Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet)

11 Eylül 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ya rabbi senin dinini en iyi anlayan, en iyi yaşayan kişiler olmamızı nasip eyle. İbrahim (a.s), Muhammed (a.s) bu dini nasıl anlamış, nasıl yaşamış ve nasıl anlatmışsa o şekilde olmayı bizlere lütfeyle…

Geçen derslerimizde bir sayfayı atlamışız. Bir arkadaşımızın uyarması üzerine farkına vardık. Onun için Maide Suresinin 77. Ayetine döndük. Bu ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Gul yâ ehlel kitâbi lâ tağlû fî dînikum ğayral haggı” “De ki ey ehli kitap dininizde haksız yere aşırılık yapmayın.” Yani hakkınız olmayan şeyleri yapmayın. “ve lâ tettebiû ehvâe gavmin gad dallû min gablu” “Sizden önce yoldan çıkmış olanların arzularına uymayın.” “ve edallû kesîrav” Onlar yoldan çıktı. “Çok kimseyi de yoldan çıkardılar.” Saptırdılar. “ve dallû an sevâis sebîl” “Onlar düz yoldan, orta yoldan ayrıldılar.” (Maide 77) Yani aşırılık yaptılar. Biri bir tarafa geçti. Biri bir tarafa geçti. Burada ehli kitap derken ilk akla gelen Yahudiler ve Hıristiyanlardır. İsa (a.s) Allah’ın nebisi olarak, resul olarak İsrail oğullarına geldi. İsrail oğulları zaten onun beklentisi içerisindeydi. Allahu Teala ona Tevrat’ı ve İncil’i öğretti. Mucizeler verdi. Muhataplarının şüphe etmeyeceği şekilde… Bu şahıs Allah’ın elçisidir diyecekleri şekilde… Bir kuş heykeli yaptı. Üfledi, Allah’ın izniyle kuş oldu. Alaca hastalığı, anadan doğma kör onları iyileştirdi. Allah’ın izniyle ölüleri diriltti. Bütün bunlar birer mucizedir. Yani İsa’nın (a.s) Allah’ın elçisi olduğunun belgesidir. Mesela siz bir okulun müdürüsünüz. Birisi gelip ben bu okula öğretmen olarak tayin edildim diyor. Mesela çok sevdiğiniz bir dostunuz. Ne güzel, çok sevindim dersiniz. Ondan sonra ne dersiniz? Tayin belgeni ver dersiniz. Size, “sen bilmiyor musun öğretmen olduğumu” dese. Tamam, güzel de… O makamın seni öğretmen olarak tayin ettiğini bana ispatlaman lazım. Birisi de gelip ben Allah’ın elçisiyim diyor. Güzel seni severiz, ederiz ama ispatla. İşte İsa (a.s) o belgeyle geliyor. İspatlayacağı belge öyle bir belge olmalı ki onu Allah’tan başkası düzenleyememeli… İşte bu ölüleri diriltme işi… Allah’tan başkasının yapabileceği bir iş değil. Kuş heykeli… Anadan doğma kör… Alaca Hastalığı… Evde yediklerini, biriktirdiklerini de söylüyor. Ve İsa (a.s) Allah’ın elçisi olduğunu onlara ispatlıyor. VE söylediği de şu… “Ve musaddigal limâ beyne yedeyye minet tevrâti” “Ben hazır bulduğum Tevrat’ı tasdik ediyorum.” “ve liuhılle lekum bağdallezî hurrime aleykum” “Size haram kılınmış bazı şeyleri de size helal kılmak için geldim.” (Ali İmran 50) Bazı şeyler haram size helal kılacağım diyor. Hayvanların iç yağları, bir takım şeyler haram… Haram olunca bunlar ne yapıyorlar? Mesela Sinagoglarda o yağları getirip bize verin diyorlar. Yemesi haram olduğu için onlardan güzelce mum yapıp satıyorlar. Şimdi bunları yemek helal dendiği zaman kimin işi bozulur? 6:01 sn. anlaşılmıyor. Onun için İsa’dan (a.s) hoşlanmayanlar oranın din adamlarıdır. Hoşlanmayınca ne olmuş oluyor? Yani elimizdeki yetkiyi buna devretmiş olacağız diyerek İsa (a.s) aleyhinde bir harekete geçiyorlar. İşin o tarafı fazla önemli değil ama asıl yaptıkları… İşte Cenabı Hak İsa’nın (a.s) canını alıyor. Ruhunu yükseltiyor. Ve onların elinden kurtarıyor. Onların elinden kurtarıyor ama onlar İsa’dan (a.s) büsbütün kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar bir Mesih beklentisi içerisindeler. Yani bir nebi beklentisi içerisine girmiş. Nebi gelince bütün ümmet o nebiye inanmak zorunda… Bu ümmeti o nebinin elinden kurtarmak için o Hahamların yapması gereken çok önemli işler var. Yaptıkları en önemli şey onu Allah’ın nebisi olmaktan çıkarıp kendisini ilah yapan bir kâfir olarak ilan etmektir. Öyle ilan ettiğiniz an insanlar, “buna inanılır mı kardeşim” diyecekler. Bizim beklediğimiz nebi bu değil diyecekler. İşte Muhammed’i (a.s) de Medine’ye gelen Yahudiler bekliyorlardı. Çünkü bugün ki Yahudilerin kitaplarını okuyun. Gelecek nebiye inanmak onlarda imanın şartlarından bir tanesidir. Şimdi gelmesi gecikti ama gene bekleriz derler. Çok beklersiniz. Gelene inanmayın. İşte Medine’de bir nebi beklentisi içerisindeydiler. O nebi geldi. Çok iyi anladılar. Ama niye bizden değil diye düşündüler. Yine kıskandılar. Aynen İsa’ya (a.s) yaptıklarını Muhammed’e (a.s) yaptılar. İsterseniz Vedat’tan İsa’yı (a.s) nasıl tanrılaştırdıklarını dinleyelim. Tanrılaştıran Hıristiyanlar değil, Yahudilerdir. Tanrılaştırmalarının tek sebebi de bu insanlar ona beklenen nebi muamelesi yapmasınlar.

