Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler)

4 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün okuyacağımız ayetler mucizelerle alakalı olduğu için konu başlığı olarak “Nebimize Kuran’dan Başka Mucize Verilmiş Midir?” İnşallah o konu üzerinde duracağız. Tabi sizler başka mucizeler verilmediğini gayet iyi biliyorsunuz da ama bununda ayrı bir ders olarak işlenmesinde fayda var. Çünkü biliyorsunuz Peygamberimizin Mucizeleri diye kitaplar vardır. Hep anlatılır. Birçok yerde, siyer kitaplarında falan geçer. Bunların aslı astarı var mı yok mu Allah nasip ederse onu bu akşam görmeye çalışacağız.

Bu akşam okuyacağımız ayetler Enam Suresinin 7. Ayetinden itibaren… “Ve lev nezzelnâ aleyke kitâben fî gırtâsin felemesûhu bieydîhim” “Sana kağıda yazılı bir kitap indirseydim kendi elleriyle ona dokunsalardı” “legâlellezîne keferû in hâzâ illâ sıhrum mubîn” “Kafirler, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir diyeceklerdi.” (Enam 7) Kâfir bile bile inkâr eden kişi demektir. Yani kâfir örten demektir. Örtmek için bir şeyin var olması lazımdır. Bile bile örttüğü için siz ne yaparsanız yapın görmez. Ne söylerseniz söyleyin dinlemez. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın o konuda aklını kullanmaz. Çünkü kendisini tamamen kapatmıştır. İşte burada da Allahu Teala “Bir kitap indirsek kendi elleriyle de ona dokunsalar kafirler apaçık bir sihir derler” diyor. Yani sen bizi büyülüyorsun derler. Tabi sihrin de aslı astarı yok, gerçeği yok. Yani bu gerçek değil, sen bizi kandırıyorsun demeye getiriyorlar.

Ve gâlû lev lâ unzile aleyhi melek” Gene aynı kâfirler şey diyorlar. Dalga geçiyorlar, hafife alıyorlar, önemsemiyorlar. Yıpratma politikaları içerisindeler… “Ona bir melek inse ya” “ve lev enzelnâ melekel legudıyel emru summe lâ yunzarûn” “Biz melek indirsek iş biter. Kendilerine süre tanınmaz.” (Enam 8) Mesela 15. Sureyi açarsak orada görürüz. Orada Allahu Teala Hicr Suresinde şöyle diyor. “Lev mâ teé’tînâ bilmelâiketi in kunte mines sâdigîn” Gene aynı sözü söylüyorlarmış. “Söylediğin doğruysa, haklıysan bize bir melek getirsene” (Hicr 7) diyorlar. Allahu Teala şöyle diyor. “Mâ nunezzilul melâikete illâ bilhaggı” “Melekleri gerçek bir görevle indiririz.” “ve mâ kânû izem munzarîn” “O melekler geldiği zaman artık onlara göz açtırılmaz.” (Hicr 8) Zaman tanınmaz ve ceza verilir. Tekrar Enam Suresine geliyoruz. Allahu Teala burada da aynı şeyi söylüyor. “ve lev enzelnâ melekel legudıyel emru” “Melek indirsek iş bitirilir.” “summe lâ yunzarûn” “Onlara artık zaman tanınmaz.” (Enam 8) Yani bunlar kendi sonlarını mı istiyorlar?

Ve lev cealnâhu melekel lecealnâhu raculev” “Eğer biz resulü, nebiyi melek yapsaydık” Yani bir melekten resul olsaydı… Yani niye insandır diyorsunuz ya? “Onu da erkek yapardık.” “ve lelebesnâ aleyhim mâ yelbisûn” “Ona da erkeklerin yani bunların giydiği elbiselerden giydirirdik.” (Enam 9) Dışarıdan gördükleri zaman bir insandan ayırt edemezlerdi. Nitekim İbrahim’e (a.s) melekler geldiler. Yemek getirdi. İbrahim (a.s) onları normal bir insan zannediyordu.

Ve legadistuhzie birusulim min gablike” “Senden önce de çok resullerle alay edilmişti.” (Enam 10) Resul kimdi? Şuanda resul kim? Kuran’ı Kerim… Resul Allah’ın kitabını getirip okuyan kişidir. O zaman siz de hazır olun. Eğer Allah’ın kitabını okuyup da insanlara anlatıyorsanız sizi de herkes hafife almaya çalışacaktır. Herkes sizi de susturmaya çalışacaktır. Sizi itibarsızlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. “Senden önce de birçok resul hafife alınmıştır.” (Enam 10) Mesela burada asıl hafife alınan ne diye Yahya’ya sorsam kim bilir ne diyecek? Bugün resul olarak neyi hafife almaya çalışıyorlar?

Yahya ŞENOL: Allah’ın ayetlerini…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kuranı Kerim’i… Mesela ne diyorlar?

Yahya ŞENOL: Sizin yorumunuz diyorlar. İlk bata söylenen o…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Kuran’a inanmayız demiyorlar.

Yahya ŞENOL: Kesinlikle diyemezler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama ne diyorlar? Siz Kuran’ı anlayamazsınız diyorlar. Biz anlayamayız! Kim anlar? Eski ulema anlamıştır derler. İşte araya hadisler sokuştururlar. Bir hadis ilmi falan ortaya çıkarırlar. Mesela İsa’ya (a.s) karşı biz Tevrat’a inanmayız diyemiyorlardı. Bugün de bize karşı biz Kuran’a inanmayız diyemiyorlar. O zaman mecburen başka yollara sapmaya çalışıyorlar. Bunlar olacak. Kabul etmek lazım. “fehâga billezîne sehırû minhum” “Ama onlardan hafife alan” Sizi etkisizleştirmeye çalışan kişiler “Onların başına geldi” Ne? “mâ kânû bihî yestehziûn” “O istihza ettiği, alaya aldıkları, hafife aldıkları şey başlarına geldi.” (Enam 10) Şimdi şeyi düşünün. Muhammed’i (s.a.v) ve Müslümanları Mekke’de iken önemsemiyorlardı, dışlıyorlardı. Hiçbir yerde yüzlerine bakmıyorlardı Mekke’de yaşayamaz hale getirmişlerdi. Onlarda Medine’ye gitmişti. Bir müddet sonra ne oldu? Mekke’yi tamamen onlara bırakmak zorunda kaldılar. Bütün itibarları bitti. Hani siz hafife mi almak istiyordunuz. Şimdi hafife alınan kim oldu? Aşağılanan kim oldu? Bu böyle…

Burada bugün ki dersimize esas konu olan şudur. Yani yukarıdan Allahu Teala kitap indirse, bir mucize olsa… Yani şöyle düşünün. Cenabı Hak İsa’yı (a.s) birçok mucizelerle gönderdi. Mesela Ali İmran Suresini açarsak orada göreceğiz.

