İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet)

18 Eylül 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün yine unutarak atladığımız birkaç ayet vardı. Allah nasip ederse onları tamamlayacağız. Maide Suresinin 78 ila 81. ayetleri… Oradaki ayetlere baktığımız zaman asıl vurgunun insanların uyarılması ile ilgili olduğunu görüyoruz. Onun için bugün bu konu üzerinde duracağız. Biliyorsunuz Allahu Teala her konuda bize örnekler verir. Burada da geçmiş ümmetler ile ilgili meseleler anlatılıyor. Onun anlatılması tarihi bilgi vermek için değildir. Onlardan ibret almak içindir. Dolayısıyla anlatılan şey bize anlatılıyor.

Luınellezîne keferû mim benî isrâîle alâ lisâni dâvûde ve îsebni meryem” “İsrail oğullarından kafir olanlar lanetlendiler. İsa’nın diliyle ve Davut’un (a.s) diliyle…” Davut’un ve İsa’nın lisanıyla lanetlendiler. “zâlike bimâ asav ve kânû yağtedûn” “Bu isyankâr olmaları ve sınırları aşmaları karşılığında oldu.” (Maide 78) Yani Davut (a.s) ile İsa (a.s) onları durup dururken lanetlemiş değil. Lanetlenecek noktaya gelmişler. O da onlara sonucu bildirmiş.

Kânû lâ yetenâhevne am munkerin fealûh” “Çünkü yaptıkları bir kötülükten dolayı birbirlerine engel olmazlar.” Birbirlerini yasaklamazlardı. “lebié’se mâ kânû yef’alûn” “Yapmakta oldukları şey ne kadar kötüdür.” (Maide 79)

Terâ kesîram minhum yetevellevnellezîne keferû” “Onların çoğusunu görürsün. Kâfirlerle aralarında bir dostluk kuruyorlar.” İçli dışlı olmuşlar. Onları kendilerine veli ediniyorlar, dost ediniyorlar, yakın biliyorlar. “lebié’se mâ gaddemet lehum enfusuhum” “Kendi kendilerine yapmış oldukları şey ne kadar kötüdür.” Yani kendileri için yaptıkları şey ne kadar kötüdür. “en sehıtallâhu aleyhim” “Allahu Tealanın hoşuna gitmeyen bir davranışı yapmış oluyorlar.” “ve fil azâbi hum hâlidûn” “O azapta onlar sürekli kalacaklardır.” (Maide 80)

Ve lev kânû yué’minûne billâhi ven nebiyyi” “Onlar keşke Allah’a ve o nebiye, kendilerine gelen nebiye inanmış olsalardı.” “ve mâ unzile ileyhi” “Ona indirilmiş olana inansalardı.” “mettehazûhum evliyâe” “O zaman o kâfirleri kendilerinin yakın dostları edinmezlerdi.” “ve lâkinne kesîram minhum fâsigûn” “Ama onların çoğusu yoldan çıkmışlardır.” (Maide 81) Burada önce bir lanet kelimesi geçiyor. Tabi lanet kelimesini biz Türkçe’de farklı kullanırız da… Arapça açısından baktığımız zaman dışlanmadır. Git seninle işim olmaz denir ya… Dışlamadır. Kuranı Kerim’de Allahu Tealanın ilk dışladığı kim? İblis’tir. Niye dışladı? Çünkü Adem’e secde etmedi. Ve kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Kendini büyük gördü ve Allah’ın emirlerine uymamakta direndi. Mesela insanlardan aynı suçu işleyen iki kişi düşünün. Birisi kendisini suçlu görür. Birisi görmez. Mesela şimdi burada çok sayıda iş adamı var. Diyelim ki birisine bir görev veriyorsunuz. “Şu malı 10 liradan aşağı satma” diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki 9 liraya satmış. Ben sana 10 liradan aşağı satma demedim mi? Patron 9 lirada kurtarıyor dese ne dersiniz? Burada patron sen misin, ben miyim dersiniz. Kaç liraya kurtardığı seni ne ilgilendiriyor demez misiniz? O zaman onu o görevde tutar mısınız? Dışlarsınız. Niye? Kendini patron yerine koyduğu için… Peki, İblis ne yaptı? Allahu Teala Adem’e secde et dedi. O da etmedi. Sonra sordu. Sana emrettiğim halde secde etmeni engelleyen ne oldu? Ben daha hayırlıyım dedi. Tıpkı “kurtarıyor patron” demek gibi… Ya sana sen mi hayırlısın, o mu hayırlı diye soran mı var. Niye secde etmedin? Emir verdim. Bunu niye yapmadın? Aynen o kendisini patron haline getiren kişiyi nasıl kovarsanız Allahu Teala da bunu oradan ne yaptı? Dışladı. “femâ yekûnu leke en tetekebbera fîhâ fahruc inneke mines sâğırîn” “Çık oradan dışarıya sen kendini küçük düşürenlerdensin” (Araf 13) Dedi. Sen itibarını kaybettin. Benim gözümde senin itibarın kalmadı denir değil mi? Aynen onun gibi… Burada İblis dışlandı. Aynı İblis’İn dışlanmasına dikkat ederseniz… İblis Allah’ı inkar etmedi, ahiret gününü inkar etmedi. Nasıl inkâr etmedi? Ya rabbi bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre tanı dedi. Bakın Allah ben sana emrettiğim halde diyor. Allah’ın emrini inkâr etti mi? Emretmedin dedi mi? O zaman Allah’ın emri bir ayet değil mi? Bize gelen ayetleri düşünün. Onu da inkâr etmiyor. Meleklere imana sıra geldi. Kendi de zaten o sırada melekti. Bugün açısından bakarsanız. Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyor mu? İnanıyor. Ahiret gününe inanıyor mu? İnanıyor. Emrin Allah’a ait olduğunu da kabul ediyor. O da kitaba inanmak demektir. Henüz gönderilmiş bir elçi yok. Ama gerek yok işte Allah’ın ayetleri var ya… Bizim geleneksel yapıda buna bakarsanız buna ne derler? Hisham bizim geleneksel yapıda buna kâfir derler mi?

