KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24)

15 Ocak 2019 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bu akşam Enam Suresinin 21. Ayetinden itibaren okuyacağız. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. “Ve men azlemu mimmenifterâ alallâhi keziben” “Bir yalanı Allah’a mal edenden daha zalim (daha yanlışı) kim yapar?” “ev kezzebe biâyâtih” “ya da ayetleri karşısında yalan söyleyen bir kişiden daha büyük yanlışı kim yapar?” “innehû lâ yuflihuz zâlimûn” “Şu bir gerçek ki zalimler umduklarına kavuşamazlar.” (Enam 21) Yani yanlış yapanlar hedeflerine ulaşamazlar. Yani her birisinin yaptığı yanlıştan dolayı ulaşmak istediği bir hedef vardır, ulaşamaz. “Ve yevme nahşuruhum cemîan” “Onların hepsini bir araya topladığımız gün” “summe negûlu lillezîne eşrakû” “daha sonra şirke düşenlere şöyle diyeceğiz.” “eyne şurakâukumullezîne kuntum tez’umûn” “Bir takım uydurmalarla bir takım şirkler koşuyordunuz, onlar nerede?” (Enam 22) Yani çok emin değildiniz ama… Zulmün tam olarak Türkçe karşılığı nedir?

Enes ALİMOĞLU: Sahibi doğru olduğuna inanan ama gerçekte batıl…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama eminde değil yani… Şüpheleniyor. Bir kelime şimdi aklıma gelmedi. Neyse… Yani kurguladığınız da denebilir. “Summe lem tekun fitnetuhum illâ en gâlû vallâhi rabbinâ mâ kunnâ muşrikîn” “Sonra onların fitneleri şu sözlerinden başka bir şey olmadı. Rabbimiz olan Allah’a yemin ederiz, biz müşrik değildik.” (Enam 23) Ahirette böyle diyecekler. Biz Allah’a şirk koşmadık diyecekler. Yani yaptıklarına kendilerinin de pek güveni yoktu. Orada artık müşrik olmalarının bir anlamı kalmadı. Bu dünyada bir takım arzularıyla bir takım hedeflere ulaşmak için bazı tavizler veriyorlardı. Çünkü bu ayetler karşısında yalan söyleyen… Kendileri de yalan söylüyor. Yani aslında dediğine kendisi inanmıyor. Bu fitnede şu oluyor. Yani onları yakan şey o oluyor. Fitne şeye derler. Kuyumcuların altının has olanıyla karışık olanı ayırmak için orada altınları eritirler. İşte erittikleri potaya fitne deniyor. Orada iyi ile kötü birbirinden ayırt ediliyor. Onun için iyi ile kötünün ayırt edilmesi açısından bakarsanız fitne imtihan manasındadır. Kişinin gerçek hüviyetini ortaya çıkarır. Tabi gerçek hüviyetin ortaya çıkması için ateş olur. Mesela işte savaş fitne ateşidir. Gerçekten Allah rızası için canını ortaya koyuyor mu, koymuyor mu? Ondan sonra bir takım maddi sıkıntılar, dünyayı ahirete tercih etmem şu bu falan… Ama orada da bunların fitneleri artık yandılar bitti. Çünkü has bir taraflarının kalmadığı ortaya çıktı. Hepsi uydurmaymış demek ki… Dayanacakları bir şey yok. Ahirette böylece bunlar yanacaklar. Kendilerini yakan bu olacak. Ve yemin edecekler, “vallâhi rabbinâ mâ kunnâ muşrikîn” “Rabbimiz olan Allaha yemin ederiz ki biz Allah’a ortak koşmuyorduk.” (Enam 23) İnsanlar Cenabı Hakka bir takım ortaklar koşarken mutlaka bir takım kurgularla hareket ederler. Kendi kafalarına göre bir şeyler kurarlar. Birileri bir yerlere ulaşmak isterler. Çevresini kaybetmek istemezler. Yani bir takım menfaatlerini öne alarak dini ikinci sıraya bırakır ama asla da dinsiz olmak istemezler. Bunu Allahu Teala Araf Suresinin 30. Ayetinde şirki çok güzel bir şekilde özetliyor. “Ferîgan hedâ” “Allah bir grubu yoluna kabul etti.” Siz doğru yoldasınız diye davranışlarını onayladı. Adeta bir grup sınıfını geçti gibi yani… “ve ferîgan hagga aleyhimud dalâleh” “Ama bir gruba da sapıklık hak oldu.” Yani sapık sayılmayı hak ettiler. Sınıfta kalmayı hak ettiler gibi… Öğretmen sınıfta bıraktı gibi… Tabi bu sonuçlar kendi davranışlarının sonucudur. Allah da onları onaylıyor. Peki, sapıklığı hak edenler ne yapıyor? “innehumut tehazuş şeyâtîne evliyâe min dûnillâhi” “Onlar Allah ile kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar.” (Araf 30) Yani Allah ile kendi arasına koymak nasıl oluyor? Ben şimdi buradan tavana uzanmak istiyorum. Uzanamıyorum. Ne yapayım? Eline bir şey al da uzan. Onlar Allah’ı kendilerinden uzak kabul ediyorlar. O şeytanlarla ulaşacağını düşünüyor. Normal durumlarda öyle… Fakat sıkıştığı zaman hiç Allah’ı uzak görmez. Çünkü herkes Allah’ın kendi içinde olduğunu da bilir. Çünkü tabiata çıktığı zaman, bir takım gözlemler yaptığı zaman içinden Allah ile konuşur. Yani Allah’ın uzakta olmadığını gayet iyi bilir. Orada işte menfaati gereği öyle yapar. Ondan sonra bunlar peki, hangi düşüncede olurlar? “ve yahsebûne ennehum muhtedûn” “Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler.” (Araf 30) Asla sapık saymazlar. Şimdi Enam Suresi 23. Ayette ne dediler? “vallâhi rabbinâ” “Rabbimiz Allah’a yemin olsun.” “mâ kunnâ muşrikîn” “Biz müşrik değildik.” (Enam 23) Müşrik kelimesinin kelime manası nedir? Ortak koşan değil mi? Müşrik neye ortak koşar? Allah’a… Peki, Allah ile arasına birisini koydu. Bir taraftan kendisine yakın bir taraftan Allah’a yakın. Yani bir tarafı kendisine yakın bir tarafı Allah’a yakın… Allah ile arasına birisini koydu. O zaman Allah’ı kaçıncı sıraya getirdi? İkinci sıraya getirdi. Allah’ı kendisinden uzak düşünmüş oldu. Peki, şeytanın vazife yaptığı yer neresiydi? Doğru yolun üstüydü. İşte Allah ile ilişkilerini kuran yolun adı nedir? Doğru yol değil mi? İşte oraya şeytan gelip oturuyor. Ve orada ne oluyor? Evliya oluyor. Yani bir tarafı Allah’a yakın bir tarafı kendisine yakın… Evliya, yani kişilere çok yakın olmuş oluyor. Mekke’de herhangi birisi İblis’i Allah ile arasına koyuyor muydu Enes Hocam?

