İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar

22 Mart 2011 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Bu gün geçen hafta okuduğumuz Bakara suresinin 124. Ayetini okuyarak dersimize devam edeceğiz. İbrahim a.s. bu günkü dersimizin konusu. Biliyorsunuz İbrahim a.s. son derece önemli bir kişilik. Hem Yahudiler, hem Hıristiyanlar, hem Müslümanlar O’nu çok önemsiyorlar. Yahudiler ve Hıristiyanlar kendilerinin İbrahim a.s. a uyduğunu idda ediyor. Müslümanların da İbrahim a.s. a uyması Kuran ı Kerim’de emrediliyor. Bu bakımdan İbrahim a.s. ı yakından tanımaya çalışacağız. Burada Allah u Teala şöyle buyuruyor:

‘’ Ve izibtela ibrahıme rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn’’(bakara124)

‘’Rabbi ibrahim’i bazı kelimelerle imtihan etti’’

İbrahim onların hepsini tastamam yerine getirdi, yani bazı emirler verdi, bazı görevler yükledi ve İbrahim a.s.’ı Allah u Teala imtihan etti.

‘’ kale innı caılüke lin nasi imama’’(bakara124)

‘’(O imtihanları başardıktan sonra Cenab ı Hak O’na) dedi ki; ben seni insanlar için imam kılıyorum’’

‘’ kale ve min zürriyyetı’’(bakara124)

‘’dedi ki; soyumdan da olsun’’

‘’ kale la yenalü ahdiz zalimın’’

‘’(Allah u Teala) buyurdu ki; zalimler benim sözümün kapsamına girmezler’’

-Yani

‘’ben zalimlerle ilgili söz vermem’’

‘Senin soyundandır diye imam yapmam’

Hıristiyanlar diyor ki, ‘Yahudiler soy olarak İbrahim a.s. a bağlılar ama biz İbrahim a.s.’ın inancını ve amelini taklit ederek O’na bağlıyız’ diyorlar. Şimdi işin sözlü olanı değil özlü olanı önemli. Belki de bunun için Allah u Teala İbrahim a.s. ile ilgili ayetleri tekrarlarken sürekli O’nun müşrik olmadığını vurgulayıp duruyor. Demiş oluyor ki, ‘şirk içerisinde olan hiç kimse İbrahim’in dininden olamaz’.  İşte Mekke’li müşrikler de kendilerini İbramim a.s. ın dininden kabul ediyorlar. O zaman Kuran ı Kerim’de ‘millete ebikum İbrahim’(hac78) sözü bir başka anlam taşıyor. Hatta birisinin şimdi aklıma gelmedi, meşhur sözlüklerden bir tanesinde İbrahim kelimesinin ‘ebu rahim’ yani merhametli baba gibi Arapça olarak değil de İbraniceden gelme öyle bir kelime olarak merhametli baba anlamında olduğunu söylüyor. Yoksa rahim Arapçadaki manada değil. Arapçadaki ism i fail ya da ism i ful olur. Yani İbrahim a.s. ın insanlığın babası olduğu ya da inançta babası olduğu şeklinde görüşler var. O bakımdan Kuran ı Kerim’de ‘babanız İbrahim’ ifadesi kullanıldığı zaman demek ki bu hem Mekkelileri kapsıyor, hem Yahudileri, hem Hıristiyanları, hem de belki bilmediğimiz birçok kavmi kapsamı içerisine alıyor. İbrahim a.s. ile ilgili ayetlerin tamamında O’nun dik duruşu hep vurgulanıyor. Hiçbir zaman eğilmiyor. Ve gerçekleri söylemekten asla çekinmiyor. Enam suresinin 75. Ayetini açalım. Burada Allah u Teala şöyle buyuruyor:

‘’ Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü asnamen aliheh’’ (enam74)

‘’ibrahim babası azer’e; sen putları ilah mı ediniyorsun? Diye söylemişti’’

‘’ innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın’’(enam74)

‘’ben seni de kavmini de açık bir sapıklık içinde görüyorum’’

Yanlış yoldasınız, yanlış yapıyorsunuz. Şimdi sapıklık kelimesi belki biraz yanlış anlaşılabilir. Sanki hakaret gibi. Şu yoldan giderken yanlış yola sapmayı düşünürseniz, oradan geliyor. Mesela buradan Edirne’ye gitmek için yola çıkıyorsunuz, Edirne kapısından geçerken Kadıköy’e doğru yolunuzu çeviriyorsunuz. Ne derler ona? Yanlış yola sapmış derler. İşte ‘dalal’ da aynı şey. ‘sizi ben yanlış yolda görüyorum’. Şimdi onların hepsi nihayi olarak Cenab ı Hak’a kulluk ettiklerini düşünüyor öyle. İbrahim a.s. onlara demiş oluyor ki, siz bu şekilde Allah’a kulluk edemezsiniz. Yani bu yoldan Edirne’ye gidemezsiniz demek gibi bir şey. Bu yol gidiyor Kadıköy’e, Edirne’ye gitmiyor. Siz sapıklık içerisindesiniz yani yolunuz yanlış. Bu yol sizi istediğiniz hedefe götürmez. Şimdi tekrar edelim bütün sapıkların şeyi,

