Muhkem ve Müteşabih Ayetler

24 Eylül 2013 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdü lillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bu başlangıçlarda yani

“elhamdü lillahi rabbil alemin” sözünün anlamı

“tüm varlıkların sahibi olan Allah ne yaparsa güzelini yapar.”

 “Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed” derken de,

 “arkasından gidecek ve yoluna destek verilecek olan Allah’ın elçisi Muhammed SAV’dir”

demiş oluyoruz. Böylece Cenab-ı Hakk’a bağlılığımızı dile getirdikten sonra sohbete başlıyoruz.

Bugünkü konumuz Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması ve açıklanması yönteminde son derece önemli yeri olan Ali İmran suresinin 7. Ayeti bağlamında müteşabih ve muhkem ayetlerdir. Şimdi önce ayeti kerimeyi okuyalım. Allah-u Teala burada şöyle diyor.

(3/ Ali İmran 7)

“Huvellezî enzele aleykel kitâbe”

 “Bu kitabı sana indiren O’dur”

“Minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâb”  

“Muhkem ayetler bu kitabın bir bölümüdür. “

Kitaptan olandır, yani kitabın bir kısım ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Temeldir.”

 “Ve uharu muteşâbihât”

 “Diğerleri de benzeyen, muhkeme benzeyen ayetlerdir.”

“feemmellezîne fî gulûbihim zeyğun ” 

Önce bu ayete geçmeden şunu şey yapalım. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, kitabın ayetlerinin bir kısmı muhkemdir. Muhkem, doğru hükümler içeren demektir. Hükmü biliyorsunuz, yani işte namaz kılın, oruç tutun, zekat verin. Yani böyle kısa kısa şeyler. Ama namaz ne? Oruç ne? Zekat ne? dediğiniz zaman açıklamaya ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla muhkem‘e özet hükümler ifade eden ayetler diye anlam verebiliriz. Yani ayetlerin bir kısmı özet hükümler içerir. “Ve uharu” ” İkinci grup ayetler de,” “müteşabihatun” “muhkeme benzeyen ayetlerdir” Müteşabih birbirine benzeyen iki şey için kullanılan bir kelimedir. Teşabuh, karşılıklı benzeşme için kullanılan bir ifadedir.

Şimdi bu ayırımı daha açık bir şekilde Hud suresinin ilk ayetlerinde buluyoruz. 11. Sure. Orada Allah-u Teala şöyle diyor.

(11/ Hud 1- 2)

“Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu”

“Bu bir kitaptır ki, ayetleri muhkem kılınmıştır.”

Şimdi uhkimet, muhkem kılınmıştır. Ayetleri muhkem kılınmıştır. Muhkem kılınmıştır derken o zaman Kur’an’ın bütün ayetleri anlaşılır. Aslında oradaki o az önce, “minhu ayatun muhkematun”(3/ 7) dediğimiz zaman da, minhu’ya BAZ anlamı vermezsek muhkem ayetler o kitabın ayetleridir şeklinde ifade ederiz. “Summe fussilet,” buradaki sümme‘ye sonra manası değil aynı zamanda manası vermek gerekir. Çünkü Arapça’da fememtuş şey’e cemaatuhu, yani birleştirdim o şeyi anlamına gelir. Yani muhkemle birlikte onu açıklayan ayetler vardır şeklinde anlaşılabilir. Kur’an’ı Kerim’in birçok yerinde fümme kelimesi bu anlamdadır. Mesela buna en kolay örnek Beled suresindeki

(90/ Beled suresi 12 – 17)

“Ve mâ edrâke mel agabeh.”
“Akabenin ne olduğunu sana kim bildirdi?”

” Fekku ragabeh.” Yani bir kişinin boynunu sıkıntıdan kurtarmak, ya da

“bir esiri esaretinden kurtarmak.”

“Ev ıt’âmun fî yevmin zî mesğabeh.”

 “Ya da şöyle sıkıntılı bir günde yani böyle açlık gününde doyurmaktır.”

 “Yetîmen zâ magrabeh.

“Akrabadan bir yetimi”

 ” Ev miskînen zâ metrabeh. “

 “Toza toprağa belenmiş, yapacağı hiçbir şey kalmamış bir çaresizi doyurmaktır.”

Ondan sonra

“Summe kâne minellezîne âmenû”

Sonra da müminlerden olmaktır” derseniz olmaz. Çünkü yapılan işlerin sevabının olması için imanlı olunması gerekir. Dolayısıyla oradaki sümme sonra değil, aynı zamanda demek lazım.

 “Aynı zamanda müminlerden olan”

“ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhameh. ”

 “Birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenler”

Yani bu bir ara cümlesi olarak burada geçmiş olsun.  Sümme kelimesine sonra anlamı verildiği için, birçok ayeti anlamada ciddi sıkıntılar oluyor. Halbuki Arapça’da bunun asıl kök anlamı, birlikteliktir, ama kullanımı sonralık olarak da oluyor.  Şimdi dolayısıyla burada,

(11/ Hud 1)

 “Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Aynı zamanda da açıklanmıştır.”

O zaman bütün ayetleri muhkemse bütün ayetlerini açıklayan müteşabihler de vardır. Ben şöyle söyleyeyim birbirine benzeyen iki kişi, birini gördüğün zaman diğerini hatırlarsınız değil mi? Hangisini görürseniz görün hiç önemli değil. Dolayısıyla muhkem müteşabihe benziyorsa, müteşabih de muhkeme benziyordur. Yani bir ayet bir açıdan muhkem, bir başka açıdan müteşabih olur. Birisi bir konunun ana ayeti olur, diğer ayetler için açıklayıcı özellikler taşır. Bir başkası da bir başka konunun ana ayeti olur, diğer ayetler için açıklayıcı özellikler taşır. Bakın şimdi burada ayetleri kaça ayırdı Allah-u Teala? Muhkem ve açıklayıcı ayetler. Kaça ayırdı? İkiye ayırdı. Muhkem ayet, onu açıklayan ayet. Ali İmran 7’de ne diyor?