Enes ALİMOĞLU: Koymuyordu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Koymaz. Allah şeytan diyor. Ne diyordu orada? Melek… Peki, Hıristiyanlar Allah ile aralarına neyi koyuyorlar? İsa’yı (a.s)… İsa’nın (a.s) bununla hiçbir alakası yok. Haşa… Meleklerinde ilgisi yok. Dolayısıyla aslında onların isimlerini kullanıyorlar. O araya koydukları şeytana birisi melek diyor, birisi İsa diyor. Birisi başka bir şey diyor. Hep böyle saygın kişilerin isimlerini kullanıyorlar. Belki o insanların birçoğu İsa (a.s) gibi ömür boyu şirkle mücadele eden insanlardır. Ama öldükten sonra kimseye bir şey diyemez ki… Dolayısıyla o araya konan şey şeytandır. Kimin adı kullanılırsa kullanılsın. Niye? Çünkü onunla bu insan doğru yoldan saptırılıyor. Allah ile ilişkileri kesiliyor ve müşrik oluyorlar. Dolayısıyla şirk Kuranı Kerim’de asla Allah’ın affetmeyeceği bir günahtır. Nisa Suresi 48. Ayetinde Allah şöyle diyor. “İnnallâhe lâ yağfiru eyyuşrake bihî ve yağfiru mâ dûne zâlike limey yeşâé’” “Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onun altında kalan günahları şey ettiği kişi için yani koyduğu kurallara göre bağışlar.” (Nisa 48) O kurallara uygun olan kişiler için bağışlar. Yani cehenneme gitmesi gerekiyorsa gidiyordur. Adam şirkin dışındaki bazı günahları işlemiştir ama büyük günahları işlememiştir. Bu gider mi?

Enes ALİMOĞLU: Gitmez.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Büyük günah işlemediyse gitmez. Çünkü Allahu Teala Nisa Suresinin 31. Ayetinde şöyle diyor. “İn tectenibû kebâira mâ tunhevne anhu” “Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak durursanız” içkisi, kumarı, zinası, namazı terk etmek, orucu terk etmek… Yani Allah’ın emirlerini terk etmek gibi… İşte hırsızlıktır, adam öldürmektir… Onlardan uzak durursanız “nukeffir ankum seyyiâtikum” “sizin kötülüklerinizin üstünü örteriz.” (Nisa 31) Gene var. Ama örter gözükmez. Peki, örttü mü ne oluyor? “ve nudhılkum mudhalen kerîmâ” “Sizi çok güzel bir yere sokarız.” (Nisa 31) Şimdi Kuranı Kerim’de asla affedilmeyecek tek günah neymiş? Şirk. Peki, kâfirlik affedilecek mi? Kuran affedilmeyecek tek günah şirk dedi.

Seyirci: Kâfirlerde müşriktir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Maşallah ezberlemişsiniz. Allahu Teala Ali İmran 151. Ayette şöyle diyor. “Senulgî fî gulûbillezîne keferur ruğbe” “Kâfirlerin kalplerine korku salacağız.” İçlerinde korku vardır. Allah niye korku salıyor? “bimâ eşrakû billâhi” “Allah’a ortak koşmaları karşılığında” Kim ortak koşmuş? Kâfirler. Bakın, bütün kâfirlerin kalplerine korku salacak. Neden? Allah’a ortak koştukları için… O zaman bütün kâfirler neymiş? Müşrik. Neyi ortak koşmuşlar? “mâ lem yunezzil bihî sultânâ” “Allah’ın güçlü bir delil indirmediği konuda” Ellerinde sağlam bir delil yok. Ortak koşuyorlar. “ve meé’vâhumun nâr” “Onların varacakları yer o ateştir.” (Ali İmran 151) Peki, bu müşriklerin, yani Allah’ın ayetlerini örten doğru yoldan uzaklaşan kişilerin davranış şekilleri nelerdir? Mesela bunu da Ali İmran Suresinden okuyalım. Ehli kitabı anlatıyor. Ama hangi ehli kitap? “ve lev âmene ehlul kitâbi lekâne hayral lehum” “Eğer ehli kitap inansaydı çok hayırlı olurdu” (Ali İmran 110) diyor. Ama inanmıyorlar. “Gul yâ ehlel kitâbi lime tekfurûne biâyâtillâh, vallâhu şehîdun alâ mâ tağmelûn” “Ey ehli kitap, Allah’ın ayetlerinin üstünü niye örtüyorsunuz?” (Ali İmran 98) Yaptıklarınıza Allah şahittir. “Gul yâ ehlel kitâbi lime tesuddûne an sebîlillâhi men âmene” “Niye mümini Allah’ın yolundan saptırmaya çalışıyorsunuz?” Bu faaliyetler Resulullah zamanında başlamıştı. Hala devam ediyor. “tebğûnehâ ıvecev” “O yolda bir eğrilik olsun istiyorsunuz.” Ama anlaşılmayacak şekilde… Şu anda din dolu yani… Şu anda İslam dediğimiz şey iveclerle dolu… “ve entum şuhedâé’” “Siz şahit olduğunuz halde” “vemallâhu biğâfilin ammâ tağmelûn” “Yaptıklarınızdan Allah gafil değildir.” (Ali İmran 99) Peki, en büyük günah şirk… Enes Hoca sen kelam ilmini okudun mu?

Enes ALİMOĞLU: Yok okumadım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kelam ilmine baktın mı şirk için? Kelam ilminde şirk var mı? Kelam akaid ile ilgili bir bilim dalıdır. Kelam ilminin konuları arasında şirk yoktur.

Enes ALİMOĞLU: Tevhid de yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet.

