Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet)

9 Ocak 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Allah nasip ederse bu akşam Maide Suresinin 51. Ayetini anlamaya çalışacağız. Burada Allahu Teala “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’” “Yahudi ve Hıristiyanları kendinize dost edinmeyin”. “bağduhum evliyâu bağd” “onlar birbirinin dostudurlar”. “ve mey yetevellehum minkum feinnehû minhum” “içinizden kim onları kendine dost edinirse onlardandır”. “innallâhe lâ yehdil gavmez zâlimîn” “Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz” diyor. (Maide 51) Zalim demek yanlış yapan demektir. Yanlış yaparsanız hedefinize ulaşamazsınız. Burada Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin ayeti var. Aynı surenin baş tarafında yani Maide 5. ayetinde “vel muhsanâtu minel mué’minâti” “müminlerden namuslu olan kadınlar”. Kendi namuslarını koruyan kadınlar. “vel muhsanâtu minellezîne ûtul kitâbe min gablikum” “sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan namuslarını korumuş olan kadınlarla evlenebilirsiniz” (Maide 5) diyor. Aynı sure… Müslüman erkeğinde, Müslüman kadınlarında gayri müslimle evlenmesinde hiçbir mani yoktur. Gerçi geleneksel fıkıhta Müslüman kadınların gayri Müslimlerle evlenmesini haram saymışlardır. Size her zaman tekrar ediyorum. Bugün ki derste de göreceksiniz. Bu din tanınmaz hale getirilmiştir. Çağımızın imkânlarından yararlanarak Allah’ın dinini herkese tebliğ edelim diyoruz ama bu tebliği asla mezhepler üzerinden yapmamız lazım. Asla tefsir kitaplarından yapmamamız lazım. Bu konuda çok dikkat etmek lazım. Geçtiğimiz Cumartesi gün ki derse de kısaca bir atıf yapalım. Burada muhsana diyor. Muhsana kale gibi korunmuş kadın demektir. Kadın kendisini kale gibi koruyacak. Müslüman olması şart değil ama koruması şarttır. Bütün mezhepler çocukların evlendirilebileceğinde ittifak etmişler. Böyle bir şey mümkün olur mu? Evlenme yaşı sıfır derler. Allahu Tealanın üzerinde vurgu yaptığı bu şart, erkekler içinde, kadınlar içinde zina etmeme şartı hiçbir mezhebin görebildiği bir şart değildir. Hiç alakası olmayan bir ayet üzerinde oynanarak bütün mezhepler çocukların evlendirilmesine fetva vermişler. Hatta Cumartesi günü biz unuttuk. Aydın Hoca hazırlanmıştı, ben yanlış anlamışım. İstersen Şia’nın çocukları evlendirilmesiyle ilgili kısa bir bilgi ver. Fazla vakit geçmesin, esas konuya geçeceğiz.

Aydın MÜLAYİM: Ehli sünnette olduğu gibi ehli Şia’da da 9 yaşında kız çocuğuyla zifafa girileceği yani evlenileceği…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nikah için 9 yaş şart mı?

Aydın MÜLAYİM: Hayır. Zifaf için şarttır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sıfır yaş yani…

Aydın MÜLAYİM: Sıfır yaş… Hatta bunu bütün müçtehitleri söyler. Evlenebilir de zifafa girmez derler. Hatta emzikli çocukla bile, normal kadınla yapılan ilişki yapılmasa bile normal olmayan yollardan her türlü şehvet, cinsi ilişki yapılabilir derler. Bunu bizzat Humeyni kendi kitabında söyler. Tahrir Vesilenin 2. cildinde… “Bir Müslüman 9 yaşındaki bir kızla evlenebilir. Onunla cinsi ilişkiye girebilir. Üstelik bundan önce de bir eş olarak alır ve onunla cinsel organından değil de diğer organlarından yararlanıp da eğer bundan sakat kalırsa yaptığı adam ona kocası olarak haram kılınır ama geçimini üstlenir” diyor. Yani bu kadar çirkin…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayrıca muta da olabilir değil mi?

Aydın MÜLAYİM: Üstelik bir de onlarda Muta nikahı vardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani 1-2 saatliğine nikah…

Aydın MÜLAYİM: Aynen öyle… Bunlarda acayip bir istismar daha var. Halkın cehaletinden, kadınların cehaletinden istifade ederek küçük kız çocuklarının yüksek makamda olan Ayetullah ile ilişkiye girmesini bir sevap olacağına, cennetlik olacağına inandırıyorlar. Böyle din adamları var. Bu olaylar defalarca olmuş ve yaşanmış olaylardır. Bunlarla ilgili fetvaları da var. Kızın kendi babası sunuyor. Bu cennetlik olursa bende cennetlik olurum mantığıyla…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani din istismarının ne boyutlara çıktığını görüyorsunuz. Gayri Müslimlerle ilişkiler konusunda da inanılmaz bir din istismarı vardır. Mesela bir tane ayet okudum. Allahu Teala “Yahudi ve Hıristiyanları kendinize dost edinmeyin, onlar birbirlerinin dostudur” dedi. Kuranı Kerimde hikmet denilen ayetleri anlama metodu vardır. Bu metodu bütün enbiya, Allah’ın bütün nebileri ümmetlerine öğretmiştir. Bizim nebimiz Muhammed’de (a.s) bize öğretmiştir. Kuranı Kerimin içerisinde bu metodun bütün ayetleri vardır. Onun için tek başına Kurandan hüküm çıkarmaya müsaade edilmez. Cenabı Hak ekip çalışmasını şart koşar. Onu yaptığınız zaman problem biter. Mesela bugün bu dersle ilgili müzakere yaparken Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin ayetini okurken Yahya, bir insanın eşi Yahudi ve Hıristiyan olabiliyor, ister kadın, ister erkek olsun dedi. Yani bundan daha yakını mı var? Adam canını teslim ediyor. Yani gece kalkıp öldürse evli olan Müslüman kocaysa fark edemez, kadınsa yine fark edemez. Peki, o zaman Cenabı Hak burada bize ne diyor? Madem Allah’ın ayetinde açıkça… Bir Müslüman erkeğin ehli kitaptan bir kadınla evlenmesi konusunda hiç kimse ihtilaf etmez. Öyle diyelim. Diğer ihtimallere girmeyelim. O zaman dostluk ne demek? Allah burada bize ne diyor? Şimdi öyle bazıları gibi tutup da kendi kafamızdan konuşamayız. Allah kendi kitabını sadece kendisi açıklar. Resulullah’a da nebisine de açıklama yetkisi kesinlikle vermemiştir. Muhammed’in (a.s) Kuranı açıklama yetkisi kesinlikle yoktur. Bir kişinin Kuranı kendi kafasına göre açıklamaya kalkması kendini ilah yapmasından başka bir şey değildir. Kendini Allah’ın yerine koymasıdır. Ama İslam diye adlandırdığımız bu tarihi mirasta Muhammed’in (a.s) Kuranı açıklama yetkisinin olduğunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bağlamından kopardıkları bir ayeti de delil getirirler. Ona o yetkiyi verince bu defa tefsir alimleri ortaya çıkmış. Onlarda yetkili olmuşlar. Fıkıhcılar ortaya çıkmış, kelamcılar ortaya çıkmış. Üstelik tefsirciler hür değil. Her biri bir ekole mensup… Bugün işte din bugün ki hale gelmiş. Allahu Teala böyle diyorsa ne olacak? Evliya, veli ne demek? Biraz Aydın Hocadan dinleyelim.