‘’ ma na’büdühüm illa li yükarribuna ilellahi zülfa’’(zümer3)

Gibi,

‘’biz onlara bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz’’

-Şimdi İbrahim a.s. ın kavminin söylediği şu; ‘ tamam gökleri ve yeri yaratan Allah u Teala ama Allah yerdeki tasarrufu, kainattaki tasarrufu yıldızlara güneşe ve aya bırakmıştır. Onların her birisinin birer ruhu var. Onlar yeryüzündeki işleri çekip çeviriyor. Dolayısıyla bizim muhatabımız onlardır.’ Bu tıpkı şeye benziyor, mesela siz işte Fatih ilçesinde yaşıyorsunuz. Devletle ilişkilerinizi Fatih kaymakamlığı ile, Fatih belediyesi ile, Fatih’teki görevlilerle yürütüyorsunuz. Sizin Ankara ile ilişkinize gerek yok. Sizin Ankara ile ilişkinizi de Fatih kaymakamı İstanbul valisiyle, İstanbul valisi de merkezle ilişkiyi kurar. Oradaki mantık böyle tamam en büyük Allah u Teala ama bunları Allah görevlendirmiş, tıpkı Fatih kaymakamını devlet görevlendirdiği gibi. Şimdi böyle olunca mesela işte burada yaşayan bir insan için devlet Fatih kaymakamıdır. Fatih kaymakamı için de İstanbul valisidir. İstanbul valisi için de içişleri bakanıdır, içişleri bakanı için başbakandır. Başbakan için de devlet başkanlığı varsa devlet başkanıdır. Böyle zincirleme gidiyor. İşte Allah u Teala’nın yönetim biçimini de buna benzetiyorlar. Diyorlar ki işte yıldızlar, güneş, ay kendilerine verilmiş bir takım görevlerle görevlidirler. Dolayısıyla bizim ihtiyaçlarımızı karşılamamız için onlara kulluk etmemiz gerekir. Yani onları razı etmemiz lazım. İbrahim a.s. bakıyor diyor ki, bunlardan bir şey olmaz. Siz yanlış yoldasınız diyor, bununla oraya gidemezsiniz. Kafasını çalıştırarak bunu söylüyor.

‘’ Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati vel erdı’’(enam75)

‘’işte bunun gibi İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk’’

-yani göklerin ve yerin yönetimi kimde? Şimdi bakın mesela, Fatih kaymakamının insan olarak İstanbul valisinden bir farkı yoktur. Benzer özelliklere sahiptir. İstanbul valisinin de içişleri bakanından, onun da başbakandan onun da cumhurbaşkanından bir farkı yoktur. İşte bu ilahlara tapanlar da aracılarını hep Allah’a benzetiyor. O zaman İbrahim a.s. düşünüyor, bunlar bu ay bu yıldız bunlar bu işleri yapamazlar. Tıpkı sizin Fatih kaymakamı yerine saraçhanedeki parktaki heykellere gönderdiklerini düşünün gidin o heykellere dilekçenizi verin işiniz görülür demek gibi bir şey. İşte bakıyor bunlar böyle bir şey yapmaz yapamaz, ‘İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu, yönetim kimin elindedir onu gösteriyorduk’. Ayın yıldızın bir yetkisi var mı yok mu?

‘’ ve li yekune minel mukının’’(enam75)

‘’yakin sahibi olanlardan olsun (kesin bilgisi olanlardan olsun) diye’’

-mesela o ‘ elestü bi rabbiküm’ (araf172) olayında Allah u Teala ‘ben sizin rabbiniz değil miyim?’’ diyor. Burada da rab kelimesi geçecek. Onun karşılığında insanlar ne cevap veriyordu? ‘Bela şehidna’ (araf172). ‘evet şahit olduk’. Şahit olmak o konuda kesin kanaat sahibi olmak demektir. Aslında şu okuyacağımız şeyler İbrahim a.s. a mahsus şeyler değildir. İbrahim a.s. dan bir örnektir ama her insanın başından buna yakın olaylar geçer. Aynen bunun gibi olmaz ama buna yakın olaylar geçer.

‘’ Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba’’(enam76)

‘’gece O’nun üzerine kapanınca (gece örtünce İbrahim a.s. ı ya da bir başka ifadeyle karanlık çökünce) bir yıldız gördü’’

-işte yıldızlar işi çekip çeviriyor. Yerlerde vazife yapıyorlar. Bir takım işler yapıyorlar. Kainatın yönetiminde etkileri var.

Şimdi mesela birisi falanca heykel Fatihteki işleri görüyor dese herhalde bir çocuğa inandıramazsınız. Belki büyükler kendilerini kandırabilirler de, şartlandırabilirler de.

‘’ Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba’’(enam76)

‘’gece karanlık olunca bir yıldız gördü’’

‘’ kale haza rabbı’’(enam76)

‘’bu benim efendim dedi’’

-yani mesela Fatih’in efendisi Fatih’in kaymakamı bizim işleri bu çekip çeviriyor.

