İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet)

10 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 890 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Maide Suresinin 90 ve 91. Ayetlerini anlamaya çalışacağız. Burada hamr yani bizim Türkçemizde sarhoşluk veren içki, sarhoş edici içki onunla ilgili hükümler var. Kumarla ilgili hükümler var. Kumarla ilgili hükümler var. Ve ibadet için dikilen taşlar, fal okları falan onlardan bahsediliyor. Ayeti kerime şöyledir. “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Müminler” “innemel hamru vel meysiru vel ensâbu vel ezlâmu ricsum min ameliş şeytâni” “Hamr yani sadece hamr kumar, putlara kurban kesilmesi için dikilmiş olan taşlar, fal okları şeytan işi pisliklerdir.” “fectenibûhu leallekum tuflihûn” “Onlardan uzak durun. Belki iflah olur, umduğunuza kavuşursunuz.” (Maide 90) Hamr kelimesinin Arap dilindeki karşılığı yani sözlük anlamı 2:12 2:19 sn. arası anlaşılmıyor. diye de şey yapılır. Yani aklı örten demektir. Biz Türkçe’de serhoş kelimesini kullanırız. Ser Farsça’da baş demektir. Hoş da Farsça’dır. Hani sarhoşlar birbirlerine kafam iyi derler ya… Bunun tam Farsçası serhoştur. Hoş kelimesi iyi falan diye Türkçe’de kullanılıyor. Serhoş… Ser de baş demek. Serhoş başı iyi anlamına geliyor. Aklı örtülünce yani düşünemez hale gelince her şey konuşabiliyorlar. İşte Allahu Teala burada “Aklı örten şeyler yani sarhoş eden şeyler” ki elif lamlı gelmiş. Bütün, ne kadar varsa hepsi içine girer. Ondan sonra “vel meysiru” de kolayca para kazanma yoludur. Yani sıkıntıya girmeden para kazanmaktır. Mesela adam bir tane piyango bileti alıyor. Ona on lira veriyor hedefinde kolay bir şekilde milyarlarca lira para kazanmayı düşüyor. Tabi kolayca para kazanılan, kolayca para kaybedilen bir alandır. Kaybı da kolaydır. Kazanımı da kolaydır. “vel ensâbu” “bir de putlara kurban sunulması için hazırlanmış sunaklar.” “vel ezlâmu” Ezlam da oklardır. Araplar bir şey yapmaya karar verdikleri zaman çekiyorlar. İyi çıkıyorsa yapıyorlar, kötü çıkıyorsa yapmıyorlar. Putlara yalvarıyorlar. Bugün de kabirlere gidiliyor. Dua ediliyor, bir şeyler isteniyor ama tek farkı ok çekme diye bir şey yoktur. Ama onlar okla çekerek… Mesela birisiyle evlenmek istiyorsa oku çekiyor. Eğer iyi çıkıyorsa evleniyor. Kötü çıkıyorsa evlenmiyor. Yolculuğa gidecekse o şekilde yapıyor. Tabi bunlar doğru şeyler değildir. Allahu Teala bütün bunlar “ricsum min ameliş şeytâni” “şeytan işi pisliklerdir” diyor. Bu ezlam şey içinde kullanılıyor. Hani tombalada olduğu gibi… Ya da milli piyangoda olduğu gibi… Herkes katılıyor. Herkese birer numara veriliyor. Ya da isimler veriliyor. Sonra bazıları için çekiliş yapılıyor. O çekilişin adına da ezlam ile pay arama şeklinde bir isimde veriliyor. Yani o da haram. Çünkü zaten tombalada, piyangoda, aynı şekilde haramdır. “fectenibûhu” “ondan uzak durun.” Yani bu gibi işlere asla girmeyin. “leallekum tuflihûn” “Belki umduğunuza kavuşursunuz.” (Maide 90) Çünkü içki insanın ömrünün bir bölümünü şuursuzca geçirmesine sebebiyet veriyor. Kumarda insanları çok fazla meşgul eden bir şeydir. Bir tanıdığım vardı. Kumar oynardı. Sonradan tevbekar oldu. Orada kumar oynarken tuvalete öyle sıkışırdık ki ama kalkıp gidemezdik diyor. Yani o kumar onları öyle çekiyor ki tuvalete bile gidemiyorlar. Ya da dikkat ediyorsanız en sevdiklerini bile kumarda kaybetmeye razı olabiliyorlar. Yani insanın kişiliğini bütünüyle elinden alıyor. “Bunlar şeytan işi pisliklerdir. Onlardan uzak durun. Belki umduğunuza kavuşursunuz.” (Maide 90)

İnnemâ yurîduş şeytânu” “Şeytanın istediği sadece şudur.” “ey yûgıa beynekumul adâvete vel bağdâe fil hamri vel meysiri” “içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister.” Yani içki ve kumar insanları birbirine düşman eder. Mesela bir zamanlar Türkiye’de kumar serbest bırakıldı. Kumarhanelerde insanların sık sık öldürülmesine şahit oluyorduk. İçkinin de bir sürü kötü şeylere sebebiyet verdiğini biliyoruz. Allahu Teala “Aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister” diyor. “ve yesuddekum an zikrillâhi” “Allah’ın zikrinden sizi engeller.” Allah’ın zikri demek Allah’a ait olan bilgi demektir. Yani Allah’ın kitabıdır. Allah’ın kitabını anlamanız konusunda sizi engeller. Çünkü şuurunuz yerinde olmaz. Kafanız başka bir yerde olur. Mesela bugünde telefonla, şuradan, buradan çeşitli oyunlar oynayanlar bakıyorsunuz ki hiç ondan kendilerini kurtaramıyorlar. Başka şey düşünemez hale geliyorlar. “ve anis salâh” “namazdan da sizi engeller.” “fehel entum muntehûn” “onlardan vazgeçtiniz değil mi?” (Maide 91)

Ve etîullâhe ve etîurrasûle” “Allah’a itaat edin yani resule.” Yani bu kitapta ne emrediliyorsa ona itaat edin. “vahzerû” “kendinizi koruyun.” Sakının. “fein tevelleytum” “Eğer bu işten yüz çevirirseniz” Hala devam ederseniz. “fağlemû ennemâ alâ rasûlinel belâğul mubîn” “Bilin ki resulümüze düşen apaçık bir şekilde meseleyi ortaya koymaktır.” (Maide 92) Yani kitaba ve kitabı tebliğ edenlere düşen konuyu ortaya koymaktır. Konuyu açıkça ortaya koyarsınız. İnsanlara içkinin ve kumarın yanlışlığını anlatırsınız. Ondan sonra yapan yapar, yapmayan yapmaz. Çünkü bu imtihan dünyasıdır. İnsanları bu tür şeylerden vazgeçirmek bizim gücümüz dışındadır. Bizim geleneksel anlayışta şöyle bir şey vardır. Allahu Teala içkiyi adım adım yasakladı, eğer Mekke’de birden bire içki haramdır deseydi millet Müslüman olmazdı. Çünkü içki çok fazla içiliyordu derler. Medine’de alıştıra, alıştıra işte en son bu ayetle içkiyi yasakladı diye söylenir. Bakalım bu gerçek mi, doğru mu? Gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Bunu Yahya’dan dinleyelim.

Yahya ŞENOL: Bu adım adım bir şeyin yasaklanması olayı İslam fıkhında Tedricilik başlığı altında inceleniyor. Tedricilik aşama, aşama kolaydan zora doğru, azdan çoğa doğru hükümlerin gelmesi olayıdır. Bu kelime çok yaygın olmasa da bizim dilimizde de kullanılıyor. Anlatılmak istenen de genelde verilecek örneklerden net bir şekilde anlaşılıyor zaten… Allahu Teala herhangi bir hükmü, bu emir veya yasak kabilinden olabilir, İslam toplumuna uygulatmak istediği zaman yani kaba tabiriyle pat diye bir anda onu söylemiyor da alıştıra, alıştıra söylüyor. Bunu demeye getiriyorlar. Alıştıra, alıştıra… Biraz önce Hocamın söylediği de kitaplara bir rivayet olarak girebilmiş. Aişe validemizin şöyle söylediği naklediliyor. “İçki Medine döneminde değil de Mekke döneminde yasaklanacak olsaydı hiç kimse içkiyi falan da bırakmazdı.” O kadar çok sevmişler, o kadar çok benimsemişler ki Allahu Teala Mekke döneminin başlarında eğer içkiyi yasaklayacak olsaydı inananlar bile içkiyi terk etmezlerdi. Ne oldu? Tedrici olarak yani yavaş yavaş, alıştıra alıştıra… Allahu Teala İslam toplumuna içkiyi, belki fırsat kalırsa biraz sonra faizi ve hatta kölelik ve cariyelik uygulamasını yavaş yavaş, alıştıra alıştıra uygulattı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 11:46 11:54 sn. arası anlaşılmıyor.