Yahya ŞENOL: Enam Suresinin 9. Ayetine elbise manası verdiniz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “lebise” iltibas karıştırma meselesi olur. “ve lelebesnâ aleyhim mâ yelbisûn” (Enam 9) Yani bunların şu anda şüphelendikleri şeyi o zamanda başlarında olacak. Gene sen melek misin, insan mısın, şu musun, bu musun… Böyle bir sürü şey yapacaklar. Çünkü gerçekleri görmek istemiyorlar. Gene aynı şey… Fark etmiyor. Ama biraz daha farklı bir mana var. Yani davranışların melek gibi ama sen melek değilsin, sen bizi kandırıyorsun diyecekler… Bu adamlar susmayacaklar.

İsa (a.s) Ali İmran Suresinin 49. Ayetinde İsrail oğullarına elçi olarak geliyor. “gad cié’tukum biâyetim mir rabbikum” “Rabbinizden size mucizeyle geldim” diyor. Mucize getirdim. Ondan sonra “ennî ahlugu lekum minet tîni kehey’etit tayri” “Sizin için çamurdan bir kuş heykeli yaratırım.” (Ali İmran 49) Bu yaratırım kelimesini Allahu Teala kullanıyor. Bu ayartma kelimesi bizim gelenekte mahkûm edilmiş bir kelimedir. Allah’tan başkası yaratamaz falan denilir. Peki, bu kimin ayeti? Allahu Teala “ahsenul hâligîn” (Muminun 15) derken… Allah yoktan var eder. Mesela çamurda bir kuş heykeli var mı? Alıyorsunuz yeni bir şekil meydana getiriyorsunuz. Bu arada bunu da parantez içerisinde söylemiş olayım. “feenfuhu fîhi” “içine üflerim.” “feyekûnu tayram biiznillâh” “Allah’ın izniyle kuş olur.” Çamur heykeli kuş olur mu? Olur, işte mucize… “ve ubriul ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevtâ biiznillâh” “Anadan doğma kör, alaca hastalığında olan kişileri iyileştiririm, Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim.” (Ali İmran 49) Bu da mucize… Mesela şöyle bir düşünün. Küçük bir gösteri yapan kişiler geldiği zaman binlerce insan onları görmek için yığılıyor. Peki, böyle bir falanca adam ölüleri diriltiyormuş dense bugün milyonlarca insan yığılmaz mı? Bu kadar ilgi çekiyor. Çamurdan heykel yapıp üflüyormuş, uçuyormuş. Anadan doğma körü iyileştiriyormuş. Bizim de bir kör oğlum var, götürelim de iyileştirsin derler. Benim gözlerimde de bir rahatsızlık var diye herkes kapısına yığılır. “ve unebbiukum bimâ teé’kulûne ve mâ teddehırûne fî buyûtikum” “Yediklerinizi de, evlerde biriktirdiklerinizi de size haber veririm” diyor. Şunu yemişsin, şunu evde biriktirmişsin diyor. Peki, bunlar ne? “inne fî zâlike leâyetel lekum in kuntum mué’minîn” “Belki inanırsınız diye bunlar size ayetlerdir.” (Ali İmran 49) Ama İsa (a.s) bu kadar mucizeleri getirdi. Ayrıca Tevrat’ı da tasdik ediyorum dedi. Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılacağım dedi. İşleri de kolaylaştıracağım dedi. Sıkıntı yok. Bu kadar iyilikle geldi de ne yaptılar? Onların kâfir olduklarını anlayınca bana kim inanacak dedi. Havariler dediler. Havariler ne dediler? “Felemmâ ahasse îsâ minhumul kufra gâle men ensârî ilallâh” “Allah’a giden yolda bana kim yardımcı olur dediği zaman” “gâlel havâriyyûne” “Havariler dediler ki” “nahnu ensârullâhi” “Allah’ giden yolda sana yardımcı olacak kişiler biziz.” (Ali İmran 52) Vedat, havarilerin sayısı topu topuna 12 tane değil mi? Onlardan bir tanesi de İsa’nın (a.s) yerini haber veriyor. 11’e düşüyor. Ve bu 12 tane Havari İsa’ya (a.s) ne yapıyordu? Geçen derslerde Maide Suresinin son ayetlerini okurken vurgulamıştık. Sadece Havariler inanmıştı. Onlarda İsa’ya (a.s) ne demişlerdi? “hel yestetîu rabbuke ey yunezzile aleynâ mâidetem mines semâé’” “Rabbin bize gökten bir sofra indirmeye güç yetirebilir mi?” (Maide 112) En iyileri bunlar… O zaman insanların kendilerini ne kadar önemsediklerini buradan iyice anlayalım. Allah’a teslim olmak o kadar kolay değil. O zaman biz kendimize bakalım. Kim ne yaparsa yapsın ben teslim olacağım dememiz lazım. İsa (a.s) o kadar mucize ile geldi de ne oldu? Öbürleri onu öldürmeye kalkmadılar mı? Vedat, öldürmeye kalkanlar kimdi?

Vedat YILMAZ: İsrail oğullarıydı. Yahudi din adamlarıydı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Niye? Çünkü onların hesabını bozuyordu. Mesela Yahudilikte iç yağı haramdır. Siz burada bir Sinagog kurmuşsunuz farz edin. İç yağı kitapta haram herkes o yağları bize getirsin deseniz. Birisi gelip iç yağları yiyebilirsiniz diyor. O yağlar size geldiği zaman ondan çok güzel bir mum yapıp satarsınız. Enerji sektörü sizin elinizde olur. Birisi gelip iç yağları yiyebilirsiniz derse size daha kim yağ getirir? Bundan zarar görecek olan kimdir? Kendileri zarar gördüğü için… Zaten kâfirlik dünyayı ahirete tercihtir. Mesele bu… Olay bu ama… İsa’ya (a.s) Allahu Teala mucize verdi, daha nice nebilere mucize verdi ama Muhammed’e (a.s) vermedi. Onunla ilgili ayetleri Yahya’dan dinleyelim.

Yahya ŞENOL: Konumuzla ilgili olan Enam Suresi 7. Ayete bir bakalım. Öyle başlayalım. “Ve lev nezzelnâ aleyke kitâben fî gırtâsin” “Sana hazır bir kitaba yazılmış bir şekilde indirseydik” “felemesûhu bieydîhim” “Onlarda bizzat ona elleriyle dokunsalardı.” Hani tutup baksalardı. “legâlellezîne keferû in hâzâ illâ sıhrum mubîn” “O kâfirler diyeceklerdi ki bu açık bir sihirden başka bir şey değildir.” (Enam 7) Böyle bir şeyi yapsak yine de inanmayacaklardı. Velev ki yapsak ne demek?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yapmadık demektir.

Yahya ŞENOL: En azından bu ayet inene kadar Allah yapmadı demektir. Yapsaydı hani yaptığımızda inanmamışlardı ya, şimdi başka bir şey yapsak yine inanmayacaklardı derdi. Ama velev öyle bir şey olsa bunlar gene inanmaz demek henüz böyle bir şey olmadı demektir. Başka ayetlere de bakalım. Konuyla ilgili neler söyleniyor?

