Allah’ın Bilgisi ve Kader

25 Aralık 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Kader konusu İslam âlemine sonradan, Emeviler döneminde bir akide olarak sokulmuş, bu konunun sokulması için birkaç kişi (birkaç âlim) idam edilmiş, bunun kalıcı olması için de kader konusunda konuşanlar idamla cezalandırılmıştır.

Mesela, bilhassa Allah’ın ilmi konusunda konuşanları idamla cezalandırmışlar. Çünkü bu konudaki ayetler son derece açık ve nettir. Biraz sonra okuyacağız. İnsanlar Allahu Teâlâ’ya kendi akıllarına göre tanım getiriyorlar.

Cenab-ı Hak, Şura suresinin (42. sure) 11. Ayetinde “leyse ke mislihî şey’un” diyor, yani

“Allah’ın benzeri hiçbir şey yoktur”.

Yani bizim Allahu Teâlâ’yı benzetebileceğimiz hiçbir şey yok. Öyle olduğu halde insanlar kendi kafalarından bir Allah tanımlaması yapmışlar, ilgili ayetleri ona göre yorumlamışlardır ki bu konuda Yunan felsefecilerinin çok büyük katkısı vardır. Öyle olunca, ‘kader’ biliyorsunuz ‘ölçü’ demek. Bir ‘ölçüsüzlük’ haline gelmiştir.

Kur’an’ı Kerimdeki bazı kelimelerin anlamları değiştirilmiştir. Mesela bugün hep beraber göreceğiz, Allahu Teâlâ’nın ilmi ile ilgili kelimelerin nasıl farklı anlamlara da getirildiğini göreceksiniz.

Şimdi bize yapılan itirazlar konusunda şu, şu, şu ayetlere bakın diyemiyoruz, çünkü meallerin çoğu o ayetlere yanlış mana veriyor. Gerçi Allah’a şükür, son zamanlarda doğru mana veren mealler var. Mesela, şimdi aklıma gelen Süleyman Ateş hocanın meali, o doğru anlam vermiş. Ama birkaç tane daha var, aklıma gelmedi.

Bu konuda o kadar çok saptırma var ki, o kadar çok delil karartması var ki, çünkü İslam âleminin etkinliğini ancak kader inancı ile kırmak mümkün olmuştur.

Şimdi mesela, elimde Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali var. Daha önce de size söylemiştim, Ömer Nasuhi Bilmen’i tercih etmemin sebebi, bu zat eskileri çok güzel nakleder. Çok iyi araştırma yapan, kafası gayet iyi çalışan, kalemde kuvvetli olan nadir kişilerden bir tanesidir. Dolayısı ile eskilerle ilgili söylediklerine güvenilir. Hata etmemiş midir? Tabi insan olduğu için herkes hata eder. İnsanın hatasız olması diye bir şey olmaz ama elinden gelen tüm gayreti göstermiş ve en güzelini yazmaya çalışmıştır.

Şimdi mesela, burada diyor ki kaza ve kadere iman konusunda, “ Herhangi bir şeyin muayyen bir vech ile yani şu şekilde vücuda gelmesini Cenab-ı Hakkın ezelde dilemiş olmasına kader, Hak- Teâlâ’nın böylece dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince meydana gelmesine kaza denir”

Yani kâinat yaratılmadan önce Allahu Teâlâ herhangi bir şeyi dilemiş ve bunu da yazdırmış.

“Herhangi mümkün bir şeydir ki Allah Teâlâ takdir ettiği halde vücuda gelmesin ve herhangi bir şeydir ki Hak Teâlâ dilemediği halde vücuda gelsin” diyor. “Herhangi bir insanın falan günde vücuda gelmesin Hak Teâlâ’nın ezelde dilemiş olması bir kaderdir. O insanın bu takdir edilmiş günde vücuda getirilmesi de bir kazadır, bir halktır.”

Yani şimdi biraz daha detaya indiğimiz zaman, şimdi yaptığımız her şey Cenab-ı Hak tarafından ezelden takdir edilmiş, yazılmış, belirlenmiş. Şimdi yaşıyoruz ve meydana geliyor. Biz bu dünyaya gelmeden bunlar yazılmış. Cennete giden cennetlik yazılmış, cehenneme giden cehennemlik yazılmış.

O zaman bu dünyanın hiçbir anlamı kalmıyor.  Allahu Teâlâ’nın resul göndermesinin de bir manası kalmıyor.

Buna karşılık deniyor ki; “Bu Allahu Teâlâ’nın ilmidir. Allah’ın ilminin böyle olması, bizim öyle davranmamızı gerektirmez.”

Peki, o zaman “Allah’ın ilmine aykırı bir davranış gösterebilir miyiz?” dediğimiz zaman, “Hayır” diyorlar. Gösteremezsek, ne oldu!

Efendim, biz cebriye gibi düşünmüyoruz. Cebriye insanı rüzgârın önündeki gazel gibi düşünüyor. Hiçbir katkısı yok falan.

Ya ne fark ediyor ki? Yani Allah’ın ezelden yazdığı meydana gelir diyorsanız, ister cebriyeyim de ister deme. Netice aynıdır, değişen bir şey yok. Neticesi belli olan bir imtihanı Cenab-ı Hak niye yapar? Ne gerek var ki? O zaman bir kısmımızı cehennemlik yaratsaydı, doğrudan doğruya cehennemin içinde yaratsaydı. Bir kısmımızı da doğrudan cennette yaratsaydı. Bu dünyanın ne anlamı var ki?

Şimdi böyle olduğu zaman da insanlar ne diyor? “Ne yapalım kaderim böyle imiş” diyor.     Başarısızlık Cenab-ı Hakka fatura ediliyor. Başarı olursa kendisi başarmış oluyor.

Geçenlerde birisi telefonla sordu, “Hocam, bir kimsenin kiminle evleneceğini Allahu Teâlâ bilir mi?” ben de “Bilmez” dedim. Şimdi ortalıkta büyük bir velvele kopacağını da biliyordum. Yalan mı söyleyeyim adama karşı, soruyor cevabını vereceğiz.

Efendim, adam kayda almış yayınlamış. İyi yapmış. İyi ki yayınlamış. Yayınlamasaydı ben bu dersi yapmazdım bu akşam. Hatta ben bu akşam da yapmayacaktım da, bu hafta sonu da Almanya, Hollanda ve Avusturya’ya gideceğim. Oradakiler de duymuş, onlar da artık baktım, her yerde bunu soruyorlar.