Hisham ALABED: 9:02 sn. anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Dört dörtlük Müslüman derler. Ama Allah lanetledi. Bizde din öyle bir hale getirilmiştir ki İblis’in din anlayışı Müslümanların din anlayışı olmuştur. Yani Allahu Teala bir şey söyleyince, “Tamam ya rabbi ama” diyor. Yani Allah ne diyor’un yanına bir de “ne demek istiyor” diyorlar. Bu İblis’in söylediği sözdür. İşte lanetlenme Cenabı Hakkın emirleri karşısında kendini bir şey zannedip büyük görmek… Çünkü Allahu Teala “ebâ vestekbera ve kâne minel kâfirîn” “direndi.” Emir verdi, emre karşı direndi. “vestekbera” “kendini büyük gördü.” (Araf 13) Mesela burada sen mi patronsun, ben mi patronum dediğiniz zaman o kişi sizi kendi seviyesinde görüyor değil mi? Peki, iblis kendini kimin seviyesinde görüyor? Allah’ın seviyesinde görüyor. Âdem’de (a.s) günah işledi değil mi? Allahu Teala şu ağaca yaklaşma dedi. Ne yaptı o ağaçtan? Yedi. İblis senin düşmanındır dedi. Bunu düşman bil, senin ve eşinin düşmanıdır dedi. İblis, “innî lekumâ leminen nâsıhîn” “ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum” (Araf 21) dediği zaman inandılar. Neymiş efendim? Yok, olmayacak saltanat… Allah’ın yasakladığı meyveden yediler mi saltanata ereceklermiş, ölmeyeceklermiş. Allah Allah. Bu ne ya? Bakın bu Âdem (a.s). Öğretmeni Allah olan… 11:12 Bozulma var. Atladı.

Bakara Suresinin 159. Ayetinde diyor. “İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti” “İndirdiğimiz açıklayıcı ayetleri gizleyenler” “vel hudâ” “ve ana ayeti.” (Bakara 159) Bir muhkem bir de müteşabih ayetler var. Muhkem, hüküm ifade eden, açıkça bir konuyu belirten ayetlerdir. Müteşabihte onun benzeri ve açıklayanıdır. Bizim gelenekte müteşabih nedir?