Enes ALİMOĞLU: Yani Tevhidi Allah’ın varlığını ispatlamak diye düşünüyor. Şirk diye bir bölüm yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İsbatı vacip diye bir bölüm koymuşlar. Yani Allah’ın varlığını ispat… Yeryüzünde buna kimin ihtiyacı var? Herkes zaten kendi gözlemiyle Allah’ın varlığını, birliğini biliyor. Kimin buna ihtiyacı var ki? Oraya İsbatı Vacip diye koymuşlar. Ama şirki koymamışlar. Yahya biraz önce yeni bir bilgi öğrendim dedi. Size de öğretsin.

Yahya ŞENOL: Şirkin tanımıyla alakalıydı öğrendiğimiz bilgi… Önce bir yazı okuyacaktım. Böyle söz önceden geldi ama olsun söyleyeyim. Şirki tanımlarken başta bir hata yapılıyor. Ondan sonra hangi davranışın şirk, hangi davranışları yapan kişinin de müşrik olduğunu tanımlamak Kuran’ın çizdiği ölçüler çerçevesinde asla mümkün olmuyor. Nasıl bir şirk tanımı yapılmış? Sadece bir tane örnek vereceğim. O da Hayrettin KARAMAN Hocanın “İslam Işığında Günün Meseleleri” kitabından… Kendi internet sitesinde (www.hayrettinkaraman.net) bulunuyor. Hemen ulaşabilirsiniz. Mşüriği aynen şöyle tanımlıyor. “Gerçek müşrik Allah’ın birliğine, eşsiz ve benzersiz oluşuna iman etmeyen, tam aksine Allah’ın birden fazla olduğuna inanan kimsedir.” “Allah’ın birden fazla olduğuna inanan kimse” diyor. Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Gördüğünüz belki olmayabilir ama okuduğunuz, herhangi bir kitapta denk geldiğiniz, bu manada kaç tane müşrik tipi aklınızda var?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 19:15 sn. anlaşılmıyor.

Yahya ŞENOL: Birden fazla Allah olduğunu iddia eden?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela Hıristiyanlarda Teslis inancı var.

Yahya ŞENOL: Biraz uyabilecek o var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 19:25 sn. anlaşılmıyor. Gene Allah bir diyorlar. Ondan başka ilah yok diyorlar.

Yahya ŞENOL: Ve sonra şöyle devam ediyor. “Müşrikler genellikle kâinattaki tasarrufları inandıkları birden fazla tanrı arasında paylaştırır. İbadetleri de buna göre yaparlar.

Enes ALİMOĞLU: 19:43 19:46 sn. arası anlaşılmıyor.

Yahya ŞENOL: Yani şimdi Kuranı Kerim’in müşrik tiplerini anlattığı ayetlere bakın. Kuranı Kerimde bir tane şöyle müşrik örneği yoktur. Bizim derslerimizde en çok konuşulan konu, Adem iblis kıssasını anlatıyoruz. İblisten başlamak kaydıyla Mekke müşriklerine varıncaya dek bir tane müşriğin birden fazla Allah iddiasında olduğuna dair hiçbir şey yani en ufacık bir şey bulamazsınız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Kuranı Kerim’de putlara tapan kavim diye en çok anlatılan kavim hangisidir?

Yahya ŞENOL: İbrahim’in (a.s) kavmidir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İbrahim (a.s) kendi kavmine ne diyor? Bakın o müşrik kavme “etuhâccûnnî fillâhi” “Siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz” (Enam 80) diyor. O zaman ne demeleri lazım? Allah da kim ya da hangi Allah demeleri lazım… Yeryüzünde böyle bir şey yok ki… Yani düşünebiliyor musunuz, bugün Türkiye’nin en önde gelen alimlerindendir. Şirkin ne olduğunu bilmiyor. Enes Hoca tefsirlerde şirkle ilgili bir araştırma yapmıştı. Netice neydi?

Enes ALİMOĞLU: İbadetle dua kelimesini 21:07 21:08 sn. anlaşılmıyor. Lügatlerde ibadeti şöyle anlatıyor. 21:16 21:28 sn. arası anlaşılmıyor. Yani “İbadet, başka birisine tazim amacıyla boyun eğmektir, ihtiram amacıyla itaat etmektir ve onu muhabbet ile ondan çekinmektir.” Tefsirlere baktığımızda bu manadan tamamen uzaklaşmış. İbadet; namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır, tavaftır, cihattır… Böyle bir şeylere tahsis etmiş. Sonra bu ibadetin en önemli kısmı olan duaya da ibadet manası vermiş. İbadet manası veriliyor. Şimdi bu gelen 22.07 sn. anlaşılmıyor. kafasında ibadet denilince namaz, oruç böyle şeyler geliyor. O zaman Allah’tan başkasına, Allah’tan istenmesi gereken şeyler istediği zaman o ibadet sayılmadığı için onlar müşrik olmaktan kurtuluyor. Böyle bir durum var. Mukatil ibn Süleyman’dan bu yana böyledir. Hicri 150’de vefat etmiş. En büyük müfessirdir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: En eski tefsiri var.

Enes ALİMOĞLU: Mukatil ibn Süleyman’dan Şevkani’ye kadar… Şevkani’nin vefat tarihi 1255’dir. Buraya kadar gelen tefsirler var. Ne kadar tefsir yazılmış diye bakmıştım. Kuran’ın nüzulünden sonra ilk tefsir Zeyd bin Ali yazmış. Vefat tarihi 120’dir. Mukatil 150… ondan günümüze kadar üç bin tane tefsir yazılmış. Bu tefsirlerin çoğu ibadetle dua manasını bu anlamda kullanıyor. Dun kelimesi de bir ğaye kelimesi var, bir de hedef kelimesi var. Arapçada ki hedef ile ğaye farklıdır. Hedef, iyi işler yapıp kötülüklerden sakınmaktır. Ğaye Allah’ın rızasını elde etmektir. Ğaye ile sizin aranızda vasıta olan şeyde dun’dur. Dun kelimesine de doğru mana vermediği için… Kuranı Kerim’in şirk saydığı işleri yapanlar bu yanlış manalar sayesinde… Bu manalar maalesef meallere de yansıdığı için… yanlış manalar sayesinde bunlar müşrik olmaktan kurtuluyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kurtulduklarını zannediyorlar. Burada anlatmıştım. Ben müftülükte çalışırken Ensar Vakfında ehli kitap ile ilgili bir toplantı oldu. Geçende o kitabı yayınlamışlar diye kim diyordu? Kitabı yayınlamışlar. Ben görmedim de… Orada benim adımdan da bahsetmişler. İçerisine bakmadım. Orada ehli kitabı (Yahudileri ve Hıristyanları) anlatıyorlar. Enes Hoca Yahudileri ve Hıristiyanları müşrik sayan var mı? Hiç rastladın mı?