Mesela Kuranı Kerim’de, bu Mekke müşriklerinin mucize beklentilerini anlatan birçok ayet var. Bunların birkaç tanesi peş peşe geliyor. Önemli olduğu için o ayetleri söyleyelim. İsra Suresi 90. Ayetini açalım. Müşriklerin Resulullah’ı “sıkıştırma” çabalarını görüyoruz. “Sen Allah’ın elçisi misin? Hadi bakalım bir görelim. Senden şu istediklerimizi bir yap” gibi… Ne istiyorlar? “Ve gâlû len nué’mine leke hattâ tefcura lenâ minel ardı yembûâ” “Yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana biz asla inanacak değiliz.” (İsra 90) Yani bakın. Bir hayalini kuralım. Mekke gibi bir ortam, suyun, yeşilliğin olmadığı bir yer… Zemzemden başka… “Allah’ın resulü müsün? Yap bir abra kadabra yerden bir su çıkar bakalım. Görelim” diyorlar. Çünkü bunlar eski ümmetlerin, eski nebilerin bu tür beklentilerine cevap bulduklarını da biliyorlar. Biraz sonra gene onunla ilgili ayet okuyacağız. Yani eski ümmetler kendilerine gelen kişinin Allah’ın resulü olup olmadığını anlamak için bize şunu yap diyorlar. Gerçekten de Allah’ın izniyle o nebi onlara o mucizeyi gösteriyor. Onlar inanıyorlar veya inkâr ediyorlar. Bunlarda onu bildikleri için Resulullah’ı sıkıştırıyorlar. Sende kendinden öncekiler gibi Allah’ın resulü müsün? Peki, o zaman bize yerden bir pınar fışkırt diyorlar. Yoksa asla inanamayız. “Ev” “Ya da olmadı.” “tekûne leke cennetum min nahîliv ve ınebin” Böyle bir şeyler oluversin yine hiç olmayacak bir şekilde bir bahçen oluversin. Hurmalık, üzümlük, bağların, bahçelerin oluversin. “fetufecciral enhâra hılâlehâ tefcîrâ” (İsra 91) O bahçelerin aralarından bari sular, bir şeyler aksın. O da mı olmaz? Onu da mı yapamazsın? “Ev tusgıtas semâe kemâ zeamte aleynâ kisefen” Ya oda olmadı. Bak diyorsun ki inanın. İnanmazsanız Allah azap eder. Cehennem var, şu var, bu var. O zaman böyle bir şey varsa bu göğü falan bir düşür bakalım. Bir şeyler olsun. Bari dediklerini yap. “ev teé’tiye billâhi vel melâiketi gabîlâ” (İsra 92) Allah’ı da, melekleri de gözümüzün önüne getir bakalım. Bu dediklerin doğru mu değil mi görelim. Hep harikulade olaylar beklentisi… Normalde bu tip olağanüstü olaylar bir beşerin asla başaramayacağı bir şeyler, değil mi? “Ev yekûne leke beytum min zuhrufin” Altından, mücevherlerden, kıymetli şeylerden bir anda evin oluversin. Çünkü Muhammed’in (a.s) öyle bir evinin falan olmadığını biliyorlar. Hadi böyle bir şeyler yap görelim, vay nasıl oldu falan diye şaşıralım diyorlar. O da olmadı… Yani sürekli seçenekler sunuyorlar. “ev tergâ fis semâé’” Gözümün önünde göğe doğru bir yüksel bakalım. Yani uç diyorlar. Uç da bir görelim diyorlar. Bunu insan nasıl yapabilir? Gözümüzün önünde bir uç diyorlar. Bunu diyorlar ama belli ki içleri de rahat değil. “ve len nué’mine lirugıyyike” Bak diyorlar şimdi uçar muçar ne olur ne olmaz. Uçtuğunu da inanmayız ha… Öyle yükseldin mükseldin… “hattâ tunezzile aleynâ kitâben nagrauh” (İsra 93) Uçup git. Yukarıya ulaştığına dair de indiğinde bize bir kitap getir okuyalım… Muhammed buralara kadar geldi, uçtu muçtu falan diye de ancak o zaman olur. Yoksa böyle kuru kuruya uçmana da inanmayız. Görüyor musunuz? Sürekli bir olağanüstülükler falan…

Peki, önceki nebilere Allahu Teala’nın bu tür mucizeler verdiğini biz Kuranı Kerim’den biliyor muyuz? Biliyoruz. İnanıyor muyuz? Amenna ve saddakna… İnanıyor ve tasdik ediyoruz. Salih’e bir dişi deve mucizesi verdi. Bir dişi deve ek başına bir şehre yetecek kadar suyu bir günde içip tüketebiliyor. Olur mu? Normalde olmaz ama Allah mucize olarak olanlara müsaade etti. Allah Musa’ya elini koynuna sok dedi. Bir çıkardı ki eli bembeyaz oldu. Kendisi bile korktu. Korkama dedi. Geri koydu tekrar orijinaline döndü. Elindeki ne Musa dedi. Ya rabbi bu bir asadır, değnektir dedi. Yürürken yaslanırım, hayvanlarımı kış kışlarım falan dedi. Şunu yere at dedi. Bir attı. Allah bir anda bir yılana, bir ejderhaya dönüştürdü. Korkma tekrar al orijinaline döndüreceğiz dedi. Aldı gerçekten orijinale döndü. Denizi ikiye yardı. Asayı vur dedi. O da vurdu. Deniz ikiye ayrıldı. Taşa vurdu. 12 boya, kabileye yetecek su, pınar fışkırttı. Böyle şeyler oldu. Olmadı değil. Bunları Allah haber verdiği için bizler ne diyoruz? Semi’na ve ata’na… Ya rabbi işittik ve itaat ettik. Sen ne dediysen doğrudur, olmuştur. Peki, bu anılan mucizelerin benzeri Resulullah’a verilmiş olsa veya şu ayetlerden sonra bu isteklerden sonra kabul görmüş olsa Cenabı Hakkın bize bunu haber vermemesi düşünülebilir mi? Yani Salih’in (a.s) devesini Allah anlatacak, Musa’nın (a.s) mucizelerini anlatacak, İsa’nın (a.s) mucizelerini anlatacak ama Muhammed’in (a.s) bu tür hissi mucize dediği yani gerçek olağanüstü olayları verdiğini Allah anlatmayacak… Bütün bu olaylardan sonra şöyle diyor? Bütün bu isteklere rağmen… Ne demişlerdi? Uç, altından bir evin olsun, bir anda yerden bir şeyler fışkırt… Yani Allah diyebilirdi ki Musa aynısını yaptı. Sen niye yapamayacaksın ki? Musa (a.s) taşa bir vurdu. 12 tane pınar fışkırttı. Denize bir vurdu, ikiye ayrıldı. Allah’a kolay… Bunlar zor şeyler değil ki… Resulullah’tan da istendiğinde Allah onaylasaydı böyle şeyler yapılırdı. Ama Allah “gul” “deki onlara” “subhâne rabbî” “ben rabbime boyun eğerim.” Yani ben onun kuluyum. O her şeyden münezzehtir. “hel kuntu illâ beşerar rasûlâ” Ya ne biçim istekler bunlar? Siz bilmiyor musunuz, “ben Allah’ın size gönderdiği beşer bir elçiden başka bir şey miyim?” (İsra 93) Ne biçim istekler bunlar? Vahiy alıyor olmamadan başka sizden ne farkım var benim? Hiçbir farkım yok. Dolayısıyla bu tür şeyleri benden istemeyin diyor. O tür mucizeler gösterilmiş olsaydı Cenabı Hak burada ne derdi? Gördüler, bir kısmı inandı, bir kısmı da inanmadı… Ama Allah hayır diyor. “gul subhâne rabbî” “Ben rabbime boyun eğerim.” “hel kuntu illâ beşerar rasûlâ” “Ben beşer bir elçiden başka bir şey değilim ki…” (İsra 93) Bu tür istediğiniz şeyleri yapamam. Allahu Teala da devreye girip onun bu isteklerini yerine getirmediğine göre demek ki önceki nebilere verilen bu tür mucizelerin benzeri Resulullah’a verilmemiş. Bu ayetlerden bunu da net bir şekilde anlayabiliyor muyuz? Anlayabildik.