Vedat YILMAZ: İsa (a.s) nübüvvetinin ilk yıllarından itibaren insanlara hem Tevrat ile hem de kendisine indirilen kitap (İncil) ile tebliğde bulunuyordu. İncil ile hükümler veriyordu. Bu hükümlerden en önemlisi de daha önce Musa’nın kitabında (Tevrat’ta) yer alan en önemli hüküm 10 emirin 1. hükmü olan “benden başka bir ilahın olmayacak.” Bu 10 emirin 1. hükmüdür. Hükümlerin en önemlisidir. İsa’da (a.s) insanlara bunu tebliğ etti. Bugün elimizdeki İncillerde Markos bölümünün 12. Babında 28. Pasajdan itibaren şöyle anlatılıyor. “Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa’nın onlara güzel yanıt verdiğini gören din bilgini…” Yani İsa’ya (a.s) yaklaşan bir din bilginidir. “Ona yaklaşıp buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail tanrımız tek bir rabtir. Tanrın rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.”En önemli buyruk budur diyor. Bu Tevrat’ta da yer alan en önemli hükümdür. Yani İsa (a.s) din bilginine onların elinde olan Tevrat’ı da tasdik eden bir cevap veriyor. Yani ben farklı bir şey getirmiyorum. Ben sizin elinizdeki kitabı tasdik eden bir nebiyim diyor. Ancak İsa’nın (a.s) vefatından sonra İsa’nın (a.s) hareketini bitirmek amacıyla bir takım projeler ortaya çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Pavlus’un hareketidir. Pavlus normalde İsa düşmanı bir adamdır. İsa’nın (a.s) takipçilerine işkenceler yapan bir insandır. Onları tutuklatan bir insandır. Şam bölgesinde de İsa taraftarı bir takım insanların tebliğlerde bulunduğunu öğreniyor. Kudüs yönetimi adına gidip oradakiler tutuklayıp Kudüs’e geri getirecek. Görevi bu… Şam’a giderken yol üzerinde Şam vizyonu denilen kendisinin anlattığı bir olay meydana geliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Meydana geldiğini iddia ediyor.

Vedat YILMAZ: Evet, yani İsa (a.s) ona görünüyor. Onunla konuşuyor, ona sesleniyor. Niye böyle yapıyorsun, neden bana işkence ediyorsun, neden yoldaşlarıma işkence ediyorsun diyor. Orada Pavlus’u seçtiğini söylüyor. Ona bir takım misyonlar yüklediğini söylüyor. Onu kendi havarisi olarak ilan ettiğini söylüyor. Normalde Pavlus İsa’nın (a.s) havarilerinden birisi değil. Hayatı boyunca İsa’yı (a.s) görmemiş bir insandır. Havari ilan ediliyor. Benim bu mesajımı, İncil’i, müjdeyi bütün uluslara yaymakla seni görevlendiriyorum diyor. Senin görevin bu mesajı bütün uluslara yaymak diyor. Pavlus bu hikâye üzerinden kendi meşruiyetini ilan ediyor. İsa tarafından bizzat görev aldığını ilan ediyor. Bunun üzerine İsa’nın mesajı diye kendi bir takım öğretilerini etrafa yaymaya başlıyor. İsa’nın ismi üzerinden bunu yapıyor. Bunu yaparken Kudüs’te, Filistin’de İsa’nın (a.s) dibinde yetişmiş İsa’nın havarileriyle de diyalog içerisine giriyorlar. Ve onlarla ciddi çatışmalar yaşıyorlar. Onlar Pavlus ve taraftarlarına “Biz sizin söylediklerinizi hiçbir zaman duymadık. İsa böyle şeyler söylemedi” diyorlar. Pavlus ve yanındakiler “Siz bedensel olan İsa ile görüştünüz. Biz gökteki İsa ile görüştük. O yüzden siz bizim anlattıklarımızı bilmiyorsunuz. Tanrısal İsa’nın öğretilerini biz insanlara anlatıyoruz. Siz bedensel İsa’nın öğretilerini insanlara anlatıyorsunuz” diyorlar. Böyle söyleyerek İsa’nın (a.s) gerçek havarilerini de dışlamışlardır. Peki, Pavlus İsa (a.s) ile alakalı insanlara ne öğretti?  Direkt Pavlus’un mektubundan okuyacağım. Pavlus’un Koloselilere Mektubu…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bir de şunu söyle. Pavlus’un mektupları… Nereden okuyorsun?

Vedat YILMAZ: Üzerinde İncil yazan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bugün İncil’in bir parçası haline getirilmiştir.

Vedat YILMAZ: Üzerinde İncil yazan kitabın içerisinde yazıyor bunlar. Koloselilere Mektubu, 1. Babın 15. Pasajı… “Görülmez tanrının görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani ilk varlık o. Hiçbir şey yokken o var diyor. Buna dikkat edin biraz sonra bizimkileri de katacağız buna…

Vedat YILMAZ:Nitekim yerde ve gökte görülen ve görülmeyen her şey tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur. Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  “Her şeyden önce var olan o, her şey varlığını onda sürdürüyor.” Yani o olmasa sende hayatta olmayacaksın.