Enes ALİMOĞLU: 24:29 24:32 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yahudileri ve Hıristiyanları müşrik saymazlar. Orada anlatıyorlardı. Bende gidip onlara sordum. Onlar müşrik mi dedim. Hayır değildir dediler. Allahu Teala şirkin dışındaki günahları affedeceğini söylüyor. O zaman onlar affedilecek mi dedim. Yok dediler. Nasıl olacak dedim. Toplantı bitti. Az önce İbrahim (a.s) ile ilgili konuştuk ya… Ankebut Suresinin 25. Ayetinde şöyle buyuruluyor. İbrahim (a.s) bulunduğu topluma söylüyor. Yani putlara tapan toplum… “evsan” sadece o toplumla ilgili mi geçiyor? Başka geçiyor mu?

Enes ALİMOĞLU: Geçiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Araplarla ilgili “evsan” kelimesi geçiyor mu? Ben hiç hatırlamıyorum. Yahya sen hatırlıyor musun?

Yahya ŞENOL: Hac Suresi 30 ayette var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama en çok İbrahim’in (a.s) kavmiyle ilgili geçiyor. Burada İbrahim (a.s) şöyle diyor. “Ve gâle innemet tehaztum min dûnillâhi evsânem” (Ankebut 25) Allah’ın dunundan… Yani Allah en yukarıda… Aslında hedef Allah değil mi?

Enes ALİMOĞLU: Ğaye Allah… Hedefleri Allah’a yaklaşmak.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’a yaklaşmaya çalışıyorlar. Allah’a ulaşmaya çalışıyorlar. Araya bir vasıta koyuyorlar. Çünkü Allah’ı uzakta kabul ettikleri için araya bir vasıta koyuyorlar. Hâlbuki Allahu Teala kişiye sinir uçlarından daha yakın. İbrahim (a.s) kavmine şöyle diyor. “Allah ile aranıza putları koyuyorsunuz.” “meveddete beynikum fil hayâtid dunyâ” “Sadece dünya hayatında bir sevgi bağı oluşsun diye…” Yani bir topluluk oluşturdular. Ben şimdi bunu kabul etmezsem beni içlerine almazlar. Peki, burada iki tane Allah var mı? Allah ile aranıza diyor. Allah bir tane… Şimdi az önce söyledik. Bu ehli kitap kendi arzularını ilah yaparak Allah ile araya koyuyorlar. Çünkü hâkimiyet bizden gitmesin, Müslümanların eline geçmesin diye kendilerini ilah yapıyorlar. Allahu Teala burada onlarla ilgili şöyle diyor. “Ley yedurrûkum illâ ezâ, ve iy yugâtilûkum yuvellûkumul edbâr, summe lâ yunsarûn.” “Onlar sizi incitmekten başka size hiçbir şekilde zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa gerisin geri döner, kaçarlar. Sonra yardım da görmezler.” (Ali İmran 111) “Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sugıfû” “Nerede bulunurlarsa bulunsunlar alçaklık onlara iyice yapışmıştır.” İşte bu bir şirk tanımıdır. “illâ bihablim minallâhi” “Ancak Allah’ın ipine sarılırlarsa” Yani tekrar Allah’ın kitabına yönelebilirler. O zaman problem biter. “ve hablim minen nâsi” “ve insanların ipi” Yani mutlaka birisine yapışıyor ki ayakta durabilsin. İşte bu şeyler… İbrahim’in (a.s) söylediği de odur. Yani öyle bir kendilerine güveni kaybetmişler ki birbirlerine yapışarak ayakta duruyorlar.

Enes ALİMOĞLU: Yanlış hatırlamıyorsam ayetlerde şöyle bir ifade var. “Sizin taptıklarınızdan ben uzağım, ancak beni yaradandan uzak değilim” (Zuhruf 26-27) diyor. Yani sizin taptıklarınızdan ben uzağım dediği zaman onların taptığının içerisinde Allah da var demek ki… “İllellezî fetaranî” var orada… Orada Allah’ı istisna ediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi ki epsi Allah’a tapıyor. Allah’a tapmayan yok ki… Zümer Suresinin baş tarafında Cenabı hak demiyor mu? Ha bu arada şu şeyi okuyacaktım, onu atladım. Katolikler… Mesela az önce Yahya gelse gelse akla Hıristiyanlar gelir dedi. Bakın Katoliklerin inançları nedir? Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri isimli kendi kitaplarından aldım. Bu kendilerinin resmen kabul edilmiş olan kitaplarıdır. “Allah birdir. Ondan başka tanrı yoktur. Gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan, dünyayı yöneten odur. O insanlara yakındır. Her şeyi bilir. Her zaman vardır. Varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını ona borçludur. Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir.” Yanlış bir şey var mı? Şimdi bunlar iki tane Allah mı diyor? Onun için çok kutsal üçlü birlik diyerek kendilerini kandırmaya çalışıyorlar. Bak bunlarda kendilerini müşrik saymazlar. Vatikan Başbakan’ın odasına gittiğimiz zaman… Geçenlerde ölmüş. Jean Liyu Pierre Touran… Bana ilk söylediği söz şuydu. Sen bize müşrik diyorsun, biz müşrik değiliz dedi. Ben her yerde diyorum. Allah’a da Papa diyorsunuz… Onlarda Papa, baba demektir. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız. Bu şirk değildir de nedir diyorum. Seslerini çıkaramıyorlar. Oradan da güldüm. Adam konuşamadı. Konuyu değiştirdi. Enes Hoca bu ne demek? Yani yanlış yolda olduğunu gayet iyi biliyor. Ama bir menfaatten dolayı hiç ayakta duracak hali yok. Korkuyor ki yere düşerim. Onun için sesini çıkarmıyor. Tabi ayetler bu noktaya gelmişti.