Aydın MÜLAYİM: En çok istismar edilen veya slogan haline getirilen ayetlerden biriside Maide Suresi 51. Ayettir. Bu ayette “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’” “Ey inanıp güvenenler Yahudileri ve Hıristiyanları kendinize veli edinmeyin”. Bu ayette evliya kelimesi var. Bu veli, evliya kelimesi ne demektir? Bununla ilgili alimler şöyle bir mana verirler. “Veli ve Mevla Arap kelamında aynı anlamı ifade eder. Bu kelime rab, malik, yardım eden, sahip, seyyid, dost, halef, yakın, bağlı gibi birçok anlamlara gelir”. İsfehani de bununla ilgili “yardım ve inanç bakımından yakınlıkla ilgili kullanıldığını söyler. Bir başkasının işini deruhte eden ve yakınlık eden bir kimseye veli denir.” Bu ayeti en çok şiar edinenler Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin ifadesinden Arap dilindeki sadece sadık kelimesi yani dost, arkadaş anlamında alıyorlar. Bir Müslüman bir Yahudiyle herhangi bir ilişki kuramaz, bir bağ kuramaz diyorlar. Yani ne siyasi anlamda, ne ticari anlamda, ne evlilik anlamında… Hâlbuki evlenilebilir. Fakat burada kast edilen anlam inanç bakımından yakın olmaktır. Çünkü Allahu Teala Bakara Suresi 257. Ayette “Allâhu veliyyullezîne âmenû” “Allah müminlerin velisidir” diyor. Yani sadik, arkadaşıdır demek değildir. Yani bir anlamda imanla ilgili… Yani kime inanırsa ona yakındır. Bir insan Allah’a inanıyor ve güveniyorsa tabi ki onun yakınıdır. Bu bağlamda birkaç ayet daha söyleyeyim. Tevbe Suresi 71. Ayette “Vel mué’minûne vel mué’minâtu bağduhum evliyâu bağd” “Mümin kadınlar ve Mümin erkekler birbirlerinin yakınlarıdır.” Birbirlerinin velileridir. Her mümin olan bir başkasının arkadaşı değildir. Ama inanç bakımından hepsi bir yolun mensuplarıdır. Dost anlamında da bir yolun yolcuları demektir. İnanç bakımından birbirlerinin yakınlarıdır, birbirlerinin velileridir. Birbirleriyle yardımlaşırlar. Mesela Hucurat Suresinin 10. Ayetinde “İnnemel mué’minûne ıhvetun” “Müminler ancak kardeştirler.” Yani burada kardeş kan bağından bahsedilmez. İnanç bakımından, inançla ilgili olduğu için buradaki evliya kelimesi de inançla ilgilidir. En çok bu konuya vurgu yapar. Yoksa müminler gayri Müslimlerle de ilişki kurar. Hem siyasi açıdan, hem ticari açıdan… Yahudi ve Hıristiyanlarla veli olmak, yakın olmak inançla ilgili bunlara yakınlık etmeyin, bunlarla aynı düşünceyi paylaşmayın demektir. Aynı yolun yolcusu olmayın anlamındadır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hikmet prensibine göre Allahu Teala bir ayeti bir başka ayetle açıklar. O ayetin onun açıklaması olduğunu anlayabilmemiz içinde araya benzerlik koyar. Mesela insanlarda da öyledir. Soyu bilinmeyen bir kişinin soyunun tespiti içinde bugün DNA testi falan yapılıyor. Ne demek? Arada benzerlik var. Onu kim koymuş araya? Allah koymuş. O olmadan bile birisini görüyorsunuz. Sen falancanın nesisin diyorsun. Size birkaç kere söylemiştim. Çünkü ben şok olmuştum. Hayatımda bir kere Yusufeli’ne gitmiştim. Kahvehanenin önünde çay içiyorduk. Yaşlı bir adam bana yaklaşıp bizim oranın diliyle sen Bakı Memmed’i tanır mısın dedi. Ben onun torunuyum dedim. Tam ona benzettim dedi. Ben onun arkadaşıyım dedi. Ben dedemi görmüş değilim. Ben iki yaşındayken dedem vefat etmiş. Çehresini hiç hatırlamıyorum. İşte teşabüh, karşılıklı benzeşme… O yaşlı adam beni görüp hemen geldi. Sen kimsin, nesin, nerelisin diye sormadan Bakı Memmed’i tanır mısın dedi. Bizim aileye Bakıoğulları deniyor. Ben onun arkadaşıyım dedi. İşte Allah ayetler arasına da bu benzerliği koyarak bir ayeti diğer ayetle açıklamamıza imkân vermiştir. Ama çok üzücü bir şey bu metodu ortaya koyan ayetlerin tamamının hesabı görülmüş. Müteşabih ayet, biri diğerini açıklayan birbirine benzeyen iki ayettir. Taha size müteşabihi nasıl öğretiyorlar?

