Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler)

13 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lilmuttakin. Essalatu vesselamu ala resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Türkiye’nin güneyinde çok önemli bir savaş veriliyor. Hani yedi düvel bizi sarmış vaziyette… Hatta Avrupa’nın, Amerika’nın ve çeşitli ülkelerin tepkilerine baktığınız zaman bundan rahatsız olmayan kimse yok. Dolayısıyla bizde bu son zamanlarda derslerimizi bu tarafa doğru biraz yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz Cumartesi günü Yahudilerin durumuyla alakalı bir ders yapmıştık. Geçen haftada yine onunla ilgili yapmıştık. Bu haftada Yahudileri biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Tabii ki onları tanırken falanın filanın kitabına göre değil. Onları yaratanın kitabına bakarak tanımaya çalışacağız. Esas olan odur. Diğerleri, hele tarih kitapları, başka kitaplar genellikle duygusal öğelerin ağırlıklı olduğu kitaplardır. Ama Allah’ın kitabı bütün gerçeği ortaya koyar. İşte nebimiz Muhammed’in (a.s) siyaseti, Nebevi Siyaset… Onun Medine’de güttüğü Nebevi Siyaset… o açıdan ehli kitapla ilişkiler konusu üzerinde duracağız. Burada işi biraz daha ayrıntıya ulaştıracağız. Şöyle; yani Kuranı Kerim Yahudi’yi nasıl tarif ediyor? Bunların özellikleri nelerdir? Nasıl bir yapı içerisindedirler? Onu inşallah ilgili ayetlerden göreceğiz. Dolayısıyla bu ayetler bir şekilde ilgililerin kulağına ulaşır. Ulaştırmak Cenabı Hakka ait olan bir şeydir. Bizim yapabileceğimiz şey sadece bunu okumaktır, anlatmaktır. Biz yapabileceğimizden sorumluyuz. Böylece muhataplarını daha iyi tanımış olurlar.

Geçen hafta şu ayetleri okumuştuk. “Feterallezîne fî gulûbihim meraduy yusâriûne fîhim yegûlûne nahşâ en tusîbenâ dâirah” “Kalplerinde hastalık olanları göreceksin.” Yani münafıklar Medine’de Resulullah (s.a.v) Beni Kaynuka’yı Medine’den çıkarmak isterken Abdullah bin Ubey bin Selul, onlara gidip geliyor. Siz korkmayın, biz sizin arkanızdayız falan diye bir takım şeyler söylüyor. İşte bu ayet onu anlatıyor. Sadece o olaya mahsus değil. O vesileyle inmiş ama her zaman için geçerlidir. Yani ayetler tarihi değildir. Bir olay için iner ama her zaman için geçerlidir. Mesela şimdi şu su, ben susadığım için içtiğim zaman bu su sadece Abdülaziz Hoca için mi olur? Susayan herkes içer. Yani Allah’ın ayetleri evrenseldir. Her zaman ve her yerde geçerlidir. Abdullah bin Ubey bin Selul, Resulullah Medine’ye gelmeden önce Medine kralı yapılmak istenen bir kişiydi. Beni Kaynuka ile hareket ediyor. Yani Resulullah’ın Medine’den çıkarmak istediği toplulukla… Orada daha iki tane Yahudi kabilesi var. Beni Nadir ve Beni Kureyza… Onlarda Evs kabilesiyle birlikte hareket ediyorlar. Bunların Medine tarihinde oynadıkları rolleri Abdullah bin Ubey bin Selul çok iyi bildiği için orada duyan herkesi memnun edecek bir takım ifadeler söylüyor. Bunları tanımazsınız, ben işte gidiyorum, adamlarla görüşüyorum. Başımıza bir problem çıkmasından korkuyorum falan diyor. İşte bu ayetler bize şöyle diyor. “feasallahu ey yeé’tiye bil fethı” “belki Allahu Teala bir açıklık getirecektir.” “ev emrim min ındihi feyusbihû alâ mâ eserrû fî enfusihim nâdimîn” “kendi katından bir şey yapacak içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olacaklardır.” (Maide 52) O Abdullah bin Ubey bin Selul’un niyeti bu, Yahudilerden bize sıkıntı gelmesin değil. Onlarla birlikte acaba Muhammed’i (s.a.v) buradan çıkarabilir miyiz? Şimdi burada konuya başlamadan önce bir Vedat’ı dinleyelim. Bu Yahudilerin bir Babil sürgünleri vardır. Buhtun nasr zamanında… Babil’e gidenlerin bir kısmı orada kalmış. O sırada İran’da Yahudi olanlar var. Azerbaycan’da Yahudi olanlar var. Asıl Yahudi olanlar sonra bu tarafa geliyorlar. Falan derken… Buhtun nasr sürgünü içerisinde değil mi Abdullah… Medine’ye gelen üç tane Yahudi kabilesi… Babil sürgünü vesilesi ile…

Abdullah BAYINDIR: Tarihte öyle kayıtlar var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Babil sürgünü vesilesiyle üç tane kabilenin… Üç kabilede bunlar aslında kardeşler, parçalanmışlar. Üç ayrı kabile olmuşlar. Medine’ye geldikleri ifade ediliyor. Bir de İran’a gidenler var. Çünkü İran şu açıdan önemli… Bugün İran’da bu işlerden ciddi anlamda rahatsız olan ülkelerdendir. Onu Vedat’tan biraz dinleyelim.

Vedat YILMAZ: Babil sürgünü M.Ö. 600 ila 580 yılları arasında oluyor. Yahudiler burada Babil tarafına sürgün ediliyor. Tabi büyük sıkıntılar yaşıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Babil’i bilmeyen olabilir.

Vedat YILMAZ: Kuzey Irak bölgesi. Bu Fırat Nehri’nin olduğu bölgedir. Babil kentinin etrafı da Fırat Nehri’nin sularıyla çevrilip hendekler yapılmıştır. Bundan dolayı Babil Şehri, fethedilmesi mümkün olmayan bir şehir olarak görülüyormuş. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sürgün sırasında Hocamızın dediği gibi Yahudiler çok çeşitli yerlere dağılıyorlar. İşte bir kısmı güneye gidiyor. Bir kısmı kuzey tarafında gidiyor. Bir kısmı İran ülkesine doğru gidiyor. İran kralıyla bu dönem içerisinde Yahudilerin ciddi temasları oluyor. İran kralı Koreş o dönemde… Koreş’in imparatorluğu çok büyük bir imparatorluk… Yani Hindistan topraklarından tutun, Makedonya’ya kadar bütün bir Anadolu’yu da içine alan müthiş bir krallıktır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Kuranı Kerim’de ki Zülkarneyn’in o olma ihtimali çok yüksektir.