Peki, bir ayeti kerime daha aynı surenin içinde… İsra Suresi 59. Ayeti okuyalım. Bunun gerekçesini Allah anlatıyor. 59. Ayet tek başına bile olsa bu mucize konusunun Resulullah ile olan ilgisini anlamamıza yeter de artardı bile… Orada Allahu Teala şöyle diyor. “Ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti” “Bizi ayetler göndermekten alıkoyan şey şudur.” Yani hiçbir şey alıkoymadı ancak şu diyecek… Türkçe daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. “Bizi ayetler göndermekten alıkoyan şey” Allah ayetler göndermedi mi? Gönderdi. O zaman kastedilen ne? Demek ki mucize türünden ayetler… Yoksa yazılı ayetler gönderildi. Mucizeler göndermekten alıkoyan şey ne oldu? “illâ en kezzebe bihel evvelûn” “Sizden öncekilerin daima bu tür mucizeleri yalanlamış olmasıydı.” Eğer onlar bunu yapmasalardı biz aynısını size de gönderecektik. Göndermedik. Allah bizi men etti, engelledi, alıkoydu diyor. Ayetin devamına bakın. “ve âteynâ semûden nâgate” “Biz Semud kavmine o dişi deveyi mucize olarak vermiştik.” “fezalemû bihâ” Ama ne oldu? “Onun karşısında yanlış davrandılar” diyor. Diğer ayetlerden bildiğiniz gibi o mucize olan deveyi keserek öldürdüler. “ve mâ nursilu bil âyâti illâ tahvîfâ” “Çünkü bu tür mucizeleri biz ancak korkutma amacıyla göndeririz.” (İsra 59) Bir insanın asla başaramayacağı bir şey değil. İstiyorlar, bir yapıyorlar, bu kesin Allah’ın elçisi, inandın inandın diyorlar. Allahu Teala orada işlerini bitiriyor. Onun için o mucize korkutma amacıyla geliyor. Allah, öncekiler bunu sürekli yalanladıkları için biz size yani Resulullah’a, sizin ümmetiniz için böyle bir şey yok diyor. Bitti.

Şimdi bir ayet daha okuyacağız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: stersen burada küçük bir şey ilave edeyim. Ayette “bizi engellemedi sadece şu engelledi” dedi. Geçenlerde bir yerde sohbet ediyorum. Kader konusunda bu ayeti okudum. Orada bir hoca ne dedi? Ben böyle Allah’a inanmam dedi. Allah’ı hiçbir şey engelleyemez dedi. Tamam, git sen kendine başka bir ilah bul dedim. Allah bizi engelledi diyor. Ama biliyorsunuz Allah zamandan münezzehtir derler. Allah için zaman söz konusu değildir derler. Orada bir Hoca iki saat konuşmuştu. Bir tane ayet delilin var mı? Yok. Bir tane akli delil var mı? Yok. Peki, bir şey? Hiçbir şey yok. Ondan sonra Allah hakkında konuşuyor. Hâlbuki biz Allahu Teala’yı kavrayamayız. “Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâr” “Basiretler onu kavrayamaz.” (Enam 103) Yani Allah’ı hiçbir şeye benzetemeyiz. O zaman yapmamız gereken Allah kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle tanımlamaktır. Yani malesef bu… Tabi o kadar bozukluklar var ki… Onlardan bir tanesi de mucize konusudur.

Yahya ŞENOL: Bununla ilgili iki ayet daha okuyacağım. Tabi ki biz bu konuları çeşitli vesilelerle işlerken bu ayetlere hep atıfta bulunuyoruz. Ama unutuluyor. O yüzden hatırlatmakta son derece büyük faydalar var. Ankebut Suresinin 50. Ayetinde yine Allahu Teala müşriklerin mucize beklentileriyle alakalı bize bir şeyler ifade ediyor. “Ve gâlû” “Dediler ki” “lev lâ unzile aleyhi âyâtum mir rabbih” “Muhammed’e rabbinden ayetler indirilmeli değil miydi?” Muhammed’e (a.s) ayet indirilmedi mi? İndirildi. Ama bunların beklediği ayet bunlar mı? Yok. Bunların beklediği ne? Mucize anlamındaki ayet… Niye buna indirilmiyor diyorlar. Bakın çok önemli bir soru… “Buna da indirilmeli değil miydi?” Otomatikman ne demek? Müşrikler bile bu olaya daha şahit olmamış ki niye öncekiler gibi buna da indirilmiyor diyorlar. Olsa böyle bir şey denir mi? Niye indirilmiyor buna? Cenabı Hak diyor ki “gul” “Sen deki cevaben” “innemel âyâtu ındallâh” “Bu tür mucizeler ancak Allah tarafından olur.” Allah isterse olur. “ve innemâ ene” “Ben ise” Ben kimim? “ene nezîrum mubîn” “Ben sadece size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.” (Ankebut 50) Allah’ın ayetlerini ben size tebliğ ediyorum. Şimdi bakın. “E ve lem yekfihim ennâ enzelnâ aleykel kitâbe yutlâ aleyhim” Mucize olarak “Onlara okunmakta olan, hala okunup duran bu kitabı indirmiş olmamız yetmiyor mu?” (Ankebut 51) Mucize istiyorsunuz. Mucizenin kralı size gelmiş. Zaten mucizenin en büyüğü sizde var. Bu neyinize yetmiyor? Musa’nın (a.s) mucizesi yaşadığı dönem ile sınırlıydı değil mi? Rivayet doğru veya yanlış, hadi doğru diyelim. Topkapı Sarayında Musa’nın (a.s) asası sergileniyor. O gün bugün yılana dönüştüğünü gören, duyan var mı? Çünkü Musa’nın (a.s) vefatı ile o mucizelik yok oldu. Bize sadece Cenabı Hak tarafından onun haberi geldi. Diğer bütün mucizeler öyle… Ama Kuranı Kerim indiği dönemden bugüne kadar, bugünden sonra kıyamete kadar mucizeliğini hep koruyacaktır. Böyle bir kitap varken siz hala neyin mucizesinin peşindesiniz?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O konuda bir şey daha var da… Burada sık sık konuşuyoruz. Kuranı Kerim mucize, Kuranı Kerim Allah’ın kitabı… Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunun delili nedir? Mucize nedir? İnsanın aciz kalıp yapamayacağı bir şeydir.