Sabahleyin bir açtım interneti ki, e-mail doldurmuşlar. “Hocam sen bunu söyledin mi? Biz senden unu beklemezdik.” İyi, beklemeyin kardeşim. Yani siz beni methedesiniz diye mi konuşuyorum! Biz doğruları yalnız Allah rızası için söylemeye çalışırız, hata ettiğimiz zaman da hatadan döneriz. Hata, tabi ki hata ederiz.

Şimdi, bu konu çok fazla su götürür. Size önce bir ayet okuyayım.

Allahu Teâlâ diyor ki Tevbe suresinin (9. sure) 16. ayetinde; “Allah sizin cihat ettiğinizi bilinceye kadar, terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz?  Allah ve resulü dışında ve müminler dışında samimi dost edinip edinmediğinizi öğreninceye kadar (Allah öğreninceye kadar) serbest bırakılacağınızı mı düşünüyorsunuz? Allah ne yaptığınızdan haberdardır.”

Burada “lemmâ ya’lemillâh” diyor. ‘Lemmâ’, Arapçada, cehd-i müstağrak derler, yani geçmişte olmadı ama bundan sonra olabilir manasındadır. Kur’an’ı Kerimde Arapça inmiş bir kitaptır. Yani Allah şimdiye kadar bilmedi, bundan sonra bilebilir.

İşte, “Em hasibtum en tutrekû; terkedileceğinizi mi hesap ediyorsunuz”.

“ve lemmâ ya’lemillâhullezîne câhedû minkum; sizden cihad edeni Allah bilinceye kadar ya da bilmedikçe serbest mi bırakılacaksınız?”

ve lem yettehızû min dûnillâhi ve lâ resûlihî ve lâl mu’minîne velîceh; Allah’tan, Resulünden ve müminlerden başka dost edinmediğinizi görünceye kadar terk edilecek misiniz?”

“vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn; Allah ne yaptığınızdan haberdardır (Yapacağınızdan değil, yaptığınızdan. Yani yapmakta olduğunuz şeylerden Allah haberdardır).”

Şimdi bakalım bu ayete nasıl meal vermişler? Tevbe suresi 16. Ayet.

Bayındır; Sende meal var mı? Bir bakar mısın Tevbe 16’ya nasıl meal vermişler. Bir oku istersen oradan.

(Fatih Bey okuyor) Ahmet Davutoğlu’nun meali; “Yoksa siz zannettiniz mi ki kendi halinize bırakılacaksınız da, Allah içinizden cihat edenleri, Allah’tan, resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmeyecek. Hâlbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”

Şimdi ayetin manası verildi mi burada? ‘Bilme’ kelimesini kulandı, ama öyle bir karıştırdı ki, anla anlayabilirsen.

Şimdi, mesela Diyanet İşleri Başkanlığının eski mealinde şöyle diyor; Allah, içinizden cihat edenleri; Allah’tan, peygamberinden ve inananlardan başka sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan sizi kendi halinize bırakacak mı zannediyorsunuz? Allah işlediklerinizden haberdardır.”

‘Bilmeden’ kelimesinin yerine ne diyor? ‘Ortaya çıkarmadan’ diyor. Niye? Çünkü ‘bilme’ kelimesine eskiden doğru mana verirseniz kelleniz giderdi de o yüzden böyle diyor.

Dün tacirle ilgili doktora öğrencilerine bir ders yaptık ta, aman Ya Rabbim,  Allah’ın dinini nasıl keyiflerine kulanmışlar.

Bak, ‘bilme’ kelimesine ‘ortaya çıkarma’ diye mana veriyor Diyanet İşleri Başkanlığının eski meali.

Diyanet Vakfının mealinde de yine ‘ortaya çıkarma’ diyor.

Elmalılı Hamdi Yazır bu tür şeylerde doğru meal verir, bakalım ne diyor. “Yoksa siz zannettiniz mi ki halinize bırakılıvereceksiniz de Allah içinizden mücahede edenleri ve Allahdan, Resulünden ve müminlerden mâada sokulacak bir locaya tutunamayanları hiç de bilip görmeyecek? Hâlbuki Allâh bütün amellerinize habîrdir.”

Bu da bir acayip mana vermiş. Yani Arapçasına, maalesef hiçbir şekilde uymuyor.

Ömer Nasuhi Bilmen’e bakalım; “Yoksa sandınız mı ki bırakılacaksınız ve Allah Teâlâ sizden mücâhedede bulunanları ve Allah Teâlâ’dan ve Resûlünden ve mü’minlerden başkasını öz dost ittihaz etmeyenleri bilmeyecek? Hâlbuki Allah Teâlâ bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”

Bu da bir acayip. Şimdi, ‘bilmeyecek’ diyerek sanki birazcık doru mana vermiş gibi yapıyor da, değil maalesef.

Suat Yıldırım’da şöyle mana vermiş; “Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle Allah’tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Hâlbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”

Bu da öyle.

Allahu Teâla Kur’an’ı Kerimde ‘ortaya çıkarma’  kelimesin de kullanıyor. Burada kullandığı ‘ilim’, ‘bilmeden’ kelimesidir, ‘bilinceye kadar’ kelimesidir. Böyle şey olur mu?

Diyanet işleri meali de ‘ayırt etmeden’ diyor.

Şimdi ben şuradan birkaç ayet okuyacağım ve size örnek vereceğim. Bu konuda yanlışlar o kadar çok ki, şöyle birkaç hafta eğer peş peşe ders yapılırsa bir kısmını anlatma imkânı olur. Ama biz bu derste bu konuyu özetlemek istiyoruz. Daha önce de size anlattığım Bedir savaşı vardı, onunla da örneklendirerek anlatmak istiyorum.

Hadid suresi (57. sure) 25. ayet; “ Açık belgelerle elçiler gönderdik, insanlar adaletle ayakta dursunlar diye onlarla kitap ve ölçüyü indirdik (teraziyi indirdik, dengeyi indirdik). Birde demiri de indirdik, onda çok güçlük vardır, kuvvet vardır ve insanlar için faydaları vardır. Allah’ın dinine ve resullerine, içten ve samimiyetle, kimin yardım edeceğini Allah bilsin diye. Allah güçlüdür ve kuvvetlidir.”

Bakın burada “ve li ya’lemallâhu men yensuruhu, allah bilsin diye” diyor. Buna da (‘li ya’leme’) ortaya çıkarsın diye mana verirler.

Âli İmran suresi (3. sure) 140. ayet (Uhud savaşı ile ilgili); Burada Allahu Teâla diyor ki “Size bir yara dokunduysa, bunun benzeri bir yara da Mekke’lilere dokunmuştu (siz de Bedir’de onlara darbe vurdunuz, Uhud’da onlar size darbe vurduysa). Biz bu günleri insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Bunu, Allah müminleri bilsin diye yaparız. Ve sizden şahitler alsın diye (Yani bu Allah’ın yardımını, durumu gözünüzle görüp, gidip anlatasınız diye. Bunu şehitler alsın diye de tercüme ederler ama bu daha uygun oluyor). Allah zalimleri sevmez.”