Vedat YILMAZ: Yahudiler kendi kaynaklarında kral Koreş için iki boynuz sahibi kişi derler. Buradaki iki boynuz biri Med krallığını diğeri Pers krallığını sembolize eder. Bundan dolayı ona iki krallığın sahibi deniyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gerçekte boynuzu olduğundan değil yani… Adamın boynuzu yok gerçekten…

Vedat YILMAZ: İki krallığın sahibi anlamına geliyor. Veya doğuyla batının topraklarının sahibi anlamına da geliyor olabilir. Kral Koreş ile gelen bilgilere baktığımız zaman kral Koreş’in İsrailoğulları’ndan farklı bir inanca sahip olmadığı görünüyor. Yani İsrailoğulları neye iman ediyorsa Kral Koreş’de yani İran kralı aynı şeye iman ediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten Tevrat’ın Ezra bölümünde Koreş’ten bahsediyor.

Vedat YILMAZ: Kral Koreş, Babil’i M.Ö. 539 senesinde fethettiği zaman orada bir ferman çıkartıyor. Bu ferman Tevrat’ta yazıyor. İsrailoğulları’nı Yeruşalim’e gönderip Rabbin tapınağını inşa etme işiyle görevlendiriyor. İsrailoğulları’nı tekrar Kudüs’e gönderiyor. Orada rabbin tapınağını tekrar yani Beyti Makdis’i Süleyman (a.s) tarafından tekrar…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Birde şunu da söyleyelim. Beyti Makdis’in ilk yıkılışı İsra Suresinde anlatılıyor. Buda Kuranı Kerim ile birebir örtüşen bir bilgidir.

Vedat YILMAZ: Bu tapınağın tekrar yapılması talimatını da kral Koreş, göklerin rabbi bana emretti diyor. Göklerin rabbi tarafından bu tapınağı tekrar inşa etme emrini aldım diyor. Bu tapınağın yeniden yapılması için her türlü mal, hayvan, gümüş, altın desteğini İsrailoğulları’na bulunuyor. Ve İsrailoğulları böylece tekrar Kudüs’e yerleşiyor. Ama o sırada Kral Koreş’in ömrü yetmiyor. Daha sonra yerine gelen kral Darius vs. onların gözetiminde bu tapınak tekrardan inşa ediliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman bu koreş aslen İran’lı…

Vedat YILMAZ: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dolayısıyla o zaman Yahudi olan İran’lılar var. Bazı Azerilerinde Yahudi olduğu söyleniyor. O zaman hak din elbette… Çünkü Tevrat’a inandıkları takdirde hak yolda oldukları kesin… Koreş’de hak yolda olan, gerçekten inanan birisidir. Zaten yaptıkları onu gösteriyor. Aksi olsa ismi Tevrat’ta geçmezdi. O zaman Babil Sürgününde Medine’ye gelip yerleştiği söylenen üç tane kabile var. Abdullah, o kabilelerin tarihini değil de Resulullah zamanındaki durumlarını anlatır mısın?

Abdullah BAYINDIR: Medine’de üç tane büyük Yahudi kabilesi var. Bunlar az çok zikredildi. Kaynukaoğulları, Nadiroğulları, Kureyzaoğulları… Bunlar Babil Sürgününde gelmişler. Medine’nin Arap kabileleri daha sonra gelmişler. Yahudi kabileleri sonradan gelen Evs ve Hazrec isimli Arap kabilelerini birbirlerine düşürüyorlar. Bugün yaptıkları gibi… Hazrec kabilesi Kaynukaoğulları ile müttefik, Evs kabilesi ise Nadiroğulları ve Kureyzaoğulları ile müttefik… Bunlar daha çok ticaret ile meşgul oluyorlar. Daha çok silah satıyorlar. Kendileri savaşlara dâhil olmadan bu Medine’nin önde gelen iki kabilesini birbirleriyle mücadele ettiriyorlar. İki tarafta sömürülüyorlar. Hazrec kabilesi nüfus olarak Evs kabilesinden daha büyük… Buna rağmen Buas Savaşı denilen iki taraftan bayağı kişinin, önemli liderlerin öldüğü en son savaş yaşanıyor. Bu savaş gerçekten o Arap kabileleri bayağı sarsıyor. Bayağı kişi ölüyor. İki kabilede çok zararlı çıkıyor. Aslında bu hani “Allah siz şer gördüğünüzde hayırlar var edebilir.” Ayeti mealen söylüyorum. Bu kabilelerdeki önemli küfür liderleri ölüyor ve diğer Arap yarımadasındaki kabilelere göre Hazrec ve Evs kabileleri İslam’a açık hale geliyorlar. Mekke’de de nebi çıktığını duyuyorlar. Hem de Yahudilerden bir nebi geleceğini duymuşlar. Resulullah özellikle Mekke’de çok zorlandığı bir vakit, Taif’te de kötü karşılandığı bir zaman… Medine’den gelip Müslümanlığı kabul eden kişilerle o akabe biatlarında olsun, daha evvelinde olsun gerçekten seviniyor. Müslümanlarda seviniyor. Netice itibariyle Resulullah ikinci akabe biatında Medine’ye davet ediliyor. Medine’ye gidiliyor. Medine’ye gidildiğinde Evs ve Hazrec yıllardır savaşan iki kabile ve üç tane Yahudi kabilesi var. Medine’de düzgün bir devletin oluşması için aralarında bir sözleşme yapılması gerekiyor. Resulullah’da Medine Sözleşmesi… Bir bakıma toplumsal bir sözleşme hazırlatıyor. Medine sözleşmesine bu üç Yahudi kabilesi de katılıyor. Bu birlik sözleşmesi… Medine Sözleşmesinde, özellikle şehrin savunma savaşında birlikte savaşılacak. Herhangi bir şekilde bir kişinin diyeti ödenmesi gerektiğinde hepsi katılacak diye maddeler var. Yahudiler aslında Müslümanları ciddiye almıyorlar. Müslümanların ilk vakitte gideceklerini düşünüyorlar. Mekkeliler ile Müslümanların ilk karşılaştığı savaş Bedir Savaşıdır. Nitekim Bedir Savaşında hemen Mekkelilerin Müslümanları cezalandıracağını düşünüyorlar. Özellikle de oradaki en güçlü yAhudi kabilesi olan Kaynukaoğulları Müslümanların büyük bir yenilgi alacaklarını düşünüyor. Fakat Müslümanlar Bedir Savaşında galip gelince Kaynukaoğulları ve onların müttefiki Abdullah bin Ubey bin Selul (Hazrec kabilesinin önemli lideri) bunlar çok üzülüyorlar. Kaynukaoğulları sağda solda Mekkeliler savaşı bilmiyorlar, savaşı bilen biziz, biz Müslümanlara savaşın nasıl olduğunu gösteririz falan gibi şeyler söylüyorlar. Resulullah bir Pazar yerinde onlarla konuşmaya gittiğinde açık açık ona da söylüyorlar. Onlar savaşmayı bilmiyorlardı, biz sana gösteririz gibi tehdit ediyorlar. Çünkü kendilerini üstün görüyorlar. Peşine bir de Müslüman bir hanımın edep yerlerinin açılmasıyla neticelenen kötü bir olayda yaşanıyor. Bu olay üzerine savaş ortamı doğuyor. “Ve immâ tehâfenne min gavmin hıyâneten fembiz ileyhim alâ sevâé’” “Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan yaptıklarına karşılık antlaşmayı bozduklarını kendilerine bildir.” “innallâhe lâ yuhıbbul hâinîn” “Allah hainleri sevmez.” (Enfal 58) Bu ayeti kerime neticesinde Kaynukaoğulları’nın etrafı sarılıyor. Onların 700 tane savaşçıları var. Çok zenginler…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Müslümanların kaç tane var?