(3/ Ali İmran 7)

“Huvellezî enzele aleykel kitâbe”

“Sana bu kitabı indiren O’dur.”

“minhu âyâtun muhkemât

“Muhkem ayetler kitaptandır.” Ya da kitabın bir bölümüdür de diyebilirsiniz.

hunne ummul kitâb”

 “kitabın temeli o muhkem ayetlerdir”

 “ve uharu muteşâbihât,”

“Diğerleri de o muhkeme benzeyen ayetlerdir”

Burada kaça ayırdı ayetleri? Muhkem ve müteşabih. İkiye ayırdı değil mi? Bak öbür tarafta müteşabihe ne dedi? Açıklayıcı ayetler dedi. Burada müteşabih dedi. Zaten müteşabih açıklayıcıdır. Yani siz bir adamı birisine benzetiyorsanız onunla ilgili fazla bilgi sahibisiniz demektir. Ha sen falancanın oğlu musun? Evet. A ben sizi biliyorum, siz falan yerliydiniz değil mi? İşte şu vardı, bu vardı, bir sürü şeyler artık anlatmaya çalışırsınız. Halbuki o benzetmeyi yapmasaydınız bu kişiyle ilgili hiçbir bilgi ortaya çıkmayacaktı değil mi? Şimdi burada …. Geçiyorum.

feemmellezîne fî gulûbihim zeyğun”

Kalplerinde kayma olanlar”

O zaman şu şeyi devam ettireyim de ondan sonra okuyayım. Bakın burada diyor ki Allah-u Teala, yani

(11/ Hud 1 – 2)

“Bu bir kitaptır ki,  ayetleri muhkem kılınmış özet hükümler ifade eden, sonra Allah tarafından açıklanmıştır, hakim ve habir olan Allah tarafından, doğru karar veren, her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.” Niye açıklamayı Allah yapıyor?

“Ella ta’budu illallah”

 “Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye”

Çünkü Allah’ın ayetlerini herhangi bir insan açıklarsa, bu insan kim olursa olsun, herhangi bir insan açıklarsa, o zaman o insanın açıklamasını başka insanlar Allah’ın sözü zanneder, ona uyar, Allah’ın emrine uymuş olduğunu  düşünerek uyar.  Ki bugün müslümanların çok büyük bir bölümü, maalesef Allah’ın ayeti zannederek Kur’an’ın ve sünnetin tamamen dışındaki hükümleri din olarak uyguluyorlar. Bunu her derste zaten söylüyorum biliyorsunuz. Neden? Çünkü Allah’ın açıklaması değil ulemanın açıklaması devreye giriyor. Bu, onların kendini Allah’ın yerine koyması olarak nitelendiriliyor ki, Cenab-ı Hakk’ın asla affetmeyeceği bir günahtır bu. Peki Rasulullah açıklama yapmıyor mu? Hayır. O da açıklama yapmaz.

“İnneni lekum minhu nezirun ve beşir.”

“Ben de sizin için Allah tarafından uyarıcı ve müjdeciyim.”  

Yani Rasulullah’ın yaptığı uyarma ve müjdelemedir. Neden? O  Kur’an’dan alarak… Yani muhkemi alır, müteşabihi alır, onun hükmünü  oradan… Allah’ın yapmış olduğu açıklamayı bize bildirir. Allah’ın yaptığı açıklamayı bize bildirir. Ve biz de bu şekilde o açıklamalara nasıl ulaşacağımızı öğreniriz, Rasulullah’ı örnek alırız. Ondan sonra biz de o yoldan rahatlıkla gidebiliriz. Peki şimdi,

(3/ Ali İmran 7)

feemmellezîne fî gulûbihim zeyğun”

“kalplerinde kayma olanlar”

İnsanların bir kısmı Allah’ın emrine değil de, kendi emrine uyulmasını ister. Yani bu cumartesi günkü dersi eğer takip ettiyseniz oradan görmüşsünüzdür. Orada biraz daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştık, münafık kimdir diye. İbrahim suresinin 3. Ayetinde biliyorsunuz Allah-u Teala,

(14/ ibrahim 3)

 “Ellezîne yestehıbbûnel hayâted dunyâ alel âhırah”

Dünya hayatını ahiretten çok sevenler”

Kafirleri dünya hayatını ahiretten çok sevenler diye anlatıyor. Peki ,

“ve yesuddûne an sebîlillâh”

 “Allah’ın yolundan uzaklaşan”

 “ve yebğûnehâ ıvecâ,”

 “O yolda ivec peşinde koşarak”

 Yani bir evlilik olsun istiyor ama, bu kişiyi de din dışı göstermeyecek bir evlilik, öyle bir evlilik ki, dışarıdan anlaşılmayacak. Yani dışarıdan bakan bu kişiyi  dine uymuş olarak görecek,  ama aslında dine uymayacak. Bunlar da iki türlüdür. Bir kısmı dini bilen kimselerdir. Kendi arzularına göre hüküm çıkarabilmek için zihinlerindekine benzeyen ayetler araştırırlar. Kendileri için birazcık benzerlik buldular mı hemen ona uyarlar, biraz sonra onun örneğini vereceğim. Bilmeyenler de ne yapıyorlar? Bir şey yapmayı kafaya koymuşsa o hocaya sorar, o hocaya sorar, o hocaya sorar, en sonunda yapabilirsin diyen hocayı bulana kadar dolaşır. Zaten yapabilirsin diyen hocayı bulmak da zor değildir. Çünkü onun gibi işi eğriltmek isteyen hocalar da, az olmaz. Çünkü herkes imtihandan geçiyor. İşte kalbinde bir kayma var. Ne? Dini illa kendisine uyduracak. Kendisi dine uymayacak. Kendisi dine uyacaksa Allah ne demişse o, tamam ne diyorsa o. Başımın üstünde yeri var. Yani, Cenab-ı Hakk’ın dediği bizim için esastır diyebilen. Ama yok efendim, ama işte biliyorsunuz, ya hocam sen öyle söylüyorsun ama, falan…