Vedat YILMAZ: Şimdi öğreti bu… Pavlus insanlara böyle bir İsa figürü sunuyor. Tanrısal bir figür. Her şeyin varlığının sebebi, her şeyin varoluşunun amacı vs. Böyle bir figür. Pavlus’un olduğu dönemde İsa’nın doğrudan bir tanrılaştırılması olmuyor. Pavlus’tan sonra da çok Pavluslar ortaya çıkıyor. Yani Pavlus’un başlatmış olduğu ivec hareketi, yoldan çıkış hareketi… Daha da arayı açan sayısız Pavluslar geliyor. Mesela orijen diye bir adam ortaya çıkıyor. Logos doktrini diye bir şey ortaya atıyor. “İsa sözdür. Mademki kelamdır. O halde onun tanrı olması gerekir” diyor. Ve İncillerde yer alan başlangıçta bir söz vardı. O söz tanrıydı. O söz tanrıyla birlikteydi. Her şey o sözün aracılığıyla var oldu şeklindeki pasajları İsa’nın tanrılığının bir delili olarak sunuyor. İsa’nın tanrılaştırılması böyle bir takım yorumlarla, bir takım tahriflerle adım adım aslında ta ki o 3. Yüzyıldaki İznik Konsülüne kadar adım adım bir takım felsefelerle geliştirilen bir teolojidir bu… Yani Pavlus ile oldu bitti değil. İşin içinden daha çok sayıda Pavluslar çıkıyor. Dolayısıyla bu tarz bir tahrif sürecinin sonunda o 4. Yüzyılda 325’de İznik konsülünde İsa (a.s) resmi olarak tanrı ilan ediliyor. Ve İsa’nın kendi taraftarları da maalesef yok olup gidiyor. Bastırılıyorlar. Çünkü bu adamlar arkalarına Roma yönetimini alıyorlar. Çünkü Pavlus zaten Roma vatandaşıdır. Arkasında ciddi bir destek var. 70 yılında Roma Kudüs’ü istila edince maalesef İsa’nın (a.s) taraftarları, havarileri de tamamen etkisiz hale gelmiş oluyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İsa (a.s) için Allahu Teala “İsa Allah’tan bir kelimedir” (Nisa 171) diyor. Kelime ne demek? Cenabı Hak onu ifade ediyor. “İnne mesele îsâ ındallâhi kemeseli âdem” “İsa’nın örneği Âdem’in örneği gibidir.” Âdem’in anası toprak babası kim? İsa’nın anası Meryem babası kim? Peki, oradaki kelime ne? “halegahû min turâbin” İkisini de topraktan yarattı. Çünkü Meryem validemizin rahminde oluşan şeyler topraktan gelen bir öz… Âdem’de (a.s) topraktan yaratılmıştır. Oradan gelen bir özle oluşmuştur. “summe gâle lehû kun” “Ol dedi” İşte Allah’ın kelimesi, sözü bu. Bunu Adem’e de söyledi, İsa’ya da söyledi. Bize de aynı şeyi söylüyor. Bizimde ana rahminde oluşumumuzda Allahu Teala Ol emrini veriyor. Oluşmaya başlıyoruz. “feyekûn” “O da oluşmaya başlar.” (Ali İmran 59) Ama insanlar bunları saptırmakta son derece mahir durumdalar. Resulullah (s.a.v) henüz nebi olarak gelmeden Medine’ye Yahudiler yerleşmişlerdi. Bütün arzuları yeni gelecek nebiyle birlikte… İşte bugün peşine düştükleri Armageddon, vaat edilmiş topraklar dedikleri şeyi elde etmek. Onu bekliyorlar. İşte göreceksiniz. Bir nebi gelecek, o zaman biz nasıl hâkim olacağız diye aslında farkına varmadan Medinelileri İslam’a hazırlıyorlar. Bilmeden onları hazırlıyorlar. Bakara Suresi 89. Ayette “Ve lemmâ câehum kitâbum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” “Kendileriyle birlikte olanı tasdik eden kitap Allah katından gelince” Kuranı Kerim… “ve kânû min gablu yesteftihûne alellezîne keferû” “Hâlbuki ondan önce kâfirlere (Medine’de ki müşriklere, çevrelerindeki müşriklere) göreceksiniz, nebi gelecek önümüz açılacak diyorlardı.” Onun getireceği kitapla önümüz açılacak diyorlardı. “felemmâ câehum mâ arafû keferû bih” “O tanıdıkları nebi gelince onu görmezlikten geldiler.” Yok saydılar. “felağnetullâhi alel kâfirîn” “Allah’ın laneti o kâfirleredir.” (Bakara 89)

