Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet)

6 Mart 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin. essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bu akşam Maide Suresinin 59. Ayetini okuyacağız. Baştan beri sırayla ayetlere devam ediyoruz. Şu anda bu ayetteyiz. Burada Allahu Teala şöyle diyor. “Gul yâ ehlel kitâbi” “De ki ey ehli kitap” “hel tengımûne minnâ illâ en âmennâ billâhi” “Siz bizden niye intikam alıyorsunuz?” Ne alıp veremediğiniz var? “Sadece Allah’a güvendiğimiz için mi bunu yapıyorsunuz?” “ve mâ unzile ileynâ” “Bize indirilen Kuran’a inanıp güveniyoruz ondan dolayı mı?” “ve mâ unzile min gablu” “bu Kuran’dan önce indirilmiş olan kitaplara da inanıyoruz.” “ve enne ekserakum fâsigûn” “Şurası bir gerçek ki sizin çoğunuz yoldan çıktınız.” (Maide 59) Fasıksınız. Bu sure Medineyi Münevvere’de inmiş. Ey ehli kitap derken muhatap olanlar kimdir? Medine’de Yahudilerdir. Tabi ki Hıristiyanlar da o kapsama giriyor. Yine Bakara Suresinde Yahudilerin Müslümanlara karşı tavrını bize anlatıyor.

Ve legad âteynâ mûsel kitâbe ve gaffeynâ mim bağdihî bir rusuli” “Biz Musa’ya o kitabı verdik. Arkasından peş peşe resuller getirdik.” “ve âteynâ îsebne meryemel beyyinâti” “Meryem’in oğlu İsa’ya mucizeler verdik.” ki o da İsrailoğullarındandır. “ve eyyednâhu birûhil gudus” “Ruhul Kudüs (Cebrail) ile onu destekledik.” “efekullemâ câekum rasûlum bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum” “Hoşunuza gitmeyen bir resul geldiği zaman büyüklenmeniz mi gerekiyor?” Ya ben ya hiç kimse öyle mi? Tamam İsa (a.s) mucizeler ile geldi. Zekeriya’nın (a.s) yanında büyüyen Meryem’in oğlu olarak dünyaya geldi. Ve size bir sürü de mucize gösterdi. Yanınızdaki Tevrat’ı tasdik ettiğinizi söyledi. Ne yaptınız onu? Öldürmeye kalktınız. “feferîgan kezzebtum” “O gelen nebilerin bir kısmını yalanladınız.” Siz Allah’ın nebisi değilsiniz dediniz. “ve ferîgan tagtulûn” “bir kısmını da öldürüyorsunuz.” (Bakara 87) Biliyorsunuz İsa’yı (a.s) da öldürdüklerine inanırlar. Hâlbuki öldürmüş değillerdir.

Ve gâlû gulûbuna ğulf” Müslümanlara karşı da “Bizim gönlümüz tok” diyorlar. Bizim kalbimizin yeni bilgilere ihtiyacı yok. Bizim işimiz tamam diyorlar. “bel leanehumullahu bikufrihim” “aslında kâfir olmalarına karşı Allah onları lanetlemiştir.” Dışlamıştır. “fegalîlem mâ yué’minûn” “ne kadar az inanalar var.” (Bakara 88) Ne kadar kimse inanıyor?

Ve lemmâ câehum kitâbum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” “Onlara yanlarında olan Tevrat’ı, İncil’i tasdik eden bir kitap geldi.” Kitap Kuran’dır. Onu tasdik ediyor. “ve kânû min gablu yesteftihûne alellezîne keferû” (Bakara 89) Hâlbuki bu Kuranı Kerim gelmeden önce yeni gelecek nebiyi bekledikleri için, o nebi vasıtasıyla tüm dünyaya hâkim olacaklarını bildikleri için, göreceksiniz önümüz açılacak, o zaman hâkimiyet nedir bilirisiniz diyorlardı. O nedir? Allahu Teala onu Tevbe Suresinde bize bildiriyor. Onlara verdiği sözde o kapsamdadır. “Huvellezî ersele rasûlehû bil hudâ” “Resulünü o rehberle gönderen odur” “ve dînil haggı” “hak dinle” Niye gönderiyor? “liyuzhirahû aled dîni kullihî” “tüm dinlerin üzerine hâkimiyetini kursun diye” “ve lev kerihel muşrikûn” “müşriklerin hoşuna gitmese bile.” (Tevbe 33) Tüm dinlerin üzerine hâkimiyetin kurulması bu kitabın gelmesiyle olacağı için… Bunu biliyorlar. “Bir nebi gelecek dünyanın her tarafına hâkim olacak siz de göreceksiniz diyorlar.” (Bakara 89) Meydan okuyorlar. Çünkü onların iman esaslarından bir tanesi de odur. Ona inanmazlarsa Yahudilik’ten de Hıristiyanlık’tan da çıkmış olurlar. Ama “felemmâ câehum mâ arafû” “çok iyi tanıdıkları kişi geldi.” Muhammed (a.s). O kitap geldi. Çok iyi anladılar. Tamam, işte beklediğimiz kitap budur dediler. O zaman ne yaptılar? “keferû bih” “Onu görmezlikten geldiler.” “felağnetullâhi alel kâfirîn” “Allah’ın laneti o kâfirler üzerine olsun.” (Bakara 89) Yani onlarda Allah tarafından dışlanmışlardır.

Bié’semeşterav bihî enfusehum” “Kendilerini ne kötü sattılar?” “ey yekfurû bimâ enzelallâhu” “Allah’ın indirdiğini görmezlikte direnerek” “bağyen ey yunezzilallâhu min fadlihî alâ mey yeşâu min ıbâdih” “Allah’ın kendi ikramıyla kullarından tercih ettiği birine elçilik verdi diye onu kıskanıyorlar.” Niye bize değil de ona? Kardeşim sana olsa ne olacak? Ona olsa ne olacak? Önemli olan kitaptır. Geldi mi o kitap? Geldi, bitti. “febâû biğadabin alâ ğadab” “Gazap üzerine gazabı hak ettiler.” “ve lilkâfirîne azâbum muhîn” “bu kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır.” (Bakara 90)