Ondan sonra (Âli İmran suresi 141. ayet); “Allahu Teâla iman edenleri temizlesin (yani, yaptıkları amellerden dolayı günahlarını temizlesin, çünkü iyilikler kötülükleri giderir) ve kâfirleri de helak etsin diye yapmıştır.”

Ondan sonra diyor ki Cenab-ı Hak (Âli İmran suresi 142. ayet); “Allah sizden cihat edenleri öğrenmeden, sabredenleri öğrenmeden, siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz?”

Şimdi burada önce insanı iyi tanımamız lazım. Allahu Teâla insanı ahsen-i takvimde yaratmıştır.

Tin suresi (95. sure) 1. ayet; “İnsanı en güzel kıvamda yarattık” diyor.

Şimdi en güzel kıvamda yaratılmış olan insanı ne yapmış? Şimdi İnsan suresinde (76. sure) 2. ve 3. ayetlerde diyor ki; “Biz onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Onun için onu dinleyen ve gören kişi haline getirdik. Ve onu bir yola yönlendirdik, ister teşekkür eder ister nankörlük eder (tamamen ona kalmış bir şeydir).”

Şimdi, Allahu Teâla insanları imtihan ettiği için, insanları öyle bir vasıfta yaratmış ki bu insanlar kendi başlarına müstakilen bir konuda karar verir, onu uygulamaya koyarlar.

Yani Allahu Teâla bizim içimize bir program koymamış ki o programa göre hareket edelim. Öyle değil. Allahu Teâla bizi yaratmış, bizim iyiliği de kötülüğü de tercih edip yapabileceğimiz güçte olmamızı da takdir etmiş, yani o ölçüyü de koymuş ve o şekilde bu dünyaya göndermiştir.

Yani bakın, insanoğlu yeryüzünde ilim üreten tek varlıktır. İnsanoğlu yeryüzünde medeniyet kuran tek varlıktır. İşte ben şu anda insanoğlunun ürettiği bir bilgisayardan, insanoğlunun ürettiği bir kameradan, insanoğlunun ürettiği bu haberleşme ağından hitap ederek size konuşuyorum. İnsanoğlunun üretmiş olduğu bir salonda yine insanoğlunun ürettiği sandalyelere oturuyorsunuz, insanın ürettiği elbiseleri giyiniyorsunuz. Yeryüzünde böyle bir varlık yok!

Şimdi, bu varlığa Allahu Teâlâ gereken gücü yüklemiş. İşte Allahu Teâlâ’nın o yüklediği gücün adı takdir. Yani vücudun içine bütün ölçüleri koymuş. İyiyi de alabilirsiniz, kötüyü de alabilirsiniz. İyiyi aldığınız zaman vücudunuz ona olumlu tepki verir. Çünkü fabrika ayarlarına uygun iş yapmış olursunuz. Kötüyü yaptığınız zaman vücut ona ters tepki verir, çünkü yanlış yapıyorsunuz. Ve siz bilmeseniz bile “içime yatmadı” dersiniz. Fıtratınız onu kabul etmez. Dolayısı ile günahı Allah o şekilde yaratmıştır, vücut onu reddeder. Yani bir ekşi yemek yemek gibidir, istifra edersiniz. İçinize bir türlü yatmaz.

Peki, insanoğlunun yetkisinin sınırı nedir? Yetkisinin sınırını da, bakın yine katledilmiş ayetlerden birisinden okuyalım.

Ben şimdi şuradan okuyorum, bakın 586. sayfa Tekfir suresinin (81. sure) sonları (Diyanet Vakfı Meali) 19-26. ayetleri; Burada diyor ki “Kur’an şüphesiz, değerli, güçlü ve arşın sahibi Allah katından itibarı bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği bir sözdür. O, orada sayılan, çok güvenilen bir elçidir. Arkadaşınız Muhammed’de mecnun değildir. Ant olsun ki, onu (Cebrail’i) apaçık ufukta görmüştür. O, gaybın bilgilerini (sizden esirgemez). O, lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?”

Yani şimdi Allahu Teâla ezelden insanların ne yapacağını bilecek, yazacak. Ondan sonra da “nereye gidiyorsunuz?” diye soracak! Olur mu böyle bir soru!

Tekfir suresinin 27. ayeti; “O (Kur’an) herkes için, sizden doğru yola gitmek isteyenler için bir öğüttür.”

Demek ki “Doğru yola gitmek isteyen”, bize bırakılmış, öyle anlaşılıyor.

Peki, sonuna bakın (Tekfir suresi 29. ayet); “Âlemlerin rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.”

Ne oldu!

Allah diyecek ki “Nereye gidiyorsunuz”, “O, sizden doğru yola gitmek isteyenler için bir öğüttür.” Doğru yola gitmek isteği bile benim kendimden doğmayacak. “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz”. Ne oldu şimdi!

Kur’an’ı Kerimin kelimelerinin anlamını öylesine bozmuşlar ki, bütün Müslümanlar kaderci oluyor. Dolayısı ile siz doğruyu söylediğiniz zaman yer yerinden oynuyor.

Peki, bu ayetlerin meali nedir?

Tekfir suresi 26. ayet; “Nereye gidiyorsunuz?”

Tekfir suresi 27. ayet; “Bu (Kur’an) tüm varlıklar için doğru bilgidir (evrensel nitelikte doğru bilgidir) (herkes için, sadece müminler için değil).”

Tekfir suresi 28. ayet; “Ama doğru olma gayretinde olanlar için (doğru olmayı isteyenler için değil).”

Yeryüzünde doğru olmayı istemeyen tek kişi olmaz. Ama doğru olmak için gerekeni yapmayan olur. Hesabına gelmediği için doğru olmaz.

Onun için, burada ‘şae’ fiili var. “ Bir şeyi yapmak, bir iş, bir eylem ortaya koymak” demektir ‘şae’ fiili. Ama o fiile ‘isteme’ manası vermişler, tüm sistemi çökertmişler. Anlamını değiştirmişler maalesef.

Tekfir suresi 29. ayet; “Siz bir şeyi oluşturamazsınız, Allah onu yaratmadıktan sonra.”

Yani siz bir şeyi oluşturmak için gereken her şeyi yaparsınız da Allah’ın yaratmasına bağlıdır o. Allahu Teâlâ diyor ki; “Siz bir noktaya kadar getirirsiniz işinizi, ben orada yaratmazsam siz hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısı ile size ben çok büyük güç ve kuvvet verdim ama her konuda bana muhtaçsınız.”