Hisham ALABED: Anlaşılmaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Manası anlaşılmaz derler. Peki, Allah kendine mi indirdi? Allah anlaşılır diyor. Bizim kitaplar… Açın bütün kitapları ilim olarak bize bu okutulmuştur. Anlaşılmaz ayet… Ondan sonra… Bunu gizlemişler. Müslümanların çözüm üretmesini ortadan kaldırmışlar. “ulâike yel’anuhumullâhu” “Allah onları lanetler.” (Bakara 159) Bu lanetlenenler kim? Bize sürekli saygı duymamızı emrettikleri kişiler değil mi? Yeni bir din uyduranlar… Bu mezhepler içerisinde bu kapsama girmeyen herhangi birisi yok yani… Şu ana kadar ben girmeyeni görmedim. İnşallah bundan sonra görmek nasip olur. “ve yel’anuhumul lâınûn” “lanet edenler de lanetlerler.” (Bakara 159) Mesela orada İsa (a.s) ve Davut (a.s) dedi. Peki, lanet edenler kim? Allah bunu biraz sonra açıklayacak. “İllellezîne tâbû ve aslehû ve beyyenû” Bunlardan ayetleri gizleyip gerçekleri göstermeyenler… Mesela evvel ki Cumartesi derslerde anlatmıştım. Bugün İslam Aleminde faize fetva verenler… Yani bizzat olayın içerisinde olduğum için… O danışmanların arasında olduğum için… Hemen her konuda çağrıldığım için çok yakından biliyorum. Eskiden çağırıyorlardı. Yeni değil. Son zamanlarda bıraktılar da… 1985’te İstanbul’da yaptığımız toplantıda İslam Aleminin en önde gelen alimi sayılan Mustafa Zerka hiçbir ayete dayanmadan, hiçbir hadise dayanmadan… Ayet, hadisler yok. Bu gizlemek değil mi? Ondan sonra mezhepleri alıyor. Mezheplerin bu konulara yaklaşımı çok kötüdür. Faizciliğin önünü sonuna kadar açmışlar. Ticaretin önünü kapatmışlardır. Ama onu, o da tatmin etmiyor. O daha ilerisini istiyor. Şafii ve Maliki mezheplerinin gasp ile ilgili hükümlerini alıyor ve uyguluyor. Onlar, gaspta da kiraya verilebilen şeylerin gasp edilmesi halinde emsal kira gerekir diyorlar. Mesela adamın birisi sizin arabanızı gasp etti, bir ay kullandı. Sonra arabayı elinden aldınız. Araba kiraya verilebilen değil mi? Evet. Bu arabanın bir aylık kirası ne eder? Onu alırsınız. Eğer zarar da vermişse onu da alırsınız. Ama bunlar tüketilen mallarda bu olmaz diyor. Onu da hiç dikkate almıyor. Tüketilen mallar… Sen birisinden parayı borç aldığın zaman saklamak için mi alırsın, tüketmek için mi? Hemen borcunu ödeyeceksin. Hemen elden çıkaracaksın. O tüketilen maldır. Bunlarda olmaz, o faiz olur diyorlar. Tutup tüketilen mallarla ilgili bu olmaz dediklerini aldatmaca yaparak ayet yok, hadis yok, o mezheplerinde görüşlerini saptırarak faize fetva verdiler. Ve bugün İslam Âleminde uygulanıyor. 1985’te karşı çıkmıştım. 2005’e kadar bunu uygulayamamışlardı. 2005’de bizi dışlayarak yürürlüğe koydular. Peki, bu ne? Bu lanetlik iş değil mi? Allahu Teala İsrail oğullarını bize boşuna mı anlatıyor? Şu ayeti bitireyim de biraz Vedat’tan olayın Tevrat ayağını da dinleyelim inşaallah. “Ama tevbe eder, kendini düzeltir, yanlışını açıklar.” Açıklayacak… “Şurada yanlış yapmıştım. Haberiniz olsun” der. Allah “ben onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olanım” (Bakara 160) diyor. “İnnellezîne keferû” Bakın ayetleri örtenlere Allah burada kâfir dedi. Önce örtmek dedi. Zaten küfür neydi? Örtmek değil mi? “ve mâ tû ve hum kuffârun” “Tevbe etmeden kâfir olarak ölmüşlerse” Şu anda onların çoğu öldü, gitti değil mi? “ulâike aleyhim lağnetullâhi” “Onların üzerinde Allah’ın laneti” Başka? “vel melâiketi” “Meleklerin laneti” “ven nâsi ecmeîn” “Bütün insanlığın laneti.” (Bakara 161) Niye? Sen İslam diye bu saçmalığı gösteriyorsun. Bakın Frankfurt’tan eski bir Alman Bankası İslami Bankacılık yapmaya karar vermiş. Gayrimenkul finansmanı yapıyor. O bankanın genel müdürü, yönetim kurulu başkanı ve finansman müdürü ile görüştüm. Almanya’dan beni aradılar. Biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, sen bizim danışmanımız olur musun dediler. Şimdiye kadar kimlerle çalışıyordunuz dedim. İslam Âleminden birkaç kişi saydılar. Ki benim yıllarca beraber olduğum insanlar… Onların olduğu yerde ben olmam dedim. Çünkü onlar zenginlerin gözünün içine bakar. Ne istiyorlarsa emrin olur derler. Biraz zaman geçtikten sonra telefon ettiler. Peki, birkaç gün sonra görüşmemiz mümkün mü dediler. Olur dedim. Biz mi gelelim, siz mi gelirsiniz dediler. Nasıl isterseniz dedim. O zaman biz gelelim dediler. Türkiye’ye geldiler. Topkapı’da bir otelde toplantı yaptık. Yönetim kurulu Başkanının bana söylediği neydi biliyor musunuz? Ben onlara her şeyi şöyle, şöyle yaparsınız diye açıkladım. Tatmin oldular. Tamam, öyle yapalım dediler. Sonra bir de Almanya’da da toplantı yaptık. Tabi sonra devam ettiremediler. Bana, “iki senedir Malezya, Dubai’ye, Bahreyn’e gidiyorum. Şu, şu uzmanlarla toplantılar yaptım. Bana ‘Sizden bir ev almak isteyene vekâlet verin. Gidip evi alsınlar. Ödemeyi bütün o diğer şeyleri, faizli finansmanları nasıl yapıyorsanız aynı şekilde yapın’ diye söylediler” dedi. Peki, resmen vekâlet mi dedim. Yok, laf dedi. Böyle vekillik olur mu? Adama diyecek ki git al. Aldı. Ee… Almış değil aslında… Bir sözleşme yapmış olacak. Peki, bankayı bağlar mı? Resmen bankanın vekili misin? Hayır değilim. Banka ondan sonra ne yapacak? Krediyle alan ne yapıyorsa onu yapacak. Peki, bu ne? Sadece lafla ben seni vekil ettim demiş olacak. Ya böyle bir saçmalık olur mu dedim. O yönetim kurulu başkanı ben zaten bunu kendime anlatamıyorum ki millete anlatayım, onun için sana geldik dedi. Uzun uzun oturup konuştuk. Sonra yapmaktan vazgeçtiler. Çünkü bu defa yönetmelik değişiklikleri, kanuni şeyler gerekiyordu. Onu yapmadılar ama… Bakın siz kendinizi o bankanın yönetim kurulu başkanı, genel müdürü ve finansman müdürünün yerine koyun. Böyle bir dine inanır mısınız? Peki, bu adamların lanetini hak etmiyor mu bu insanlar? Allah bütün insanlığın laneti dedi, değil mi? Doğru dini anlatsan adamlar sevinirler, hoşlanırlar. Mesela burada anlattığımda en küçük itiraz etmemiş, tamam olur demişlerdi. Frankfurt’ta ki toplantıda öyle… Sonra kendi aralarında anlaşamadılar. O ayrı bir konudur. 2008 krizinde Almanlara gidip konuştuğumuz zaman adamlar öyle bir tatmin oldular ki… Yeni dünyanın ekonomik felsefi arka planını birlikte oluşturabilir miyiz diye bana yazı gönderdiler.  Öyle dine hangisi inanmaz. Bu dini ne hale getirmişti? Peki, bu ölmüş olsa bile bu insanların lanetini hak etmiyor mu? Peki, işte bunun benzerini Yahudiler yaptı. Nasıl yaptı?  Vedat, birazcık anlat bakalım. Sonra esas Hisham’ı dinleyeceğiz.

Vedat YILMAZ: Ayeti kerimede Davut’un (a.s) ve İsa’nın (a.s) dilinden İsrail oğullarının lanetlendiği söyleniyor. Davut (a.s) ve İsa (a.s) Yahudi tarihinde iki önemli figürdür. Davut (a.s) ve ondan sonra hemen akabinde Süleyman (a.s) döneminde parlak bir dönem… Allahu Teala İsrail oğullarına dört bir yandan fetihler veriyor. Dört bir yandan ikramlar geliyor. Zaten o dönemden sonra da İsrail oğulları hep Davut (a.s) döneminde yaşadıkları o ihtişamın hayalini kurmuşlardı. Keşke o döneme tekrar geri dönsek, o zaman ki ihtişamı tekrar yaşasak diye bu hayale kapılmışlardı. O yüzden bir mesih inancı uydurup o mesihinde Davut’un soyundan geleceğini, İsrail Krallığının başına oturacağını, İsrail Kralı olacağını, dünyayı yöneteceğini… İşte bu tarz şeyler uydurmuşlar. Onunda Davut’un soyundan gelmesi oradan kaynaklanıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Hala o hayaldeler.

Vedat YILMAZ: Çünkü Davut zirve bir figürdür.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bugün Orta Doğu’yu o hayalleriyle karıştırıyorlar.