Medine’de ki Yahudiler hakkında birkaç ders yapmıştık. Birkaç sene içerisinde Medine’yi terk etmek zorunda kaldılar. Hâlbuki çok zengindiler. Yani bugün Resulullah’ın gücüyle Medine’de ki Yahudileri karşılaştırsanız Beni Kaynuka bugün büyük bir devlet eder. Beni Nadir bir başka büyük devlet eder. Yani güçlerini kıyasladığınız zaman onlar çok büyük devlettirler. Yani o kadar güçlüler ki Resulullah’ın karşısında… Beni Kureyza’da öyle… Niye bunlar dayanamadılar? Kısa sürede çıktılar? Çünkü Allah onları lanetledi. Gazabına uğradılar. Bakın ayeti kerime çok açık söylüyor. Ehli kitap dedi. Türkçede de kullanılır. Ehil olmak… Ne demek? Bir konuda usta olmaktır. Ehli kitapta kendi kitaplarında ehil olanlar demektir. Yani Tevrat’ı ve İncil’i iyi bilenlerdir. Bilmeyenlerin problemi yoktur. Onlar yeni nebiyi bekliyorlardı, geldi. Ama niye biz değil de başkası? Bunu kıskandılar. Kıskanınca Allah’ın kitabını görmemekte direndiler. Çok az inananalar oldu. Sadece o değil. Kıskanıyorlar. Kıskanan insanların neler yaptığını bilirsiniz. Sizden intikam almaya kalkarlar. “Ben sana ne yaptım” dersiniz. “Sen olmasaydın o iş bana kalacaktı” derler. “O makama ben gelecektim” falan derler. Kardeşim, ben sana niye engel olayım ki?

Bugün ki dersimizin ayeti “Gul yâ ehlel kitâbi hel tengımûne minnâ” “De ki ey ehli kitap” Yani Yahudi’si, Hıristiyan’ı… Tabi ki buna Budistler de girer. Buna Hindularda girer. Çünkü hepsinin beklediği bu kitaptır. Buna Zerdüştlerde girer. Onlarda bu kitabı bekliyorlar. Birisi gelecek nebiye Mehdi diyor. Ki kullandıkları kelime yanlış değildir. Mehdi ne demek? Doğru yolda olan kişi demektir. Yani doğru yolda olduğu onaylanmış kişi demektir. Resulullah doğru yolda değil mi? Bitti. Ama onlar kelimenin anlamını değiştirerek Hadi anlamına doğru yola getiren kişi diye kullanıyorlar. Allah kimseye doğru yola getirme yetkisi vermiş değil ki… Ondan sonra… Beklediğiniz geldi tamam. Hadi inanın. Orada büyük bir kıskançlık devreye giriyor. O zaman ne yapıyorlar? Müslümanlardan intikam almaya başlıyorlar. Bu makam bizim makamımızdı, elimizden alıyorsunuz, size yedirtmeyiz demeye başlıyorlar. “Gul yâ ehlel kitâbi” “De ki ey ehli kitap” Ey Yahudi ve Hıristiyanların uzman kişileri… O Tevrat’ı ve İncil’i iyi bilen, Gataları iyi bilen, Ginzaları iyi bilen… İşte Budist kitaplarını, Hindu kitaplarını çok iyi bilenler… Siz bizden intikam mı alıyorsunuz? İntikam mı alıyorsunuz derken Müslümanların ne kadar düşmanı olduklarını da görün. Bugünlerde yedi düvele karşı savaşıyoruz diyorlar ya… 7 rakamı küçük değil mi? Ama 7 rakamı bizde çokluğu ifade için kullanılır. Yoksa rakam olarak değil. Mesela 7’den 70’e denir. “illâ en âmennâ billâhi” “Allah’a inanıp güvendiğimiz için mi bunu yaptınız?” “ve mâ unzile ileynâ” “bize indirilene” “ve mâ unzile min gablu” “bizden önce indirilenlere” Bakın Kuranı Kerim Tevrat’ı tasdik eder diye bir ifade Kuranı Kerim’de yoktur. İncil’i tasdik eder diye bir ifade de yoktur. Çünkü Allah’ın indirdiği kitaplar sadece Tevrat ve İncil’den ibaret değildir. Kendinden önceki kitapları tasdik eder, ifadesi yer alır. Dolayısıyla dünyada ne kadar ilahi kitap varsa hepsi bu kapsama girer. Bu ayete göre şunu da getirir. Hepsinin kıskandığı bir noktada oluruz. Hepsinin ortak hedefi… Bunlar bizi yok edecek. Niye? Hepsi kendi kitaplarından biliyorlar ki son gelecek kitaba uyanlar onların hepsini hâkimiyetleri altına alacaklar. Peki, bunların kendilerine göre asıl yapmaları gereken nedir? Kuranı devre dışı bırakmaktır. Kuranı devre dışı bırakabilirlerse hâkimiyetleri bir süre devam eder. Ama Kuran devreye girdiği sürece hâkimiyetlerinin devam etmesi imkânsızdır. İşte Resulullah (s.a.v) döneminde Kuran devredeydi. Çok kısa süre Medine’de kalıp Medine’yi terk ettiler. Resulullah hayattayken Hayber’i de kaybettiler. Hatta o zamanın en büyük devleti olan Romalılar da Müslümanların karşısında dayanamadı. Onlarda kaçmak zorunda kaldılar. Niye? Çünkü Kuran’a inandığınız zaman onun verdiği gücü hiçbir şey veremez. Bugün sık sık söylüyoruz. Kuranı Kerime tekrar yönelelim. Maalesef uzun asırlardır Müslümanlar Kuran’sız kalmışlardır. Evet, bir kitap var. Güzel bir kabın içerisine koyar, şuraya asarlar, alıp öperler. Aman göbeğinin altında tutma. Aman oturduğun yerde okuma. Aman işte şöyle yapma, böyle yapma… Okuma dedikleri de ne? Ezbere okuyacaksınız. Yok işte dad öyle telaffuz edilmez de böyle telaffuz edilir. Allah’ını seversen ayn öyle mi çıkarılır. Allah’ın ne dediği kimseyi ilgilendirmiyor. Sadece o değil ki. Yine sık sık tekrarladığımız ayetlerden bir tanesi “Ve iz ehazallâhu mîsâgan nebiyyîne” “Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman” “lemâ âteytukum min kitâbiv ve hıkmetin” “size bir kitap ve hikmet veririm de” “summe câekum rasûlum musaddigul limâ meakum” “Yanınızda olanı tasdik eden bir resul gelirse” “letué’minunne bihî” “Ona mutlaka inanacaksınız.” (Ali İmran 81) Yani olmazsa olmaz şartı nedir? Yanlarında olanı tasdik etmektir. Yanlarında olanı… Resulullah Mekke’ye geldiği zaman yanlarında olanı tasdik etmek zorunda değil miydi? Peki, onların yanlarında olan o muydu tasdik ettiği yoksa o kitabın İsa’ya (a.s) ve Musa’ya (a.s) inmiş şekli miydi? Ben yanınızdakini değil, Musa’ya (a.s) ineni tasdik ediyorum demiş miydi? Böyle bir şey duydunuz mu hiç? Allah öyle mi diyor? “limâ meakum” “yanınızda olanı” (Ali İmran 81) diyor. Yanınızda olanı tasdik eder. Bu adamlar en başta Müslümanlara bunu kabul ettirmişlerdir. Tasdik meselesi devre dışı kalmıştır. Tasdik yok. Size öğretilen dinde; Kuranı Kerim önceki kitapların doğru olduğunu mu söyler, yoksa önceki kitapların tahrif edildiğini mi söyler?