Bié’semeşterav bihî enfusehum” “Kendilerini ne kötü sattılar.” “ey yekfurû bimâ enzelallâhu bağyen ey yunezzilallâhu min fadlihî alâ mey yeşâu min ıbâdih” “Allahu Tealanın indirdiklerini görmezden geldiler.” Biliyorlar ki bu Allah’ın kitabı. Niye? Allah kendi takdir ettiği birine ayetleri indirmiş. Kendilerinden değil. Niye bizden değil diyorlar. “febâû biğadabin alâ ğadab, ve lilkâfirîne azâbum muhîn” “Gazap üzerine gazabı hak ettiler. Gazaba geldiler. O kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır.” (Bakara 90) Dikkat ederseniz o gün, bugün hala çok sıkıntılı bir hayat yaşıyorlar. Bugün Fırat ile Nil arasını biz alacağız falan diyorlar. Allahu Teala Bakara 40. Ayette “Yâ benî isrâîlezkurû niğmetiyelletî en’amtu aleykum” “Ey İsrail oğulları size verdiğim nimeti aklınızdan çıkarmayın.” “ve evfû biahdî ûfi biahdikum” “Bana verdiğiniz sözü yerine getirin.” Gelen nebiye inanacaktınız, kitaba inanacaktınız. “Bende size verdiğim sözü yerine getireyim.” “ve iyyâye ferhebûn” “Yalnız benden korkun.” (Bakara 40) Orada Müslüman olsalardı tamam. İşte Ömer (r.a) zamanında Fırat ile Nil arası tümüyle Müslümanlara geçti mi? Hala Müslümanların elinde… Boşuna ne uğraşıyorsunuz? Aslında onların bugün Suriye’de ki diğer yerleri karıştırmaları hep bunu şey yapmak için… O büyük İsrail hayali falan onlar boş şeyler… Ama Müslümanlar Müslümanlıktan çok uzak oldukları için onlar bunun nimetini yaşıyorlar. Bayramını sürüyorlar. Müslümanlar biraz daha Müslümanlığa yaklaşsalar, Resulullah kısa sürede onları nasıl Medine’den çıkardıysa bugün de çok rahatlıkla onların planlarını alt üst etmek mümkün olacaktır. Bunlar Müslümanları çok kıskandıkları için… Mesela Ali İmran Suresinin 69. Ayetinde Allahu Teala şöyle diyor. Bunlar iki grup… Bir grup var. Gerçekten inanıyor, kabul ediyor, tamam diyor. Bu anlattıklarımız inanmayan grup… “Veddet tâifetum min ehlil kitâbi lev yudıllûnekum” O ehli kitaptan bir grup (Medine’de ki Yahudilerden) çok istiyorlar. Ah bunları yollarından bir saptırabilsek… Çünkü doğru yolda olduklarını biliyorlar. “ve mâ yudıllûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn” “Bunlar sadece kendilerini saptırıyorlar ama bunun şuurunda değiller.” (Ali İmran 69) Anlayamıyorlar. Kavrayamıyorlar. Bunlar saptırabilmek için Muhammed’i (s.a.v) ilah yapmaya başlıyorlar. Aynen İsa’ya (a.s) ne yaptılarsa aynısını Muhammed (a.s) için yapmışlardır. Ama bu işlerini Resulullah hayattayken başlatmışlardır. Medine’de başlatmışlardır. Mesela Ali İmran 78. Ayette “Ve inne minhum leferîgay yelvûne elsinetehum bil kitâbi litahsebûhu minel kitâbi” “Onlardan bir grup var. Kitabı dillerine doluyorlar. Bir şeyler söylüyorlar. Siz onu kitaptan zannedesiniz diye…” (Ali İmran 78) Bakın Vedat İncil’in içerisinden okudu değil mi? Siz kendiniz bir Hıristiyan olduğunuzu düşünün. Türkiye’de doğduk, büyüdük. Çevremiz Müslüman şey yaptık ama… Bir Hıristiyan toplumunda da büyüyebilirdik. İncil bizim kutsal kitabımız derdik. Adam kendi mektuplarını İncil’in içerisine yerleştirmiş. Adı Pavlus’un mektuplarıdır. Vedat’ın anlattığı gibi Pavlus İsa’yı (a.s) görmüş değil. Ama gördüğünü söylüyor. Ne olacak? Gerçekten insanlar o kadar kolay kanıyorlar ki… Akıl almayan, hayal şeyler nedense insanların çok hoşuna gidiyor. “Ve inne minhum leferîgay yelvûne elsinetehum bil kitâbi litahsebûhu minel kitâbi” “Kitaptan olduğunu düşünesiniz diye onlardan bir grup dillerini kitapla eğip büküyorlar.” (Ali İmran 78) Bunlar öyle usta insanlar ki Resulullah’ı bile hayran bırakıyorlar. Yani çok usta insanlar… Çok iyi yetişmiş insanlar… O Münafikun Suresinde anlatılıyor. “Ve izâ raeytehum tuğcibuke ecsâmuhum” “Onları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır.” “ve iy yegûlû tesmağ ligavlihim” “Konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin.” Ne güzel konuşuyorlar diyor. “keennehum huşubum musennedeh” “Ama duvara dayalı kalaslar gibidirler.” Yani hiçbir garantileri yok. “yahsebûne kulle sayhatin aleyhim” “Her sesi aleyhlerine sanarlar.” (Münafikun 4) Biraz yüksek bir ses olsa o kalas devrilir. Bu derecede şeydirler. Ama çok usta… “ve yegûlûne alallâhil kezibe ve hum yağlemûn” “Bile bile yalanı Allah’a mal ediyorlar.” (Ali İmran 78) Yani Kuranı Kerim’in ayetlerini kendi keyiflerine göre sağa sola çekiyor. Yalanlarını bile bile Allah’a mal ediyorlar. “Mâ kâne libeşerin ey yué’tiyehullâhul kitâbe” Bu beşeri Muhammed (a.s) olarak düşünün. Az önce İsa (a.s) için anlattı. Şimdi Muhammed (a.s) için… “Hiçbir beşerin hakkı yoktur ki Allah ona kitap versin.” Muhammed’e (a.s) kitap verdi değil mi? “vel hukme” “hikmet versin.” “ven nubuvvete” “ve nebilik versin.” Kitap, hikmet ve nebilik… Muhammed’e (a.s) verilen şey. “summe yegûle linnâsi kûnû ıbâdel lî min dûnillâhi” “Desin ki Allah ile araya beni koyun bana kulluk edin” Ya da Allah’tan önce bana kul olun desin. Hıristiyanlıkta böyledir. Allah ile Hıristiyanların arasında kim var? İsa var. Onun için kilisenin manevi şahsiyeti İsa’dır derler. “ve lâkin kûnû rabbâniyyîne bimâ kuntum tuallimûnel kitâbe ve bimâ kuntum tedrusûn” “Bu kitabı öğretmeniz ve bu kitabı anlamaya çalışmanız sebebiyle Allah’a kul olun der.” (Ali İmran 79) Rabbaniler olun. Allah’tan yana olun der. “Ve lâ yeé’murakum en tettehızul melâikete ven nebiyyîne erbâbâ” “Melekleri ve nebileri rabler edinmenizi de sizden isteyemez.” İşte Hıristiyanlıkta mesela melek olarak ne var? Kutsal ruh var. Onu da isteyemez. “eyeé’murukum bil kufri bağde iz entum muslimûn” “Siz Allah’a teslim olduktan sonra sizin kâfir olmanızı mı isteyecek?” (Ali İmran 80) Ama şimdi az önce İsa (a.s) için Hıristiyanlar ne dediler? Kelime dediler. O kelime nedir dediler. Hiçbir şey yokken İsa vardı dediler. Yani kelime vardı. Her şey o kelimeden yaratıldı. Peki, İsa’yı (a.s) tanrı yapan o Yahudiler Resulullah’ı tanrı yapmak isterlerse aynı mantığı kullanmazlar mı? Şimdi bakın burada İncil dedik. Bir de Muhammed’i (s.a.v) nasıl tanrı yaptıklarını İslam Ansiklopedisinden göreceğiz. Kimin bu? Diyanet Vakfı’nın yayınları… Şimdi Diyanet İşleri Başkanı çıkıp Kuran ve sahih sünnete dönelim diyor. Tamam. Ama önce… Yapılacak çok şey var ama önce şu kitapların içerisindeki yanlışları insanlara duyurmak durumundayız. Burada Muhammed (a.s) aynen Yahudilerin İsa’yı tanrılaştırdığı gibi tanrılaştırılmıştır. Ve karşı çıkanlar ayıplanıyor. Yani yanlıştır falan denmiyor. Bu kitapta tasdik ediliyor. Onu da Aydın Hocadan dinleyelim. Yani sıradan Müslüman bir vatandaşı düşünün. Kardeşim İslam Ansiklopedisi, hem de Diyanet Vakfı çıkarmış diyecek. Diyanetin işte en büyük âlimler var burada diyecek. Hıristiyan’da buna ne diyecek? Bu İncil’de yazıyor diyecek.