Abdullah BAYINDIR: Müslümanların Bedir’de savaşanlar 300 kadar… Her ne kadar Medine’nin nüfusu 10 bin olduğu söyleniyor. Bedir’de 300 kişi savaşıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Medine’nin hepsi Müslüman değil ki… Az bir kısmı Müslüman…

Abdullah BAYINDIR: Yani 700 kişi ve kendilerini çok üstün gören bir kabiledir. Çok zenginler maddi anlamda… Yahudiler her zaman ticaretle meşgul olmuşlardır. Bugünde öyle…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir de Medine’nin en büyük kabilesi olan Hazrec onların müttefiki… O zaman Müslümanlar bir şey değil ki…

Abdullah BAYINDIR: Kaleleri de var tabi… Muhasara altına alınıyorlar. Yardım gelir mi diye bekliyorlar. Yardım gelmiyor. Çıkıp gitmek zorunda kalıyorlar. Ellerindeki zenginlikleri bırakarak gidiyorlar. Bayağı bir zenginlik Müslümanlara kalıyor. İkinci kabile Nadiroğulları kabilesidir. Uhud Savaşından sonra bu kabileyle ilgili olaylar gerçekleşiyor. Uhud Savaşı kaybediliyor. Peşine bazı hadiseler yaşanıyor. Biri maune faciası oluyor. Orada bir Müslüman Resulullah’ın eman verdiği bir ya da iki kişiyi bilmeden öldürüyor. Onların yanlışlıkla öldürüldüğü için diyetinin yani kan bedelinin ödenmesi gerekiyor. Medine Sözleşmesine göre diyet noktasında Medine Sözleşmesine katılan bütün kabileler kendi üzerlerine düşen payı ödemek zorundalar… Resulullah Nadiroğulları’na payınızı gönderin diye haber gönderiyor. Şöyle söyleyelim. Medine’de yaşanıyor ama biz şuan İstanbul falan gibi düşünmememiz lazım. Her bir kabilenin Medine’de kendisine ait bir kalesi var. Kendisine ait bir mahallesi var. Yani öyle haber gönderiyor. Onlarda sen gel al gibi bir şey söylüyorlar. Resulullah’da yanına Hz. Ebu Bekir’i ve Hz. Osman ya da Hz. Ömer ikisinden birisini alıp gidiyor. Ama tedbirli gidiyor. Orada Resulullah’a karşı bir suikast düzenlenmeye çalışılıyor. Resulullah’ın başına kaya düşürülerek öldürülmesi planlanmış.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Oturacağı yeri belirleyip yukarıdan da kayayı ayarlamışlar. Cenabı Hak Resulullah’ı kurtarıyor.

Abdullah BAYINDIR: Orada tabi bu olayın gelişiminden itibaren o kadar kötü şeyler gelişince Resulullah tabii ki şüpheleniyor. Suikasti fark edip hızlı bir şekilde oradan çıkıyor. Onlarda neden hızlı bir şekilde çıktı diye anlayamıyorlar. Nadiroğulları’na teslim olun çıkın gibi bir haber gönderiyor. Etrafları sarılıyor. Onlarda önce çıkacağız diyorlar. Özellikle Münafıklardan (Abdullah bin Ubey bin Selul) biz size destek olacağız çıkmayın diye onlarda çarpışmaya karar veriyorlar. Fakat bir destek gelmiyor. Diğer Yahudi kabile olan Kureyzaoğullarından yardım istiyorlar. Onlar destek vereceğiz diye haber gönderiyorlar. Bunun üzerine Resulullah muhasarayı kaldırıp Kureyzaoğulları’nın üzerine yürüyor. Onların destek sözünü ortadan kaldırıp tekrar Nadiroğulları’nın etrafı sarılıyor. Onlarda münafıklardan herhangi bir destek gelmediğini görünce mecburen onlarda çıkıp gitmek zorunda kalıyorlar. Bu söylediğim şeyler Haşr Suresindedir. Direkt ayetlerde anlatılıyor.

Mesela Haşr Suresinin 11. ayeti “Elem tera ilellezîne nâfegû yegûlûne liıhvânihimullezîne keferû min ehlil kitâbi lein uhrictum lenahrucenne meakum ve lâ nutîu fîkum ehaden ebedev ve in gûtiltum lenensurannekum, vallâhu yeşhedu innehum lekâzibûn” “Münafıklık (ikiyüzlülük) edenleri görmedin mi? Ehli kitaptan ayetleri görmezden kardeşlerine şöyle diyorlar. Buradan siz çıkarılırsanız bizde sizinle çıkarız. Sizin karşınızda yer alan kimseye boyun eğmeyiz. Sizinle çatışmaya girilirse kesinlikle yanınızda oluruz. Allah şahittir ki onlar yalancıdırlar.” (Haşr 11)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu ayetleri dinlerken bugün ki Amerika ile Güneydoğu’da ki gruplar arasındaki sözleşmeleri düşünün.