Vedat YILMAZ: Tahrif.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, sizin kitaplar tahrif edilmiştir dediğiniz zaman bu adamların inanma görevi var mı? Bakın en temel öğe ne oldu? Ehli kitabın gayretiyle ortadan kalktı. Tasdik diye bir şey kalmadı. Peki, Allah Muhammed’in (a.s) son nebi olduğunu söylüyor mu? “hâtemen nebiyyîn” “nebilerin sonuncusudur” (Ahzab 40) diyor. Yahudiler için ne diyor? Ali İmran Suresini çok dikkatli bir şekilde gözden geçirelim. Bu ayeti zannedersem size okumamıştım. “İnneddîne ındallâhil islâm” “Allah katında din İslam’dır.” İslam ne demektir? Âdem’in (a.s) dinide odur. Yani Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmaktır. “ve mahtelefellezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câehumul ılmu bağyem beynehum” “Kendilerine kitap verilenler kıskançlıklarından dolayı bu bilgi kendilerine geldikten sonra ihtilaf ettiler.” Niye? Olur, mu ya? Bizim bu kadar itibarımız var. Birden bire ona inandığımız zaman sıfıra mı düşeceğiz? “ve mey yekfur biâyâtillâhi feinnallâhe serîul hısâb” “Allah’ın ayetlerini kim görmezlik ederse Allah hesabı çok çabuk görür.” (Ali İmran 19) Çabucak ne oldu? Medine’de onların hesapları görüldü.

Fein hâccûke” “Tutup da sana delil getirmeye kalkarlarsa” Yani Resulullah’a karşı bir kısım numaralarla gelip aslında bu şöyledir, böyledir, diyorlar. “fegul eslemtu vechiye lillâhi vemenittebean” “Onlara de ki, ben yüzümü Allah’a teslim ettim. Ona yöneldim. Bana uyanlarda öyle.” Allah ne diyorsa ben ona bakarım. Bugün Allah ne diyorsa onu yaparım dediğiniz zaman bunu kabul eden kaç tane Hoca biliyorsunuz? Allah Kuranı Kerim’de ne demişse odur. Sizi bundan dolayı ayıplamıyorlar mı? “ve gul lillezîne ûtul kitâbe vel ummiyyîne eeslemtum” “Kendilerine kitap verilenlere” Az önce saydığım bütün gruplar giriyor. “ve ümmilere” Yani ellerinde kitabı olmayan toplumlara söyleyin. “Sizde teslim oldunuz mu?” “fein eslemû fegadihtedev, ve in tevellev feinnemâ aleykel belağ” “Eğer teslim olurlarsa yola gelmiş olurlar, olmazlarsa senin görevin sadece tebliğdir.” Ayeti okur, geçersin. Onları zorla Müslüman edemezsin. Sadece tebliğ… “vallâhu basîrum bil ıbâd” “Allah kullarını görür.” (Ali İmran 20)

İnnellezîne yekfurûne biâyâtillâhi” “Allah’ın ayetlerini örtenler” “ve yagtulûnen nebiyyîne biğayri haggıv” “ve nebileri haksız yere öldürenler.” (Ali İmran 21) Bakın Muhammed’e (a.s) bu ayet indikten sonra nebileri haksız yere öldürenler kimdir? Yahudilerdir. Peki, Muhammed’i (a.s) öldürebildiler mi? O zaman nebileri değil de neyi öldürdüler diyeceğiz? Nebiliği öldürdüler. Nebiliği öldürmediler mi? Yoksa bu ayetin öncekilerle bir ilgisi yok. Bizimle alakalıdır. Nebiliği öldürerek son nebi kavramını ortadan kaldırdılar. Nebi resul kavramlarını karıştırdılar. Bunları sürekli söylüyoruz. Ondan sonra ne yaptılar? Mehdi beklentisine girdiler. Mehdi Müslümanların bir kısmının inancı olmadı mı? En son nebi geldi, daha ne istiyorsunuz? Hıristiyanlar Muhammed’e (a.s) inanmak istemedikleri için onlar İsa tekrar gelecek diyor. Peki, Vedat İncil’de öyle mi yazıyor?

Vedat YILMAZ: İnciller de İsa (a.s) kendisinden sonra başka birisinin geleceğini söylüyor. Evet, başka birisinin geleceğini söylüyor da bunu söylerken kullandığı ifade şudur. “Benim gidecek olmam sizin için daha hayırlıdır. Çünkü ben gidersem o yardımcı size gelir” diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gitmezsem gelmez.

Vedat YILMAZ: Yardımcı kelimesi burada Yunanca kodekslerde “Faraklet” olarak geçiyor. Müslüman âlimler bunun aslının Faraklet değil, Fariklet olduğunu söylemişler. Faraklet olduğu zaman öğüt veren kişi anlamına geliyor. Fariklet olduğu zaman övülmüş kişi anlamına geliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Ahmed anlamına geliyor. Yani Ahmed kelimesinin anlamı da çok güzel özelliklere sahip olan kişi demektir.

Vedat YILMAZ: Dolayısıyla İslam âlimleri o kelimedeki bir harf üzerinde oynama olduğunu iddia ediyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bazı Hıristiyanlar da kabul ediyorlar.

