İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet)

5 Aralık 2017 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Bugün Allah nasip ederse İsa (a.s) ve İncil ile ilgili bir ders yapacağız. Tabi bu hem Müslümanlar açısından, hem Yahudi ve Hıristiyanlar açısından son derece önemlidir. Okuyacağımız ayeti kerime Maide Suresinin 46. ayetidir. “Ve gaffeynâ alâ âsârihim biîsebni meryeme” “Onların izlerinden, arkalarından Meryem oğlu İsa’yı da getirdik”. “musaddigal limâ beyne yedeyhi minet tevrâh” “önündeki Tevrat’ı tasdik eden bir yapıda”. “ve âteynâhul incîle” “ona İncil’i verdik”. “fîhi hudev ve nûruv” “onun içerisinde bir rehber ve nur var”. Ne demek? Diyelim sizin arabanızda her şey var ama bir de far lambaları var. Önünüzü aydınlatıyor ve yürüyorsunuz. Yani doğruyu gösteren kitap bir de o kitapla problem çözmeye yarayan hikmet var. “ve musaddigal limâ beyne yedeyhi” “kendinin önünde tasdik eden İncil”. O ne? “minet tevrâti” “önünde olan Tevrat’ı tasdik eden İncil’i verdik”. “ve hudev ve mev’ızatel lilmuttegîn” “bir rehber ve kendini yanlışlardan koruyanlara bir öğüt olmak üzere”. (Maide 46) Bu ayette çok farklı bir ifade tarzı var. Tekrar baştan alayım. “Ve gaffeynâ alâ âsârihim” “arkadan onu getirdik, öbürlerinin izi üzerinden”. (Maide 46) Burada öbürleri kim olabilir? Yahudilere gelen elçiler. Bakın o elçileri bundan iki hafta önce okumuştuk. Maide Suresinin 44. Ayetinde Allah “İnnâ enzelnet tevrâte fîhâ hudev ve nûr” “Tevrat’ı indirdik, içinde hidayet ve nur var”. (Maide 44) Aynen İncil gibi… İçinde bir rehber var. Bir de önünüzü aydınlatan nur var. Yani Kitap ve hikmet… Allah’ın ayetleri var. O ayetlerden nasıl çözüm üreteceğinizin metodu var. “yahkumu bihen nebiyyûnellezîne eslemû” “Kendisini Allah’a teslim etmiş nebiler Tevrat ile hükmederler”. Kime? “lillezîne hâdû” “Yahudilere hükmederler”. “ver rabbâniyyûne vel ahbâru” “rabbani ve ahbar”. (Maide 44) Yani kendini dine vermiş olan kişiler ve onların ilim adamları da onunla hükmediyorlar. Onların arkasından getirilen İsa (a.s). Burada derste okumuştuk. Tevrat kime indirilmişti? Bizde anlatıldığı gibi Musa’ya (a.s) değil. Musa’ya (a.s) da indirilen, Yakup (a.s) ile İsa (a.s) arasında gelen bütün nebilere indirilen kitapların toplamıdır. Peki, o aradaki nebilere kitap indirilmiş mi? Bu konuda iki tane ayet var. Birisi Bakara 136, birisi de Ali İmran 84’dür. Bunlar aynı anlamı içeren ayetler bunlar… Aralarında çok küçük fark var. “Gûlû âmennâ billâhi” “onlara biz Allah’a inandık deyin”. “ve mâ unzile ileynâ” “bize indirilene de inandık”. Yani Kuranı Kerim’e. “ve mâ unzile ilâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâga ve yağgube” “İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a ve Yakup’a indirilene inandık”. Yakup’un bir adı da neydi? İsrail. Yakup’un oğullarına ne deniyordu? İsrail oğulları. “vel esbâtı” İsrail oğullarının bir adı da esbat’tır. Yani Yakup’un oğullarına ve onların soyundan gelenlere esbat deniyor. Yakup’un oğullarından birisinin adıyla bir sure var. Hangisiydi o? Yusuf Suresi. “o esbata indirildi”. “ve mâ ûtiye mûsâ” “ve Musa’ya verildi”. “ve îsâ” “ve İsa’ya verildi”. (Bakara 136) O esbata kitap indirilmiş. Yani esbat denen Yakup’un (a.s) oğulları ve oğullarının soyundan gelenlerdir. On iki kol… Bugün hala Yahudiler on iki kol değil mi? Hala öyle. Onun için İsrail oğulları deniyor. Yakup’un (a.s) soyundan oldukları için… Az önce dedik ki Yakup (a.s) ile İsa’ya (a.s) kadar inen ve Yahudilere tatbik edilen kitapların toplamına Tevrat deniyor. Bunların içerisinde Musa’ya (a.s) verilenler var. Davud’a (a.s) verilenler var. Süleyman’a (a.s)… Oradaki adını bilip bilmediğimiz bütün nebilere verilenler var. Peki, niye Yakup ile İsa (a.s) arasında diyoruz. Şimdi İsa (a.s) üzerinde duracağız. Yakup dememizin sebebi şudur. “Kullut taâmi kâne hıllel libenî isrâîle” “Yiyeceklerin tamamı İsrail oğullarına helaldi”. “illâ mâ harrame isrâîlu alâ nefsihî” “İsrail’in kendine haram kıldığı hariç”. Ne zaman? “en tunezzelet tevrâh” “Tevrat inmeden önce”. (Ali İmran 93) O zaman Yakup (a.s) Tevrat inmeden önce miymiş, sonra mıymış? İnmeden önceymiş. Öyleyse Yakup (a.s) ile İsa’ya (a.s) da ne indirilmişti? İncil. İsa (a.s) arasındaki bütün İsrail oğulları nebilerine indirilmiş olan kitapların toplamı Tevrat’tır. Bizde Tevrat Musa’ya (a.s) indirilmiş deniyor. Hani? Bizdeki din anlayışının Kuran ile nasıl kesildiğini görün. Davud’a (a.s) da Zebur indirilmiştir diye inanılır. Hâlbuki Zebur indirilen bütün kitaplara verilen isimdir. Davud’a (a.s) ayrıca Zebur indirilse, Davud (a.s) Yakup’un (a.s) soyundan… Mesela yine Bakara Suresinde “Elem tera ilel melei mim benî isrâîle mim bağdi mûsâ” “Musa’dan sonra İsrail oğullarının önde gelenlerini görmedin mi?” Onları bir düşün. “iz gâlû linebiyyil lehumub’as lenâ meliken nugâtil fî sebîlillâh” “Birbirlerine bize bir melik çıkar da Allah yolunda savaşalım demişlerdi”. Sonra o Talut melik olmuştu, savaşmışlardı. Musa’dan sonra dedi. Savaşanların içinde Davud (a.s) var.  Bakara Suresinin 251. ayetinde “Fehezemûhum biiznillâhi ve gatele davûdu câlûte ve âtâhullâhul mulke vel hıkmete ve allemehû mimmâ yeşâé’” “Allah’ın izniyle Calut ordusunu yendiler. Davut da Calut’u öldürdü. Ona hikmet, meliklik verdi ve tercih ettiği bilgileri de öğretti”. (Bakara 251) Davut’un (a.s) Talut’un damadı olduğu rivayet edilir. Talut öldükten sonra onun yerine melik olmuş ve Allah’ın resulü olmuş. Davut (a.s) bu ayete göre de Yakup ile İsa (a.s) arasında gelen esbattan olan yani Yakup’un (a.s) torunlarından olan bir nebidir. Peki, bu aradaki bütün nebilere verilen kitapların toplamının adı Tevrat olduğuna göre Zebur diye ayrı bir kitap olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Bu nedir? Ayetlerin hükmüdür. Bir de Zebur ayrıca bir kitaptır diye inandırırlar. Bize çocukluğumuzda öyle ezberlettiler. Kuranı Kerim’de Muhammed’e (s.a.v) verilen kitabın Kuran olduğu, İsa’ya (a.s) da verilen kitabın İncil olduğu yazılıdır. O kadar. Tevrat İsrail oğullarına verilmiştir. Ama bütün nebilere kitap indirilmiştir. Bütün nebilere kitap verilmiştir. Yani indirilen de var, verilende var. Mesela Davut’a (a.s) bir kitap verilmiş de Tevrat’ın diğer kitapları ile de amel etmiş.