Örnek vermiştim cumartesi günü bir toplantıda. Bir hoca böyle ivec yaparak faize fetva verdi. Yani dışarıdan baktığın zaman sanki faiz değilmiş gibi gözüküyor, ama yüzde yüz faiz. Ben de tabi kalktım orada, toplantıda dedim ki, bu mübarek dini maskara göstermeye hakkın yok. Ki orada bulunanlar hep genel müdür ya da proje  müdürü gibi  üst seviyede insanlardı. Sözünü geri al dedi. Dedim, aldım, ne değişti? Sonra da o genel müdürlerden bir tanesi bana dedi ki, ya hocam sen de çok fazla bizi sıkıyorsun ya. Hiç hareket alanı tanımıyorsun. Dedim ki, peki bu faiz değil mi, sen ekonomiyi bilen bir adamsın. Faiz ama… e faizse benden faize fetva mı istiyorsun? Ha şimdi, bir kere kafaya koymuş, faize fetva alacak. O fetvayı da tabi faize fetva dedin mi olmaz. Onu yeşil bir ambalaja saracak bir adam arıyor. Bu adamı bulduğu zaman onu havada kapıyor. Çünkü kalp bir kere kaymış. Şimdi ne diyor Allah-u Teala  burada

(3/ Ali İmran 7)

“feemmellezîne fî gulûbihim zeyğun”

 “kalplerinde kayma olanlar,”

“feyettebiûne mâ teşâbehe minhu “

 Buradaki minhu çok önemli, minha demiyor Arapça bilenler için diyorum. Minhu diyor. Minha dese müteşabih ayetler anlaşılır. Minhu diyor, “o kitaptan.” Yani ister muhkem, ister müteşabih hangi ayet olursa olsun kendi zihnine uygun olanı araştırır. Öyle, şu muhkemmiş, bu onu açıklayan ayetmiş, Cenab-ı Hakk açıklama yapmışmış, O onu ilgilendirmez. Kitaptan kafasına uygun olanı araştırır. Dolayısıyla sistemi mecburen bozar. Niye böyle yapıyor?

“ibtiğâel fitneti”

“Bir fitne peşinde koşuyor.”

 Yani az önce o fitneyi şeyde, İbrahim suresinin 3. Ayetinde Allah-u Teala ne diyordu? “Yebğuneha iveca”( 14/ 3)”Yebğune” ile ibtiğa aynı kökten gelen kelimelerdir. Onu kendine çevirmeye çalışıyor, bir evlilik olsun istiyor ama, dışarıdan belli olmasın. İşte bu da bir fitne. Yani öyle bir şey ki, müslümanları sıkıntıya sokuyor. Zaten fitne sıkıntı demektir. Çünkü Allah-u Teala o İbrahim suresinin en baş tarafında yani 2. Ayetinde diyor ki, 254. Sayfa, diyor ki burada,

(14/ ibrahim 1)

“Kitâbun enzelnâhu ileyke lituhricen nâse minez zulumâti ilen nûr”

 “Bu kitabı sana indirdik ki, insanları karanlıklardan çıkarıp aydınlığa sokasın.”

Peki bu kitabı sağa sola eğrilttiğiniz zaman ne olur? Tam tersi olur değil mi? Aydınlıktan çıkar karanlığa girersiniz. Karanlığa girdiğiniz zaman bir şeyi göremez olursunuz. Her taraf kapkaranlık, hiçbirşeyi göremez olursunuz. Bu ne olur? Başlı başına bir fitne olur? Bir sıkıntı olur yani. Dolayısıyla işte böyle bir fitne isteğiyle diyor, Kur’an’dan zihinlerine hangi şey benzer gözüküyor, hemen ona uyarlar. Zihinlerinde olana benzer gözükene uyarlar. Uymasa da uydururlar.

Şimdi, bu ayetin inmesine sebep olan bir olay anlatılıyor. Ali İmran suresinin ilk 80 ayetinin Necran heyetinin Medine’ye yapmış olduğu ziyaret sebebiyle indiği rivayet edilir. Yani Necran’dan bir hıristiyan heyeti Medine-i Münevvereye gelmişler, Rasulullah SAV’le görüşmüşler. Rasulullah onları mescitte misafir etmiş. İbadetlerini de orada yapmışlar. Orada Rasulullah’a bir soru sormuşlar. Ya Muhammed sen İsa için ne diyorsun? Allah’ın ruhu ve kelimesi diyor musun? Evet, diyor Allah’ın ruhu ve kitabı… Tamam gerisi…. Bu kadar yeter. Gerisine gerek yok.  İşte

(4 / Nisa 171)

“elgâhâ ilâ meryeme” ye gerek yok.

(3/ Ali İmran 59)

“İnne mesele îsâ ındallâhi kemeseli âdem” ye gerek yok.

Tamamını okumana lüzum yok. Bu iki kelime bize yeter.

Yard. Doç. Dr. Fatih Orum: Hatta hocam o tefsirlerde bahsettiğiniz olayla ilgili olarak onu dedikten sonra, tamam sen bunu dedin diye, o kelimeyi Kur’an’da inen başka ayetlerle de irtibatlandırarak o kelimeyi Kur’an’ı kullanarak….

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Kur’an’ı kullanarak evet. Kur’an’ı kullanarak diyorlar ki, işte bak Kur’an’da da İsa’ya Allah’ın kelimesi deniyor.

Yard. Doç. Dr. Fatih Orum: Evet.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Sonra kelimeye kendi kafalarına göre anlam veriyorlar. Allah’ın sözü… Bak  şimdi bu, ben size her zaman söylemeye çalışıyorum, bizdeki kader inancı, tamamen başka inançlardan geçmiştir. İslâm’la uzaktan yakından alakası yoktur. İnşallah Cenab-ı Hakk lütfederse, vaktim olursa bunun kitabını yazacağız Allah nasip ederse. O zaman çok net bir şekilde… Zaten ayetlerde görüyorsunuz, derslerde görüyorsunuz ama, şeyler oluyor, zaman zaman şüpheler tabi ortaya çıkıyor, bu da gayet normaldir. Çünkü yılların problemi.