Vedat YILMAZ: Zaten bu kodeksler çok eski olanlar yok elimizde… El yazmaları 10. Yüzyıldan sonrasına aittir. Dolayısıyla bu da tartışmalı bir şeydir. Gelecek olan öğütçünün, yardımcının sürekli sizinle kalacak diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sürekli sizinle kalacak ne demek? Artık yeni bir nebi gelmeyecek demektir.

Vedat YILMAZ: Artık o hep sizinle kalacak diyor. Ve her şeyi size o öğretecek diyor. Beni övecek, benim adımı yüceltecek diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi biz İsa’ya (a.s) inanmazsak kâfir oluruz.

Vedat YILMAZ: Kuranı Kerim’de İsa’yı (a.s) yüceltir. İsa (a.s) kendisinden sonra birisinin geleceğinden bahsediyor. Kendisinin tekrar geleceğine dair İncil’in içine sokulan bilgiler var ama o bilgilerle bu bilgilerle örtüşmüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi ki sokuşturma yapmışlar. O ayrı bir konudur. Ama dikkatli okuduğunuz zaman mesele ortaya çıkıyor. Hıristiyanlarda İsa gelecek inancı var, Yahudilerde Mesih gelecek inancı vardır. Çünkü bugün İsa’ya inanmadıkları için hala Mesih’i bekliyorlar. Hıristiyanlarda Muhammed’e (a.s) inanmadıkları için İsa’yı bekliyorlar. Peki, bizimkiler kimi bekliyor? Mesih İsa… Sadece İsa dersek Yahudilerin gönlü kalır. Sadece Mesih dersek Hıristiyanların gönlü kalır. Mehdi dedin mi diğerlerini tatmin ediyorsun. Mesih İsa dedin mi bunları tatmin ediyorsun. Ama ne oluyor? Muhammed’in (a.s) nebi olması öldürülüyor değil mi? Onlarla birlikte bizimkilerde öldürmemiş mi? Şia’da da 12. İmam Mehdi olarak gelecek diye bekliyorlar. Çok beklerler. Şimdi bu insanlar bizden intikam almak için… Niye intikam? Kıskançlıktan dolayı… Başka bir şey yok. Yanlış yolda olduklarını çok iyi biliyorlar. Bunu bilen kim? Sıradan Yahudi vatandaşı değil, sıradan Hıristiyan vatandaşı değil. Onların ulemasıdır. Çünkü o zaman ne olacak? Dükkânın kapanmasını istemiyorlar. Onun için dikkat ederseniz en büyük düşmanlıkları Kuranı Kerim’e dir.

Bir başka sıkça tekrarladığımız ayetlerden “İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ mim bağdi mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi” “İnsanlara bu kitapta açık açık anlattıktan sonra o ana ayetleri ve açıklayıcı ayetleri gizleyenler” “ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâınûn” “Allah onlara lanet eder. Lanet edecek olanlarda lanet ederler.” (Bakara 159)

İsa (a.s) ile ilgili ayetlerden bir tanesini okuyalım. “İz gâlallâhu yâ îsâ innî muteveffîke” “Allah bir gün dedi ki İsa seni ben vefat ettireceğim.” Vefat kelimesini kafanıza yerleştirin. Vefat kelimesi ölüm manasına da gelir, Zümer Suresi 42. Ayete göre ölüm manasına da gelir. Uyuduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan çıkar. Ona vefat denir. Öldüğümüz zamanda ruh vücudumuzdan çıkar. Ona da vefat denir. “Ben seni vefat ettireceğim.” Ölüm mü, uyku mu? Belli mi? “ve râfiuke ileyye” “ve kendime yücelteceğim.” “ve mutahhiruke minellezîne keferû” “bu kâfirlerden seni arındıracağım.” “ve câılullezînet tebeûke fevgallezîne keferû” “sana uyanları kafirlerin üstüne çıkaracağım.” Daha iyi olacak. İsa’ya (a.s) diyor. “ilâ yevmil gıyâmeh” “Kıyamet gününe kadar” Biz şu anda İsa’ya (a.s) uymuyor muyuz? Çünkü onun yolu bizim yolumuz. Aksi takdirde tasdik etmiş olmayız. Değil mi? “summe ileyye merciukum feahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn” “sonra gelişiniz banadır. İhtilaf ettikleri konuda hüküm vereceğim.” (Ali İmran 55) Şimdi bu ayetleri esas alarak… İsa’nın (a.s) gelişi konusunda ne diyorlar?

Vedat YILMAZ: Müslümanlar mı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Allah vefat diyor. Ölüm manasına da gelir, uyku manasına da gelir diyorlar. Allah onu yanına yüceltmiş, daha sonra gelecek işte… İşte ayet” diyorlar. Bunlar kendi hesaplarına gelecek şekilde yorumlayabilecekleri ayeti alıyorlar. Allahu Teala ne dedi? “İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ” (Bakara 159) Huda ana ayettir. Beyyinat açıklayıcı ayettir. Durumunu açıklayan ayettir. Buraya baktığınız zaman sizi kandırabilir. “İşte Kuran’sa Kuran kardeşim. Baksana Allah öldürme demiyor. Vefat diyor. Zümer Suresi 42. Ayete göre vefat uyku manasına da gelir. O zaman uyku halinde gelecek. İşte Allah yüceltmiş. Öldürdüm demiyor ki…” Ama bunu açıklayan ayeti hepsi ittifakla gizlerler. Bakalım bir başka ayete ki vefat ne anlama geliyormuş.