Şimdi ben zihnimde çok güzel fikirler düşünürüm, taşınırım. Çok iyi cümleler kurarım. Ama Allah bu konuşma yeteneğini vermediği takdirde, hiçbir şey yapamam. Siz de buraya dinlemek için gelirsiniz, kulaklarınızda bir uğultu başladımı dinlemeyi bırakın kaçarsınız buradan. Allahu Teâlâ sizin için de bunu yaratacak benim için de yaratacak.

Yani diyor ki “Tamam ben size her türlü gücü verdim, ama bana bağlısınız. Sakın ha başkaldırmayın. Kendinizi tanrı yerine koymayın.”

Şimdi, bu gelenekte insanlar diyor ki; “Allah gelecek her şeyi biliyor.” Peki, o zaman daha niye imtihan yapıyor?

Allah benim kiminle evleneceğimi biliyor! Peki, niye bana diyor ki  “şu, şu, şu, şu kadınlarla evlenmen haramdır. Evleneceğin de şu, şu, şu özellikler olsun” niye diyor?

O mantıkla Kur’an’ın hiçbir anlamı kalmaz. O mantıkla hayatın hiçbir anlamı kalmaz. Resulün gelmesinin hiçbir anlamı kalmaz.

Maalesef şunu söylerler; “Kader konusu anlaşılmaz bir konudur”. Tabi şimdi, “Yıktın haneyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim heman”. Yahu kardeşim bunu bu hale sen getirdin!

Hem anlayamayacaksın, hem inanacaksın! Öyle şey olur mu?

Mesela, bir şey daha söyleyeyim size; “Allah isteyemedikçe, siz isteyemezsiniz” diyor ya. Bakın önce şuradan okuyayım, Ömer Nasuhi Bilmen’den. Allah’ın irade sıfatını okuyacağım size. Müslümanların akidesini oluşturan, bu şey. Yani Kur’an ayetlerinin de manasını değiştirdikleri için anlayamıyorsunuz.

Bakın burada Allah’ın irade sıfatını anlatıyor. Diyor ki; “Allah Teâlâ yaratacakları şeyleri, bu irade sıfatı ile kendi hikmetine göre birer vech ile tahsis buyurur ve O’nun irade buyurduğu şey (Allah’ın irade ettiği şey) mutlaka olur. İrade buyurmadıkça hiçbir şey vücuda gelmez.”

“Allah’ın irade ettiği her şey mutlaka olur” diyor. Yani Allah bir şeyi isteyecek de olmayacak!

Peki, Allah bizim Müslüman olmamızı istiyor mu istemiyor mu?

İstemiyorsa niye emrediyor? İstiyorsa her kes Müslüman olacak. Öyle değil mi?

Müslüman olmamızı istemiyorsa niye emrediyor! İstiyorsa herkes Müslüman olacak. Bu mantığa göre öyle değil mi yani!

Allah istemiyorsa benim Müslüman olma şansım var mı bu kafaya göre? İstiyorsa olmama şansım yok. O zaman imtihanın anlamı ne!

Bunları sorgulayacaklarına, doğruları söyleyene…Ortalık çalkalanıyormuş.

Şimdi Allah istiyor mu istemiyor mu? Bakın Nisa suresinin (4. Sure) 26. ayetini açın lütfen.

Hani biz her namazımızda “İhdinas sırâtel mustakîm, Ya rabbi bize doğru yolu göster” diye Allah’tan istiyoruz. “Sırâtallezîne en’amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoluna” diyoruz ya [Fatiha suresi (1. Sure) 6. ve 7. ayetler]. Bu okuyacağımız ayet onunla alakalı.

Diyor ki burada Allahu Teala (Nisa suresi 26. ayet); ”Yurîdullâhu …..”  Bak, o irade sıfatı, bu “yuridu” Arapça bilenleriniz için. İrade, aynı kökten. Erade, yuridu, iradeten.

Ayetin meali şöyle;  “Allah sizin için her şeyi açık açık anlatmak ister. Sizden öncekilerin doğru yoluna sizi yönelmek ister (hidayet etmek ister) (biz ne diyerek dua ediyoruz; “İhdinas sırâtel mustakîm” diyoruz,  bu ayette ise “yehdîyekum” diyor, aynı kökten) (yani Allah sizin doğru yola yönelmenizi ister). Allah bilir ve doğru karar verir.”

Peki, buraya göre (Ömer Nasuhi Bilmen’in açıklaması) ne diyor? “Allah’ın irade buyurduğu şey mutlaka olur.”

Şimdi, Allah irade ediyor. O zaman bütün insanların doğru yolda olması gerekmiyor mu?

Sonra devam ediyor, Nisa suresi 27. ayet; “Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister (‘yuridu’ fiili).”

İsterse eder, ne mani var? Çünkü ” irade ettiği her şey olur, Allah’ın iradesine aykırı irade de olmaz” diyor ya burada (Ömer Nasuhi Bilmen’in açıklaması). Allah bir şey irade edecek, sen başkasını irade edeceksin!

Ama burada oluyor işte! Ayette var. Ben sana mı inanacağım, Allah’a mı inanacağım? Bu ne biçim din kitabı! Hangi dinin kitabısın sen?

Nisa suresi 27. ayet (devam) ; “Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister (irade eder yani), şehvete uyanlar da büyük bir sapıklıkla sapmanızı irade ederler (isterler).”

Demek onların da iradesi oluyormuş. Allah’ın iradesine ters irade oluyormuş demek ki!

Peki, şimdi burada diyor ki; “Allah herkesin yola gelmesini ister.” Getirsin ne manisi var ki!

Bir de, Enam suresinin (6. sure) 149. ayetini açın (Diyanet Vakfı Meali). “De ki kesin delil ancak Allah’ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.”

Yahu Allah diliyor mu, dilemiyor mu? Burada herkesi yola getirmeyi dilediğini yazıyorsun mealde, burada da diyorsun ki “Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.”

Allah’ın kelamında birbirine zıt cümleler olur mu?

Tabi birisinde ‘irade’ var, birisinde ‘şae’ fiili var.

‘İrade’ fiili; irade tek başına bir şeyi ifade etmez. Allah’ın iradesi de olsa bir şeyi ifade etmez, kulun iradesi de olsa bir şeyi ifade etmez.

Şimdi siz namaz kılmayı irade etseniz yani isteseniz, namaz kılmış oluyor musunuz?

İşte Allahu Teâlâ’nın da iradesi bir şeyi ifade etmez. Namaz kılacaksan kalkarsın, abdest alırsın, gereğini yaparsın. Kıbleye dönersin, namaz kılmasını da öğrenirsin. O zaman namaz kılmış olursun. İstemekle olmaz. İstememekle de olmaz. İstemesen zaten kılmazsın. Önce istek doğacak.

