Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare)

25 Ağustos 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bugün Nisa Suresinin 22 ve 23. Ayetlerini okuyacağız, bu vesile ile “Hürmet-i Musahere” olarak bilinen bir konu var; bir kişi şehvetle bir kadına dokunsa, o kadının annesi, çocuğu ona haram olur mu, olmaz mı meselesi var. Bu vesile ile onu da anlatacağız ve buna Hürmet-i Musahere deniyor.

“Ve lâ tenkihûmânekehaâbâukum minen nisâi illâ mâgad selef” “Babalarınızın,nikâhladığı kadınları nikâhlamayın, daha önce yaptıklarınız hariç”

Tabii, “babalarınız” dendiği zaman ana ve baba tarafından dede de girer işin içerisine.

“innehûkânefâhışetev ve magtâ, ve sâesebîlâ.” “çünkü bu çirkin bir davranıştı, iğrenç bir şeydi ve çok kötü bir yoldu.” (Nisa 4/22)

“Daha önce yapmışsanız artık onu bozmayın” diyor ama “bundan sonra artık yapmayacaksınız” diyor.

“Hurrimetaleykumummehâtukum” “Analarınızla evlenmeniz size haram kılınmıştır.”

Analar derken; tabii öz anamız olduğu gibi ana ve babamızın anası da dahil olmak üzere yukarıya doğru çıktıkça çıkar.

“ve benâtukum” “kızlarınız” Tabii kızımız, kızımızın kızı öyle gider. “ve ehavâtukum” “kız kardeşleriniz” “ve ammâtukum” dendiği zaman da “halalarımız” yani babalarımızın kız kardeşleri. “ve hâlâtukum” “annelerimizin kız kardeşleri, teyzelerimiz” “ve benâtulehı ve benâtuluhti” “erkek kardeşimizin kızları, kız kardeşimizin kızları” “ve ummehâtukumullâtîerdağnekum” “ve sizi emzirmiş olan analarınız” “ve ehavâtukumminerradâati” “süt kız kardeşleriniz” “ve ummehâtunisâikum” “eşlerinizin anaları” “ve rabâibukumullâtî fî hucûrikum” “kendi bakımınızda olan, eşlerinizin başka kocadan olan kızları”“minnisâikumullâtîdehaltumbihinn “ “evlenip ilişkiye/gerdeğe girdiğiniz kadınların kızlarıyla evlenmeniz haram olur“ “feillemtekûnûdehaltumbihinne” “eğer gerdeğe girmemişseniz” (onlarla evlendikten sonra hiç ilişkiye girmeden boşanmış olabilirsiniz ya da ölmüş olabilirler, böyle bir durum varsa) “felâcunâhaaleykum,” “evlenmenizde size bir günah yoktur”

Yani nikahlanmışsınız, boşanmışsınız ya da ölmüş o zaman o kadının kızı ile evlenebilirsiniz.

“ve halâiluebnâikumullezîneminaslâbikum” “sizin soyunuzdan gelen oğullarınızın helalleri yani eşleri, onlarla evlenmenizde size haram kılınmıştır” “ve en tecmeûbeyneluhteyni illâ mâgad selef” “iki kız kardeşi birlikte nikâha almakta haram kılınmıştır, daha önce almışsanız onu değiştirmeyin” “innallâhekâneğafûrarrahîmâ” “Allah, Gafur ve Rahim’dir.” (Nisa 4/23)

Burada, yakınlık itibarı ile haram kılınanlar açık, babalarımızın nikâhladığı kadınlar; tabii ki analarımız değil. Çünkü analarımız özel olarak zikrediliyor, analarımız, kızlarımız, kız kardeşlerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, erkek ve kız kardeşlerimizin kızları, sütanalarımız, sütkardeşlerimiz, eşlerimizin anaları. Burada şu var; bir nikâh kıyılsa, nikâhının hemen arkasında diyelim ki anlaşmazlık oldu, ayrılık oldu, o kızın annesi ebediyen bu erkeğin annesi sayılır. Yani sadece nikâhın kıyılmış olması kayınvalidenin haramlığını gerektirir, sürekli haramdır. “Ee canım sadece nikâh kıydık ayrıldık” yok o değil, onun için kızlara nikâh kıydığınız zaman kızların anneleri ebediyen haramdır, ne olursa olsun ama annelere nikâh kıyıldığı zaman annelerin kızının haram olması için gerdeğe girilmiş olma şartı vardır.

Onun için “nikahulbenat, yuharrimulummehat, vedulummehat, yuharrimulbenat” diye bir kural koymuşlardır. Zihinde kolay kalsın diye bu ayetleri öyle ifade etmişler. Kızlara kıyılan nikâh, kızların annelerini ebediyen haram kılar, annelere kıyılan nikâh haram kılmaz, anneyle gerdeğe girmiş olmak gerekir, girmişse onun kızı artık ebediyen haram olur. Bir de oğullarımızın eşleri ebediyen haramdır yani onda gerdeğe girilip girilmemesi önemli değil, bir kızla nikâhlanmış sonra ayrılmışlar, şey yapmamışlar artık o kız ebediyen bizim kızımız gibi olmuş olur. İki kız kardeş de bir arada nikâhlanamaz.

Şimdi bunlar evrenseldir, dünyanın hemen hemen her yerinde küçük farklarla aynıdır çünkü dünyanın her yerine Allah zaten elçiler göndermiştir, yasaklar büyük ölçüde aynıdır. Ufak, tefek bir takım farklar, unutulanlar, değiştirilenler olabilir. Esas bugün anlatacağımız konu; bu nikâh kelimesinin Kuran-ı Kerim’deki anlamı “evlilik sözleşmesidir”. Fakat nikâh kelimesinin sözlükte “cinsel ilişki” anlamı da var. Yani asıl anlamı evlenme sözleşmesidir ama cinsel ilişki anlamı da var orada. Hanefiler, cinsel ilişki anlamını öne alıyorlar, sözlükte esasa anlamı cinsel ilişkidir diyorlar, bazı sözlükler bunları destekler mahiyette gözüküyor. Ama sözlüklerin çoğu Kuran-ı Kerim’de olduğu gibi nikâhın evlilik sözleşmesi olduğunu söylüyor.

Nikâhın sadece evlilik sözleşmesi olduğunu kabul ettiğiniz zaman Şafi mezhebinde olan şu husus ortaya çıkıyor; Şafiler diyorlar ki; “bir kimse zina ettiği bir kadının kızıyla evlenebilir çünkü zina nikah değildir.” Ömer Nasuhi Bilmen’in “ Hukuk-i İslamiye ve IstılahitiFıkhiyye Kamusu” kitabından okuyoruz;

Yahya ŞENOL: Ömer Nasuhi Bilmen’in “ Hukuk-i İslamiye ve IstılahitiFıkhiyye Kamusu”, ikinci cilt, 94. Sayfa da Şafilerin görüşü şu şekilde açıklanmış;

“Şafilere göre hakiki zina ile musaheret sabit olmaz çünkü zani ile mezniyye arasında ecnebilik vardır.”

