Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı)

23 Şubat 2016 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzubillahiminişşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirabbilalemin velakibetilmuttakin vessalatüvesselamu alaresulüne muhammedin vela alihi vesahbihi ecmain Bugün müslümanların Kuran’dan nasıl kaçtığına dair ayetleri okuyacağız. Müslümanlar dediğimiz zaman tabi iki türlü müslüman var; birisi konu ile ilgili ayetleri bilen, diğeri de bilmeyen. Konu ile ilgili ayetleri bilemeyenlere Allah-u Teala ümmi diyor. Mesela ehli kitapla ilgili olarak şöyle diyor; Bakara Suresi 78. ayette; “veminhum ümmiyyune laya’lemunel kitabe- Ehli kitabın bir kısmı ümmidir o kitabı bilmez” yani Tevrat’ta ne olduğunu bilmez. Bugünde biliyorsunuz müslümanlar içerisinde Kuran’da ne olduğunu bilmeyenler oldukça çok. “illa emaniyye- bir kısım kurguları bilir” o kurgular da çocuklukta bize öğretilendir ve bizim ulemamız Kur’an-ı Kerim’e kesin olarak uyar, Resulullah (sav)in söz ve uygulamalarını kesin olarak uygular, Kuran’da ve Resulullah’ın sözlerinde her şey yoktur, bir kısım konularda icma yapılmıştır, bir kısım konularda Kur’an’a ve Resulullah’ın sözlerine kıyasla hükümlendirilmiştir. Dolayısıyla bizim ulemamız dinle ilgili her konuyu mutlaka Allah’ın kitabına uygun bir şekilde halletmiştir. Biz bunu böyle ezberliyor ve böyle zannediyorduk; öyle olmadığını anlayıncaya kadar. İşte bizim önceki halimiz ümmiler grubuna girmemizi gerektiriyor. Yani siz bir konuyu çok iyi bildiğiniz zannediyorsunuz ama o konu ile ilgili ayetleri bilmediğiniz için siz ümmi oluyorsunuz; ümmi yani anasında doğduktan sonra belli konularla ilgili bir şey öğrenmemiş demek. Dikkat ederseniz insanların hepsi cahildir -ümmiye cahil diyelim- insanların hepsi cahildir ama cahil oldukları konular farklıdır. En alim dediğimiz belli konuların alimdir değil mi; onun dışındaki konuların nesidir; cahilidir. Dolayısı ile yeryüzünde cahil olmayan tek kimse yoktur. Cahil olmayan bir tek Allah-u Teala. Ondan sonra bir başka cümle daha söyleyelim; herkes alimdir -tam zıddı- ama bildiği konular farklıdır. Mesela köyde çobanlık yapan kimse çobanlığın alimidir. Ben çocukken bir gün çobanlığa gittim, öyle sıraylaymış, bütün koyunları kaybettim iki tane ile geldim. Benden sonra koyunlar Allah’tan ki kendileri geldiler. Hayatımda ilk ve son bir daha da olmadı, zaten şehirde yaşayan birisiyim, o konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Herkesin kendine göre bildiği konular var, bilmediği konular var. Bir kimse din konusunda alimse o kişi mutlaka kendisiyle ilgili, bildiği konularla ilgili ayetleri bilmek zorundadır ama maalesef bizim geleneğimizde böyle bir şey yoktur. Şii ve Sünni bütün mezheplerde Kuran, Resulullah’ın uygulaması çok gerilerde kalır, başka şeyler dinin yerine geçmiştir ama insanlara bu insanların Kuran’a ve Resulullah’ın uygulamasına uyduğu şeklinde bir algı yanıltması verilerek, ezberlettirilerek -üniversitede profesörlük yapan kişi bile kitap yazdığı sahada ayetleri bilmez, doktora yapar o konuda kitap yazar ama o konudaki ayetleri bilmez, en ilginç olanı da Kuran’ı tefsire edenlerin çoğusu Kuran’ı bilmez-. Onu biraz sonra göreceğiz bilmediklerini. Dolayısıyla bu sahada çok ciddi bir algı yönetimi yapılmıştır, Yahudiler yapmışlar, Hıristiyanlar yapmışlar ve Müslümanlar da yapmışlardır. Bizdeki durumda aynı. Diyor ki Allah-u Teala 78. ayette, Bakara Suresi “veminhum ummiyyune laya’lemunel kitabe- Bir kısmı ümmidir o kitabı bilmezler” yani Tevrat’ı bilmezler, bizdekiler bilmezler. “illaemaniyyebildikleri bir takım kurgulardır” nedir o kurgu; çocukluktan beridir ezberlettiğimiz bizim ulema Kur’an’a ve Resulullah’ın uygulamasına muhalif hiçbir şey yapmaz. “ve inhum illa yazınnun- bunlar sadece zan peşinde -tahmim-” kesin bilgi yok, nerden biliyorsun deseniz; sizin ulemanızın bu konuda yanlış iş yapmadığını nerden biliyorsunuz deseniz; olur mu öyle şey onlar büyük alimler, nerden biliyorsunuz sözü de duygusal cevaptır, ilmi cevap değildir, onun için zan içerisindeler. Geçen hafta okuduğumuz ayeti kerime var; Nisa Suresi 59. ayeti bu açıdan okuyalım hep beraber. Diyor ki Allah-u Teala “Ya Eyyuhellezine amenu atiullahe ve atiurresul- Müminler Allah’a ve Resul’e itaat et.” Bu ayete tefsirlere bakarsanız şöyle anlam verilir; Allah’a itaat edin