Taha BAYINDIR: Anlaşılamayan ayet… Yani manası, o kadar çok şeye benziyor ki anlayamıyoruz. Ali İmran 7. Ayete göre kitabın çoğu muhkem, çok az açıklanamayan ayet var. Yani % 9’u falan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ali İmran 7. Ayete göre kitabın azı muhkem…

Taha BAYINDIR: Öyle olacak ama bize öyle öğretiyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tam tersini söylüyorlar.

Taha BAYINDIR: Yani anlaşılmıyor ya… Anlaşılmayan çok az…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onu da ters öğretiyorlar. Yaptıkları yanlışın farkındalar ya… Bu defa yanlışı bir başka yanlışla düzeltmeye çalışıyorlar. Bunu ilk defa duyuyorum. Hiç duymamıştım.

Taha BAYINDIR: “hunne ummul kitab” var ya orada diyorlar ki kitabın esası yani esas içeriği muhkem ayetleri topluyor. Geri kalan % 9’luk kısmı da müteşabih ayetler diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: % 91 mi oluyor?

Taha BAYINDIR: Aynen öyle…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İstatistiği nasıl yapmışlar?

Taha BAYINDIR: Sorunca % 90 falan diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onların kafasıyla düşünelim. Müteşabih ayet anlaşılmayan ayet olsun. Öyle öğretiyorlar. Bize de öyle öğrettiler. Kitapları açıp bakın her tarafta öyle yazar. İslam ansiklopedisini açıp bakın görürsünüz. Bakın ki muhkem mi çok müteşabih mi? Delil getirdikleri ayeti size okuyayım. “Huvellezî enzele aleykel kitâbe” “Sana bu kitabı indiren odur.” “minhu âyâtum muhkemâtun” “bir kısmı muhkem ayetlerdir”. “hunne ummul kitâbi” “o kitabın anasıdır.” “ve uharu muteşâbihât” “diğerleri müteşabihtir.” (Ali İmran 7) Ana ve müteşabih… Ana mı çoktur, diğerleri mi? Çoğunluk ana diye anlaşılır mı? Demek ki hatalarını anlamaya başladırlar. Bu defa topu tekrar taca atmaya başlamışlar. Ya kardeşim bu anlaşılmayan ayet ise Allah bunu kime indirdi? Bir de “kitabu mubin” “açık kitap” diyecek değil mi? Haşa Allah yalan mı söylüyor?