İşte burada da diyor ki, “Allah’ın kelimesidir.” Ne kelimesidir? Ol dedi oldu. Peki o kelimeyi Cenab-ı Hakk bizim için de emretmiyor mu? Her insan için söz konusu o kelime. O kelimenin kullanılmadığı bir tek insan yok ki. Çünkü “innema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün” (36/ 82) Cenab-ı Hakk bir şeyi murad ettiği zaman kün diyor. İsa As’a da kün dedi, annesinin rahminde oldu. Ama tek fark onun babası yoktu, o kadar. Yoksa o kün emri bizim için de geçerli, İsa As için de, herkes içinde geçerlidir. Ama şimdi ne diyorlar? Allah’ın sözü. Peki söz, güzel. Söz ezelidir diyorlar, Allah’la beraberdir. Mesela bak bunu bir yerden hatırlıyorum diyeceksiniz. Cenab-ı Hakk ezelden her şeyi biliyor falan. Ezelden verilmiş bizim bu kaderimiz, falan diyor ya, o zaman herkes ezeli bir varlık oluyor. Efendim diyorlar, hiçbir şey yokken söz vardı. Ondan sonra başlıyorlar oraya, İsa As’ı tanrılaştırmak için kendi hayallerinden bir sürü kurgular ilave ediyorlar. İşte o hayallerine uygun bir kelimeyi buldular mı, tamam.

(3/ Ali İmran 7)

“Ma teşabehe minhu.”

Minha değil tekrar ediyorum, eğer minha olsaydı o ayetlerden yani müteşabih ayetlerden derdik. Ama minhu kitaptan, ma teşabehe de kendi zihinlerine benzeyene, o örnekte olduğu gibi şey yapıyorlar. Niye?

İbtiğae tevilihi.”

 “Onun tevilini isteyerek, yani başka yere bağlayarak.”

Yani farklı bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Hakk’ın istediği bağlantıyı kurmaya çalışmıyorlar. Cenab-ı Hakk’ın istediği bağlantı nedir? Şurada bir muhkem ayet var, şurada da bir müteşabih ayet var.  O ikisini birlikte anlayacaksınız, doğru bağlantıyı kuracaksınız, oradan çıkan neticeden istifade edeceksiniz.

Şimdi, mesela önümde bir bilgisayar var, bu da bilgisayarın fişi. Şimdi ben bu fişi bilgisayarın kulaklık tarafına takmaya çalışabilirim. Bakın mesela, giriyor. Bir işe yarar mı? Taktım. Biraz sonra çalışmadığında, ya kardeşim bozuk ya! Çalışmadı. Niye? Yanlış yere taktım. Tevil ne demektir? Tevil  “Raddüş şeyi ilel mağnel muradeti minhum”arapça’da. Bir şeyi hedefiyle bağlantısını doğru kurmak diyelim Türkçe’de. Doğru bağlantı kurmaktır. Doğru bağlantı nedir bu fişte? İlgili yere bağlamaktır. Bir kere bu fişin, bilgisayar 220 ile çalıştığı için 220’lik olması lazım. Ve bu bir adaptör olduğu için bunun  yapısına uygun olması lazım değil mi?  Farklı bir adaptörden takarsam çalışır mı?  Ve cihazı da bozar, değil mi? Şimdi, işte burada ayetleri ilgisiz taraflara çekerek ayetleri anlamsız hale getiriyorlar. O zaman ayet anlamsız hale geldi mi, kendi kafalarındaki anlamı ayete yüklemeye başlıyorlar. Orada ortaya yeni bir din çıkıyor. O din ne? Allah’ın dini oluyor mu? Hani

(31/ Lukman 33) 

“ve lâ yeğurrannekum billâhil ğarûr.” diyor ya Allah-u Teala,

 “o  çok aldatan sizi Allah ile aldatmasın.”

Sanki Allah’ın kitabına uyuyormuş gibi gösteriyor, ama oraya uymuyorsun. Şimdi

(3/ Ali İmran 7)

“vema ya’lemu tevilehu illallah”

Şimdi şu bilgisayarın fabrikası var. Ben bu fabrikanın vermiş olduğu kurallara uyarak hareket etmem lazım değil mi? Mesela şunun girişi 1-2 mm küçük veya büyük olsa istifade edebilir miyim? Fabrika bilmiyor da ben biliyorum dersem yanlış olur değil mi? İşte Kur’an’ı Kerim’de de hangi ayet, hangi ayetle bağlantılıdır, onu Allah’tan başkası bilmez. Tevil o demektir.

“vema ya’lemu tevilehu illallah” Yani

” ayetlerin bağlantılarını Allah’tan başkası bilmez.”

Peki o bağlantıyı göstermek için? Şimdi mesela ben bunu alıyorum, bu bunun fişiymiş, ben bunu nereye takacağım? Bakıyorum burada bir sürü girişler var, şuraya takıyorum, olmadı ya bu! Böyle olmaması lazım. Buraya takıyorum, olmuyor.  Buraya takıyorum. Olmadı. O zaman bakıyorum, bununla tam benzeşen yere takarım değil mi? İşte bunun benzeyen yeri bunun Müteşâbihi olur, fabrika o benzerliği kurarak benim bu fişi doğru yere takmamı sağlamış oluyor değil mi? İşte Allah-u Teala’da ayetler arasına benzerlik kurarak teşâbih