Yahya ŞENOL: O da söyleniyor. Bu tedricilik konusuna verilecek olan bu örnekler bir numarada hep içki örneği veriliyor. Ben bu ayetler sırası geldiği için o örneği vermek istiyorum. İçki Medine döneminde yasaklandı, haram kılındı deniyor. Mekke döneminde bunu yasaklayacak herhangi bir ayet inmedi deniyor. İlk inen ayette nüzul rivayetlerini incelediğimizde Nahl Suresinin 67. Ayeti… Bu Nahl Suresinin 67. Ayetinde şöyle buyruluyor. “Ve min semerâtin nahîli vel ağnâbi tettehızûne minhu sekerav ve rizgan hasenâ inne fî zâlike leâyetel ligavmiy yağgılûn” “Hurma ve üzüm ürünlerinden hem sarhoş edici şeyler hem de güzel rızıklar, gıdalar elde edersiniz. İşte bunda aklını kullanan kimseler için büyük ibret vardır.” (Nahl 67) İşte içkiyle alakalı inen ilk ayet bu, buradan içkinin haram olduğuna dair herhangi bir malumat edinemiyoruz biz diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu sure nerede inmiş?

Yahya ŞENOL: Mekke’de…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mekke’de inen bu surede içkinin haramlığı yok diyorlar. Allah orada ne diyor?

Yahya ŞENOL: Yok deniyor. “tettehızûne minhu sekerav ve rizgan hasenâ” “sarhoşluk veren şeylerde elde edersiniz, güzel rızıklarda yani helal içeceklerde elde edersiniz” (Nahl 67) diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:sekerav” “sarhoşluk veren şey” (Nahl 67) diyor. Bir de güzel rızık diyor.

Yahya ŞENOL: Zıt şeyler olarak anlatılıyor. Güzel rızıksa deme ki o güzel değil, pis…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yine Mekke’de inan Araf Suresinde ne diyor?

Yahya ŞENOL:ve yuharrimu aleyhimul habâise” “pis olan şeyleri haram kılar” (Araf 157) diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Daha ne desin? Sanki Mekke’de iyi gösterilmiş gibi… Öyle şey olur mu? Bir de burada şuna dikkat edin. Bugün dünyanın hiçbir yerinde içkiyi savunan bir adam bulamazsınız. Her yerde içki yasaktır. Onun için içki üretimi sıkı denetime tabidir. İçkiyi herkes satın alamaz. Satın almak için belli yaşlar vardır. Herkes satamaz. Denetime tabidir. Niye? Çünkü evrensel bir yasak vardır. Sadece kontrollü olarak satılır. Yani bugün ki insanlar Mekke toplumundan daha mı şey? Fıtrat budur yani…

Yahya ŞENOL: Hâlbuki bu ayeti kerimede… Belki biraz sonra Hocam söyleyecek. Maide 90. Ayette yer alan hamr kelimesinin içeriğini Nahl Suresi 67. ayetten öğreniyoruz. Cenabı Hak buna dair bir malumat veriyor. O da sarhoş edici şeylerin sadece Hanifi mezhebinde iddia edildiği gibi üzüm ve üzümden elde edilen üzüm şarabından ibaret olmadığını gösteriyor. Ayette Allahu Teala hem üzüm hem hurma ürünlerinden sarhoş edici şeyler, içecekler elde edilebildiğini söylüyor. Neyden olursa olsun bu sarhoş edicilik vasfı bize hamr kelimesinin tanımını veriyor. Ama şimdi buradaki şeyi biraz sonra nesh edildi söylemiyle tamamen yürürlükten kaldırılacak. “Mekke döneminde ilk olarak bu ayet indi, ashabı kiram bu ayeti okuduğu zaman içkiyle ilgili yasak olduğuna dair hiç bilgi elde edemedi. Ve içmeye devam ettiler. Daha sonra Mekke dönemi kapandı. Medine’ye hicret edildi. Medine’de de Bakara Suresi nazil olmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Bakara Suresinin 219. Ayeti geldi” diyorlar. Bakara Suresinin 219. Ayeti şöyledir. “Yes’elûneke anil hamri vel meysir” “Sana hamr dan ve kumardan” Yani içki ve kumar diye çeviriyoruz ama tabi iki deyince kapsamını daraltmış oluyoruz.  Hamr kişiyi içtiği, yediği veya herhangi bir şekilde vücuduna aldığı zaman… Çeşitli yollarla… İster damar yoluyla alsın. İster başka bir şekilde alsın. Aklını uyuşturan, devre dışı bırakan her türlü sarhoş edici, uyuşturucu maddeler demektir. “Hamr ve kumarı sana soruyorlar.”  “gul” “de ki” “fîhimâ ismun kebîruv” “O ikisinde de büyük bir ism vardır.” İsm kişiyi hayırdan çekip uzaklaştıran, şerre yaklaştıran şeydir. Günah olarak tercüme edelim. “İkisinde de büyük günah vardır.” “ve menâfiu linnâs” “büyük menfaatlerde vardır.” (Bakara 219)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 16:45 16:47 sn. arası anlaşılmıyor. Az önce söylediğin daha iyi…

Yahya ŞENOL: Yani açılımı o…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Allahu Teala neden ism diyor?

Yahya ŞENOL: Kişiyi hayırdan alıyor, şerre yaklaştırıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani kumar milleti birbirine düşürüyor. Namazdan, ibadetten, iyi işlerden uzaklaştırıyor. İçki de öyledir. Bugün dünyanın neresine giderseniz herkes aynıdır.

Yahya ŞENOL: Ama ilginç olan şu… “fîhimâ ismun kebîruv” “ikisinde de büyük günah vardır.” İsm vardır. Bu ifadeye rağmen şöyle diyorlar. “Müfessirlerin çoğunluğu bu ayetin şarapla ilgili açık bir yasak getirmediği, muhatapları böyle bir yasağa zihnen hazırladığı görüşündedirler.” Yani bu ayetten bunda herhangi bir günah falan olduğu anlaşılmıyormuş? “fîhimâ ismun kebîruv” “ikisinde de büyük günah vardır.” Daha ne olsun yani? Hemde “kebir” vasfı var.  “büyük günah vardır” (Bakara 219) diyor. Buradan haramlara dair bir şey çıkmıyor diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Az önce Araf Suresiyle müdahale ettik. Mekke’de inmiş olan Araf Suresi… Araf Suresi ism için ne diyor? “Gul innemâ harrame rabbiyel fevâhışe” “De ki Rabbim fuhuş çeşitlerini haram kıldı.” Bu fuhuş çeşitleri erkek erkeğe, kadın kadına, kadın erkek… En az üç tane olması gerekiyor. “mâ zahera minhâ ve mâ betane” “İster gizli yapılsın, ister açık yapılsın haramdır.” “vel isme” “ism’ide Allah haram kılmıştır.” (Araf 33) Siz şöyle dikkat edin. Her zaman şunu söylüyoruz. Kuran’ı doğru anlamak için hoca olmaya gerek yok. Ne için hoca olmak gerekiyordu? Ayeti saptırmak için… Çünkü herkes saptıramaz. En cahil bir adam Araf 33. ayetten… “Allah ism’i haram kılmıştır” diyor. Yani kişiyi hayırdan uzaklaştıran… Bakara 219’da da “büyük ism vardır” diyor. Peki, ama haram değilmiş diyorlar. Bakara Suresi Medine’de inmiş, Araf Suresi de Mekke’de inmiş… Hem bu büyük ism diyecek hem de yasak, haram olmamış olacak. Yani bu hakikaten alim olmak da değil, kafayı yemiş olmak lazım. Başka şey değil yani…

Yahya ŞENOL:Bakara 219. Ayetle birlikte bazı sahabiler artık yavaş yavaş içkiden sıkılmaya başladılar. Ama yasaklama tüm zihinler için aynı açıklıkta olmadığından birçok Müslüman içmeye devam etti. Şu halde daha açık bir hükme ihtiyaç duyuldu.” Yani ne yapacağız? Bu ism günah mı değil mi böyle bir arada kalıyorlar. Medine döneminde üçüncü bir ayet iniyor. O da Nisa Suresinin 43. Ayeti… Nisa Suresi 43. Ayetiyle ilgili olarak “Bazı sahabilerin içkiliyken namaza durmaları ve imamın bazı ayetleri ters yüz etmesi üzerine bu ayet indi ve bunun akabinde bazı sahabiler içkiyi terk ettiler. Bu ayet gereği en azından namaz kılacakları zaman içmediler.” Nisa 43. Ayet şöyledir. “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Ey iman edenler” “lâ tagrabus salâte ve entum sukârâ” “Sarhoşken namaza yaklaşmayın.” Ama her türlü sarhoşlukta mı? Hayır. “hattâ tağlemû mâ tegûlûne” “ne dediğinizi bilinceye kadar…” (Nisa 43) Yani kişi içmiş ama ne dediği biliyor, daha aklı falan yerinde bu durumda o halde de namaz kılacağını, kılması gerektiğini emreden bir ayettir bu… Ama ne dediğini bilemeyecek derecede artık… Tabiri caizse zil zurna sarhoş olmuşsa Cenabı Hak o durumda namaza yaklaşmayacaksın diyor. Buradan şu sonucu çıkarıyorlar. Bakın hala içkinin haramlığına dair bir şey elde edemiyoruz diyorlar. Sadece neyi öğreniyoruz? Bu ayetle birlikte artık sahabiler yavaş yavaş anladılar. Yasak geliyor, yaklaşıyor… Böyle zannetmişler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada bir şey daha söyleyeyim de… Bir gün Fatih Camisinde Pazar günü vaaz ettim. Vaazdan dışarı çıkıyorum. Bir adam camiye girmek istiyor ama ağzı leş gibi içki kokuyor. Kimse içeriye sokmak istemiyor. Niye sokmuyorsunuz? Bırakın girsin dedim. Hocam sarhoş dediler. Olsun bak adam orada ne diyor? Beni Allah’ın mescidinden engelleyemezsiniz diyor. Bak ne dediğini biliyor. Yani adam içkili diye… Belki şu anda tevbe ediyor. Sana ne? Sonra hep içkiden mi sarhoş olunur? Bazen insanlar başka şeylerden de akli melekesi zayıflamış olabilir. Yani bugün hangi mezhep bir insan sarhoşken namaz kılabilir diyor?