Şimdi tekrar bu ayeti okuyorum. Kararı siz verin. Maide Suresinin 51. Ayeti… Ne dedi Allah? “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “müminler”. “lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’” “Yahudileri ve Hıristiyanları evliya yani yakın dost edinmeyin”. (Maide 51) Ama veli kelimesinin değişik anlamları var. Az önce Aydın Hoca söyledi. Mesela sizden herhangi birisi bir çocuğun velisi olabiliyorsunuz. O çocukla ilgili kararları kim veriyor? Çocuk mu veriyor, siz mi veriyorsunuz? Veli veriyor. Mesela aynı kökten vali var. Mesela İstanbul Valisi bizi de etkileyen kararları alma yetkisine sahiptir. Mesela şimdi Valilikten “yarın sabaha kadar dışarı çıkamazsınız” diye emir gelse çıkıp evlerinize gidebilir misiniz? Niye? İşte Valinin böyle bir yetkisi var. Veli kelimesine Allah burada hangi manayı vermiş? İki anlamı da var. Yakın dost manası var, sizinle ilgili söz söyleme yetkisi verme manası da var. Burada “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’” “Yahudi ve Hıristiyanları kendinize veliler edinmeyin.” (Maide 51) Ali İmran Suresinin 100. Ayeti şöyledir. “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Müminler”. (Ali İmran 100) Maide 51’de de “ya eyyuhellezine amenu” dedi. “in tutîû ferîgam minellezîne ûtul kitâbe” “kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grubuna uyarsanız.” Kendilerine kitap verilmiş olanlar dendiği zaman bizde ne anlaşılıyor? Yahudi ve Hıristiyanlar anlaşılıyor. Bir grup dediğimiz zaman ya Yahudi ya da Hıristiyan… İtaat ederseniz diyor. İtaat ne demek? Gönülden boyun eğmek demektir. İsteyerek boyun eğmektir. “yeruddûkum bağde îmânikum kâfirîn” “imanınızdan sonra sizi kâfir yaparlar.” (Ali İmran 100) Müminken sizi kâfir yaparlar dedi. Bakalım öbür ayette ne dedi? “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’, bağduhum evliyâu bağd, ve mey yetevellehum minkum feinnehû minhum” “sizden kim onları veli edinirse onlardandır.” (Maide 51) Onlardan demek ne demek? Kâfir demektir. Peki, Ali İmran 100’de ne dedi? “Onlardan birisine itaat ederseniz.” İtaat gönülden olur, zorunlu değildir. Bir şeyi yapmak zorunda kalırsanız ona itaat denmez. Mesela siz Vatikan’ın merkezinde de Müslüman olmuş olabilirsiniz. Bazı konularda istemeyerek mecburen onlara uyacak durumunuz olabilir. Ama burada “tutîû” “itaat” kelimesi var. Bizim Türkçemizde itaat zorunlu ve gönüllü ayrımına tabi değildir. Ama Kuranı Kerimde, Arapça’da zorunlu ve gönüllü diye ayrılır. Gönüllü olanına itaat, zorunlu olanına ikrah denir. İkrah zorla baş eğdirmektir. İtaat, isteyerek gönülden boyun eğmektir. “in tutîû ferîgam minellezîne ûtul kitâbe” “kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grubuna isteyerek boyun eğerseniz.” Seve seve boyun eğerseniz ne yaparlar? “yeruddûkum bağde îmânikum kâfirîn” “imana gelmenizden sonra sizi kâfirliğe çevirirler.” (Ali İmran 100) Diğer tarafta ne dedi? “ve mey yetevellehum minkum feinnehû minhum” “sizden kim onları veli edinirse onlardandır.” dedi. (Maide 51) Şimdi arada benzerliği gördünüz mü? Bire bir benziyor mu? Farkı ne? Ali İmran 100’de dost edinmenin anlamını verdi. Bu basit bir şey mi? O zaman bir kadının kocası ya da bir kocanın karısı gayri müslim olabilir. Ama onun konuşmalarının arasında seçici olması lazım. Yani o dediyse tamam dememesi lazım. Onun için Allahu Teala gayri müslimle evlenmeyi hiç tavsiye etmiyor. Haram kılmıyor ama asla da tavsiye etmiyor. Bakara 221’de ne diyordu? “Ve lâ tenkihul muşrikâti” “Müşrik kadınları nikâhınıza almayın.” Müşrik kadın derken ehli kitap olan olmayan ayrımı olur mu? Olmaz. “hattâ yué’minn” “mümin olana kadar.” “ve leemetum mué’minetun hayrum mim muşriketiv ve lev ağcebetkum” “Mümin olan esir bir kadın Müşrik olan hür bir kadından elbette daha hayırlıdır.” Niye böyle? Çünkü esir kadından şüphe edersiniz. Bu ben müminim dedi ama bir oyun oynamaz inşallah dersiniz. Çünkü esirdir. Ama esir yine de hür olan müşrikten daha iyidir diyor. İstersen hür olan müşriğe âşık olmuş ol. Fark etmez. Ondan sonra, “ve lâ tunkihul muşrikîne” “Müşrik erkeklere kız vermeyin.” diyor. “hattâ yué’minû” “mümin oluncaya kadar.” “ve le abdum mué’minun” “şurası gerçek ki mümin bir erkek” “hayrum mim muşrikiv” “müşrikten hayırlıdır.” (Bakara 221) Şurada bir mümin erkek ve müşrik bir erkek olsun. Ehli kitaptan da olur, Mekkelilerden de olur. Her taraftan olabilir. Mümin değil. Peki, bu mümin esir ondan daha hayırlıdır dendiği zaman bu helal o haram anlaşılır mı? Mesela burada bir şerbet ve su olsun. Birisi konuşurken de boğazı benim gibi sıkıntılı… Bana ne dersiniz? Su yerine şerbetten içmen daha iyidir dersiniz. O zaman su kötüdür manasına mı olur? Olur, mu öyle bir şey? Ama maalesef o kelimenin bir tanesini alır diğerini atarlar. Müşriklerle evlenemezsin derler. Ehli kitabın dışında hiç kimseyle evlenemezsin diye hepsi ittifakla karar vermiştir. Vallahi bunlara Müslüman demek imkânsızda… Ne yapalım? Gelenek böyle olduğu için bizde herkes gibi Müslüman diyoruz. Ama burada bir de şu var. Bunların çok büyük bir bölümü ümmidir. Oradan yırtabilirler. Ümmi ne demek? O bilgiler kendisine ezberletilmiş, bilgilerin Kuran ile ilişkisini bilmiyorlar demektir. Bunları açıkladıktan sonra hala eski hallerinde kalırlarsa o zaman kâfir olurlar. Şimdi ayetler arasında benzerliği kurduk. “Onlara itaat ederseniz” (Ali İmran 100) diyor. İtaat gönülden boyun eğmek demektir. Karı koca birbirine itaat eder mi? Söylediği doğruysa yaparsın yoksa yapmazsın değil mi? Bizim hanım demiş, mutlaka yapmam lazım diyor musun? Bizim bey böyle diyor, kesin yapmalıyım denir mi? Doğru olduğunu kabul edersen yaparsın yoksa yapmazsın. Onun için evlilikte sık sık sürtüşmeler olur. Bakarsınız ki kadın ben bu evde ne olduğumu anlayamadım, bu evin hanımıyım mı değil miyim bilmiyorum der. Erkek de ben bu evin kocası mıyım yoksa hizmetçi miyim bilmiyorum der. Niye? Çünkü koca ister ki benim dediğim olsun, kadın ister ki benim dediğim olsun. Arada sırada da sürtüşme başlar. Ayetleri tekrar okuyayım. Velilik hangi manadaymış anlayalım. “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’” “Yahudi ve Hıristiyanları kendinize veliler edinmeyin.” (Maide 51) Valinin veliliği mi? Yoksa iki dost arasındaki velilik mi? Ya da bir kişinin okuldaki öğrenciye veli olması gibi mi? Yoksa iki dost gibi mi? Bir insan karısıyla düşman olacaksa niye evlensin ki? Düşman olur mu karısına? O zaman düşmanlık değil. Allahu Teala ne kadar güzel açıklıyor. Bunu açıklamak bize kalsa ne yaparız? Bizde bir müddet sonra gelenekselciler gibi oluruz. İşte o zaman kendimizi ilah yerine koyuyoruz. Allah’ın koymadığı kuralı biz koymuş oluyoruz. Çünkü açıklamayı Allah yapacaktı. Allah yapınca başka şey ortaya çıkıyor. Biz yapınca başka şey ortaya çıkıyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’” “Yahudi ve Hıristiyanları kendinize veliler edinmeyin.” “bağduhum evliyâu bağd” “onlar birbirlerinin velileridir.” “ve mey yetevellehum minkum feinnehû minhum” “sizden kim onları veli edinirse onlardandır.” “innallâhe lâ yehdil gavmez zâlimîn” “Allah yanlış yapanları yola getirmez.” (Maide 51) Yanlış yapmış olursunuz. Yanlışlığın ne olduğunu da Ali İmran 100. Ayette bildirmektedir. “Yâ eyyuhellezîne âmenû”  “Müminler” “in tutîû ferîgam minellezîne ûtul kitâbe” “kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grubuna.” İster Yahudi, ister Hıristiyan… Hangisi olursa olsun. “Onlara gönülden boyun eğerseniz.”  “yeruddûkum bağde îmânikum kâfirîn” “imana gelmenizden sonra sizi kafirliğe döndürürler.” (Ali İmran 100) “Ve keyfe tekfurûne” “siz nasıl kâfir olabilirsiniz ki.” “ve entum tutlâ aleykum âyâtullâhi” “Allah’ın ayetleri size okunuyor.” “ve fîkum rasûluh” “içinizde Allah’ın resulü var.” (Ali İmran 101) Kim bu Allah’ın resulü? Allah’ın kitabıdır. Muhammed (a.s) vefat etmiştir. Artık resul kitaptır. Hakikaten bu anlaşılır gibi değil. Allah içinizde Allah’ın resulü var dedi mi? Aynı surede Uhud Savaşıyla ilgili bir ayet var. Muhammed’in (a.s) öldüğüne dair haberler yayılıyor. “Ve mâ muhammedun illâ rasûl” “Muhammed sadece bir elçidir.” Geldi bu kitabı size tebliğ etti. Artık ondan sonra görevi devam eder mi? “gad halet min gablihir rusul” “ondan öncede çok resuller geldi, geçti.” “efeim mâte ev gutilengalebtum alâ ağgâbikum” “ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz.”(Ali İmran 144) Arapça’da resul kelimesinin birinci anlamı getirilen sözdür. O ne, Kuran değil mi? İkinci anlamı getirendir. İlginç… Birinci anlamını verene ben şu ana kadar rastlamadım. Dilde kelimenin birinci anlamıdır. Ben rastlamadım. İçinizde rastlayan varsa söylesin. Şimdi hem o ayette Muhammed ölürse desin hem de içinizde Allah’ın resulü var desin. O zaman Kuranda çelişki var densin. O zaman Kuranda çelişki vardır. Değil mi?