Aydın MÜLAYİM: Allahu Teala her ne kadar da Kuran’da birçok yerde kendinizden öncekilerin saptığı yoldan sapmayın ve daha önce sapmış bir çoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan sapmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın diyor. Hocamızın az önce Maide Suresi 77. Ayette size aktardığı gibi… Kendilerinden önce Hıristiyanlar ve Yahudiler gibi nasıl sapmış olduklarını, Muhammed’e (a.s) bakış açısından öğreneceğiz. Müslümanlar nasıl bakıyor. Hem tasavvufta hem de fıkıhta yani mezheplerin Allah resulüne bakış açısı nasıl olmuş? Kendi konumundan çıkararak… Şöyle söylerler. Şu hadise isnat ederek… “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Mahlûkatı yarattım.” Bunu Hakikati Muhammediyye diye bir konum oluşturuyorlar. Yani Allahu Teala Muhammed’i (a.s) kendi nurundan yarattığını ileri sürüyorlar. Yani Allahu Teala bilinmiyordu. Kendi nurundan yarattığı bir varlık ortaya koydu. Bilinen, gözünüzle görünen, zatıyla ortada olan… Ve bir şekle soktu. Ve görünen kısmı Hakikati Muhammediyyenin zahiri oluyor. Görünmeyen batıni kısmı yani Allah ise Hakikati Muhammediyyenin batını olmuş oluyor. Dolayısıyla Allah ile Hakikati Muhammediyye aynı gerçeğin ön ve arka yüzleri gibidir diye söylüyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Onlar şöyle anlatıyor. Allah “la taayyundan taayyün haline gelmek istedi” diyorlar. Ne demek la tayyun? Yani Allah herhangi bir şeye benzer mi? Benzemez. “leyse kemislihî şeyé’” “onun benzeri herhangi bir şey yoktur” (Şura 11) diyor. Peki, taayyün ne demek? Herkesin boyunu, şurasını, burasını göreceği şekle şey yapıyor. Mesela denizin suyunu gördüğünüz zaman denizi bir şeye benzetirsiniz ama denizden bir bardak aldığınız zaman bunun altı, üstü, sağı, solu… 33:13 Bozuldu. Atlama var.

İstersen ben okuyayım. “Hakikati Muhammediyye aynı hakikatin ön ve arka yüzleri olmaktadır. Dolayısıyla la taayyun ve Hakikati Muhammediyye…” La taayyun Allah demek… “aynı hakikatin ön ve arka yüzleridir.” Yani kitabın arka tarafı Allah ise ön tarafı da Muhammed olur diyorlar.

Aydın MÜLAYİM: Biri görünen yüzü, diğeri görünmeyen yüzü…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bunun sonunda da “Zahir uleması, özellikle hadis alimleri ve Hanbeliler Hz Peygamberin bu şekilde anlaşılmasının onu ilahlaştırmak anlamına geleceğini söyleyerek bu inancı küfür ve şirk saymışlardır. Daha önceki ümmetlerinde Peygamberleri konusundaki aşırılıkları sebebiyle sapıklığa düştüklerini iddia etmişlerdir.” Bu iddiaymış. Görüyor musunuz? Savunuyor. “Hakikati Muhammediyye fikrini yine Eflatunculuktaki logos ve İskenderiyeli aziz Cermenes’in peygamberlik konusundaki görüşleriyle ilgili olduğu bunun önce Şii muhitine oradan da tasavvufa geçtiği ileri sürülmüştür.” Yani karşı çıkanları da böyle şey yapıyor. Nasıl savunduğunu görüyor musunuz? Yani Muhammed ne oluyor? Allah oluyor.

Aydın MÜLAYİM: Şimdi çok daha ilginç şeyler var. Tarikatçılar Hakikati Muhammediyyeye insanı kâmil adını veriyorlar. İnsanı kâmil Allah’ın ete kemiğe bürünmüş bir halidir. Eğer insanı kâmil olmazsa Allah bilinemezdi diyorlar. Her tarikatta kendi şeyhini insanı kâmil olarak görüyor. Hocam burada önemli bir kısım daha var. Onu da söyleyeyim. “Allah’tan başka hiçbir şey yokken Hakikati Muhammediyye var olmuştur. Bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun halk edilmiştir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Resulullah için halk edilmiş.

Aydın MÜLAYİM:Âlemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir.” Tasavvufta bu hadis sürekli kullanılır. Kudsi hadis denir. “levlake levlak lema halaktu’l-eflak.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Biliyorsunuz bu hadisi çok önemserler. “Sen olmasaydın mahlûkatı yaratmazdım.” Aynısını İsa (a.s) için kullanırlar. Aynı ifadeleri… Bunlar aynı yerden çıkıyor. Çünkü ikisini de yapan Yahudilerdir.

Aydın MÜLAYİM:Resulü Ekrem’in ruhu ve nuru bütün insanlardan, peygamberlerden hatta meleklerden önce var olduğundan peygamber insanlığın manevi babasıdır. Âdem insanların maddeten babasıdır. Hz Peygamber ruhların babasıdır. Allah ilk defa…” Şöyle bir hadis rivayet ederler. Bu hadis Buhari’de var. Sahih olarak kabul ederler. Ahmet bin Hanbel’de, Tırmizi’de de nakledilir. Ve şöyle denir. Allah ilk defa benim nurumu yarattı. Ve şöyle denir. “Allah ilk defa benim nurumu yarattı. Âdem toprakla su arasındayken ben peygamber idim.” Mealinde hadisi şeriflerle böyle yüceltirler. Hatta şöyle bir şey daha söylerler. Peygamberin Cebrail karşısında büyüklüğünü ifade etmek için Cebrail şöyle diyor. Hadis diye nakledilir.  “Ahmet eğer o ulu kanadını açsaydı Cebrail ebede kadar dehşet içinde kalırdı.” Yani Resulullah kanadını açsaydı, Cebrail dehşet içinde kalırdı. Bu tarikatların genel bakışı böyledir. Tabi fıkıh uleması, mezhep uleması bunun şirk olduğunu, böyle bir şeyin ilahlaştırmanın şirke getirip çıkaracağını söylüyorlar. Fakat mezhep uleması ve fıkıh âlimlerinin birçoğu farklı şekilde Muhammed’i (a.s) yüceltiyorlar. Nasıl yüceltiyorlar? Allah resulünün zatını değil de onun sözlerini kutsayarak Kuranı Kerim’in önüne çıkarıyor. Ve hatta ona eş olarak, ortak olarak bir kaynak şekline getiriyor. Böyle yüceltiyorlar. Yani arada bir fark yok. Biri zatını yüceltiyor. Diğeri sözlerini alarak onu kutsuyor ve hatta “es sünnetu kadıyetun alel kitab” “sünnet kitabın üstünde belirleyicidir” sonucuna varıyorlar. Sünnet Kuran’ın önündedir diyorlar. Yani sünnet olmasaydı, hadis olmasaydı Kuran anlaşılmazdı. Hiçbir anlamı da olmazdı diyorlar. Neticede şefaatle, diğer şeylerle Allah’ın önüne çıkarıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Maalesef bu çok yaygın olarak var. “levlake levlak lema halaktu’l-eflak.” “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım.” Neredeyse herkese ezberletilir. Bunlar çok kolay tespit edilebilecek şirk çeşitleri… Ama bir de esas ustaca yapılan şirkler var ki… Az önce Aydın Hocanın anlattığı gibi… Bize bu ilim olarak öğretildi.