Yahya ŞENOL: İnsanı aciz bırakan şeydir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnsan yapamıyorsa bu kimin olur? Allah’ın kitabı olur. O zaman bu Allah’ın kitabıysa getiren Allah’ın elçisi olur. Dolayısıyla Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunun delili sadece Kuran’dır. Onun dışında herhangi bir şey değil. Ama maalesef Kuranı hayattan çıkarmak isteyen, tıpkı İsa’nın (a.s) karşısındaki Hahamlar gibi Kuran’ı hayatın dışına atıp kendi o yanlış yollarını sürdürmek isteyenler ne diyorlar?

Yahya ŞENOL: “Bir şey kendisinin delili olamaz” diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir şey kendisinin delili olamazmış. Yani benim Abdülaziz BAYINDIR olduğumun delili benden başka bir şey olur mu?

Yahya ŞENOL: Mekke müşriklerinin beklentileriyle ilgili ve Cenabı Hakkın cevabıyla alakalı bir ayet grubu daha var. “Ve gâlû mâli hâzer rasûli” Bir insanın ayık kafayla söylemeyeceği şeyler bunlar yani… Resulullah’a diyorlar ki… Eleştirdikleri noktaya bakın. “mâli hâzer rasûli” “Bu nasıl bir elçi?” Bunun ne özelliği var? “yeé’kulut taâme ve yemşî fil esvâg” “Bu yemek yiyor, çarşı-pazar dolaşıyor.” Bu nasıl bir şey diyorlar. Ne olmalı? Beyefendiler tanımda getiriyorlar. Şöyle diyorlar. “lev lâ unzile ileyhi melekun” “Onun yanına bir melek indirilmeli değil miydi?” “feyekûne meahû nezîrâ” “Birlikte uyarıcılık yapsalardı.” (Furkan 7) Ancak inansaydık. Meleğe bakacaklar tamam bu daha Allah’ın elçisi diyecekler. Yani öyle istiyorlarmış. “Ev yulgâ ileyhi kenzun” “Ya da ona bir anda hazineler verilse” Bir anda atılsa, gökten düşse, şu olsa, bu olsa… “ev tekûnu lehû cennetuy yeé’kulu minhâ” “Bir anda durup dururken bir bahçesi oluverse ondan yemeye başlasa” Yoksa bu bizim gibi birisi yani… Çarşıya geliyor, pazara geliyor, yemek yiyor falan… Böyle bir şey olmaz. “ve gâlez zâlimûne in tettebiûne illâ raculem meshûrâ” (Furkan 8) Bu zalimler diğerlerine de şöyle diyorlar. Ya işte bak büyülenmiş, böyle bir adamın peşinden gidiyorsunuz. Hiç olur u böyle şeyler? Bir ayet atlıyorum. Cenabı Hakkın ifadesine çok dikkat edelim. “Tebârakellezî inşâe ceale leke hayram min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve yec’al leke gusûrâ” (Furkan 10) Allah kendisi öyle yapacak olsa… Yani bu istediklerini yerine getirecek olsa onların söylediklerinin çok daha iyisini, çok daha güzel bahçeler, çok daha güzel saraylar var ederdi. Allah aciz değil ki… Ama Allah artık bir kural koymuş. Bunu yapmayacağım diyor. Sizin için bu geçerli değil. Bu öncekiler içindi diyor. Sizin için artık öyle mucize yok. Çünkü o tür mucizelerin tamamını kaplayacak ebedi mucize gönderdim ben size… Büyüğü varken o tür ufak tefek şeyler artık istemeyin.

Şimdi bunun gibi birçok ayet var. Zamandan tasarruf etmek için şunu söyleyeceğim. Gelse ne olacaktı? İnanacaklar mıydı? Hayır. Rad Suresinin 7. Ayetinde… “Ve yegûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetum mir rabbih” “Kafirler, ona niye rabbinden mucize indirilmiyor diyorlar.” “innemâ ente munziruv” “Çünkü sen sadece uyarıcısın.” Böyle harikulade işler falan göstermeyeceksin. “ve likulli gavmin hâd” “Ve her topluluk içinde mutlaka bir yol gösterici mutlaka vardır.” (Rad 7) Diğer ayetlerde Cenabı Hak şöyle diyor. Bunlar zaten inanacak değiller diyor. İstiyorlar ama biz bu tür mucizeleri verecek olsak hiçbiri inanmayacak. Ya ne yapıyorlar? İşi sürekli yokuşa sürüyorlar. Kendi açılarından zaman kazanmaya çalışıyorlar. Resulullah’ı bu tip şeylerle meşgul edeceklerini düşünüyorlar. Yoksa inanma gayretinde falan değiller. Durum öyle… Kuranı Kerim önceki nebilere verilen bu hissi mucize dediğimiz yani olağanüstü, tabiat kanunlarına aykırı olan mucizeleri vermeyeceğini söylüyor. Ama Kuran dışı diğer kaynaklara gittiğimiz zaman özellikle hadis külliyatı Resulullah’ı önceki nebiler türü mucizeler verildiğini okuyoruz. Kuran da yok ama hadislerden öğreniyoruz ki Resulullah’ın parmaklarından sular akardı, ağaçlar ona selam verirdi, yürür gelirlerdi, hastayı iyileştirirdi, körü şöyle yapardı falan diyorlar. Yani Haşa Kuranı Kerim’in eksik bıraktığı noktayı bunlar fazlasıyla öbür taraftan tamamlıyorlar. Haşa Allahu Teala unutmuş, böyle bir şey olmuş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Unutmuş değil. Haşa…