Ali imran Suresinin 28. Ayetini açalım. Yani gönüllü boyun eğme diye verdiğimiz aman doğru mu? Çünkü o ayeti eksik anlamış olabiliriz. Allahu Teala ilgili ayetle meseleyi açıklarsanız en küçük şüpheye fırsat vermez. Asla müsaade etmez. Onun için “el kitabe mufassalan” “çok ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır” der. (Enam 114) Peki, yine Taha’ya sorayım. Taha yeni talebe… Taha benim zorlamamla İlahiyat Fakültesine geldi. Yoksa dereceye girmiş bir öğrencidir. Yani buralara gel dedim. Başkaları gelmesin dedim. Bu yanlışları kim düzeltecek? Yanlış bildiğim şeyleri ezberleyip imtihana girmek bana çok büyük ızdırap veriyor diyor. Kuranı Kerim ayrıntılı bir şekilde açıklanmış bir kitaptır diyen kim? Allah. Taha, senin okuduğun kitaplarda Kuran açıklanmıştır diyor mu?

Taha BAYINDIR: Açıklanmıştır ama ayetlerle değil yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah açıklamış mı?

Taha BAYINDIR: Açıklamış. Açıklanmayan yerleri sünnet açıklamış, sahabe açıklamış…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kitap ayrıntılı bir şekilde açıklanmış mı?