Ve iz gâlallâhu yâ îsebne meryeme” “bir gün Allah diyecek ki ey Meryem oğlu İsa” “eente gulte linnasittehızûnî ve ummiye ilâheyni min dûnillâh” “Allah ile kendi aranıza beni ve anamı iki ilah olarak koyun diyen sen misin?” “gâle subhâneke mâ yekûnu lî en egûle mâ leyse lî bihagg” “Ya rabbi ben sana boyun eğerim. Hakkım olmayan şeyi ben nasıl söylerim?” Öyle şey olur mu? “in kuntu gultuhû fegad alimteh” “demişsem sen bunu kesin olarak bilirsin.” “tağlemu mâ fî nefsî ve lâ ağlemu mâ fî nefsik” “sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem.” “inneke ente allâmul ğuyûb” “bütün ğaybları bilen sensin.” (Maide 116)

Mâ gultu lehum illâ mâ emartenî bihî” “Ne emrettiysen ben onlara onu söyledim.” Ne demiş? “eniğbudullâhe rabbî ve rabbekum” “benimde sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin dedim.” Başka bir şey yok. İncil’de de o var zaten. Tevrat’ta da aynı hükümler var. “ve kuntu aleyhim şehîdem mâ dumtu fîhim” “İçlerindeyken ne yaptıklarını görüyordum.” (Maide 117) İçlerindeyken ne demek? Yaşarken değil mi? Buna dikkat edin. Ali İmran 55’de “muteveffîke” dedi. Burada ne diyor? “felemmâ teveffeytenî” “ne zaman ki beni vefat ettirdin.” “kunte enter ragîbe aleyhim” “Onları görüp gözetleyen sen oldun.” Ben ne olduklarını bilmiyorum ki… “ve ente alâ kulli şey’in şehîd” “Her şeye şahitsin sen.” (Maide 117) Bunun ahirette olduğu zaten 119. Ayette ifade ediliyor. “hâzâ yevmu yenfeus sâdigîne sıdguhum” “bugün doğru olanların doğruluğunun fayda verdiği gündür.” (Maide 119) Hangi gün o? Kıyamet günü… Peki, beni vefat ettirdin dedikten sonra İsa (a.s) ilk konuşmayı nerede yapıyor? Mahşerde… O zaman buna uyku denebilir mi? Hangi insan burada İsa ölmedi diyebilir? İşte İsa’yı geri getirecek kişilerin en sevmedikleri ayetler bunlardır. Kesinlikle okumazlar. Peki, bunu gizleyenlere Allah ne diyor? “İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ” “İndirdiğimiz ana ayetleri ve açıklayıcı ayetleri gizleyenler” İkisinden birisini gizledin mi… Zaten ana ayeti gizliyor. Sadece bu tarafa bakıyor. Onu gizlediğin zaman istediğini söyleyebiliyorsun. Kurana söyletiyorsun. “mim bağdi mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi” “İnsanlara bu kitapta açık açık gösterdikten sonra” Kitapta var işte… “ulâike yel’anuhumullâhu” “Allah onlara lanet eder.” (Bakara 159) O zaman İsa gelecektir diyenlere Allah ne yaparmış? Lanet ediyormuş. Allah kime lanet eder? Kâfirleri… İlk lanet edilen İblis değil mi? “Ve nuzülü İsa hakkun” “İsa’nın nuzülü haktır” derler. Kelam kitaplarına koymuşlardır. İşte bunlar Yahudi, Hıristiyan ehli kitapla işbirliği yapan İslam ulemasıdır. Bir grubu da kitaplarına Mehdi gelecek diye koymuşlardır. Ondan sonra Yahudiler ve Hıristiyanlarla ilgili diğer din mensuplarıyla ilgili acayip şeyler var. Az önce okuduğumuz ayette Allahu Teala ne dedi? “Eğer teslim olurlarsa yola gelmiş olurlar, olmazlarsa senin görevin sadece tebliğdir.” (Ali İmran 20) Bugün sadece tebliğ mi? Gayrimüslimlerle savaşmak… Ya Müslüman olurlar ya öldürürüz değil mi bizim kaynaklarda… Bizim kelimesini kullanırken çok rahatsız oluyorum. Bu mezheplerin gayrimüslimlerle ilişkilerini anlatan o değil mi? Ya öldürürüz ya da savaşırlar… Vay be… Orada da belli ayetleri alır, bağlantılı olan ayetleri almazlar. Ondan sonra “Müslümandan zekât alırız, gayrimüslimden cizye (baş vergisi) alırız” derler. Onların Müslümanlara karşı düşmanlığını sürekli diri tutmak için… Bunu nereden çıkarıyorsun? Allah’tan korkun ya… Ayete kendi kafanıza göre anlam vererek… Burada cizye ile ilgili ayrıca ders yaptık. Sitemizde bununla ilgili yazı var. Yani o kadar yanlışlar var ki… Size sık sık anlatıyoruz. Biraz da bu konuda Vedat’ı dinleyelim. Esas bombayı patlatacak olan Aydın’dır.

Vedat YILMAZ: Hocam, Maide Suresinde ilk okuduğunuz ayetlerde ehli kitabın Müslümanlardan intikam almak için uğraştıklarını söylüyor. Müslümanlardan intikam alma sebeplerini de hem kendilerine indirilene hem de onlara indirilene iman etmeleri şeklinde bildiriliyor. Yani Müslümanların tasdik ilişkisini görüyor. Bu tasdik ilişkisi üzerinden onlarla bir iletişim içerisine girmesinden dolayı onlar bundan çok rahatsız oluyorlar. Çünkü bu sefer Kuran’ın üstünlüğü çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte bunu kaldıramıyorlar. İslam’ın üstünlüğünü tasdik ilişkisi üzerinden onlar kaldıramıyorlar. Hocamızın Ali İmran 81. Ayette söylediği gibi onlardan bir söz aldı. Bu söze karşılık İsrailoğullarına bir vaatte bulunuyor. Vermiş olduğu vaatte Tevrat’ta şu şekilde geçiyor. Tesniye’nin yani Yasanın Tekrarı bölümünün 28. Babının 1. Bölümünde şöyle söylüyor. “Eğer Allah’ınız rabbin sözünü iyice dinler, ve bugün size ilettiğim buyrukların hepsine uyarsanız Allah’ınız rab sizi yeryüzündeki bütün uluslara üstün kılacaktır.” Bütün bu buyrukların en önemlisi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tevbe 33’ün gereğidir işte… Bütün uluslara…

Vedat YILMAZ: Bütün bu buyrukların en önemlisi gelecek olan nebiye iman etmektir. Buyrukların en önemlisi odur. Bu buyrukları tutarsanız eğer üstün olacaksınız. Yahudiler bunu hep tek taraflı olarak alırlar. Yani Allah’ın sanki onlara mutlak bir vaadi varmış gibi alırlar. Dolayısıyla bir hak iddia ederler. Allah bize buraları vaat etti. Dolayısıyla biz bu vaatten ötürü biz…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ortadoğu’da yapmaya çalıştıkları odur. Yahudiler ve Hıristiyanlar birlikte… Ehli kitap denilenlerin hepsi birlikte… Çünkü bunu hepsi biliyor. Ama yok bize vaat edildi. İnanın tamam.