Abdullah BAYINDIR:Lein uhricû lâ yahrucûne meahum” “Onlar çıkarılırsa bunlar onlarla beraber çıkarılmazlar.” Yani münafıklardan bahsediyor. “ve lein gûtilû lâ yensurûnehum” “Onlarla çatışmaya girilse yanlarında ter almazlar.” “ve lein nasarûhum leyuvellunnel edbâr, summe lâ yunsarûn” “Yanlarında yer alsalar geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine kimse yardım etmez.” (Haşr 12)

Leentum eşeddu rahbeten fî sudûrihim minallâh” “Sizden duydukları korku Allah korkusundan daha güçlü bir şekilde içlerini titretmektedir.” (Haşr 13)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Elhamdülillah, bugün iyi kötü bir Müslümanlık var. Nasıl korktuklarını bugün Amerika’nın tavırlarında görüyorsunuz.

Abdullah BAYINDIR: Zaten Kaynukaoğulları’nın çıkışına baktığımız zaman sayı olarak çok daha güçsüz Müslümanlara hiçbir şey yapmadan basıp gidiyorlar. Yüzyıllardır yaşadıkları yeri bir anda terk etmek zorunda kalıyorlar. Mallarını bırakıyorlar. Çok yüklü mal… Nadiroğulları’nın da hazineleri var. Nadiroğullarının durduğu kalelerinde hazine daireleri falan varmış. Onlarda onun büyük bölümünü bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar.

Lâ yugâtilûnekum cemîan illâ fî guram muhassenetin ev miv verâi cudur” “Onlar, surla çevrili yerlerde veya duvarların arkasında olmadıkça size karşı toplu halde çatışmaya girmezler.” (Haşr 14)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kureyzaoğulları kalelerin arkasından çatışmaya gayret gösterdi.

Abdullah BAYINDIR:beé’suhum beynehum şedîd” “kendi aralarında şiddetli çekişme içindedirler.” “tahsebuhum cemîav ve gulûbuhum şettâ” “siz onları birlik sanırsınız ama gönülleri ayrı ayrıdır.” (Haşr 14)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte bütün Müslümanlar bu kısmı çok iyi bilmelidir. Siz Yahudileri birlik zannedersiniz. Kesinlikle değillerdir. Birer kum yığınıdırlar.

Abdullah BAYINDIR:zâlike biennehum gavmul lâ yağgılûn” “Bu, akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarından dolayıdır.” (Haşr 14)

Kemeselillezîne min gablihim garîben zâgû vebâle emrihim, ve lehum azâbun elîm” “Bunların davranışı, kendilerinden kısa bir süre önce yaptıklarının cezasını tadanların davranışı gibidir.” (Haşr 15) Yani burada Kaynukoğulları’nın davranışı gibidir. Bunların da hak ettiği acıklı bir azaptır. Şimdi onları şeytana benzetiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çok enteresan gerçekten… Allahu Teala tam şeytan gibidir, diyor.

Abdullah BAYINDIR:Kemeselişşeytâni” “Şeytan gibidir onlar.” “iz gâle lil insânikfur” “Şeytan insana görmezden gel der.” “felemmâ kefera” “İnsan görmezden gelince” “gâle innî berîum minke” “Şeytan, ben senden uzağım der.” “innî ehâfullâhe rabbel alemîn” “Ben alemlerin rabbi olan Allah’tan korkarım.” (Haşr 16) Yani bu Yahudilerin ve münafıkların örneği diyebiliriz. Destek sağlayacak ya bunlar birbirlerine…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunlar tek başlarına olan insanlardır. Biraz sonra ayetleri göreceğiz. Daha iyi anlatılacak. Hepsi tek başlarına yaşar. İkinci bir şeyleri yoktur.

Abdullah BAYINDIR: Haşr Suresi 17. Ayette ikisinin varacağı yer cehennemdir diyor. Yine bunlarla alakalı Ali imran Suresi 111 ve 112. Ayetlerde şöyle söyleniyor. “Ley yedurrûkum illâ ezâ” “Onlar size sıkıntıdan başka bir zarar vermezler.” “ve iy yugâtilûkum yuvellûkumul edbâr” “Sizinle savaşa girseler gerisin geriye dönüp kaçarlar.” “summe lâ yunsarûn” “sonra yardım da görmezler.” (Ali İmran 111) “Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sugıfû illâ bihablim minallâhi ve hablim minen nâsi ve bâû biğadabim minallâhi” “Allah’ın desteğini ve insanların desteğini almamış olanlar her yerde alçaklık damgası yer. Allah’ın gazabına gelirler.” “ve duribet aleyhimul meskeneh” “üzerlerine çaresizlik damgası vurulur.” “zâlike biennehum kânû yekfurûne biâyâtillâhi” “Çünkü onlar Allah’ın ayetlerini görmezden gelmişlerdir.” “ve yagtulûnel embiyâe biğayri hagg” “ve nebileri haksız yere öldürmüşlerdir.” “zâlike bimâ asav ve kânû yağtedûn” “bu ceza yaptıkları isyana karşılıktır.” (Ali İmran 112) Bunlar o döneme ait genel kurallardır. Hem o dönemi anlatıyor hem de kıyamete kadar Müslümanların çarpıştıkları dönemdir. Aslında tarihe baktığımız zaman Allah’ın ayetlerine göre Müslüman Yahudi ya da Müslüman Hıristiyan çarpışmalarının bu çerçeveye göre geliştiğini görürüz. Kureyza da aynı…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sugıfû illâ bihablim minallâhi ve hablim minen nâsi” “Nerede olursa olsun alçaklık onlara yapışmış bir vaziyettedir.” Yani alçaklık onları terk etmez. “Ancak Allah’ın desteği” Allah’ın desteği olması için Mümin olmaları lazım. Doğru inanan Yahudiler var elbette. Ama hepsi öyle değil. “ne de insanların desteği.” Medine’de o kadar zengin Yahudi kabilesi, o kadar kalabalıklar… Ama ayakta durmak için birisi Evs kabilesini değnek olarak kullanıyor, birisi Hazrec kabilesini değnek olarak kullanıyor. O değnek ellerinden düştüğü an yere yıkılıyorlar. Hazrec kabilesi münafık olduğu için destek veremiyor. O da korkuyor. Çünkü Allah bunların kalplerine korku salıyor. Bunlar kâfir oldukları için diyor.

