Bakara Suresi 102-104. Ayetler

7 Aralık 2010 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

‘’Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain’’

Bakara Suresinin 102. Ayetindeyiz,

2010 yılının 12. Ayının ilk Salı akşamı.

Burada Allah Teâlâ şöyle buyuruyor;

Euzu billahi mineşşeytanirracim

‘’Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân…’’

Şeytanların Süleymanın saltanatı konusunda söylediklerine uydular,

‘’….ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû….’’

Süleyman kafir olmadı ama o şeytanlar kafir oldular,

‘’…yuallimûnen nâses sihrâ…’’

İnsanlara sihri büyüyü öğretiyorlardı,

‘’… ve mâ unzile alel melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût…’’

Babildeki iki melik, Harut ve Marut’un başına gelenleri de, öğretiyorlardı

‘’…ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur…’’

O iki melik, insanlara şunu demeden hiçbir şey öğretmezlerdi; ‘’Biz tam bir imtihan içerisindeyiz, bu söylediklerimiz çok ciddi olaylardır, bir imtihandır. Sakın ha, kafir olma.’’

‘’…fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcih…’’

Onlardan kişiyle eşinin arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi

‘’ …ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillâh…’’

Onlar bu şekilde Allah’ın onayı olmadan hiç kimseye zarar verecek durumda değillerdir

‘’… ve yeteallemûne mâ yadurruhum ve lâ yenfeuhum…’’

Onlar kendilerine zarar veren ama faydası olmayan şeyler öğreniyorlardı

‘’ …. ve lekad alimû…’’

Çok iyi biliyorlardı ki

‘’ …le menişterâhu mâ lehu fîl âhireti min halâkın…’’

(Çok iyi biliyorlardı ki) Kim ki bu büyüyü satın alır, ahirette onun bir payı kalmaz

‘’…ve le bi’se mâ şerev bihî enfusehum…’’

Kendilerini ne kötü satmışlardı

‘’…. lev kânû ya’lemûn’’(Bakara 2/102)

Keşke bunu bilselerdi.

Biliyorsunuz Süleyman AS’mın  kendisinden sonra hiç kimseye verilmeyecek büyük bir saltanatı vardı. Allah Teâlâ’dan onu istemişti Cenab-ı Hak da vermişti. Cinlere hükmediyor, kuşlara hükmediyordu. İnsanlardan kuşlardan ve cinlerden oluşan orduları vardı. Çok uzak mesafelere gidip geliyordu, bir kuvveti kullanarak, çok uzak mesafelerden eşyayı getirebiliyordu. Belkız’ın tahtının Yemenden Kudüs’e gelmesi göz açıp kapayıncaya kadar olmuştu ve bu bir keramet değil mucize değil tamamen bir ilimle olan bir şeydi.

Ondaki bu ilmi bildiği için de Belkız, savaşsız gelip teslim olmuştu. İşte Süleyman AS’mın bu büyük saltanatı ki İsrailoğullarına söz verilmiş bir saltanattı, o büyük saltanatı bir sihir diye yorumlanmış yani Yahudiler ona peygamber değil kral Süleyman diye hitap ederler öyle bilirler. Süleyman bu saltanatını sihirle elde etti diyerek bir kısım böyle üçkağıtçı tipler insanları o şekilde kandırıyorlardı. İşte Süleyman cinleri şunu şunu yaparak emrine almıştı, Süleyman kuşları şöyle yönetmişti, Süleyman şunu yapmıştı bunu yapmıştı diye bir kısım yalanlarla dolanlarla Süleyman AS’mın Cenab-ı Hak tarafından verilmiş o büyük saltanatını tekrar kendilerinin geri getireceğini iddaa ediyorlardı.

İşte burada Allah Teâlâ o olayı anlatıyor diyor ki; hatta şöyle şey yapalım, 101. Ayetten alalım. Geçen hafta okumuştuk.

‘’Esteuzubillah’’

‘’ Ve lemmâ câehum resûlun min indillâhi musaddikun limâ meahum…’’

Kendilerine Allah katından bir elçi, Muhammed AS geldi, yanlarında olanı tasdik eden bir elçi geldi

‘’….nebeze ferîkun minellezîne ûtûl kitâb…’’

Kendilerine kitap verilmişlerden bir gurup attı

‘’… kitâballâhi…’’

Allah’ın kitabını, Kuranı

‘’… verâe zuhûrihim…’’

Sırtlarının arkasına attılar, Tevratı da atmış oldular çünkü Tevrat onlara; Kurana inanmayı emrediyordu.