 (Abdulaziz Hoca bilgisayara Elektirik kablosunu  takmayi deniyor. Şimdi takamazsam gör, taktım, buldum, teşabüh iyi)

işte Cenab-ı Hakk’da ayetler arasında benzerlik oluşturarak birlikte anlamamızı sağlıyor.  Siz çok iyi biliyorsunuz. İşte ben de şu anda benzerlikten hareketle, yani Hud suresinin ilk ayetleriyle bu ayet arasındaki benzerlikten hareketle konunun daha iyi anlaşılmasına doğru yürümedik mi? Bak öyle bir benzerlik ki, uhkimet, arapça bilen bir kişi orada uhkimeti nasıl tefsir eder? cuilet, muhkemâten. Çünkü ism-i mef’ullar meçhul fiilden türetilir. Uhkimet, cuilet, muhkemâten. Arapçası böyledir. Muhkem kılınmış demektir. Bak öyle bir benzerlik kuruyor ki Allah-u Teala onu oraya götüreceksin. Diğeri de açıklayıcı, e Müteşâbih, benzer. Zaten işte bu benzerlikle….ve fişi takacağım yeri benzeterek, aslında bana bunu buraya tak demiş oluyor işte Allah-u Teala’da bu iki ayet arasındaki ilişkiyi… işte taktığım an cihaz çalışmaya başlıyor. Peki takmazsam? Cihazın da elektriği bitmiş olursa, ben bu cihazı çalıştırabilir miyim? Burada dünyanın en kaliteli cihazı olsun, neye yarar? Onun için ayetler arası ilişkiyi kurmadığınız an oradan elde edilecek hükme varamıyorsunuz? Yani hikmete ulaşamıyorsunuz. Hikmete ulaşamadığınız zaman Rasulullah’ı da anlayamıyorsunuz. Çünkü o hep sağlam bağlantıları kurmuş, o sağlam bağlantılardan çıkan hükümleri bize bildirmiş. O zaman kitap sünnet irtibatını bozuyorsunuz. O zaman ayetler arası ilişkiyi bozuyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki, Kur’an’da bir şey yok.

Şimdi, bu konuda anlatılacak tabi o kadar çok şey var ki, aklımıza çok şeyler geliyor da, peki bu ayette acaba bir yanlışlık yapılmış mı? Bakın şimdi Müteşâbih kelimesi… burada ne deniyor? İsterseniz Müteşâbih kelimesine neler demişler onu önce bir şeyden dinleyelim Fatih Hoca’dan. Biliyorsunuz Fatih Hoca, Kur’an’ı Kerim’i Anlama Usulü kitabını derledi, toparladı ve güzel bir şekilde yazdı, sağ olsun. Müteşâbih e bizim ulema ne diyor? Gerçekten muhkeme benzeyen ayet mi diyor? Başka bir şey mi diyor? Evet.

Yard. Doç. Dr. Fatih Orum: Şimdi, bizim fıkıh usulü dediğimiz bilim dalı vardır.  Burada, fıkıh usulünde, ayet ve rivayetler, yani metinler çeşitli açılardan tahlile tabi tutulur. Bir ayet düşünün bu ayetin içerisinde geçen lafızlar ne anlam ifade eder? Fiil midir? İsim cümlesi midir? Emir cümlesi midir? İçerisinde geçen harf-i cerler hangi anlamdadır? Ha keza rivayetler, yani sünnete ait metinler de tahlillere tabi tutulur.

Hocamın biraz önce okuduğu Ali İmran suresinin 7. Ayetiyle alakalı olarak fıkıh usulünde bir Müteşâbih kavramı vardır. Müteşâbih kavramı vardır. Ancak Müteşâbih lafız diye bir kavram vardır. Yani fıkıh usulünde Müteşâbih ayet diye herhangi bir kavram yoktur. Kur’an’ı Kerim ayetlerin muhkem ve Müteşâbih olarak ikiye ayrıldığını söylese de, fıkıh usulü ayetten bahsetmez, sadece lafız. Müteşâbih lafız. Peki Müteşâbih lafzı fıkıh usulü nasıl tanımlıyor? Diyorlar ki, lafızlar yani ayetlerde ve rivayetlerde kullanılan lafızlar bazen açık olur, bazen kapalı olur. Açıklığın en üst seviyesi, yani her şeyiyle açık herhangi bir anlama problemi olmayan lafza muhkem lafız diyorlar. Tam bunun karşısında da, anlamı o kadar kapalı ki, onun anlamını sadece Allah bilir. Bu birinci tavır. Yani bir kısmı böyle diyor. Bir kısmı da bunu birazcık yumuşatarak, evet, çok kapalı ama, ilimde üstad olan bazıları belki bununla ilgili bir takım bilgilere ulaşabilir. Yani her halükarda çok kapalı bir lafız.

Peki bunun örneği var mı? Fıkıh usulünde kapalı lafzın örneği var mı? Asıl ilginç nokta burası. Fıkıh usulünde Müteşâbihe verilen iki örnek var. Bir tanesi bazı surelerin başlarında geçen elif-lam-mim, elif-lam-ra gibi bizim harf-i mukatta dediğimiz harfler. İkinci kısım örnek de, Kur’an’ı Kerim’de Allah’a nispet edilen birtakım vasıflar. İşte Allah’ın eli, Allah’ın yüzü veyahut Allah istiva etti, oturdu, yükseldi gibi bir takım ifadeler.

 Peki fıkıh usulü, harf-i mukattaa ya da biraz önce Allah’ın vasıfları gibi birtakım isimlerle kelimelerle uğraşır mı? Hayır uğraşmaz. Derler ki, fıkıh usulü teklif bildiren ayetlerle ilgilenir. Peki o zaman bu müteşabih ayetler ne anlama geliyor? Diyor ki, Müteşâbih ayetlerin indirilme sebebi, yani Allah niçin bu kadar anlaşılmaz birtakım lafızlar indirdi? Bunu da diyorlar ki, Allah alimleri de, cahilleri de imtihan etmek için bu tür lafızları kullandı. Alimleri nasıl imtihan etmek için? Yani onların ilminin vukufiyetini… işte onlara bir hedef gösteriyor. Ki bunu mesela, Hanefi usulcüsü İbni Emiril Hac, yine başka bir usulcü Teftazani aynen bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, alimler bununla ilimlerini ortaya koyarlar, cahiller de bunlara sarılırlarsa sapıtırlar. Dolayısıyla her ikisi için de Allah, imtihan amacıyla bu tür ayetleri kullandı.

