Bakara Suresi 91-96. Ayetler

23 Kasım 2010 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

2010 yılının Kurban Bayramını da geride bıraktık. Dikkat ediyorsanız ömür elimizden kayıp gidiyor. Her geçen gün biraz daha ölüme doğru yaklaşıyoruz. Ne zaman gelip bizi alacağını Allahü Teala bilir tabii. Yalnız insan olarak ahireti dünyaya tercih edersek o zaman doğru Müslüman oluruz, bunu her zaman tekrarlıyoruz. Dünyayı ahirete tercih edenlere Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerim’de Yahudileri örnek gösteriyor. Bugün de onlarla ilgili ayetleri okuyacağız. Şunu da yine her zaman tekrarlıyoruz: Herkes kendini dindar sayar. Önemli olan dindar olmak değil, Allah’ın dininin dindarı olmaktır. Kendimiz kendimizi dindar sayabiliriz ama acaba Allahü Teala da sayıyor mu?

Şimdi bakın bugünkü dersimiz Bakara suresinin 91. ayetinden itibaren ama çok hızlı bir şekilde 87’den aşağıyı bir okuyalım ki 91 de daha rahat zihnimize yerleşmiş olsun. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor: “Esteüzübillah Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba’dihı bir rusüli” Musa’ya kitabı verdik ve arkasından da peş peşe resuller getirdik. “Ve ateyna ıysebne meryemel beyyinat” Meryem oğlu İsa’ya da çok açık belgeler verdik. “Ve eyyednahü bi ruhıl kudüs” Onu Ruh’ul Kudüs’le, Cebrail’le destekledik. İsa Aleyhisselam da Yahudilere gelen bir peygamberdi biliyorsunuz. Şimdi burada Cenab-ı Hak Yahudileri anlatıyor ve “Efe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsük” Canınızın çekmediği, hoşunuza gitmediği  şeyleri anlatan bir resul size geldiğinde “müstekbartüm” Ona karşı büyüklük mü taslamanız icap ederdi? Şimdi, rasul neydi? Rasul Allah’ın ayetlerini anlatan. Mesela bugün de sırf Allah’ın ayetlerini anlatan birisi bir yere gittiği zaman daha önceki anlayışa göre kendini dindar sayanlar, ona karşı bir büyüklenme içinde olurlar. Aynı şeydir, değişmez.  “Fe ferıkan kezzebtüm” Bir kısmını yalanladınız ama aslında siz yalan söylediniz bir kısmına karşı. Bir kısmını yalanladınız. Yalancısın, dediniz. Yalan söylüyorsun, dediniz.  “Ve ferıkan taktülun” Bir kısmını da öldürüyordunuz. Cevap veremeyince ancak öldürerek ondan kurtulma imkanı olur.  Ve kalu kulubüna ğulf” Derler ki bizim kalbimiz tok, gönlümüz toktur. Bizim böyle nasihate falan ihtiyacımız yoktur, dediler. “Bel leanehümüllahü bi küfrihim” Hayır, kafirlikleri sebebiyle Allah onları dışlamıştır. “Fe kalılem ma yü’minun” Ne kadar az inanıyorlar. Ya da inandıkları şey ne kadar azdır. Yahut onlardan çok azı inanır.

Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul” Onlara Allah katından bir kitap ne zaman ki geldi, yani Kuran-ı Kerim “Musaddikul lima mealhüm” Kendileriyle beraber olanı tasdik eden yani Tevrat’ı, İncil’i tasdik eden bir kitap geldi. “Ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu” Halbuki daha önce kafirlere karşı önlerinin açılması talebinde bulunuyorlardı. Çünkü kendi kitaplarında yeni gelecek olan peygamberle önlerinin açılacağı, dünya hakimiyetini kuracakları belirtiliyordu. O arzuyla gelip bir kısmı Medine’ye yerleşmişti. Bakın dindarlıklarıyla bulundukları yerlerden nedense kalkmışlar, kitaplarında haber verilen peygamberi karşılamak için Medine’ye gelmişler. Orada yerleşmişler. Şimdi bunlara dindar değil, denir mi? Dindar insanlar ve Medine’deki müşriklere karşı diyorlar ki: “Peygamber gelecek, önümüz açılacak ve dünya hakimiyeti bizim elimize geçecektir. Şimdi burada dinle dünya birbirine karışıyor. Acaba dini isteyerek mi geldiler, dünyayı isteyerek mi geldiler oraya? “Fe lemma caehüm ma arafu” Tanıdıkları, bildikleri peygamber onlara gelince  “keferu bihı” ona karşı kafirlik ettiler, onu tanımazlıktan geldiler. “fe la’netüllahi alel kafirın” Allah’ın laneti o kafirlerin üzerine olsun veya Allah bu kafirleri dışlar. Onlara söz verdiği dünya hakimiyetini vermez. Bugün işte Yahudiler ona uğraşıyorlar. Hıristiyanlar da ona uğraşıyorlar. O dünya hakimiyetini elde etmelerinin tek yolu Müslüman olmalarıdır. Gelen peygambere inanmalarıdır. Onun için dikkat ederseniz Muhammed Aleyhisselam’a inanmadıkları için İsa’nın –hatta İsa da değil Mesih’in- geleceğini söylüyorlar. Mesih’in geleceğini sadece Hıristiyanlar söylemiyor, Yahudiler de söylüyor. Ama ikisinin zihnindeki Mesih farklı. Yani esasen inanmaları gereken Muhammed Aleyhisselam’la dünya hakimiyetini kuracaklarını biliyorlar ama Muhammed yerine bir  Mesih, bir başka birisini bekliyorlar ve işte onunla dünya hakimiyetini kuracaklarını söylerler dikkat ederseniz. O hakimiyeti kurmanın tek yolu Muhammed Aleyhisselam’a inanmaları ve Kuran-ı Kerim’e uymalarıdır. Bizim için de aynı şey söz konusu. Dünya hakimiyetini Allahü Teala Kuran-ı Kerim’de bize vaad etmiştir. Yani Muhammed Aleyhisselam’a inananlara ve Kuran’a sarılanlara vaad etmiştir. Tarihimiz içerisinde en fazla Viyana’ya kadar gittik. Şimdi dünyanın tamamına Allah’ın kitabını anlatıp fethi gerçekleştirme yani her tarafın İslam’a açılmasını gerçekleştirme zamanıdır.

“Bi’semeşterav bihı enfüsehüm” Kendilerini ne kötü sattılar bunlar. Bak ne kadar güzel niyetlerle Medine’ye gelmişlerdi. Ama şimdi o bekledikleri peygamber geldi. Onu da tanıdılar, O kitaptakinden tasdik ettiği inanmaları gerektiğini gayet iyi anladılar. Ama böyle yapmadılar. Niye?  “Ey yekfüru bi ma enzelellahü” Allah’ın indirdiğini görmemezlikten gelmeleri ile kendilerini kötü sattılar. Kuran’ı görmemezlikten geliyorlar. Niye böyle yapıyorlar? “ bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min ıbadih” Cenab-ı Hak kullarından seçtiği birisine kendi ikramıyla kitabını indirdiği için onu kıskandılar. Niye bize değil de ona? Sırf ondan dolayı kıskandılar. Onun için kendilerini kötü sattılar. Yani o bekledikleri her şey oldu ama bu defa o peygambere inanmak yerine karşı çıktılar. Karşı çıkınca ne oldu? Medine hakimiyetini de kaybettiler. Dört sene içersinde gelirlerinin tamamını silinip süpürülmesi ile sonuçlanan bir duruma geldiler. “fe bau bi ğadabin ala ğadab” Gazap üzerine gazaba çarpıldılar. Yani durup durup üzerlerine gazap geldi böyle habire peşpeşe gazap, sıkıntı üzerine sıkıntı, üst üste sıkıntılar. “ve lil kafirıne azabüm mühın” Bu kafirler için alçaltıcı bir azap da vardır. Ayrıca bir de ahirette görecekleri ceza var. Bakın dindar,  kendini dindar olarak oraya gelmiş olan kişilere Allah ne dedi?  Kafir, dedi. Çünkü gelen peygamberi görmediler. Görmezlikten geldiler. “Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellah” Onlara dense ki işte Allah’ın indirdiğine inanın, Kuran-ı Kerim’e inanın, dense  “kalu nü’minü bima ünzile aleyna” Derler ki bize indirilene inanırız. “ve yekfürune bi ma veraehu” Geride kalanı görmezlikten gelirler. “ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm” Halbuki o, hak bir kitaptır. Kendileriyle beraber olanı tasdik eden, Tevrat ve İncil’i tasdik eden bir kitaptır. Ama onlara de ki: “Hadi, niye bizden gelmedi?” diyorsunuz. “İsrailoğullarından niye gelmedi?” diyorsunuz. İsrailoğullarından gelen peygamberlere ne yaptınız ki? Zekeriya Aleyhisselam’a, Yahya Aleyhisselam’a ne yaptılar? Öldürdüler, değil mi? İsa Aleyhisselam’ı öldürmek için ellerinden geleni yapmadılar mı? Hadi İsrail işte İsrailoğullarından. Demek ki siz doğruların peşinde değilsiniz.

“kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü” De ki: bundan önce niye Allah’ın nebilerini öldürüyordunuz? “in küntüm mü’minın” eğer gerçekten inanacak kimselerseniz niye böyle yapıyorsunuz? Hani sizden(12.24 anlaşılmıyor) sizden olanları da öldürüyordunuz. “Ve le kad caeküm musa bil beyyinati” Musa da size açık belgelerle geldi. Musa Aleyhisselam dokuz tane mucize gösterdi onlara. Gözlerinin önünde onları perişan eden Firavun ve askerlerinin boğulduğunu da gördüler. Denizin yarılıp kupkuru bir yer haline geldiğini içinden geçtiklerini gördüler. Musa Aleyhisselam kırk günlüğüne kavminden ayrıldı diye bir buzağı heykeli yapıp taptılar. Çünkü şeyler, Firavun ve hanedanı Apis öküzüne tapıyordu. Boğaya tapıyordu. Ona benzeterek taptılar.  “Ve le kad caeküm musa bil beyyinati” Musa size açık belgelerle geldi. “sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı” Onun arkasından o buzağıya tutundunuz. O buzağıyı kendinize Tanrı edindiniz.  ve entüm zalimun zalimler yanlışlar içerisine girerek böyle yaptınız. “Ve iz ehazna mısakaküm” Bir gün sizden söz almıştık. “ve rafa’na fevkakümüt tur” Üzerinize Tur’u kaldırarak, dağı üzerinize kaldırarak sizden söz almıştık. “huzu ma ateynaküm bi kuvve” Size verdiğimiz bu kitabı sıkı bir şekilde tutun, demiştik. “vesmeu” ve söz dinleyin, demiştik. Bu ayetlerdeki emirleri dinleyin, demiştik. “kalu semı’na ve asayna” Dediler ki: İşittik ve sıkı bir şekilde sarıldık, dediler. Tepelerinde Tur olduğu için aşağıda işittik ve sıkı bir şekilde sarıldık, dediler. “ve üşribu fı kulubihimül ıcle” Halbuki kalplerinde o ecil sevgisi yani o buzağı sevgisi kalplerine işlemişti, içlerine işlemişti buzağı sevgisi. “bi küfrihım” kafirlikleri sebebiyle. İçlerinde buzağı sevgisi olmasına rağmen tamam, işittik ve sıkı sarıldık, dediler. “ve kul bi’sema ye’müruküm bihı ımanüküm” Peki sizin imanınız ne kötü şeyi emrediyor. Hem işittik, inandık, sıkı sarıldık, diyeceksiniz; hem de içinizde hala o buzağı sevgisi yaşayacak. Böyle iman mı olur? “in  küntüm mü’minın” eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü emrediyor.

“Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi halisatem min dunin nas” Bunlar ahireti kimseye veremezler. De ki: ahiret yurdu sadece size, başka insanlara değil de sadece size ise bu cennet sizinse orası dünyadan daha iyi “fe temennevül mevt” o zaman ölümü isteyin. “in küntüm sadikıyn” İddianızda haklıysanız, gerçekten cennete gireceğinize inanıyorsanız o zaman ölümü isteyin. “Ve ley yetemennevhü ebedem” Hiçbir zaman ölümü isteyemeyeceklerdir. “Bima kaddemet eydıhim” yaptıkları şeyler sebebiyle. Hani bir insan başkasına kendisini çok iyi tanıtır ama ne mal olduğunu kendisi gayet iyi bilir. Hatasını, kusurunu müthiş gizlerHep böyle abartarak işte  siz bakmayın falan filan anlatır Nasrettin Hoca gibi. Yani Nasrettin Hoca yolda gidiyormuş, ayağı takılmış, düşmüş. “Aah! İhtiyarlık…” demiş. Sağa sola bakmış ki kimse yok. Demiş: “Senin gençliğini ben bilmiyor muyum?” Gençliğinde neler olduğunu gayet iyi biliyorum, diyor. Şimdi böyle hep bahaneler arayarak kendimizi böyle çok iyi göstermeye çalışırız. “Ve ley yetemennevhü ebeden” Hiçbir zaman ölümü isteyemeyeceklerdir. “Bima kaddemet eydıhim” yaptıkları şeyler sebebiyle. vallahü alımüm biz zalimın” Allah o zalimleri çok iyi bilir.

Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah” Bunları yaşamaya en düşkün kişiler olarak göreceksin. “ve minellezıne eşraku” Müşriklerden de bunu isteyenler olacaktır. Ya da müşriklerden de daha düşkün göreceksin dünya hayatına. “yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh” Onlardan her biri ister ki keşke bin yıl yaşasa. E, bin yıl yaşadı, ne olacak bir gün ölmeyecekler mi? “ve ma hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer”  Bin yıl yaşatılması onu o azaptan kurtaracak değil ki. İstersen bir milyon yıl yaşa. Bir gün öleceksin ve bu hayat bitecek. Ebedi hayat karşısında bu dünyanın ne değeri olur ki? “vallahü besıyrum bima ya’melun” Allahu Teala onların ne yaptığını bilmektedir.