‘’….ke ennehum lâ ya’lemûn’’ (Bakara 2/101)

Sanki bilmiyormuş gibi davrandılar

Kurana uymaları gerekirken Kurana uymadılar sonra;

‘’Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân…’’

Süleymanın saltanatı konusunda şeytanların söylediklerine uydular,

Şimdi geçen derslerden çok iyi hatırlarsınız, bunların Muhammed SAV’me inanmak için yola çıkmış olmalarının asıl sebebini hatırlarsınız, niçin Medineye gelip yerleşmişlerdi; Dünya hakimiyetini elde etmek için çünkü Allah Teâlâ son peygambere dünya hakimiyetini vereceğini vaat etmişti ki zaten biliyoruz kısa sürede Müslümanlar o günkü dünyanın hakimi olmuşlardı ama tam hakimiyet henüz gerçekleşmiş değil gayret gösterirsek onu biz inşallah gerçekleştiririz bugünün ulaşım ve haberleşme imkanlarını kullanarak.

Şimdi, Muhammed AS’ma inanmak istemeyince bu defa hakimiyeti başka şeyde aramaya başladılar. Süleyman AS’mın günlerini hatırlamaya başladılar. Eee Süleymanın hakimiyeti gibi bir hakimiyeti biz tekrar elde edebiliriz. Nasıl elde ediyorlar;

‘’Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân…’’

Süleymanın saltanatı konusunda şeytanların söylediklerine uydular,

Şimdi, Süleyman AS  işte şu sihri yaptı, bu büyüyü yaptı onun için hakimiyet kurdu artık bizim bu peygamberin arkasından gitmemize lüzum yok. Biz o şekilde hakimiyetimizi kurarız.

‘’….ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû….’’

Süleyman kafir olmamıştı, çünkü şeytanlara uyanlar, bir peygamber şeytanlara uymaz elbette ama o şeytanlar kafir olmuşlardı. İddaa ediyorlardı işte Süleyman AS şu tılsımı yaptı şunu yaptı bunu yaptı diye insanları kandırarak milletin parasını alıyorlardı. Çünkü insanların bu tip şeylere çok büyük bir hevesi vardır, çalışmadan kazanmak müthiş bir arzudur insanlarda işte şöyle bir şey yaparsan şunu yaparsan bunu yaparsan dolaşırlar sihirbazların peşinde dolaşırlar her şeylerini kaybettikleri zaman artık büyük bir sefil ve perişanlık içerisinde hayatlarını sürdürürler yada başka şekilde hayatlarına son verirler. İşte o Medinedeki Yahudilerde kısa sürede Medineyi terk etmek zorunda kaldılar. Hadi bakalım, hadi Süleymanın saltanatını sürün görelim.

Şimdi bugünlerde biliyorsunuz, hem Yahudiler hem Hristiyanlar dünya hakimiyetlerini elde edeceklerini zannederek ortalığı kasıp kavuruyorlar, ellerindekilerini de kaybetmeye başladılar. Kuran-ı Kerime uymadıkça onların herhangi bir hakimiyeti elde etmeleri mümkün değil.

‘’….ve mâ kefere suleymânu…’’

Süleyman kafir olmamıştır,

‘’….ve lâkinneş şeyâtîne keferû….’’

Ama bu şeytanlar kafir olmuşlardır

Çünkü bunlar Allah’tan istemiyorlar, Allah Teâlâ’nın kendi kitaplarında Tevrat’ta vaat ettiğine uymuyorlar, Muhammed AS’ ma uymuyorlar, haşa Cenab-ı Hakkı devre dışı bırakarak başka yöntemlerle dünya hakimiyeti kuracaklarını zannediyorlar. Onun için kafir olmuş oluyorlar.

‘’…yuallimûnen nâses sihrâ…’’

Bunlar, insanlara sihir öğretiyorlardı

Sihir ne demek? Onun üzerinde biraz sonra dururuz ama şu ayeti bitirelim ondan sonra ilgili ayetleri okuruz.

‘’… ve mâ unzile alel melekeyni…’’

Melekeyni diye elimizdeki kitaplarda yazılı ama ‘’el-melikeyni’’ şeklinde, kefsad tefsirinde bildirildiğine göre Hasani Basri ‘’el-melikeyni’’ şeklinde okuyormuş ki  bize göre doğrusu o dur. Melekler inşaların arasına girip de insanlara sihir falan öğretmezler yani böyle bir şey yok.  ‘’… ve mâ unzile alel melekeyni…’’ iki tane melikin başına gelenler, ’’unzile’’ kelimesi indirilen manasına da olur, başa gelen manasına da olur. Şimdi başa gelen olaylar yaşanan olaylar çok değişik vasıflardadır mesela polisiye romanları okuyanlar bir takım şeyler okuyanlar bazı meseleler konusunda diğer insanlardan farklı olurlar. Şimdi ayeti şey yapayımda bir iki tane örnek vereceğim size.