Vedat YILMAZ: Devamında yalnız şunu söylüyor. Tek taraflı bir vaat değil bu… Bir de madalyonun öteki yüzü var. 13. Pasajda şöyle devam ediyor. “Ama Allah’ınız rabbin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız…” Hepsine uyacaklar. “Şu lanetler üzerinize gelecektir. Ve size ulaşacaktır. Kentte de kırsal kesimlerde de lanetli olacaksınız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani bakın bugün dikkat ediyor musunuz? Amerika, Avrupa o diğer ehli kitap kapsamına giren bütün ülkeler Ortadoğu’da ne hale geldiler? İtibarları sıfıra düşüyor. Niye? Çünkü kendi kitaplarında da lanetleneceksiniz diyor. Ama bunların en büyük bayram ettikleri nokta Müslümanlar’ın kitaplarıyla ilişkilerini kesmiş olmalarıdır.

Vedat YILMAZ: Bu arada o lanetleri sayıyor. “Kovalayan yokken bile kaçacaksınız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Görüyor musunuz? Tevrat’ın ifadesi…

Vedat YILMAZ:Sabah olduğunda keşke akşam olsa diyeceksiniz. Akşam olduğunda keşke sabah olsa diyeceksiniz.” Yani o bunalım depresyon içerisinde olmalarından bahsediyor. “Rab uzaktan, dünyanın öbür ucundan dilini bilmediğiniz bir ulusu birden çullanan bir kartal gibi başınıza getirecek. Siz yok oluncaya dek hayvanlarınızın yavrularını toprağınızı sürüp yiyip bitirecek.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Şu anda Türkiye’nin yaptıkları…

Vedat YILMAZ: Allahu Teala’nın vaadi tek taraflı bir vaat değildir. Yani ya buyrukları tutarsınız ya tutmazsınız. Tutarsanız Allah sizi üstün kılar. Tutmazsanız lanetlenirsiniz. Bakara Suresi 40. Ayette de Allahu Teala “Siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben size verdiğim sözü tutayım” diyerek bunu hatırlatıyor. Devamında 41. Ayette de “Sizin elinizdekini tasdik edene iman edeceksiniz” diyor. O sözün ne olduğunu da söylüyor. “Sizin elinizde olanı tasdik eden bu Kuran’a iman edin.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İman etmezseniz size söz verilenler yok. Başlarına gelecek yani… Korkacaklar, kaçacaklar… İşte bunlar mesela Ali İmran Suresinde daha öncede okuduğumuz ayetler vardı. Bu adamların ne kadar korkak olduklarını Allahu Teala bize bildiriyor. “Ley yedurrûkum illâ ezâ” “Bu ehli kitabın sizin canınızı sıkmaktan başka size bir zararı olmaz.” (Ali İmran 111) Ama size derken Kuran’a uyan Müslümanların… Bugün Türkiye maalesef Kuran’a uymuyor. Buradan açıkça yetkililere sesleniyorum. Lütfen şu faiz belasından bir an önce kurtulun. Allah ne emretmişse oraya gelin. Cenabı Hak size dünyayı vaat ediyor. Bırakın, Suriye ne? Bütün dünyayı vaat ediyor. Ya bu ne biçim bir şey… Bir insan Allah’a ya güvenir ya da güvenmez. Şu kısmını yapayım bu kısmını yapmayayım olmaz. Ama tabi Hocalar çıkıp tedricilik var efendim, zaruret var diye milletin kafasını karıştırıyorlar. Böyle bir olay yok. Bu hocalara uyduğunuz sürece hakkınız sürünmektir. Ama Kuran’a uyduğunuz sürece bütün dünya sizin önünüzde eğilmek zorundadır. Bunun hiç şakası makası yoktur. Ama biz bunu söylemeye devam edeceğiz. Cenabı Hak ne zaman başarı verir bilemeyiz. Allah’tan başka hiç kimseden de en küçük beklentimiz yok. Herkes biliyor. Burada Allahu Teala “onlar sizin canınızı sıkmaktan başka bir şey yapamazlar.” Ne yapıyorlar? Sadece sosyal medyada, şurada, burada yalan haberler yapıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. “ve iy yugâtilûkum yuvellûkumul edbâr” Tevrat’ta geçtiği gibi… “savaşırlarsa gerisin geri döner kaçarlar.” “summe lâ yunsarûn” “bir yerden yardım da görmezler.” (Ali İmran 111) Birbirlerine de destek olmazlar. Dikkat edin. “Duribet aleyhimuz zilletu” “Üzerlerine zillet yapışmıştır.” Alçaklık yapışmıştır. Onun için bakın gidip meskûn mahallerin üzerine bomba yağdırıyorlar. Bir insan bunu yapar mı? “eyne mâ sugıfû illâ bihablim minallâhi ve hablim minen nâsi” “nerede olurlarsa olsun bu alçaklık üzerlerine yapışmıştır. Ancak Allah’ın yardımıyla” Yani Allah’ın yoluna girerlerse… Tevrat’ta emredilen, Kuranı Kerim’de emredilen… “ya da insanların desteğiyle kurtulurlar.” “ve bâû biğadabim minallâhi” “Allah’ın gazabına gelmişlerdir.” “ve duribet aleyhimul meskeneh” “Miskinlik üzerlerine yapışmış vaziyettedir.” (Ali İmran 112) İşte bunlar kendi hallerini çok iyi bildikleri için… Çeşitli Müslüman grupların paralarıyla terör grupları oluşturuyorlar. Tetikçiler yetiştirerek iş görmeye çalışıyorlar. Onların birisi de IŞİD’dir. IŞİD ile ilgili olarak tecrübelerini Aydın Hoca’dan dinleyelim.

Aydın MÜLAYİM: Maide Suresi 59. Ayette “Gul yâ ehlel kitâbi” “De ki ey din adamları.” Tabi bunlara Hoca’nın dediği gibi sadece Yahudi ve Hıristiyan din adamları değil diğer din mensupları da dâhildir. Özellikle de İslam’a sirayet etmiş Müslüman din adamlarını da kapsıyor. Ve Allahu Teala şöyle buyuruyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Müslüman olduğunu zannettiğimiz din adamları diyelim. Daha iyi olur.