Vedat YILMAZ: Ancak o dönemden sonra yani Davut ve Süleyman döneminden sonra İsrail oğulları çok ciddi bir düşüşün içerisine giriyor. Sürekli olarak bir parçalanma içerisine giriyor. Sürekli olarak en başta kendi aralarında parçalanıyorlar. Birbirlerine savaş açıyorlar. Daha sonra Asurlular onlara savaş açıyor. Asurlular onları sürgün ediyor, kılıçtan geçiriyor. Daha sonra Babil krallığı onlara savaş açıyor. Babil imparatorluğu onları yerle bir ediyor. Ne zamana kadar? Milattan Önce 4. Aşıra kadar, Ezra dönemine kadar…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ezra yani Üzeyir (a.s)…

Vedat YILMAZ: Evet. Yani o döneme kadar tabiri caizse İsrail oğulları belini doğrultamıyor. Davut (a.s) ve Süleyman (a.s) döneminden sonra Ezra dönemine kadar Kuran’ında tabiriyle tam bir lanet altında yaşıyorlar. Ezra döneminde bir yükseliş oluyor. İşte Mabed tekrar yapılmış. İşte İsrail oğulları tekrar… İşte o İran imparatoru Kral Koreş’in yardımıyla… Çünkü onlara ciddi bir maddi yardım da yapıyor. Biraz güç kazanmış vs. Ancak bu sefer İsa (a.s) geldiği zaman… Benzer yanlışları bu sefer İsa’da (a.s) tekrarlayınca… Bu sefer İsa’dan (a.s) 30 sene sonra Roma İmparatorunun bir saldırısıyla mabed tekrar yıkılıyor. Kudüs yerle bir ediliyor. Ve İsrail oğulları Filistin’den tamamen sürgüne gidiyorlar. Kudüs’ten tamamen sürgün ediliyor. İsa (a.s) onları bu konuda şöyle uyarıyor. Bunun başına geleceğini onlara söylüyor. Yani siz artık lanetlendiniz. Siz artık burada duramayacaksınız. Bu Beyt yıkılacak diye onlara şöyle söylüyor. Matta’da geçiyor. 23’e 37-39 da… “Ey Yeruşalim” İsrail oğullarına sesleniyor. Bütün alimler vs. herkes orada… “Ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim… Tavuğun civcivlerini kanatlarının altına topladığı gibi bende birkaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Bakın, işte eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbi adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz güne kadar beni bir daha görmeyeceksiniz.” İşte buradaki “eviniz ıssız bırakılacak” dediği şey, ev kelimesi İbranice’de Beyt geçiyor. Beyt kelimesi de orada Beyti Makdis… Beyti Makdis’in yıkılacağı, Kudüs’ün tamamen ıssız, virane hale geleceğini İsa (a.s) onlara söylüyor. Daha önce Babil zamanında, Asur zamanında olduğu gibi… Aynı şeyin başına geleceğini onlara söylüyor. Devamında söylediği “Rabbi adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz güne kadar beni görmeyeceksiniz” sözü de Muhammed (a.s)… Yani övülen kişi Muhammed (a.s)… Yani Muhammed (a.s) gelene kadar İsrail oğulları “ya İsa’dan da kurtulduk” diye düşünüyorlar. Ta ki ne zaman? Ta ki Kuran tekrar İsa’yı gündeme getirip İsa’nın (a.s) mesajını Yahudilerin yüzüne vuracağı güne kadar Yahudiler İsa’dan kurtulduklarını zannediyorlar. Bu İsa’nın (a.s) lanetiydi.

Ondan önce… Mezmurlarda da lanetler… Zaten Mezmurlar Davut’un kitabı olarak bilinen kitaptır. Benzer şeyler, benzer uyarılar Mezmurlarda da vardı. Örneğin Mezmurlarda 81. Babta şöyle söyleniyor. Mezmurlarda çok fazla uyarılar vardı ama ben özellikle İsrail kelimesinin geçtiği bir babı aldım. “Dinle ey halkım, seni uyarıyorum. Ey İsrail keşke beni dinlesen. Aranızda yabancı bir ilah olmasın. Başka bir ilaha tapmayın. Seni Mısır’dan çıkaran tanrın rabbinin ağzını iyice aç doldurayım. Ama halkım sesimi dinlemedi. İsrail bana boyun eğmek istemedi. Bende onları inatçı yürekleriyle baş başa bıraktım. Bildikleri gibi yaşasınlar diye…” “İnatçı yürekleriyle baş başa bıraktım” sözü… Yani Allahu Teala ben sizi kendi halinize bırakıyorum, ne yapıyorsanız yapın diyor. İşte lanet dediğimiz şey Allahu Tealanın yardımını çekip onları kendi haline bırakmasıdır. Ne yapıyorsanız yapın demesidir. İsrail oğullarının sonraki dönemde zaten Ezra dönemine kadar yaşadıkları lanet aslında bu lanettir. Allahu Tealanın onları tamamen başıboş bırakıp “ne haliniz varsa görün” sözünün sıkıntısını yaşıyorlar. O güne kadar hep…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Şimdi burada şey gibi oluyor. Biliyorsunuz Allahu Teala İblis’i dışladığı zaman iblis ne dedi? Bunların yeniden dirileceği güne kadar bana yaşama hakkı ver dedi. Allah da verdi. Ondan sonra bende bunlar için doğru yolun üstünde oturacağım, önlerinden, arkalarından geleceğim çoğunu şükreder bulamayacaksın dedi. Allahu Teala git, ne yapıyorsan yap, sen ve sana uyanları cehennemle cezalandıracağım dedi. Yani dışlanmanın şeyi bu… Yani Allahu Tealanın istemediği bir yolda da bunlar yürüyüp gidiyorlar. Şimdi bazıları Yahudiler zengin, şu, bu falan diyebilir. Ne olacak yani? Birde siz gidip kendileriyle görüşün. Korkudan nasıl tir tir titriyorlar. Çünkü dikkat edin. Bir Filistinli çocuk çıkıyor. Bir çocuk için bir ordu gidiyor. Ne kadar korktuklarını anlayın.