İki tane melik işte iki kral yada prenses bunların başına gelen olaylar, bunların başına gelen olayları insanlara anlatırken ‘’…alel melekeyni bi bâbile…’’ Babilde iki melik, Babil kelimesi size ne hatırlatıyor? Irak’ı hatırlatıyor başka Yahudilerle Babil ikisini birleştirin, asma bahçelerini hatırlıyorsun da kitaplardan hatırlıyorsun gördüğünden değil. Şimdi Yahudilerle babilin ne ilgisi var? Yahudiler 1.sürgünde Buhtunnasar yada Nabukadnezar diyor batılılar onun Kudüs’e yapığı baskınlar sonucu işte Süleyman mabedini yıkıyor taş üstüne taş bırakmıyor ve bütün erkekleri öldürüyor kadınları ve çocukları da babile sürgün ediyor, babile götürüyor. Bu şeyde anlatılıyor, İsra Suresinde anlatılıyor, Bakara Suresinde onun başka tarafları anlatılıyor zaten Yahudi tarihinde çok önemli bir olaydır. Bugün Iraktaki olayların arkasında bu Babil sürgünü vardır. Şimdi, Babilde iki tane melik onların başına gelen olaylar, onları öğretiyorlardı bu şeytanlar. Şeytan dediğimiz zaman insan ve cin şeytanı , burada insan şeytanı olduğu anlaşılıyor.

‘’…ve mâ yuallimâni min ehadin..’’

Halbuki o iki tane melik, insanlara başlarından geçen olayları anlatırken şöyle derlerdi;

‘’….hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun…’’

Biz fitneyiz yani ne demek? Bizimkisi bir imtihan yani başımızdan geçen olaylar Cenab-ı Hakkın bizi bir imtihan etmesidir. Sakın bunları yanlış değerlendirerek,

‘’… fe lâ tekfur…’’

Kafir olma,

Bunları yanlış bir şekilde kullanma, yanlışa kullanma,

‘’…fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcih…’’

Halbuki onlar bu ikisinden karı ile kocanın arasının nasıl ayrılacağını öğreniyorlardı. Bununla ilgili bir olay var yanlış hatırlamıyorsam Sabuni tefsirinde okumuştum Ahkam tefsirinde diyor ki; Bir adam karsını çok seviyormuş yani karı koca birbirlerini çok seviyorlarmış bir kadında bu erkeği elde etmek istiyor fakat erkek bir türlü ona yüz vermiyor gidiyor bu kendisini sihre kaptıranlardan bir tanesine bir kadına gidiyor diyor ki şu kadınla kocanın arasını bi şekilde ayır diyor. Bu adam benim yüzüme bakmıyor tabi buna bir miktar da para veriyor. Kadın diyor ki kolay gidiyor kadına diyor ki yani o adamın karısına diyor ki kocanın seni daha fazla sevmesini istemez misin? Elbette isterim diyor çünkü fazlanın sınırı yok ki zendin olan daha çok zendin olmak ister. Elbette diyor, diyor ki o zaman bir ustura veriyor al bu usturayı akşam kocan uyurken boynundan  sakalının altındani bir tane kıl usturayla kes getir bana gerisine karışma diyor.  Bu kadar basit mi evet bu kadar basit diyor. Neyse kadını ikna etti ya hemen koşuyor kocasına. Diyor ki bak, senin eşin bu gece seni uyuduğun sırada usturayla kesecek haberin olsun diyor. Adam diyorki sen ne konuşuyorsun biz birbirimiz çok severiz böyle şey olur mu? Bilmem söyleyen gitti diyor tamam unut öyleyse beni dediğimi. Tbi adamın içerisine kurt giriyor, akşam eve gidiyor evde bi uyuma numarası yapıyor şöyle bi kafayı da şöyle şey yapıyor boynuda… Bakıyor ki hanım elinde usturayı aldı geldi boğaza dayandı tam bileğinden yakalıyor ve kadını öldürüyor orada. İşte sihir bu. Olayın gerçek yönünü gizliyorsunuz ve karşı tarafı etki altına alıyorsunuz bütün mesele o.  Kuran-ı Kerimde de biliyorsunuz sihirle alakalı ayetler var. Musa AS’mın olayını gayet iyi bilirsiniz. Firavun Musa AS karşısında etkisiz hale gelince ne yapmıştı? Senin yaptığın sihirdir demişti değil mi? Ondan sonra sihirbazları toplamıştı. Ta-ha Suresi 65. Ayet 316. Sayfayı açın, iki sayfa fark edebilir 314 de olabilir. Firevun Musa AS karşısında aciz kalınca demişti ki; Senin yaptığın sihirdir demişti. Hani o değneğini atıyor yılana çevriliyor, elini koynunun içine sokuyor çıkarıyor bembeyaz oluyor… Ben demişti sana karşılık vereceğim aynı senin sihrine karşılık sihirle gelecem demişti. Aramızda bir buluşma günü belirle,  o da bayram günü buluşalım demişti. Düzgün bir yer olsun. Onlar el olayını yapamadılar yani Musa AS esmer olan elini koynuna sokuyor dışarı çıkarıyor lekesiz bembeyaz hastalık yok bir şey yok. Tekrar koynuna sokuyor eski halini alıyor. Bunu yapmak mümkün değil. Şimdi koynuna un koysan dışarı çıkarsan ortalığa dökülür, ne ile yapacaksın boya koysan silinmez şey yaptığın zaman böyle bir sihir yapma imkanı yok. Onun için onlar öbür sihri yapmaya çalışıyorlar yani bazı kitaplarda var bağırsakların içerisine birazcık şey koyuyorlar, civa koyuyorlar o sıcağın gelmesiyle biliyorsunuz termometreler hep civa ile yapılır çünkü sıcağa karşı son derece duyarlıdır. Sıcaklık değişikliklerinde hareket eder. Koyuyorlar, birkaç damla koydular mı yeter o bağırsakta hızla hareket edince bağırsakta bir kıpırdanma oluyor millette yılan görmeye gelmiş, tam oradaki o kıpırdanmayı yılan olarak değerlendiriyorlar, herkes de korkuyor. Bunu yapabiliyorlar ama eli sokup çıkarma onu yapmaları mümkün değil ne ile yapsınlar, esmer eli nasıl beyazlaştırsınlar? Şimdi, bakın burada ayetlerde sihri nasıl anlatıyor?