‘’ felemma efele kale la ühıbbül afilın’’(enam76)

‘’baktı ki bu bir yörüngeyi takip ediyor, hiç sağa sola sapmıyor hiç bu kendi başına hareket etmiyor,

-kendi başına hareket etmeyen tıpkı bir şey gibi yani bir heykelden farklı değil, heykelin yürüyeni gibi kendi başına hareket etmiyor, kendi kontrolünde değil.

‘’dedi ki, ben böyle akıp gidenleri(kaybolup gidenleri) sevmem’’

-yani bundan bir şey olmaz. Bu nasıl yönetimi elinde tutabilir?

‘’ Felemma rael kamera baziğan’’(enam77)

‘’Ay’ı parlak bir şekilde görünce’’

‘’kale haza rabbi’’(enam77)

‘’bu benim rabbimdir dedi’’

-işte benim rabbim bu dedi, tamam işte bu işleri çekip çevirebilir, daha aydın daha şey.

‘’felemma efele’’(enam77)

‘’o da kaybolup gidince’’

‘’ kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid dallın’’(enam77)

‘’benim rabbim bana doğruyu göstermezse ben de sapıklardan olurum (ben de yanlış yolda gitmişlerden olurum)’’

-şimdi o yerdeki putların bir iş yapmayacağını anlıyor da, gökteki yıldız yapabilir. Şimdi ona bakıyor araştırma yapıyor. ‘benim rabbim bana gerçeği göstermezse ben de sapıtırım’. Şimdi buradaki inceliğe bir bakın lütfen. Bakın yıldızlara rab dedi, Ay’a rab dedi, baktı ki onlar kayboldu benim rabbim O kim? Allah u Teala o büyük rab. Az önce o yönetim silsilesini şey yaptık ya?! Bu alt yönetici, bu orta yönetici, bu üst yönetici diye, en üstteki de rab. O bütün rablerin rabbi olmuş oluyor. Rabbü erbab onların anlayışına göre. Rablerin rabbi o zaman en büyüğünü düşünüyor. Bunlardan rab olmaz bana gerçeği göstermezse ben de sapıtırım. Ben şimdi babama sapıksın dedim ama ben de aynı noktaya geliyorum diyor.

‘’ Felemma raeş şemse baziğaten’’(enam78)

-bak mesela buradan şey yapayım da o müteşabih ayetler meselesi var ya, yukarıda ilk okuduğumuz ayet. ‘seni ve kavmini açık bir sapıklıkta görüyorum’ diyor. Babası da o kavimden bir parça olduğu için ‘siz toptan sapıksınız’ demiş oluyor. Yanlış yoldasınız demiş oluyor baştan. Yani burada da diyor ki, ‘minel kavmid dallin’(enam77) yani sapık olduğunu söylediğim toplumun bir parçası da ben olurum. Benim ne farkım kalacak onlardan diyor. Araştırma yapıyor. Kafasını çalıştırıyor.

‘’ Felemma raeş şemse baziğaten’’(enam78)

‘’güneşi büsbütün parlaklığıyla doğduğunu görünce (doğmuş olarak görünce’’

‘’ kale haza rabbı haza ekber’’(enam78)

-güneşi doğarken gördüğü zaman ne diyor?

‘’işte benim rabbim (tamam)’’

-‘işte bu iş görebilir’ diyor, bu daha büyük.

‘’ felemma efelet’’(enam78)

-o da kendi başına hiç sağa sola.. tek bir çizgide devam edip batıyor. Bunu hiçbir şeyle alakası yok kendi başına hareket ediyor.

‘’ felemma efelet’’(enam78)

‘’o da batınca’’

-baktı ki kavminin rab dediklerinin hiç birisin de hiçbir şey yok, tamam yerdeki putlarını anladık ama göktekilerde de iş yok. Onlardan da bir şey çıkmaz. Araştırma yapıyor.

‘’felemma efelet kale ya kavmi’’(enam78)

‘’bu defa döndü o kavme (babası ve çevresindeki insanlara dönüp) diyor ki’’

‘’ innı berıüm mimma tüşrikun’’(enam78)

‘’sizin Allah’a ortak koştuklarınızdan ben uzağım’’

-yani siz kendi kafanızdan bunlara bazı yetkiler veriyorsunuz. Allah’a ait yetkiler. Allah’ın yetkilerini bunlara kullandırıyorsunuz. Bunları da Allah’a benzer yapıyorsunuz. Tıpkı Fatih kaymakamı valiye nasıl benzerse, siz de bunları Allah’a benzeterek ortak yapmaya çalışıyorsunuz birçok şeyde. ‘ben onlarda uzağım dedi’.

Peki uzaksa, şimdi bir soru sorayım. İbrahim a.s. kavmi Allah’a inanıyor mu?

KATILIMCILAR:

-EVET

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Deliliniz? Şimdi okuyacağım ayet. Zaten ‘mimma tuşrikun’ dan da çıkıyor. ‘ortak koştuklarınızdan’ diyor.