Onlar Medine’de iken hava atıyorlarmış. Bir kitap gelecek biz ona inanacağız. Ve dünya hâkimi olacağız diyorlar. Cenabı Hak bunu yalanlamıyor. “evfû biahdî ûfi biahdikum ve iyyâye ferhebûn” “bana verdiğiniz sözü yerine getirin ben de size verdiğim sözü yerine getireyim.” (Bakara 40) Tamam ben sizi dünya hakimi kılacağım ama “Ve âminû bimâ enzeltu musaddigal limâ meakum” “beraberinizde olan Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdiğim Kuran’a inanın.” (Bakara 41) Kuran’a inanmazlarsa, Müslüman olmazlarsa sürünmekten başka şeyleri yok. Yahudiler sürünüyor mu diyeceksiniz. Aslında bunların en büyük karı Müslümanların hiçbir şeyin farkında olmamasıdır. Çünkü Müslümanlar en başta kitaplarının farkında değiller. Kendilerinin farkında değiller. Ve şu anda ekonomik yönden yüksek görünüyorlar. Hiçbir şeyleri yoktur. Ama onların kafalarını şartlandırdıkları kişiler ekonomist olarak karşımıza çıktığı için bizim hocalar nasıl Kuran ile Resulullah’ın uygulaması ile alakası olmayan fetvalar veriyorsa onlarda hayatla alakası olmayan yanlış bilgilerle milletin zihnini doldurarak hâkimiyetlerini sürdürüyorlar. “Ve lemmâ câehum kitâbum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” “Yanlarında olanı tasdik eden bir kitap Allah katından gelince” Yani Kuranı bekliyorlardı, geldi. “ve kânû min gablu yesteftihûne alellezîne keferû” “Hâlbuki bundan önce o kâfirlere şöyle diyorlardı. “Kuran gelsin önümüz açılacak.” Öyle olacak, böyle olacak diyorlardı. “felemmâ câehum mâ arafû” “o tanıdıkları kitap gelince” “keferû bih” “onu tanımadılar.” Hani bekliyordunuz? Olur mu yani ama şimdi… Tam bir İblis gibi yani… Ben daha hayırlıyım. Biz daha iyiyiz. Baksana zenginiz. Bu kadar itibarlıyız falan. “felağnetullâhi alel kâfirîn” “Allah’ın laneti o kâfirleredir.” (Bakara 89) Lanet dendiği zamanda dışlanmadır. Cenabı Hak onları oradan dışladı. İlk lanete uğrayan İblis’di. 33:11 33:13 sn. arası anlaşılmıyor.

Şimdi dersin başında söylediğim ayetlere geleceğiz. Esas onlar çok önemli… Şu ana kadar anlattıklarımız onlar için bir giriş mahiyetindedir. “Ve iz ehaznâ mîsâga benî isrâîle” “İsrailoğulları’ndan kesin söz aldık.” “lâ tağbudûne illallâhe” “Allah’tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz.” “ve bil vâlideyni ıhsânev” “Anne babaya iyi davranacaksınız.” “ve zil gurbâ” “en yakınlarınıza” “vel yetâmâ” “yetimlere” “vel mesâkîni” “çaresiz kalmış kişilere iyi davranacaksınız.” “ve gûlû linnâsi husnev” “insanlara karşı güzel sözler söyleyin.” “ve egîmus salâte ve âtuz zekâh” “namazı tam ve özenle kılın ve zekâtı da verin.” Allah onlardan bu şekilde bir söz almış. “summe tevelleytum” Ama “arkasından sırtınızı döndünüz.” “illâ galîlem minkum” “içinizden çok az bir kısım hariç.” Mesela az önce anlattığınız Koreş… Koreş onlardan az bir kısım… “ve entum muğridûn” “siz yüz çevirerek geri çekiliyorsunuz.” (Bakara 83) Allah’a verdikleri sözü tutmadıkları zaman tam tersi olmuş olur değil mi? “lâ tağbudûne illallâhe” “Allah’tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz.” Bu sözü tutmadıklarına göre ne yapmış oluyorlar? Başkasına kul oluyorlar. Hürriyetlerini kaybetmiş oluyorlar. “ve bil vâlideyni ıhsânev” “Anne babaya iyi davranacaksınız.” Bir insan anne babasına iyilikte bulunmadığı zaman ne olur? Bu evde birlik beraberlik olur mu? “ve zil gurbâ” “en yakınlarınıza da iyilikte bulunacaksınız.” Eşi olur, çoluğu, çocuğu… Bunlara da iyilikte bulunmuyorsa ne olur? Kişi tek başına kalmaz mı? Yani herkes kendini düşünür. Başka kimseyi düşünmez. “yetimlere de iyi davranacaksınız, çaresiz kalmışlara da iyi davranacaksınız.” Düşmeye gör. Adam sana tekme atar, yardımcı olmaz. “ve gûlû linnâsi husnev” “insanlara karşı güzel sözler söyleyin.” Demek ki konuşurken de hep yalan yanlış, üçkâğıtçılık… İşte dikkat edin. Onların hâkimiyetindeki medyanın yaptıklarına bakın. Hep yalan haberler, uydurma şeyler vardır. “ve egîmus salâte ve âtuz zekâh” “namazı tam ve özenle kılın ve zekâtı da verin.” Bugün Yahudiler içerisinde çok az namaz kılan var değil mi? Aynen bizim gibi beş vakit namaz kılanlar var. Bizim sitemizde var değil mi?

Vedat YILMAZ: Herkesin bildiği namaz diye yazabilirler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Namaz resimleriyle beraber… Aynı namazı kılanlar var. Ama çok az… “illâ galîlem minkum” “içinizden çok az bir kısım hariç.” (Bakara 83) Zekâtta vermiyorlar. Bugün Amerika bunlara 23 trilyon dolar bunlara borçludur. Onun 40 da 1’ini zekat verseler Afrika’da bir tane aç kalmaz.