A. BAYINDIR:Zani; zina eden erkek, mezniyye de kendisiyle zina edilen kadın. Bunlar birbiriyle yabancıdır, şu manada yabancıdır, birbirlerine helal değillerdir. Çünkü aralarında karı-kocalık yok.

Y. ŞENOL: “Bu mukarenetle nezhepahkâmından ne tevaruz ne de saire sabit olamaz.”

A. BAYINDIR: Diyor ki; zina yoluyla bir babalık ortaya çıkmaz.

Y. ŞENOL: “Binaenaleyh zanimezniyyesinemukaremetinden mütevellit kızı alabilir.”

A.BAYINDIR: Yani “zina ettiği kadından doğan kızla zina eden erkek evlenebilir” diyor. Yani kendi kızıyla evlenebilir. Tabii bu birçok yerlerde bazı yanlış fetvalara da sebebiyet verebiliyor, mesela Şafiler –Maliki ve Hanbeliler de öyledir- bir kadının nikâh akdinde taraf olmasını kabul etmezler. Nikâh akdinde taraf olmasını kabul etmeyince kim taraf olabilir? Onun velisi taraf olur, şahitlerin de erkek olması gerekir ve şahitlerin mümin, abdestli namazlı kişiler olması icap eder denir. Bu şartlara uygun olmayan nikâh akdini batıl kabul ederler. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre kıyılmış bir nikâh, Şafi mezhebine göre geçerli değildir.

Mesela ben, bazı Şafilerin, Hanefi mezhebine göre kıyılmış nikâhtan olan kızıyla evlenebileceklerine fetva verdiklerini duydum. Size her defasında bunları anlatıyorum, bakın bunun kabul edilmesi imkânsız. Ne bakımdan? Ayet ve hadisler bakımından kabul edilmesi mümkün değil. Bir vaka bu, insanlar bunu yaşıyorlar ondan dolayı bunu anlatmamız gerekiyor. Tabii isim vermek çok hoşuma gitmiyor, az önce söylediğim fetvayı verenlerin kim olduğunu isim olarak da biliyorum ama hoş bir şey değil.

Bir grup Şafi uleması ile şöyle on beş, yirmi kişi varlardı, nikâhlanma konusunu konuştuk. “Açın bakalım kitapları, deliliniz ne?” dedim. Bir ayet ve bir hadis delil getiriyorlar, Ayet-i Kerime Bakara Suresinin 232. Ayeti. Yani bugün İslam Alemimaalesef bu şeylerde gidiyor, ben şahsen her geçen gün bu mezheplerin şimdi anlatacağım şeyin İmam Şafi’ye, İmam Malik’e, Ahmed Bin Hanbel’e ait olduğunu inanmamaya başladım. Bunun bir tarihçi gözüyle değerlendirilmesi lazım, çünkü insanlar yanlışta ittifak etmezler. Yani yanlışta ittifak ederler de aynı yanlışta ittifak etmezler. Mesela, size desem ki; “iki kere iki kaç etmez, herkes bir rakam yazsın?” Kaç kişi aynı rakamı yazar? Çok az ama “Kaç eder?” desem, hepiniz dört yazarsınız. Doğruda ittifak etmek kolaydır da yanlışta ittifak etmek zordur yani aynı yanlışta ittifak etmek zordur. Bakıyorsunuz ki aynı yanlışta ittifak edilmiş, o zaman öyleyse bu bir yerden organize edilmiş. Ne zaman, hangi dönemde? Onu Allah bilir, amaCenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun ki elimizde Kuran-ı Kerim var ve elimizde yine çok şükür sahih hadislerde var.

Bakara Suresi 232. Ayette şurayı delil alıyorlar; mesela Arapçasından bakmak isteyenler için bu üç mezhebi de bir arada veren “El-Muğni” Bin Kudave’nin. O tartışmada o kitabı bana getirmişlerdi, konunun üzerinde onunla konuşmuştuk. Çünkü onlara “hangi kitabı getiriyorsanız getirin” dedim onlarda onu getirdiler.

“felâtağdulûhunne ey yenkihneezvâcehunne” “O kadınları ya da kızları (Nur Suresinin 33. Ayetine göre) engellemeyin” Hangi konuda? “ey yenkihneezvâcehunne” “kendilerinin koca adaylarıyla nikâhlanmalarını engellemeyin” Kocalarıyla diyor ama evli olsa zaten kocasıyla nikâh olmaz. Bu koca adayı demektir. “izâterâdavbeynehum bil mağrûf” “aralarında marufa göre anlaşmışlarsa”.

“Aralarında anlaşmışlarsa” sözü bir kızın ya da kadının zorla evlenmesini engeller değil mi? “Anlaşmışlarsa” diye şart var. “Anlaşmışlarsa” şartını Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli bu mezheplerin hiç birisi almaz. Bu ayetin şart kısmını hiç birisi almaz. Bir cümlenin şart kısmını almazsanız diğer kısımları zaten hiçbir şeye yaramaz. Mesela, “üniversiteye girmek için liseyi bitirmek şarttır.” O şartı kaldırın, hayatında mektep, medrese görmemiş doksan yaşındaki nine gelse, “ben üniversiteye girmek istiyorum” dese, ondan diploma isteyebilirler mi? Şartı nasıl kaldırırsınız ya? Kâfir, cennete gidemez değil mi? Cennete gitmesi için mümin olması gerekiyor. O şartı kaldırın o zaman herkes cennete girsin. Bu şartı Allah koymuş, başkası değil ki; “aralarında marufa göre anlaşmışlarsa.” Maruf, Kuran-ı Kerim’in koyduğu kurallar. Mesela Kuran, anlaşsalar bile namuslu bir erkek ya da kadının namussuz bir erkek ya da kadınla evlenmesini haram kılmıştır. Anlaşsalar da kabul edemeyiz onu, ne zaman ki onların namuslu olduğu uzun süre gözlem yaptıktan sonra ortaya çıkar, tövbe ettiği ortaya çıkar o zaman o başka.