Aydın MÜLAYİM:De ki Ey ehli kitap biz Allah’ın biz indirdiklerine inandığımız için mi, bizden önce de indirilenlere inandığımız için mi bizden intikam alıyorsunuz?” (Maide 59) Şu anda sadece ehli kitap bize düşman değil. Allah’ın kitabını yetersiz gören, başta bu Müslüman görünen din adamları bize karşı… Allah’ın kitabını yeterli görenlerden intikam almaya çalışıyorlar. Bunu da neden öyle yapıyorlar Kuran’da Din Adamları isimli kitabımızda açıkladık. Mehdi’nin gelişine bazıları bile fırsat tanımadan dünyadayken bu işi bitirmeye çalışıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Mehdi gelene kadar… Gelmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Onun için öyle yapıyorlar.

Aydın MÜLAYİM: Müslümanların eskiden beri yaptıkları şudur. Filistin’de ki, Suriye’de ki olayları gördüğümüz zaman hep Buruc Suresi benim aklıma geliyor. Müslümanların etrafını kuşatmış, hendek kazmışlar ve Müslümanları yakıyorlar. “Ve hum alâ mâ yef’alûne bilmué’minîne şuhûd” “Onlar orada müminlere yaptıklarını sadece seyrediyorlardı.” (Buruc 7) Şu andaki gibi… Şu anda dünyada Müslümanlara yaptıklarını izledikleri gibi… Bu Müslümanların suçları neymiş? “Ve mâ negamû minhum illâ ey yué’minû billâhil azîzil hamîd” “Onlara bu cezayı vermelerinin tek sebebi var. Üstün olan ve yeptığı her şeyi güzel yapan Allah’a güvenmelerdir.” (Buruc 8) Yani korkuyorlar ki Müslümanlar Allah’ın kitabına dönerler de yeniden güçlenirler diye… Kendi oyuncaklarını kaldırdıkları zaman Müslüman halk oraya idareci olur ve Müslümanlar yeniden hâkim olur korkusuyla… Bugün Amerika olsun, Rusya olsun, onların kurdukları örgütler olsun. İster İran ve Suriye örgütleri olsun. Oluşturdukları devletlerle Müslümanlara bugün yaptıkları şudur. Müslümanlar uyandıkları zaman onların karşısına dikecek yeni bir senaryo oluşturuyorlar. Hepimizin bildiği IŞİD… Daha Türkiye’ye gelmeden Azerbaycan’da, Orta Asya’da bunların tohumları ekiliyordu. Biz bunlarla bayağı mücadele ettik. Hatta benim öğrencilerimden bir kısmı o zaman bizi tekfir ederek Rusya ve İran üzerinden Afganistan’a savaşa gidiyorlardı. Orada savaşıyorlardı. Daha Suriye’de bu örgüt aktifleşmemişti. Orada Talibanlar var. Bunlar biraz uyanık, biraz tecrübeli oldukları için onlara fazla yüz vermediler. Ve onların bir kısmını orada öldürdüler. 50:55 50:58 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu çocukların dindarlığı kullanılıyor.

Aydın MÜLAYİM: Genç çocuklar…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Samimi, iyi niyetli ama doğru dini bilmiyorlar.

Aydın MÜLAYİM: Yeni İslam’a gelmişler. Allah’ın kitabından haberleri yok. Din adamlarının oluşturdukları bu görüşlerle oraya gönderiliyor. Cihat yani savaşıp orada ölmek onlar için kurtuluş gibi gösteriliyor. Aynı şekilde Suriye’de olay olduğunda oraya gönderiliyorlar. IŞİD diye kurulan örgüt Suriye halkının haklı mücadelesini batıla ve teröre yöneltmesi için, terör olarak tanımlanması için oraya yerleştirildiler. Başta Rusya olmak üzere, Amerika’da da el kaide vardı. Her ikisi orada IŞİD’e dönüştü. Yani el kaide diye Amerika’nın kurduğu bir örgüt vardır. Onların hepsi Suriye’de IŞİD olarak oluştu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Suriye Irak İslam Devleti… İslam Devleti diyerek genç Müslüman çocuklarını kandırıyorlar. Onlar çok iyi biliyorlar, o çocukları nasıl motive edeceklerini… Onları tetikçi olarak kullanıp Müslümanı Müslüman ile öldürerek iki taraftan da kar etmeye çalışıyorlar.

Vedat YILMAZ: Özellikle IŞİD bir şey yaptığı zaman batı medyasında “İslamic state” denir. İslam Devleti şöyle yaptı, İslam Devleti böyle yaptı diye söylerler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Niye? Onları tasdik için, onları desteklediklerini göstermek için… Yani buralarda onlara terörist diyorlar ama kesinlikle değil. Çünkü bizzat kendileri hazırlamıştır. Benimde bu konuda şahitliğim var.

Aydın MÜLAYİM: Bu örgütler ne Yezid Esed’e karşı savaşıyorlar, sadece ona destek için gönderilmiş örgütlerdir. Hiçbiri farkında da değiller. Rusya ordusu, Amerika ordusu bu IŞİD’i hiçbir zaman bombalamadı. Onların aldıkları arazileri… Benim birkaç öğrencim orada savaşıyor. Şu ana kadar öyle bir olay olmadı. IŞİD’ karşı herhangi bir bombardıman gerçekleştirmediler. Şu anda Doğu Guta’da da…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Medya yoluyla sanki yapıyormuş gibi gösteriyorlar.

Aydın MÜLAYİM: Terör örgütü adından Suriye halkı terörist gösterilerek onların haklı mücadelesi batıla dönüştü. Şu anda her tarafı kuşatılmış bir Doğu Guta var. İçerisinde kadınlar ve çocuklar var. Kimyasal bombalarla, fosfor bombalarıyla bombalanıyor. Bırakın insan olmayı, hayvandan aşağı olmak gerekir ki böyle bir şeyi yapsın. 1 milyondan fazla kadın çocuk öldürülmüş. Yani bu örgütler şunun için kuruluyor. Suud rejiminde, İran rejiminde bunlar kuruldu. Türkiye’de de böyle bir örgüt kurulmak istendi ama halk kendi çocuğunu savundu. Yani Türkiye’de bunu gerçekleştiremediler. Şu anda da Marksist bir PKK-PYD adında bir örgütle Türkiye’yi karşı karşıya getiriyorlar. Bunu herkes biliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ellerinde mutlaka bir değnek olacak ki vuracaklar. Kendileri korkuyorlar.