ve Resul’e; Resul’e dediğimiz zaman tabi Peygambere deniyor orada, derler ki; Allah’a itaat etmek Kuran-ı Kerime uymaktır, Resule itaat etmek de sünnete uymaktır, tefsirlerde böyle derler. Sünnete uymak dendiği zaman da Kuran-ı Kerim’in yanında ikinci bir vahiy ortaya konmak zorunda kalınıyor. Ondan sonra konu çatallanıyor. Zaten her derste anlatıyoruz hikmet kaybolduğu içinde Resulullah’ın sözlerinin kuranla bağlantısı bilinemiyor. Sanki iki ayrı şeymiş gibi söyleniyor. Çocuklukta bize böyle öğrettiler üniversite okurken de böyle öğrettiler, Allaha itaat kuranı kerime uymak Resulullah’a itaat sünnetine uymaktır diye. Sünnet kelimesi onların anladığı manada ne Kuran-ı Kerim’de ne Resulullah’ın sözlerinde geçer. Sünnet; Allah’ın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı kanundur. İnsanların sözlerinde de, Arapların sözlerinde de yol, üslup, yöntem olarak kabul edeceğimiz şeydir. Ben şimdi size bir soru sorayım cevabını siz verin; “atiullahe-Allah’a itaat edin” ne demek acaba Allah’a itaat edin. İnsanlar elçi olmadan Allah’ın kendilerinde ne istediğini bilebilirler mi? Peki Allah’a itaat nasıl oluyor? Bakın bu Nisa Suresinin 80. ayetini açın burada diyor ki Allah “men yutiarresule fekat etaallah- Kim resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur” o zaman Allah’a itaat neymiş; Resule itaatmiş değil mi; o zaman “atiullahe” ne demek “Allah’a itaat edin” ne demektir; Resule itaat edin demektir değil mi? Çünkü resul nedir; elçidir, kimin sözünü söylüyor; Allah’ın Resulü Allah’ın sözünü söylüyor. Allah’ın sözünü söylediğine göre itaat resule midir; Allah’a mı? Kendi sözü değil ki zaten, Allah da böyle söylüyor diyor ki “men yutiarresule fekat etaallah- Resule itaat eden Allah’a itaat eder”. Şimdi burada şu sorunun cevabına ihtiyaç yok mu; “Allah’a itaat edin” tamam da Ya Rabbi nasıl? Allah bize bırakmaz onu değil mi; her şeyi açıklar, biz açıklamaya kalktığımız zaman yanlış anlam veriyoruz. Tefsirciler hep öyle yapıyor, dolayısı ile bu gün insanlar da ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Biliyorsunuz iki hafta önce Diyanet İşleri Başkanlığı Allah’ın Peygamberi kelimesini kullanıyor, Peygamberimiz de helal-haram koyar, deyince karma karışık bir durum ortaya çıktı. Bu melallere ve mevcut tefsirlere bakan kişiler Diyanet’in o hutbesindeki anlamı dışında bir anlam bulamaz. Çünkü bu meal tefsirler o ulema tarafından yapılmıştır. Her zaman tekrarladığımız ayetler vardır Hud suresinin 1 ve 2. Ayetleri, neydi; Kuran-ı Kerim’i kim açıklardı; Allah açıklar. Başkasının açıklamasına ne diyordu Allah; kendini Allah’ın yerine koymak, diyordu. Tekrar kısaca okuyalım, diyor ki Allah “Elif Lam Ra Kitabun uhkimet ayatuhu – bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış; summe fussilet-sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır; milledun hakimin habir- Hakim ve Habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır; ella ta’budu illallah- Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye”. Bunu her defasında aklımızda tutmamız lazım çünkü müslümanların en büyük yanlışı budur. Kuran-ı ulemanın açıklaması, Kuran’ı ulema açıkladığı zaman o Hud suresinin ayetlerine göre kendini Allah yerine koymuş oluyor. Resulullah dahil hiç kimsenin Kuran’ı açıklama yetkisi yoktur. Ama bakıyorsunuz ki ulema hiç; mesela Hud suresinin ilk ayetlerine bakın, o ayetlere de doğru dürüst meal vereni bulamazsınız kolay kolay. Çok nadiren doğru meal veren var. Örnek olması bakımından Diyanet Vakfının mealini bir okusun bakalım. “Elif Lam Ra Bu sana indirilen Hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da açıklanmış bir kitaptır.” Demek ki ayetleri çürükmüş sağlamlaştırılmış. Ne demek; ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da açıklanmış dendiği zamanda herhalde bu ayetleri başka bir kitapta açıklaması gerekir değil mi? “De ki bu kitap Allah’tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi.” Ayetlerin arasındaki ilişkileri tamamen kopardı, iki ayeti de anlamsız hale getirdiler ve bunun adı da Dinayet Vakfının tefsiri, Türkiye’nin de en önde gelen hocalarının hazırladığı tefsir. Bu onların hatası değil; açın büyük tefsir kitaplarını aynısını onlarda da görürsünüz. Arapçalarda da görürüsünüz. Bakın Allah’ın açıklaması ile hareket ettiğiniz zaman ne oluyor? Geçen hafta okuduğumuz Nisa