Şimdi bakın bu insanlar tekrar ediyorum: Dinleri için Medine’ye göç ediyorlar. Peygamberi bekliyorlar. Fakat kıskançlıklarından dolayı kitaba ve peygambere inanmıyorlar. Cenab-ı Hak kendilerine daha önce Tur’u tepelerine kaldırmış, onlardan kesin söz almış ama içlerinde hala buzağı sevgisi olarak “İşittik ve sıkı sarıldık.” demişler. Cenneti hiç kimseye vermeyeceğiz, diyorlar. Cennete biz gideceğiz diyorlar. Ama bir taraftan da istiyorlar ki bu dünyada hiç ölmesinler. Ölümü asla arzu etmiyorlar. Şimdi bu insanlar ahireti inkar ediyor mu? Cennet  umutları içerisindeler mi? Peki dünyayı mı çok seviyorlar, ahireti mi? Dünyayı daha çok seviyorlar. Zaten kafirliğin asıl sebebi odur. “Esteüzübillah ellezine yestehibbune hayated dünya ala’l ahire”(14/3) Kafirler dünya hayatını ahirete tercih eden kimselerdir. Yani dünyayı ahiretten çok seven kimselerdir. Ahireti sevmiyor değil, onu da seviyor. Ama dünyayı daha çok sevdiği için Allah’ın yolunda eğrilikler arar. Alah’ın yolundan şöyle yavaş yavaş, çaktırmadan hafifi hafif oradan uzaklaşır. Uzaklaşırken de kendisi Allah yolundan çıkmış gözükmemek için o yolda eğrilikler yani o yolun kendisine uymasını ister. Kendi o yolda olmayacak ya din kendisinden olsun ister. Bakarsınız ki yavaş yavaş bir takım şeylerden tavizler vermeye başlamış. Yeni konumuna göre kendine yeni bir din anlayışı ortaya koymuş. Ondan sonra yavaş yavaş sonra da dini kendisine uydurmaya çalışır. Hangi hoca kendi arzu ettiği gibi fetva verirse o onun için dünyanın en iyi hocasıdır. Aslında hoca da bilir, kendisi de bilir ki yaptığımız yanlıştır. Gayet iyi bilir. Ondan sonra ahirette de cennetin ortasına ineceğini düşünür. Biraz zenginleştiyse, itibar sahibi olduysa ahirette de beraber. Cennet varken cehennemde ne işim var. Ben gitmeyeceğim de şu çulsuzlar mı gidecek? der. –haşa- Ama dünyayı ahiretten daha çok sever. İşte kafirlik o zaman Allah’ın bir kısım emir ve yasaklarını görmemeye başlamak demektir. Bu dünyayı daha çok sevdiğinden hayatı ona göre tanzim eder.

Şimdi burada dikkatinizi çekmiştir. Bir ayet-i kerimeye verdiğimiz meal. Bakın bu 93.ayeti açarsanız, elimizdeki meallere bir bakalım, burada diyor ki –benim elimdeki mealden okuyorum, sizinki de aynıdır herhalde, Diyanet Vakfının meali, farklı varsa oradan da okuruz.- Diyor ki: Hatırlayın ki Tur Dağı’nın altında sizden söz almış. Böyle bir ifade olur mu ya? Tur Dağı’nın altında ne demek? Üstlerine Tur’u kaldırdık, ifadesi Tur Dağı’nın altında aldık. Bu kabul edilebilir bir anlam değil. Tur Dağı’nın altında sizden söz almış, hani düşeceğini zannetmişler diye bir ayet var. Yani öyle bir hale gelmişlerdi ki o Tur Dağı kaldırıldığı zaman sanki tepelerine düşeceği kanaatine varmışlardı o zaman o şartlar altında söz vermişlerdi. Şimdi Tur Dağı’nın altında söz almıştık dediğiniz zaman bu sıradan bir olay olur değil mi? Dağın alt taraflarında, alt yamaçlarında, eteklerinde sizden söz almıştık. Halbuki bu ayette anlatılan o değil. Diyor ki ayet: Sizden söz aldık üzerinize Tur’u kaldırarak, diyor. “Ve rafa’na fevkakümüt Tur” o Tur’u yani Sina Dağı’nı kaldırarak sizden söz almıştık. “huzu ma ateynaküm bi kuvve” Size verdiğimize sıkı sarılın, demiştik. Haa! Ben bu ayeti buradan okuyacağım. Hata yaptım. Buldun mu ayeti? Araf 171 değil mi? 172. sayfa bakalım burada nasıl mana vermişler: Bir zamanlar dağı İsrailoğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık. Üstlerine düşecek sandılar. Bakın aynı olayı biraz daha açıklayan ayet. Burada bu meali sen veriyorsun. Öbür meali de öyle vermen gerekmez mi? Zaten öyle mana vermek mümkün değil. “ve rafa’na” “Ve iz netaknel cebel fevkahüm”  yerinden kopararak yükseğe kaldırdık, diyor dağı. “keennehu zulletüv” Sanki gölgelik gibi oldu.  “ve zannu ennehu vakıum” düşeceği kanaatine vardılar. Orada ne dedi Allah: “huzu ma ateynaküm bi kuvve”  aynı ifade var işte orada. Size verdiğimize sıkı sarılın. “vezküru ma fıhi” İçindekini kafanıza yerleştirin. “lealleküm tettekun” Belki korunursunuz. Evet. Şimdi burada böyle mana veryorlar, burada çok ters bir mana vermişler.