Aydın MÜLAYİM: Türkiye’nin bu konudaki mücadelesi diğer kâfirlerdeki gibi değildir. İstese üstten bombalayıp orayı bir günde alır. Küçük bir yer… Ama böyle yapmıyor. Savaş ahlakını benimsiyor. Ve bu yönde, istikamette yürüyor. Ve inanıyoruz ki inşallah Türkiye bu konuda en iyi örnek olur. İyi işlerinde yanında yer alırız. Tabi ki yanlışları da olduğu zaman eleştiririz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allahu Teala’nın sözü var. Az önce okuduk. Vedat Tevrat’tan okudu. Tevrat’taki ile Kuran’da ki birebir uyuyor. Zaten tasdik budur. Tevbe 33’de… İki ayrı yerde daha var. “Huvellezî ersele rasûlehû bil hudâ” “Resulünü bu kitapla gönderen odur.” “ve dînil haggı” “hak dinle gönderen” “liyuzhirahû aled dîni kullihî” “bütün dinlerin üzerine hâkim olsun diye” (Tevbe 33) Bütün dinlerin üzerine hâkimiyet bu kitapla kurulacaktır. Onun için bütün düşmanlık bu kitabadır. Bugün kendisinin Müslüman olduğunu zanneden nice hocalar farkında olmadan bu kitabın düşmanıdır. Bu kitabın düşmanı olduğunu bilmiyorlar. Yıllarca bizde öyle yetiştirildik. Allah’a çok şükür ki Cenabı Hak gerçekleri görmeyi nasip etti. Hamdü senalar olsun. Cenabı Hakka sonsuz şükürler olsun. İşte bugün Türkiye’de diğer ülkelerle kıyaslanmayacak bir İslami canlılık var. Bu canlılık kendini orada gösteriyor. Ama tekrar ediyorum. Türkiye’nin Avrupa’dan öğreneceği hiçbir şey yoktur. Amerika’dan öğreneceği hiçbir şey yoktur. Çin’den, şuradan, buradan… Hepsi bizden öğrenecekler. Ama Kuran’a uymamız şartıyla… Kafamıza değil. Kuran’a kayıtsız şartsız uyacağız. Burada birkaç kere anlatmıştım. Vatikan’ı ziyarette Vatikan Başbakanı 57:20 57:22 sn. arası anlaşılmıyor. bana ilk sözü “siz Kuran’a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz” şeklindeydi. Yanımda da Fetullah’ın adamları vardı. 2009 senesi… Tabi gereken cevabı verdikten sonra “tabi canım, sizinle diyalog yapmayıp da kiminle yapacağız” dedi. Öyle bir korktu ki koltuğunu duvara kadar itmek zorunda kaldı. Kendi makamındayız. Tevrat’ta ne kadar korkak olduklarını söyledi mi? Ali İmran Suresinde de söyledi mi? Biz gözümüzle defalarca yaşadık. Ondan sonra “Avrupa’da ikinci büyük din oldunuz” dedi. Birkaç ay sonra Viyana’ya davet edilmiştim. Bir günde 20’nin üzerinde toplantı yaptım. Çünkü başka vaktim yoktu. Ancak bir gün kalabilecektim. Gece saat 1:30’a kadar sürdü. Gece otele geldiğimde ayakta duramıyordum. O kadar yorgundum… Sabah Türkiye’den gelmişim, hiç durmamışım. Orada da şunu söylemişlerdi. “Son yapılan sayımlara göre Avrupa’da İslamiyet 1. Sıraya çıktı” demişlerdi. Birkaç ay sonra… Bir süre sonra baktık ki Avrupa’da selefiler… IŞİD kelimesi falan kullanılmıyor. O zamanlar Selefi deniliyordu. Selefiler şunlar bunlar… Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı televizyonda çıkmıştı. Selefilerle ilgili konuşma yapıyordu. Geliyorum, onları da toplayın konuşalım şeklinde haber gönderdim. Gittim. Dortmunt’ta bir Üniversite’de Almanlardan bir kişi geldi. Adını aklımda tutmam mümkün değil. Arkadaşlara o Selefilerin başkanı da gelsin dedim. Getiremediler. O arkadaşa niye gelmedi dedim. Hocam biz bunları çok iyi tanırız, bu adam kesinlikle Alman istihbaratından dedi. Çünkü etrafında medya ordusu dolaşıyor. Ağzını açsa haber yapılıyor. Bu adam Müslüman olsa kesinlikle buna müsaade etmezler. Gelmediler. Ondan sonra o gençlerden bir grup buldum. Onlarla oturup konuştum. Çocuklar o kadar samimi ki bilmiyorlar. Az önce Aydın Hoca’nın dediği gibi… Anlattıkça “ya Hocam gerçekten öyle mi Kuran…” diyorlar. Çocuklar hayran hayran dinlediler. Onun için burada bu IŞİD’in kandırdıkları kişileri de uyarmamızda bizim görevimizdir. Bu adamlar hiçbir şey yapamazlar. Ama bir şartla… Biz Allah’ın kitabına kayıtsız şartsız uymamız şartıyladır. İnşallah bunu başarırız. Son olarak tekrar ayeti okuyup dersi tamamlıyorum.

Gul yâ ehlel kitâbi hel tengımûne minnâ illâ en âmennâ billâhi” “Yani biz Allah’a inanıp güvendiğimiz için bizden intikam mı alıyorsunuz?” “ve mâ unzile ileynâ” “bize indirilene” “ve mâ unzile min gablu” “bizden önce indirilmiş olanlara inandığımız için intikam mı alıyorsunuz?” “ve enne ekserakum fâsigûn” “çoğunuz yoldan çıkmışsınızdır.” (Maide 59) Önümüzdeki ders Allah nasip ederse bunların özelliklerini çok daha ayrıntılı anlatan ayetleri okuyacağız. Ve tekrar ediyorum. Müslümanlar artık Müslüman olsunlar. Başkasına heveslenmesinler. Kuranı Kerim’e uysunlar. O zaman dünya hâkimiyeti bizi bekliyor. Allah yardımcımız olsun. Peki, teşekkür ediyorum. İnşallah soru cevapla devam edeceğiz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007