İsa’nın (a.s) durumu son derece önemlidir. Onun için bugün onu ayrı bir ders olarak yapmaya karar verdik. “Ve gaffeynâ alâ âsârihim” “Onların arkasından getirdik”. “biîsebni meryeme” “Meryem oğlu İsa’yı”. “musaddigal limâ beyne yedeyhi minet tevrâh” “kendi önündeki Tevrat’ı tasdik ediyor”. (Maide 46) Kuranı Kerim Tevrat’ı tasdik ediyor mu? Ediyor. İncil’i? Ediyor. Peki, acaba İsa’nın (a.s) Tevrat’ı tasdik etmesi bizim tasdik etmemiz gibi mi? Allahu Teala Tevrat’ı İsa’ya (a.s) öğretmiştir. Ali İmran Suresinde Allahu Teala “Ve yuallimuhul kitâbe vel hıkmete vet tevrâte vel incîl” “Ona kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’İ öğretecek” (Ali İmran 48) diyor. İsa’ya (a.s) Tevrat’ı ve İncil’i öğretiyor. Muhammed’e (s.a.v) Tevrat öğretiliyor mu? Maide 15’de “Yâ ehlel kitâbi” “ey ehli kitap”. Yani Yahudi ve Hıristiyanların uzman kişileridir. “gad câekum rasûlunâ” “size resulümüz geldi”. “yubeyyinu lekum kesîram mimmâ kuntum tuhfûne minel kitâbi” “kendi kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi sizin için açık açık ortaya koyuyor”. Gizlediğinizi ortaya koyuyor diyor. Ortaya koyan nedir? Bu resul burada nedir? Kuran’dır. Gizlediklerinizi açık açık ortaya koyuyor. “ve yağfû an kesîr” “birçoğunu da görmüyor”. (Maide 15) Onda da nesih söz konusudur. Resulullah Tevrat’ı bilmiyor. Ama İsa (a.s) Tevrat’ı öğreniyor. Allah ona öğretiyor. İsa (a.s) resul olarak geldikten sonra da Yahudilere “Ve musaddigal limâ beyne yedeyye minet tevrâti” “önümdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak geldim”. “ve liuhılle lekum bağdallezî hurrime aleykum” “size haram kılınan bazı şeyleri size helal kılmaya geldim”. (Ali İmran 50) Yani İncil Tevrat’ta ki bazı haramları helal kılıyor. Enam Suresinin 145. ayetinin bir benzeri İncil’de vardır. Yahudilerde birçok hayvanlar onların yanlış davranışlarından dolayı Allah tarafından haram kılınmıştı. Ama bizde haram olan nedir? Sadece domuz eti, ölü hayvan eti, akıtılmış kan ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvandır. Onlarda da aynıdır. İncil’de tam bu var ama orada daha sonradan domuzu çıkarmışlar. Gerçi bu konuda aralarında tam bir ittifak yok. Yani domuzu haram sayan çok sayıda Hıristiyan gruplar var. Yani onu oradan cımbızlamasına çıkarmışlar. İşte burada da bazı haramları size helal kılmaya geldim diyor. Aslında İsa’nın (a.s) öncekilerden bir farkı İncil Tevrat’ı yürürlükten kaldırmıyor. Ondan dolayı Tevrat ile İncil’i birlikte Kitabı Mukaddes diye yayınlarlar. Ama bugün bakıyoruz, Yahudiler Tevrat’ı devre dışı bırakıyorlar. Onun yerine neyi koyuyorlar?

Vedat YILMAZ: Talmud’u koyuyorlar. Talmud dışında da Midraş adı verilen kitapları var. Yorumları işin içine koyuyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani geleneksel dini alıyorlar. Tevrat’ın dışında oluşturdukları dini alıyorlar. Tevrat’ı devre dışı bırakıyorlar. Şuanda bizde de yapılan uğraşmalar öyle değil mi? Aynı. Metin Müslümanlığı diyerek… Mesela birkaç kere burada bahsettik. Çünkü çok canımızı sıktı. Kuranı ve Resulullah’ın söz ve uygulamalarını esas alan bir din anlayışı türemiş diyorlar. Öyle diyorlar değil mi?

Vedat YILMAZ: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen birisinin bir sözünü bana yazmıştın. Adını söylemeden söyle. Ne demişti? Vedat toplantıya gitmişti.

Vedat YILMAZ: O toplantı zaten bir kopuş hareketi olarak, Metin İslamcılığına Dönüş adı altında bir konferanstı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Metin İslamcılığına Dönüş aslında İslam’dan kopuş demekmiş.