Neyse… Devam edelim. Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun. Söylenenleri anlayın, demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik, dediler. Şimdi bakın, işittik ve isyan ettik, dediler. Ben şimdi size diyorum ki: Yarın sabah saat dörtte hepinizi burada bekliyorum. Siz de diyorsunuz ki: Gelemeyiz hocam, işimiz var, gücümüz var. Mümkün değil. Ondan sonra ben de diyorum ki bak söz verdiler, yarın saat dörtte buradalar. Bana ne dersiniz? Bu adam kafayı yedi galiba, dersiniz. Biz gelemeyiz, diyorlar. O da diyor ki söz verdiler. Şimdi bu insanlar diyecekler ki işittik, isyan ettik; Allah da diyecek ki sizden söz aldık. Böyle bir söz alma olur mu? Sizden şu şekilde söz aldık, diyecek Allah. Onlar da diyecek ki işittik, isyan ettik. İşittik, isyan ettik, demişler. Tamam. Bir de devamına bakalım. İşittik, isyan ettik siyen bir kişi mümin olur mu? Olmaz. Peki, devamı nasıl? Meale bakın: “İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. Peki, eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor.” Ya bu halbuki bir hal cümlesidir. İstinaf cümlesi yapılmış ki mana allak bullak edilmiş. Yani ben buna yanlış manalar verildiğini çok gördüm ama bu kadar yanlışını da herhalde ilk defa görüyorum. Şimdi burada diyor ki ayet: “Kalbinizde buzağı sevgisi varken işittik sıkı sarıldık, dediniz. Bu ne biçim iman!” diyor. Eğer gerçekten inanıyorsanız. E, kalpteki, burada kalplerine buzağı sevgisi doldurulmuşsa ondan sonra böyle bir adama, içi buzağı sevgisiyle dolu bir adama senin imanın ne kötü emrediyor, denir mi? İmanı mı var ki bunun, kötü emrediyor, desin? Bakın, bir tek ayeti öyle bir hale getirmişler ki allak bullak.

Peki bu sadece burada mı? Biz vakıfta şimdiye kadar hangi tefsire baktıysak, hangi meale baktıysak işittik, isyan ettik diye yazıyor. Son zamanlarda bizim bu çalışmalardan etkilenen bazı mealler ufak tefek değişiklikler yapmaya başladılar. Son birkaç senedir… Onlarda demek ki olayı tam kavrayabilmiş değiller ki o yapılan değişiklikler yeterli seviyede değil. Şimdi “semi’na ve asayna” asayna kelimesine isyan ettik  manası veriyorlar. Şimdi asayna kelimesi Arapçada ahazahu ahzal asa anlamına gelir. Asayı tutar gibi tuttu. Değnek, değnek. Değneğe sarılır gibi sarıldı, demektir. Şimdi değneğe dağa çıkmak için de sarılabilirsiniz bir adamın tepesine indirmek için de sarılabilirsiniz. Adamın tepesine indirmek için sarıldıysanız buna ne derler? İsyan derler. Ama dağa çıkmak için sarıldıysanız buna sıkı tutmak, derler. Değnek gevşek tutmaya gelmez. Dağa çıkarken, dağdan inerken gevşek tutarsan senin bir yerine batar. Öyle çok tehlikeli olur. Değnek sıkı tutulur. Onun için “asayna” demek sıkı tuttuk, demektir. Sıkı sarıldık, demektir. Peki bu mana isyan ettik manasına gelmez mi? Tabii ki gelir. Mesela Türkçede yüz kelimesi (yüzünü göstererek) bu yüz manasına da gelir, rakam yüz manasına da gelir, yüzmenin emri yüz manasına da gelir. Bu tür kelimeler bütün dillerde vardır. Şimdi buradaki “asayna” nın itaat ettik, manasına geldiğini biz nereden çıkarttık? Sözlüklerde bu var. Şu söylediğim mesela şeyde var: Lisanü’l-Arap’ta var. ( Anlaşılmıyor) bakarsanız  var en eski sözlüklerdendir. Orada bu kelimenin sarılmak, bir araya gelmek, toplaşmak manasına geldiğine dair uzun uzun anlatıyor. Sonunda iki cümle de isyan etmek manasına gelir diye anlatıyor. E, kardeşim bu sözlüklere baktığınız zaman oraya hangi kelime uygun düşüyorsa öyle tefsir yapmak lazım değil mi? Asayna’nın ata’na manasına geldiğine dair ayet var Kuran-ı Kerim’de. Yani itaat ettik manasına geldiğini gösteren ayet var. Şimdi ayetler arası ilişki diye bir kavram, bizim gelenekte oluşmadığı için bu hatalar kaçınılmaz oluyor. Bir de bazen matbaaya kitap yetiştirme gayreti insanları bu hale getiriyor. Şimdi her gün soruyor: Meali ne zaman bitireceksiniz? Ya hu, kardeşim yıllarca çalışa çalışa ancak bir 30. Cüzü çıkarabildik. Onu çıkarana kadar anamız ağladı. Hem de kaç kişi çalışarak… Yani kolay mı? Onu da doğru yaptığımızdan da fazlaca emin değiliz ki mutlaka hatamız vardır. İnşallah onu da tenkit ederler de hatalarımızı görürüz. Ama biz kendimize göre en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Bu iş kolay değil. Çünkü ilgili bütün ayetlere bakacaksın ki yanlış anlamayasın, yanlış tercüme etmeyesin. Bu da ciddi manada zaman alıyor, vakit alıyor.