Vedat YILMAZ: Yine Mezmurlarda geçen bir ifade var. Bu da Kuran’da ki bir ifadeye benzeyen pasaj… O da mezmurların 37. Babında geçiyor. “Kötülükten kaç. İyilik yap. Sonsuz aşama kavuşursun. Çünkü Rab doğruyu sever. Sadık kullarını terk etmez. Onlar sonsuza dek korunacak. Kötülerin ise kökü kazınacak. Doğrular ülkeyi miras alacak. Orada sonsuza dek yaşayacak. Doğrunun ağzından hikmet akar. Dilinden adalet damlar. Tanrısının yasası yüreğindedir. Ayakları kaymaz. Kötü doğruya pusu kurar. Onu öldürmeye çalışır. Ama rab onu kötünün eline düşürmez. Yargılanırken mahkûm etmez. Rabbe umut bağla. Onun yolunu tut. Ülkeyi miras almak üzere seni yüceltecektir. Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.” Burada da doğru olanların ülkede barınacaklarını, kötü olanlarında kökünün kazınacağını Allahu Teala Mezmurlarda İsrail oğullarına haber vermiş. Ama İsrail oğullarında doğru ya da kötü fark etmez, İsrail oğullarından gelen bir kişi Allahu Teala sanki onu, sanki o soydan geliyor diye kutsamış gibi kabul edilir. Biz yanlış da yapsak, günah da yapsak İşte biz Allah’ın sevgili kullarıyız, bir Allah’ın çocuklarıyız, Allah bizi cezalandırmaz gibi bir mantık olduğu için bu pasajlar onların bu mantıklarının doğru olmadığını, yanlış olduğunu gösteriyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Senin okuduğun kısımlar Ali İmran Suresi 160. Ayeti hatırlattı. “İy yensurkumullâhu felâ ğâlibe lekum” “Eğer size Allah yardım ederse kimse size galip gelemez.” “ve iy yahzulkum femen zellezî yensurukum mim bağdih” “Ama Allahu Teala sizi perişan ederse size kim yardım edecek?” Mesela Resulullah (s.a.v) zamanında çok kısa süre içerisinde Mekke dize getirildi, Yahudiler Medine’den çıkarıldı, Hayber’e hâkimiyet kuruldu, Roma dışlandı. Böyle bir şeyin olacağı kimsenin aklından geçmezdi. Yani dünyevi hesaplarla yaptığınız zaman bu imkânsız gibidir. Ama Allah yardım etti mi olur. Ondan sonra da Müslümanlar Cenabı Hakkın yardımını almamak için Yahudilerden belki Yahudileri de geçecek tavırlar içerisine girdiler. Bugün Mesela İslam Aleminde son zamanlarda işte az önce faiz meselesini gördük. Allahu Teala okuduğumuz ayetlerde ne diyordu? Yaptıkları yanlışlardan dolayı birbirlerini engellemiyorlar. Cenabı Hakkın huzurunda olmasın diye biz bunu yapıyoruz. Yani ya rabbi biz senin emirlerini anlattık, insanların yanlış yapmamaları için elimizden geleni yaptık demek için yapıyoruz. Bunu yapınca da bu uyarılar basit şeyler değil. Bu uyarıların yapılması bu insanların daha uzun süre yaşamalarının sebebi oluyor. Şimdi bugün adına İslam Alemi dediğimiz şey… Yine ben buradan size defalarca anlatmıştım ama Hisham’a geçiş yapmak için bir daha anlatacağım. Tunus’un Nahda hareketinin Lideri Ğannuşi buraya gelmişti. Yani iktidarydılar. Şu anda gene iktidardalar mı? Takip edemiyorum.

Hisham ALABED: Yani iktidarda ortak…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani oranın siyasi en güçlü hareketinin lideridir. Buraya geldi, biraz konuştuk. Bana Abdülaziz Bey dua et ki Türkiye’de yaşıyorsun dedi. Eğer İslam Aleminde herhangi bir ülkede yaşasaydın Allah rızası için seni çoktan öldürmüşlerdi dedi. Bunun sebebini Hisham’dan dinleyelim. Arapça konuşacak. Çünkü Arap ülkelerinde bu ara böyle sıkıntılar var. Bende onun Arapça konuşmasını ara ara tercüme edeceğim.

Hisham ALABED: 34:12 34:15 sn. arası anlaşılmıyor. “kitâbun enzelnâhu ileyke lituhricen nâse minez zulumâti ilen nûri biizni rabbihim ilâ sırâtıl azîzil hamîd

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Allahu Teala İbrahim Suresinin 1. Ayetinde şöyle diyor. “Elif lam ra. Bu bir kitaptır ki onu sana indirdik. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye… Yaptığı her şeyi güzel yapan, o güçlü olan Allah’ın yoluna çıkarasın.” (İbrahim 1)

Hisham ALABED: 34:54 35:01 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani bugün İslam Alemine baksak İslam Alemi karanlıkta mı yaşıyor, aydınlıkta mı? Kim diyebilir ki bu İslam Alemi aydınlık içerisindedir, nur içerisindedir.

Hisham ALABED: 35:12 35:19 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani şu anda İslam Aleminin yaşadığı siyasi, iktisadi, sosyal bütün bu durumlara nur dersek o zaman karanlık ne? Karanlık diye bir şey kalmaz.

Hisham ALABED: 35:33 35:43 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İslam Aleminin bu durumda olmasının ana sebebi Allah’ın kitabından tamamen uzaklaşıp farklı bir dinin mensubu haline gelmiş olmalarıdır.

Hisham ALABED: 35:56 36:05 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Az önce okuduğumuz Maide Suresi 78 ve devamı ayetlerinde İsrail oğullarının lanetlendiği ifade edildi. İslam Alemine baktığınız zaman İslam Alemide bu lanetten hiçbir zaman uzak değil.