Allahu Teâlâ da irade ettiği şeyi var etmek isterse, yani ‘şae’ ye dönüştürmek isterse, şey haline getirmek isterse,  “iza arade şey en”,  Arapça bilenler için söyleyeyim bu “iza arade şeye şeyin” demektir. Yani bir şeyi yaratmak isterse, “enyekûle lehu kun, ona ol der”. ‘İrade’ ile olmuyor ‘ol’ demesiyle oluyor. “fe yekûn, O da oluşmaya başlar.” (Bakara suresi 117. ayet ve Âli İmran suresi 47. ayet).

Olur değil, oluşmaya başlar. Ol dedi oldu, değil, Allah kanun koymuş. O kanuna göre oluşur.

Şimdi, demek ki Allah’ın tek başına iradesi değil, ‘şaeye’ dönüşmesidir. Allah herkesin mümin olmasını ister. Ama insanlar da o tarafa doğru yönelirler, gereğini yaparlarsa o zaman ol emri çıkar, o kişi de mümin olur. Ol emrinin çıkması bizim davranışımıza bağlıdır. İşte ‘şae’ odur.

Enam 149’un manası şudur; “De ki kesin delil Allah’ındır, Allah ol diye emretseydi hepiniz mümin olurdunuz (O zaman da imtihan olmazdı).”

Şimdi bir de şuraya bakın. Enam 148 ve 149. ayetleri ne hale getirmişler. Kur’an’ı katleden insanlar tepelerde, doğruyu söyleyenlere ortalığı yıkıyorlar.

Ben burada söylüyorum ”Ey İslam âlemi denen âlem, ey o kadar üniversite, medrese falan filan, hepinize sesleniyorum birinize ikinize değil. Şu iki ayete bir doğru mana verin de gelin bir göreyim sizi. Hadi çıkın ortaya. Bu iki ayete doğru mana veren bir tane tefsir bulunda bende göreyim bakayım siz âlim misiniz değil misiniz? Hadi buyurun meydan okuyorum! Türkiye’ye değil dünyaya meydan okuyorum.”

Bu basit bir olay değil Allah’ın kitabını katledin, ondan sonra çıkın Müslümanım diye şey yapın.

O iki ayetin mealini okur musun Fatih. Hangi meal hangi tefsir olursa olsun Enam 148 ve 149. Kimin meal olursa olsun. Doğrusunu yapamazlar, çünkü ‘şae’ fiili üçüncü asırdan beri katledilmiş. Müslümanlar bunun farkında bile değiller. O fiile doğru mana veremeyenin bu ayeti anlaması imkânsızdır, ihtimal dışıdır.

(Fatih Bey okuyor) Enam 148 (Ahmet Davutoğlu’nun meali); “Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi ne biz müşrik olurduk, ne de babalarımız. Ne de kendiliğimizden bir şeyi haram yapabilirdik. Bunlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı. Sonunda azabımızı tattılar. Onlara de ki sizde ilim namına bir şey varsa onu bize çıkarsanıza. Siz sırf bir zan ardından gidiyorsunuz ve siz ancak yalan atıyorsunuz.”

Bakın “yalan atıyorsunuz” diyor Allah, kime? “Allah dileseydi ne biz müşrik olurduk, ne de atalarımız” diyen insanlara. “Siz yalan söylüyorsunuz” diyor. Peki devamını oku.

(Fatih Bey okuyor) Enam 149 (Ahmet Davutoğlu’nun meali);” De ki tam hüccet Allah’ındır. O dileseydi elbette hepinizi birden hidayete getirirdi.”

Peki, müşrikler ne diyor? “Allah dileseydi ne biz müşrik olurduk, ne de atalarımız.” Allah buna “Yalan söylüyorsunuz, atıyorsunuz, elinizde bir delil var mı, getirin” diyor.

“Tamam, Ya Rabbi senin sözün” demezler mi ahirette! “Sen kendin itiraf ediyorsun.”

Hadi buyurun! Biz adeta insanlara ne diyoruz biliyor musunuz? “Sakın ha Müslüman olmayın.”

Bu kadar çelişkili bir kitaba inanılır mı? Kitapta çelişki yok.

Ayetin (Enam 148) manası ne? “Müşrikler diyor ki Allah ol deseydi (Allah bizi öyle yaratsaydı, Müslüman yaratsaydı yani) ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız (ne yapalım Allah bizi böyle yaratmış).”

Ömer Nasuhi Bilmen’in dediğinin aynısı değil mi?

Ondan sonra Allahu Teâlâ diyor ki (Enam 149); “Ben Müslüman yaratsaydım hepinizi yaratırdım (Niye biriniz Müslüman, biriniz kâfir olasınız ki. O zaman da imtihan olmazdı. Var mı benim böyle yaptığıma dair bir delil.).”

Vallahi Allah bunları kabul etse, hemen götürür gösterirler Cenab-ı Hak’a. Şu mealleri de gösterirler.

Görüyor musunuz problem ne kadar derin. Allahu Teâlâ bir robot yapımcısı mı?

Marsa robot gönderiyorlar. Orada tüm yapacaklarını buradan programlayıp yüklüyorlar. Oradan robot başarı ile dönerse başarı robotun mu yoksa programlayanın mı? O robota mükâfat verilir mi? Başarısız olsa robot mu cezalandırılır, yoksa programı yapanlar mı cezalandırılır?

Ezelden her şey Allah tarafından biliniyor, yazılmıştı. Peki, benim değiştirme şansım var mı? Yok!

Bir katılımcı; “Biz figüran mıyız?”

Bayındır; “Figüran değilsin, robot oluyorsun. Başka hiçbir şey olmuyor.”

Şimdi, hâlbuki ayetler öyle değil. Kısa söyleyeyim diyorum,  olmuyor. Günlerce konuşulması gereken bir konu ama ben hemen size kısa bir örnek vereyim.

Şimdi bakın Allahu Teâlâ burada ne diyor; “İçinizde cihat edeni Allah öğreninceye kadar cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz?” (Âli İmran suresi 142. Ayet)

Hepiniz tek tek imtihandan geçirecek. Allah yolunda bütün olumsuzluklara göğüs geriyor musunuz, yoksa kaçıyor musunuz? Allah onu görecek. Görmeden olmaz.

Mesela Âdem (as) ile ilgili Allah ne diyor Taha suresi (20. Sure) 115. ayette? “Daha önce Âdem’e bir görev yükledik, ama O unuttu (Unuttu ne demek? Yani, önemsemedi demektir.). Onda bir kararlılık bulamadık.”