Şimdi bakın Nisa Suresi’nin 46. ayetini açın. Orada “asayna”nın “ata’na” manasına geldiğini göreceksiniz. 85. sayfa. Diyor ki burada Allahu Teala ayette: “Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am mevadııhı” Kimi Yahudiler kelimeleri bulunduğu yerden uç noktalara doğru çekiyorlar. Tahrif, kelimeyi uç noktaya çekmektir. Yani şimdi kelimenin manası bu mu? Şimdi şuradan şuraya kadar anlamı vardır. Sözlüğe bakarsınız bir sürü anlamları vardır. Kendilerine göre en uç noktaya çekiyorlar. Uç noktaya çekiyorlar, orada kötü bir niyetleri var. Başka şekil anlaşılsın diye. Peki uç noktaya çekiyorlar da ne yapıyorlar? Diyorlar ki bak: “ve yekulune semı’na ve asayna” Peygamberimizin yanına geliyorlar. Peygamberimiz Kuran-ı Kerim okuyor. Diyorlar ki:”semi’na ve asayna” Az önceki ifadenin aynısı değil mi? Bak orada da “semi’na ve asayna” var, burada da var. 93’te de var, burada da var. “semi’na ve asayna” diyorlar peygamberimize, bu bir! Başka ne diyorlar? “vesma’ ğayra müsmeın”diyorlar, iki! “ve raına”diyorlar, üç! Bunların her birisi iki anlama gelen kelimelerdir. “semi’na ve asayna” işittik, sıkı sarıldık manasına da gelir; işittik, isyan ettik manasına da gelir. “vesma’ ğayra müsmeın” Saygı manasına da gelir, hakaret anlamına da gelir. “vesma’” bizi dinle, “ğayra müsmeın” sana söz işittirmek bizim haddimize değil ama sana dinle diyoruz ama edepsizlik yapıyoruz, kusura bakma ama dinle. “ğayra müsmeın”i bu manaya alabilirsiniz. Yani sana söz işittirmek bizim haddimize mi? Bu manaya alınabileceği gibi sana söz işttirilmez ki sen dinlemezsin ki, sana dinle diyoruz ama sen dinlemezsin ki! Bu manaya da gelir. “raına” Bizi gözet anlamına geldiği gibi dillerini eğip büktükleri için “raeyna” da olur. Çobanımız manasında da söyleyebilirler. Bizim çoban. Öyle uç noktaya konuşuyorlar ki iki tarafa da anlaşılsın. Şimdi bakın burada Allahu Teala ne diyor? Diyor ki: “leyyem bi elinetihim ve ta’nen fid dın” Dillerini eğip büküyorlar dine hakaret etmek için bunları söylüyorlar. Demek ki iyi niyetli olsalar problem yok. Eğer bu “semi’na ve asayna” işittik, isyan ettik manasında olsa iyi niyetle söylesen ne olur, kötü niyetle söylesen ne olur? Değil mi?