Taha BAYINDIR: Sağlamlaştırılmış diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Tafsil” “ayrıntılı açıklama” kelimesine şu anlamı verirler. Ayrıntı yerine surelere ayrılmış derler. Kuranı Kerim mücmel derler. Yani onu indirenden başkası manasını bilmez demektir. Bakın az önce iki ayeti karşılaştırdık. Oradaki veli kelimesi gönüllü boyun eğmektir. Ali İmran 28’e bakın. “Lâ yettehızil mué’minûnel kâfirîne evliyâe.” (Ali İmran 28) Maide 51. ayette ki gibi evliya kelimesi geçti. Müminler kâfirleri evliya edinmesin. “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızul yehûde ven nasârâ evliyâé’.” (Maide 51) Yahudi ve Hıristiyanların kâfir olduğunu zaten Kuranı Kerim söylüyor. İçlerinde hepsi kâfir değil. Haberi olmayanlar, tebliğ edilmemiş olanlar değil. Bugünde onlardan mümin olanları vardır. Ben onlara rastladım. “Lâ yettehızil mué’minûnel kâfirîne evliyâe” “müminler kâfirleri evliya edinmesin.” Yani dostlar edinmesin. Öbür tarafta da evliya kelimesi geçmişti. “min dûnil mué’minîn” “Müminlerden önce.” (Ali İmran 28) Müminlerden önce veli edinmesin. Burada o kadar güzel bir ifade yapıyor ki… Yani kâfirle dost olma diyor ama şu manada diyor. Önceliği müminlere vereceksin. O ikinci sırada kalacak. Şimdi tamamını okuyalım göreceksiniz. “Lâ yettehızil mué’minûnel kâfirîne evliyâe min dûnil mué’minîn” (Ali İmran 28) Bu çok daha geneldir. Bütün kâfirler… Dun kelimesinin anlamı, mesela tavan benim üzerimde… Elimde bir sopa olup tavana dokunduğunu düşünün. Benim yukarımda, tavanın aşağısında olur değil mi? O zaman tavanın dununda dediğim zaman benden yukarı demektir. “min dunil müminin” “müminlerin dununda.” (Ali İmran 28) Yani müminlerden daha yakın sana… Bütün müşriklerde öyledir. Bütün müşriklerde Allah ile arasına evliya koyarlar. O evliyayı kendilerine Allah’tan yakın kabul ederler. Onların vasıtası ile şey yaparlar. İşte efendinin yüzü suyu hürmetine, filanın yüzü suyu hürmetine, işte o bizi kurtaracak falan filan derler. Yani müminleri ikinci sıraya koyup kâfirleri birinci sıraya almayın. Peki, devamını okuyoruz. “ve mey yef’al zâlike feleyse minallâhi fî şey’in” “kim bunu yaparsa Allah’tan hiçbir beklentisi olamaz.” (Ali İmran 28) Hiçbir konuda Allah’tan beklentisi olamaz. Ne demek? Cennete gitmeyi beklemiyor mu? Yok. Yardım beklemiyor mu? Hiçbir şey olamaz. “illâ en tettegû minhum tugâh” “Ancak onlardan bir şekilde korunma ihtiyacınız olursa o başka.” (Ali İmran 28) Az önce ne dedim? Vatikan’da adam Müslüman olmuş. Bir takım mecburiyetler içerisinde… Kendini koruma ihtiyacı var. Mecbur kalmış. O hariç diyor. Şimdi böyle bir adam gönüllü mü itaat eder? Zorunlu… O zaman öbürü… Allahu Teala gönüllü itaati yasaklamış oluyor. Yani ayeti yanlış anlamamışız değil mi? “ve yuhazzirukumullâhu nefseh” “Allah sizi kendisine karşı dikkatli davranmaya çağırır.” Yani Allah’a karşı dikkatli olun. Öyle siz Cenabı Hakka karşı bir yanlış yapamazsınız. Cenabı Hak her şeyi bilir. “ve ilallâhil masîr” “dönüşünüz zaten Allah’adır.” (Ali İmran 28) Şimdi burada onlarla dost olunabileceği anlaşıldı değil mi? Yani dost olabilirsiniz ama birinci sıraya koyamazsınız diye anlaşıldı. Bakalım bu dediğimizi anlatan ayet var mı? Eğer ayet varsa doğru anlamışız. Yoksa yanlış anlamışız. “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızû aduvvî ve aduvvekum evliyâe.” Gene evliya kelimesi geçti. Şimdi müteşabihi anladınız mı? Hepsi birbirine benzeyen ayetler mi? Hep aynı kelimeler var değil mi? O benzerliği Allah kurmuş ki o benzerlik olmazsa biz bu ayetleri bulabilir miyiz? O benzerlikten hareketle buluyoruz. “lâ tettehızû aduvvî ve aduvvekum evliyâe.” “Benim ve sizin düşmanlarınız.” (Mümtehine 1) Bugün Yahudi ve Hıristiyanlar… “Gul yâ ehlel kitâbi lime tesuddûne an sebîlillâhi men âmene” “Ey ehli kitap müminleri niye Allah’ın yolundan engelliyorsunuz.” “tebğûnehâ ıvecev” “istiyorsunuz ki o yolda böyle Müslümanların anlamadığı eğrilikler olsun.” (Ali İmran 99)  İşte anlaşılmayan eğrilikleri onlar yapıyor. Resulullah zamanında başlamışlar buna… “ve entum şuhedâé’” “yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz.” “vemallâhu biğâfilin ammâ tağmelûn” “Allah sizin yapmış olduklarınızdan habersiz değildir ki.” (Ali İmran 99) Şimdi bu adamlar Allah’ın dinine düşman mı? Ne dedi? “Benim ve sizin düşmanlarınızı evliya edinmeyin” dedi. “tulgûne ileyhim bil meveddeti” “onlara karşı sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz.” “ve gad keferû bimâ câekum minel hagg” “Hâlbuki onlar size gelen bu gerçeği görmek istemiyorlar.” (Mümtehine 1) Mesela Ali İmran Suresinde