Yani esasında, yine fıkıh usulünde Müteşâbih lafız için derler ki, Müteşâbih lafzı anlamak için herhangi bir gayrete gerek yok, iman et, teslim ol, tamam Müteşâbih lafızlara karşı yapman gereken şeyi yapmış olursun, derler. Bir başka açıdan bakılırsa, esasında belki de, Kur’an’ı anlamanın en anahtar kavramı olan Müteşâbih ayet kavramı fıkıh usulünde, yani Kur’an’ı anlama gayesiyle ortaya çıkmış bir usulde, bu kavram tamamen boşaltılmış anlamsız, hiçbir pratik değeri olmayan bir kavram yüklenmiş, dolayısıyla biraz önce hocamın Ali İmran suresinin 7. Ayetinde geçen o muhkem ve Müteşâbih ilişkisine dair bizim fıkıh usulünde, yani Kur’an’ı anlamayı ve onun içindeki hükümleri ortaya çıkarmayı gaye edinen fıkıh usulünde asla böyle bir irtibat kurulmamıştır. En azından biz bugüne kadar böyle bir irtibat görmedik.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Evet. Tamam mı? Ben bu şeyden de okuyayım size ki, tüm tefsirlerin özeti mahiyetindedir. Burada bir dipnot var. Ali İmran 7. Ayetle ilgili. Diyanet Vakfı mealinde. Bak diyor ki,

muhkem ve Müteşâbih birer terim olup, muhkem ayet manası açık seçik anlaşılan ve tereddüde yol açmayan ayet demektir.

Tamam muhkem anlaşılıyor. Peki Müteşâbih ise muhkemin zıddıdır. Manası tam olarak anlaşılması mümkün görülmeyen ayeti ifade eder.  Şimdi, bakalım. Şimdi siz dikkatle lütfen dinleyin. Diyor ki Allah-u Teala, önce şunu söyleyeyim. Ana. Bir şeyde ana mı çok olur, diğerleri mi?

Katılımcılar: Diğeri…

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Diğerleri. Mesela şu binanın bir ana taşıyıcıları vardır değil mi? Bir de diğerleri vardır. Hangisi daha çoktur?

Katılımcılar: Diğerleri.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Mesela Türkiye’de bir ana kent var. Başkent. Bir de diğerleri var. Hangisi daha çok? Diğerleri daha çoktur. Ayet ne diyor? Mesela, ümm kelimesi ümmül kura var, neresine deniyor bu?

Katılımcılar: Mekke.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Mekke-i Mükerremeye. Peki diğerleri? Hangisi daha çok. Şehirlerden. Şimdi ve bu anlamda… yani bu verilen anlama göre şey yapalım. Bak diyor ki,

“sana bu kitabı indiren O’dur.” Hatta buradaki meali okuyayım. Sana bu kitabı indiren O’dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın anasıdır. Ana taşıyıcılar. Diğerleri de müteşabihtir.

O zaman Kur’an’ın… anlaşılmaz dedi ya, bak anlaşılması mümkün olmayan dedi, değil mi? Mümkün görülmeyen, anlaşılması mümkün görülmüyor. O zaman Kur’an’ı Kerim’in büyük bir bölümü ne oluyor? Anlaşılması mümkün görünmeyen ayet oluyor.  E peki örnek verin dediğiniz zaman, işte bir iki tane kelimeye sığınıyorlar. Bir de bir yerde sıkıştılar mı, anlayamadılar mı, bu Müteşâbihtir deyip geçiyorlar. Allah-u Alem deyip geçiyorlar.

Peki Müteşâbihin sözlük anlamı ne? Kur’an’ı Kerim öyle bir kitap ki, sözlük anlamını bile bize bırakmıyor. Yani önemli kelimelerin sözlük anlamını bile bize bırakmıyor. Kendisi veriyor. Bu Müteşâbih kelimesi Kur’an’ı Kerim’in sekiz ayetinde geçiyor. Bak sekiz kelimesi ne ifade ediyor? İkişerli ya. İkinin katı dikkat ediyor musunuz? İkinin katı. Şimdi bu sekiz ayetin yedisinde, tefsirler birbirinden farklı mana veriyorlar. Sekizincisi, buraya sıra geldiği zaman, farklı mana veriyorlar. Şimdi onu da Yahya’dan dinleyelim.

Yahya Şenol: Ayetleri sırayla okuyalım. Çoğunluğun elinde galiba Diyanet Vakfı’nın meali var. Oradan sayfa numaralarını da vereceğim ben. Bakara suresinin 25. Ayeti. 4. Sayfa elinizdeki mushaflarda. Burada üzerinde duracağımız kelime yine bu Müteşâbih kelimesi, arapçasını kısaca okuyayım orada ben.

“Gâlû hâzellezî ruzignâ min gablu ve utû bihî muteşâbihâ”

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Bak Müteşâbih. Kelime aynı kelime farklı bir şey değil.

Yahya Şenol: Verilen mana şöyle. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara benzer olarak verilmiştir.”  Bu Müteşâbih kelimesine verilen.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Benzer. İki şeyi birbirine benzettiğiniz zaman onu daha iyi anlatmak için mi benzetirsiniz? Anlaşılmasın diye mi benzetirsiniz?

Katılımcılar: Daha iyi anlaşılması için.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Daha iyi anlatmak için benzetirsiniz. Ya ben anlayamadım, nasıl o senin dediğin, bir meyveden bahsediyordun da, nasıl? Ya şu kiraz var ya aynen onun gibi. Niye? Çünkü kirazı biliyorsunuz, oradan anlıyorsunuz. Herhangi bir şeyi ya! Sen falan yerde böyle bir şey gördün ya, biraz anlatır mısın? Ya şurada şu vardı ya, işte aynen onun gibi. Yani… Benzer. Şimdi de cennetteki nimetleri Allah-u Teala diyor ki, dünyadakilerine benzer. O zaman buradakilerini düşünüyorsun, ordakilerine rahat rahat intikal edebiliyorsun. Değil mi? Evet. Devam et. Bak bu ayette Müteşâbih ne oldu? Anlaşılamayan mana mı? Değil. Devam et.