Suresinin 59.a yetinde Cenabı Hak “yaeyyuhellezine amenu etıullah-müminler Allah’a itaat edin” tamam da nasıl, şüphesiz başüstüne de nasıl? İşte o nasılın cevabını Cenabı Hak yine aynı surenin 80. ayetinde veriyor “men yutıerresule fekat eta allah- kim resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur” Kim bu Resule, Allah’ın elçisine -Er-Resul; Elif lamlı Resul, Elif lamlı Resulu muzaf sayarsak; Arapça bilenler için söylüyorum- “men yuti’resul fekat etaallah” olur “Allahın elçisine itaat eden Allah’a itaat etmiş olur” çünkü elçi kendi sözünü söylemez, kendisini elçi olarak gönderenin sözünü söyler. Kendi sözünü söylerse o zaman elçi olmaktan çıkar. O zaman elçi kendini gönderenin yani Allah’ın sözünü söylediğine göre Allah’a itaat nedir; elçiye itaattir; “men yutierresule fekat etaa allah”. Öyle ise bu suredeki “yaeyyuhellezine amenu etıullah ve etıurresul” deki ikinci etıu ne olur; şöyle bakın; “etıullahe”nin anlamı neydi öbür ayete göre; “Allah’a itaat edin”in anlamı neydi; Resule itaat edindi, değil mi? O zaman sonra Resule itaat edin bir daha geliyor, ne demek; Arap dilinde atfı tefsir denen bir usul vardır yani bir cümleyi koyar, ikinci cümle ile onu açıklar, onu da atıf denen bir bağlaçla yapar, öbür ayete baktığımız zaman yani atıullah kelimesi Allah’a itaat etmek Resule itaat etmek olduğundan, “men yutierresule fekat etaa allah” olduğu için “kim resule itaat ederse Allah’a itaat eder”. Burada başka hiçbir seçenek yok “etıullahe veetıurresul” atfı tefsirdir yani Türkçe olarak “Allah’a yani Resule itaat edin”. Çünkü biz Allah’la bizzat muhatap olup ondan emir alamadığımız için O’nun emirlerini getirene itaat edince bizzat Allah’a itaat ermiş oluruz, tamam mı? Ondan sonra “ve ulilemri minkum” geçen hafta okumuş anlatmıştık “sizden olan yetkililere”. Bir Resul vardı, bir Nebi vardı değil mi; maalesef bu iki kavram birbirine tamamen karıştırılmış. İşte muhterem müminler tefsirlere bakın burada “atıullah”a itaat edin resule; Taberi Tefsiri bile, Mukatil b. Süleyman daha eski en eskilere baktım bu gün, bir tane doğru dürüst bu ayetleri tefsir eden göremedim. Şimdi birisi kalkıp diyebilir ki o kadar büyük ulema bilmiyor da sen mi biliyorsun; hayır ben bilmiyorum, Allah’ın kitabı öyle bir kitaptır ki herhangi bir kişi (salondan müdahale) burada bilen kim ona bakacağız, bu çok önemli. Bakın burada bizim aslında yaptığımız bir şey yok; biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki; biz bu işi bilmeyiz, ayetleri tefsir etmeye bizim yetkimiz yok, diyoruz. O yetkiyi bizim elimizden alan kim; Allah. Allah aldığı için bize düşen nedir; ona teslim olmak değil mi? Başka bir yetkimiz var mı? O zaman “atiullah” diyorsa “Allah’a itaat edin” diyorsa o zaman Ya Rabbi biz sana nasıl itaat ederiz; onu da bir başka ayette açıkladığını söylüyor ya “kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet” sonra açıklamıştır, o zaman bu ayeti açıklayan ayete bakalım diyoruz; baktığımız zaman yani alim olmaya gerek yok; bir çocuğa da söylesen “Allah’a itaat edin” tamam itaat edeyim ama nasıl; demez mi çocuk. Allah da o zaman ne diyor “kim bu Resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur” ha! Demek ki resul, resul bir elçidir zaten, elçi Türkçemizde bir söz vardır “elçiye zeval olmaz” niye çünkü elçi kendi sözünü söylemez ki kendisine emanet edilen sözü söyler. Dolayısı ile o sözün sorumlusu kendisi değildir, kendini o sözle gönderen kişi ya da makamdır. Bunu yaptığımız zaman “kim resule itaat ederse Allah’a itaat eder” sözü kümün sözü; Allah’ın sözü, öyleyse Arapçada da atfı tefsir diye bir kural olduğunu kimse inkar edemez, bu herkesin basit Arapçayı bilen bir kişinin de bilmesi gereken bir husustur, yani bir cümle ondan sonra gelen bir cümleyle yada kelime, kelime ile açıklanabilir duruma göre. Şimdi Allah-u Teala o zaman bunu bu ayetin içinde açıklamış oluyor, nedir bu atfı tefsir “ya eyyuhelleizne amenu etıullah-müminler Allah’a itaat edin; ve atıurresule – yani Resule itaat edin” çünkü siz Allah’ın ne emrettiğini Resul olmadan bilemezsiniz. Buradaki manaya bir bakın bir de tefsirlerde yer alan Allah’a itaat etmek Kur’an’a itaat etmektir, Resule itaat etmek de sünnete itaat etmektir. Peki Resul sünnete itaat etmekse acaba bunun bir haklılık payı var mıdır, soracaksınız, mecburen soracaksınız; acaba bu adamlar haklı