Yahya oradan fısıldadı doğru söylüyor.

Ortak koşma, ortaklık en az iki şey arasında olur değil mi? Ortak koşuyorlarsa demek ki en tepede Allah u Teala’yı düşünüyorlar zaten. Zaten şirk öyle, Cenab ı Hak’ı insan gibi düşünüyorlar müşrikler. Mesela bakın siz hep bu tarikatlerden duyarsınız, Allah’ı cumhurbaşkanı gibi sayarlar değil mi? Devlet başkanı gibi sayarlar işte oraya bir aracı olmadan nasıl gidersiniz derler. Ondan sonra araya bir takım tanrılar koyarlar. İşte bir şeyler yapıyorlar, mesela ben o Tarikatçılığa Bakış kitabındaki diyaloğu yaparken orada bulunanlardan bir tanesi demişti ki, tabi biz o zaman İstanbul Müftülüğündeydik,

-‘şimdi birisi gelse müftüyle pat diye görüşebilir mi? Tabi araya birinin girip seni ona tanıtması lazım, işte bu efendi de bizi Allah’a tanıtacak’. -Mantık aynı mantık değil mi? Dedim ki, Allah sizin içinizi bilir mi?

-bilir.

-bu efendi bilir mi?

-Allah bildirirse bilir.

-Allah bildirmeyeceğini söylüyor. O zaman?

-bilmez.

-peki, Allah mı sizi daha iyi tanır bu efendi mi?

-Allah daha iyi tanır.

-peki, bu efendi sizin neyinizi tanıtacak Allah’a. Dedim. Neyinizi tanıtacak, siz Allah’ı İstanbul müftüsü mü zannediyorsunuz? İşte mantık aynı mantık görüyor musunuz? Ortak koşuyor.

Şimdi burada diyor ki İbrahim a.s. ‘ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım’ deyince o aradaki bütün tanrılar patır patır döküldü şimdi, bunlar bir işe yaramaz. Önce o heykellere baktı ‘bunlardan ne çıkar? Bunlara tapılır mı?’ dedi. Ondan sonra heykellerin temsil ettiği Ay’ı, yıldızı, güneşi şey yaptı, bunlardan da bir şey olmaz. Diyor ki orada:

‘’ İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda’’(enam79)

‘’ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim’’

Diyor.

‘‘hanifev’’(enam79)

‘’dosdoğru’’

Diyerek,

‘’ ve ma ene minel müşrimın’’(enam79)

‘’ben müşriklerden değilim’’

-şimdi İbrahim a.s. ın kavmi gökleri ve yeri yaratan diye bir varlığı kabul etmeselerdi İbrahim a.s.’a ne cevap vereceklerdi burada? Ne derlerdi? O da kim derlerdi değil mi? Gökleri ve yeri yaratan da kim? Onların bu konuda şüphesi yok ki, Allah’ın yarattığını hepsi biliyor. Herkes bilir bütün kafirler bilir. Geçende ateist olduğunu söyleyen bir kişiye dedim ki, ‘sen tabi Allah’a inanıyorsun elbette’ dedim. Biraz tabi ‘inanıyorum’ dedi. Mecburen çünkü o gizlediğini kaldırdın baktın mı bu ne? Diyorsun o da söylemezlik edemiyor. Biliyorsun ki gizliyor inancını, biraz konuştuktan sonra ‘işte ben akşam yatağa girerken günlük muhasebemi yaparım, bakarım doğru şeyler yapmışım rahat uyurum’ falan. Bir takım emir ve yasaklardan hoşlanmadığını ifade etti. Dedim ki, ‘peki seni yaratan seni besleyen ve büyüten sana bütün bu imkanları veren emir veremez mi?’ dedim. ‘tabi ki verir’ dedi. Bak ateistim diyen hemen arkasından onu söyledi. O zaman dedim onun emrine uyman gerekir. Bir şey söylemedi. Burada da aynı şey diyor ki İbrahim a.s.;

‘’ İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev’’(enam79)

‘’gökleri ve yeri yaratana dosdoğru ona yüzümü çevirdim’’

-diyor.

‘’ ve ma ene minel müşrimın’’(enam79)

‘’ben müşriklerden değilim’’

-yani ‘ben hiçbir şeyi ona benzetmem’ diyor. O hiçbir şeye benzemez çünkü. Şimdi burada Mecit bey galiba yok. Şimdi onunla beraberdik belki siz tanırsınız. Bir arkadaşı vardı dedi ki birkaç sene evvel ‘ateisttir bunu inancı falan yoktur’ dedi. Niye öyle söylüyorsun bu mutlaka Allah’a inanır dedim. Öyle deyince tabi adam biraz değişti. Ya ona bir türlü şekil veremiyorum zihnimde dedi. Şeklini belirleyemiyorum dedi. Dedim şekli zaten olmaz sen nasıl düşünürsen Allah öyle değildir. Allah yarattıklarından hiçbirisine benzemez ki dedim. Oh be! Şöyle söylesene ya, vallahi şimdi rahatladım dedi. Şimdi Allah’ı hiç kimse güneşe benzetemez, Allah’ı hiç kimse Ay’a benzetemez, Allah’ı hiç kimse, hiç kimse ama yıldıza benzetemez. Bu benzetenler kendilerinin zorlayarak yaparlar bunu. O zaman işte İbrahim a.s. bu rahatlıkla söylüyor. Böyle şey mi olur? Ne öyle Allah’a benzetiyorsunuz. Onların hiçbirisini kabul etmiyorum diyor. Şimdi öbürleri hiçbir şey söyleyemiyorlar bunun karşısında.