Yahya Şenol: İkinci ayet Bakara suresinin 70. Ayeti. Yalnız elimizdeki mealde ona benzer değil de anlaşılmaz manası vermişler. 10. Sayfada Bakara 70. Orada da ayet şöyle.

“Gâlud’ulenâ rabbeke yubeyyil lenâ mâ hiye innel begara teşâbehe aleynâ”

Müteşâbih kelimesinin mazi fiili bu teşâbehe. Buna şöyle mana vermişler. “Ey Musa bizim için Rabbine dua et de, onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık.”

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Aslında anlayamadık da değil. Orada teşâbehe, şimdi sen bize bir sığır kes diyorsun. Kesmek istemiyorlar ya sığırı. İşte rengi nedir? Şekli nedir? Şemayili nedir? Ya sığır sığıra benzer, şimdi onun benzerini keseriz demiş oluyorlar, esasını değil. Orda da teşâbehe  benzer, anlamadık değil. Ya sığır sığıra benzer demiş oluyorlar orada. Ondan dolayı rengi sarıdır diyor. Sarı renkli ile diğer sığırlar arasında benzerlik yok mu? Bütün sığırlar birbirine benzemiyor mu? Sığır sığıra benzer, Allah’ın asıl istediği hangisi onu söyleyin de onu keselim diyorlar. Ondan dolayı her defasında sıkıntılarını artırıyor. Evet.

Yahya Şenol: Üçüncü ayet Bakara suresinin 118. Ayeti. O da 17. Sayfada. Oradaki ibare de şöyle.

 “Ve gâlellezîne lâ yağlemûne lev lâ yukellimunallâhu ev teé’tînâ âyeh, kezâlike gâlellezîne min  gablihim misle gavlihim, teşâbehet gulûbuhum”

 Buna da şöyle mana verilmiş. Bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı ya da bize ayet gelmeli  değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri nasıl da  birbirine benzedi.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Ne oldu şimdi? Teşabehe burada birbirine benzer oluyor da, innel bakara teşabehe de aynı. Niye ona farklı mana veriyorsun? Yani Görüyor musunuz bak? Sığır sığıra benzer demek başka, sığır istiyor işte. Ne demek anlamadık? Evet. Devam et.

Yahya Şenol: Bir sonraki ayet 6. Sure. En’am suresinin 99. Ayeti. 139. Sayfaya denk geliyor bu da. Buradaki ibare de şöyle,

   “veminen nahli min tal’ıhâ gınvânun dâniyetuv ve cennâtin min ağnabin vez zeytûne ver rummâne muştebihen ve ğayra muteşâbih

   Buna da şöyle mana verilmiş.

O gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Benzeyen-benzemeyen.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Müştebih’e benzeyen denilmiş. Yani müştebih şöyle bir şey. Yani, ya biraz benzer gibi görüyorum ama tam çıkaramadım, dediğimiz şeydir. Benzetiyorum ama tam çıkaramadım diyorsunuz. Ama bak Müteşâbih benzeyen diyor, müştebih. Bu ayette müştebih geçmiyor, Müteşâbih geçiyor. Evet, devam et.

Yahya Şenol: Bir sonraki ayet de 141. Ayet. Benim biraz önce yanlış okumamın sebebi olan ayet. Burada çünkü geçiyor o. 141’de de şöyle diyor.

Ve huvellezî enşee cennâtin mağrûşâtin ve ğayra mağrûşatin ven nahle vez zer’a muhtelifen ukuluhû vez zeytûne ver rummâne muteşâbihen ve ğayra muteşâbihBakalım buna ne mana vermişler?

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Burada müştebihen de benzeyen manası vermişler. Ben yanlış anladım. İkisine de aynı manayı vermişler.

Yahya Şenol: Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez. Yine müteşabihen ve gayra Müteşâbih

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Gayri Müteşâbih ‘e benzemez diyor. Ben yanlış anladım. Evet.

Yahya Şenol: En’am suresiydi bu da aynı, 145. Sayfadaydı elimizde. Ve bir de 13. Sure Ra’d suresi var. Onun 16. Ayetine bakalım.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Bu da altıncı ayet değil mi?

Yahya Şenol: Altı, evet. 250. Sayfa, buradaki ibare de şöyle,

em cealû lillâhi şurakâe halegû kehalgıhî feteşâbehel halgu aleyhim”

Yine teşabehe fiili mazi olarak kullanılmış. Buna da şöyle mana verilmiş.

De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah’tır. O halde de ki, onu bırakıp ta kendilerine fayda                  ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dost mu edindiniz?  De ki, körle gören bir olur mu hiç? Ya                  da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu                  yaratma onlarca birbirine benzer mi görüldü?

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Bak teşabehe, birbirine benzer. Şimdi bakın aynı mealde, görüyor musunuz? Müteşâbihen’e ne mana veriyor? Birbirine benzeyen iki şey değil mi? Ya peki, Müteşâbih kelimesinin sözlük anlamında anlaşılmayan diye bir anlamı var mı? Böyle bir şey de yok sözlükte. Sözlükte Müteşâbih birbirine birçok konuda benzeyen iki şeye denir. Sözlük anlamı da o yani. Bir de şu var. Zümer suresinin… 460. Sayfayı açın. Burada da mesela diyor ki,

(39/ Zümer 23)

Allâhu nezzele ahsenel hadîsi “

 “Allah sözün en güzelini indirdi.” Sözün en güzeli nedir? Kur’an değil mi?