Vedat YILMAZ: Orada açık ve net olarak şunu söylediler. Bugün Kurana ve sünnete dönüp dini tekrardan, özüne dönüş şeklindeki bir akımın, bir düşüncenin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını hatta saçmalık olduğunu söylediler. Kurana gidelim, sünnete gidelim, dini tekrar anlamaya çalışalım, okumaya çalışalım tarzında bir düşüncenin hiçbir iler tutar bir tarafının olmadığını söylediler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunlar aslında çok haklılar. Çünkü bunlar gidip Hıristiyanların yanında doktora yapmışlar. Hocalarını yalancı çıkaracak halleri yok ya… Hıristiyanlar Tevrat’ı ve İncil’i esas alıyorlar mı? Kesinlikle yok. Peki, Yahudiler? Onlarda almaz. Yahudiler Tevrat’ı esas almaz, Hıristiyanlar Tevrat’ı ve İncil’i esas almazlar. Hıristiyanlarda bugün değişik gruplar vardır. Din konsillerin belirlediği dindir. Kilise babalarının belirlediği dindir. Bizimkilerde ne diyorlar? İşte ulemamız var ya onların yaptıkları yeter diyorlar. Ulemamız var ya onların yaptıkları yeter diyorlar. Çünkü o şekilde bir İslam ortaya koyarsanız, yani Kuran’sız bir İslam ortaya koyarsanız Yahudi’nin de, Hıristiyan’ın da keyfi kaçmaz. Keyfine diyecek olmaz. Ama Kuranı öne alırsanız onların kendi cemaatlerine anlatacak bir şeyleri olmaz. Bugün halkın Kurana yapışması hocalardan birkaç kat daha ileridir. Neden? Çünkü halkın kaybedecek bir şeyi yok. Ve sorguluyorlar. Allah böyle diyor, siz niye böyle yapıyorsunuz diyorlar. Yarın Hıristiyan halk, Yahudi halk da sorgulamaya başlarsa bunların verecekleri cevapları yok. İlk kim konuşacak?

Vedat YILMAZ: İsa’nın (a.s) Tevrat’ı tasdik etmesi neden? Bundan bahsedelim. Çünkü ayeti kerimede iki şeyden bahsediyor. İsa’nın (a.s) kendisinin bizatihi Tevrat’ı tasdik ettiğini söylüyor. Devamında da ona İncil’in verildiğini ve İncil’in de Tevrat’ı tasdik ettiğini söylüyor. Yani hem İsa’nın (a.s) kendisi tasdik ediyor, hem de İsa’ya (a.s) verilen kitap tasdik ediyor. Peki, kitabın musaddik oluşunu anlıyoruz, İncil’in musaddik oluşunu anlıyoruz ama İsa’nın musaddik olması ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İsa’nın kişiliği Tevrat ile bütünleşiyor. Tevrat’ın dediğini İsa (a.s) ne yapmış oluyor? Gerçekleştirmiş oluyor.

Vedat YILMAZ: İsa’nın (a.s) dünyaya gelişi mucizevi bir şekilde oluyor. Dolayısıyla onun bu şekilde dünyaya geliyor oluşu Yahudilerin daha önceden Tevrat’ta bilgisine sahip oldukları bir şey olmalıdır. Bu olaydan sonra Yahudiler beklediğimiz olay budur diyerek İsa’ya (a.s) inansınlar. Çünkü Tevrat’ın içerisinde böyle bir bilgi var mı diye baktığımızda aslında çok net bir bilgi var. İşaya kitabında 7. Babda 14. Pasajda şöyle geçiyor. “Bunun için Rab kendisi size bir alamet verecek. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak”.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kız gebe kalacak. Kız. Meryem validemiz ne demişti? “Bana bir erkek eli dokunmadı ki” (Ali İmran 47) demişti.

Vedat YILMAZ: Burada geçen kız kelimesine de ben baktım. İbranice’de “alma” kelimesi geçiyor. Bu kelimeyle ilgili İbranice sözlüklerde bakire olan kızlar için kullanılan bir ifadedir. Hatta sözlükte “İbranice’de bu kelimenin bakire olmayan kızlar içinde kullanıldığına dair hiçbir delilin, hiçbir işaretin çıkmadığı” dipnotu düşülmüş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani evli olmayan anlamında değil. Evli olmaz ama bazı yanlış işler yapmış olabilir. Ama burada bakire diyor. Onun için bakire Meryem diye tekrarlarlar. Sürekli söylerler. Yani Tevrat ne diyor? Tekrar oku.

Vedat YILMAZ: “İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak”.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gebe kaldı değil mi?

Vedat YILMAZ: “Ve bir oğul doğuracak. Ve onun adı İmmanuel olacak”. İmmanuel de Arapça’da Allah bizimledir demektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten oğlu beşikteyken konuştu. Meryem validemiz çocuğu daha yeni doğurmuş. Halkın yanına getiriyor. Halk senin soyun belli, sopun belli diyor. Annen de ahlaksız bir kadın değildi diyor. Sana ne oluyor? O da çocuğu gösteriyor. Beşikteki çocuk konuşur mu? Ve konuşmaya başlıyor. Az önce okuduğumuz şeyleri söylüyor.