olabilir mi; Allah’a itaat etmek Kur’an’a, Resule itaat etmek de sünnete mi acaba geleneksel manada. Bu sorunun cevabını da Cenabı Allah vermiş bizim cevap ermeye hakkımız yok. Mesela Maide suresinin 67. ayetini açarsanız diyor ki Allah-u Teala “Ya eyyuherresul- Ey Resul (yani Muhammed (sav)e söylüyor) belliğ ma ünzile ileyke min rabbikRabbinden sana indirilen neyse tebliğ et” tebliğ karşı taraf açık, net, hiç kuşku duymadan anlayacağı şekilde onlara anlat. “ve inlemtefal-bunu yapmazsan (karşı tarafında anlayacağı şekilde sözü karşı tarafa ulaştırmazsan) fema bellağte risaletehu- Allah’ın sana verdiği elçilik görevini yapmış olmazsın.” niye git bunu onlara anlat diyor değil mi, gidip anlatmazsan vazifeni yapmış olmazsın değil mi. ondan sona devam ediyor, sadece iş burada kalmıyor. Bu görevi yaparken evet Allah’ın emirlerini insanlara anlatıyorsunuz ama insanlar da pek istemiyorlar bazı kimseleri de öldürmüşlerdir yani bir çok nebiyi öldürmüşlerdir bir çok resule karşı çıkmışlardır değil mi; doğruları emreden insanları öldürmüşlerdir tarih boyunca. Burada Allah Muhammed (sav)e bir garanti veriyor “vallahu yasimuke minennas- Allah seni insanlardan koruyacaktır.” İnsanlardan koruyacaktır dendiğine göre bir parantez açmış olayım; Resulullah (sav)e Yahudilerin zehirli eti yedirmeleri mümkün mü? Allah koruyacağına göre Allah sözünden caymış olur, değil mi? Bakın neler yapılıyor, ne oyunlar oynanıyor. “İnnallahe la yehdil kavmel kafirin- Allah kafirler topluluğunu yola getirmez.” Yani nedir; Sen risaleti tebliğ ediyorsun adam görmezlikten geliyor, kafir örten biliyorsunuz, Allah’ın ayetini söylüyorsunuz, o örtüyor. Mesela bu kadar açık ve net değil mi ayetler ama insanların hesabına gelmediği zaman bakıyorsunuz ki hemen başka tarafa gitmiş, işte bir şey oluşuyor; Allah bir şey söylüyor resulü, resul olmaktan çıkıyor ortağına dönüşüyor, bir şey söylüyor. İkisinin sözleri arasında çelişki oluyor, bu çelişkilerden acaba hangisini alıp hangisini bırakalım; yok Kuran sünneti nesheder mi; sünnet Kuranı nesheder mi, saçma sapan şeylerle kitaplar doludur ağzına kadar. “İnnallahe la yehdil kavmel kafirinAllah kafirler topluluğuna yol göstermez.” Bak ben ayetler topluluğunda bunları açıklıyorum siz görmüyorsunuz ey alimler. Nedir yani; ümmilere bir şey yok tamam bilmiyorlar “veminhum ummiyyune la yalemune kitap- içlerinde bazıları ümmidir kitabı bilmez; illa emaniyye; bazı kurgular” (Bakara 78) bizim ulema Kuran’a aykırı iş yapmaz, öyle şartlandırılmış ama bir de bunu bilenler var anlattığınız zaman, karşı taraf öğrendikten sonra hala bilmezlikten gelirse ne olur; ondan sonraki ayet “feveylül lillezine yektubunel kitabe bieydihim.- yazıklar olsun o kitabı kendi elleri ile yazıp da; summe yekulune haza min indillahi liyeşterune bihi semenen kalila- az bir ücret almak için” yani ne yapıyorlar; kitap yazıyorlar az bir ücret, bir dünyalık almak için, bir itibar almak için, bir gülücük almak için karşı tarafın arzusuna uygun konuşuluyor. “feveylüllehum mimma ketebet eydihim- yazdıklarından dolayı veyl, yazıklar olsun onlara; veveylüllehum mimma yeksibunkazandıklarından dolayı yazıklar olsun onlara”. Yani asıl suçlu bilerek bunu yapanlardır çünkü bilerek yapanlar arkalarından milyonları saptırıyorlar. Yine sık sık söylediğiniz sözlerden birisi de şu; bir kuyuya bir deli bir taş atarsa ne olur; kırk akıllı çıkaramaz ama taşı o kuyuya bir akıllı atmışsa kırk milyar akıllı o taşın farkına bile varamaz. Delinin attığı taşın farkına varır çıkarırsın hatta insanlar tartışır bu taş burada olmalıdır dersiniz asıl suyun geleceği yeri de kapatmış olursunuz. Öyle usturuplu atar ki o taşı oraya işte ulemanın yaptığı yanlışı hiç kimse yapamaz. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor “yazılar olsun onlara; yaptıklarından dolayı çekecekleri var, kazandıklarından dolayı çekecekleri var”. Maide’ye devam edelim diyor ki Allah-u Teala “kul yaehlel kitap- Ya Muhammed (sav) ehli kitaba şunu söyle (ellerine Tevrat, İncil olanlara)”. Daha önce anlatmıştık iki türlü Tevrat var; birisi yazılı Tevrat, birisi Sözlü Tevrat; onlar sözlü Tevrat’ı din diye uyduruyorlar, yazılı Tevrat’la sadece ibadet yapıyorlar. Birisi vahyi metluv oluyor yazılı Tevrat, sözlü Tevrat da vahyi gayri metluv oluyor, bu onların Yahudilerin ifadesi ama sözlü Tevrat daha sonra oluşmuş olan Tevrat’tır, oluşturulan dindir. Yazılı Tevrat indirilendir; gerçi onun içine de bir sürü şeyler yerleştirmişlerdir de. Şimdi Allah ne diyor onlara “Deki ey ehli kitap Tevrat’ı yerine getirmedikçe (Allah’ın indirdiği Tevratı) ayakta tutmadıkça, onun hükümlerine uymadıkça; ve incile-İncil’e uymadıkça, Tevrat’a ve İncile uymadıkça (başka) vemaünzile ileyke min rabbikum- Rabbinizden size indirilene uymadıkça” o zaman indirileni tebliğ et emri bu Kuran’dan başka bir şey olur mu? Bakın Tevrat dedi, İncil dedi ve size indirilen ne olur; Kuran’dan başka bir şey olur mu; olmaz. Öyle ise sünnete yanlış mana vermenin anlamı yok. Tekrar ediyorum; hikmet elbette vardır ama hikmet kaybolmuştur. Müslümanlar hikmeti kaybettikleri için her şeyi kaybetmişlerdir. Problem çözme yeteneklerini kaybetmiş, problem üretmeye başlamışlardır. Müslümanlar derken ulemayı kastediyorum. “veleyezidenne kesiran minhum ma ünzile ileyke mirrabike tuğyanen ve kufra- Rabbinden sana indirlen var ya onların çoğusunun taşkınlığını ve kafirliğini artıracaktır; fela te’se ala kavmil kafirin- o kafirler topluluğundan dolayı üzülme cezalarını çeksinler”. Bu günlerde tartışılan çok önemli bir konudur –tekrar ediyorum bunu iyice zihninize yerleştirinAllah’ın ayeti ile Resule itaat neymiş; Allah’a itaatmiş, Allah’a itaat dediği zaman bunu Resule itaat olarak anlamamız lazım, Cenabı Hakkın ayeti. O zaman Allah’a itaat edin kitap, Resule itaat sünnet, ondan sonra da sünnet de gayri metluvdur diyerek bir algı yanıltması yapmak –geçen bir hoca bir talebeye anlattıklarını söylüyor; öyle usturuplu bir şekilde algı yönetimi yapıyor ki eminim kendisi de bilmiyor bu işi, bak Allah Resulüne de itaat edin demiş, Resulullah helal haram koymaz mı? Ayrı bir kaynak, öyle usturuplu bir şekilde konuşuyor ki-. Şimdi esas konumuza geliyoruz: diyor ki Allah-u Teala burada “elemtera ilellezine yezumune ennehum amenu bima unzile ileyk (burada açıkça söylüyor Allah ama algı yanıltması yapanlar saf zihinleri çok rahat bir şekilde kandırdıkları için bu kadar uzatmak zorunda kaldım girişi)-şu kişilere bakmadın mı; şunların durumunu bir düşünsene, zannediyorlar ki sana indirilene senden önceki indirilene inanmışlar” Şunu da hiç unutmayın kendini mümin saymayan hiç kimse yoktur ama müslim olmak zor, teslim olamazlar. Niye; diyelim ki masada su var, kaldırdım gösterdim size, gördünüz ben burada sakladım görebiliyor musunuz suyu; göremiyorsunuz değil mi. Küfür neydi; örtmekti ben suyu sakladığımda siz göremediğiniz zaman benden birisi su istese yoktur derim, hakikaten de görünmüyor yoktur; şimdi karşı taraf göre yoktur bana göre de mi yok? Var. İşte kafirler kendilerindeki imanı örttükleri için kendilerinde o imanın olduğunu düşünüyorlar. Karşı taraf görmüyor ama ben biliyorum. Onun için bazı kafirler şöyle derler; Allah benim kalbimi biliyor, herkesin inancı kendine. Doğru Allah elbette biliyor sende iman var da üstünü örttün kerata, onun için bunlar kendilerini mümin kabul ederler ama müslim kabul etmezler. Müslim ne demek; teslim olan. Tamam biliyoruz yapmamız gerekiyor ama konjoktür müsait değil, beyefendi o konjoktür hiçbir zaman müsait olmaz, konjoktür dediğin şey müsait olsa imtihan olmaz. Şartlar müsait olmaz, sen her şeye rağmen Allah’ın emrine uyacaksın ki müslim olasın ama işte senin bildiğin gibi değil ben bir tek şeyi bilirim; ben Müslümanım diyen Allah’ın emrine teslim olur, başka bir şey bilmiyorum. “elemtera ilellezine yezumune ennehum amenu bima unzile ileyk – kendilerini sana indirilene inanmış zannedenleri görmedin mi; vema unizle min kablik-senden ince indirilmiş olanlara da inanmış olduğunu düşünüyorlar” konuştuğu zaman amenna biz Kuran’a da inanırız, Tevrat’a da inanırız amenna; peki gelin şu problemi Kuran-ı Kerim’e göre çözelim dediğiniz zaman “yuridune en yetehakemu ilettağut- tağuta muhakeme olmak isterler” yani çözüm, tamam da uluslararası kriterler, Avrupa kriterleri, evrensel bir takım şeyler artık başlar saçmalamaya. Yani Allah’ın koyduğu kurallar uluslararası değil öyle mi, kainatı yaratanın kuralları evrensel olmayacak da falancanın filancanınki olacak öyle mi; o zaman kusura bakma, sen Allah’a inanmıyorsun, güvenmiyorsun, onun için münafık diyor Allah. “Vekad ümiru en yekfuru bih- Halbuki kendilerine tağutu inkar etmeleri emredilmiştir”. Tağut ne demek; tağut taşkınlık yapan