Yahya ŞENOL: Haşa… Vermedim diyor. Bile bile tabii… Diyeceği için öyle hitap etmiş oluyorlar. Şimdi böyle rivayetler var. Şimdi biz bunları konuştuğumuz an sanki ayet okumuyoruz da, başta ifade ettiğimiz gibi sanki ayetleri tahrif ediyormuşuz gibi… Bu okuduğumuz ayetlerde kapalı bir yer kaldı mı? Kalmadı. Okuyun, size de diyecekler. Çünkü bize çok zamandır deniyor. Vay mucize inkârcıları diyorlar. Bunlar Resulullah’ın mucizelerini inkar ediyorlar. Şimdi diğer nebilerin mucizelerini de inkar ediyorlar diyecekler ama biraz önceki ayetleri okuduğumuz için onu diyemeyecekler. Ama diyecekler ki olsun siz Resulullah’ın mucizelerini inkar ediyorsunuz. O lafı özellikle kullanıyorlar ki az buçuk iyi niyetli olan insanları durdursunlar. Bu ayetler böyle güneş gibi ortadayken Hem sübutu hem de delaleti kat’i olan bu ayetler ortadayken sübutu da delaleti de zanni olan rivayetleri mi biz Kuran’ın önüne geçireceğiz, inanacağız yoksa Kuran’ı mı önceleyeceğiz? Bizim burada bir Müslüman olarak yapmamız gereken nedir? Kuranı öne alacağız. Peki, Kuranı öne aldığınız zaman biz de size vay Kuran inkarcıları diyelim mi? O zaman siz Allah’ın bu tip ayetlerini inkar ediyorsunuz. Bir hadisle amel etmemek o söylenen şeyle inkar ediyor manasına falan gelmez. Büyük laflar kullanmaya gerek yok. O hadisler bu ayetler karşısında amel edilecek seviyede değildir demektir. Hüküm onun olur. Onlar köşede durur. Onların delil değeri haberdir. Eskiler böyle düşünmüşler deriz. Ama ayetler açıktır, nettir, katidir. Hiç yoruma falanda açık değildir. Allah vermediğini söylüyorsa baş üstüne deyip inanmamız lazım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Resulullah demiyor mu?

Yahya ŞENOL: Şimdi hadislerin hepsi mi böyle diyor? Sadece bir tanecik okuyacağım. Hem Buhari’de hem Müslim’de geçiyor. Yani hadis tabiriyle söyleyecek olursak muttefekun aleyh bir hadistir. Orada ne diyor? Ebu Hureyre’den nakledilmiş. 40:05 40:06 sn. arası anlaşılmıyor. anin nebiyyi sallahu aleyhi vesellem “Kale ma minel enbiyai nebiyyun illa utiye minel ayati ma misluhu umine ev amene aleyhil beşer ve innema kanellezi utitu vahyen evhahullahu ileyye feercu ileyye ekseruhum tabia nimel kıyameh”  “Ebu Hureyre’nin naklettiğine göre Resulullah şöyle dedi. Her bir nebiye mutlaka insanların inana geldikleri şeyler cinsinden bir mucize verilmiştir.” Her nebiye mutlaka verilmiştir. İlk nebiden son nebiye kadar bütün nebilere mucize verilmiştir. Baş üstünde… “Ama bana verilen mucize…” Nedir? “ve innema kanellezi utitu vahyen evhahullahu” “Allah’ın bana verdiği mucize bana yaptığı vahiydir” diyor. Yani Kuranı Kerim… “Bunu bana Allah vahyetmiştir. Bu sebeple de ben diğer nebilere nazaran kıyamette tabileri en çok olan nebinin kendim olacağını ümit ediyorum.” Yani Resulullah benim mucizem ne diyor? Kitap diyor. Herkese verildi, bana da bu kitap verildi diyor. Herkesin ki kendi vefatıyla birlikte bitti. Resulullah’ın ki ne kadardır devam ediyor? 1400 yıldır. Daha ne kadar devam edecek? Cenabı Hak ne zamana kadar diyorsa o zamana kadar devam edecek. Kimin ki daha büyük, kim bağlıları daha çok? Resulullah’ın ümidi gerçekleşmiş işte…

Bununla ilgili bir de şey söyleyeyim. Hani çoğu zaman eleştirmek babında kullanıyoruz. Ama bazen haklarını teslim etmek içinde kullanalım. Diyanet İslam Ansiklopedisi… Artık biliyorsunuz. Derslerde çok sık kullanıyoruz. Onun 30. Cildinde mucize maddesi var. Son alıntı yapayım bitireceğim. Orada bu mucizelerle ilgili bilgi veriliyor. Mesela bir tanesinde şöyle deniyor. “Resulullah’a nispet edilen hissi mucizeler…” Yani hissi mucize dediği  hani önceki nebilere verilen harikulade olaylar var ya onlardan… “Nispet edilen hissi mucizelerin hiçbiri tevatür yoluyla sabit olmamıştır.” Önce bir tespitte bulunuyor. Hiçbiri… Tevatür derecesine ulaşmıyor. “Ama buna rağmen İslam ulemasının çoğunluğu rivayet edilen bazı hadislere bakarak Resulullah’a Kuranı Kerim ile birlikte diğer nebilere verilen mucizelerden de verildiğini kabul ederler.” İşte parmaklarından su falan akıtması falan… Onları kabul ediyorlar diyor. “Fakat Muhammed Esed ve İzzet Derveze…” Bizim biraz önce okuduğumuz ayetlerden yola çıkarak Allah’ın sürekli bu mucize isteklerini geri çevirmesinden hareketle Resulullah’a diğer nebiler gibi mucize verilmediğini, onun mucizesinin Kuran olduğunu söylüyorlar diyor. Ve sonra maddeyi yazan Halil İbrahim BULUT,  kendi görüşünü ifade ediyor. “Hadis literatüründe rivayet edilen hissi mucizeler ise ahad haberlerdendir ve kesin bilgi ifade etmez. Sadece haber değeri taşır.” Kesin bilgi ifade etmez ne demek?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnanmak gerekmiyor.

Yahya ŞENOL: Bununla inanç, akide sabit olmaz demektir. İnanç esası olmaz demektir. “Bütün insanlara hitap eden İslamiyetin delili her zaman ve her mekanda geçerli bir nitelik taşımalıdır. Bu da Kuranı Kerimdir.” Güzel mi? Çok güzel… “Geçmiş peygamberlerin nübüvvet delili daha ziyade duyularla algılanabilen fevkaladeliklerden meydana gelirken Hz Muhammed’de bu delil Kuran mucizesine dönüşmüştür.” Buradan da ne yapalım? Kendisine bu güzel bilgilerden dolayı teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi iletmiş olalım. Netice itibariyle evet, bazı rivayetlerde Resulullah’a da bu tür şeyler atfedildiği yazıyor. Ama bizim tercih etmemiz gereken şey nedir? Cenabı Hakkın hem bu varlığı hem delaleti kati olan ayetleridir. Biz bunu önceler bunun dışında kalanları her daim ikinci, üçüncü sıraya koyarız. Yani millet yok, inkarcı falan ne derlerse desinler. Hiç bunlara da takılıp kalmamak lazım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet, iyi güzel oldu. Sağ ol. Şimdi bir de ayın yarılması mucizesinden bahsedilerek Kuranı Kerim’de ki Kamer Suresinin bunu gösterdiği ifade edilir. Tabi bu konuda da Diyanet İslam Ansiklopedisinde güzel bir değerlendirme var.