Yahya ŞENOL: İçki içmiş bir insan namaz kılsa bile 40 gün namazının kabul edilmeyeceği inancı var. Uzağa gitmeyelim. 40 gün kılsa bile kabul edilmez diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah ne dediğini biliyorsan kılarsın diyor. Ayette 40 gün var mı? Ne dediğini bilene kadar namaza yaklaşmayacaksın diyor. Ne dediğini bildiği zaman kaç gün beklemesi lazım? Bir müddet sonra adam ne dediğini bilecek hale gelir. 40 günü nereden çıkarıyorlar?

Yahya ŞENOL: Hadis, rivayet naklediyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne olacak? Rahat rahat uydurabilirsiniz.

Yahya ŞENOL: Nisa 43. Ayette de içkinin haramlığına dair bir delil yok diyorlar. Halbuki ayet haram olmasına rağmen nefsine yenilmiş bir Müslümanın içki içmesi durumunda namazla olan ilişkisini Allah düzenliyor. Tamam, içmiş olabilirsin, haram… Ama Müslümansın ve bir sonraki namaz vakti geldiğinde o namazı kılmak zorundasın.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani bir haram farzı kaldırmaz yani…

Yahya ŞENOL: Kılacak mısın? Kılmayacak mısın? Buna ölçüyü koyan bir ayet bu… Ne dediğini biliyorsan, içkiyi içmiş bile olsan 5-10 dakika önce… O namazı vaktinde kılmak zorundasın diyor. Ayet bundan bahsediyor. Burada da içkinin haramlığına dair bir delil yok diyorlar. Demek ki içkinin haramlığına dair bir delil aranıyor. Dördüncü ayet olarak bugün ders konumuz olan Maide Suresi 90, 91 ve 92. Ayetlerin indiği söyleniyor. İşte orada Cenabı Hak “innemel hamru vel meysiru vel ensâbu vel ezlâmu ricsum min ameliş şeytâni” “Kumar, fal okları, içki bunların hepsi şeytan işi birer pisliktir.” “fectenibûhu” “Ondan kaçının.” Uzak durun ki “leallekum tuflihûn” “umduklarınıza kavuşasınız.” (Maide 90) Kurtulabilesiniz. İşte bu ayetle birlikte içkinin haram olduğu anlaşıldı diyorlar. Bu ayetten sonra Müslümanlar Medine’ye çıktılar. Bütün evde bulunan içki kaplarını, şunları, bunları sokağa, caddelere döktüler. Yani bayağı abartılı şeylerde var. Birçoğunuz okumuşsunuzdur. Günlerce, saatlerce dereler gibi aktı falan diyorlar. Herkesi böyle şey gibi gösteriyorlar. Hâlbuki ta Mekke döneminde yasaklığı ayan beyan ortadadır. Ama maalesef böyle bir hüküm hep de bu örnekle anlatılıyor. Bir numarada içki örneğiyle… Dediğim gibi iki faiz, üçüncüsü de kölelik ve cariyelik uygulaması…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sadece o mu yani? Bugün hala buna rağmen içkinin haram olmadığını söyleyenler var. Neymiş efendim? Allah haram dememiş. Allah ayette ism’i haram kıldım (Araf 33) diyor. Burada birkaç kere anlatmıştım da… Kardeşim Bahreyn’de bir fuara katılmıştı. Akşam bana telefon açtı. Abi burada bir kokteyl verdiler. Millet içki içiyor dedi. Bahreyn’de nasıl oluyor dedi. Benim yanımda bir Arap var, niye içiyorsun diye sordum. Allah haram demedi ki diyor dedi. Telefonu ona ver bakayım dedim. Verdi. Sizin orada hiç petrol satan istasyonlar var mı dedim. Tabi ki var dedi. Ne demek yani bize böyle soru sorulur mu? Sorulur tabi. Peki, o istasyonlarda ateşle yaklaşmayın mı diye yazılı yoksa ateş yakmayın diye mi yazılı dedim. Tamam anladım, anladım dedi. Allah yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın dediğin zaman onun imalatını da yapamazsın, taşıyamazsın da, satamazsın da, alamazsın da, ikramda edemezsin. Değil mi? Daha da ağır bir yasak değil mi? Yaklaşma diyor. Yaklaşma dediği zaman bırak sarhoş olmayı eline de alamazsın, bir damla da içemezsin. Tamam, tamam dedi. Yani bırak onu. Sadece o değil ki… Ondan önce bu tedricilik konusu hep böyle sanki bir şeymiş gibi… Bak gördünüz. Tedricilik var mıymış? Yani böyle basamak basamak yasaklama var mıymış? Mekke’de iken haram değil miymiş? Gayet açık.

Aynı şeyi bir de faizle ilgili söylerler. Onu da Servet Hocadan dinleyelim. Yani faizde basamak basamak yasaklanmış derler. Şunu tekrar edeyim. Bugün dünyada faizin yasak olmadığı tek ülke yoktur. Onun için bakın. İçinizde Hukukçu ve Muhasebeci varsa çok iyi bilir. Yasadışı faizli işlem yapmak nedir? Çok ağır bir suç değil mi? Yani faizi devlet denetiminde yapacaksın. Onun için devletin sıkı denetlediği bankalar faizcilik yapabilirler. Herkes yapamaz. Çünkü çok tehlikeli bir sahadır. Gayet iyi biliyorlar. Allahu Tealanın bütün yasakları evrenseldir. Sanki yerelmiş, sanki İslam’a mahsusmuş gibi bir anlayış var.

Servet BAYINDIR: Sadece bugün değil. O günde bütün dünyada faiz yasakmış. Kuranı Kerim’de faizden bahseden ayetler geldiği zaman… Yahya hocanın ifade ettiği gibi tedricilik ile ilgili fıkıhta bahsedilen en önemli örneklerden birisi işte içkidir. Bir diğeri de faizdir. Ve şöyle denir. Faizle ilgili ilk ayet Rum Suresi 39. Ayettir. İşte orada başkasının malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Ama zekât olarak verenler mallarını kat kat artıranlardır. Dolayısıyla bak bu ayette faizin haram olduğundan bahsedilmiyor derler. Bu ayetinde Hicretten iki yıl önce nazil olduğu rivayet edilir. Diğer ayetlerin hepsi hemen hemen Medine dönemindedir. Medine döneminde de Ali İmran Suresi 130, Nisa Suresi 160-161… Ali İmran 130.ayette, kat kat faiz yemeyin diyor. Demek ki tek kat yenebilirmiş diye bir sonuç çıkarıyorlar. Nisa 160-161’de Yahudilere faizi haram kılmıştık. Demek ki bize haram değilmiş, Yahudilere harammış deniyor. Ve en nihayetinde bakara 275 ila 279. Ayetler arasında işte faiz çok açık bir şekilde uzak durun diyor. Burada da bu ayet en son gelen ayetlerdendir. Dolayısıyla bu en son gelen ayetlere kadar faiz haram kılınmamış idi. Peki, diğer ayetler neydi? Diğer ayetler bir anlamda insanları hazırlamaya yönelikti diyorlar. Oysa bu ayetlerin geldiği zaman… Az önce Hocamın ifade ettiği gibi bugün dünyada faiz yasaktır dediği gibi o günde bu ayetlerin geldiği tarih… Yani 610-632 yılları arası baktığımız zaman Hıristiyanlıkta, Yahudilikte, o gün ki Hammurabi kanunlarında, o gün ki Romanın kanunlarında, kilise kanunlarında tümünde faiz çok açık bir şekilde hem dinen haramdır. Hem hukuken yasaktır. Hatta Kâbe’nin yeniden inşasından bahsedilen, restorasyonundan bahsedilen rivayetler vardır. Peygamberimizin daha peygamberlikle görevlendirilmeden önce yaklaşık bir 30 yıl önce rivayet edilir ki Kâbe’yi restore etmek için herkes hadi bakalım biraz katkıda bulunsun derler. Ama iki tür kaynaktan gelen parayı buraya koymayacaksınız derler. Bir faiz geliri, bir diğeri de fuhuş geliridir. Dolayısıyla İslam öncesinde bile o gün ki insanların zihninde faiz haram. Bu para pis bir para olarak biliniyor. Yine peygamberimizin uygulamalarına baktığınız zaman… Yani bu teori o kadar zayıf ki… Peygamberimizin o gün ki yabancı milletlerle, kabilelerle yaptığı sözleşmelerin hemen hemen tümünde faizcilik yapmayacaksınız maddesi vardır. Faizcilik yapılmayacak. Mesela Taif kuşatmasından sonra Taifliler gelip peygamberimizle sulh antlaşması yapmaya çalışıyorlar. Üç şeyimize dokunma bize biraz süre ver diyorlar. 1- bir tane putları varmış. Putumuza dokunma. 2- Namaz konusunda bize biraz toleranslı davran. 3- Faiz. Çünkü onlar faizcilikle çok meşhurlar. Faizimize dokunma diyorlar. Resulullah hayır diyor. Ara sıra hocamız söyler. Dükkân benim olsa hepsi sizin olsun der. “Bu din benim üzerinde tasarrufta bulunabileceğim bir din değil. Bu Allah’ın dinidir. Haramdır” diyor. Ya kabul edersiniz, ya da etmezsiniz. Bizim bu tedricilik mantığıyla düşündüğümüz zaman Mekkeliler, Medineliler o gün ki şartlarda Müslümanlık sınırına girmiş olanlar için hadi anlayalım. Ama aynı şeyi o gün ki daha yeni İslam’a sıfırdan girmek üzere olan, hatta henüz girmemiş, pazarlık yapanlara hayır yapmayacaksınız diyor.