Ve iz ehaznâ mîsâgakum” “yine sizden kesin söz aldık.” “lâ tesfikûne dimâekum” “kendi kanınızı dökmeyeceksiniz.” Yani birbirinizi öldürmeyeceksiniz. “ve lâ tuhricûne enfusekum min diyârikum” “kendi arkadaşlarınızı ülkenizden çıkarmayacaksınız.” (Bakara 84) Hepsi tek başınaysa babasını öldürseler sesi çıkar mı? “tahsebuhum cemîav ve gulûbuhum şettâ” “hepsini birlik zannediyorsun, kalpleri başka başkadır.” (Haşr 14) Adamın babasını öldürseler umurunda olmaz. Sırtını döner. “summe agrartum ve entum teşhedûn” “siz bu sözü kabul etmiştiniz.” Tamam ya rabbi demiştiniz. Birbirimizi öldürmeyeceğiz demiştiniz. “Buna da şahittiniz.” (Bakara 84)

Summe entum hâulâi tagtulûne enfusekum” “Şimdi siz kendi dindaşınızı/soydaşınızı öldürüyorsunuz.” Hem soydaşınız hem dindaşınız. “ve tuhricûne ferîgam minkum min diyârihim” “Sizden bir kısmınızı da ülkenizden çıkarıyorsunuz.” “tezâherûne aleyhim bil ismi vel udvân” “düşmanlık ve günah konusunda birbirinize destek veriyorsunuz.” (Bakara 85) Doğru konularda destek vermiyorlar, günahlara destek veriyorlar. Dikkat edin, “PKK’ya neden destek veriyorsun?” derler. Kardeşim, iyi bir şey olsa destek verirler mi? Düşmanlıkta destek verirler. İyilikte destek vermezler ki… Onların özelliklerini ayetler ne kadar güzel anlatıyor değil mi?

Abdullah BAYINDIR: Sinema filan hep ellerinde… Hep günahı yaymaya çalışıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sadece sinema mı? Eğitim de, her tarafta var. Bilhassa şu ekonomi… Allah’a çok şükür ekonomi konusunu çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Ekonomi konusunda yaptıklarını görünce karşısında da bu insanlar bunu nasıl kabul ediyor ya rabbi… Tabi o kadar söylüyoruz. Herkes gözlerini, kulaklarını kapatıyor. Ben bu insanları gerçekten anlamıyorum. Hesaplarına geldikleri zaman hesaplarına gelen şeylere hiç kimse itiraz etmiyor. Hesaplarına gelmediği zaman gözde, kulakta kapalı… Bunların en kolay batırılacak tarafları ekonomidir. Ama işte eğitimde de milletin kafalarını bozdukları için o işi de başarmışlardır. “ve iy yeé’tûkum usârâ tufâdûhum ve huve muharramun aleykum ıhrâcuhum” “esir olarak geldikleri zaman onlara fidyelerini veriyorsunuz.” Hava atıyorlar. Alın fidyesini serbest bırakın diyorlar. “Hâlbuki oradan çıkarmanız size haramdı.” “efetué’minûne bibağdıl kitâbi ve tekfurûne bibağd” “Sizin Tevrat’ın bir bölümüne inanıp bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz.” (Bakara 85) Bugün Müslümanlarda öyledir. Yani ben gerçekten korkuyorum. Cenabı Hakkın yardımı her an kesilebilir. Gerçekten korkuyorum. Memleket gırtlağına kadar faize battı. Bugün piyasada kimsede para yok. Bu işi düzeltelim diye defalarca söylüyoruz. Allah ile savaş halindesiniz kardeşim… Allah ile savaşana Cenabı Hak zafer verir mi? Bu dinde seçici davranamazsın. Allah Yahudilere bak ne diyor? Onlar gibi olursan onun sonucuna gelirsin. “efetué’minûne bibağdıl kitâbi ve tekfurûne bibağd” “kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını görmezlikten mi geliyorsunuz?” “femâ cezâu mey yef’alu zâlike minkum illâ hızyun fil hayâtid dunyâ” “bunu yapanın cezası bu dünyada rezil olmaktan başkası mıdır?” (Bakara 85) İslam âlemi onun için bu rezillik içerisindedir. Kuran’dan uzak kaldığı için… Yani şimdi Yahudiler yapıyor da bizimkiler daha mı iyi? Peki, ahireti de kurtarsanız bari… “ve yevmel gıyâmeti yuraddûne ilâ eşeddil azâb” “Kıyamet gününde de bu yaptıklarıyla tam bağlantılı bir azapla cezalandırılacaklar.” “ve mallâhu biğâfilin ammâ tağmelûn.” “yaptıklarınızı Allah bilmiyor mu zannediyorsunuz?” (Bakara 85) Yaptıklarınızdan habersiz değildir. Burada Yahudileri anlatırken bizimkilerde onlardan geri kalmıyorlar. Gerçekten anlamak mümkün değil. Diyanet yalan resimlerle milleti kandırarak hala bugün sabah namazını vaktinden önce kıldırıyor. Teheccüd vaktinde millete namaz kıldırıyor. Bunun hesabını Allah’a nasıl vereceksiniz? Buna destek olanlar Allah’a nasıl hesap vereceksiniz? Allah size yardım eder mi? Derhal tövbekâr olmamız lazım ki Allah yardım etsin. Karşımızdakiler korkak insanlar… Ama onlar gibi olmamamız lazım. O düşmanı tanıyalım diyoruz ama kendimizde onlar gibi olmamak zorundayız. Bunlar birbirlerine karşı hiç destek olabilirler mi? Resulullah Medine’ye varmış. Nebevi Siyaset… Sen orada şeysin. Ben hep kendime bakıyorum. Ben yeni bir mahalleye taşındığım zaman 1,5 seneye komşularımı tanıyamıyorum. Resulullah 1,5 sene içinde Mekke’den gelen orduya galip geliyor. Kaynuka ondan 15 gün sonra değil mi? Bedir’den dönüşten 15 gün sonra Kaynuka… Kaynuka’ya hiç karşı çıkılır mı? O kadar zengin, her şeyleri var. Bir de Hayber var. Hayber’de İpek Yolunun üzerinde bulunan çok önemli bir ticaret merkezidir. Orası da Yahudilerin ellerindedir.