Hayrettin KARAMAN Hoca geçende bir yazı yayınladı. O yazısıyla beni gerçekten son derece üzdü. Yeni şafak Gazetesindeydi. Ona ben 09.12.2000’de bir mektup yazmışım. Bilgisayar çok iyi saklıyor. Hemen kolayca buluyorsunuz. O zaman Ramazandı. İskele Sancak programında onlarla beraber olmuşuz. Orada Hayrettin KARAMAN, Süleyman ATEŞ, Süleyman ULUDAĞ, bir de şu anda İstanbul Müftüsü olan Hasan Kamil YILMAZ vardı. Konuda Oruç Baba Türbesiydi. Gidip Oruç Baba’dan bir şeyler istiyorlar. O sıra ben Ahkaf Suresi 5. Ayeti okudum. Kendi meallerinden (Diyanet Vakfı Mealinden) açayım. Ahmet HAKAN yönetiyordu. Onların hepsi konuştu. Hocam sen ne diyorsun dedi. “Allah’ın dininde bana konuşmak düşmez. Bu dinde kararı Allah verir. Allahu Teala bak şöyle diyor.” Mesela Eyup Sultan’a gittiğiniz zaman ne bekliyorsunuz diye sorsanız ben bundan bir şey beklemiyorum derler. Bu değerli bir zattır. Allah’ın yanında değeri vardır. Bunun vasıtasıyla Allah’a isteklerimi ulaştırıyorum. Oruç Babada öyledir. Bende şu ayeti okudum. “Gul eraeytum mâ ted’ûne min dûnillâhi” “De ki Allah ile araya koyup da çağırdıklarınız, onlara baktınız mı?” “erûnî mâzâ halegû minel ardı” “Gösterin bana yeryüzünde neyi yaratmışlar ki?” Yani neleri var ki onlardan bir şey istiyorsunuz. Kaldı ki ölmüş zaten… “em lehum şirkun fis semâvât” “Yoksa bunların göklerde ortaklıkları mı var?” “îtûnî bikitâbim min gabli hâzâ” “Bundan önce bir kitap getirin.” Yani Allah’ın kitaplarından bir şey getirin. Elinizde bir belge olsun. “ev esâratim min ılmin in kuntum sâdigîn” “Eğer haklıysanız bir bilgi kırıntısı getirin.” (Ahkaf 4) Bir bilgi olsun. İnanılacak bir şey olsun. Ondan sonra şöyle diyor. Mesela Oruç Baba’yı düşünün. “Ve men edallu” “Daha sapık olan kimdir?” “mimmen” “o kişiden ki” Oruç Baba’nın başına gitmiş. “yed’û min dûnillâhi” “Allah ile arasına koymuş. Yardım istiyor.” Dua işte yardım istemek. Bana yardım et, aracı ol, şöyle ol, böyle ol falan… Kimi? “men” “o kişiyi koymuş ki” Mesela o Oruç Babayı koymuş. “lâ yestecîbu lehû ilâ yevmil gıyâmeti” “Kıyamet gününe kadar ona cevap veremez.” Oruç Baba cevap verebilir mi? Zaten duymaz ki… Ölmüş, gitmiş. Duyması mümkün değil. Hiç haberi de olmaz. “ve hum an duâihim ğâfilûn” “zaten onlar bunların çağrısından habersizdir.” (Ahkaf 5) Mekkelilerde gidip putlardan istiyorlardı. Bu put şu meleği temsil ediyor, şu put şu meleği falan… Yoksa taştan istedikleri yok. Tamam, da onun orada olduğunu nereden biliyorsun? Habersiz. “Ve izâ huşiran nâsu kânû lehum  ağdâev ve kânû biıbâdetihim kâfirîn” “İnsanlar bir araya toplandıkları zaman kendilerinden yardım istenenler bu insanlara düşman olacak.” (Ahkaf 6) Sen beni araya niye koydun kardeşim diyecek. Mesela Oruç Baba diyelim. Bunlara düşman olacak. Ve bunların kendilerine kulluk ettiklerini inkar edecekler. Çünkü yardım istemek aynı zamanda kulluk etmektir. Ben bu ayetleri okuyunca Ahmet HAKAN şimdi mesele anlaşıldı dedi. Hemen Hayrettin KARAMAN devreye girdi. Mealden oku, mealden dedi. Yorum yapıyorsun dedi. Niye yorum yapayım dedim. Şu kelimeye yanlış mana verdin de. Ondan sonra Süleyman ULUDAĞ, senin dediğin gibi yaparsak bütün tarikat mensupları müşrik olması lazım, bütün Şiilerin müşrik olması lazım dedi. Hocam biz müşrik değildir dediğimiz zaman Allah kabul edecek mi? Allah bizi mi dinleyecek? Bu da şirk değil mi? Bu da şirk… Sonra Süleyman ATEŞ Hoca neresi yanlış, verdiği mana gayet doğru dedi.

Enes ALİMOĞLU: Ama Süleyman ATEŞ’in kendi meali değil.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Meali de öyle… Yalnız az önce beni çok mutlu eden bir şeye rastladım. Sitesinde meali varsa son şekline bir bakayım dedim. Şu anda yayınlanan meali belki yanlış ama belki değişmiştir. Bu sene miydi, geçen sene miydi Süleyman ATEŞ’in faiz fetvasını tenkit etmiştik. 2018’deydi. Baktım ki faiz ile ilgili fetvayı değiştirmiş ve dört dörtlük gayet düzgün… Kuranı Kerim’e göre… O kadar mutlu oldum ki… Evet o meali değiştirmemiş ama belki unutmuş olabilir. Ama orada yaptığın doğrudur dedi. Diyanet Vakfı Meali Hayrettin KARAMAN’ın da bulunduğu ekibin yazdığı mealdir. “Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan” Şeyler dediğiniz zaman ne olur? Eşya… “Daha sapık kim olabilir? (Oysa) onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.” (Ahkaf 5) Tamam. Taş, toprak gibi düşünüyor. Tapan diyor. Yardım isteyen demiyor. Bu mana verilebilir mi? Mümkün değil.