‘’ Ve haccehu kavmüh’’(enam80)

‘’kavmi onun karşısında deliller getirmeye çalışıyor’’

-işte falanca zaman şu oldu da, bu yağmuru yağdırdı da, falanca zaman şu oldu da. Hep söylenir işte falan şöyle yapmış ta, şu olmuş ta hep hayali hikayeler anlatılır. Bunlar da öyle yapıyorlar. Şimdi İbrahim a.s. diyor ki onlara bakın:

‘’ e tühaccunnı fillahi’’(enam80)

‘’siz Allah konusunda mı bana delil getirmeye çalışıyorsunuz? (beni susturmaya çalışıyorsunuz) ’’

-şimdi o toplum Allah’a inanmasa ‘Allah da kim?’ derler mi? İşte demiyorlar. Ondan sonra diyor ki:

‘’ ve kad hedan’’(enam80)

‘’bana gerçeği gösterdi’’

Onlara da göstermiş oluyor.

‘’ ve la ehafü ma tüşrikune bihı’’(enam8)

-demek ki İbrahim a.s.’ı tehdit ediyorlar.

‘’bunlar sizi çarpar’’

-bana da demişlerdi ‘bir evliya seni çarpsın görürsün’. Hatta bir keresinde şöyle bir olay olmuştu; birisi maddi olarak çok zor duruma düşmüş, ben de Allah kabul etsin biraz yardım ettik. Yani eğer adam şey yapsaydı itibarı sıfır olacaktı. O adamın yaptığı, ortaya çıksaydı her şeyi gidecekti. Birazcık yardımcı olduk falan bir hafta sonra bizim çocukların bir işinin yanlış olduğunu görmüş hemen demiş ki, ‘bak işte evliyaya karşı çıktınız çarpıldınız’. Birazcık bir yanlış görseler evliya çarpıyor. Haşa Allah u Teala’dan bir şey yok. İbrahim a.s.’ı da onunla korkutuyorlar.

‘’ e tühaccunnı fillahi ve kad hedan* ve la ehafü ma tüşrikune bihı’’(enam80)

‘’ben sizin ortak koştuğunuz şeyden korkmuyorum’’

-diyor.

‘’ illa ey yeşae rabbı şey’a’’(enam80)

‘’rabbim bir şeyi emretmişse o başka’’

-rabbim emrederse olur ama sizin dediklerinizle hiçbir şey olmaz. Onlar bir şey yapamazlar.

‘’ vesia rabbı külle şey’in ılma’’(enam80)

‘’benim rabbimin bilgisi her şeyi kuşatmıştır’’

‘’ e fe la tetezekkerun’’(enam80)

‘’tezekkür etmez misiniz’’

-diyor. Yani siz de kendi bilgilerinizi kullansanız aynı noktaya geleceksiniz. Ama kendi şartlanmışlıklarınızı kullanıyorsunuz. Onun için müşrikler son derece zayıf bir binadadırlar. Yani hep şüphe içerisindedirler.

‘’ La yezalü bünyanühümlezı benev rıbeten fı kulubihim’’(tevbe110)

‘’onların kurdukları bina içlerinde şüphe olmaya devam eder, kalpleri parça parça oluncaya kadar’’

-işte İbrahim a.s.  daha çocuk yaştayken düşündüklerini bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Ve savunuyor’ işte bu böyledir’ diyor. Bu düşünceye herkes varır da, bu derece güçlü savunamaz. Menfaat ve beklentilerinin esiri olarak bakarsınız ki yanlışlara şey yapmış veya susmuş ya da susturulmuş şartlandırılarak.

‘’ Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana’’(enam81)

‘’ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkacakmışım’’ diyor

‘’beni onlarla korkutuyorsunuz’’

-bana da aynı şeyi birkaç kere söylemişlerdi. Ben onlardan hiç korkar mıyım? Siz Allah’a ortak koşmaktan korkmayacaksınız, ben sizin ortaklarınızdan korkacağım.

‘’Allah o konuda hiçbir delil de indirmemiştir’’

Elinizde de hiçbir belge yok.

‘’ fe eyyül ferıkayni ehakku bil emn’’(enam81)

‘’şimdi iki taraftan hangisi güvende olmaya layıktır’’(daha çok hak sahibidir)

‘’in küntüm talemun’’(enam81)

‘’biliyorsanız söyleyin’’

-işte İbrahim a.s. ın geçirdiği ilk imtihan, ilk başarısı böyle kolay değil. Babasına karşı kavmine karşı dik duruyor ve gerçekleri söylüyor. Zaten dünyanın en zor şeyi doğruları söylemektir.