Abdullah BAYINDIR: Nadiroğulları özellikle Hayber’e gidiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nadiroğulları ayrıldıkları zaman Hayber’e gidiyorlar.

Abdullah BAYINDIR: 43:48 43:51 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi orada o kadar çok önemli şeyler var ki… Fazla vaktimiz yok.

Abdullah BAYINDIR: Hendek Savaşını onlar organize ediyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hendek Savaşını, Hayberliler organize ediyor. Para onlarda bol…

Abdullah BAYINDIR: Parayla yapıyorlar o işi… Kendileri en küçük silah kuşanmadan irili ufaklı bütün Arap kabilelerini organize ediyorlar. Zaten Hendek Savaşının diğer ismi Ahzab Savaşıdır. Kuranı Kerim’de de Ahzab Suresinde geçiyor. Ahzab, gruplar demektir. Hizipler…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şimdi bugünden farkı var mı?

Abdullah BAYINDIR: Mesela Türkiye’nin karşısına değişik isimlerle grup şeklinde çıkıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Maddi destekle…

Abdullah BAYINDIR: DEAŞ vs. Aynı o günle benzerlikler var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bugün yedi düvel bizi çevrelemiş. Resulullah zamanında sadece yedi düvel değil, içerideki Yahudilerde, içerideki münafıklarda var. Bütün çevreleri sarıldı. Tüm Arap yarımadası onları bitirmeye çalışıyor. Onlar bitti mi? Çünkü zaferi Allah verir. Başkası değil. Savaşan kişinin kalbine korkusuzluğu Allah verir. 15 Temmuzda millet sokağa çıktıysa… O gece ben burada değildim. Kızım anlatıyor. Abdullah ile beraber gitmişler. Tank geliyor, asker geliyor korku aklımıza bile gelmiyor diyor. Kalplerine o korkusuzluğu veren kim? Allahu Teala. Öbürlerinin kalplerine korku salan kim? O da Allah. O zaman Allah ile ilişkileri çok iyi tutmak zorundayız. İşte Cenabı Hak onları bize anlattı mı? Yahudilerin birbirlerine güveni var mı? Hıristiyanlarda onlar gibidir. Ama bu ayetler Yahudiler ile alakalıdır. Peki, bunların kendilerine güvenleri var mı? O konuda da burada ayet var. Canları o kadar tatlı ki… “Ve le tecidennehum ahrasan nâsi alâ hayâh” “Onları yaşamaya en düşkün insanlar olarak bulacaksınız.” “ve minellezîne eşrakû” “müşriklerden de daha fazla düşkündürler.” “yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh” “her biri ister ki keşke bin sene yaşasam.” Peki, bin sene yaşasam diyen adam canını hiç tehlikeye atar mı? “ve mâ huve bimuzahzihıhî minel azâbi ey yuammer” “o kadar yaşasa onu azaptan çekip çıkaracak değil ki.” Azaptan kurtulamayacak. “vallâhu basîrum bimâ yağmelûn” “Onların yaptıklarını Allahu Teala biliyor, görüyor.” (Bakara 96) Bunlardaki bu cesaretsizlik… Kendilerine güvenleri yok. Ancak Haşr Suresinde Abdullah okudu. “Lâ yugâtilûnekum cemîan illâ fî guram muhassenetin” “Ancak kaleler içerisinde sizinle savaşabilirler.” “ev miv verâi cudur” “ya da duvarların arkasında.” (Haşr 14) İsrail niye büyük bir duvar yaptı? Başka bir şey var mı? Korkudan… Biz Müslümanlar olarak şu hatalarımızdan bir tövbekar olalım. Biraz ilerleyelim. Kudüs’de bir tane Yahudi kalmaz, hepsi kaçar gider. Korkudan… Onlar hep propagandayla kendilerini güçlü göstermeye çalışırlar. Başka yapacakları bir şey yoktur. Babasına karşı, oğluna karşı, eşine karşı, komşusuna karşı bir sorumluluk duymayan bir kişi ve kendi canını her şeyden daha üstün gören bir kişi hiç savaşabilir mi?

Şimdi gelelim esas Maide Suresinin ilgili ayetlerine… Böylece dersimizin bu bölümünü bitirmiş olalım. 51. Ayetten itibaren hızlı bir şekilde okuyacağım. “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’” “Müminler, Yahudileri ve Hıristiyanları kendinize dost edinmeyin.” (Maide 51) Bunlardan dost olur mu? Güvenilir mi? Yahudileri Allah anlattı. Onlara güvenilmez ki… Mutlaka birisine dayanacaklar. Bak mesela Amerika’ya dayanıyorlar, başka bir ülkeye dayanıyorlar, şuraya, buraya… Yahudiler derken Vedat boşuna İran’dan bahsetmedi. Dolayısıyla İran ile araları her ne kadar şey yapsa bile bunlar birbirlerini de hiç sevmezler. Yani bir Yahudi diğer Yahudi’yi sevmez. Mesela şuna dikkat edin. Abdullah, Beni Kaynuka Medine’den çıkarılırken Beni Nadir’in, Beni Kureyza’nın hiç rahatsız olduğuna dair bir rivayet var mı? Hiç umurlarında değil. İşte Yahudi kabilesi… Resulullah Medine’den çıkarıyor. Bunların hiç umurlarında değil. Beni Nadir çıkarılıyor, Beni Kureyza keyfine bakıyor. Sonra da Beni Kureyza da çıkarılıyor. Böyle yani… Bunlar dost edinilir mi? “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’” “Yahudileri ve Hıristiyanları kendinize veliler edinmeyin.” Yani çok yakın dost bilmeyin. Tamam, kötü ilişkiler içerisinde olun demiyor ama öyle de dost yapmayın. “bağduhum evliyâu bağd” “Onlar birbirleriyle dosttur.” Ama o dostlukları da zaten; Allah, onları birlikte zannedersin, kalpleri farklı farklıdır, diyor. Yine birbirlerine karşı sizden daha iyi davranmaya çalışırlar. “ve mey yetevellehum minkum feinnehû minhum” “kim onları veli edinirse o onlardandır.” “innallâhe lâ yehdil gavmez zâlimîn” “Allah yanlış yapanlar topluluğunu yola getirmez.” (Maide 51) Yanlış yaparsanız Allah size yardımcı olmaz.