Enes ALİMOĞLU: 38:48 sn. anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mümkün değil. Ondan sonra şöyle diyor. “İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) onlara (tapındıklarına) düşman kesilirler.” Müşrikler taptıklarına düşman kesilecekmiş… Bu da kesinlikle yanlış bir manadır. Taptıkları bunlara düşman kesilecek. Put ahirette hesap mı verecek ki ona düşman kesilsinler? Taş, toprak hesap mı verecek? “Ve onlara kulluk ettiklerini inkâr ederler.” (Ahkaf 6) Bu da tamamen saptırma… Geldikten sonra baktım ki az önce okuduğum Ahkaf Suresi 5. Ayetin mealinde tam 6 tane affedilmez hata yapmışlar. Bende ona 9.12.2000 tarihli… Ona bir mektup yazmışım. Bakayım, mektubun tarihi burada vardır. Yani 20 gün sonra mektup yazmışım. Burada 6 tane büyük hatalar yapmışsınız demişim. Telefon ettim, hocam geleyim beraber görüşelim dedim. Yok, yaz gönder dedi. Yazdım gönderdim. Ondan üç gün sonra da şey yaptı. Son yazdığı şeyin başlığı neydi?

Yahya ŞENOL: İki yazı yazdı. Biri “Veli ve Evliya Kimdir?” diğeri “Kabir Ziyareti, Tevessül ve Şefaat…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O konuda mektup yazmıştı. İki üç gün sonra Yeni Şafak’da gene bir yazı yazmıştı. Ona da burada cevap vermiştim. Bakalım aynısı mı? Ben onu okumadım. Sen bir anlat bakalım.

Yahya ŞENOL: Hayrettin Hoca, Yeni Şafak’da 6.01.2019 tarihinde Pazar günü “Kabir Ziyareti, Tevessül ve Şefaat” başlığıyla bir yazı yazdı. 11.01.2019 Cuma günü “Veli ve Evliya kimdir?” başlığıyla aynı içerikte bir yazı daha yazdı. 11 Ocak’da yazmış olduğu “Veli ve Evliya kimdir?” yazısında yazının baş tarafında İslam Ansiklopedisinin Veli maddesine bir atıf yapmış ki orada bir problem yok. Fakat daha sonra Hanefi fıkhının önemli kaynaklarından Reddül Muhtar’dan bir alıntı yapmış. Yazarı ibn Abidin’dir. Orada geçen Ricalul Ğayb ifadesini “Görünmez Ermiş Görevliler” şeklinde aynen böyle tercüme etmiş. “Yani Kutub, ğavs, imâmân, ebdâl, evtâd, nukabâ, nucebâ, efrâd ve ahyâr…” Bunlar tasavvuf terimleridir. Kişiyle Allah arasında ve kâinatta tasarruf sahibi olduğuna inanılan insanlar bunlar… İbn Abidin bir risale, bir kitapçık kaleme almış diyor. “Bu risalenin sonunda velinin tarifi ve özellikleri hakkında bilgi vermiştir. Bu fakihe göre de yukarıda sıfatlarını ve isimlerini saydığım kişiler vardır. Allah bunları sevçemiş, kendilerine bir takım görevler vermiş. Bu görevleri ifa edecek güç ve imkânı da bahşetmiştir. Bu görevler arasında bunalmış, çaresiz kalmış ve yardıma muhtaç kullarına yardım da vardır.” Hayrettin KARAMAN, bunlar Allah’ın kullarına bu şekilde yardım ediyorlar diyor. İbn Abidin böyle söylüyor diyor. Oradan hareketle kendisi de şöyle diyor. “Allah’ın ölmüş veya yaşayan kullarından yardım isteyen bir kimsenin dikkat etmesi, titizlik göstermesi gereken inanç ve davranış şudur.” Ne yaparsanız yanlış olmaz, ona bir dikkat edin demek istiyor. “Normal olarak bir kulun gücü ve imkânı dışında olan bir şey kuldan istenmez Allah’tan istenir. Normal olarak istenen şeyi yapabilecek birinden veya Allah tarafından kendisine müstesna bir güç ve imkân verildiğine inanılan bir kimseden (mesela gavsdan) yadım isteyen de, istediğini o kişinin değil, Allah’ın vereceğine, o kişiyi bu yardımı ulaştırmaya memur ve vasıta kıldığına inanmalıdır. Bu iki sınır çiğnenmedikçe şirke düşmek söz konusu olmaz.” Yani istediğiniz kadar şundan bundan yardım isteyin ama düşünün ki ben aslında Allah’tan istiyorum da Allah gavsın aracılığıyla bana yardımı ediyor şeklinde düşünürseniz yırtarsınız diyor. Bu şirk falan olmaz diyor. Şirk ne zaman gerçekleşir? Hayrettin Hoca şöyle diyor. “Allah’tan istenecek bir şey kuldan istendiği, Allah’a yapılacak ibadet ve dua kula yapıldığı, Allah dilemedikçe ve izin vermedikçe kimsenin kimseye bir faydası olamayacağı inancından sapıldığı zaman şirke düşülür.” Yalnızca bu zaman… Onun haricinde Allah’tan olduğuna inandığınız sürece istediğiniz herkesten isteyebilirsiniz. İster canlı, ister ölmüş olsun. Onu yardıma çağırabilirsiniz. Yeter ki yardımı Allah’ın göstereceğine inanın diyor. Bu ön kabulde olduğunuz sürece şirk falan olmaz diyor.

Hayrettin KARAMAN Hoca diğer yazısında da şöyle diyor. Kendi görüşünü şöyle arz ediyor. “Allah Teâlâ izin vermedikçe kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamaz. Yaşayan veya ölmüş bulunan bir kimsenin bir başkasına yardımcı olabilmesi için kendisine Allah Teâlâ tarafından böyle bir izin ve imkânın verilmiş olması gerekir.” Allah o kişiye izin vermeli diyor. Mesela Allah ilk önce peygamberine bu izni vermiştir. Şefaat ve duada aracılık yetkisi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nerede varmış o? Haşa, Allahu Teala’nın bundan haberi yok. Allahu Teala İnfitar Suresinde şöyle diyor. “Yevme lâ temliku nefsul linefsin şey’â” “O gün hiç kimsenin, hiç kimse lehine yapabileceği hiçbir şey yoktur.” (İnfitar 19) Ne oldu? Allah yetki vermiş mi?

Yahya ŞENOL: Şimdi bu sözün niçin söylenmesi gerektiği bir sonraki paragrafta anlatılıyor. Önce Resulullah’a verdirecek ki şimdi söylenenler söylenebilsin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Önce Resulullah’ı ilah yapıyor. Başka ilahlar arkadan gelsin.