Adamın birisi otobüste gidiyormuş, ensesine bir tokat yemiş. Sinirli bir şekilde geriye dönmüş, bakmış ki iri yarı bir adam… O tokatı vuran adam ne var, ne oldu? demiş. Ciddi mi yaptın, şaka mı? demiş. Ciddi yaptım, ne olacak? Demiş. Şakadan hoşlanmam da, demiş. İstersen hoşlan. Şimdi “semi’na ve asayna” dedikten sonra, işittik, isyan ettik dedikten sonra ister ciddi söylesin, ister şaka yapsın ne fark eder? Öyle değil demek ki bu kelimenin iki ayrı anlamı var ki kötü niyetle söylüyorlar, diyor  Allahu Teala burada. Ondan sonra diyor ki bakın “ve lev ennehüm kalu” O gelen Yahudiler deselerdi ki “semı’na ve eta’na” deselerdi. Neyin yerine? “semi’na ve asayna”nın yerine “semi’na ve eta’na” deselerdi. Bunu başka bir manaya çekme imkanı olur mu? İşittik ve itaat ettik. “asayna” gibi değil iki manası yok. Ondan sonra sadece “vesma’”deselerdi “ğayra müsmeın”i katmasalardı, dinle deselerdi. “venzurna” deselerdi, bize bak deselerdi. İkinci manayı anlamaya imkan yok. Tek anlamlı ve doğru dürüst kelimeler kullansalardı “leane hayral lehüm” Elbette kendileri için daha iyi olurdu. Şimdi “ve akveme” daha sağlam olurdu. Peki ism-i tafdil bu; daha iyi, daha sağlam. Öbürsü kötü demek mi? Şu iyi, şu daha iyi denir, değil mi?

O zaman “semi’na ve asayna” tek başına kötü bir ifade değil. Ama “semi’na ve eta’na” manasını söylersen daha iyi olur çünkü “semi’na ve asayna”yı başka manaya çekme imkanı var. Anladınız mı? Bakın Kuran-ı Kerim sözcük olarak da kullanılabiliyor bakın dikkat ediyor musunuz? Şimdi burada bu ayet-i kerimede Allah ne mana vermiş oldu “semi’na ve asayna”ya “semi’na ve eta’na” manasını verdi, değil mi? İşittik, itaat ettik. Yani şimdi Allahu Teala diyecek ki ben sizden söz aldım, onlar da nasıl söz aldılar?“işittik isyan ettik.” diyen adamlardan Allah söz almışmış. Ya, insanda birazcık akıl olur. Bu, Cenab-ı Hakk’a hakarettir ama bilerek yapmış olduklarını zannetmiyorum. Bu ayetlerin açıklamalarında bin dereden su getirirler ki bir şeye benzetsinler. Ya, kardeşim önce sen yanlış bir şey yapıyorsun, sonra da düzeltmeye çalışıyorsun. Bak Allah Kuran-ı Kerim’de onun anlamını vermiş. Bütün sözlüklerde de var. E, sen niye kendi kendini sıkıntıya sokuyorsun? Yanlış mana veriyorsun? Şimdi düşünün: Biz buradayız, şu üstümüz Tur, yani Sina Dağı üstümüze kalkmış. Allahu Teala tabii ki sözü peygamberi aracılığıyla alıyor. Musa Aleyhisselam da burada. Bak Allah diyor ki: “Size verdiğime sıkı sarılın, iyi dinleyin.” Şimdi dağın üzerine düşeceği kanaatine varmışken böyle bir durumda insan işittim, isyan ettim diyebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Yanlış olmasın, manzarayı düşün. Gerçekten insan hayret ediyor. Yani farkındasınız değil mi? Hemen her derste böyle büyük hatalar ortaya çıkıyor. Böyle bir şey aslında olmamalı. Ama maalesef oluyor.