‘’ La yezalü bünyanühümlezı benev’’(tevbe110)

‘’çünkü onlar kendilerine göre bir kurgu yaparlar’’(bir bina kurarlar)

-peki bu ne olacak diye şey yaptığınız zaman hemen hemen bakarsınız ki sıkıntıya düşmüş olurlar.

Mesela Arafat’tan indik Mekke’ye baktım ki birisi otele gelmiş, kahvaltısını yapmış. ‘ya maşallah’ dedim ‘erken geldin’.

-büyüklerimizin himmeti sayesinde, dedi.

-o kim, dedim. Kendi şeyhinin adını söyledi.

Senin şeyhin nerede şu anda?

-Medine’de, dedi, daha gelmedi hacca.

-git ona söyle dedim, böyle bir yetkisi var mı? Abdülaziz hocam selam söyledi de dedim. Sen ne biçim konuşuyorsun? dedim ya!.. Allah yardım etti demiyorsun da şeyhim yardım etti diyorsun. Peki, senden önce Mekke’ye gelenler var mıydı?

-vardı.

-onlara kim yardım etti? Dedim. Allah’tan korkmuyor musun? Dedim ya!.. Mekkeli müşrikler de bu haccı yapıyordu senin farkın ne? Tabi savunamadı. Çünkü öyle zayıf bir binaları var ki bir an önce yanımdan uzaklaşmaya çalıştı.

‘’ La yezalü bünyanühümlezı benev rıbeten fı kulubihim’’(tevbe110)

‘’o kurdukları bina içlerinde şüphe olmaya devam eder’’

-yani bir türlü tatmin olmazlar. İçinizde böyle tarikattan gelmeler varsa kendilerine bir baksınlar. Sürekli şüphe içinde miydiler, değiller miydi? Sağlam bir binaları var mıydı yok muydu? Bir sorsunlar işte burada.

ASİSTAN:

Ankebut 41

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Ankebut 41 öyle mi?

‘’ illa en tekattaa kulubühüm’’(tevbe110)

‘’kalpleri paramparça olmuş başka’’

-yani vefat ederlerse o zaman şüpheleri gider. O zaman ne ortaya çıkar? Yanlış yolda oldukları iyice ortaya çıkar.

‘’ vallahü alımün hakım’’(tevbe110)

‘’Allah bilir ve doğru karar verir’’

-Ankebut 41 mi dedin?

‘’ Meselüllezınet tehazu min dunillahi evliyae’’(ankebut41)

‘’Allah’tan önce başka velilere tutunanlar, onlara yapışanlar var ya’’

‘’ ke meselil ankebut’’(ankebut41)

‘’bunların yaptıkları tıpkı örümcek gibidir’’

‘’ ittehazet beyta’’(ankebut41)

‘’o da bir ev kurmuştur’’

‘’ ve inne evhenel büyuti le beytül ankebut’’(ankebut41)

‘’evlerin en zayıfı (en gevşeği) örümceğin yaptığı binadır’’

‘’ lev kanu ya’lemun’’(ankebut41)

‘’bunu bir bilselerdi’’

-tabi şimdi binlerce örümceğin ağını birleştirerek bir şey yapıyorlar, güçlü oluyor. Onlarca zayıfı birleştirirsen zayıf bir ipin binlercesini birleştirirsen o güçlü olur, o başka. Bu sadece bir tane şeyin binasından bahsediyor, örümceğin. Şöyle bir rüzgarla, birinin şöyle bir el atmasıyla yok olup gider. Bunlar da böyle işte. Peki şimdi İbrahim a.s.’ın geçirdiği imtihanlar, mesela İbrahim a.s. bu sözleri söyleyince dikkat çekiyor. Buna nasıl cesaret ediyor diye dikkat çekiyor. Mesela ben hatırlıyorum o ilk günleri, Süleymaniye camisinde vaaz ederken ortalık yıkılıyordu. Çünkü daha önce böyle bir tartışma olmamış. İbrahim a.s.ın bu tavrı da Nemrut’un dikkatini çekiyor. Devlet başkanının dikkatini çekiyor. Ve onu huzuruna çağırıyor. Devlet başkanıyla da dimdik durarak mücadelesini veriyor, son derece akıllıca asla eğilmeden. Bakara suresinin258. Ayetini açarsak orada görürüz, Allah u Teala şöyle buyuruyor burada:

‘’ E lem tera ilellezı hacce ibrahıme fı rabbihı en atahüllahül mülk’’(bakara258)

‘’rabbi konusunda ibrahime delil getireni görmedin mi?