demek, kabından taşan demek, bardaktaki suyu taşırdığımız zaman bunun içerisi susuz kalır mı? İçinde yine su olur ama taşar ama tağutun kendisi içindeki suya bakarak ben müminim der. Ama esas taşan kısma bakacaksın ne oluyor; Allah’ın emirlerinin dışına çıkıyorsun ama “yuridune en yetehakemu ilettağut vekat ümiru en yekfuru bihtaşkınlık eden sınırları aşan kişilerin huzurlarında yargılanmak isterler onların kriterlerin uymak isterler, halbuki onlar kabul etmemeleri kendilerine emredilmiştir; veyuriduşşeytan (şeytan da boş durur mu orada, şeytan da hemen devreye girer yada o tağut, tağuta da şeytan denir) o şeytan da/tağut da şunu ister; en yudillehum delalen baida-bunları pek derin bir şekilde saptırmak ister”. Bu yeni bir olay değil eskiden beri böyledir; aklıma faizle ilgili uygulamalar geliyor. Onu da Allah nasip ederse Kitap ve Hikmet dergisinin bu önümüzdeki sayısı faizle alakalı olacak, oraya da arkadaşlar benden bir makale istediler, onu isteyince bu defa İstanbul Müftülüğüne girdiğim günden bu güne kadar ekonomi konusunda yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. Cenab-ı Hakka çok şükürler olsun o zaman bu konular bilinmiyordu, ekonomi konuları bilinmiyordu. Çok şükür ben ticaret ve sanayinin içinde büyüyen bir kişi olarak zaten bunları biliyordum. İlkokul 5. Sınıftayken bile babam bir yere gittiği zaman işçilerin başında ben kalır, işçileri yönetirdim. O işlerin içerisinde büyüdüğümüz için ekonominin nasıl yürüdüğünü gayet iyi yakından takip ediyorduk. Dolayısı ile ekonomi ile ilgili kitaplarda gördüğümüz şeyler dikkatimizi çekiyordu. 1976 İstanbul Müftülüğüne geldik, enflasyon çok yüksek, millete fetva veriyorlar %20 den fazla kar edemezsin, baktım ben bilmiyor muyum bu işleri acaba dedim. Bu müftülükte yanlış fetva olmaz herhalde, koskoca İstanbul Müftülüğü yanlış fetva olur mu? Kitaplara baktık; kar haddi diye bir şey olur mu? Piyasa kendi şartları ile oluşur. O konularda bir iki müdahaleden sonra fetvayı bize bırakınca fetva verdik, adımız ilk önce faizciye çıktı. Hiç unutmadığım bir şey var; Tahtakale’de birisi günaha girmemek için mesela yüz liraya alıyor yüz yirmi liraya sattıktan sonra ikinci malı ikiyüz liraya alıyor, adam iflas etmiş; dükkanının kapısına bir tane tezgah, dükkanı bitmiş. Kardeşim kaç liradan satıyorsan sat, piyasa neyse o fiyattan sat deyince adam rahatladı. Şuana kadar ekonomi konusunda sayısız toplantılar yaptık, şu ortaya çıktı; üzülerek şunu gördüm; bizim dört mezhebin dördü de faizi tarif bile edememişlerdir. Neden; çünkü hiçbirisi Kuran-ı Kerim’e dayanmamıştır. Görüyor musunuz ayeti kerimeyi, hiçbirisi Resulullah’ın faizi tarif eden açık hadislerini almamıştır. Öyle saçma bir sistem oluşturmuşlardı ki –bunu bizim ticaret ve faiz kitabında görürsünüz, yıllar önce onu ciddi anlamda tenkit etmiştim- bu gün ben bu mezheplerin tamamına uyan, tamamının asla faiz değildir diyeceği bir yöntemle dünyanın en rahat çalışan faizli bankasını kurarım. Çok rahat bir şekilde, hiçbir mezhep buna faiz diyemez ama aklı başında hiç kimse de faizsiz diyemez. İşte bu yapının bu gün Türkiye’yi ne hale getirdiğini de görüyorsunuz. Şimdi bu insanlara Kuran-ı Kerim’e gelin dendiği zaman –bunu sürekli söylüyoruz, siz de farkındasınız- biz bunu söyledikçe millet fersah fersah kaçıyor. Kendilerini dindar göstererek kaçıyorlar başka şekilde değil. İlk günden itibaren Devletin her kademesi ile irtibattaydık fetva kurulu başkanı oldun mu herkes adam yerine koyuyor. 2005’ten beri kimse adam yerine koymuyor. Faize fetva vermedik ya ama o zamana kadar herkes, her konuda değer verirlerdi. O konuda çok fazla şeyim var da hatıralarımı anlatsam hoş olmaz, vazgeçtim. Diyor ki Allah-u Teala “elemtera ilellezine yezumume ennehum amenu bima unzile ileyk – Sana indirilene inandığını zannedenleri görmedin mi?; vema unzile min kablik- senden önce indirilene; yuridune en yetehakem ilettağut- istiyorlar ki o tağuta muhakeme olsunlar (tağut ne demek; taşkınlık yapan yani sınırı aşan demektir)”. Bu konuda bir tane hatıramı anlatayım da büsbütün hatırasız kalmayın: 1985 Türkiye’de ilk defa finans kurumları kurulmuş ilk defa bir toplantı yapılıyor. Geciken alacakların tahsilinde sıkıntı oluyor insanlar bankaların borçlarını ödüyor finans kurumlarınınkileri ödemiyorlar nasıl olsa faiz yok diye; onlar da sıkıntıya giriyorlar. 