Vedat YILMAZ: Hocam çok kolay tespit edilebilir dediniz ama Yahya Hocamızın Kitap ve Hikmet Dergisinin 19. Sayısında Levlake diye bir yazısı vardı. İmamlara yapılan anketlerde imamların büyük bir çoğunluğu bunu ayet olarak bildiği çıkmış. Çok kolay fark edilir diyoruz ama imam dediğimiz insanlar bunları ayet zannediyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Zaten bugün ki okullar, medreseler bir acayip gerçekten… Yani insan hayret ediyor. Ben geçende bu ekonomik kriz sebebiyle… Aslında Türkiye’de kriz yok. Ben size çok net olarak söyleyeyim. Bir zamanlar Almanlara söylemiştim. Sizde bilgi krizi var. Ekonomik kriz yok. Onu hemen anladılar. Ama bunlar asla dinlemek istemiyorlar. Dinleseler belki anlayacaklar. Bu kadar açık konuşuyorum. Türkiye’de ekonomik kriz yok. Ekonomik kriz mal ve hizmetin yokluğu ile ortaya çıkar. Yiyecek ekmek bulamazsın. Bir yerden bir yere gidecekken gidecek imkân bulamazsın. Sistemi para üzerine kuruyorlar. Paranın da aslı astarı yok. Hiçbir değeri yok. Sıfır. Onun değerini yükseltiyorlar. Hayal… Onu dünyaya hâkim kılıyorlar. Ve herkes onun arkasından gidiyor. Bu ne kafadır, ne akıldır, ne mantıktır… Bir türlü hazmedemeyince şirk aklıma geldi. Ya hadi bu insanların dünyasını batırıyor. Baksana insanlar Allah ile kendi aralarına hayali ilahlar koyup dünyalarını da batırıyorlar, ahiretlerini de… O zaman tamam… Mesela az önce diyanetin İslam Ansiklopedisinden okuduk. Allahu Teala diyor ki… Şimdi Diyanet işleri Başkanlığının Mealinden okuyacağız. “Ey iman edenler Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin” (Maide 92)diyor. Bu emir Muhammed’i (a.s) de içine alıyor mu? Her Yatsı Namazından sonra “Âmener rasûlu bimâ unzile ileyhi mir rabbihî vel mué’minûn” “Resul rabbinden kendisine indirilene inanmıştır ve müminlerde öyle…” (Bakara 285) Ondan sonra Allahu Teala Resulullah’a emrediyor. “Vettebiğ mâ yûhâ ileyke mir rabbik” “Rabbinden sana vahyedilen ne ise sen ona uy” (Ahzab 2) diye emir alıyor. Burada şu mealim muhatabı Muhammed (a.s) olarak düşünün. “Ey iman edenler” O da onlardan mı? “Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin” O kim? Kendi kendine mi itaat edecek? Peygamber kelimesi… Kendi kendine mi itaat edecek? Ben buradaki mealden bahsediyorum. Kime, neye itaat edecek? Hâlbuki resul kelimesi… Allahu Teala “Mâ aler rasûli illel belâğ” “Resule düşen tebliğden başka bir şey değildir” (Maide 99) diyor. Sadece tebliğdir diyor. Resule düşen sadece tebliğse neyi tebliğ ediyor? Kuranı Kerim’i… Zaten Arap dilinde resul kelimesinin birinci anlamı getirilen şey, ikinci anlamı getiren kişidir. Az önce Aydın Hoca Ansiklopediden okudu. Adem’den önce de Muhammed vardı dediler. Ama haşa Allah’ın bundan haberi yok. Allahu Teala Ali İmran 144’de ne diyor? Uhud Savaşında Muhammed’in (a.s) şehit edildiği haberi yayılınca… “Ve mâ muhammedun illâ rasûl, gad halet min gablihir rusul” “Muhammed sadece resuldür. Ondan önce de çok resuller geldi.” Ansiklopediden okuduğuna göre Muhammed’den önce resul var mı? Haşa Allah bilmiyor. “efeim mâte ev gutilengalebtum alâ ağgâbikum” “O ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz?” (Ali İmran 144) Peki, o öldü. O zaman buradaki emir peygambere itaat edin. Kime itaat edeceğiz? İşte itaat edilecek şey Kuranı Kerim’dir. Ama öyle bir algı yönetimi yapılmıştır ki “etîullâhe” “Allah’a itaat edin.” “ve etîurrasûle” “ve resule itaat edin.” (Maide 92) Yani kitap ve sünnet… Ondan sonra ne oldu? Kitap Allah’ın indirdiği, sünnette Allah resulünün sözleri… Peki, bunlara nasıl itaat ediyoruz? O da Allah’ın kitabı gibidir diyorlar. Peki, yeri nasıl? Onunla aynıdır derler. Bunu İmam Şafii er Risale kitabında söylüyor. Ondan sonra sünnet Kuranı, Kuran sünneti yürürlükten kaldırmaz (nesh etmez) diyor. Kuran sünneti nesh eder dersek recm cezası ne olacak diyor. Zina eden kadının, zina eden erkeğin öldürülmesi olayı ne olacak diyor. Çünkü Kuranı Kerim’e baktığınız zaman recm yok. Şimdi arkadaşlarıma da söylemiş olayım. Sizlere de söylemiş olayım. Bu söylemek için pek aklıma gelmiyor. Recm cezasının olmadığını gösteren ayetlerin tamamının anlamı da saptırılmıştır. Mesela İmam Şafiinin er Risalesinde Nisa Suresinin 25. Ayetiyle ilgili nasıl bir ifade var, bakın. Diyanetin Mealinden okuyorum. “Sizden kimin, hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü’min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın.” Alsın, nikâhlasın