Ayetin bu kısmını dört mezhepte almamıştır. Ondan dolayı diyorum ki bu mezheplerin hür bir ilmi çalışmayla oluşturulması mümkün değil. Ebu HanifeKufe’de, İmam Malik Medine’de, İmam Şafi Irak ve Arabistan’da,Ahmed Bin Hanbel, Mısır’da ayrı ayrıaynı görüşleri ortaya koyamazlar. Hepsi de ittifakla ayetin şartını almazlık edemezler. Mümkün değil yani aklen imkânsız bu. Öyleyse bu, bu zatların vefatından asırlar sonra bir merkez tarafından belli ki alınmış, dizayn edilmiş ve millete “işte mezhep budur, işinize gelirse” diye. Nasıl olsa Nizamiye Medreselerinden sonra medreseler de resmileşmiştir.

Mesela bizde Nizamiye Medreselerini önemserler, resmi devlet falan. Biz medresede talebeyken şöyle bir olay anlatıyorlardı, bunun kaynağı nedir hiç bilmiyorum ama çocuklukta duymuştum, medreseden duyduğum bir şey, okuldan değil yani; hocalar diyorlardı ki “Nizamiye Medreseleri kurulduğu zaman ulema ilmin cenaze namazını kılmıştır.” Temsili bir tabut koymuşlar önlerine, ilmin cenaze namazını kılmışlar ve demişler “bundan sonra ilim olmaz çünkü ilme devlet müdahalesi var” demişler. Artık medreseler devletin emrinde, artık hür bir şekilde ilim oluşturulamaz, bundan sonra ilim olmaz demişler ve cenaze namazını kılmışlar. Araştırmalar yapılsa herhalde büyük bir ihtimalle o dönemde oluşmuştur. Yoksa böyle bir şeyi mümkün değil bu ulema yapamaz. Yapacak olsalar o günkü Müslümanlar tükürükleriyle boğarlar bunları ama devlet eliyle yapıldığı zaman bir şey yapamıyorsunuz.

Her defasında örnek veriyorum, imsak vaktiyle ilgili olduğu gibi. Ne yaparsan yap televizyonları kapatıyorlar, radyoları kapatıyorlar her şeyi, devlet eliyle olduğu zaman yüzde bin haklı olsan devletin hiç umurunda değil. Bu çok önemli bir örnektir, hiç basit bir örnek değildir şu namaz vakitleri meselesi.

Ayetlerin bu bölümünü mezheplerin tamamı almamış, peki, şimdi ayet diyor ki; “felâtağdulûhunne” “onlara baskı yapmayın” diyor. Hanefi mezhebine göre, kadının alnına tabancayı tut “evet” dedirt, nikâh geçerlidir. Onun için Hanefiler, “felâtağdulûhunne” bölümünü de almamışlardır. “Baskı yapmayın” kısmını da almamışlardır, ne kaldı geriye? “ey yenkihneezvâcehunne” geriye kaldı, “eşlerin nikâhlanmaları.” O zaman “veliye gerek yok” demişlerdir, çünkü “engel olmayını” kaldırınca velinin bir anlamı kalmıyor çünkü engelleyecek bir makam kalmıyor. O zaman kızı kaçırıyorsun, samanlığa atıyorsun, “ne zaman evet dersen o zaman çıkarırım” diyorsun,  o da mecburen “evet” diyor.

Peki, Şafiler, Malikiler ve Hanbeliler “felâtağdulûhunne” bölümüne ne anlam veriyorlar? Arzu edenler gitsin, İbnKudame’nin El-Muğni’sine baksınlar. Geleneksel fıkıhta İbnKudame’nin El-Muğni’si son derece değerlidir. O da diyor ki; “felatağduluhunne ey felatemteniumintezvicihinne.” Ayet diyor ki; “engellemeyin” bunlar da “geri durmayın” diye anlam veriyor. “Geri durmayın” ile “engellemeyin” aynı mıdır? “Kendinizi geri çekmeyin”, niye? Çünkü yetki kadında değil. Kadın yetkisiz olsa “engellemeyin” denir mi? Zaten yetkisi yok.

Mesela desem ki; “Ahmet’i engellemeyin valilik yapsın.” İstersen engelle yani yapamaz ki valilik. Yetkisi var ki “engellemeyin” deniyor değil mi? Şafi, Maliki, Hanbeli mezhepleri de “felâtağdulûhunne” ayetine, ayetle bağlanması imkânsız bir anlam veriyorlar. Ayetin yarısını kesip attılar mı? Başta “felâtağdulûhunne” kaldı, Hanefiler onu almadı çünkü sistemi bozuyor, “velisiz nikâh olur” diyorlar, “engellemeyin” deniyorsa yetkisi olmayan biri için engellemeyin denir mi? Ben şimdi size “şu sokakta gezen bir kız var, falanla evlenmek istiyor, engel olmayın” desem ne dersiniz? “Kafayı mı yedin, benim ne yetkim var ki engel olayım” dersiniz. Engelleme, yetkili olan kişiye söylenir değil mi? Hanefi mezhebi bu konuda böyle bir yetkiyi kabul etmediği için ayetin bu kısmını almamış.

Peki, isteyenler baksın, millet bize laf dokundurmak için kuyrukta, istediğiniz kadar laf dokundurun, kitaplardan bunları değiştirin o zaman, bütün kitapları değiştirin kabul edeceğiz, hadi! O zaman bir tane mezhep kitabı kalmaz ortada ve biz de şükrederiz Allah’ın Kitabına, Rasulullah’ın uygulamasına gelin deriz biter bu iş. O zaman geriye ne kalıyor, “ey yenkihneezvâcehunne” “kızların ya da kadınların eşleriyle nikâhlanmaları”. Nikâh fiilinin faili kim burada? Kadınlar. Nikâh işlemini yapma durumunda olan kadın yani bu ayetin öznesi kadın, tümleci de erkek. Öznesi kadınsa, bu kadın bu işi yapamaz diyemezsin değil mi? Diyebilir misin? Çünkü, ayette özne. Şafi, Maliki, Hanbeli mezhepleri ne diyor orada? Diyorlar ki; “kadının burada özne olarak geçmesi mecazdır.”

Bu bana hep şeyi hatırlatır, bir bilmece sorarlardı; Temel sormuş; “havadanasilidur, rengi saridur, turmadan öteyi, pilin pakayım bu nedur?” Adam düşünüyor, “havadan asılı” diyor ki “iptir”, değil. Ne o zaman? “Durmadan ötüyor” iyi o zaman “kuştur. Ama kuş havada asılmaz. “Rengi sarı” bulamamışlar, “ulan hamsidur” demiş. “Havadan asılı olur mu?” “Astım” demiş. “Rengi sarı olur mu?” “boyadım” , “ötmesi?” “o da yanıltmacasidur.”