O gün yine Necran Hıristiyanları var. Onlar gelip sözleşme yapıyorlar. Faiz almak ve vermek olmayacak diyor. Yani Resulullah (s.a.v) uluslar arası sözleşmeye dahi o gün ki şartlarda faizin yasaklığı maddesini koyuyor. Dolayısıyla yani… Tarihi vakaya da, diğer tarihsel, dini, kutsal metinlerdeki bütün o bilgilere ve uygulamalara, pratikteki Mekke… Kabe’nin tamiriyle ilgili örnekte olduğu gibi anlatılan o uygulamalara baktığımız zaman aslında faiz tarihten beri haram olduğu bilinen, kabul edilen, herkes tarafından onaylanan ama bir kısım insanlarında faizciliği kendilerine meslek edindiği, bir kısım güya ilim adamı, hoca efendi yahutta artık o zaman hangi dinin hocasıysa… Bunların bozacılığı veya şıracılığı yaptığını görüyoruz. Maalesef o gün neyse bugün de aynı… Kuranı Kerim’de az önce saymış olduğum ayetlerin teker teker tefsirlerine bir bakın. İnsan dehşete kapılıyor. Yani çok açık olan en son Bakara 275. Ayetten dahi aslında burada ima vardır, işaret vardır, şu vardır, bu vardır diyerek en nihayetinde “aslında faiz haram değildir”e varacak kadar yorumlar var. İşte bunu yapanların düşüncesi, niyeti aslında mevcut uygulamacılara bir anlamda güya akıl vermek, fikir vermektir. Onların bu yanlışlarını güya kendilerince meşrulaştırmaktır. Ama bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Maalesef bugünde böyledir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Herkes cehenneme gitme hürriyetini kullanıyor. Nisa Suresi Medine’de indi. Nisa Suresi 160-161. Ayetleri aç bakalım. Mekke’de faiz haram mı? Şimdi burada nasıl olsa hoca değilsiniz. Rahat konuşursunuz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yahudilere haram diyorlar değil mi? Bakın. Mekke’de inen Enam Suresi 90. ayetinde Resulullah’a Allah ne diyor? Âdem’den (a.s) itibaren 18 tane nebi sayıyor. Hepsine kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Ondan sonra “Ulâikellezîne hedallâhu” “Onlar Allah’ın doğru yolda kabul ettiği kişilerdir.” Ya da Allah’ın onlara rehber verdiği kişilerdir. “febihudâhum” “Onların rehberine” “ıgtedih” “uy.” (Enam 90) Mekke pazarı var. Yahudiler her zaman oraya gelmiyorlar mıydı? Alışveriş yapmıyorlar mıydı? Orada Hıristiyanlar yok muydu? Allah burada “onların rehberine uy” diyor. Nisa Suresi 160-161. Ayetlerde Yahudilere haram olduğunu açıkça söylüyor. Peki, Mekke’de inen Enam 90. Ayet Mekkelilerin, Yahudilere, Hıristiyanlara faizin haram olduğunu bilmemeleri imkânsızdır. Çünkü Mekke uluslararası bir pazardır. Oraya herkes geliyor. Bakın ayette var. Ama…

Konu dağılmasın diye kısaca Servet hocaya hatırlatayım. Allahu Teala Kuranı Kerim’de domuz etini, ölü hayvanın etini aç kalıp, zorda kalan kişinin yemesine müsaade eder ama fazla yememek şartıyla… Sırf bundan hareketle ne derler? Kendi kafalarına göre “Zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar” diye kural çıkarırlar. Bu özel olayı genelleştirirler. Zaruretler nedir? Mecbur kaldım ne yapayım derler. O zaman haram diye bir şey kalır mı? Ama yok yetmiyor. Ondan sonra ne demişler? “Hacat umumi olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzih olunur” diye yeni bir kural çıkarmışlar. Çünkü önceki kesmiyor. Hacat dediği ihtiyaçlardır. İhtiyaçlar ister genel, ister özel olsun zaruret sayılır demişler. Ne yapayım kardeşim benim ihtiyacım var diyorlar. Peki, siz ihtiyacı olmadan faizli kredi alan bir aptal duydunuz mu?

Servet BAYINDIR: İhtiyacın tarifi de önemlidir. İnsanın yaptığında memnun olduğu, yapmadığında rahatsız olduğu şeydir. Herkesin ihtiyacına göre değişir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İhtiyaçsız bir insan yok. O zaman hiç haram diye bir şey kalıyor mu? Yani bu dini ne hale getirmişler? Ve bu fıkıh kitaplarındadır. Örneği de faizdir. Maalesef… Şimdi bir de… Esas şimdi sıkı durun. Fatih hoca doktora konusuyla alakalı konuşacak.

Fatih ORUM: Bu hamr ile ilgili konuşacağım ama Servet Hoca ile Yahya Hoca bazı şeyler söylediler. Ondan hareketle bir iki şey eklemek istiyorum. Biz burada yıllarca hep bir kavramın altını çizmeye çalıştık. O da tasdik kavramıdır. Tasdik nedir? Esasında Muhammed’e (a.s) bize senin nebi olduğunun delili olarak bir mucize getir diyenlere Allahu Teala Kuranı Kerim’de sürekli bir şey söylüyordu. Senin okuduğun ayetler ellerindeki kitabı tasdik ediyor. Dolayısıyla bir mucizeye gerek yok diyordu. Yani zaten sen onların inanması gereken şeyleri, yapması gereken şeyleri söylüyorsun. Tasdik ilişkisi… Birkaç saniyeliğine kendimizi onların yerine koyalım. Elimizdeki Kuranı kerim hepimizi bir nebi beklentisi içerisine soksaydı ve hepimiz şuan bir nebi bekliyor olsaydık. Ki olabilirdi. Bütün ümmetlere Allah…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Son nebinin ümmeti olmak bizlere nasip olmayabilirdi.

Fatih ORUM: Şimdi onları anlamak adına elimizdeki Kuranı Kerim bize Muhammed’den (a.s) sonra son bir nebi gelecek, sizde ona yardım edin, ona inanın deseydi. Ve onun size okuduğu şeyleri elinizdeki kitapla örtüşüp örtüşmediğine dikkat edin diyecekti. Çünkü bütün ilahi kitaplar birbirine tasdik ilişkisiyle bağlıdır. Mesela biz burada 50-60 kişiyiz. Geldi ben sizin beklediğiniz nebiyim dedi. Bana vahiy geldi dedi. Bizde ona tabi olduk. Ve soruyoruz. Sen gelmeden önce elimizde Kuran vardı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tevrat de ki daha rahat anlaşılsın.

Fatih ORUM: Elimizde Kuran var. Biz buna tabi oluyoruz. Namaz kıl diyor. Kılıyoruz. İçki içmeyin dediği için içki içmiyoruz. Faiz yemeyin dediği için elimizdeki kitap, yemiyoruz. Şimdi sen yeni bir nebi olduğunu söylüyorsun. Sana indirilen şeriatta, sana indirilen kitapta içkiyle ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman biz şu dakikadan itibaren sana inandıktan sonra yeni bir hüküm gelene kadar içebilir miyiz? Evet içebilirsiniz. Biz düne kadar seninle tanışmadan faiz yemiyorduk. Ama şimdi sana gelen kitapta faizle ilgili bir ayet yok. Belki 10-15 yıl sonra gelecek.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Geleceğini de bilmiyorsun. İnanman için tasdik etmesi lazım.