manasındadır. “Allah, sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları” Bakın cariyelerin iffetli yaşaması, “zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde” İffetli yaşayacak, zina etmeyecek, gizli dost tutmayacak. Efendisi onunla nikâhsız ilişkiye girerse bu şartlar mümkün mü? Bunu kabul etmeyen bir tane mezhep yok. Zinayı meşrulaştırmışlar. Hepsi meşrulaştırmış. Bakın bu esir kadının evlenmesiyle ilgili kurallar hür kadının evlenmesiyle ilgili kuralların aynısıdır. “fenkihûhunne biizni ehlihinne” “Nikâhlayın, ailesinin izniyle…” (Nisa 25) Ailesi onu zorla veremez. İzniyle… Ama bu mezhepler… Adam bu kadınla birlikte olma hakkını karşı tarafa sattığı için parayı cebine atar. Kadını satmayı da dinin bir parçası haline getirmişlerdir. Zinaya yaklaşmayın diyen Allahu Tealanın kitabını neye delil yapmışlar? Şimdi devam ediyorum. “Mehirlerini de güzelce verin.” Kime? Ayette o kadınlara verin diyor. Onu meale almamış. “ve âtûhunne” “O esir kadınlara verin.” “ucûrahunne” “mehirlerini.” Yani ödüllerini… “bil mağrûfi” “marufa göre” (Nisa 25) Onlara verin. Ama “onlara verin”i kabul eden bir tek mezhebe ben şimdiye kadar rastlamadım. Allah böyle emrediyor. Çünkü kölelik ve cariyeliği icat etmişler ya… Çünkü canları kadın istiyor. O kadınları eve getirmek içinde kadınla ilgili bütün hükümlerin anasını ağlatmışlardır. Bizim bu Kitap ve Hikmet Dergisinin son sayısındaki Aile yazısını dikkatle okursanız orada görürsünüz. Çok özet olmasına rağmen gene meseleyi anlatıyor. “Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır.” Esir kadınlar evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa… Hâlbuki ayet hür kadınların demiyor. Evli hür kadınların diyor. Gelenekte evli kadın ve erkek zina ederse recm, bekârlar ederse celde yani 100 kırbaç… Hâlbuki ayet çok açık bunu söylüyor. İmam Şafii burada ne diyor biliyor musunuz? “feizâ uhsınne” “evlendikleri vakit” yerine “feizâ eslemne” “Müslüman olurlarsa” diyor. Ya zaten Müslüman oldu… 50:26 Bozuldu. Atlama var. Hemen duyulur. Medine’de onunla bir görüşmek ister misin dediler. Tabi dedim. Gittik. Adam evini tamir ettiriyormuş. Telefon edince hemen ustalara gidin demiş. Ben gidip selamun aleykum dedim. Ya ben Türkiye’ye geldim, seninle görüşmek istedim beni görüştürmediler dedi. Kiminle dedim. Bir tarikat aracılığıyla dedi. Sen deli misin onlar hiç görüştürür mü dedim. Bu sünnet konusunda onlar çok şeydirler. “es sünnetu kadıyetun alel kitab” “sünnet kitap üzerinde belirleyicidir.” Yani sözü söyleyen sünnettir, Kuran değildir derler. Buna kesin inanırlar. İlim olmuş. Evinde tamir olduğu için orası müsait değildi. İlmi müzakere yapacağımız için üniversiteden de gelip dinlemek isteyen çok kişi vardı. Bir tarih belirledik. Harem Şerifin yanında bir vakıf binasında… 51:53 Bozuldu. Atlama var. Kısa süre sonra Abdülaziz Bey lütfen burada dur. Kafasını işaret ederek bu bilgisayar paramparça olacak dedi. Daha dayanamıyorum dedi. Lütfen burada bırakalım dedi. Gerçekten öyle bir hal olmuş ki… Bu sabah Özbekistan’dan gelen Behram isimli arkadaşımız anlatıyor. Özbekistan’da İslam dinini öğrenme açısından Orta Asya’da çok önemli bir merkezdir. Buhara, Semerkant falan… Nikâh çağına ulaşıncaya kadar yetim çocukları deneyin (Nisa 6) ayetine göre reşit olunca ancak evlenmeleri mümkün oluyor, ilgili ayetleri yazdım diyor. Oradaki hocalar Allah Allah yıllardır biz bu ayetleri okuyoruz, iye düşünmedik diyorlarmış. Gerçekten bir acayip bir şey… Talak ile ilgili yazıyorum, Talak ile ilgili ayetlerle fıkıhtaki Talakın uzaktan yakından alakası yok diyor. Yani bir erkeğin karısını boşaması meselesi… Zaten kadınların boşama hakkını bütün mezhepler ittifakla elinden almışlar. Hiçbirisinin kabul ettiği yok. Ve İran’dan gelen bir arkadaşımız geçende şöyle diyor. Benim şimdi bir kız çocuğum oldu diyor. “Çok seviyorum, kıyamıyorum. Bu şimdi büyüyünce evlendireceğim, kocasının yanında bir çöp kadar bile değeri olmayacak diye düşününce ben bu dine nasıl inanayım dedim” diyor. Tabi sonra gelip bütün şeyleri gördü. Tam benim oturduğum yerde otururken bana… Herhalde birkaç hafta çalıştı. Arapçasıda oldukça iyiydi. “Şimdi bu kitapların hepsini çöpe mi atacağız” dedi. Yok, senin atmana gerek yok, biz çöpçüyü çağırırız gelip alır dedim. Hakikaten öyle bir şey ki?