Dikkat ediyor musunuz? Ayetin yarısını almışlar, kesmişler bir kere, baştan “felâtağdulûhunne” ye yanlış anlam vermişler, “boyadım” gibi yani. “ey yenkihneezvâcehunne” ye de mecaz demişler, ne kaldı ayetten? Daha niye delil getiriyorsun bu ayeti kardeşim? Peki, hadisten delilleri ne? “Eyyumamreetinnekehatbi gayri izni veliyyihafenikahühabatilun, batilun, batilun.” Ya da “fenikahühabatilun,fenikahühabatilun,  fenikahühabatilun.” “Hangi kadın velisinin izni olmadan nikâhlanırsa” Hadiste de nikâhın öznesi kadın, ayette de kadın, peki, bunları delil getirmeyin bari başka bir şeyi delil getirin. Yok, ne yapsınlar? Öyleyse bu fetvayı vermeyin.

Kuran’la, Rasulullah’ın uygulamasıyla uzaktan, yakından alakası olmayan bir sistem oluşturuluyor. Mesela İmam Şafii, böyle bir şeyi delil getirmez, İmam Malik getirmez, çünkü getirecek olsa oradaki insanlar tükürükleriyle boğarlar, “biz aptal mıyız?” derler çevresindeki kişiler. Ama bu mutlaka belli bir merkez tarafından sonradan oluşturulmuştur mezhepler. Devlet baskısı da oldu mu, erkeksen itiraz et, sonra bir de “zındık” kavramını ortaya çıkarmışlardır; devlet bunu böyle mi kabul etti, aksini söylersen yargısız öldürülürsün. İstersen söylediğini ayetle, Rasulullah’ın hadisleriyle ispat et, hiç önemli değil, yargısız öldürülürsün.

Şöyle de bir şey söylüyorlar; bir münafık var, münafıkla zındığın farkı ne? Diyor ki; “münafık: içi kâfir, dışı mümin. Zındık: İçi de dışı da mümin” diyor. Peki, niye öldürüyorsun? “Temel” gibi; “her ihtimale karşılık.” Niye? Yerleşik yapıya karşı, ne kadar hürriyetçi bir yaklaşım, görüyor musunuz? Cenab-ı Hak, boşuna bu cezayı İslam Alemine vermiyor, onun için silkelenip kendimize gelmemiz lazım.

İşte, Şafiler sanki doğru bir şey yapıyorlarmış gibi, Hanefi mezhebine göre kıyılan nikâhı batıl doyuyor, onun çocuğunu veledi zina sayıyor. Ondan sonra da az önce dedim ya, adını da söylerimde gerek yok, “yok” diyor “onunla evlenebilirsin” diyor. Tövbe estağfurullah! Ne halde olduğumuzu görün. Şafiler bunu söylüyor, Malikiler de bunu söylüyor, Hanbeliler biraz Hanefiler gibi. Bir çocuk, bir kadın ile bir erkekten olur değil mi? (Hani zina ettiği çocukla evlenebilir diyor ya). Peki, bir insanın zina ettiği kadının çocuğuyla evlenir diyorsa, “kendi zinasından doğan” diye ayrıca söylüyor, “kimden doğduğu belli olmayan” dese üzerinde biraz düşünürsün ama biliyor ki benim ilişkimden doğmuştur, “evlenir” diyor. Peki, o zaman o kadın da kendi çocuğuyla evlensin, ona ne diyorsunuz? Bu mantıkla ona da fetva vermek lazım değil mi? Ona ne diyorlar;

Y.ŞENOL:Mezniyye ile zinadan mütevellit çocuğu arasında nesep, irs ve hürmeti nikâh sabit olur, bu hususta bütün müçtehitler müttefiktirler. Çünkü bu çocuk mezniyyeden bir insan olarak infisal etmiş, onun bir cüz’ü bulunmuştur. Zanininnutfesi ise böyle değildir.

A.BAYINDIR: Diyor ki; “bir kadının zinadan doğan çocuğu onun kendi çocuğudur onunla evlenemez” diyor. Tamam, doğru, öyleyse kardeşim iki kişinin fiili olmadan olmuyor, bu zina eyleminin iki tane faili var. Bu “nekeha” kelimesinin manası hem akit hem de cinsel ilişki ise bu ilişkiyi bu adam da yapmış, öyleyse onun çocuğu buna da haram olmalıdır. “Bu, bunun çocuğudur” diyorsun madem, bunu söylüyorsun, diyorsun “onun çocuğu”. Allah-u Teâla’da“kızlarınızla evlenmeyin” diyor. Evet, zinadan doğmuş, çok çirkin bir olay ama öbürü çirkinin birkaç katı olur. İğrenç ötesi bir şey olur.

Peki, bu Şafi mezhebi ve Maliki mezhebinin görüşü, bir de Hanefi mezhebinin görüşüne bakalım. Hanefi mezhebi böyle bir evliliği asla caiz görmez, bu yönüyle güzel. Yani bir kimsenin zinadan doğan çocuğuyla evlenmesini kabul etmez. Çünkü derler ki; “nikâh kelimesinin sözlükteki asıl anlamı cinsel ilişkidir, ikinci anlamı da evlilik sözleşmesidir”. Ama şunu söylerler ayrıca; “cinsel ilişkiye götüren sebeplerde cinsel ilişki sayılır” derler. “ Hukuk-i İslamiye ve IstılahitiFıkhiyye Kamusu” nda bir ifade kullanmıştır Ömer Nasuhi Bilmen. Yani bir insanı cinsel ilişkiye götüren şeyler nelerdir? Dokunma, bakma, sarılma ve bunlar şehvette olursa. Ya da kadının cinsel organının iç kısmına bakma. Bir doktor mecburen tedavi maksadıyla bir kadının cinsel organının iç kısmına bakıyorsa, o da kayınvalidesi ise o doktor yandı, bitti. Aile o anda biter, ebediyen bu adam bir daha o kadınla evlenemez ki artık eşi kendi kızı gibi olmuş olur.

Şimdi, burada da bir aşırılık yapılıyor. Tamam, hadi sözlük anlamında cinsel ilişki manası var, siz oradan hareket ediyorsunuz; “bir kimsenin zina ettiği kadının çocuğuyla evlenemez” diyorsunuz, bunu anladık. Peki, “cinsel ilişkiye götüren sebepler de cinsel ilişki gibi sayılır” sözünü neye dayandırıyorsunuz? Allah-u Teala, Ayet-i Kerime’de demiyor mu?

“Ve lâ tegûlûlimâtesıfuelsinetukumulkezibehâzâhalâluv ve hâzâharâmul” “O yalancı dillerinizin tanımladığı şeyle bu helaldir, bu haramadır demeyin.” (Nahl 16/116)

Size ne oluyor? Var mı böyle bir yetkiniz? “Cinsel ilişkiye götüren sebepler de cinsel ilişkidir” dedikleri için Hanefilerin haram saydığı şeyler.