Yahya ŞENOL: Şimdi peygamber böyle… Peki, “Kendilerinin veli (evliyâ) olduğuna inanılan kimselere gelince, ilham, keşif ve bunlara dayalı haber sebebiyle bunlardan istiğâse (yardım isteme) ve tevessülün de şirk ile alakası olmadığına inanıyorum.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hiç Fatiha Suresini okumuyor muymuş?

Yahya ŞENOL:Çünkü bunlara inanan ve uygulayanlar, “Allah Teâlâ bu sevdiği kullara izin verdiği için yaptıklarına” inanıyorlar.” İyi niyetleri var diyor. “Allah’a rağmen veya O’nun yanında ikinci bir otorite olarak yaptıklarına inanmıyorlar.” Yani biz Allah’tan daha önce bunlara dua ediyoruz ama neticede her türlü yardımı gönderen tabi ki Allah, o kadar da değil diyor. “Sonuç olarak ibadet Allah’a, yardım dileme de Allah’tan oluyor; teşbihte hata olmazsa “Allah Teâlâ nasıl rızkımızı kulları vasıtasıyla veriyorsa, bazı yardım ve lütuflarına da bazı kullarını aracı kılıyor”.” Bu inançta olduğunuz sürece şirk falan yok, istediğinizi yardıma çağırabilirsiniz diyor. Yeni Şafak Gazetesinin sitesinde “Veli (evliya) Kimdir?” yazısını 6 Ocak 2019 Pazar günü, “Kabir Ziyareti, Tevessül ve Şefaat” yazısını 11 Ocak 2019 Cuma günü yazılarında çok rahatlıkla bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Telefonda görüştüğümüzde yazılı gönder dediği için 30 Ocak 2001’de bir mektup göndermiştim. O zaman şöyle yazmıştı. “Allah bu sevgili kullarına bazı yetkileri, özellikleri, imkanları bahşetmiştir. Bunlar şefaatçilerimizdir. Bizler günahkar olduğumuz için doğrudan Allah’tan istemeye yüzümüz yok. Belki bunlar sayesinde Allah dileklerimizi kabul eder.” Bu ifadeler o yazılarda var mı?

Yahya ŞENOL: Birebir yok ama değişik cümlelerle aynı şeyleri söylüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Okuduğun zaman aynı anlama geliyor.

Yahya ŞENOL: Yani iyi niyetli olmak bunları kurtarır mı? Biz Allah’ın bunları bu insanlara bahşettiğini düşünüyoruz, o yüzden böyle yaparsanız müşrik olmazsınız diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kendi kafasına göre bir din uyduruyor. Şimdi şu şeye bakın. Burada yaptıkları meal… Ben 2001’in 1. Ayında mektubu göndermişim. Şu anda 2019’un 1. Ayındayız. 18 sene olmuş. Ben 18 sene önce bu mektubu bunlara göndermişim. Bana yanlış söylüyorsun demesinin hemen arkasından göndermişim. Ben yanlış yaptıysam onun bana cevap vermesi gerekmez mi? Ondan sonra birbirimizi tanımayan insanlar değiliz ki… 1976’dan beri her toplantıda beraber oluyorduk.

Enes ALİMOĞLU: 48:46 48:48 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Diyanet Vakfı Mealinde hiçbir değişiklik yapmamışlar. Ben buraya yazmışım. Bir ayetin manasındaki o ayet iki satırlıkta değil. 6 affedilmez yanlış yapmışlar. Bu meal bir ekip tarafından yazılmıştır. O ekipte olan birisine götürdüm. Böyle böyle hatalar yapmışsınız dedim. Bu yazıyı ona da verdim. “Biz senin dediğin gibi yapacak olsak 25 seneye bir meal yazamayız” dedi. Meal yazmaya mecbur musunuz dedim. Yazmayın. Niye yanlışlarla milleti kandırıyorsunuz? Yahya sen o yazıları okumuşsun. Bir karşılaştırma yapalım. Allahu Teala Zümer Suresinin 3. Ayetinde şöyle diyor. “vellezînettehazû min dûnihi evliyâé’” “Allah ile kendi aralarına evliya edinenler” (Zümer 3) Şimdi okunan yazılarda hepsi evliya ediniyor mu? Büyük zatlar diyor. Gavs diyor. Gavs ne demek? Gavs, esma ve sıfatı ilahi mazharı sayılırlar diye tanımlanıyor. Allah’ın sıfatları nedir? Yani Allah’ın sıfatları onlarda var. Allah’ın isimleri de onlarda ise geriye ne kaldı? Allah’ın özellikleri onlarda varsa Allah olur. Allah yaratıcıdır, o da yaratır. Allah öldürür o da öldürür. Allah diriltir o da diriltir. Allah olmuyor mu o? Gavs dedikleri budur. Peki, buna inanan kafir olmaz da, müşrik olmaz da kim olur? Abdülkadir Geylani’ye en büyük Gavs derler. Allahu Teala bu ayette şöyle diyor. “Elâ lillâhid dînul hâlıs” “Dikkat edin, katıksız din Allah’ındır.” Öyle bir şeyler katacaksınız, az önce okunan yazıyı yazanlar gibi sulandıracaksınız, o din Allah’ın dini değildir. Şimdi katıklı din neymiş? “vellezînettehazû min dûnihi evliyâé’” “Allah ile kendi aralarına evliya edinenler” Yani onları kendilerine daha yakın kabul edip bizim Allah’ın yanında yüzümüz olmaz falan diyenler var ya… Ne derler? “mâ nağbuduhum illâ liyugarribûnâ ilallâhi zulfâ” Biz bunlara neden kulluk ediyoruz biliyor musunuz? “Bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.” (Zümer 3) Müşriklerin hedefleri neymiş? Allah’a daha çok yaklaşmakmış. Peki, az önce okunan yazıda söylenenle arasında bir fark var mı?

Yahya ŞENOL: Bunlar Enes Hocanın başta söylediği şeyde yanılıyorlar. Bu ayette “mâ nağbuduhum” diyen müşrikler biz onlara –hani “ma nağbudu illa” olumlu anlamı çıkıyor- kulluk ettiklerini itiraf ediyorlar diyor. “nağbudu” kelimesi ibadet ya bunlar ibadeti de namaz, oruç, hac, zekat gibi hani en çok yaptığımız ibadetlerle sınırladıkları için “Biz onlara ibadet etmiyoruz diyorlar. Bak ayette müşrikler onlara ibadet ettiklerini söylüyorlar. O yüzden müşrikler. Yoksa biz şeyhimize, cemaat liderimize şuna buna ibadet etmiyoruz ki… O yüzden bizi onlarla aynı kefeye koyamazsınız. Onlar ibadet ediyorlar ama biz ibadet falan etmiyoruz” diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, kurtulabiliyorlar mı Yahya?