Bu Allah’ın sözü. “Onda bir kararlılık bulamadık” diyor. Mana ‘öğreninceye kadar’ ile aynı değil mi?

Allahu Teâlâ, Resulullah (sav) de imtihandan geçirmiştir, ayrıca Müslümanları da. Bakalım Resulullah imtihanı kazandı mı, kazanmadı mı?

  1. Sureyi bir açın. İlk ayetleri bir okuyalım. Surenin adı Rum suresi, 403. sayfa. Mekke’de inmiş olan bir suredir. Mekke’nin ortamını düşünün. Müslümanlara ağır baskılar yapılıyor. O sıra bu sure iniyor.

Diyor ki Allahu Teâlâ (1-3. ayetler); “Elif lâm mîm. Rumlar yenildiler. Topraklarının size en yakın olan bölgesinde..”

Rumlar Sasanilere (Perslere) yeniliyor. ‘Size en yakın bölgede’ diyor (Lut Gölü çevresinde bir savaşta yeniliyorlar.

(Rum suresi, 1-3. ayetler devamı); “Bu mağlubiyetlerinden sonra galip geleceklerdir.”

Şimdi, Allahu Teâlâ burada biliyor geleceği. Ama imtihan gereği olan kısımlarını Cenab-ı Hak bize bırakıyor. Onun dışındakiler öyle.

Şöyle düşünün; buradan Ankara’ya kadar gidiyorsunuz. Ankara’ya kadar olan yolları bilen biliyor değil mi? Ve size tavsiye ediyor “Bak, falan yerde şöyle bir şey vardır. Dikkat et. Falan yerde şu var, bu var, bu var. Ama yollarda sizin dikkatli olup olmayacağınızı önceden bilmiyor. İmtihana tabi olan kısımları Cenab-ı Hak bilmiyor. Çünkü bilirse imtihanın bir anlamı kalmaz.

Bilmediğini kendi söylüyor. Yani Allahu Teâlâ’yı be ondan öğrenmeyecek miyim? Bana demiyor mu ki; “Allah’ın bir benzeri yoktur.” (Şura suresi 11. ayet)

Benzeri yoksa benim zihnimde onu benzeteceğim bir şey olmadığına göre, Allah kendini nasıl tanımlıyorsa ben öyle tanımlayacağım.

Kalkıp diyorlar ki “Öyle Allah olur mu?” Allah kendini böyle tanımlıyor. Sen başka bir şeye Allah diyorsan, ben karışmam.

Bir katılımcı; “Hocam, bilme özelliği?”

Bayındır; “Cenab-ı Hak öyle diyor. Bu Allah’ın sözü. ‘Bilme’ kelimesi sende ne mana ifade ediyorsa, burada da öyle. Çünkü sen robot değilsin. Allah seni öylesine yaratmış ki, sen kendin karar verip uygulayabiliyorsun. Allah seni programlamamış. Seni, kendi kendine karar verip uygulayabileceğin bir düzeyde yaratmış, ama o senin uygulanmadan önceki bütün şeyler de O’nun oluruna bağlı.”

Bak diyor ki (Rum suresi, 3-5. ayetler); “Rumlar galip geleceklerdir, birkaç yıl içerisinde (Bu birkaç yıl üç ile dokuz yıl arası ediyor. Şimdi siz Mekke’desiniz, büyük sıkıntı altındasınız, demek ki en fazla dokuz yıla kadar Rumlar Persleri yenecek. Peki, yenecekse ne olacak?). Bunun öncesinde de sonrasında da emir ve irade Allah’a aittir  (Allah emrettimi olur. Bitti! Emretmedimi olmaz.). O gün müminler Allah’ın vereceği zafer ve yardımla sevineceklerdir (İşte bizi ilgilendiren tarafı o. Yani Rumlar Perslere galip geldiği gün, müminler sevineceklerdir). Allah gereken çalışmayı yapana yardım eder (O zaman, yardım edecek, ama gereken çalışmayı da yapacaksınız demiş oluyor Müslümanlara)….”

Şimdi, siz Mekke’de olun. Bu sure iniyor. Resulullah inen her ayeti tebliğ ediyor. Mekkelilerin haberi var bundan. üç ile dokuz yıl arasında, üç yıldan önce olmaz, dokuz yıldan sonraya da kalmaz, çünkü kelimenin anlamı o, Rumlar Persleri yenecek, o gün Allah Müslümanlara da zafer verecek.

Sonra Müslümanlar Medine’ye hicret ediyorlar. Medine’ye hicret ettikleri sırada siz olsanız kulağınız nerede olur? Rumlar ile Persler arasında çıkacak bir savaşı beklersiniz değil mi?

Peki, Mekkelilerin kulağı nerede olur? Onlar da aynı, çünkü onlar Resulullahın Allah’ın resulü olduğunu anlamadıklarından değil hesaplarına gelmedikleri için inanmadılar.

Şimdi, Ebu Süfyan Şam tarafına gitmiş. Kervan götürmüş. Her zaman kervan götürüyor, ama o kervan orada iken duyuyor ki Rumlara Persler savaşa tutuşmuşlar. Sonucu belli, O sırada Allah yardım edecek bunlara. O da yola çıkmış, “Eyvah” diyor “Bizim kervan gitti!” Hemen Mekke’ye haber gönderiyor. Neye göre? Bu ayetlerden dolayı. Diyor ki “Kervan gitti, aman gelin kervana sahip çıkın. Çünkü Rumlarla Persler savaşa tutuştular.” Mekke ordu çıkarıyor. Olayı o kadar önemsiyorlar ki. Hâlbuki her zaman oradan kervanlar gidip geliyor. Niye o gün ordu çıkarıyorlar da başka zaman çıkarmıyorlar?

Müslümanlar da duyuyorlar tabi Perslerle Rumların savaşa tutuştuklarını. “Eh, tamam” diyorlar “Ebu Süfyan’ın kervanı bizim” diyorlar onlar da, büyük bir sevinçle. Ama Allah gerekeni yapana yardım eder dediği için, hadi bakalım, gerekeni yapalım, kervana. Yola çıkıyorlar. Mekke ordusunun geleceğini hiç düşünmüyorlar.

Şimdi, Enfal suresini (8. sure) açalım, 7. ayet, 176. sayfa. Burada diyor ki Allahu Teala;…

Şimdi, yola çıktıktan sonra Mekke ordusunun da geldiğini duyuyor Müslümanlar. O zaman, “ya Mekke ordusu bizim, ya da kervan”. Öyle düşünüyorlar tabi. Şimdi Allah’ın sözü var ya.