Allahu Teala “Veddet tâifetum min ehlil kitâbi lev yudıllûnekum, ve mâ yudıllûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn” “Ehli kitabın bir grubu istiyor ki keşke sizi bir saptırabilseler.” Bütün arzuları bu… “Onlar kendinden başkasını saptıramazlar.” (Ali İmran 69) “Vedde kesîrum min ehlil kitâbi” “ehli kitap yani Yahudi ve Hıristiyanlardan çoğu şunu çok ister.” “lev yeruddûnekum mim bağdi îmânikum kuffârâ” “Mümin olduktan sonra keşke sizi kâfir yapsalar.” (Bakara 109) Onun için onların hiçbirisi Müslümanların Kuran’a uymasını istemez. % 100 eminim. İyi yetişmiş kişileri aramıza Hoca diye mutlaka sokmuşlardır. Yoksa bu kadar sapıklık olmaz. Hiçbir mümin böyle bir sapıklığı kabul edemez. Ama önce bir el yordamıyla kendilerini büyük hoca kabul ettiriyorlar. Ondan sonra ezberlettiriyorlar. Ezberler devam ediyor. Niye bunu yapıyorlar? “hasedem min ındi enfusihim” “kıskançlıklarından.” Niye kıskanıyorsun? Sizde Müslüman olun. “mim bağdi mâ tebeyyene lehumul hagg” “gerçek bütünüyle ortaya çıktıktan sonra böyle yapıyorlar.” (Bakara 109) Sizin hak yolda olduğunuz… Kıskanıyorlar. Peki, ne yapalım ya Rabbi? Kellerini mi uçuralım? Aydın Hoca unutma da onu da anlatalım. Bakın şu ayeti kerimenin hükmünü kabul eden bir tane mezhep var mı acaba? Şimdi okuyacağım. Bunlar bu kadar çok istiyorlar ya… “fağfû vasfehû” “siz onlarla ilgilenmeyin. Devamlı yeni bir sayfa açın.” (Bakara 109) Onlarla düşmanlık edin var mı burada? Düşman olun diyor mu? Yapacağını yapsın. Adam kâfir. Efendim propaganda yapıyor. Tabi yapacak. Bizim bulunduğumuz yerde olmaz derler. Sen kimsin ya? Allahu Teala yoldan çıkan İblis’e kıyamete kadar yaşama hakkı tanıyor. Sen bir kâfir dediğinin kellesini uçuruyorsun. Sen ya Müslüman ol ya da öldürürüm diyorsun. Müslüman oldum dese nereden bileceksin Müslüman olduğunu? Sen kimsin ki? Sen ilah mısın ki bilesin bu adamın Müslüman olduğunu? Ya gerçekten bitmiş yani. Bu geleneksel dini aklı başında hiç kimse kabul etmez. Ama Kuran’da ki dinide reddedecek bir tek adam yeryüzünde yoktur. Reddetmez değil, eder de. Yanlış yaptığını bilir. Aynen bu Yahudi ve Hıristiyanlar gibi… “fağfû vasfehû” “onları görmezlikten gelin” diyor. Hep böyle işin iyi tarafında yönelin. Yeni sayfalar açın. “hattâ yeé’tiyallâhu biemrih” “Allah’ın emri gelene kadar.” Bir gün bunlar kaybedecek. Kesin. “innallâhe alâ kulli şey’in gadîr” “Allah her şeye bir ölçü koymuştur.” (Bakara 109) Bekleyin. Çünkü sizde imtihandan geçiyorsunuz. Burada düşmanlık edin dedi mi? Bugün gerçekten İslam öyle bir hale gelmiştir ki… Fıkıh kitaplarına bakın. Ya Müslüman olurlar ya da kılıcı yerler. Resulullah’a iftira ediyorlar. 50:35 50:38 arası anlaşılmıyor. “La ilahe illallah diyene kadar insanlarla savaşmak emredildi.” Hani emir? Tövbestağfirullah. Kendi kötü arzularını gerçekleştirmek için kendilerine Resulullah’ı alet ediyorlar. Savaşa bağlı bir bütçe mantığıyla çalışmışlar. Bu İslam âleminde zekât diye bir şeyde kalmamış. Acayip bir şey ya… Taha unutma da o cizyeyle ayrı bir ders yapalım. Şimdi bak gördünüz mü? Düşmanlık edin diyor mu? Düşmanlık edin demediği zaman bir çeşit dost oluyorlar. Peki, bu dostluk nasıl bir dostluktur? “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızû aduvvî ve aduvvekum evliyâe” “benim ve sizin düşmanlarınızı evliya edinmeyin.” Bunlar Allah’ın düşmanı değil mi? Çünkü Allah’ın kitabına inananları kâfir yapmaya çalışıyorlar. Evliya yani veliler edinmeyin. “tulgûne ileyhim bil meveddeti” “onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz.” “ve gad keferû bimâ câekum minel hagg” “size gelen o gerçeği onlar görmüyorlar.” Yani kitabı görmek istemiyorlar. Yoksa en büyük düşmanları o… Esas bu ayet Mekkeli müşriklerden bahsediyor. “yuhricûner rasûle ve iyyakum en tué’minû billâhi rabbikum” “bu resulü ve sizi rabbiniz Allah’a inandınız diye ülkenizden çıkarıyorlar.” “in kuntum haractum cihâden fî sebîlî vebtiğâe merdâtî” “yolumda cihad için çıktığınız zaman” ya da “rızamı aramak için çıktığınız zaman.” “tusirrûne ileyhim bil meveddeh” “içinizde onlara karşı sevgi saklıyorsunuz.” Allahu Teala bunları nasıl seversiniz diyor. “ve ene ağlemu bimâ ahfeytum ve mâ ağlentum” “ben gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da çok iyi bilirim” diyor. “ve mey yef’alhu minkum fegad dalle sevâes sebîl” “bunu yapan doğru yoldan sapmış demektir.” (Mümtehine 1) Şimdi bakacağız. Bu ayeti kerimelerde sonuç nedir? Ali İmran 28 ne dedi? “min dunil müminin” “Müslümanları ikinci sıraya koymayın” dedi. Dostluk budur. Müslümanlar ikinci sırada olmasın. Birinci sırada olsun.