Yahya ŞENOL: İbadetin ne olduğunu yanlış tanımlıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam, yanlış tanımlama, onu kabul edelim öyle…

Yahya ŞENOL: En çok ihtilaf buradan geliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın kendi meallerinden okuyayım. “Ve men edallu mimmey yed’û” (Ahkaf 5) diyor. “yağbudu” diyor mu?

Enes ALİMOĞLU: Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada ibadet diyor mu? “yed’û” diyor.

Yahya ŞENOL: Ama nasıl tercüme ediyorlar?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İyi ya işte Allah’ın ayetini bozmak bu…

Yahya ŞENOL: İbadeti de tapmak olarak nitelendirdikleri için onlarda haklı olarak tapmadıklarını iddia ediyorlar. Yani yanlış mealden yola çıkarak…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bile bile bozmaktır bu… Güzel de bu meali veren kim? Kendileri… Zümer 3’de ibadet tamam. Ahkaf 5’de? “Ve men edallu mimmey yed’û” Yardım isteyen, dua eden… Yetiş ya falan… Yetiş ya şu… Yetiş ya bu…

Yahya ŞENOL: İşte mesele o yani… Kavramları önce daraltıyorlar. Bozuyorlar. Yeniden tanımlıyorlar. Ondan sonra o kavramlar bizimle ilgili değil ki diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte bunlar yeni bir din oluşturmuşlar. Onun için Allahu Teala “Halis din Allah’ın dinidir” diyor. Bu halis olmuş mu? Bakın meal bu ya… Elimde Diyanet İşleri Başkanlığının da meali var. Diyanet 2017’de bunun yeni baskısını da yaptılar. Aynı mana devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı mealinde de şu var. Onun yazarı kimdi?

Yahya ŞENOL: Halil ALTUNTAŞ ile Muzaffer ŞAHİN…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır?” (Diyanet İşleri Meali, Ahkaf 5) Ayetin anlamını bozdular. Bakın size söyledim. 6 affedilmez yanlış var. Biz “Kuran Işığında Tarikatçılığa Bakış” ve “Aracılık ve Şirk” kitaplarında yıllar önce bunları yazdık. 1990’lı yıllardan beri bunları yazıyoruz. Bunlar bizi tanımayan insanlar değil. Kardeşim biz sizin yanlışlarınızı canlı yayında açık açık açıklıyoruz da siz niye açıklamıyorsunuz? Gerçekten bu akşam Süleyman ATEŞ Hocanın sitesinde gördüğüm faizle ilgili yazısı beni o kadar mutlu etti ki… Ben şahsen Hayrettin Hocanın da bu yanlışından dönmesini çok isterim. Onun da faizle ilgili affedilmez yanlışları var. Onlara yanlış da denmez de… Ben yanlış diyeyim. Dolayısıyla ölmeden önce dönsün. Süleyman Hocaya çağrı yapmıştık. Yerini bulmuş. Son derece mutlu oldum. İnşallah bu Hocada dönsün. Kendisine mektup göndermişiz ya… Yanlışım varsa söyle. Birbiriyle tanışmayan insanlar değiliz ki… Zümer Suresi 3. Ayeti okumaya devam ediyorum. “vellezînettehazû min dûnihi evliyâé’” “Allah ile kendi aralarına velileri koyanlar var ya” “mâ nağbuduhum” “biz bunlara kulluk etmiyoruz.” “illâ liyugarribûnâ ilallâhi” “Sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye” Hedefimiz Allah diyorlar. “zulfâ” “daha çok yaklaştırsınlar” Ben kendi başıma yaklaşamam o yaklaştırsın diyorlar. “innallâhe yahkumu beynehum fî mâ hum fîhi yahtelifûn” “Bunların ihtilaf ettikleri konularda Allah yarın hükmünü verecektir.” İşte bunlar ihtilafla ne yapmışlar? Kuran’dan uzaklaşmışlar. “innallâhe lâ yehdî men huve kâzibun keffâr” “Allah yalan söyleyen, gerçeklerin üstünü örtüp duran kişileri yola getirmez.” (Zümer 3) Kendileri yola gelecek. Bir tane ayette 6 tane affedilmez hata yapmış olan… Bunlar Arapçayı da çok iyi bilen kişilerdir. Öyle bilgileri sıradan değildir. Gerçekten sağlam bilgileri vardır. Ne oluyor böyle ya?

Enes ALİMOĞLU: Arapçaya dayanarak Kuranı Kerim’de ki kelimeleri, cümleleri bu şekilde anladı. Tefsirlerde yazılanları ön plana alıyor. Bir de tefsir yazan alimleri bunlar en büyük alimler biz ondan daha iyi bilmeyiz diye bir düşünce var. Öyle olduğu için dediğim gibi Mukatil ibn Süleyman’dan günümüze kadar “yed’u” kelimesine “yağbudu” manası veriliyor. “men” kelimesine “put” manası veriyor. O tefsirlerde olanları bunlar aynen aktarıyorlar. Yani biz ondan daha büyük alim olamayız diyorlar. Kendi bildiğinin üzerini bu sefer örtüyor. Böyle bir şey var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bugün Enam Suresinin 21. Ayetinden 23. Ayetine kadar olan kısmı okuduk. Konumuzun başlığı “Kimse Müşriğim Demez” şeklindeydi. Yani hiç kimse kendisini suçlu kabul etmez. Mutlaka kendisi haklıdır. Haklı sebepleri vardır. Bir şeyleri vardır. Aynı şekilde müşriğim demez. Kendi kafasına göre bir takım kurgular oluşturur. Kendisini şirkin uzağında düşünür. Bugün onu anlatmaya çalıştık. Ama bizimle ilgili kararı verecek olan biz değiliz. Kararı verecek olan hocalar değildir. Kararı verecek olan Allahu Tealadır. Dolayısıyla kendimizi Allahu Tealanın ayetlerine göre yönlendirmemiz lazım. Ona uyacak hale gelmemiz lazım. Allahu Teala ayetlerine kayıtsız, şartsız uyan samimi kullarından olmamızı nasip eylesin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007