85 de taksimde bir otelde toplantı oldu, toplantıda Türkiye’den ben varım diğerlerinin hepsi Arap, üç gün boyunca sürdü ağzımı açmadım çünkü hayatımda ilk defa Arapça konuşulan bir toplantıya katılmışım, biz Arapçayı sadece okumak için öğrenmişiz konuşmak için değil ki; üç gün sonra oturduk fetva heyeti olarak karar vereceğiz. Mustafa Ahmet Ez-Zerka –sınırı aşanlar dediği zaman hep başkaları zannediliyor değilArap dünyasında otoritesi tartışılmayan bir kişidir, vefat ederek gitti inşallah tövbe ederek vefat etmiştir, üç gün boyunca konuştuğu neydi biliyor musunuz; gecikme cezası adı altında gecikme faizi alınmasına fetva veriyor, bir tane ayet yok konuşmasında, bir tane hadis yok, şafi mezhebinin bir görüşünü alıyor Şafi ve Hanbeli mezheplerinin; o da gasp edilmiş olan kiraya verilebilecek bir malın gasp süresi içerisinde emsal kirasının alınması ile ilgili bir görüşleri var; diyelim ki adam sizin arabanızı gasp etmiş bir ay kullanmış getirmiş bir aylık kirasını alabilirsiniz ama diyor ki eğer faize konu olacak mallarsa; arpa, buğday, hurma, tuz, altın, gümüş, para falan, bunlar gasp edilirse bunlardan dolayı bir şey alınmaz, alınırsa faiz olur, bu iki mezhebin görüşü bu. Mustafa Ez-Zerka tutuyor bu mezhebin bu iş para ile olursa faiz olur kısmını hiç görmüyor, o parayı bir evin gasp edilmesi gibi düşünüyor -bu tuğyan değil mi, tağutluk değil mi, bu sınır aşmak değil mi- sanki parayı geciktiren kişi bir evde oturmuş gibi sayıyor, emsal kira gibi ki bu bankanın o süre içerisinde aldığı kar oranı kadar buna ceza uygulanır, diyor. Bu tam kabul görmüştü, ben itiraz ettim, en son bana sordu ben de itiraz ettim olmaz dedim faiz olur dedim, bana dedi ki üç gündür ağzını açmadın ne oluyor böyle, gerekçe isterim, valla kusura bakma ben konuşamam, istersen yazayım, ben zaten yazılı isterim dedi, yazdım, yanında iki kişi kaldı herkes bizim görüşümüze geldi, dolayısı ile bu konu yıllarca gündeme gelmedi ne zamana kadar 2005’e kadar. O anda hepsi vazgeçti iki kişi kaldı Ez-Zerka’nın yanında dolayısı ile karar alınamadı fakat daha sonra toplantı tutanakları yayınlanırken diğerleri tekrar gelmiş ama 2005’e kadar bu karar uygulanamadı. 2005’de nasıl ki Hayrettin KARAMAN aynı konuda, aynı gerekçe ile fetvayı verdi millet dört elle sarıldı. Aynı konu, aynı gerekçe; ayet yok, hadis yok, o mezhebin görüşüne de ters ama o mezhebe mal edilen bir görüş. Burada yapılan ne; Allah’ın Allah ve Resulü ile savaş dediği en ağır haramı çiğnemek. Bakın bu gün Türkiye’de öylesine faiz borcu var ki; Türkiye’nin nüfusuna, BDDK ve Merkez Bankasından yeni aldığım hesap iki hafta önce aldığım, 1,5 trilyonu Türkiye nüfusuna bölerseniz nüfus başına ne kadar faiz var; kişi başı 21.000 lira insanlar bankalar borçlu bu ne demek hem de faizli borç, bir yıllık banka faizi bu gün Türkiye’deki bütün paraların iki katından daha fazladır. Herkesin cebindeki kasasındaki paraları toplasanız bankalara verseniz yarısını karşılamıyor. Tabi orada gördüler baktılar ki faize fetva veren var, dediler ki o da hoca sen de hoca bundan sonra sana soru sormayacağız, peki haydi Allah’a ısmarladık. “elemtera ilellezine yezumume ennehum amenu bima unzile ileyk vema unizle min kablik – görmedin mi kendilerini sana ve senden önce indirilene inanmış zanneden kişileri; yuridune enyetehakemu ilettağut- o sınırları aşan kişinin hükmüne gitmek istiyorlar (yani hiçbir delili olmadan fetva veren kişinin hükmüne gitmeye çalışıyorlar); vekat ümiru en yekfuru bih- bu tür şeyleri reddetmeleri kendilerine emredilmişti (taşkınlık yapıyor delilsiz); ve yuriduşşeytane en yudillehum delalen baida- zaten şeytan da bunları pek derin bir şekilde saptırmak ister; ve iza kıle lehum tealev ila maenzelallahu ve ilerrresul – Allah’ın indirdiğine yani Resule gelin (burada yine öyle demek zorundayız, Resulullah’ın tebliğ ettiğine gelin dediği zaman) ; raeytel münafikine yesuddune anke sududa- o münafıklar bakarsın ki seni hiç duymak istemiyorlar ( ses seda yok senden yüz çeviriyorlar) fekeyfe iza esabethum musibetin bima kaddemet eydihim- kendi elleri ile yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet gelse (ne olacak); summe cauke- sonra sana gelirler; yahlifune- yemin ederler; billahi in eradna illa ihsanen ve tevfika- vallahi bizim başta kötü bir niyetimiz yoktu sadece insanların problemlerini çözmek istedik iyilik