Y.ŞENOL: Yine “Hukuk-i İslamiye ve IstılahitiFıkhiyye Kamusu” ndan okuyorum. İkinci cilt, 306. Paragraf; “sahih ya da fasit nikah ile veya zina tarikiyle vuku bulan mücamahat ile hürmeti müsahere sabit olacağı gibi şehvetle yapılan mesh (dokunma), takvil (öpme) veya muaneka (sarılma) ile ya da cihazı tenasülün dahiline nazarı (kadının cinsel organının iç kısmını görmek) ile de sabit olmuş olur. Bunların meşru bir surette vukuu ile gayri meşru surette vukuu arasında hürmeti müsahere itibarı ile fark yoktur. Şehvetle vaki olan mesh veya takvil veya nazarın, hürmeti müsahereyi husule getirmesi hususunda amiden vukuu ile nasihen vukuu veya mükrehen veya naimen vukuu arasında fark yoktur.Bu bapta sahi ile sekran (unutmuş olan, sarhoş), bali ile murahik (buluğa ermiş ya da buluğa erme yaşına yakın), akil ile mecnun da (ister akıllı ister deli olsun) hürmeti musaheredir. Bu gibi sebeplerden birinin vukuu anında şehvetin iki taraftan birinde bulunması kafidir.

Hürmeti musahere sabit olunca zevcin, zevcesini kavlen terk etmesi lazım gelir. Şayet terk etmezse hâkim tefrik eder. Zira Hürmeti müsahere ile nikah mürtefi olmayıp fasit olacağından mütareke ya da adem-i takdirinde hakimin tefrikine lüzum görülür. Mütareke ya da tefrik bulunmadıkça kadının başka koca ile izdivacı caiz olmaz. Bu meseleler Hanefiye göredir.

A. BAYINDIR: Tokalaştınız, kadın ya da erkek o anda iradi olur ya da olmaz, o anda bir cinsel sıcaklık/arzu doğdu, o andan itibaren sen onun kocası gibi o senin karın gibi olmuş oluyor, artık onun annesi ya da kızı ile evlenemezsin. Yani meşru demek? Mesela bir insanın annesinin elini öpmesi gayri meşru olur mu? Farz edin, annesinin elini öperken bir şehvet duysa. Bu tür şeyler insanın kontrolünde olan şeyler değil. Ya da annesi duysa, onun annesi bunun babasına ebediyen haram olur. Ya da mesela diyelim ki gelininiz, elinizi öpmek istedi, o sırada sizde ya da onda bir şey oldu, artık o gelin oğlunuza ebediyen haram. Artık düzelme imkânı yok, bitti.

Bu öyle kötü bir şey ki, ben birçok kimseyle karşılaşmışımdır, bazı çok hassas insanlar var, diyor ki; “emin değilim ama ya bende ya da gelinimde olduysa” Bu ne oluyor kardeşim ya! Tamamda, “nekaha” fiiline “vatı” anlamını verdiniz, hadi sözlükte tamam. Ama nereden çıkardınız “ilişkiye götüren sebeplerde ilişki gibi sayılır”. Nereden? Deliliniz ne? Neye dayanıyorsunuz ya? Siz nasıl helal, haram koyarsınız, bu insanları psikolojik olarak nasıl sıkıntıya sokarsınız?

İster baskı ile olsun, mesela adam getirdi tabancayı dayadı “şu kızı öpeceksin” dedi. Öptün, o kızın annesi artık sana ebediyen haramdır. Ya da “şu kadını öpeceksin” dedi, o kadının kızı sana ebediyen haramdır. O kadın senin kayınvalidense, adam öyle bir zorladı ki şehvet hâsıl oldu aranızda, senin karın gitti. Ya da gece karanlığında karın zannederek kızına sarıldın, hiç farkına varmadan, biraz sonra anladın ki kızınmış ama o sıra biraz şehvet duydun. Bitti, ailen yıkıldı tamam. Bir daha tamiri mümkün olmayacak şekilde yıkılır. Deli olduğu için geldi, annesine sarıldı, öptü, sevgilim falan dedi, babasıyla annesinin arası gitti.

Taraflardan bir tanesinin şehvetlenmesi yeterli. Şimdi öbür tarafta zaten acaba şehvetlendi mi diye şey yapacak. Burada asıl problem, bazıları diyor ki; “bende bir şey olmadı ama ya gelinimde ya kızımda olduysa, ya kayınvalidemde olduysa.” diyor. Ben çok hasta olan adamlara rastladım bu konuda. Buradanda anlaşıldığı üzere tövbesi mümkün olmayan bir şey. Allah-u Teala üç talaktan sonra bile dönme imkanı veriyor. Üç kere boşadıktan sonra kadın bir başkasıyla evlenir, zaten üç kere boşamak çok zor, hadi boşamış ama bu öyle bir şey ki imkânsız. Demek k i bu Cenab-ı Hakkın “rahmet” sıfatına aykırı. Nerden çıkarıyorsunuz bunları Allah aşkına ya?

“Bu nikahfasit olur” diyor, yani bozulmuş olur, kendiliğinden ortadan kalkmış olur nikah dolayısıyla nikah kısmında fasit ile batıl birdir Hanefilere göre, artık o nikah işlevsiz hale gelmiş olur, hâkimin bunları ayırması gerekir diyor. Bunlar ayrılacaklar, birbirlerini terk edecekler ki kadın bir başkası ile evlensin.

Peki Maliki mezhebini okuyalım “Hukuk-i İslamiye ve IstılahitiFıkhiyye Kamusu” ndan;

Y.ŞENOL: Malikilere göre hürmeti müsahere ile nikâh sabit olabileceği gibi akitten veya şüpheli akitten mücerret olan gayrimeşru mukarenetler ile de hürmeti musahere kısmen sabit olur. Binaenaleyh bir kadının zinadan mütevellit kızı zaniye ve zaninin usulü füruğuna haram olur.

A. BAYINDIR: Malikilerin birazcık farklı bir görüşleri var, bu görüşü bizim anlattığımıza tam tamına uygun. Az önce ben Malikilerle ilgili yanlış söylemişim o zaman, güzel, düzelmiş oldu. Bizim söylemiş olduğumuzun aynısını söylemiş oluyor. Bir kimsenin zinadan doğan kızı, kendisine haram olduğu gibi onun çocuğuna da haram olur diyor. Bu Maliki mezhebinin bir özelliği var, Maliki mezhebi Medine’de doğan bir mezheptir, genellikle doğrudur. Daha sonradan müdahaleler olmamışsa, oradaki Maliki mezhebinin görüşleri çoğu zaman Kitaba ve Rasulullah’ın uygulamasına birebir mutabık oluyor. Ama işte sonraki müdahaleleri nasıl ortaya çıkaracaksınız, o ciddi bir problem.