Vedat YILMAZ: Diyanet islam Ansiklopedisinde “İnşikakul Kamer” başlığı altında İlyas ÇELEBİ tarafından yazılan bir bölüm var. Burada olayı anlatıyor, rivayetleri anlatıyor… En sonunda İlyas ÇELEBİ şöyle bir tespitte bulunuyor. “Ayetin açık ifadesinden anlaşıldığına göre…” Yani Kamer Suresinin ilk ayeti… “İnşikakul Kamer mecaz değil hakikat manasında kullanılmıştır. Ancak Kuranı Kerim’de örneklerini sıkça rastlandığı gibi geçmiş zaman kipiyle gelecek zaman kastedilmiş olması ihtimali mevcuttur. Nitekim kıyametin kopuşunu tasvir eden surelerin bir kısmı mazi siğasını içeren bir takım cümlelerle başlamaktadır. Ayrıca kuranı Kerim’de daha önceki peygamberlere verilen hissi mucizelerin yalanlandığına dikkat çekilerek müşriklerce istenen mucize taleplerine cevap verilebilmektedir.” Yine İsra Suresinin 59. Ayetini vs. delil göstermiş. “İnşikakul Kamer’in geçmişte vuku bulduğunu bildiren haberlerin ravileri olarak gösterilen sahabelerin olayın vuku bulduğu sırada küçük yaşta bulunmaları bazı rivayetlerin isnat açısından tartışılması, ayrıca hiçbir rivayetin tevatür derecesine ulaşmaması bu hadisenin geçmişte kesinlikle vuku bulduğunu söylemeye imkan vermemektedir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şimdi bu Kamer Suresinde geçen “inşikakul kamer” var. Kuranı Kerim’de Allahu Tealanın koyduğu bir kural var. Ne diyordu? Her zaman burada tekrar ediyoruz. “Elif lâm râ, kitâbun uhkimet âyâtuhû” “Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış” “summe fussılet” “Sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır.” (Hud 1) Bu inşakka yani yarılma kelimesi dört ayette geçiyor. Kuranı Kerim’in ikişerli yani mesani olma vasfı var. Dört ayette geçiyor. Allahu Teala burada şöyle diyor. “Igterabetis sâatu” ‘es saah’ ‘o saat’ yani hesap verme zamanı demektir. “Yeniden dirildikten sonraki saat yaklaştı.” “venşaggal gamer” “ve ay ikiye bölündü.” (Kamer 1) Kuranı Kerim açısından bakarasak ayın ikiye bölünmesi acaba gerçek mi değil mi? Mesela adı İnşikak olan yani yarılma manasına gelen bir sure var. Allahu Teala orada şöyle diyor. “İzes semâun şeggat” “Gök ikiye ayrıldığı zaman” (İnşikak 1) Şimdi gök cisimlerinden bir tanesi de ay değil mi? O zaman ikiye ayrılırken demek ki ikiye ayrılanlardan bir tanesi de ay olacakmış. Ne zaman ikiye ayrılacak? Hesap verme saatinden önce… “O saat yaklaştı, ayda ikiye ayrıldı.” (Kamer 1) Şimdi Arapça dil ifade açısından bizim Türkçeye pek benzemez. Bir iltifat vardır. İkiye kesinlikle ayrılacaktır diye anlarız. Şimdi “o saat” kelimesi Kamer Suresi yani aynı surenin içerisinde 46. Ayette geçiyor. 46. Ayetten önce 41. Ayetten başlayalım. “Ve legad câe âle fir’avnen nuzur” “Firavun ailesine uyarıcılar geldi.” (Kamer 41) “Kezzebû biâyâtinâ” “Ayetlerimiz karşısında yalana sarıldılar.” “kullihâ” “hepsinin.” Yani Musa (a.s) o kadar mucizeler gösterdi. “feehaznâhum ahze azîzim mugtedir” “Çok güçlü ve her şeyin ölçüsünü koyan bir güçlünün yakalaması gibi onları yakaldık.” (Kamer 42) “Ekuffârukum hayrum min ulâikum” “Sizin kâfirleriniz bu Firavundan daha mı hayırlı?” Onların kâfirlerinden önde mi gelecek? “em lekum berâetun fiz zubur” “Ey Mekkeliler yoksa size kitaplarda sizin için ayrıcalık mı var?” (Kamer 43) Dokunulmazlığınız mı var? “Em yegûlûne nahnu cemîum muntesır” “Yoksa biz birbiriyle yardımlaşan topluluğuz mu diyorlar?” (Kamer 44) “Seyuhzemul cem’u” “Bu topluluk hezimete uğratılacak.” “ve yuvellûned dubur” “Hepsi birbirlerine sırtını dönecektir.” (Kamer 45) Zaten o da ahirette olacak. Hani herkes ana baba birbirlerinden kaçacak ya… Şimdi burada şöyle diyor. “Belis sâatu mev’ıduhum” “Onlara söz verilen gün o saattir.” (Kamer 46) Kamer Suresi 1.ayette o saat yaklaştı yani hesap verme saati yaklaştı dedi. “ves sâatu edhâ ve emerr” “O saat çok daha ağır, büyük ve daha acı olacaktır.” (Kamer 46) Yani şu anda bir vazgeçme ihtimalleri var. Kendi başlarına bir takım bir şeyler yapıyorlar. Ama ahirette kendi başlarına bir şey yapamayacaklar. Çok daha ağır bir sıkıntıya girecekler ve çok daha acı çekeceklerdir. Bugün ki çektikleri acının bir şeyi yok. Burada o saat kelimesine aynı suresinin içerisinde kıyamet olarak geçti. Zaten onlarda öyle söylüyorlar. Allah gök yarıldı diyorsa ay da gök cisimlerinden bir tanesidir. Onu da saatle ilgilendiriyorsa tamam, yarıldı ve o saatte geldi.

Rahman Suresinde de Allahu Teala benzer bir ifade kullanıyor. 37. Ayette benzer bir ifade kullanıyor. “Feizenşaggatis semâu” “Gök ikiye yarıldığı zaman” Gök cisimlerinden bir tanesi de ay olduğuna göre o da ikiye yarılacak. Mesela güneş yarılmıyor. Güneşin çevresi sarılıyor. Yani kor ateşi düşünün. Dışı bir müddet sonra külle sarılıyor. İşte güneşinde çevresi sarılacak. Demek ki ay yarılacak olanlardan… “Feizenşaggatis semâu fekânet verdeten keddihân” “Yağ gibi gül halini alacaktır.” (Rahman 37) Yani görüntüsü o şekilde olacak. Yağ gibi kırmızı gül… Onu bazı gök resimlerinde gösteriyorlar. Çok güzel bir görüntüsü oluyor.