Fatih ORUM: Faizle ihtiyaçlarımızı giderebilir miyiz? O da bize “Bana şu ana kadar bir ayet gelmediğine göre bu konuda rahat hareket edebilirsiniz. Bir ayet gelirse söylerim” deseydi ne derdik?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnanmazdık.

Fatih ORUM: Böyle bir nebiye inanma yükümlülüğümüz olur muydu? Sen sahtekârın tekisin derdik. Böyle bir din olmaz. Ben düne kadar içki içmiyordum. Şimdi sana tabi oldum içki içeceğim. İçki içebilirim. Faiz yiyebilirim. Allah’ın kitabında Muhammed (a.s) tebliğ vazifesini yaparken Allahu Tealanın övdüğü, “haza müslim” yani “bu adamlar seninle tanışmadan önce de zaten Müslümandı” dediği insanlardan bahsediyor. Kasas Suresinde, İsra Suresinde, Maide Suresinde… Muhammed (a.s) ile ilk temasında biz zaten Müslümanız, seni bekliyoruz diyerek ona tabi olan insanlardan bahsediyor. Peki, bu adamlara Muhammed (a.s) siz bunları yapıyordunuz ama bundan sonra yeni hükümler gelene kadar rahat olun deseydi böyle bir birliktelik, böyle bir iman olabilir miydi? Ama bize anlatılan dinde 610 yılından önce sanki insanlık hiç yaşamamış.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten öyle anlatmıyorlar mı? Sanki insanlık 610’da başlamış.

Fatih ORUM: Şimdi Servet Hoca tarihi şeyler buna izin vermiyor diyor. Tamam, vermiyor. Doğru. Peki, Kuranı Kerim’in kendisi böyle bir ilişkiye izin veriyor mu? İçki dediğimiz, faiz dediğimiz… Biraz önce Hocam evrensel şeyler dedi. 610 yılından sonra mı insanlığın gündemine geldi? Önceki ümmetler içki içen, faiz yiyen, zina eden insanlar mıydı? Bir şeyi kutsamak için kendimizden öncekileri yok etmek, toprağa gömmek alışkanlığı var. Ve bunu da Allah rızası için yapıyoruz. Yani bir şeyi kutsamak için… Dolayısıyla zaten Kuranı Kerim’in tasdik ilişkisi bu tedriciliği kökten reddeden bir şeydir. Oysa biraz önce Yahya Hocamın okuduğu kitap gibi bize de okutulan kitaplarda hep şu vardır. İslam hukukunun alameti, farikası yani diğer hukuk sistemlerinden onu ayıran şey tedriciliğe önem vermesidir. Yani neymiş? Yavaş yavaş insanları alıştıra alıştıra bu dine… Peki, eğer böyle bir şey olsaydı insanların önündeki en büyük engel, en büyük sıkıntı şirk… Mekke’de hiçbir kimseye Muhammed (a.s) şirkle ilgili gönül kırıcı, kalp kırıcı bir şey söylememesi gerekirdi. Hep onu sona almalıydı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yavaş, yavaş alıştırması gerekiyormuş.

Fatih ORUM: İnsanların asıl zaafı orası değil midir? Oysa daha ilk andan itibaren insanların en yumuşak karnı… Kuranı Kerim temas ediyor, dokunuyor. Bunu bırakacaksınız diyor. Oysa hiçbir şekilde… Yani bizim tasdik ilişkisiyle de… Yani Kuran’ın bizzat iç bütünlüğüyle de örtüşecek bir şey değil ama maalesef bunu İslam hukukunun bir özelliği olarak gösteriyorlar.

Servet BAYINDIR: Kısaca bir şey söyleyeyim. Benim kanaatime göre faizle tedricilik teorisinin geliştirilmesinin temel sebebi Abbasileri kurtarmaktır. Çünkü rivayetlere göre peygamberimizin amcası Abbas Bedir Savaşında esir düşüyor. Aslında o Müslümandı diyorlar. Daha sonradan Abbasiler bütün sistemi onlar üzerine kurulacağı için… Daha baştan adamı bir defa Müslüman yapmak zorundalar. Daha sonra Müslüman oldu desen olmayacak. Aslında Müslümandı ama dinini saklıyordu, Bedir Savaşına geldi, orada da kimse bilmiyordu, onu esir aldılar diyorlar. İyi tamam hadi bu Müslümandı. Müslüman başlatıyorlar. Ama tarihi vakıa gösteriyor ki Abbas Mekke’de en büyük faizcilerden birisiydi. Mekke fethine kadar Abbas Mekke’de ve o dönemin en büyük finansörleri, bankerlerinden, faizcilerinden birisidir. Şimdi bu uymuyor. Hem Müslüman hem burada faizci… Daha sonra gelen bu teoriyi aile üzerine kuracağız. Abbasi İmparatorluğunun zeminini oluşturduğu, üstüne bina edildiği bir kişi… O zaman o Müslümandı ama İslam’da faiz haram kılınmamıştı. Nitekim peygamberimiz Veda Hutbesinde ilk kaldırdığım faiz amcamın faizidir dedi. İyi. Peygamberimiz orada kanınız haramdır dedi. O güne kadar kan helaldi sanki… İşte şu helal, bu haram… Yani Veda Haccında sayılan haramları biz daha önce ilk defa o gün oldu dersek İslam’ın tümü o gün sayıldı. O gün işin tekrar hatırlatılması, tekrar pekiştirilmesi bir anlamda hülasasının yapılması… Dolayısıyla faizi kurtarmaya çalışmışlar.

Yahya ŞENOL: Belki o şeyi de hatırlatabiliriz. Kuranı Kerim’in hükümlerle ilgili benimsediği usul kolaydan zora mı? Zordan kolaya mı? “Mâ nensah min âyetin ev nunsihâ neé’ti bihayrim minhâ ev mislihâ” “Biz bir ayeti değiştirirsek ya daha iyisiyle ya da misliyle değiştiririz.” (Bakara 106) Burada anlatılanların hepsi kolaydan başlıyor zora doğru gittikçe zorlaşıyor. Halbuki Allahu Teala tam tersi bir uygulamadan bahsediyor. Önceki ümmetlerde, önceki şeriatlarda bulunan bazı zorlukların kolaylaştırılmasından bahsediyor. Ama tedricilik bunun tam tersidir. Kolaydan başlıyor zora doğru gidiyor. Hatta namazı bile buna örnek veriyorlar. Namaz önce iki vakitti, sonra beş vakte çıktı. İki rekâttı sonra dörde çıkarıldı falan diyorlar. Hepsi alıştıra alıştıra oldu diye söyleniyor. Yani bu nesih teorisine de uymuyor.

Fatih ORUM: Konuyla ilgili ben bir iki şey söyleyeceğim. İslam Hukukuna dair olayı anlattık.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 46:38 46:41 sn. arası anlaşılmıyor.

Fatih ORUM: Bir de bu İslam Hukukunun teorisini, nazariyesini dile getiren kitaplar vardır. Fıkıh usulü kitapları dediğimiz… Esasında bu disiplinin amacı Kuranı Kerim’den, hadislerden herhangi bir sonuca ulaşmak için gözetilmesi gereken kuralları, ilkeleri, şunları bunları açıklar. Asıl gayesi odur. Bu kitapların içerisinde Kıyas diye bir ana konu vardır. Yani herhangi bir konuyla ilgili bir hükmü ele alırsınız. Aradaki bir bağlantıdan hareketle o hükmü başka bir konuya şey yaparsınız. Allah şu sebeple bunu haram kılmış, aynı sebep bu olayda da var. O halde bu da haram olmalıdır dersiniz. Kıyas, Fıkıh usulünün ana konularından bir tanesidir. Hocamın biraz önce bahsettiği o hamr kelimesi… Yani işte aklı örten her şeyi kapsar dedi. Yani sarhoşluk veren her şeydir anlamındaki o kelime bizim fıkıh usulü eserlerinin kıyas konusuyla alakalı en önemli örneklerinden bir tanesidir. Elimde bütün İlahiyat Fakültelerinde okutulan Fıkıh usulü kitabı var. Türkiye’de okutulan en yaygın Fıkıh usulü kitabıdır. Zekiyüddin Şaban’a aittir. Kıyas konusu Fıkıh Usulünün en kapsamlı konulardan belki de ilkidir. Kıyası bu kitapta anlatıyor. Bu defa kıyasın örneklerine geliyor. Birinci örneği olduğu gibi okuyorum. Kıyası anlattıktan sonra size Kuranı Kerim’den bir örnek verelim diyor. Maide Suresinin 90. Ayetini yazıyor. Sonra da şöyle diyor. “İşte bu ayet şarabın haram olduğunu göstermekte ve aynı zamanda bu haramlık hükmünün hangi gerekçe ile konduğunu açıklamaktadır. Ayette geçen hamr bazı fakihlere göre üzüm suyundan ateşte kaynatılmaksızın elde edilen özel bir içkinin adıdır. Buna göre belirtilen içkinin dışında kalan viski ve benzeri sarhoş edici maddeler ayetin kapsamına dâhil değildir. Fakat bu içkilerin içilmesi de Kuran’ın hamr hakkında açıkladığı kötü sonuçları ihtiva etmektedir. O halde bu içkilere de kıyas yoluyla hamr hükmü uygulanır.” Yani şunu söylüyor. Kuranı Kerim’de geçen hamr özel bir içkinin adıdır. O da taze üzüm suyundan elde edilen bir içkidir. Bu adamın dediğini doğru kabul edersek… Ayette “Ey Müminler size yeni rakı haram kılındı” diye bir ifade geçtiğini düşünün. Biz Türkler oturup ayette sadece yeni rakı geçiyor. O halde diğer tür içkiler haram mı değil mi bunu tartışıyoruz. Bu defa kıyasa göre bu yeni rakıyı haram kılan şey nedir? Bir onu bulalım. Bu sebep, bu illet başkalarında da varsa onlara da haram diyecekmişiz. İşte hamr, üzüm suyu ile yapılan içkinin dışındaki bütün sarhoş edicileri haram olduğunu biz kıyas yoluyla bulacakmışız. Kuranı Kerim’de böyle bir hüküm yokmuş. Kulağa hoş geliyor. Ama burada bitmiyor. Hamr’ın dışındaki yani üzüm suyundan elde edilen içki…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yaş üzümün suyu, kuru üzüm değil. Mesela Rakı kuru üzümden yapılır. Bunların tanımına girmiyor.