“Kitâben”

 ” Bir kitap olarak “

 “muteşâbihen”

 “Birbirine benzeyen”

 Burada uyumlu diye anlam vermiş.  Çünkü Müteşâbihe öbür tarafta anlaşılmaz dedi ya, kitapla ilgili olarak. Peki uyumlu. Anlaşılmaz olmaz o zaman. Buraya da bari o manayı ver. Peki şimdi görüyor musunuz? Şimdi ben size bir soru sorayım, haftaya devam ederiz inşallah, vakit bir hayli geçti, çünkü konu çok önemli.

Katılımcı: Hocam Kacini ayett

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Zümer 23. Şimdi sekiz yerde Kur’an’ı Kerim’de teşabüh kelimesi geçiyor. Hepsinde biri diğerine benzeyen anlamı veriliyor. O birisinde yanlış olarak zaten anlayamadık demiş ki, o olması mümkün değil. Sığır için, sığırda anlayamadık denmez, sığırsa sığır. Dünyada birkaç çeşit sığır yok yani. Bir tek orada verdiği anlam bir kenara bırakılırsa, hepsine birbirine benzeyen diyor. Peki onda birbirine benzeyen diyorsun da, bu ayette nasıl anlaşılamayan diye bir ifade kullanıyorsun Müteşâbihe? Peki bu tanımlama anlaşılabilir mi? Yani ayete böyle bir anlam vermek kabul edilebilir mi? Bakın, falanca sözlüğe bakın demedik, dikkat ediyor musunuz? Çünkü falanca adamın sözlüğüne birisi itiraz edebilir, filancasına itiraz edilebilir, ama bu itiraz edilebilecek bir konu da değil. Bizim Türkçe’mizde de vardır, teşbih- benzetme yapılır bizde. Şimdi, peki sorum şu. Kalplerinde kayma olanlar, kitaptan zihinlerinde olana benzer kelime bulurlar. Peki Müteşâbih kelimesine bu anlam verenler, kalplerinde kayma olanlara benziyor mu? Benzemiyor mu? Bakın aynı ayetin içinde o ayetin vurguladığı hatayı ulema ittifakla yapmış.

Katılımcı: Ne zaman….

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Ne zaman mı? Ben tarihçi değilim. Sen araştır onu.

Katılımcı: Hiç doğru yok mu?

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Doğruları mutlaka vardır, ama elimizde en eski kitaplar yok. Olmaması imkansız. Böyle bir şey olmaz yani. Şimdi Rasulullah SAV’in hadislerini benzer ayetlerle hareket ettiğimiz zaman ne kadar güzel bir şekilde ortaya çıkarıyoruz ve kitap sünnet bütünlüğü doğuyor, bunu her defasında görüyorsunuz. Neyse şimdi, bakın bu ayette, Müteşâbih kelimesinin anlamını kendi kafalarındaki bir Müteşâbihe, yani gördüm ama pek bir şeye benzetemedim’e, ya benzetemedim kelimesine Müteşâbih deniyor mu? Yok. O kökten bir başka kelimeye denebiliyor. Ya biraz benzer, benzemez gözüktü, az bir şey anladım ama, tam anlayamadım. Ya kardeşim bak Kur’an’da bu Müteşâbih sekiz ayette geçiyor. Bir ayette değil. Siz yedisine farklı anlam verin, sekizincisine de anlaşılmaz anlam verin. Bu anlam verme işi anlaşılabilir mi? Ve bu öyle bir konu ki, Kur’an’ın anlaşılmasının engellendiği bir konu. Ondan dolayı, bakın mesela burada, kendi açıklamalarıyla birlikte Hud suresinin 1 ve 2. Ayetini okuyayım bakın ki, hiç alaka kurabilecek misiniz? Buradaki mealden okuyacağım yani. 220. Sayfa. Bak ne diyor burada? Elif lam ra. Yani açıklamalarıyla birlikte okuyorum, çünkü onların anlayışını yansıttığı için yani. Kendi şeyimizi değil.

Elif lam ra. Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da açıklanmış bir kitaptır.

Ya burada sen muhkeme sağlamlaştırılmış diyorsun, öbür tarafta muhkem ayet diyorsun, hüküm ifade… burada diyorsun ki, muhkem diyorsun, açık anlaşılan, tereddüde yer olmayan ayet diyorsun. Peki burada muhkeme niye sağlamlaştırılmış diyorsun? Bak şimdi, depreme karşı binalar ne yapılıyor? Sağlamlaştırılıyor. Sağlam binalarda sağlamlaştırma eylemi var mı? Ayetler çürük mü ki, Cenab-ı Hakk sağlamlaştırsın. Ya insan biraz, azıcık Allah korkusu olur insanda ya. Ya Allah’ın kelamına bu yapılır mı? Çürük mü Cenab-ı Hakk’ın ayeti ki, sağlamlaştırsın ya. O zaman bir yerde bir tane kitap olacak, ayetleri çürük, onu Allah sağlamlaştırdı. Nerede o kitap? Görüyor musunuz bakın. Sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Önce sağlamlaştırılmış, o zaman açıklanma nerede? Açıklama nerede? Onu da sormak gerekmez mi? Ne anlıyorsunuz Allah aşkına bu birinci ayetten bir şey anlaşılıyor mu? Az önce bu fişi size gösterdim ya, bu fişi ben kendi kulağıma takarsam, tabi kulağım …… niye? Ya ben gördüm birisi kulağına bir şey takmıştı, duyamıyordu, duyuyordu. Bende de duyma problemi var, bunu takayım, falan. E biraz zor duyarsın. Şimdi, ondan sonra devam ediyorum,

de ki, bu kitap Allah’tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi.

Öyle mi? Ne anlaşılıyor? Bakın ayetler nasıl anlamsızlaştırılıyor. Onun için dedim siz bu fişi buraya değil de başka tarafa takarsanız, bu cihaz çalışmaz. Ayetlerin ilişkilerini de bozdukları zaman ayetler ne hale geliyor? Gerçekten anlaşılmaz hale geliyor. Öyle olmuyor mu? Neyse. Şimdi bunu haftaya devam ederiz inşallah. Çünkü bu çok mühim bir konu.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755