Ondan sonra yine bakıyoruz ki Hakka Suresinde de aynı olaydan bahsediliyor. Kuranı Kerim’in 69. Suresidir. “Feizâ nufiha fis sûri nefhatuv vâhıdeh” “Bir üflemeyle sura üflenecek.” (Hakka 13) Yani bir emir verilecek. Allah emir veriyor. “Ve humiletil ardu vel cibâlu fedukketâ dekketev vâhıdeh” “Yer ve dağlar yüklenilecek ve paramparça edilecek.” (Hakka 14) Çünkü altta mağma tabakası var ya… Onu artık Jeologlar daha güzel anlatırlar. “Feyevmeiziv vegaatil vâgıah” “O gün olacak olan olacaktır.” (Hakka 15) Yani o kıyamet… Biz kıyamet diyoruz ama kıyamet kalkıştır. Kıyamet öncesi olacak durumlar olur. “Venşeggatis semâu” “Gökte yarılmış olacaktır.” Aynı şey… Aynı kelime… “fehiye yevmeiziv vâhiyeh” “O günde o çok gevşek bir hal alacak.” (Hakka 16) Yani uzaktan o yağ gibi, bir gül gibi görünmesi artık bugün ki sağlam yapısı yok yani… Gevşek bir yapıya döndürülecektir diyor.

İşte İnşikak Suresinde gördük, Rahman Suresinde gördük. Yani buradan ne ortaya çıkıyor? Tekrar Kamer Suresine gelelim. Oradaki ayetleri de okuyalım. Yani ayetleri ayetlerle açıkladığın zaman problem kalmıyor ama biz her zaman burada söylüyoruz. Bu yerleşmemiş. Zaten Resulullah bunu öğretmiş, sahabe bunu yapmış, tabiin bunu uygulamış ama sonradan tamamen bırakılmış. Bana öyle geliyor ki bu Abbasi döneminden beri böyle olmalı. Neyse. İşte Allahu Teala şöyle diyor. “Igterabetis sâatu venşaggal gamer” “O saat yaklaştı, ay ikiye yarıldı.” (Kamer 1) Saat, hesap verme saatidir. Bu olaylar ondan önce olacak. Yani göğün yarılması olayı, işte gevşek bir yapı halini alması, yeni yapılanma… Ondan önce olacak. “Ve iyyerav âyetey” “Bunlar bir ayet gördükleri zaman” “yuğridû” “ondan yüz çeviriyorlar.” “ve yegûlû sıhrum mustemirr” “Öteden beri olan büyü diyorlar.” (Kamer 2) Çok etkileniyorlar. Büyü diyerek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. “Ve kezzebû” “Yalana sarıldılar.” “vettebeû ehvâehum” “kendi arzularına uydular.” Bugün de öyle yani… Kuranı Kerim’e karşı çıkanlar… İlahiyat Fakültelerinde bugün çok ciddi manada Kuran’a muhalefet var. İmam Hatip okullarında çok ciddi manada var. Hocalarda ciddi manada var. Niye? Çünkü Kuranı Kerim ortaya çıktığı zaman sistem tümüyle çöküyor. Mezhepler… Zaten her derste görüyorsunuz. Her derste ortaya çıkıyor. Şu anda da ortaya çıktığı gibi… Onlar kendi ellerindekini bırakmak istemedikleri için… Mekkelilerde kendi ellerindekini bırakmak istemediklerinden bu sözlere sarıldılar. Aynı şey… Değişen bir şey yok. “ve kullu emrim mustegırr” “Her iş o kişiyi bırakmaz.” (Kamer 3) Yani ne yaparsanız sizin peşinizden ayrılmaz. O karar kılmıştır. Yani günah yaparsanız günah sizinle beraberdir. Sevap yaparsanız sevap sizinle beraberdir. Enbiya Suresinin 47. Ayetini açalım. Bu birçok ayette var ama sadece görmek açısından bir örnek olsun diye… Yapılan sevapta kişiden ayrılmayacak, günahta kişiden ayrılmayacak. Allahu Teala burada şöyle diyor. “Ve nedaul mevâzînel gısta” “Hassas teraziler koyarız.” “liyevmil gıyâmeti” “Kalkış günü için” İşte o saat için… “felâ tuzlemu nefsun şey’â” “Hiç kimse en küçük bir şekilde haksızlığa uğratılmaz.” Kimseye yanlış yapılmaz. Sevapsa sevap, günahsa günah… “ve in kâne misgâle habbetim min hardelin eteynâ bihâ” “Hardal tanesi kadar bile olsa günah ya da sevap onu getiririz oraya” “ve kefâ binâ hâsibîn” “Hesap sormak için biz yeteriz başkasına da gerek yok.” (Enbiya 47) Onların muhasebeleri yani hesapları tam olarak görülecektir diyor. Kamer Suresi 2. Ayete tekrar geliyoruz. “Her ayeti gördükleri zaman yüz çeviriyorlar.” Aman bizi büyülüyorsunuz falan… Eskiden beri devam eden sihir… Bugünde aynı şeyi çevrenizde görüyorsunuz. Yalan söylüyorlar. Kendi arzularına uyuyorlar. Doğrulara değil. Her şey kişiye yapışır. Ondan ayrılmaz. Onda karar kılar ve durur. Günahta öyle sevapta öyledir. Tabi tevbe edilirse ayrı… O başka bir şey… Ama tevbe edildiği zaman onlardan kurtulma oluyor. Aksi takdirde Resulullah’ın ashabının tamamına yakını müşrikti değil mi? Evet. “Ve legad câehum minel embâi mâ fîhi muzdecer” “Onlara bir takım haberler geldi. Onun içerisinde bunları yanlışlardan uzaklaştıracak şeylerde var.” (Kamer 4) Yani o kadar haberler duymuşlar ki biraz akıllarını kullansalar bu yanlışları yapmazlar. “Hıkmetum bâliğatun femâ tuğnin nuzur” (Kamer 5) Aslında onlar hikmet yani doğru hüküm içlerine de yatıyor, kafalarına da yatıyor. Zihinlerini tamı tamına dolduran, tam bir kanaat veren bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Dinlemek istemiyorlar ki… “Fetevelle anhum” “Onlardan yüz çevir.” Madem öyle… Canları isterse… “yevme yed’ud dâı ilâ şey’in nukur” “Yani o gün çağıran bunları çağıracak.” (Kamer 6) Neye çağıracak? Yani bunların hiç beklemedikleri, hoşlanmadıkları şeye çağıracak.

Yani şimdi bundan ne gördük? Kuranı Kerim anlatmış. Demek ki ay kıyamet günü ikiye bölünecekmiş. Zaten o saatle ilgili… Zaten Resulullah’ın öyle bir mucizesi olsaydı o mucizeyi sadece Mekkeliler, Medineliler değil… Ayın ikiye yarılmasını bütün dünya görürdü. Ve o konuda milyonlarca rivayet olurdu. Zaten Diyanet İslam Ansiklopedisinde de gördük.

Yahya ŞENOL: Hasan Basri aynısını söylemiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Doğru yani olacak şey değil. Zaten Kuranı Kerim’e baktığınız zaman böyle bir şeyin imkânsız olduğu da ortadadır. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
75