Fatih ORUM: Kulağa hoş geliyor. Bu tamam çok güzel bir şey deniyor. Diğerlerini de kıyaslayalım. Diğerleri de haram olsun. Burada şöyle söyleniyor. “Kıyasla varılan sonuçlar ayette sözü edilen içki kadar kati değildir. Zannidir.” Bu durumda hamr’ın yani taze üzüm suyundan elde edilen içkinin bir yudumunu bile içsen haramdır ama bunun dışındaki bütün sarhoş edicileri ancak sarhoş olunca haram diyebiliriz. O ana kadar içebilirsiniz diye hükme varıyorlar. Bu doğru ya da yanlış, bunu Ebu Hanife söyledi ya da söylemedi, iftira… Bunların her biri olabilir. Onların hepsini bir kenara atalım ama bu örnek hali hazırda asırlardır Fıkıh Usulü kitaplarının vazgeçilmez örneğidir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tek örneğidir.

Fatih ORUM: Evet, tek örneğidir. Bütün fıkıh usulü eserlerinde bu örneği görürsünüz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu konuda delil yok derler. Yani hamr’ın niye haram olduğunu Allah bize açıklamamış derler. Allah işte sarhoş edici dedi. Sarhoşken namaza yaklaşmayın dedi. Daha ne desin? Ondan sonra içki sizi namazdan ve Allah’ın zikrinden engeller dedi. Daha ne diyecek? Resulullah’ta 52:14 52:16 sn. arası anlaşılmıyor. “her türlü sarhoş eden şey hamr’dır” demiş. Daha ne olsun?

Fatih ORUM: Şimdi az önce siz bana ayeti okudunuz ya… Bizim geleneğimizde herhangi bir yerde bir yanlış yapıldığı zaman bir rivayet uydurma gereği hissedilir. Bununla ilgilide bir rivayet uydurulmuş. Hanefi fıkıh eserlerinde yer almaktadır. Rivayet şöyledir. Muhammed (a.s) dedi ki diye başlıyor. Hanefi fıkıh eserlerinin hepsinde var. Yani bu derse gelmeden önce tarattım. Önce rivayetin size Türkçe’sini okuyacağım. Güya Muhammed (a.s) demiş ki “Hamr’ın yani taze üzüm suyundan elde edilen içkinin azı da çoğu da haramdır. Bunun dışındaki içkilerde ise sarhoş edecek kısmı haramdır.” Bu rivayeti Muhammed’e (a.s) söyletmişler. Bu rivayet Hanefilerin bütün fıkıh eserlerinde var. Elimdeki kitapta Nabur Raye’dir. Yani Hanefi fıkıh eserlerinde, özellikle Hidaye’de geçen rivayetleri tahlil eden bir kitaptır. Bu rivayetin aynısını almış ve diyor ki… “Bunun senedinde, anlamında şusunda busunda o kadar problemler var ki bu kabul edilebilecek, hüccet alınabilecek bir rivayet değildir” diyor. Rivayeti de uydurmuşlar. Onuda söylemişler.

Yahya ŞENOL: Uydurulmamış olanlara baksalar ne göreceklerdi? Benim önümde üç tane rivayet var. Nerede geçiyorlar? Müslim’de, Ebu Davud’da, Tırmızi’de, İbni Mace’de geçiyor. Bunlarda geçen rivayetler nedir bakın. 54:00 54:04 sn. arası anlaşılmıyor. Resulullah’ın ağzından nakledilen esas şeyler bunlardır. “Sarhoş edici olan her şey hamr’dır.” Yani Maide 90’da ve Bakara 219’da geçen hamr’ın tarifidir. “İçildiğinde, kullanıldığında, herhangi bir şekilde tüketildiğinde kişiyi sarhoş eden her şey hamr’dır.” 54:21 54:23 sn. arası anlaşılmıyor. “Ve sarhoş edici her şey otomatikman haramdır.

İkinci rivayet; Aişe validemiz bir içecek hakkında soruyor. Özel soru soruyor. Resulullah genel cevap veriyor. 54:34 54:38 sn. arası anlaşılmıyor. “Her sarhoş edici vasfı olan içecek haramdır.

Bir ölçü daha belirten üçüncü bir rivayet var. 54:48 54:52 sn. arası anlaşılmıyor.  Öyle bir şey ki içecek olabilir, yiyecek olabilir, kimyasal olabilir, sentetik olabilir. Ne olursa olsun, çok miktarda alınması kişiyi sarhoş ediyor, uyuşturuyorsa onun azıcık miktarı da haramdır. Vasıf vermiş. Resulullah isim mi vermiş? Ayetler isim mi vermiş? Bu vasfa sahip olan her şey hamr’dır. Otomatikman hamr’da haramdır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, şimdi Fatih’e sorayım bakayım. Sen bu konuda doktora yaptın. Hakkında nas olan bir konuda kıyas yapılabilir mi?

Fatih ORUM: Biraz önce Hocam bir şey anlattı. Faizle ilgili şeyi kıyas yapıyorlar. İhtiyaçtır diyorlar. Neye kıyas yapıyorlar? Zorda kaldığı zaman domuz etini yiyebilirsin ve şarabı içebilirsin diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayette şarabı içebilirsin yok. Sadece domuz eti var. Başka yok.

Fatih ORUM: Tamam. Bu esasında istisnai bir şey aslında değil mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şarapla ilgili istisna yok.

Fatih ORUM: Domuz eti istisnai bir şeyse bizim fıkıh usulünde istisna olan bir şey başka şeye kıyas yapılamaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Asla.

Fatih ORUM: Esasında benzer şeyi burada da yapıyorlar. Bir usul kaidesini ihlal ediyorlar. Kıyasta şöyle bir ilke vardır. Herhangi bir şeyin hakkında bir hüküm, bir nas varsa o konuda kıyas yapılamaz. Hocam şimdi Malikiler, Hanbeliler, Şafiiler, Zahiriler ve Şia bu konuda kıyas yapılamaz diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Doğru söylüyorlar.

Fatih ORUM: Bu konuda zaten ayette bir vasıf belirtiliyor. Bütün sarhoş edici maddeler zaten haramdır deniyor. Ama bakın bu konuda neredeyse bir ittifak olmasına rağmen usul kitaplarında hali hazırda bu örnek veriliyor. Yahya Hocam biraz önce bir rivayet okudu. Rivayetin doğrusunu okudu. Çünkü rivayette uydurma yapmışlar. Biraz önce onu gördüm. Hanefiler özellikle Ebu Hanife hamr’a niçin üzüm suyundan elde edilen içki anlamı vermiştir? Bir ayet bulmuşlar. Serasi’nin kitabında var. Yusuf Suresi 36. ayette “Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, “Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm” dedi.” (Yusuf 36) “ağsıru hamrâ” “şaraplık üzüm” Hamr kelimesi zaten üzümden elde edilen içkidir diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şaraplık üzüm kelimesi yok ki…

Yahya ŞENOL: Tercümeyi bile ona göre yapmışlar.