Vedat YILMAZ: Matta İncil’inin ilk başında da şu ifade geçiyor. “Şimdi peygamber vasıtasıyla Rab tarafından söylenen ‘İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. Onun adı İmmanuel olacak’ sözü yerine gelsin diye hep bunlar vaki oldu”. İsa’nın (a.s) doğumundan bahsettiği bölümün sonunda işte bu Tevrat’ta ki bu sözler yerine gelsin diye hep bunlar vaki oldu diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu İncil’de ki ayetler. Az öncekiler Tevrat’taydı. Bakın burada iki şey var. Birisi bakire birinin çocuk doğurması. O kim? Meryem. İkincisi ne? Doğan çocuktur. Bu ikisi de birer mucizedir. Allahu Teala Tahrim Suresinin 12. Ayetinde “Ve meryemebnete ımrânelletî ahsanet fercehâ” “İmran’ın kızı Meryem bakireliğini korumuş”. “fenefahnâ fîhi mir rûhınâ” “Rahmine kendi ruhumuzdan üfledik”. “ve saddegat bikelimâti rabbihâ” “Meryem Rabbinin kelimelerini tasdik etti”. Rabbinin kelimeleri nedir? Tevrat ve o Tevrat’ta geçen hükümlerdir. Orada yazılan yazı. Başka ne diyor? “ve kutubihî” “ve kitapları”. Hâlbuki Tevrat’ta geçti. Tevrat tek kitap mıydı? Hayır. Kutubihi diyerek de Tevrat’ın çok sayıda kitaptan oluştuğunu bir kez daha burada Allah söylüyor. “ve kânet minel gânitîn” “ve itaatkardı”. (Tahrim 12) Yani Allah’ın emirlerine uyanlardandı diyor. Ayrıca Muminun Suresinde de “Ve cealnebne meryeme ve ummehû” “Meryem’in oğlunu ve onun annesini yaptık”. Yani Meryem’i ve oğlu İsa’yı yaptık. Ne yaptık? “âyetev” “birer mucize yaptık”. (Muminun 50) Kime mucize bu? Bize mi? Yahudilere… İşte kitabınızda yazıyor. İşte bakire oğlan çocuğu doğurdu. O zaman buna inanacaksınız değil mi? Bu da nebi olacak. İnandılar mı? İnanmadılar. Niye? Çünkü kitap kimsenin umurunda değil. Bugün Kuranı Kerimi milletin gözünün içine sokuyoruz. Kaç kişi inanıyor? Aynı. İnsanlar kendi keyiflerinde… Hiç kimse kendi keyfinin bozulmasını istemiyor. Devam et.