-şimdi Cenab ı Hak’ın, Allah’ı inkar etmiyor ama Allah’ın yetkileriyle ilgili bir takım şeyler söylüyor. Kendisini de tanrı kabul ediyor. Bazı insanlar fakir oldukları zaman dindar olurlar da zenginleştikleri zaman biraz kenarından köşesinden kırpıp terk ede ede bir müddet sonra tanrılaşırlar. Hele bir de siyasi iradeyi ele aldılar mı? Tam tanrı olurlar. Bu gün bizim Arapça tercümanlığı yapan Filistinli bir arkadaşımız var. Öldü, bundan önceki Mısır müftüsünün Hüsnü Mübarekle ilgili bir sözünü nakletti. O Camp David anlaşması var, öyle bir anlaşmaları vardı onların. O anlaşmayı sormuşlar müftüye, demiş ki,’ yaptığı şeyden dolayı sorgulanamaz’ diyor. Bu kimin özelliği? Allah u Teala’nın özelliğidir.

KATILIMCI:

Bir de delinin.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Ha! Bir de delinin özelliğidir. Ona öyle demezler. Delidir ne yapsa yeridir derler. ‘ve hu muselun’ ama insanlar yaptıklarından sorumlu tutulurlar. İşte dünyalık arzusu içerisinde olanlar da böylelerini tanrılaştırma konusunda son derece heveslidirler. Çünkü bulundukları makamı kaybetmemek için birilerini tanrılaştırırlar. Onlar da ‘ben neymişim ya’ diyerek kendi yanlışlarını iyice pekiştirirler. Mesela o şahıs ben dinlemiştim Mekke’de bir oteldeydim. Baktım televizyonda konuşuyor. Bu bankaların faizleriyle ilgili ‘helaaal’ diyor. Ama o faizsiz bankaların yaptıklarıyla ilgili vallahi caizdir ama onlarınki biraz şeydir diyor. Dolayısıyla imtihanda ki asıl soru şu, dünyayı mı tercih ediyorsun ahireti mi? Asıl soru bu. Temel tercihin neyse temel tercihin dünya ise ona göre davranırsın. Tanrın değişir.

‘’ E lem tera ilellezı hacce ibrahıme fı rabbihı en atahüllahül mülk’’(bakara258)

‘’Allah ona meliklik vermiş diye (yani bir yönetimin başına getirmiş diye)

-sana o nimeti veren kim Allah.

İbrahime karşı kendi rabbi konusunda delil getiriyor’’

-halbuki onun rabbi de Allah uTeala.

‘’ iz kale ibrahımü rabbiyellezı yuhyı ve yümıtü’’(bakara258)

‘’ibrahim söyle demişti, benim rabbim hayat verir ve öldürür’’

‘’ kel ene uhyı ve ümıt’’(bakara258)

‘’dedi ki ben de hayat verir öldürürüm’’

-diyorlar ki hapishaneden iki kişi çağırmış birisini öldürmüş öbürünü de tamam seni de serbest bıraktım demiş, bak işte. Şimdi İbrahim a.s. bakıyor ki bu geri zekalı buna ne diyeceksin? Allah böyle mi hayat veriyor? Allah’ın yarattığını öldürüyorsun. O zaman hemen başka bir şeye geçiyor diyor ki:

‘’ kale ibrahımü fe innellahe ye’tı biş şemsi minel meşrikı fe’ti biha minel mağribi’’(bakara258)

‘’güneşi Allah doğudan doğuruyor sen de batıdan doğur bakalım’’

-diyor. Allah doğudan doğurmuyor diyecek hali yok tabi o da biliyor.

‘’ fe bühitellezı kefer’’(bakara258)

‘’o kafir (o Allah’ı görmezlikten gelen kişi) şaşkınlığa düştü(ne yapacağını şaşırdı)’’

‘’ vallahü la yehdil kavmez zalimın’’(bakara258)

‘’Allah yanlışlar içerisinde olan bir toplumu yola getirmez’’

-yanlışlarınızdan kurtulursunuz ondan sonra yola gelirsiniz. Yani İbrahim a.s.’ın bir yaptığı da bu son derece dik duruyor ve şey yapıyor. İşte bunlar bizler için örnek. Şimdi ben geçen hafta en son okuduğumuz ayeti de okuyayım da kalan kısmından da daha sonra okuruz inşallah. Esas olan bunları bir hikaye gibi dinlemek değil, kendi hayatımızda uygulamaktır. Şimdi mümtahine suresinin 4. Ayeti  işte Allah u Tela burada şöyle buyuruyor:

‘’ Kad kânet lekum usvetun hasenetun fî ibrâhîme vellezîne meah(meahu)’’(mümtahine4)

‘’sizin için güzel bir örnek vardır İbrahim’de ve onunla birlikte olanlarda’’

-birlikte olanlar birisi yeğeni Lut a.s. İbrahim a.s.’ın yeğeni. İşte eşi var bir de birkaç kişi var çevresinde. ‘onlarda sizin için güzel bir örnek vardır’ diyor Allah u Teala.

‘’ iz kâlû li kavmihim’’(mümtahine4)

‘’kavimlerine şöyle demişlerdi’’

‘’ innâ bureâu minkum ve mimmâ ta’budûne min dûnillâhi’’(mümtahine4)

-diyorlar ki,

‘’biz sizden uzağız, Allah’tan önce taptıklarınızdan da’’

-Allah’ı hiçbirisi dışlamadığı için. ‘Allah ile aranıza koyup taptıklarınızdan da uzağız’.