Enfal suresi 7. ayet; “Allah size söz vermişti bu iki gruptan birisi sizin (çünkü Rum suresinde söz vermiş). İstiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun (Çünkü kervan için çıkmışlardı, ordu için değil. Kervanı alıp gidelim.). (Ama Allah’ın bir takım sözleri var, o sözleri sebebi ile hakkı ortaya çıkarmak istiyor Allah.) Allah sözleri sebebi ile hakkı ortaya çıkarmak istiyordu…..”

O sözler ne? O sözler de yine Mekke’de inen bir ayette Cenab-ı Hak’kın Resulullaha bildirdiği bir kanundur. O da İsra suresinin (17. sure) 76. ayetinde açıklanıyor.

Resulullah (sav)’ı çok rahatsız ediyorlardı ya Mekkeliler. Diyor ki Allahu Teâlâ, mealden okuyalım (Diyanet Vakfı Meali) ; “Onlar, seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar edeceklerdir. O takdirde, senin ardından kendileri de fazla kalamayacaktır.”

Yani seni Mekke’den çıkarmak istiyorlar ya, çıkarırlarsa kendileri de burada fazla kalamayacak diyor. Niye?

(İsra suresi 77. Ayet); “Senden önce gönderdiğimiz elçiler için koyduğumuz kanun budur (Bir yerden çıkarırlarsa, çıkaranlar orada kalmazlar). Sen, benim kanunumda sağa sola kayma bulamazsın (neyse o).”

Şimdi, Allah’ın kelimeleri de bunlar. Mekke’den çıkardılar ya Mekkeliler. Kervanı alacak olsa, ordu geriye dönecek, Mekkeliler Mekke’de kalacak.

Onun için, Allahu Teâlâ ne diyor (Enfal suresi 7. ayet)? “Sözleri sebebi ile O gerçeği ortaya çıkarmak istiyor.” Onun için Allah size orduyu veriyor. Kervan sahilden çekip gidiyor. Orduyla yüz yüze geliyor Müslümanlar. Ya orduyu yenerlerse doğrudan Mekke’ye gider.

Peki, Allah diyor ki (Enfal suresi 7. ayetin devamı); “O kâfirlerin kökünü kurutsun diye”.

Mekke’ye bir daha dönemesin, Mekke sizin olacak. Onun için o orduyu karşınıza çıkarıyor.

Peki, kaderci anlayış bakın ki uyar mı, uymaz mı?

(Enfal suresi 8. Ayet); “O gerçeği ortaya çıkarsın ve o batılı da yok etsin (iptal etsin), bu günahkârlar istemeseler bile.”

Şimdi, dolayısıyla Müslümanlar hiç savaş için çıkmadıkları halde, Mekkelilerle yüz yüze geldiler, yani Mekke ordusuyla. Kervan da alttan savuştu gitti. Onu da ayrıntılı anlatan ayetler var. Ama bizim tabi faza vaktimiz yok.

Fakat bu olaydan önce Allah, savaş için bir kanun koymuştu. Bundan önce inen bir ayet var.

Muhammed suresinin (47 sure) 4. ayeti. 506. sayfa bende. Burada diyor ki Allahu Teâlâ; “O kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun (Çünkü sizi ülkenizden çıkardılar ya. Sizi öldürmeye geliyorlar, siz onların boyunlarını vurun.). Onları iyice etkisiz hale getirince (o zamana kadar boyunlarını vurmaya devam edin) bağı sıkı tutun (yani esir alın. Ama sıkı tutun kaçmasınlar. Kaçarsa, arkadaki güçlerle birleşirse, size tekrar hücum ederler.). Daha sonra bunları (esirleri) fidye karşılığı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız (yani köleleştiremezsiniz, öldüremezsiniz)……”

Şimdi,  bu kanunu koymuş;    “Savaşta düşmanı iyice etkisiz hale getirinceye kadar esir almayacaksın” demiş Allah. Peki, Resulullah ne yapmış?

Bakın, Rum suresinde (5. ayette) “Gereğini yapana zafer veririm” dedi. Öyle bedava yok.

Ondan sonra burada diyor ki, bak, ama Müslümanlar Bedirde bu ayete uymadılar. Mekke ordusuyla karşı karşıya geldiler, Mekke ordusunu geriye püskürttüler ilk hücumda. Orada kalanları esir olarak aldılar. Kalan ganimetleri de aldılar. Orduyu etkisiz hale getirmeden esir aldılar. Allah bunu kabul etmiyor.

Hemen Enfal suresinin 67. ayetini açıyorsunuz, 184. sayfa. Burada diyor ki Allahu Teâlâ; “Savaş meydanında düşmanı tamamen ezmeden, hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur (ama esir aldılar). Siz dünyalık istiyorsunuz, Allah ahireti istiyor (siz hemen bir şeyler almak istiyorsunuz, Allah sonrasını istiyor. Mekke’ye girmenizi istiyor)…..”

Peki, Allah’ın iradesiyle Müslümanların iradesi ters düştü mü? Hani Allah’ın iradesine ters irade olmazdı? Hani bu kitapta (Ömer Nasuhi Bilmen’in kitabında) öyle yazmışlardı, ne oldu?

Ondan sonra (Enfal suresi 67. ayetin devamı); ”…. Allah aziz ve hâkimdir (Allah güçlüdür ve doğru karar verir).”

Ne diyor Cenab-ı Hak burada (Enfal suresi 68. ayet); “Allahtan daha önce bir kitap, bir yazı geçmeseydi ….”

Bayındır; “Hangi yazı o?”

Bir katılımcı; “Levh-i mahfuz.”

Bayındır; “Hayır. İşte levh-i mahfuz diyerek topu taca atıyorlar. Rum suresindeki ayet (4. ayet).”

(Enfal suresi 68. ayetin devamı); “….Allah, size o gün zafer verecektir diye ayet indirmiş olmasaydı, o aldığınız esirlerden dolayı kesinlikle size büyük bir ceza dokunacaktı (Resulullah ve bütün müminler için).”

Şimdi, Resulullah ve bütün müminler hatada birleştiler mi? Ne oldu icma? Hani icma vardı! Hani Müslümanlar hatada birleşmezdi. Hristiyanların konsilleri bize icma olarak geçti. Aryık yeter bu pisliklerden temizlenelim.

Peki, ayete ne meal vermişler, bir okuyayım da dinleyin Allah rızası için. Yahu, buradan siz ne anlayacaksınız. Şu ilişkileri, şimdi benim bu anlattıklarımı anlatan bir yer ben şu ana kadar görmedim. Allah’a çok şükür ki Cenab-ı Hak bize Kur’an’ı anlama metodunu bize nasip etti de, buluyoruz bunları.