Vedat YILMAZ: İsa’nın nübüvveti neticesinde ona verilen İncil mesajı kitabı da Tevrat’ı tasdik ediyordu. Kendinden öncekileri tasdik ediyordu. İsa’da (a.s) nübüvveti esnasında İsrail oğullarına seslenirken, onlara tebliğ yaparken bunun üzerine oldukça duruyordu. Yani kendisinin tasdik etmek için geldiğine dair… Şöyle söylüyor. Mesela Matta’da 5. Babda “Kutsal yasayı”. Yani Kutsal yasa sözü İbranice’de Tevrat anlamına geliyor. “Tevrat’ı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın”. Yani kendisinin müsaddik olarak geldiğini, elinde gelen mesajında müsaddik olarak kendisine verildiğini söylüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada geçersiz kılma sözünün bir şeyi var. Bizde Kuranı Kerim tamamlandı, bitti. Artık Tevrat’a, İncil’e göre amel etme imkânı şuan var mı? Bitti. Çünkü Allahu Teala “elyevme ekmeltu lekum dînekum” “Bugün sizin dininizi tam olgunlaştırdım” “ve etmemtu aleykum niğmetî” “ve size olan nimetimi tamamladım” “ve radîtu lekumul islâme dînâ” “sizin için bu İslam’ı din olarak kabul ettim” (Maide 3) diyor. Yani bu kitapta olan İslam’ı… Artık Tevrat’ın bazı bölümlerini gizlediklerini Kuranı Kerim’de söylüyor. Mesela hiçbir ayette İncil ile hükmetsinler diye bir ifade yoktur. Nasıl bir ifade var? Bakın bu çok önemlidir. Kuran ile hükmetme var. Tevrat ile hükmetme var.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  “Velyahkum ehlul incîli bimâ enzelallâhu fîh” (Maide 47) Allah’ın İncil’de indirdiği ile bir başkası ile değil. Allahu Teala orada bir istisna getiriyor. Yani şuanda elimizde bulunan İncil’de ki her sözün kendisine ait olduğunu söylemiyor. Bu kitapta kendisine ait olan sözleri bulup onlarla hükmedin diye uyarıyor. Yani Allahu Teala İncil’in tamamını delil olarak göstermiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Velyahkum ehlul incîli bimâ enzelallâhu fîh” “Onun içerisinde Allah’ın indirdiği ayetlerle hükmetsin”. (Maide 47) Çünkü İncil’de ne var? Bugün Pavlus’un mektupları var. Petrus’un mektubu var. Yani bir takım müdahalelerin yapıldığı… Zaten bunu kendileri de kabul ediyor. O zaman sen şu İncil konusunda bugün ki Yahudi ve Hıristiyanların anlayışını bir anlat, bakalım.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Onları anlatacağım. Yalnız size destek olacak birkaç bölüm var. Onları müsaadenizle okuyayım. 121. Paragrafta şöyle diyor. “Eski ahid kutsal kitabın vazgeçilmez bir bölümünü oluşturur. Eski ahidin kitapları tanrı tarafından esinlendirilmiş kitaplardır. Ve değerinden hiçbir şey yitirmemişlerdir”.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Eski ahid dedikleri Tevrat’tır. Kutsal kitabın bir bölümü dedikleri de Tevrat ve İncil’in birlikte olanına kutsal kitap diyorlar.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  “Eski anlaşma hiçbir zaman geçersiz kılınmamıştır”. Çok net ifadeler kullanıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tevrat geçersiz kılınmamıştır. Az önce de Vedat okudu. İsa (a.s) Tevrat’ı geçersiz kılmak için gelmemiş. Sadece bazı haram kılınanların yerine helal yapmış. Yani bugün ki Hıristiyanlar Tevrat’tan sorumludurlar. Ve Tevrat’ta da domuzun haramlığı çok açık ve net bir şekilde anlatılır.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  123. Paragrafta şöyle devam ediyor. “Hıristiyanlar eski ahide tanrının gerçek sözüymüş gibi saygı gösterirler”.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sözüymüş gibi… Belki tercüme hatası olabilir.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  “Kilise yeni ahidin eskisini hükümsüz kıldığı düşüncesini daima şiddetle karşı çıkmıştır”.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten Kuranı Kerimde böyle söylüyor. İncil Tevrat’ı yetersiz kılmak için gelmemiş.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Hocam burada şu soruyu sormak lazım. Madem havarilerde böyle inanıyorlardı, o zaman siz domuz etinin helal olduğunu nereden çıkardınız? Kendi kendini tekzib ediyor. Bizde bir Hıristiyan’a şunu sorarız. Madem Tevrat’ın bu kadar, içten bir şekilde Allah’ın sözü olduğunu düşünüyorsunuz, oradaki emir ve yasaklara niye riayet etmiyorsunuz? Bunu sorma hakkımız var. Burada bayağı ilginç bir ifade kullanmış. Şöyle diyor. “Nitekim eski ahidin kutsal tasarısına başlıca var olma nedeni dünyanın kurtarıcısı Mesih’in gelişine hazırlamaktır”. Şimdi burada çarpıtıyor. Biz onu kabul ediyoruz, çünkü Mesih’in gelişine hazırlıyor diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tevrat Mesih’i hazırlıyor diyor. İşi çarpıtıyor. Oradaki hükümlerden vazgeçiyor. İsa’ya geçiyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Ve ne diyerek vazgeçiyor? Lütfen dikkat ediniz. “Her ne kadar kusurlu ve eğreti şeyler içeriyorsa da eski ahitteki kitaplar Tanrının esenlik ve sevgisinin Tanrısal pedagojisine tanıklık etmektedirler”. Hani Kitabı mukaddes de ki iğrenç ve kusurlu ifadeler hangileri?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Az önce Allah’ın kitabı dedi. Şimdi iğrenç ve kusurlu diyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Ben bu bölümü Vatikan’ın arşivine girdim. Orada yazılı olarak var. Bütün dillerdeki bu cümleyi çıkarttım. Her birine de tercüme ettirdim. Hepsinde de iğrenç şeyler yazıyordu. Yani buradaki ifadeler iğrenç, kusurlu ifadeleriydi. Biraz önce % 100 Allah’ın sözüdür diyeceksiniz. Sonra da iğrenç şeyler var diyeceksiniz. Nedir o iğrenç şeyler? İsa’nın Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu gösteren ifadelerdir. Bunlardan kurtulma gayretidir. Başka bir şey değil. Çünkü nedir diye sorsanız Tanrılığı nefyeden ifadeleri gösterecekler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gene orada çok açık ve net bir şekilde var. Az sonra Vedat konsil kararlarını anlatacak. İkinci asra kadar İsa sıradan bir insan ve Allah’ın elçisi sayılıyordu.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Ona tanrı demek % 100 küfürdür diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İkinci asırdan sonra onu biz tanrı yaptık diyorlar. Tevrat onun tanrı yapılmasını reddettiği için bu defa bunlar Tevrat’ı reddediyorlar. Ne kadar sakat durumda olduklarını görüyor musunuz? O kadar sakat, o kadar zayıf… Kuranı Kerime düşmanlıkları buradandır. Çünkü Kuranı Kerim onların bütün pisliklerini ortaya çıkarıyor. Ağızlarını açtırmıyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Hocam konunun İncil ile alakalı boyutuna gelelim. Yine elimdeki kitabın 126. Paragrafında şöyle bir ifade var. Yazılı İncillerden bahsediyor. Bakın İncil deyince bir Hıristiyan ne anlıyor? “Kutsal yazarlar gerek ağızdan gerek yazılı olarak topladıkları birçok belge arasından seçtikleri bazı belgelerin özetini çıkararak ya da kiliselerin durumuna göre açıklayarak bize İsa hakkında gerçek ve samimi şeyleri bırakmak amacıyla bildiri biçiminde koruyarak dört İncil’i oluştururlar”. Belgelerin özeti çıkarıldı diyor. Asılları nerede?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Az önce İncil için kutsal kitaptır dedi. Kutsal kitabın bir bölümüdür dedi. Allah’ın kitabıdır dedi. Şimdi de İncil’in yazarları belgelerden özet çıkarmışlar. Biraz sonra da İncil Allah’ın kitabı değildir diyecekler.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Zaten hemen arkasından söylüyor. “Bununla birlikte Hıristiyanlık inancı kitabi bir din değildir”. Yani bu ne demek? Bize İncil’de şöyle yazıyor diyemezsiniz. Kitabı delil olarak kabul etmiyor. Kabul ederse ne ortaya çıkar? Bakalım ne ortaya çıkıyor? Kutsal Kitabın Değişmezliği adında bir kitap var. Yazarı Daniel Wickwire’dir. Buraya da gelmişti. Bu kitabın 23. Sayfasında şöyle bir ifade var. “İsa İncil’i gökten inen bir kitap olarak anlamadı. İlk 37:35 37:36 sn. arası anlaşılmıyor. İncil kitap olarak hala yoktu”. Hani bir belgeden özetlemişlerdi, derlemişlerdi, güzel hale getirmişlerdi. Bir karar verin hangisi doğru?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani İsa’ya inananlar zamanında İncil yokmuş.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  “Kitap ve İncil anlamdaş olmaya sonradan başladılar. Kitap olarak İncil, İncil’i de İsa yazmadı”. Şimdi bunu bir bırakalım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani bunlar bizim tarihselcilerin kullandığı malzemeler değil mi? Çünkü tarihselcileri de Batılılar yetiştiriyor. Onlara göre kitap değil, hitapmış… Ona göre bir hüküm çıkarılamazmış… Yani organizasyon aynı… Ama çok enteresan uluslararası bir organizasyonlarla bunlar çok öne çıkarılıyorlar. Ama köpük gibi… O da kaybolup gidecektir. İstedikleri kadar yukarı çıksınlar. Yani köpük yukarı çıktığı zaman onun lehine mi, aleyhine mi oluyor?

