılması durdu. Şimdi biz problem çözmemiz lazım.

Geçenlerde bir film oynatılıyor. Peygamberimize hakaret ediliyor diye…. E ne oldu? Müslümanlar gitti, bir büyükelçiyi öldürdüler, bilmem, çılgınlıklar yaptılar. Ya, bu ne oluyor kardeşim? Bu sana yakışır mı? Sen çocuk musun? Bunlar çok büyük fırsatlardır.

Bakın burada Ömer Gerimligil (?????) oturuyor, hatırlayacaktır şimdi. On bir eylül olayı olduğu zaman, Amerika’daydın değil mi o zaman sen? Ben Süleymaniye’de bir vaaz ettim. Süleymaniye’de o zaman vaaz ediyordum. Dedim ki, bu on bir eylül olayını göreceksiniz, İslam’ın yayılmasında inanılmaz fırsatlar verecektir. O zaman İstanbul’da mıydın ki?, bana dedin ki, Hocam öyle şey olur mu?falan.  Karşı çıktı. Ondan sonra,  işleri Amerika’da olduğu için gitti ve geldi, şunu söyledi, Vallahi çok doğru, söylediğin. Ben daha önce; bir arkadaşıma bir İngilizce Kur’an’ı Kerim vermek için çok aradım, bulamadım. Ama şimdi her markette bir Kur’an’ı Kerim reyonu var, yani İslami eserler reyonu var. Dolayısıyla insanlar artık ilgi duymuş, okumaya başlıyorlar. Şimdi bunlar müthiş fırsatlar verir.

Allah-u Teala Ali İmran suresinin 186. Ayetinde diyor. Açın lütfen, 3. Sure 186. Ayet. 73. Sayfa.

Letublevunne fî emvâlikum ve enfusikum” “Şurası kesin ki, mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz.”

Ve letesmeunne minellezîne ûtul kitâbe min gablikum ve minellezîne eşrakû” “ Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden de mutlaka işiteceksiniz.” Ne işiteceksiniz?

Ezen kesîrâ”  Çok eziyetler işiteceksiniz. Canınızı yakacaklar. Bu Allah_u Teala’nın kelamı. Peki ne yapalım Ya Rabbi? Susturalım mı, hayır.

Ve in tasbirû ve tettegû”  “Eğer sabreder ve koruma tedbirinizi de alırsanız,”

 “Feinne zâlike min azmil umûr” “Bu kararlılık gerektiren işlerdendir”

Öyleyse; yok efendim, Danimarka’da karikatür olmuş. Kardeşim bu gayet normal, gayet normal. Hatırlasanıza, bundan birkaç sene evvel, apartmanlarda kilise açılıyor diye bir haber geldi. Ortalık birbirine karıştı. Kardeşim, siz ondan rahatsız oluyorsunuz da, Avrupa’lı orda camilerin yükselmesinden rahatsız olmuyor mu? Ya da Amerika’lı rahatsız olmuyor mu? Kiliselere bakıyorlar hiç kimse yok. Almanya’da bana Tübingen Üniversitesinde söylemişlerdi. Kiliselerde kimse yok. Ama, Almanya’da öyle camiler var ki, bunu Katolik fakültesinde bana söylediler. Almanya’da öyle camiler var ki, dört binin üzerinde cemaati var, tamamı Alman. Kardeşim  bunu adam düşündüğü zaman tabiî ki şey yapacak.

Ama bize ne düşüyor? Bize o insanlara doğruları anlatmak düşüyor. İslam’ı hava gibi, su gibi götürmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun. Bugün, bunu benim bilgime göre, dünyada Süleymaniye Vakfından başka yapacak bir kuruluş yok. Bugün yok. Birçok kimse elinden imkânları alındığı için çıldırıyor tabi. Birçok kimsenin foyası ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar mücahit, İslam’ın büyük savunucusu, şusu, busu gibi gözükenlerin hepsinin foyası ortaya çıktı, adamlar çıldırıyorlar. Öbür taraftan bakıyorsunuz ki, çok hoşlarına gidiyor. O zaman, o dükkânı kapanacak olanlar, bağırıp çağırsınlar, onları hiç duymamak lazım. Onların dükkânları kapansın.

Ama bu çözümü, İslam’ın çözümünü bütün dünyaya götürmemiz lazım. Ama bu o kadar kolay değil. Niye o kadar kolay değil? Çünkü bugün İslam dediğiniz zaman insanlar ne anlıyor? Az önce söyledim, Ömer Gerimligil bir not getirdi bana. Bu Amerikada olan olayla ilgili. Sadece Kur’an değil Mevlana’ya ait,  mezheplere ait kitaplar vardı. Niye? Çünkü batının kafasında İslam dediğiniz zaman Mevlana geliyor, mezhepler geliyor aklına.

Peki, bu yanlışları niye söylüyorum? Çünkü bu yanlışlar din diye bütün dünyaya anlatılıyor. Şimdi, o gayri Müslimlerde, biliyorsunuz bizim sekiz tane dilde yayınımız var dokuzuncusu deneme safhasında tam olarak yayına girmedi. Yayınlandığımız her yerde Allaha şükür, aklı başında insanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Beni rahatsız eden organize olmamış olmamızdır. Organize olmamız gerekiyor. Çünkü Allah’a çok şükür gerçekten çok güçlü durumdayız. Çok güçlü durumdayız. Öyle az değil. Güzel organize olduğumuz takdirde hem İslam ümmetini kurtarma imkânımız var hem bütün dünyaya doğruları gösterme imkânımız var. Bunları gösterelim ki, yarın Cenab-ı Hakkın huzuruna çıktığımız zaman alnı açık yüzü ak çıkalım. Sonra dünyalık açısından da bundan daha karlı hiçbir şey olmaz.

Peygamberimiz Mekke’de en büyük tüccar olsaydı, Medine’de bir çarşının sahibi olması kolay mıydı? Ya da Mekke’de kaç tane çarşının sahibi olacaktı? Ama vefat ettiği zaman Peygamberimiz Türkiye’nin dört katı kadar bölgeye hâkimiyet kurdu. Böyle bir şey birisi tarafından söylenseydi adama deli denirdi.

Fakat bizim hedefimiz hiçbir zaman hâkimiyet kurmak olmamalı. Asla. Eğer dünyalık arzusuyla hareket edersek, Cenabı Hak hiçbir şey vermez. Peygamberler nasıl hareket ettiyse, öyle hareket etmemiz lazım. Yalnız Allah’ın rızası. Çünkü biz insanlardan bir şey almak için gitmeyeceğiz, bir şey vermek için gideceğiz. Hep beraber bunu yapmak zorundayız.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
763 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
764 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007
765 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007
766 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007