Hisham ALABED: 36:20 36:29 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İslam Alemine baktığımız zaman hiçbir alimin Allah’ın emrettiği şekilde konuşma şansı yok. Biz burada açık ve net bir şekilde her şeyi söylüyoruz. Aynen Ğannuşi’nin dediği gibi… İslam Alemine gidin, hiçbir alim Allah’ın emrettiğini açık ve net bir şekilde anlatma şansına sahip değildir.

Hisham ALABED: 36:48 36:55 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Çok iyi biliyor ki eğer doğruları anlatırsa ya hapse girecek ya öldürülecek. Bir başka seçenek yok.

Hisham ALABED: 37:02 37:09 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bundan dolayı İslam Aleminde bugün Allah’ın kitabıyla konuşan bir tek kişi bile yoktur. Allah’ın kitabını anlatan tek kişi bile yoktur.

Hisham ALABED: 37:18 37:23 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İki tane örnek vermek istiyorum. Birisi Suudi Arabistan’dan, birisi de Suriye’den…

Hisham ALABED: 37:29 37:38 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Suudi Arabistan’da son ayda yüzlerce meşhur vaizler hapse atıldı.

Hisham ALABED: 37:45 37:52 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani bunlar Allah’ın emrettiği gibi konuştuklarından dolayı hapse atılmadılar. Oradaki yöneticilerin isteklerine tam uymadığı için atıldılar. Yani o kıvamda olmadığı için… Kıvamı noksan olduğu için atıldılar.

Hisham ALABED: 38:11 38:25 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bugün Suudi Arabistan Dış İşleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. 100 kişinin adını saydı. Bunların konuşmalarının, videolarının, bunlara ait herhangi bir şeyin yayılması kesinlikle yasaktır dedi. Yani sosyal medyada…

Hisham ALABED: 38:46 38:52 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Onlardan bir tanesi Selman el Aude, Suudi Arabistan’da çok meşhur bir vaizdir.

Hisham ALABED: 39:00 39:13 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Diğerlerinden farklı konuşmuyor ama Twitter’da yöneticilerin istemediği bir tweet attığı için onunla ilgili idam kararı vermişler.

Hisham ALABED: 39:25 39:26 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Peki, Twitter’da ne yazmış?

Hisham ALABED: 39:28 39:32 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Katar ile Suudi Arabistan arasında siyasi ihtilaf var.

Hisham ALABED: 39:38 39:40 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Amerika’da Katar ile Suudi Arabistan’ın arasını düzeltmek için araya giriyor.

Hisham ALABED: 39:45 39:49 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Katar’ın emiri bir gün Suud Kralıyla görüşüyor.

Hisham ALABED: 39:55 39:57 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  İdamına karar verdikleri Selam el Aude isimli alim bundan hoşlanıyor. Katar emiri ile Suud Kralı görüşmüşler, ne iyi olmuş diye…

Hisham ALABED: 40:10 40:18 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Şunu yazmış. Ya rabbi bunların kalplerini birbirine ısındır. Bu toplumların arasında 40:28 40:29 sn. arası anlaşılmıyor.

Hisham ALABED: 40:30 40:32 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ve onları en güzel şekilde başarıya ulaştır yazmış. Birbirlerine ısınmalarını ve en güzel başarıya ulaşmalarını nasip eyle.

Hisham ALABED: 40:42 40:50 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Suudlar bu yazıyı Suudi Arabistan aleyhinde kabul etmişler. 1 aydır hapse atmışlar. Ve şimdi de idamına karar vermişler.

Hisham ALABED: 40:59 41:04 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  BU yüzlerce örnekten sadece bir tanesidir.

Hisham ALABED: 41:08 41:14 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani twitterda bunu bile yazamayan bir kişi ne yapabilir? Ne anlatabilir? Dini insanlara nasıl izah edebilir?

Hisham ALABED: 41:23 41:28 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Hürriyetin olmadığı bir yerde Allah’ın istediğini söylemek mümkün mü?

Hisham ALABED: 41:36 41:43 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Şimdi burada asıl konuya geldi. Suudi Arabistan’da şu karar verildi de… Benzeri Suriye’de de var. Onu da anlatacak. Suudlar kendiliklerinden mi verdiler yoksa mezhep dediğimiz, İslam Hukuku dediğimiz fıkhın hükmü müdür?

Hisham ALABED: 42:06 42:16 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bütün ulema ittifak etmiştir ki yöneticilerin hoşuna gitmeyen bir şeyi yazmak caiz değildir.

Hisham ALABED: 42:23 42:29 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Resulullah’a nispet ederek bir takım hadisler uydurmuşlar. Onları delil alıyorlar.

Hisham ALABED: 42:35 42:43 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Hadislerden birisi “Sultan Allah’ın yeryüzünde gölgesidir.” Allah’ın gölgesi olur mu?

Seyirci: 42:49 42:50 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi ki Osmanlı’da yok mu? Aynı şey Osmanlı’da da var. Siyasetten bahsetmiyor. Mezheplerden bahsediyor. “ve men…”

Hisham ALABED: 43:02 43:07 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Kim yöneticiye iyilik ve ikramda bulunursa Allah da ona ikramda bulunur. Kim ona karşı gelirse Allah da onu alçaltır, lanet eder.

Hisham ALABED: 43:17 43:24 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Şimdi bir de Buhari ve Müslim’de geçen bir hadis var. Resulullah demiş ki… Haşa demez asla da… “Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” Resule itaat başka bir şeydir. O resule itaat et demek Allah’ın kitabına itaat demektir ki onunla ilgili burada defalarca ders yapmıştık. Hâlbuki bu defa kişiselleştirmiş oluyor. Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur.

Hisham ALABED: 43:50 43:54 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Benim görevlendirdiğim kişiye itaat eden bana itaat etmiş olur. Ona isyan eden bana isyan etmiş olur.

Hisham ALABED: 44:00 44:23 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sahih Müslim’de de şu var. Benim sünnetime uymayan imamlar 44:31 sn. arası anlaşılmıyor.

Hisham ALABED: 44:32 44:40 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Benden sonra bir çok imamlar (alimler) gelecek. Benim yolumdan gtmeyecek. Benim tebliğ ettiğim kurallara uymayacaklar.