Fatih ORUM: Yusuf Suresinin 49. Ayetinde bu kelime bir kere daha geçiyor. “Summe yeé’tî mim bağdi zâlike âmun fîhi yuğâsun nâsu ve fîhi yağsırûn” Diyanet meali; “Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman (bol rızka kavuşup) şıra ve yağ sıkacaklar.” (Yusuf 49) Dipnotunda şöyle diyor. “Yani bol bol meyve ve sebzelere kavuşacak, üzüm, hurma, zeytin ve susam gibi şeyleri sıkarak sularından istifade edeceksiniz.” Yani bir sayfa sonra yine işler karışıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 58:50 58:51 sn. arası anlaşılmıyor.

Yahya ŞENOL: Hani üzümdü.

Servet BAYINDIR: Biraz bugüne gelirsek… Mesela şöyle bir örnek olabilir mi? Bugün uyuşturucu yasak… Narkotik polisi var araştırıyor, kovalıyor, buluyor. Baronlarını yakalıyor. Kanunlarda uyuşturucuları teker teker sayıyor mu acaba? Şu tozdan, şu maddeden, şu kimyasal özelliklerinden bahsediyor mu? Yani biraz şuna benziyor. Diyelim ki bir uyuşturucu baronunu yakaladık. Polis götürdü. “Efendim o kanunun, o maddesinde uyuşturucu yasak diyor ama o uyuşturucudan kasıt filandır. Benimkisi o değil. Başka maddeden ürettim. Onun için bizimkisi o kapsama girmez” demeye benziyor. Ayete, kanuna kendi kendince bir takım eklemeler, ilaveler yaparak kendine bir yol bulma çabası gibi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Biraz uzadı ama olsun. Heyecanlı bir şekilde… En azından uyuyanı görmüyorum. Maşallah herkes çok uyanık… Başka zamanda maalesef göremedim. Hayır, uyusanız rahat konuşuruz. Uyumadığınız için dikkatli konuşmak zorunda kalıyoruz.