Tekrar Maide Suresindeki ayeti okuyayım. Bugün Yahudilikte, Hıristiyanlıkta asli hüviyetinden uzaklaşmış ama ayetlerde gördük. Kuran Müslümanları… 54:43 Bozuldu. Atlama var. “lime tekfurûne biâyâtillâhi ve entum teşhedûn” “Niye Allah’ın ayetlerini görmezlikte direniyorsunuz? Hâlbuki hepiniz şahitsiniz.” (Ali İmran 70) “Yâ ehlel kitâbi lime telbisûnel hagga bil bâtıli ve tektumûnel hagga ve entum tağlemûn” “Niye hakkı batılla karıştırıyorsunuz?” (Ali İmran 71) 55:13 Bozuldu. Atlama var.

Adildir. Bir hâkim bir bölgede 11 aydan fazla kalamaz. Çünkü 11 aydan fazla kalırsa dostları oluşur derler. Mahkemeye olan güven kaybolur. Mahkemede hâkim karar verdiği zaman o bölgenin önde gelen kişileri de orada mutlaka hazır bulunur. Hepsinin isimleri kaydedilir. İstinaf Mahkemesi, temyiz falan yoktur. Ama birisi kararın yanlış olduğu kanaatindeyse gidip bir ilim adamından bir görüş alır. O görüşle doğrudan Saraya başvurur. Saray’da da bu çok ciddi bir şekilde incelenir. Eğer kararın yanlışlığı kanaatine varılırsa aynı mahkemeye gönderilmez. Aynı hâkime gönderilmez. Orada o hâkiminde hiç bilemediği bir kişi sırf o dava için hâkim tayin edilir. Sırf o dava için… Ve yargı sonuçlanır. Dolayısıyla yargı sistemi gerçekten mükemmeldir. Neyse… 1984’de Doktoramızı bitirmişiz. Bastırdık. Bu kitabı alın, kütüphanelerde millet istifade etsin diye Kültür Bakanlığına gönderdik. Kültür Bakanlığı Müsteşarı bana telefon açtı. Yarım saat konuştuk. Allah Allah. Bu adamla tanışmam etmem… Niye konuşuyor? Neyse telefon kapandı. Kitabınız almaya değer görülmemiştir diye yazı geldi. Şimdi anladım. Müsteşar başaramamış. Adam özür de dileyemiyor. Telefon ederek kendisini rahatlatıyor. Ondan iki dakika sonra Harvard Üniversitesinden bir yazı geldi. Doktoranızın basıldığını duyduk. Şu adrese 50 tane ödemeli gönderir misiniz yazıyordu. O zamanlar bizi İstanbul Üniversitesine İslam Hukuku Hocası olarak almak isteyen birçok çevreler var. Bir sürü şeyler çıkardılar. Hukuki bir engel bulamadılar. Bu defa psikolojik engeller derken bugün ismini çoğunuzun hatırlayacağı önemli bir adam gelip bana “gel seni Amerika’ya götürelim” dedi. Türkiye’de senin değerini kimse bilmiyor dedi. Çok da önemli bir üniversiteye… Kusura bakmayın gelmem dedim. Bakın adamlar ne yapıyorlar? Topluyorlar. Birazcık öne çıktığını gördüklerini oraya alıyor. Aldıktan sonra da kendilerine şey yapıyorlar. Eğer kendilerine uyarsa uyar, uymazsa zaten onu dışlarlar. Şimdi siz üniversitelerinizi onlara açmışsınız. Resulullah zamanında bunlar faaliyete başlamışlar. Resulullah hadislerin yazılmasını yasaklamış. Ebu Bekir yasaklamış, Ömer yasaklamış. Osman zamanında bütün kapılar açılmış. Her taraf dolmuş. İşte Vedat anlattı. Pavlus bana İsa göründü demiş. Kardeşim bizimkiler ne diyor? İmam Gazali ne kadar önemli bir kişidir değil mi? “Levhi mahfuz evliyanın kalbine olduğu gibi yansır” diyor. Bluetooth varmış değil mi? Levhi mahfuzda ne var ne yok o bilgi olduğu gibi gelir ama Allah’ın nebileri ancak melek vasıtasıyla bilgi edinir, veliler direkt bilgi edinir diyor. Hangisi daha üstün? Veliler. Onlar ne var ne yok her şeyi biliyor. Zavallı nebi ne yapsın? Melek getirirse biliyor, getirmezse bilmiyor. Bu insanları ne kadar büyüttüklerini düşünün. Bugün Cenabı Hakka sonsuz şükürler olsun. İslam Âleminde Kuranı Kerim’i olduğu gibi anlatan yer burasıdır. Bunu herkes biliyor. Ama burayı susturmak için herkesin elinden geleni yaptığını da herkes biliyor. Ama Allahu Teala ne diyor? “İy yensurkumullâhu felâ ğâlibe lekum, ve iy yahzulkum femen zellezî yensurukum mim bağdih” “Eğer Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Ama Allah sizi yardımsız bırakırsa size ondan sonra ardım edecek olan kimdir?” “ve alallâhi felyetevekkelil mué’minûn” “Müminler sadece Allah’a güvenip dayansınlar.” (Ali İmran 160)

Şimdi tekrar ayeti kerimeyi okuyup dersi bitiriyorum. “Gul yâ ehlel kitâbi lâ tağlû fî dînikum ğayral haggı” “De ki ey ehli kitap haksız yere dininizde aşırı gitmeyin.” “ve lâ tettebiû ehvâe gavmin gad dallû min gablu” “Sizden önce sapmış olan bir topluluğun arzularına uymayın.” Bugün Müslümanlar onların arzularına tam tamına uymuş vaziyetteler… “ve edallû kesîrav” “Onlar çok kimseyi saptırdılar.” “ve dallû an sevâis sebîl” “Orta yoldan uzaklaştılar.” (Maide 77) Onun için artık aklımızı başımıza toplayalım. Şimdi biliyorsunuz, Kuran okumak yasak… Bir arkadaşımız dün Ankara’dan telefon açtı. İlahiyatçılarla bu gece saat 4’e kadar birbirimizle mücadele ettik. Onlar illa Kuran ile olmaz diyor. Bakın İlahiyatçı Kuran ile olmaz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Azerbaycan’dan bir arkadaşımızda aynı şekilde… Burada şu gruba mensup olanlar insanlar gelip Kuran ile olmaz diyorlar dedi. Dindarlık adına… Bugünde ciddi anlamda kuran düşmanlığı doruk yapıyor.

Vedat YILMAZ: Metin Sempozyumunda Yunus APAYDIN, “İlahiyat Fakültelerinde hadis derslerinin de azaltılması lazım. Çünkü insanlar hadislerden din öğrenileceğini zannediyorlar” falan dedi. İcmadır diyor. Yani buraya kadar ulema neyi kabul ettiyse biz onu kabul ederiz diyorlar. Zaten hadise bakalım dini anlayalım, Kuran’a bakalım dini anlayalım bu doğru değildir şeklinde bunu sempozyumda anlattılar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İcma dediğiniz zamanda Hıristiyanların konsül kararları gibidir. Neyse… Yani problem gerçekten çok ciddi büyüklüktedir. İnşallah hep birlikte hareket eder. Bu problemleri çözeriz. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757