Feterallezîne fî gulûbihim meraduy yusâriûne fîhim” “Kalplerinde hastalık olanları göreceksin.” İşte Abdullah bin Ubey bin Selul gidip Beni Kaynuka’ya sizinle beraberiz diyor. Daha sonra Beni Nadir’e gidip sizinle herhangi bir savaş olursa bizde savaşa katılacağız diyor. Ama iş ciddiye binince o da kaçıyor, öbürleri de kaçıyor. “yegûlûne nahşâ en tusîbenâ dâirah” Resulullah’a, Müslümanlara, “siz bunları tanımazsınız, bunlar çok güçlüdür diyorlar.” Bugünde öyle işte… Amerika çok güçlüdür, İsrail çok güçlüdür, başımıza bir oyun gelir, onun için ilişkileri iyi tutmaya çalışıyoruz diyorlar. Onun gibi… “feasallahu ey yeé’tiye bil fethı ev emrim min ındihi” “Belki Allahu Teala bir açıklık getirir ya da kendi katından bir iş ortaya koyar.” “feyusbihû alâ mâ eserrû fî enfusihim nâdimîn” “içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.” (Maide 52)

Ve yegûlullezîne âmenû ehâulâillezîne agsemû billâhi cehde eymânihim” “Müminler de diyecekler, bunlar mı (Abdullah bin Ubey bin Selul gibi) olanca güçleriyle yemin ediyorlardı.” “innehum lemeakum” “bizimle beraberlermiş.” Yani Abdullah bin Ubey bin Selul gibi… Bütün foyaları ortaya çıkacak. Medine’de son derece saygın bir adamken sonra millet dalga geçmeye başlamıştı. Millet sokakta laf atıyordu. O hale gelmişti. “habitat ağmâluhum feasbehû hâsirîn” “bütün yaptıkları yandı, gitti.” (Maide 53) Kaybettiler.

Şimdi burada Cenabı Hak bizimle alakalı olarak, “Yâ eyyuhellezîne âmenû mey yertedde minkum an dînihî” “Müminler sizden kim dininizden dönerse.” Mesela kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz diye Yahudileri uyardı ya… Bizde de ayetler arasında şunu bugün yapayım, onu yarın yapayım olmaz. Allah’ın bütün emirleri herhangi bir sıralamaya tabi tutulmadan her zaman geçerlidir. “fesevfe yeé’tillâhu bigavmiy yuhıbbuhum ve yuhıbbûnehû” “Allahu Teala sizi oradan giderir, bir topluluk getirir. Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.” “ezilletin alel mué’minîne eızzetin alel kâfirîn” “Müminlere karşı Son derece alçak gönüllü ama kâfirlere karşı izzetli ve şerefli olurlar.” “yucâhidûne fî sebîlillâhi” “Allah yolunda cihad ederler.” “ve lâ yehafûne levmete lâim” “hiç kimsenin ayıplamasından da korkmazlar.” (Maide 54) “Ley yedurrûkum illâ ezâ” “Bu Yahudilerin, böyle sizin canınızı sıkacak sözlerden başka size verecekleri bir zarar yoktur.” (Ali İmran 111) O canları sıkacak şey nedir? Mesela bugün sosyal medyada yanlış resimler çıkarıyorlar. Can sıkıcı, moral bozucu yanlış ifadeler söylüyorlar. Ondan başka bir şey yapamazlar. Onu eskiden de yapıyorlarmış. “yucâhidûne fî sebîlillâhi ve lâ yehafûne levmete lâim” “Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir ayıplayanın ayıplamasından da korkmazlar.” Siz söyleyin ben yürüyüşüme devam ediyorum der. İt ürür kervan yürür hesabı… “zâlike fadlullâhi yué’tîhi mey yeşâé’” “Bu Allah’ın bir ikramıdır. Allahu Teala onu gerekeni yapana verir.” “vallâhu vâsiun alîm” “Allah’ın imkanları geniştir ve her şeyi bilir.” (Maide 54)

İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhû” “Sizin veliniz/dostunuz Allah’tır, resulüdür.” “vellezîne âmenu” “ve müminlerdir.” “ellezîne yugîmûnes salâte” “Namazı tam kılan, görevlerini eksiksiz yapan” “ve yué’tûnez zekâte” “ve zekâtı verenlerdir.” “ve hum râkiûn” “Onlar Allah’ın huzurunda da eğilirler.” (Maide 55)

Evet, Cenabı Hak meseleleri çok iyi kavramamızı nasip etsin. Gerçekten elimize çok büyük bir fırsat geçmiş vaziyettedir. İnşallah çok iyi bir şekilde yürütülüyor. Benim esas canımı sıkan şudur.

Abdullah BAYINDIR: Sonraki ayeti de okusak iyi olur. Çünkü ondan sonra konu bitecek.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Ve mey yetevellallâhe” “Kim Allah’ı kendisine veli edinir.” Yani ben Allah’a güvenirim diyorsunuz. “ve rasûlehû” “Allah’ın resulüne güvenirim.” Yani Allah’ın kitabına güvenirim diyorsunuz. Allah ne diyorsa o. “vellezîne âmenû” “ve müminlere güvenirim derse birisi” “feinne hızballâhi humul ğâlibûn” “Allah’ın partisidir galip olan.” (Maide 56) Hizip, parti demektir. Allah’ın partisi demek de Allah’tan yana olanlar demektir. Şimdi Hizbullah diye partiler oluşturuluyor. Maalesef bunlar istismar ediyorlar. Zaten geleneksel dinden de başka bir şey beklenemez. Kuran’sız bir din anlayışı var. Maalesef. Yani “Allah’tan yana olanlar kesinlikle galip geleceklerdir.” (Maide 56) Dolayısıyla bakın Allah galibiyet sözü veriyor. Onun için derhal yanlışlarımızdan tevbe edip doğruya yönelmemiz, Allah’a şükür elimize geçmiş bu büyük fırsatı kullanmamız lazım. Bir de bütün dünyayı onların sahte paralarıyla yapmış oldukları sömürüden de kurtarmamız lazım. Olmayan parayla bütün dünyayı sömürüyorlar. Ondan da tüm dünyayı kurtarmamız lazım. O zamanda göreceksiniz ki herkes Allah’ın dinine yönelecektir. Şimdi biraz ara verelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007