olsun diye yaptık bunu (sadece arayı bulalım diye böyle yaptık)”. “Ulaikellezine ya’lemullahu ma fi kulubihim” onun için uzun uzun durdum orada Allah’a itaat Resule itaat “onların içlerinde ne olduğunu Allah çok iyi bilir; feağrıd anhum- sen de onlardan yüz çevir; veızhum-onlara nasihatini devam ettir; ve kul lehum fi enfusihim gavlen beliğa- onların kendi içlerine çok açık ve net bir şekilde (onun için çok açık konuşuyorum burada üstü kapalı konuştum mu? Ne diyor; bu Allah’ın emri çünkü, beliğ bir şekilde konuş tam anlasınlar hatalarını, belki vaz geçerler) onlara kendi içlerinde hiç şüphe etmeyecekleri (acaba falan demeyecekleri) şekilde bir söz söyle” meseleyi tam olarak ortaya koyacak bir söz söyle “vema erselna min resulin illa liyutaa biiznillah- her elçiyi Allah’ın izni ile itaat edilsin diye gönderdik” elçilerin görevi odur; birisi gelir de Allah’ın ayetini açık ve net bir şekilde tebliğ ederse ona itaat edeceksin, o itaat ona itaat değildir ki Allah’a itaattir. Çünkü ayete itaat edeceksiniz, o kişiye değil. “velev ennehum izzalemu enfusehum caeuk- onlar kendilerine karşı yanlış yaptıkları zaman sana gelselerdi (yani Kuran’a gelselerdi, sen çünkü Resul ya bu Resule gelselerdi, Kuran-ı Kerime gelselerdi); festağferullahe- Allah’tan bağışlanma dileselerdi; vesta’fere lehumurresul- Allah’ın Resulü de onlar için bağışlanma dilese ( Ya Rabbi Sen bunların günahlarını ört deseydi) levecedullahe tevvaberrahima- Elbetteki cenabı Hakkı Tevvab bulurlardı Allah onların tövbelerini kabul eder ve merhamet eder onlara ikramda bulunurdu; fela ve Rabbike la yuminun- hayır Rabbine yemin olsun ki onlar inanmış olmazlar; hatta yuhakkimuke- seni hakem tayin etmedikleri (seni derken hangi sıfatla burada; Resul sıfatı ile yani ayeti yani Kuranı hakem tayin etmedikçe, çünkü önceki ayette hep Resulden bahsediliyor yukarıdan beri değil mi, çünkü Resule itaat Allah’a itaat diyor ayetlerde) seni hakem tayin etmedikçe aralarındaki anlaşmazlıklarda; sümme la yecidu fi enfusihim- (şuanda mesela Muhammed (sav) olacak olsa burada ki, artık bu ayetin hükmü kalkmış demektir değil mi; kim gidecek onun yanına da onu hakem tayin edecek; ama onun Resullüğü devam ediyor yani Allah’ın kitabı, bu kitap hakem tayin edilecek) aralarında çıkan ayrılıklarda seni (yani elçi diyor yukarıda elçiyi yani kitabı) hakem tayin etmedikçe; sümme la yecidu fi enfusihim haracen mimma gadyte- senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde en küçük bir sıkıntı duymadıkça; ve yusellimu teslima- tam olarak teslim olmadıkça (ne olur) iman etmiş olmazlar.” Demek ki böyle her hangi bir konuda Allah’ın ayeti varsa ama işte kardeşim durum şartlar… kusura bakmayın öyle bir Müslümanlık yok. Öyle diyorsun ama… tamam biz o ama diyenlerle hiçbir alakamız yok, sadece onlara doğruları anlatır bırakırız. Verdiğin hükümden dolayı; verdiği hüküm ne olur; Allah’ın ayetinin hükmü olur, değil mi; zaten kitap ve hikmet, ayrıca o zaman tam olarak teslim olurlar. Nisa Suresi 60. Ayete düşülen bir not varmış Diyanetin mealinde; “Bundan önceki ayet (59. Ayet) Müslümanların bilgi ve hüküm kaynaklarını sıralamış, sonradan kitap, sünnet, icma ve kıyas şeklinde formülleştirilen kaynakların temelini koymuş, anlaşmazlık çıkarsa çözümün bu kaynaklara başvurularak aranmasını emretmişti. (AB:Buyurun bakın ayet neyi emrediyor muş; kitap, sünnet, icma, kıyas) Buna rağmen bir münafığın hasmına Resulullah yerine Kab b. Eşref’e başvuralım demesi bu ayetin nüzulüne sebep teşkil etmiş, ayet her yer ve zamanda emsali bulunan münafıkların maskesini indirmiştir.” Burada Tevrat ile ilgili bir şey yok. Bu işte bakın en başta niye o kadar uzun konuştum, çünkü bizi de çocuklukta böyle yetiştirdiler de ondan dolayı; işte Allah’a itaat Kuran’adır, Resulullah’a itaat sünnetedir. Halbuki Allah ne diyor; kim resule itaat ederse Allah’a itaat eder, diyor değil mi; o zaman Allah’a itaat neymiş; Resule itaatmiş. Dolayısı ile Kuran-ı Kerim başka hiçbir şeye ihtiyaç bırakmaz, Resulullah (sav)in söz ve uygulamaların da tamamen Kuran’ın metni ve Kuran’dan çıkardığı hikmetlerdir. İşte o hikmetleri unuttuğunuz zaman böyle şaşkın şaşkın dolaşır durursunuz. Cenabı Hak tekrar Kuran-ı Azimüşşana yönelmemizi nasip eylesin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
763 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007