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Elimde Apologia adında kitap var. Yazarı Carlos Madrigal’dir. Hıristiyanlığın savunmasını yapmış. Birisiyle yapmış olduğu yazışmaların derlenmiş halidir. Hocam siz Carlos Bey’le bir programda tartışmıştınız. Hala internette var. Siz program içerisinde “İsa tanrı değildir, böyle bir şey yok, İncil’de buna aykırı bölümler var” diyorsunuz. Reklam oldu. Bende Carlos Bey’in yanına gidip “Peder, Abdülaziz Hocam bir saatten beri İsa tanrı değildir diye söylüyor. Niçin cevap vermiyorsunuz” dedim. Belki kendisi bunu hatırlamayabilir. Bana “İncil’de İsa’nın tanrı olduğu yazmıyor ki” dedi. Niye orada söylemiyorsun o zaman? Bu tartışmaya niye geldin? O zaman neyi tartışıyoruz?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi İncil’de yazmıyor ama kendileri yazıyorlar.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Bakın şimdi lafı nereye bağlayacak? Az önce okuduğum kitapta “İsa İncil’i gökten inen bir kitap olarak algılamadı” dedi. Carlos Bey’de şöyle diyor. Uzunda ben bir cümlesini okuyacağım. Aslında bütün Hıristiyanlar aynı kanaatteler. “İncil gökten ayet ayet inmiş bir kitap değildir”. Bu insnaların böyle söylemelerinin bir gerekçesi var. Eğer Hz İsa gerçek anlamda Allah’tan bir kitap almışsa o zaman Allah ile İsa arasında ast-üst ilişkisi oluşur, Allah’ın indirdiğinden mükellef olur, siz teslisi savunamazsınız. O zaman bir yığın teolojik mirası, ilahiyat mirası çöpe atmanız gerekir. Konsillerden bahsedemezsiniz. Kilise babalarından bahsedemezsiniz. Çünkü Allah Hz İsa’ya kitabı sen bunu al, senin uymana gerek yok, başkaları uysun demez. Sende mükellefsin der. Peki, İsa (a.s) nasıl hem tanrı hem de mükellef olacak? Bunu ortadan kaldırmak için İsa, İncil diye bir şey almamıştır diyorlar. İncil sözlü şifai yollarla gelmiştir, İsa’nın hayatıdır diyorlar. Ama İncil’e baktığımız zaman Hz İsa hiç de böyle demiyor. Bunu ben Kitap ve Hikmet dergimizin 17. sayısında yazdım. Daha geniş malumata buradan ulaşabilirsiniz. Hz İsa İncil’de şöyle diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dikkat edin, İncil’de İsa’nın (a.s) ifadesi…

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Bu ifadeler tamamen Hz İsa’ya ait… Hıristiyanlar “İsa Allah’tan vahiy almadı” diyorlar. Çünkü ilahın kendisi odur diyorlar. Ama Hz İsa bakın ne diyor? “Ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve konuşmama gerektiğini bana buyurdu”. Bu okuduğum yer Yuhanna İncili 12. Bölüm 49 ve 50 cümleler. Devam ediyor. “Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz sözler benim değil, beni gönderen babanındır”. Sürekli Hz İsa tebliğ yapıyor. Sonra bunları ben söylemiyorum ki Allah söylüyor diyor. Şöyle devam ediyor. “Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. Amacım kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yapmaktır”.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Mâ aler rasûli illel belâğ” “resule düşen tebliğden ibarettir” (Maide 99) diyor. Bu da aynı şey…

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Devam ediyor. Bölümler çok fazla… Hatta bir şey benim dikkatimi çekti. İncil’de Hz İsa’nın Allah’ın elçisi olduğuna dair vurgular Kuranı Kerim’den çok daha fazladır. 20-22 yerde direk ya da dolaylı olarak Allah’ın elçisi olduğu söylenir. Ben 3-5 tane okudum ama hepsini makaleye yerleştirdim. Mesela birkaç tane daha yer okuyayım. “Halk İsa’nın yaptığı mucizeleri görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi”. Başka bir yerde devam ediyor. “Kalabalıklar bu Celile’nin Nasıra kentinden İsa peygamberdir diyordu”. “O adam Allah’ın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemle güçlü bir peygamberdir”. Devam ediyor. “Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu”. O zaman bizde şu soruyu sorarız. Şu soruyu sorma hakkımız var. Hz İsa ile birlikte yiyenler, içenler, ona iman edenler, onun etrafındaki halk onu Allah’ın elçisi kabul ediyor da günümüzdeki Hıristiyanlar neden Allah’ın oğlu diyorlar. İşte burada mitoloji devreye giriyor. Hurafeler devreye giriyor. Böyle şey birden bire nasıl oldu? Birden bire olmasına gerek yok ki… Muhammed’de (a.s) Allah’ın kulu ve elçisidir diyoruz ama adam ne dedi? Muhammed eşittir Allah’tır dedi. Önümüzde Kuran olmasına rağmen, bütün Müslümanların bunu reddetmesine rağmen… O mitolojik ortamda zaten milletin çok tanrıcı olduğu bir ortamda…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Televizyona çıkıp da insan Allah olmalıdır diyen hala devam ediyordur. Hurafecilere her şey serbest… Ama bunları söylersen sistem çöker.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Yani bunları Hıristiyanlara okuyamıyorsunuz. Okuduğunuz zaman rahatsız oluyorlar. Konsil kararları var deyip konuyu kapatıyorlar. Hocam isterseniz konsillere geçelim. Çünkü bu ifadeler çok fazladır. İncil’de Hz İsa’nın Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna dair, Allah’tan vahiy aldığına dair pek çok ifadeler var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Konsillere geçelim. Konsiller önemli… Adamlar İsa’yı tanrı yaptıkları için İncil’i de kabul etmiyorlar. Allah’ın kitabı değildir diyorlar. Tanrı yapınca o zaman nebi olmaktan çıkıyor. Kitap inecek kimse kalmıyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Hocam peygamberlik makamı, nebilik makamı boş kaldığından hepsine vahiy geliyor. Katolik kilisesine göre Papaya vahiy gelir ve papa dokunulmazdır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi papaya vahiy gelir. Kardinallere vahiy gelir. Hepsine gelir.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Güya sapkınlığın önünü kapatacağım derken iyice açıyorlar.