Hanbelileri oku istersen, Hanefi mezhebi görüşlerine uygundur.

Y.ŞENOL: Hanbelilere göre de üçe ayrılıyormuş; 1. Mubah olan mukarenetler. 2. Şüphe ile vukuu bulan mukarenetler. 3. Mahza haram olan mukarenetler. Bunlarda zinadan ibarettir. (Yani sadece Şafiler o görüşte.)

A.BAYINDIR: Yani şimdi Hanbeliler de zinadan doğan ilişkiden dolayı doğan çocuğu şey sayıyor. İyi oldu, ben bunları yanlış biliyormuşum demek. Hanbeliler de aynı şeyi söylemiş oluyor, bir kişinin zinadan doğan çocuğu ile evlenmesi caiz değildir, tabii onun çocuğu da evlenemez, onun kız kardeşidir yani oğlu da evlenemez, her ne kadar zinadan doğmuş olsa bile o çocuk, bunun çocuğudur dolayısıyla evlenemez demişler. Bir tek demek ki Şafiler tek kaldılar orada.

Y.ŞENOL: Birkaç isim saymış burada, İmam Şafii, Said İbnMüseyyeb, Urve, Ebu Sevr ve Zühriye göre hürmeti musaherenikahla sabit olmaz diyor. Yani mezhep olarak Şafiler sadece.

A.BAYINDIR: Allah-u Teala; “Ve lâ tenkihûmânekehaâbâukum minen nisâi” diyor. Hanefilerin yanılgısı şeyde, demek ki Maliki ve Hanbeliler doğruyu söylemişler, o çok güzel bir şey. Hanefiler diyor ki; nikâha“cinsel ilişki manası verilir, sözlükte bu anlam vardır”. Sözlük manasıyla ikisini de birleştir, ister sözlük anlamıyla olsun, ister ıstılah anlamıyla “evlilik sözleşmesi” olsun. Her ikisi olduğunda da bu haramlık sabit olur. Yani gayrimeşru bir ilişkiden doğan çocuğuyla bir insan evlenemeyeceği gibi o iki çocuk ta birbiri ile evlenemez. Meşru bir nikâhtan doğan çocuğuyla, gayrimeşru ilişkiden doğan bir çocuk ta evlenemez.

Y.ŞENOL: Zina yoluyla doğan çocuğuyla evlenmekonusunda Ahmet Bin Hanbel bu görüşte, yoksa dokunmak, bakmakla olan şeyin hürmeti musahereyi doğuracağını söylüyor ama diğer konu ile ilgili İmam Şafii’nin görüşü yok. Şimdi diyor ki; “haram olan mukarenet zinadan ibarettir” yani zina varsa hürmeti müsahere sabit. “Ama devaiyemücamata gelince, eğer bunlar şehvete mukarin ise müsahere sabit olur.”

A.BAYINDIR: Hanefiler de öyle diyor zaten. Hanefi ile Hanbeli aynı. Ben çünkü aynı biliyorum, bir tek Malikiler farklılaştı değil mi? Maliki mezhebini çok iyi bilmiyormuşum.

Demek ki gerçekten çok ciddi müdahaleler yapılmış ve Müslümanların hayatı ne kadar sıkıntılı hale sokulmuş oluyor, bilhassa Hanefi ve Hanbeli mezhepleri açısından. Elinizde hiçbir delil olmadan tutuyorsunuz bir sürü haramlar ihdas ediyorsunuz ve insanların aile hayatını ortadan kaldırıyorsunuz. Hal bu ki, aile mahremiyetleri içerisinde olmamalı, hiçbir zaman istenmez, kabul edilebilecek bir şey değil, ayıptır, günahtır falan dersiniz ama o şehvet dediğiniz olaylar bir anda gelişir ki siz hâkimiyette kuramayabilirsiniz. O zaman Kuran-ı Kerim’in koyduğu prensipler neyse ona göre hareket etmek lazım.

Hadi anladık, Kuran-ı Kerimdeki nikâhla ilgili ayetlerin tamamı “evlilik sözleşmesi” anlamındadır. Bunu ulema kabul eder ama madem sözlük anlamında o var onu da devreye sokmak fıtrata mani değil. Yani genel fıtrat içinde düşündüğünüz zaman, çünkü bu adam falancanın zinadan doğan çocuğudur derler, ömür boyu herkes öyle söyler. Zinadan doğduğu için bir takım hukuki sıkıntılar ortaya çıkabilir ama yine onun çocuğu olduğu için oradaki evlenme yasağının devam etmesi son derece normaldir.

Bu ayeti tekrar okuyalım, bugün sütkardeşliği meselesine girmeyeceğiz, çünkü bu salonda öğretmenlerin toplantısı olacak bir müddet sonra. Salonu bugün biraz erken terk etmemiz gerekecek. Bu arada sorularınız varsa alalım o sorularınızı.

SORU: Kaynak kitabın adını tekrar söyler misiniz?

A.BAYINDIR: “Hukuk-i İslamiye ve IstılahitiFıkhiyye Kamusu”, Ömer Nasuhi Bilmen’in. Daha öncede size söylemiştim, bu kitap, çok büyük bir ekibin çalışmasıdır. 1926’ya kadar Türkiye’de yasa olsun diye hazırlanmış bir kitaptır. “Mecelle Tadil Komisyonu” diye bir komisyon uzun bir çalışma yapmıştır bunda ama 1926’da “İsviçre Medeni Kanunu” nun alınması kabul edilince, 1926 tarihli “Türk Medeni Kanunu” nun önsözünü okursanız görürsünüz, orada “Mecelle Tadil Komisyonu lağv edilmiştir” der. Bundan dolayı bu kitap yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni kanunu olmamıştır. Maddeler halindedir, tüm mezhepler incelenmiştir yani Şafi, Maliki, Hanbeli, Hanefi, Zahiri, İbnTeymiye’nin görüşleri, Tabiin ulemasının görüşleri. Hepsi vardır ve güvenilir bir kitaptır çünkü büyük bir ekip çalışmasıdır. Ömer Nasuhi Bilmen’inde kalemi çok güzeldir gerçekten, meseleyi gayet güzel yazar. O açıdan güvenilir bir kitaptır, içindeki bilgilerin doğruluğuna güvenebilirsiniz.

SORU: Sadettin Yüksel’in bir fetvası sorulmuş. “Resmi nikâh yaptım diye seni çocukların veledi zinadır” demiş bu soruyu soran kişiye. Şimdi kendisi öldü fetvası devam ediyor mu?