Bakın ne diyor (Enfal suresi 67. ayet, Diyanet Vakfı Meali); “Yeryüzünde ağır basıncaya kadar, hiçbir peygambere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, hâlbuki Allah sizin için ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”

Yeryüzünde ağır basan bir nebi oldu mu şimdiye kadar? Ne demek yeryüzünde ağır basmak? Bu ne demek, yeryüzü? Savaş meydanı bu. Bağlantılarından koparırsan ‘yeryüzü’ manasını verirsin

(Enfal suresi 68. ayet, Diyanet Vakfı Meali); “Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.”

‘Fidye’ nerede? Metne koymuşlar, parantez değil. Burada ‘fidye’ nerede var?  Allah ‘esir’ diyor, bunlar ‘fidye’ diyorlar. Allah aşkına!

Bir katılımcı; “Oysa Allah ‘fidye alabilirsiniz’ diyor.”

Bayındır; “Oysa Allah ‘fidye alabilirsiniz’ diyor.”

Bunlar ne Alah aşkına! Siz buradan ne anlayacaksınız! Bu Kur’an’ı katletmek değildir de nedir? Söyler misiniz bana!

Peki, burada, Allah (Enfal suresi) 8. ayette ne dedi? “O, kâfirlerin kökünü kurutmak istiyor” dedi. Kurudu mu? “Mekke’ye girmenizi istiyor” dedi. Girdiler mi?

Peki, bizim kader anlayışımız buna uyuyor mu?

Peki, Allah Müslümanların gerekeni yapıp yapmadıklarını gördü mü burada? “görünceye kadar” dedi. Bak gördünüz mü? İşte örnek!

Cenab-ı Hak Kur’an’ı Kerimde her şeyin örneğini verdiğini bildiriyor bize. Ama bizde böyle bir şey yok ki! Böyle bir anlayış yok. Her konunun örneği var Kur’an’ı Kerimde. Allah’a çok şükür, Cenab-ı Hak bunu bulmayı nasip etti. Biz bunu bildiğimiz için aradık, bunun örneği nerededir diye.

Çünkü Allah öyle diyor;  “Bu Kur’an’da her örneği koyduk” diyor [Kehf suresi (18. sure) 54. ayet].

O zaman, ara bul kardeşim!

Peki, bu Resulullahın işlediği günah; Mekke’yi fethedemedi. Bak ondan sonra Uhud savaşı oldu, Hendek savaşı oldu. Mekke’ye gitseydi bu ikisi de olmayacaktı.

Resulullah burada günah işledi. Allah’ın emrini tutmadı çünkü. Açık!

Fetih suresi, 48. sureyi açalım, 510. sayfa. Bu sure, Hudeybiye anlaşmasından sonra indi. Hudeybiye’de Mekke’nin kapıları açıldı artık Müslümanlara.

(Fetih suresi 1. ayet); “Artık senin önünü büsbütün açtık” diyor Allahu Teâlâ. Niye? “Senin o önceki işlediğin günah var ya, bir de ondan sonra işlemiştin, onları Allah affetsin diye (Mekke fethinin önünü açtık).”

Yani sen Mekke’ye girmedin, “Ya Rabbi beni affet” de. Yok affetmez. Mekke’ye gir, sonra “Ya Rabbi beni affet” de! Orda gerekeni yapsaydın tamam, yapmadın günah işledin. Önce kırdığını döktüğünü tamamla, ondan sonra.

Bak burada ne yazmış? Allah’ın hatasını düzeltiyor. Diyor ki  (Diyanet Vakfı Meali, Fetih suresi 1-3.ayet sonundaki dipnot); “Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere…” diyor.

Çünkü bizim beyler nebileri ismet sıfatı ile vasıflandırırlar. Allah hata yapmışsa düzeltmeleri lazım tabi, haşa!

Neye yaradı bu ayetler?

Resulullah Mekke’yi fethettikten sonra Nasr suresi (110. sure) indi biliyorsunuz.

(Nasr suresi); ”Allah’ın yardımı gelipte fetih müessir olduğunda (Mekke’yi fethettin mi! O zaman hatanı düzeltmiş oluyorsun. Bedirde girmen gerekiyordu, şimdi giriyorsun.), insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini görürsen, Rabbini hamdi sebebi ile tesbih et (Allah her şeyi güzel yaptığı için Allah’a boyun eğ, o zaman ‘Ya Rabbi beni affet’ de. Çünkü artık Mekke’yi fethettin, istiğfar edebilirsin. Yanlışı düzelttin. Şimdi istiğfar et, ‘Ya Rabbi beni affet’ de!).”

Böyle bir peygamber insana örnek olur mu? Olur değil mi? O zaman ne dersin “hata etmemem, hiç hata etmemem lazım, hata ettiysem onu düzelteyim ondan sonra “Ya Rabbi beni affet” diyeyim dersiniz.

Böyle diyen adam başarısız olur mu hayatta?

Ama “her şey ezelden yazılmış, biz sadece rolümüzü oynuyoruz”. Senin de hayatta başarı elde etmen mümkün değildir! Sen bitmişsin kardeşim. İslam âleminin ne hale geldiğini görüyor musunuz?

Resulullah örnek olmaktan çıkarılmış. Bak burada anlattı, Resulullah tam bir örnektir bize, öyle değil mi?

Ama ondan sonra öyle bir Resulullah anlatılıyor ki fildişi kulede! Allah onu her türlü hatadan koruyor. Yaptığı her şey kendisine vahiy. Allah orada esir almasını vah yedecek, sonra da onu “niye esir aldın” diye azarlayacak öyle mi? Her tarafı batmış vaziyette!

Ama en kötüsü de, ayetlere verilen manaları görüyor musunuz? Her biri böyle noktasal olarak, tek tek ciddi bir program ya! Müslümanların geleceğini, kalkınmalarını ve ileriye gitmelerini öngören, onlara sebep olacak ayetlerin tamamını ne hale getirmişler görüyor musunuz?

Şimdi millet onlara laf söylemiyor da bize söylüyor. Söyleyin canım. İyi ki söylediniz, yoksa bu dersi yapmayacaktık.

Şimdi bakın, Allahu Teâlâ, şöyle olacak diyor, sonra olmadığını ortaya koyuyor. Bu bir ölçü. Allah savaşın ölçüsünü koymuş. Allah’ın resulü de olsa o ölçüye uymazsa kazanamaz işte. Bitti! Kader, o. Ama bizdeki keder, ölçüsüzlük!

Daha Kur’an’ı Kerimde bununla ilgili o kadar çok ayet var ki, ancak bu kadarını anlatabildim.

Teşekkür ederiz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007