Şimdi Mümtehine 8 ve 9. Ayetlere bakalım. Allah onları veli edinmeyin dedi. Yasakladı. Ondan sonra burada “Lâ yenhâkumullâhu anillezîne lem yugâtilûkum fid dîni” “Allah sizin için yasağı sadece şunlar için koyar. İnancınızdan dolayı sizinle savaşanlar.” diyor. (Mümtehine 8) Başka sebepten dolayı değil. İnancınızdan dolayı savaşan… Belki bazen siz sebep olmuş olabilirsiniz. İslam aleminde sürekli olduğu gibi gider adamlara savaş açarsınız. Onlara sen savaş açıyorsun. Ya Müslüman olun ya da kelleni alırım. Müslüman oldum dediği zaman Müslüman mı olacak yani? 12 Eylül öncesi Karslılar Erzurum’a geliyor. Erzurumlular otogarda Karslıları imtihan ediyorlar. Müslüman mısan diyor. Elhamdülillah diyor. Yok, yok sen beni kandirisan diyor. Hele bir kul hu yu oku bakalım diyor. Okumaya başlıyor. Ula dadaş hele gel bak ki doğru okuyor mu diyor. Kendi bilmiyor ya… Anlatırlar. Yeniçeri hançeri kaldırmış. Düşmana saplayacak. Müslüman ol yoksa öldüreceğim demiş. Tamam, Müslüman olacağım demiş. Ne yapayım diyor. Yeniçeri’de arkadaşına hele gel ne yapacaktı diyor. Böyle şey olur mu? Ama maalesef yapı bu… Allahu Teala burada “Lâ yenhâkumullâhu anillezîne lem yugâtilûkum fid dîni” “İnancınızdan dolayı sizinle savaşmamış.” Mekkeliler Müslümanlarla savaştılar mı? Bedir Savaşı oldu, Uhud savaşı… “ve lem yuhricûkum min diyârikum” “Ülkenizden çıkarmamış.” Çıkardılar mı? “Onlara karşı Allah bir yasak koymaz.” Hangi yasağı koymaz? “en teberrû hum” “İyilik etmenizi yasaklamaz.” (Mümtehine 8) Az önce Bakara Suresi 109’da onları görmezlikten gelin, yeni sayfa açın dedi. Yani iyilik yapmaya devam edin dedi. Yasaklamaz dedi. Kim bu? Savaşmamış seninle, seni ülkenden çıkarmamış. Bunları birleştirdiğimiz zaman oradaki dostluk ne oluyor? Müslümanları ikinci sıraya koyup onları birinci sıraya alıp gönülden onların dediklerini yapmak oluyor. Değil mi? Yani onların sizin üzerinizde bir yetki sahibi olmasını sağlamak oluyor. Bugün mesela Birleşmiş Milletlerde yetkili tek Müslüman var mı? O zaman Müslümanların Birleşmiş Milletlere üye olmaya hakları yok. Gittiğiniz zaman onların hâkimiyetini kabul etmiş oluyorsunuz. Mecbur kalmış… Mecbur kaldığı zaman ayrı bir konudur. Onu Ali İmran 28’de gördük. Ondan sonra iyilik yapmanızı ve “ve tugsitû ileyhim” “paylarını vermenizi de yasaklamaz.” Yani adamların haklarını verin. Neyse yani… Hukuklarına tam olarak riayet edin. Onun için onları görmezlikten gel ve iyi davran dedi ya Allah… Kim bu? Savaş açmayan ve bizi ülkemizden çıkarmayan… “innallâhe yuhıbbul mugsitîn” “Allah muksitleri yani herkesin hakkını vereni sever.” (Mümtehine 8) Her hak sahibinin hakkını vereni sever. Peki, “İnnemâ yenhâkumullâhu” “Allah’ın size koyduğu yasak sadece şudur.” Bunu da çok iyi dinleyin. Bütün ayetleri birleştirdiğimiz zaman ne olduğu ortaya çıkacak. Neymiş o? “anillezîne gâtelûkum fid dîni” “inancınızdan dolayı sizinle savaşmış olanlara.” “ve ahracûkum min diyârikum” “ülkenizden çıkarmış olanlar.” “ve zâherû alâ ıhrâcikum” “çıkarılmanıza destek verenler.” (Mümtehine 9) İnancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkan… Savaşı sen açmışsın, o değil. O açmış olacak. Ama bizde maalesef Müslüman idareciler hep savaş açmaya haklı olduklarına inandırılmışlardır. Çünkü herkes Müslüman olmak zorundaymış. Az önce Aydın Hocanın okuduğu uydurma hadisten dolayı… Daha neler var? Ayetleri kırpıp kırpıp kendilerine delil almışlardır. Peki, ne yapmayı yasaklamış Allah? Bizi öldürmeye kalkmış, ülkemizden çıkarmış ve çıkarana destek vermiş. Üç tane kırmızı çizgi… Bir öldürmeye kalkmış. Beni öldürmeye kalkan bir adamı ben 58:57 58:58 sn. arası anlaşılmıyor. değilim yani. Onu öldürün demiyor. Beni ülkemden çıkarmış. Sende onu ülkenden çıkar demiyor. Dediği ne? “en tevellevhum” “işte onları dost edinmenizi yasaklar.” (Mümtehine 9) Bizi ülkemizden çıkarmaya kalkmış, bize karşı inancımızdan dolayı savaş açmış veya çıkarılmamıza destek vermiş. O zaman dost edinmek yasaktır. Peki bu dostluk ne olacak? Müslümanların birinci sırada olduğu onların ikinci sırada olduğu dostluk… O dostluk iyi geçinme… Yani paylarını vermek, onlara iyilik yapmak. Yoksa emirlerine girmek değil. Şimdi şüpheniz kaldı mı? Allah her şeyi ayrıntılı açıklıyor muymuş her şeyi? Bir eksik kaldıysa söyleyin. “ve mey yetevellehum” gene aynı. “Tevelli” veli edinmek, yani dost edinmektir. “kim onları dost edinirse.” “feulâike humuz zâlimûn.” “işte yanlış yapanlar onlardır.” (Mümtehine 9) Onlar kimmiş? Bizi inancımızdan dolayı öldürmeye kalkan, ülkemizden çıkaran, ülkemizden çıkarılmamıza yardım edenler. Bu kadar… Başka yok. Peki, Resulullah Mekke’ye gelip Mekke’yi aldı. Bu Mekkeliler ne yapmıştı? Sırf mümin olduğu için ülkesinden çıkarmışlardı. Başka işlediği bir suçtan dolayı değil. Peki, başka ne yaptılar? Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşıyla Müslümanları çıkmak yetmedi, hınçlarını alamadılar. Medine’de boğmak istemediler mi? Ondan sonra Resulullah, Hudeybiye Antlaşması yaptı. Onu da bozdular mı? Bütün bunlardan dolayı Mekke’yi Resulullah aldı. Alırken de… Dersimizde gayet güzel bir şekilde ortaya kondu. Kitap ve Hikmet Dergisinde bizim Abdullah’ın yazdığı bir makale var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Resulullah (s.a.v) hiç kimsenin burnunun kanamaması için bütün tedbirleri aldı. Bugün olsa ne yaparlar? Bir tane canlı bırakmazlar. Ama bir tanesinin onurunu bile zedelemedi. Kim Ebu Süfyan’ın evine girerse kurtulmuştur. Kim kendi evine girerse dokunulmayacak. Kim Kâbe’ye sığınırsa dokunulmayacak. Peki, gidildi de kimseye dokunuldu mu? Kimseye dendi mi, hey beyefendi sen dün böyle yapmıştın? Dendi mi hiç? Hiç eski defterler açıldı mı? İşte İslam bunun için çabucak yayıldı. Şimdi anladık mı? Yahudi ve Hristiyan’ı dost edinmemek ne demekmiş? 1- Müslümandan önceye almamak. 2- Üç kırmızıçizgiyi çiğnememişlerse dünya işlerinde iyi davranmak. Onların bizi dinimizden uzaklaştırmak için yaptığı uğraşıları da görmezlikten gelmek. Adama sen ne yaparsan yap yapacak. Çünkü kıskanıyor. Bu düşünce hürriyetinin zirvesi değil mi? Peki, Müslümanlar bunu kabul ediyor mu? Burada okumuştuk. Ebus Suud’un talebesi derste soruyor. “Hocam, nebimizin sözlerinin hepsine itaat etmemiz gerekiyor mu gerçekten?” Ebus Suud, “senin bu söylediğin sözle sen kâfir oldun. Tövbe etmezsen öldürülürsün. Ama söyleme şeklin seni zındık yaptı, tövbe etsen de öldürüleceksin” diyor. Sınıfta talebenin soru sorma hakkını elinden almışlar. Aksi takdirde bu saçmalıklar bugüne kadar gelir miydi? Bu saçmalıklar din diye bugüne kadar gelir miydi? Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757