Vedat YILMAZ: İsa (a.s) tebliğ yaptığı dönem içerisinde İsrail oğullarına sürekli olarak tasdik ilişkisi üzerinden yaklaşıyor. Konuyla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Luka’da 10. Babda geçiyor. “Bir kutsal yasa uzmanı İsa’yı denemek amacıyla gelip ona şöyle söyledi. Öğretmenim sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?” Sonsuz yaşamdan kasıt o dilde cennet için kullanılan ifadedir. Yani cennete gitmek için ne yapmam lazım diye soruyor. İsa’nın (a.s) verdiği cevap çok önemlidir. “İsa ona şöyle dedi. Kutsal yasada ne yazılmıştır? Orada ne okuyorsun?” Bakın bir cevap vermiyor. “Adam şöyle karşılık verdi. Rabbı bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa şöyle söyledi. Doğru cevap verdin. Bunu yap. Yaşayacaksın”. İsrail oğullarından bir alim, kutsal yasa uzmanı birisi İsa’ya gelip bir soru soruyor. İsa’da ona Tevrat’ta ne yazıyor diyor. Adam Tevrat’ta yazanı okuyor. Ondan sonra bunu yap diyor. Allahu Teala Tevrat’ı ve İncil’i İsa’ya (a.s) öğrettiğini söylüyor. İsa’da (a.s) İsrail oğulları ile olan tebliğinde bu metot üzerinden sürekli olarak gidiyor. Burası çok önemli. Ancak İsa’nın (a.s) vefatından sonra özellikle İsevi cemaat parçalanıyor. Antakya merkezli bir cemaat oluşuyor. Daha sonra Kudüs merkezli başka bir cemaat oluşuyor. Bunlar kendi aralarında tartışıyorlar. Örneğin ilk yüzyılda İsa’nın (a.s) öğrencileri hayattayken, havariler hayattayken, Pavlus hayattayken vs. yapılan tartışmalara baktığınız zaman o tartışmaların içerisinde İsa tanrı mıdır, değil midir tarzı bir tartışma yok. Tartışma olarak ne var? Biz eski ahitin, Tevrat’ın yasalarına hala uymalı mıyız, uymamalı mıyız? Sünnet olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Tartışmalar hep bu minvaldedir. İsa tanrı mıdır, değil midir? Kutsal ruh tanrı mıdır, değil midir? Üçleme var mıdır, yok mudur? Bu tarz bir tartışma hiç yok. Bizim elimizdeki Pavlus’un mektupları da dahil, hiçbir yeni ahit metninin içerisinde teslis kelimesi de yoktur. Bugün Hıristiyanlığın temel akidesi olan teslis kavramsal olarak yeni ahitin içerisinde yok. Bu tartışmalar, işte üçlü birlik teolojisi vs. daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan tartışmalardır. Pavlus’un hayatında bile bu tartışmalar yoktur. Özellikle ikinci yüzyıldan sonra bir takım kilise babaları üçlü birlik doktrini, özellikle logos doktrini denilen bir doktrin ortaya atılıyor. Yani İsa’yı (a.s) kelam olması üzerinden bir tanrılaştırma doktrini ortaya atılıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O kelamda ne? Kuranı Kerimde Meryem validemiz “Gâlet rabbi ennâ yekûnu lî veleduv ve lem yemsesnî beşer, gâle kezâlikillâhu yahlugu mâ yeşâé’, izâ gadâ emran feinnemâ yegûlu lehû kun feyekûn” “Allah bir şeye karar verdi mi ol der, oluverir” (Ali İmran 47) ol emri söz ya. Bu ol emri, Allah’ın sözüdür, Allah gibidir, Allah’tır diye çeviriyorlar.

Vedat YILMAZ: 4. Yüzyılın başlarında artık İseviler arasındaki bu tartışmalara Roma siyaseti de etki edince yani İmparatorda işin içerisinde girince artık Hıristiyanlık bugün ki halini almaya başlıyor. Mesela 325 senesinde Roma İmparatorunun emriyle İznik konsili toplanıyor. İsa (a.s) orada resmen tanrı ilan ediliyor. Yani İsa’nın (a.s) tarihte resmen tanrı ilan edilmesi bu tarihtedir. 4. Yüzyılın başında 325 senesindedir. Bunun öncesindekiler sadece felsefi bir takım tartışmalardır. Bazı kilise babaları, bazı sapık adamların ortaya attığı görüşler ama ondan sonra siyasette işin içine girince, imparatorun eli de işin içine girince bu artık resmileşiyor. İlk konsille birlikte İsa (a.s) tanrı ilan ediliyor. Tabi burada kalmıyor. Ondan sonra Hıristiyanlar bu sefer kutsal ruhun konumunu tartışmaya başlıyorlar. İsa tanrıdır, baba tanrıdır, peki kutsal ruh nedir? Bu sefer bunu tartışmaya başlıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah ile araya girecek bir melek Cebrail. O zaman Cebrail’in işi kalmıyor.

Vedat YILMAZ: Ondan sonra bir konsil daha toplanıyor. Bu sefer kutsal ruh tanrı ilan ediliyor. Ondan sonra İsa tanrıysa eğer Meryem’in durumu ne olacak diyorlar. Tanrı bir insandan doğabilir mi tartışması ortaya çıkıyor. Bir konsil daha yapıp Meryem validemiz tanrı annesi ilan ediliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kadıköy konsili değil mi?

Vedat YILMAZ: Evet. Bu tartışmaların hiçbirisi ilk dönemlerde yok. Meryem tanrının annesi midir, değil midir? Kutsal ruh tanrı mıdır, değil midir? Bunların hiçbirisi yok. Bunlar tartışılan şeyler değil. 4. Yüzyıldan sonra artık bunlar tartışılmış. Bunlar bugün ki Hıristiyanlığın temeli haline gelmiş. Yoksa İsa’nın (a.s) yaşadığı dönemde, havarilerin yaşadığı dönemde bu tür şeyler hiç yok. Bugün ki Hıristiyanlık 4. Yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O yüzden esas olan konsil kararlarıdır. Ne Tevrat’a bakarlar, ne İncil’e bakarlar. Hiçbir şeye bakmazlar.

Vedat YILMAZ: Bugün bir Hıristiyanı çağırıp senin kutsal kitabını ortaya koyalım, senin dinini tartışalım deseniz hiçbir Hıristiyan bunu kabul etmez.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada defalarca söyledik. Almanya’nın Tübingen Üniversitesinden her sene papaz heyeti geliyordu. Ondan sonra Goethe Üniversitesinden birisi Katolik, birisi evanjelist papaz heyeti geliyordu. Getirin İncil’İ dersiniz ne Tevrat’ı getirirler, ne de İncil’i… Bunu Katolik Kilisesinin merkezi olan Vatikan’da da söyledik. Getirmediler. Çünkü hiçbir temelleri yok ki. Tamamen köksüz bir ağaç gibidir.