CEVAP:Nikâhta esas olan ilandır. Onun için şahitlerle ilgili rivayetler sağlam değildir ama Rasulullah (S.A.V) demiştir ki; “Alinuhazennikahe velev bittüffi” “Tef çalarak da olsa nikâhı ilan edin.” Nikâhta esas olan ilandır, iki tane şahit yeterli dediğiniz zaman adam iki kişiyi şahit tutuyor, “sakın kimseye söylemeyin” diyor ve gizli nikâhlar oluyor.

Bir keresinde İzmit’ten bir hoca bana telefon açtı, adam sekreterini arabaya bindirmiş, bir hocayı da çağırmış, yanına bir kişi daha almış “hoca bize nikâh kıy.” Hoca da “hocam böyle bir nikâh olur mu?” “ böyle bir nikâh olmaz” dedim. “Sekreterin ailesinin haberi var mı?” Yok. Olmaz. Tabii adam da meseleyi biliyor, “ben Hanefi mezhebindenim, Hanefi mezhebine göre nasıl olmaz?” “Evet Hanefi mezhebine göre olabilir ama İslam’a göre olmaz” dedim. Olmaz yani ayetler ve Rasulullah’ın sözlerinde olmaz. Çünkü Rasulullah (S.A.V)’in “La nikahe illa biveliyyin” sözü tamamen Kuran ayetlerinin birebir hükmüdür. Yani “Velisiz nikâh olmaz”, veli de kız için şarttır çünkü kızın ailesi bunu denetlemesi lazım. Ama Hanefiler bunu kabul etmiyorlar, dediğim gibi ayetin şurasını, burasını kesmiş, hadislerin hiçbirisini almamış. Velisiz nikâh olur diyen Hanefiler ne yapmışlardır? Hiçbir hadisi almamışlardır, az önce okuduğumuz Bakara 232. Ayetin yarısını almamışlar, başını almamışlar.Yani ayetin “felâtağdulûhunne” kısmını almamışlar, “izâterâdavbeynehum bil mağrûf” kısmını almamışlar, sadece evet kaynakta vereyim, gitsinler El Mebsut’un ilgili bölümüne baksınlar, orada ayetin başı yok, sonu yok, ortadan iki kelime almış; “ey yenkihneezvâcehunne.” O iki kelime cümlenin tümleci, cümlenin tümlecinden herhangi bir hüküm çıkarılabilir mi, dünyanın hangi dilinde böyle bir şey var? Böyle bir dil var mı dünyada?

Oradan kadınlar nikâhlanırlar diyerek, kadının evliliğini tamamen denetimsiz hale getirmiş, duygusallığın istismarını şey yapmış. “Olmaz” deyince “kimmiş o hoca ver bakayım bana.” Demek ki biraz zengin olunca öyle oluyor, çok şey yapıyorlar. Maalesef Hanefilerde bu var.

Bakın burada şunu söylemiş olayım size Nikâh ve Talak, evlenme ve boşanma konularında, kiminle evlenilir, kiminle evlenilmez konusunda neler yaptıklarını da gördünüz esas bu iki işlemde bu dört mezhebin dördününde Kuran’la ve Rasululullah’ın uygulaması ile uzaktan yakından alakası yoktur. Bu İslam şeriatı olarak tüm İslam âleminde uygulanıyor. Az önce ne diyor; “anlaşmışlarsa engel olmayın.” Mesela Şafi, Maliki, Hanbeli mezhebine göre bir bakire kızı babası ona sormadan evlendirir. Neye dayanıyorsunuz Allah aşkına, hiçbir delilleri yok. Yaa nasıl yapıyorsunuz?

Güneydoğu’da çok meşhur bir medresede geçen bir olay, kadınlara çok baskılar yapılıyor biliyorsunuz, mecburen başlık parası devreye giriyor, baba evlendirmezse, veli evlendirmezse evlenme olmadığı için ya da bakire kızlar hiç sorulmadan evlendiriliyor. Dedim ki; “beyler, biliyorsunuz Rasulullah (S.A.V) diyor ki “velisiz nikâh olmaz” ama Hanefi mezhebi “velisiz nikâh olur” diyor, haberiniz olsun ben Hanefi mezhebinden Allah’a sığınırım” dedim. Sevindiler, zan ettiler ki Şafi mezhebindenim diyeceğim. “Peki, Şafi, Maliki, Hanbeli mezheplerinin görüşlerini en iyi anlatan kitap nedir?” “El-Muğni”. Peki, “getirin bakayım onu” dedim. Getirdiler, az önceki gibi okudular hiçbir sözleri ayetle uymuyor, hiçbir sözleri hadislere uymuyor ve tabii iyi de Arapça biliyorlar, onunda faydası var. Ondan sonra dedim ki; “beyler bu üç mezhepten de Allah’a sığınırım.” Öyle deyince ağızlarını açamadılar, söyleyecek söz yok çünkü bu üç mezhebin de Kuran’a da, Rasulullah’ın uygulamasına da uymadıklarını gözleriyle gördüler.Yıllar sonra oranın müftü yardımcısı bana telefon etti ve dedi ki; “Abdülaziz Hoca, o gün bu gün hala senin o mesele tartışılıyor bizim oralarda” dedi.

SORU: Kızla çocuk marufa uygun olarak anlaşmışlar fakat velilerin izinleri yok, bu durumda evlenme akitleri geçersiz mi olur? Bu şekilde evlenenler ne yapmalı?

CEVAP: Az önce Sadrettin Hocanın fetvası ile ilgili şey yapacaktım, bugün resmi nikâh, şeriatın istediği bütün hükümleri içerisinde barındırıyor. Çünkü bir ilan yapılıyor, ondan sonra şahitler ve davetlilerin huzurunda kütüklere kaydediliyor, dolayısıyla burada herhangi bir problem yok. Yani evliliğin geçerliliği açısından problem yok. “Efendim, dini nikâh ta kıydıralım.” Kıydırın, sadece dua etmek için şey yaparsın zaten nikâha gelme zorunluluğunuz yok, “Allah mesut, bahtiyar etsin, bitti” deriz biter ne olacak. Onu zaten bizim dememize de gerek yok, herkes diyordur. Dolayısıyla “senin resmi nikâhın geçersizdir”böyle bir şey olmaz.

Bakire bir kız Rasulullah (S.A.V)’ e geliyor, (Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabında var ve sahih bir rivayettir) bakıyor ki Rasulullah yok Ayşe validemizin yanına geliyor ve diyor ki; “babam beni amcasının oğluyla evlendirdi, ben bu evliliğe razı değilim” diyor.  Ayşe Validemiz “otur, biraz sonra Rasulullah gelir” diyor. Rasulullah (S.A.V) geliyor, diyor ki; Ya Rasulullah, babam ailesi içerisinde itibarını pekiştirmek için beni amcasının oğluyla evlendirdi, ben bu evliliğe razı değilim.” Hemen “bu evlilik geçersizdir” diyor. Hemen babasını çağırıyor, “yok! Ya Rasulullah, ben bu evliliğe razıyım da kadınların bu konuda yetkisi var mı, yok mu onu öğrenmeye geldim” diyor. Senaryo yapmış kendine göre.