‘’kerefna bikum’’(mümtahine4)

‘’biz sizi tanımıyoruz’’

‘’ ve bedee beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâu’’(mümtahine4)

‘’bizimle sizin aranızda bundan sonra düşmanlık ve kin ortaya çıkmştır’’

-çünkü İbrahim a.s. ‘ı yakmaya çalıştılar biliyorsunuz.

‘’ebeden’’(mümtahine4)

‘’sonsuza dek bu böyle gidecek’’

-birkaç kişi koskoca devlete meydan okuyor görüyorsunuz, iman insanı ne kadar güçlü hale getiriyor. İbrahim a.s. tek başına bir ümmet.

‘’ hattâ tû’minû billâhi vahdehû’’(mümtahine4)

‘’Allah’a, bir tek O’na inanıncaya kadar’’

-‘araya başka birisini sokmaktan vazgeçinceye kadar, aramızda düşmanlık ortaya çıkmıştır, kin ortaya çıkmıştır’

‘’ illâ kavle ibrâhîme li ebîhi’’(mümtahine4)

‘’İbrahim’in babasına söylediği şu sözler sizin için örnek değildir’’

-o da nedir?

‘’ le estagfirenne leke’’(mümtahine4)

‘’senin bağışlanmanı isteyeceğim elbette’’

-tabi burada sadece babası değil annesi de bu işin içerisine giriyor. Çünkü ‘rabbenağfirli validiyye’ duası İbrahim a.s. ın yaptığı duadır. Yarabbi beni affeyle anamı babamı da diyor.

‘’ ve mâ emliku leke minallâhi min şey’İn’’(mümtahine4)

‘’ama senin için Allah’tan yana hiçbir şeye gücüm yetmez’’

-yani ben senin bağışlanmanı dileyeceğim de bağışlanacağını söyleyemem. Yani birilerinin söylediği gibi Allah benim nazımı çeker, haşa öyle şey olur mu? Allah falancanın nazını filancanın nazını çeker. Yahu kardeşim tevbe estağfirullah birisine aşık olmuş bir sevgili gibi değil yani. İbrahim a.s.’ın bu sözü size örnek değildir. Çünkü İbrahim a.s. baktı ki babası gerçekten şirkte ısrar ediyor, bıraktı onun affedilmesi talebini. Onun için müşrik olduğu ortaya çıkarsa bizim hiç kimse için istiğfar etmeye yetkimiz yoktur. Allah hidayet versin deriz. Allah doğru yoluna gelmeyi nasip etsin deriz. Allah affetsin diyemeyiz. Çünkü Allah affetmez:

‘’ rabbenâ aleyke tevekkelnâ’’(mümtahine4)

‘’yarabbi seni kendimize vekil ettik’’

-yani ‘senin kurumuna girdik, sana güvendik, sana dayandık’

‘’ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr’’(mümtahine4)

‘’sana yöneldik ve dönüş te sanadır’’

‘’Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû’’(mümtahine4)

‘’yarabbi bizi kafirlerin elinde bir fitne bir imtihan vesilesi kılma’’

-yani kafirleri bizimle imtihan etme çünkü bize yaptıkları, onlar bize baskı yapacaklar. Bizi kurtar demiş oluyor onların baskısından.

‘’ vagfir lenâ’’(mümtahine5)

‘’bizi affeyle’’

‘’ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm’’(mümtahine5)

‘’çünkü sen aziz(güçlü) ve doğru karar verirsin’’

-şimdi aklıma geldi, bana o diyalogda dedi ki, senin arkanda kim var? Dedi. Ben senin kimlere dayanarak buraya geldiğini biliyorum.

-Allah u Teala’ya dayanıyorum dedim.

-yok yok kim var? Israr etti.

-Dedim siz hiç hayatta Allah’a dayanıp güvendiniz mi? Siz sadece camide cemaate vaaz edersiniz, Allah’a güvenin dayanın diye, kendinize değil. Sen ne anlarsın bunları?

-yok, ben biliyorum.

-e biliyorsan söyle.

Dolayısıyla işte burada yani biz İbrahim a.s. ı örnek almak zorundayız. Şimdi iki tane olayı anlattık, birisi İbrahim a.s.’ın daha ilk önce annesine babasına karşı gelmesi. Babasına karşı gelip işte bu putlar, sen de kavmin de sapıksınız. Bunlardan bir şey olmaz diyor. Arkasından da sizin yönetimde etkili olduğunu söylediğiniz bu gök cisimlerinin de bir şeyi yok diyor. Onların her birisine kesin bir tavır koyuyor. Arkasından aynı kesin tavrı devlet başkanına koyuyor. Ondan sonra putlara karşı koyduğunu da inşallah daha sonra görürüz. Böylece bu dersimizin sonuna geliyoruz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
760 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
761 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
762 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007
763 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007
764 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007
765 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007
766 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007