Vedat YILMAZ: Hocam bugün aynı İncil’e iman edip, aynı yeni ahide iman edip teslisi kabul etmeyen Hıristiyan gruplar var. Mesela Yehova şahitleri… Teslisi kabul etmezler. İsa’nın (a.s) tanrının oğlu olduğunu kabul etmezler. Tanrı olduğunu kabul etmezler ama aynı metinlere iman ediyorlar. Yine Üniteryan Kilisesi aynı şekilde kabul etmez ama aynı kitaba iman eder. Çünkü kitaptan bu çıkmıyor. Böyle bir akide çıkmıyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Hocam burada şu ilaveyi yapmak isabetli olacak. İncil’de Korintlilere 1. Mektubu, 7. Bölüm. Burada Pavlus şöyle diyor. “Evli olanlara buyruk veriyorum. Kadın kocasından ayrılmasın. Bu buyruğu veren ben değil, rabdır. Ayrılırsa da başkasıyla evlenmesin. Ya da kocasıyla barışsın”. Katolik nikâhı derler ya, temellerini buradan alıyor. Boşanamazsın, boşanmak kesinlikle yasak derler. “Erkek de karısını boşamasın”. Şurada ki ifadeye dikkat edin. “Geriye kalanları rab değil ben söylüyorum. Eğer bir kardeşin iman etmeyen bir karısı varsa ve kadınla yaşama yolunu buluyorsa kardeş onu boşamaz”. Şimdi birisine bu kitap komple kime aittir diyorsunuz. Allah’a aittir diyor. Hâlbuki bunun yazarı Pavlus Allah değil ben söylüyorum diyor. Ne kadar tezat…  Kuranı Kerimde Allahu Teala “kendi elleriyle yazıp da Allah’tan geldi diyenlerin vay haline” (Bakara 79) diyor. İçimizdeki öykünmeyi de görelim. Bizde de bu tipler var. Yazıyor, ben Kurandan bunu anladım demiyor. Allah’tan geliyor, ilham geldi diyor. Size öyle bir yer gösteriyor ki asla denetleyemeyeceğiniz bir kaynağı gösteriyor. Aslını astarını araştıramayacağınız bir kaynak gösteriyor. Mesela adam şu ayetten bunu anladım dese biz açıp bakalım orada ne var diye deriz. Ama öyle bir kaynak gösteriyor ki… Mesela zuhuratta Allah Kasımpaşalı Şevket Efendiye Ahmed’i bana bırakın dedi, diyor. Ben nereden bulayım Kasımpaşalı Şevket’i…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zuhurat diye bir şey mi var?

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Yani burada daha ciddi eleştiriyi Hıristiyanlara yapabiliriz. Adamlar siz Pavlus’a inanmıyorsunuz diyor. Hayır, biz inanıyoruz diyoruz. Onun dediğini diyoruz. O da bu kitap Allah’a ait değil, bu bölümü ben yazdım diyor. Hatta ben papaza şöyle dedim. Madem ki Allah’a ait değil, o zaman Allah’ın kitabı içerisinden bunları çıkarın dedim. Allah’ın kitabında insanların sözlerinin ne işi var dedim. O açıklamasını yapmış dedi. 53:42 sn. anlaşılmıyor. olarak yapsın dedim. Sonra bana ‘o tanrı ruhuyla dolu olduğu için yazabilir dedi. Tasavvufçular gibi tevil yapıyor. Bende peder sizin inancınıza göre bütün Hıristiyanlar tanrı ruhuyla dolu, o zaman her biriniz yazın, bir bölüme ekleyin, Allah böyle dedi deyin. Hocam bir noktadan sonra tartışma sonuçsuz kalıyor. Az önce Katolik Kilisesi kitabında, Hıristiyanlık kitabi bir din değildir dedi. Bütün her şey oradan kaynaklanıyor. Siz din anlayışınızı kitapla denetlemezseniz daha çok nebi çıkar, çok tanrı çıkar. Yani her türlü hurafeye açıktır. Buda önemli bir şey…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sanki bizimkiler farklı mı? Kuranı Kerimi devre dışı bırakıyorlar. Aile hukukuyla ilgili hükümler… Mesela Allahu Teala “evlenme çağına kadar yetimleri deneyin” (Nisa 6) diyor. Evlenme çağından bahsediyor. Şii, Sünni bütün mezhepler evlenme çağı diye bir şeyi kabul etmiyorlar. Allahu Teala asla köleliği, cariyeliği kabul etmiyor. Hepsi köleliği, cariyeliği kabul ediyor. Nikâhsız ilişkiye asla müsaade etmiyor. Cariyelikte dâhil açıkça ifade ediyor. Ama kendilerine Müslüman diyen Şii, Sünni mezheplerin %100’ü bunu kabul ediyorlar.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:  Hocam burada çarpıttıkları ayet var. Peki, Hocam şunu soralım. Namaz kılmayanı öldürmekle alakalı hiçbir şey yok. Bu nereden çıktı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allahu Teala dinde herhangi bir zorlama yoktur (Bakara 256) diyor. Bunlar, girerken zorlama yok, çıkarken var diyorlar. Teövbestağfirullah. Ya ne oluyor? Sizin babanızın çiftliği mi bu din? Elbette Cenabı Hak da Müslümanları bu hale getirir. Yani şu anda Batı bundan biraz daha iyi durumda… Şundan dolayıdır. Batılılar Hıristiyanlığı filan reddettiler. Kendi fıtratlarına geldiler. Kendilerine doğru dürüst bir tebliğ yapılmadı. Kendilerine Müslüman diyenler ellerinde Kuranı Kerim olmasına rağmen bu saçma sapan şeyleri hala din diye kabul ediyorlar. Okullarında okutuyorlar. Sanki ilimmiş gibi sahipleniyorlar. Onun için de Allahu Teala İslam Alemini cezalandırıyor. Çünkü “ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase rasûlâ” “elçi gönderinceye kadar kimseye azap edecek değiliz” (İsra 15) diyor. Elçide Kuranı Kerim. Kuran elimizde olmasına rağmen biz bu halde olduğumuz için Allahu teala İslam Alemini cezalandırıyor. Akıllı olalım. Aklımızı başımıza alalım. Karşımızda herhangi bir rakibimiz yok. Dikkat ediyor musunuz? Ne Yahudiler bizim karşımızda durabilir, ne de Hıristiyanlar… Dünyada en zayıf insan yalan söyleyendir. Burada açıkça gördünüz mü? Hıristiyanlar yalan söylemiyor mu? Yahudiler yalan söylemiyor mu? Onlar çok zayıftır. Mesela az önce Şii, Sünni ayırımı yapmadan bütün mezhepler dedik. Yıllardır siz burada dersleri takip ediyorsunuz. Peki, bugüne kadar onlardan bir tanesinin karşımıza çıkıp da şurada yanlış söylediniz dediğini duydunuz mu? Niye? Çünkü biliyorlar. Öyle inanıyoruz derler. O kadar… Allaha çok şükür bizde sayı önemli değil. Biz bu dine sıkı sıkıya sarılırsak dünyanın en güçlüsüyüz. Allahu Teala bu dünyada bu dine gereken bütün değeri vermemizi nasip eylesin. Ahirette de mutlu eğlediği kullarından eylesin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008