1978’de içkilerle alakalı bir makale yazmıştım. O zaman bu kitapları araştırınca az önce Fatih’in anlattığı şeyleri okudum. Şok oldum. Mebsut’ta, Bedauis Sanai’de “Oruç günlerinin gecelerinde vücuda kuvvet vermek için bir, iki kadeh alınabilir” diyor. Ama tabi üzümün dışında olacakmış. O zaman fetva işlerine baktığımız için itibarımız yüksekti. Tekel Genel Müdürlüğüne telefon açtım. İçki konusunda yazı yazdığım için sizden bilgi almak istiyorum, uzmanlarla görüşebilir miyim dedim. Tekel Genel Müdürlüğü de o zaman Unkapan’ındaydı. Şarap Fabrikaları genel müdürlerinin bir toplantısı varmış. O toplantıya gelin, orada uzmanlarda olur dediler. Gidip onlarla görüştüm. Fıkıh kitaplarında böyle anlatıyor, bu içki üzüm şarabıyla diğerlerinden ayırt ediliyor mu bana anlatın dedim. Gaziantep Şarap Fabrikaları genel müdürü “Vay be ben şimdi anladım” dedi. Bizim Gaziantep’te üzüm şarabı satamayız, kimse almaz dedi. Diğerlerini de alırlar, adam sarhoş olduğu zaman kadehi elinden çekerler dedi. Sebep buymuş dedi. Hanefi mezhebinde üzüm şarabının damlası haramdır ama diğerlerini sarhoş olana kadar içebilirsin diyor. Peki, sarhoşluk ne? İki türlü tarif var. Birisi Ebu Yusuf’un tarifi; yürürken sendeleyen, konuşurken kekeleyen kişi sarhoştur diyor. Bir de Ebu Hanife’ye mal edilen bir tarif vardır. Kadınla erkeği, yerle göğü ayıramayacak hale gelmektir diyor. Hiç öyle bir sarhoş göreniniz oldu mu? Osmanlı sarayında onun için içki içiliyordu. Onun için Türkiye’de asırlarca… Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi gibi dönem geçirmiş olan bu Anadolu’da nasıl oluyor da rakı milli içki oluyor? Böyle saçmalık olur mu? Onun için burada şunu bir kere daha tekrar ediyorum. Bu din hakikaten tanınmaz hale getirilmiş. Her derste görüyorsunuz değil mi? Bu kadar büyük yanlışlarını tespit edemediğimiz bir ders oldu mu? Onun için artık biz her defasında tekrarlamayı düşünüyorum. Medine dönemine yönelmemiz lazım. Servet Hoca’nın anlattıklarında da gördünüz. Faizin hiç helal olduğu bir dönem yok. Böyle bir adamı kurtarmak için sistemi çökertmenin bir anlamı yok. Saraydaki adamlar, Emevilerde, Abbasilerde, şurada, burada adamlar içki içmek istemiş, fetva istemişler. Buyurun beyefendi emriniz olur demişler. Kadın istemişler onda da cariyeleri göndermişler. Sistemi tümüyle çökertmişler. Bugün de bunu savunamayanlar bazıları tarih… Çünkü Kuran’dan haberi yok ki bugün ki İlahiyatçıların. Bugün ki İlahiyatçıların Kuran’dan haberi yoktur. Sadece Türkiye’de değil. Tüm İslam Aleminin Kuran’dan haberi yoktur. Onun için yeniden Kuranı Kerim’e yönelip evrensel olan bu dini bütün insanlara anlatmamız lazım. Az önce söylediğimiz gibi… Bugün yeryüzünde içkiyi savunan bir tek insan bulamazsınız. Faizi savunan bir tek insan bulamazsınız. Evrensel yasak olduğu için devletler onun alımı, satımı ya da kullanımı ya da faizcilikle ilgili tedbirler almak zorunda olmuşlardır. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023 Gösterim: 33
2 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023 Gösterim: 58
3 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023 Gösterim: 53
4 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023 Gösterim: 63
5 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023 Gösterim: 68
6 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023 Gösterim: 78
7 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023 Gösterim: 93
8 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023 Gösterim: 118
9 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023 Gösterim: 115
10 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023 Gösterim: 102
11 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023 Gösterim: 213
12 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023 Gösterim: 129
13 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 144
14 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 141
15 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 143
16 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 166
17 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 149
18 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 162
19 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 183
20 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 190
21 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 199
22 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 226
23 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 198
24 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 188
25 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 186
26 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 176
27 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 198
28 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 268
29 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 354
30 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 171
31 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 161
32 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 162
33 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 291
34 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 160
35 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 143
36 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 272
37 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 163
38 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 166
39 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 192
40 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 265
41 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 196
42 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 218
43 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 204
44 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 204
45 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 339
46 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 189
47 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 181
48 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 167
49 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 206
50 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 208
51 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 185
52 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 249
53 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 165
54 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 210
55 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 168
56 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 223
57 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 178
58 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 216
59 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 212
60 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 304
61 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 214
62 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 224
63 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 231
64 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 206
65 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 194
66 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 182
67 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 220
68 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 203
69 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 223
70 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 261
71 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 218
72 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 269
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 249
74 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 190
75 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 242
76 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 211
77 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 291
78 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 254
79 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 333
80 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 354
81 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 378
82 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 439
83 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 395
84 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
85 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 390
86 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 365
87 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 405
88 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 393
89 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 360
90 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 355
91 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 317
92 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 387
93 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 300
94 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 200
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 208
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 221
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 234
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 222
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 360
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 528
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 782
102 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 810
103 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 757
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.074
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.014
106 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.041
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 956
108 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 936
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 916
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 900
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 878
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 871
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 833
114 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 710
115 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 626
116 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 532
117 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 569
118 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 490
119 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 417
120 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 320
121 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 369
122 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 350
123 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 355
124 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 404
125 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 415
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 363
127 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 355
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 440
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 416
130 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 365
131 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 384
132 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 395
133 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 392
134 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 410
135 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 412
136 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 385
137 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 420
138 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 432
139 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 477
140 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 456
141 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 438
142 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 488
143 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 359
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 358
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 404
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 395
147 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 388
148 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 377
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 321
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 381
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 336
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 327
153 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 340
154 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 367
155 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 351
156 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 395
157 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 361
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 359
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 347
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 420
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 356
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 349
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 391
164 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 337
165 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 349
166 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 423
167 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 411
168 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 444
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 472
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 459
171 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 458
172 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 457
173 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 442
174 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 411
175 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 428
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 516
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 449
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 428
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 478
180 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 466
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 585
182 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 328
183 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 371
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 505
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 321
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 261
187 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 312
188 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 226
189 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 221
190 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 262
191 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 210
192 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 215
193 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 221
194 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 169
195 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 175
196 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 198
197 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 175
198 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 151
199 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 148
200 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 150
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 143
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 188
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 167
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 175
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 176
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 162
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 188
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 156
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 557
210 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.037
211 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 495
212 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 385
213 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 420
214 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 462
215 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 469
216 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 428
217 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 421
218 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 487
219 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 474
220 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 614
221 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 354
222 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 355
223 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 654
224 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 398
225 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 311
226 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 272
227 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 367
228 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.151
229 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 726
230 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 561
231 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 669
232 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 737
233 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 678
234 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.627
235 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 640
236 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 710
237 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 551
238 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.074
239 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 1.095
240 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 659
241 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 964
242 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 743
243 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 674
244 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 524
245 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 4.472
246 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 890
247 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 593
248 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 582
249 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 683
250 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 845
251 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 709
252 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 711
253 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 827
254 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 855
255 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 539
256 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 628
257 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.960
258 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 749
259 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 686
260 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 642
261 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 690
262 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 572
263 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 727
264 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 585
265 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 453
266 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 883
267 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.009
268 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 632
269 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 746
270 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 690
271 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 749
272 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 650
273 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 704
274 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 938
275 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 677
276 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 608
277 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 865
278 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 739
279 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 1.103
280 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 641
281 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.476
282 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 949
283 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 964
284 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.060
285 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017 Gösterim: 670
286 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 732
287 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 961
288 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.743
289 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.763
290 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.436
291 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.081
292 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.688
293 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
294 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.035
295 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 937
296 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.083
297 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.127
298 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.210
299 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.146
300 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.342
301 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.177
302 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.728
303 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.201
304 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.335
305 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.462
306 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.564
307 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.662
308 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.559
309 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.747
310 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.694
311 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 3.020
312 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.880
313 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.916
314 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.720
315 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.657
316 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.602
317 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.469
318 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.927
319 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.631
320 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.301
321 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.710
322 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.431
323 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.885
324 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.369
325 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.837
326 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.562
327 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.657
328 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.602
329 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.246
330 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.419
331 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.385
332 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.733
333 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.976
334 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.152
335 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.438
336 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.342
337 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.681
338 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.255
339 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.403
340 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 5.237
341 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.544
342 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.222
343 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.329
344 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.869
345 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.521
346 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.443
347 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.683
348 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.328
349 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.292
350 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.535
351 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.177
352 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.799
353 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.623
354 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.088
355 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.600
356 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.885
357 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.493
358 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.708
359 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.283
360 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.338
361 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.287
362 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.906
363 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.896
364 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.259
365 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.341
366 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.592
367 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.722
368 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.477
369 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.932
370 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 5.030
371 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.945
372 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.379
373 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.228
374 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.514
375 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.102
376 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.739
377 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.345
378 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.131
379 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.373
380 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.168
381 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.606
382 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.657
383 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.247
384 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.584
385 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.461
386 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.830
387 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.283
388 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.046
389 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.671
390 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.089
391 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.540
392 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.056
393 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.094
394 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.376
395 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.954
396 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.615
397 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.401
398 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.524
399 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.221
400 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.816
401 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.260
402 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.430
403 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.311
404 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 4.002
405 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.589
406 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.043
407 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.068
408 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.898
409 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.720
410 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.375
411 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.659
412 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.991
413 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.019
414 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.258
415 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.905
416 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.961
417 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.199
418 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.123
419 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.685
420 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.681
421 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.745
422 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.586
423 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.008
424 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.382
425 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.436
426 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.936
427 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.737
428 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.280
429 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.701
430 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.405
431 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.698
432 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.573
433 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.829
434 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.179
435 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.169
436 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.463
437 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.496
438 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.154
439 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.023
440 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.820
441 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.976
442 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.862
443 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.469
444 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
445 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.157
446 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.726
447 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.217
448 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.574
449 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
450 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
451 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.175
452 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.390
453 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.375
454 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.346
455 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.857
456 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.622
457 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.750
458 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.344
459 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.752
460 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.792
461 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.353
462 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.381
463 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.239
464 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.123
465 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.902
466 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.025
467 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.615
468 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.651
469 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.576
470 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.867
471 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.964
472 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.761
473 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.113
474 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.682
475 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.965
476 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.799
477 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.167
478 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.354
479 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.610
480 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.082
481 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.633
482 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.073
483 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
484 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.341
485 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.938
486 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.824
487 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 7.068
488 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.394
489 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.703
490 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.391
491 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.328
492 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.025
493 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.264
494 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.623
495 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.546
496 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.898
497 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.026
498 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.002
499 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.547
500 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.387
501 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.847
502 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
503 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.151
504 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.736
505 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
506 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.059
507 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.037
508 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.793
509 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.692
510 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.879
511 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.459
512 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.693
513 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.344
514 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.096
515 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
516 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.869
517 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.700
518 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.671
519 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.798
520 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.884
521 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.259
522 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.628
523 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.725
524 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.672
525 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.308
526 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.318
527 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.451
528 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.014
529 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.521
530 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.407
531 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.201
532 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.349
533 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.536
534 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.231
535 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.957
536 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
537 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.462
538 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.226
539 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.195
540 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.727
541 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.205
542 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.112
543 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.853
544 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.888
545 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.528
546 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.151
547 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.983
548 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.950
549 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.944
550 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.119
551 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.434
552 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.772
553 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.350
554 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.113
555 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.924
556 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.343
557 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.479
558 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.738
559 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.900
560 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.563
561 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
562 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
563 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.500
564 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.411
565 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.934
566 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
567 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.321
568 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.102
569 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.686
570 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.058
571 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.073
572 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.069
573 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.550
574 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.706
575 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.274
576 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.498
577 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.157
578 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
579 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
580 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.718
581 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.402
582 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.280
583 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.977
584 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.226
585 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.017
586 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.400
587 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.977
588 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.076
589 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.666
590 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.049
591 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.308
592 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.592
593 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
594 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.093
595 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
596 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.124
597 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.070
598 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
599 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.979
600 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.766
601 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.230
602 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.663
603 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.417
604 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.092
605 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.556
606 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.163
607 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.325
608 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.743
609 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.890
610 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.656
611 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.268
612 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.370
613 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.758
614 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.825
615 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.752
616 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.130
617 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.179
618 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.958
619 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.135
620 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.769
621 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
622 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.621
623 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.301
624 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.456
625 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.345
626 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.410
627 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.763
628 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 5.090
629 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.928
630 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.422
631 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.762
632 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.316
633 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.631
634 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.426
635 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.809
636 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.148
637 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.623
638 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 6.001
639 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.600
640 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.690
641 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.849
642 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.214
643 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.827
644 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.486
645 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.348
646 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.574
647 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.482
648 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.941
649 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.139
650 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.407
651 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.523
652 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.943
653 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.316
654 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.072
655 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.380
656 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.789
657 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.886
658 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.575
659 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.868
660 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.805
661 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.302
662 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.335
663 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.471
664 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.676
665 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.110
666 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.422
667 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.454
668 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.180
669 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.231
670 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.245
671 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.868
672 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.096
673 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.397
674 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.339
675 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.603
676 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.604
677 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.485
678 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
679 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.181
680 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.170
681 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.588
682 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.187
683 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.449
684 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.405
685 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.096
686 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.147
687 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.567
688 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.179
689 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.426
690 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.146
691 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.638
692 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.436
693 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.007
694 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.077
695 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.015
696 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.996
697 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.970
698 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.967
699 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.018
700 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.058
701 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.565
702 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.447
703 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.212
704 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.369
705 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.281
706 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.523
707 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.052
708 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.655
709 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.116
710 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.170
711 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.928
712 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.714
713 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.612
714 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.452
715 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.537
716 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.302
717 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.499
718 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
719 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.837
720 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 2.020
721 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.947
722 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.450
723 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.410
724 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.213
725 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.432
726 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.400
727 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.529
728 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
729 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.742
730 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
731 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.558
732 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.095
733 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 891
734 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 863
735 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.556
736 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
737 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.237
738 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.947
739 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.007
740 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 71
741 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 54
742 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.343
743 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.061
744 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.217
745 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.132
746 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.196
747 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.148
748 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.642
749 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.389
750 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.906
751 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.413
752 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.298
753 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.872
754 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.271
755 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.049
756 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.280
757 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.844
758 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.070
759 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
760 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.650
761 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
762 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.330
763 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.583
764 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.630
765 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.568
766 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.529
767 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.153
768 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.746
769 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.787
770 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.632
771 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.590
772 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.074
773 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.093
774 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.251
775 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.187
776 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.307
777 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.054
778 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.227
779 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.172
780 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.345
781 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.598
782 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.940
783 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.076
784 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.843
785 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.778
786 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.962
787 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.158
788 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.361
789 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.038
790 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.206
791 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.195
792 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.121
793 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 2.004
794 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 94
795 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.615
796 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.438
797 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.426
798 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.896
799 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.876
800 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.360
801 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.102
802 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.206
803 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.741
804 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.495
805 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.306
806 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.687
807 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
808 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 60
809 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.160
810 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.741
811 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.525
812 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.114
813 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.239
814 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.351
815 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.448
816 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.882
817 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.334
818 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.346
819 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.663
820 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
821 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.996
822 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.230
823 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.933
824 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.155
825 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.509
826 Tur Sûresi / İsra Miraç Hristiyanlar ve Mucize 10 Mayıs 2005 Gösterim: 2.348
827 Zariyat Sûresi / Siirt Konferansı ve Kadın Erkek Ayrımcılığı 26 Nisan 2005 Gösterim: 2.030
828