Tekrar son bir kez o ayetin mealini verelim. 93. ayetin. “Ve iz ehazna mısakaküm” Sizden kesin söz almıştık. “ve rafa’na fevkakümüt tur” üzerinize Tur’u kaldırarak, Sina Dağı’nı kaldırarak “huzu ma ateynaküm bi kuvvetin” size verdiğimize sıkı sarılın, demiştik. “vesmeu” Dinleyin. Vesmeu’nun karşılığında semi’na diyorlar; huzu’nun karşılığında da “asayna” diyorlar. “Huzu” tutun. O da  “ahazahu ahzal asa” asaynanın manası o. Değneği tutar gibi, değneğe sarılır gibi  sarıl veya sıkı sarıl, demek. Biz sıkı sarıldık, demiş oluyorlar. Diyorlar ki “semi’na ve asayna” Sıkı sarıldık diyerek ne yapmış oluyorlar? Allah’a söz vermiş oluyorlar, değil mi? Sıkı sarıldık, deseler istenen sözü vermiş olurlar. Allah da söz aldım, diyor. İşittik ve sıkı sarıldık, diyorlar.  “Ve üşribu fı kulubihimül ıcle” Halbuki kalplerine yani hangi halde bunu söylediler? İçlerine o buzağı sevgisi iyice yerleşmişken bunu söylediler? İçinizde buzağı sevgisi varken diyorsunuz ki: İşittik, sıkı sarıldık. Bu ne biçim bir iman değil mi? İşte burada Allahu Teala diyor ki: “bi küfrihım” kafirlikleri sebebiyle niye kafirlik, bazı şeyleri görmek istemiyorlar. Dini kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Kafirlikleri o. Mesela bazı ayetleri okumamak, bazı ayetleri görmezlikten gelmeyi de Cenab-ı Hak kafirlik sayıyor. Mesela bazı beş vakit namazını kılan Müslümanlar vardır. Din için gece gündüz çalışan, gerçekten de çalışır kimseler vardır ki onlara bazı ayetleri okuduğunuz zaman öylesine sinirlenirler ki… Ben çok yaşamışımdır onu. Sen müşriklerle ilgili ayetleri bize okuyorsun, derler. E kardeşim, bu ayet sizi tarif ediyorsa suç sizde mi, bu ayetleri size okuyanda mı? Siz artık düşünün. Kuran-ı Kerim’deki şu ayetler müşriklere aittir, Müslümanlara ait değildir diye bir şey yok. Yani bir adamın tapulu malı mıdır Müslümanlık. Allah peygamberlere bile diyor ki “Şirke düşersen bütün yaptığın yok olur gider.” Peygamberlere Cenab-ı Hakk’ın söylediği söz. O zaman sen kendini nasıl böyle garantili hissediyorsun da müşriklerle ilgili ayeti bize okuyor, diyorsun? Senin tavrına yüzde yüz uyan bir ayetse o zaman kusura bakma kardeşim, kendine bir çeki düzen ver. Onun için işte birçok ayeti görmezlikten gelmek kafirliktir. İşte burada o zaman diyor ki “kul bi’sema ye’müruküm bihı ımanüküm in küntüm mü’minın” Eğer inanıyorsanız de ki İmanınız size ne kötü emrediyor.

Şimdi aklıma geldi bir arkadaşımız “semi’na ve asayna” işttik, isyan ettik; işittik, itaat ettik kelimesiyle ilgili o şimdi eski ulemaya aşırı derecede bağlı. Tefsirlerin tamamına baktı. Hiçbir tanesinde “semi’na ve asayna”ya “semi’na ve eta’na” manası verilmemiş. Yani bizim bu verdiğimiz manayı veren hiçbir tefsir bulamadı. E, sözlüklerde bu dediklerimiz var, Kuran-ı Kerim’de var. Ondan sonra çalıştı çalıştı epeyce bir iki ay çalıştı bu kelime için. Baktı, baktı, baktı. Sonunda dedi ki bu kelimenin manası isyan etmektir. İşittim, isyan ettim. Peki bu ayete bir anlam ver öyleyse, dedim. Dedi ki hepimiz böyle buradaki arkadaşlar ve diğerleri “Ben bu ayete anlam veremiyorum ama bu böyledir.” Niye? Eski ulema öyle diyor. Sen kimin kulusun, kardeşim? İnsanlar gerçekten böyle acayip bir şekilde batıla saplanıyorlar, bile bile de çıkmıyorlar. Kendisine gösterdik işte kardeşim sözcükleri görüyorsun, bak yukarıdan aşağı yazıyor bu sözlük, işte Kuran-ı Kerim. Yok, diyor. Eğer öyle bir şey olsaydı bizim ulema bunu söylerdi. Yok siz nasıl söylersiniz bunu …falan diye. “Sizinkisi kesin yanlış ama ben doğrusunu bilmiyorum.” Cevap bu. Doğrusunu bilmiyorsan bizimkine nasıl yanlış diyorsun? O kadar ayetler var, o kadar sözlükler var, ayetin kendi iç bütünlüğü var. Yani çok enteresan gerçekten.

Buna tersten benzeyen bir ayet var. Kalbi imanla dolu iken baskı altında ben inanmadım diyen insan. Bak, kalbi imanla dolu, baskı altında inanmıyorum, diyor. Ammar bin Yasir’di galiba değil mi? Çok baskı altındayken bunu söylüyor. Cenab-ı Hak bu kişiyi kafir saymıyor. Şimdi bunun da kalbi küfürle doluyken ben inandım, diyor; onun tam tersi. O küfür telaffuz ediyor, kalbinde iman var; bunlar imanı söylüyor, kalplerinde kafirlik var. Dolayısıyla imanı söylemeleri için de “semi’na ve eta’na” manasında olması lazım. İşittik ve itaat ettik manasında olması lazım ki ayetin devamı ona uygun olsun. Neyse bu akşam da böylece dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın cümlemizi. Evet birazcık ara veriyoruz. Sonra soru-cevap faslıuna geçeceğiz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
763 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
764 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007
765 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007
766 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007
767 Müzzemmil Sûr