Hisham ALABED: 44:52 44:55 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ya resulullah bunlarla yüz yüze gelirsek ne yapmamız lazım diye soruyorlar.

Hisham ALABED: 45:00 45:05 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Resulullah, onlara itaat edeceksin, malını da alabilir, kelleni de alabilir demiş. Sana vursa da itaat edeceksin, malını alsa da itaat edeceksin. Bu da Sahihi Müslim’de imiş.

Hisham ALABED: 45:22 45:32 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Beşar Esad 2014 yılında ulemayı topladı. Bu hadisi okuyup hiçbiriniz benim emrime karşı gelemezsiniz dedi. Ne oldu bu? Tanrı oldu değil mi?

Hisham ALABED: 45:44 45:50 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani o insanları öldürebilir ama hiç kimse ona karşı laf söyleyemez. Bakın bunu hadis olarak anlatıyorlar.

Hisham ALABED: 46:00 46:08 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ben şimdi Türkiye’deyim. Eğer Türkiye’de olmasam bu hadisle ilgili konuşmayı asla yapamam diyor.

Hisham ALABED: 46:22 46:30 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Tabi Allah’ın kitabına uymayan bir din Allah’ın dini olamaz. Sadece insanlara sıkıntı veren, insanlara eziyet veren şey olur.

Hisham ALABED: 46:40 46:48 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Eğer din adamları doğru söylemeye yönelmezlerse İslam Aleminin perişanlığı artarak devam edecektir.

Hisham ALABED: 46:57 47:01 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bugün Müslümanlar İslam ülkelerinden kaçıyorlar. Mesela denizde boğulmayı göze alıp Avrupa’ya gidiyorlar. Yani gayri Müslimlere sığınıyorlar.

Hisham ALABED: 47:16 47:18 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Çünkü mevcut din insanların problemini çözmüyor.

Hisham ALABED: 47:22 47:24 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bu Allah’ın dini değil ki… Ama bakın mezheplerdeki din bu… Osmanlı’da da aynıydı. Ömer Nasuhi Bilmen’in Islahatı Fıkhiyye Kamusunu açın. O da aynı… Devlet Başkanı fesat çıkardığı kanaatinde olduğu kişinin öldürülmesine hüküm verebilir diyor. Fesat ne demek? Kendi kafasına göre fesat… Fesadın bir tanımı da yok. Kendisi fesat dediyse fesattır. Hiç fark etmez.

Şimdi böyle bir din var. Aslında bu din anlayışı Batıda da vardı. Ne zamana kadar? Fransız İhtilaline kadar vardı. Fransızlar bununla 400 sene kadar mücadele verdiler. Nihayet Katolik Kilisesini yönetimden uzaklaştırdılar. İşte din ile dünya işlerini birbirinden ayırdıklarını şey yaptıkları bir laiklik sistemi getirdiler. O laiklik daha sonra Türkiye’ye de geldi. Aslında din hürriyeti İslam’da, laiklerin hayal edemeyeceği boyuttadır. Mesela bütün mezhepler şunda ittifak eder. Ne kadar mezhep varsa… “men beddele faktuluhu” “Dinini değiştireni öldürün.” Yani bir kâfir Müslüman olursa öldürmek gerekir değil mi? Çünkü yalan söylemek çok zor olduğu için yapmayı becerememişler. Kuranı Kerim’e bakalım. Ali İmran Suresi 72. Ayette Allah ne diyor? Resulullah hayattayken Medine’de ki Yahudilerin sözlerini bize anlatıyor. Yani Resulullah Medine’de hâkim Yahudiler birbirlerine; “Ve gâlet tâifetum min ehlil kitâbi” “Ehli kitaptan bir grup dedi ki” Yani uzman olan kişilerden, Yahudi Hahamlarından… “âminû billezî unzile alellezîne âmenû vechen nehâri” “Günün başında bu müminlere inene inanın.” İnandıkları zaman Müslümanların nazarında ne olmuş olurlar? Mümin olunur değil mi? Kalbini Allah’tan başkası bilmediği için… “vekfurû âhırahû” “Günün sonunda da kâfir olun.” “leallehum yerciûn” “Belki bunlar dinlerinden dönerler.” (Ali İmran 72) Bakın bir organize hareket… Müslüman oluyor, akşam ben kâfir oldum deyip meydan okuyor. Peki, dinden dönen öldürülecek olsa Kuranı Kerim’de böyle bir ayet olur mu? Burada herhangi bir şüphe var mı? Bir tane Yahudi’nin bundan dolayı öldürüldüğünü hiç duydunuz mu? Öyle bir şey yok. Çünkü Allah “Lâ ikrâhe fid dîni” “dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz” (Bakara 256) diyor. Din konusunda kişi alabildiğine hür olmalıdır. Biz zaman zaman bir şey söylüyoruz. Bir insan göğsünü gere gere ben kâfir oldum diyemiyorsa orası İslam ülkesi değildir diyoruz. İşte bu ayet (3/72) onu göstermiyor mu? Ayet açık değil mi? Bizim sözümüz müymüş, Allah’ın sözü müymüş? Nisa Suresinin 59. Ayetinde Allahu Teala “Yâ eyyuhellezîne âmenû etîullâhe ve etîur rasûle” “Müminler Allah’a ve resule itaat edin.” (Nisa 59) Resul bu kitaptır. Arap dilinde resul kelimesinin birinci anlamı kitap olmasına rağmen hiç kimse bunu söylemez. Çünkü saptırmaları gerekiyor. Uydurdukları hadisi Kuran’ın yerine koyacaklar. Az önce Hisham’ın okuduğu uydurma hadisleri… Onun için resul dendiği zaman peygamber derler. Nebi derler. Hâlbuki resul kelimesinin Arap dilinde birinci anlamı bu kitaptır. Ama sözlüklerde kalmış Hiç hayata sokmamışlar. Şimdi zaten biraz sonra burada anlayacaksınız. “ve ulil emri minkum” “içinizden yetkili kişilere de itaat edin” diyor. Allah’a, resulüne yani Allah’ın kitabına… Çünkü Allah’ın kitabı olmadan Allah’a nasıl itaat edeceğini bilemezsin ki… “Allah’a, Allah’ın resulüne yani onun kitabına ve sizden olan yetkililere itaat edin.” Peki, itaat edeceğiz. Her sözüne mi? “fein tenâzağtum fî şey’in” “Herhangi bir konuda yetkili ile nizaya girerseniz.” Niza ne demek? Olmaz, yanlış yapıyorsun… Kiminle? Mesela Suudlu birisi çıkacak Selman’a, çıkacak Kral’a yanlış yapıyorsun, olmaz böyle bir şey diyecek. İmkânsız bu, yapamazsın… Peki, bunu dediği zaman ne yapılacak? “feruddûhu ilallâhi ver rasûli” “Allah’a ve resulüne götürün.” Peki, Allah’ın huzuruna götürebilir misiniz? Resule yani kitaba götüreceksiniz. Bakın kitaba göre problemi çözün diyor. Peki, burada şu kişinin, bu kişinin ya da şu mahkemenin görüşü diyor mu? Çünkü mahkeme dediğiniz zamanda devreye duygusallık girer. Hâkim birilerinden itibar almak ister. Ama ne diyor? Allah’a ve resulüne götürün diyor. Yani Kuran’a bakacaksınız. “in kuntum tué’minûne billâhi vel yevmil âhır” “Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız” Bu kiminle niza ediyor? En tepeyle değil mi? En tepeyle niza ediyor. Bakın şimdi Osmanlı’da durum neydi? Osmanlı’da Hanefi mezhebiyle şey yapıyordu. Hanefi mezhebindeki hüküm bu… Sultan bilmiyor ki… Zannediyor ki böyledir… Ama bir de gelenek var. O geleneği Osmanlı sonuna kadar da yaşatmıştır. Osmanlı’da her vatandaşın Padişah’ı şikâyet etme hakkı vardı. Her vatandaşın her türlü yöneticiyi şikâyet etme hakkı vardı. Ve bu şikâyette Divanı Hümayun’da karara bağlanırdı. Çok sayıda ilim adamının şeyinden geçerdi. Şimdi eğer Osmanlı’da ki ulemada oradaki yöneticiler kadar hassas olsaydı… Ama yönetici bilmez ki… Zannediyor ki din bu… Bilmiyor ki… Nereden bilsin? Allah bana bu yetkiyi vermiştir zannediyor. Çünkü 54:48 54:49 sn. arası anlaşılmıyor. bilmiyor. O olmasaydı belki Osmanlı çoktan batmıştı. “zâlike hayruv ve ahsenu teé’vîlâ” “Hayırlı ve neticesi en güzel olan budur” (Nisa 59) diyor.