Rasulullah (S.A.V) diyor ki, o üç mezhebin delil aldığı hadis, İbnKudame’de geçen hadis, diyor ki; “Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse” evlenme eyleminin öznesi kadındır, velisinden onay almamış. “Fe nikahuhabatılun, fe nikahuhabatılun, fe nikahuhabatılun” “o nikâh geçersizdir, o nikâh geçersizdir, o nikâh geçersizdir”. Kız birisiyle evlenmek istiyor, babası diyor ki; “seni ona vermem” az önceki kızda olduğu gibi. Gerçi o bir senaryo yapmış ama bu hadis o senaryonun doğruluğunu anlatıyor. “Fessultanuveliyyu men la veliyye” yani “babası ya da velisi “vermem” dediği anda artık onun veliliği düşer yetkili makama gider” diyor. Medine’de yetkili makam Rasulullah’tı. O yetkili velisi olmayanın velisidir. Baktınız ki hiçbir şerri mani yok, vermek de istemiyor tamam mani yoksa gidin resmi nikâhınızı yaptırın, Allah mesut ve bahtiyar eylesin.

Son söz velilerin değil, son söz yetkili makamların. Yetkili makamlarda Kuran-ı Kerimin koyduğu kurallara göre hareket eder. Mesela bize geliyor, hemen bakıyorum Kuran-ı Kerim’e uygun, tamam gidin evlenin. Dolayısıyla o mezheplerde olduğu gibi kadını çaresizlikle yüz yüze bırakmak yok. Bu hem Kuran-ı Kerim’de yok, hem Rasulullah’ın uygulamasında yok.

SORU: Her hâlükârda İslam kültürüne göre ötenazi ve intihar makul müdür? Günlük hayatta evliliklerimizi sürdürüyoruz, farkında olmadan eşlerimizden boşanıyor muyuz?

CEVAP:Bir kere ötenaziye kimsenin yetkisi yok. Bununla ilgili bizim sitemizde yazımız var, bunu doktorlar gayet iyi bilirler ki asla yaşamaz dedikleri kişiler yaşar. Mesela benim eşim, -belki kızım ilk defa duyacak, bilmiyorum, kızım da burada- daha yeni evlenmişiz ben talebeyim, ağır bir sarılık hastalığı oldu hastaneye gittik, doktorlar tamamen ümidi kestiler. Ve sonra iyileşti, iyileştikten sonra bazı doktorlar bunalıma girdi “nasıl iyileşir bu” , ellerinde bir fırsat olsa öldürecekler. Ama bazıları da öyle bir özveriyle çalıştı ki ben hayran kaldım onlara. Yaşlı bir Prof. Vardı, ölmüştür mutlaka Allah rahmet eylesin, başındaki doktorlar gecenin hangi saatinde şüphelenseler adama telefon açıyorlardı ve adam eğer gelmesi gerekirse geliyordu. Hayret bu adam hiç uyumuyor mu? Bir kısmı öyle, bir kısmı da neredeyse delirdiler iyileşti diye. “Dünyada böyle bir vaka birkaç tane ya vardır ya yoktur” kardeşim sen doktor olarak “bu iyileşmez” diyebilirsin ama işin gerçeği farklı olur. Sen kendi bilgi birikimine göre konuşursun. Dolayısıyla ötenaziye asla fetva verilemez.

İntihar hiçbir şekilde caiz olamaz çünkü kimsenin kendini öldürmeye yetkisi yok. Kuran-ı Kerim’de Nisa Suresinin 29. Ayetinde Allah-u Teala “ve lâ tagtulûenfusekum” “kendi kendinizi öldürmeyin” diyor. Hadislerde var, kendi kendini öldüren aynı türden cehennemde cezalandırılır diye. Buna da yetkimiz yok.

Geleneksel boşamada böyle sorular olabilir ama Kuran-ı Kerimdeki ve Rasulullah’ın uygulamasındaki boşamada böyle sorulara yer yok. Çünkü Talak Suresinde anlatılan boşamada boşamak için eşinizin adetli olmaması, temiz olması, o temizlik süresi içerisinde ilişkiye girmemiş olmanız ve iki tane şahit bulundurmanız gerekir. Bu şartlar farkına varmadan oluşacak şartlar mı? Az öncede söyledim Süleymaniye Vakfı sitesinde yaptırdığım bir mastır çalışması var, mastır çalışmasını yapan bir avukattır, kendisi aslen Arnavut bir hanımefendidir, İtalya’da okumuş dolayısıyla İtalyancası çok iyi. Roma kaynaklarından çalıştı, maalesef bizde boşamayla ilgili hükümler Yunan ve Roma kaynaklıdır. Kuran ve sünnet kaynaklı değildir.

Az öncede anlatmaya çalıştım,  boşama sistemiyle ilgili bu dört mezhebin dördünün de uygulaması Kuran-ı Kerime tamı tamına aykırıdır. Hele bir de şartlı boşama var o zaten evlere şenlik. Şunu yaparsan boşsun, bunu yaparsan boşsun. Bunların her biriyle ilgili bizim sitemizde araştırmalar var, onları görebilirseniz iyi olur İnşallah.

SORU: Herhangi bir fiilin haramının ve helalinin dini hüküm olarak aynı sonucu vermesi mümkün mü? (Yani bir nikahla hürmeti müsahere sabit oluyor bir de zina ile oluyor. Biri hele biri haram, nasıl oluyor da aynı sonucu doğuruyor?)

CEVAP:Zaten Şafilerin dayanakları bu. Ne diyorlar; “El haramu la yuharrimul helale” diyorlar. “Haram helali haram kılmaz.” Güzel de kuralı sen koymayacaksın, kuralı Cenab-ı Hak koyacak. Yani şimdi “haram helali haram kılmaz” kulağa gayet hoş geliyor da sen böyle genel bir kuralı nereden çıkardın? Bu kuralın buraya uygulanacağını nereden çıkardın? Ama şunu söyleseler, diyebilirler ki “kardeşim nikâh, cinsel ilişki anlamına gelir ama Kuran-ı Kerimdeki ayetlerin hiçbirisinde “cinsel ilişki”  manası yoktur, ondan dolayı ben bu manayı veriyorum” deseler oldukça makul olur. Ama böyle “haram helali haram kılmaz” şeklinde genel bir şey ortaya koyduğunuz zaman bu olmaz. Çünkü Kuran-ı Kerim’de hüküm koyan Allah’tır, bizim kurallarımız değil.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007