Peki, bir başka şey… Onunda son ayetleri… Bu ayet Mekke’den Medine’ye göç etmiş hanımlarla ilgilidir. Mekke’den ailesinden kaçmış. Medine’ye gelmiş. Devlet Başkanı konumunda olan… Ki Hudeybiye’den sonra… Bütün şeylere karşı galip gelmiş. Medine’de kabile olarak Yahudi bırakmamış. Kendini gizleyenler hariç… Ondan sonra Mekkelilere karşı galip gelmiş. Çok ciddi bir otorite oluşturmuş olan Muhammed’e (a.s) geliyorlar. Göç ediyorlar. Mesela şu anda Suriye’den göç edenler ne kadar zayıf durumdalar değil mi? Bir de burada hanım olan kısım… İnsanlardan bazıları özellikle hanımları daha zayıf görmeye çalışırlar. Allah kadını örnek veriyor. Sosyal bakımdan en kötü durumda olan kadını örnek veriyor. Kimin karşısında? Hem devlet başkanı hem de Allah’ın nebisi olan Muhammed (a.s) karşısında… Yani bundan daha ileri bir örnek olabilir mi? “Sana beyat etmek için geldiklerinde” diyor. Yani gelecek vatandaş olmak istiyor. Ben Müslümanım diyerek geliyor. Müslümanım demese uygulanacak şey başka… “Öyleyse Allah’a ortak koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar, zina yapmayacaklar, kendi evlatlarını öldürmeyecekler, başkasından kazandıkları bir çocuğu başkasına mal etmeyecekler…” Asıl burası işte “ve lâ yağsîneke fî mağrûfin” “Ya Muhammed marufta sana isyan etmeyecekler.” (Mümtehine 12) Sana isyan… Bakın devlet başkanına isyan etmeyecekler? Hangi konuda? Maruf. Maruf ne demek? Doğruluğu Kuran’da belliyse isyan etmeyecek. Belli değilse ne yapacaklar? Kadın isyan edecek. Yani bugün yeryüzünde bu seviyede bir hürriyeti hangi toplum hayal edebilir? Var mı öyle bir yer? Hayal edemez. Çünkü parlamentolar kanun çıkarma fabrikasıdır. İçinizde avukat varsa çok iyi bilir. İçinizde muhasebeciler varsa çok iyi bilir. İşadamları da çok iyi bilir. Kanunları takip edemezsiniz. Akşam başka kanun, sabah başka kanun… Ama maruf dedi. Bu evrensel… Kişisel değil. Sen devlet başkanı olarak şu kanunu çıkarın deme hakkına sahip değilsin. Dolayısıyla yeryüzündeki hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir hürriyet var. İşte Allah’ın dini bu… Hangi hale getirildiğini de Hisham’dan dinlediniz. Bir kısmını da ben anlattım. O zaman Allah’ın dinini doğru anlattığımız zaman yeryüzünde bu dinin güzelliğini kabul etmeyecek bir tek insan düşünülebilir mi? İşte bizim yapmamız gereken odur. İnanmayabilir. O şundan dolayıdır. Hesabına gelmez Yoksa doğru olduğunu bilir de hesabına gelmez. Allah yardımcımız olsun. Cenabı Hak rızasından ayırmasın.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007