Sihirbazlar geldiler Musa AS’ma dediler ki, şimdi Musa AS değneği yere atmış ya onlarda bağırsak üst tarafından tutunca dümdüz içi sıvı dolu olunca ne olur? Değnek gibi gözükür değil mi dümdüz değnek gözükür. Eee yere atsan kıvırırsın ip olur aynı bağırsak ikisi de uzaktan görenler onu değnek zannederler…

‘’Esteuzubillah’’

‘’Kâlû yâ mûsâ immâ en tulkıye ve immâ en nekûne evvele men elkâ.’’ (Ta-ha 20/65)

Dediler ki, Musa sen mi önce atarsın değneğini yoksa biz mi önce atalım?

Musa AS dedi ki;

‘’Kâle bel elkû,..’’

hayır siz atın dedi…

‘‘fe izâ hıbâluhum ve ısıyyuhum yuhayyelu ileyhi min sıhrihim ennehâ tes’â.’’

Şimdi Musa AS da orada onların değnekleri ve ipleri bu yaptıkları sihirden dolayı Musa’ya sanki koşuyormuş gibi geldi yani onlar da hareket ediyormuş gibi geldi Musa AS’ma. Musa AS da yanıldı yani orada.

‘’Fe evcese fî nefsihî hîfeten mûsâ.’’

Musa kendi içinde bir korku duydu.

‘’ Kulnâ lâ tehaf…’’

Dedik ki Musa korkma…

‘’…inneke entel a’lâ.’’

En üstün sensin

‘’Ve elkı mâ fî yemînike…’’

Elindekini at, sağ elindekini…

‘’…telkaf mâ sanaû…’’

Onların yaptıklarını yutsun…

Eee şimdi onların bağırsakları bir şey yutabilir mi? Onların yaptıklarını yutsun…

‘’…innemâ sanaû keydu sâhır…’’

Onların yaptıkları bir sihirbaz hilesi

yani insanların gözlerini aldatmak, insanlara başka şeyleri hayal ettirerek insanları korkutmak…

‘’…ve lâ yuflihus sâhıru haysu etâ.’’

Sihirbaz geldiği taraftan yani hedefine ulaşamaz, istediğini elde edemez. Yada iddaa ettiği şeyde gerçek dışıdır, iddaası başkadır yaptığı başkadır.

Yani bütün sihirlerin tamamı yalana dayanır gerçeğini söyleyecek olsan kimse inanmaz ki

Mesela o kadın gerçeği söyleseydi ne kadın inanırdı ne koca değil mi?

Eee burada da gelen insanlara o bağırsak içerisinde gerçek anlatılsaydı kim gider bakardı onlara?

Şimdi Musa AS’mın değneği onlarınkini yutunca seyirciler ne der? Musa’nın sihri onlarınkinden büyük yani ikisi de sihir yani Musa’nın yılanı daha büyük olduğu için onları yuttu derler. Peki sihirbazlar ne der?  Ya bununkisi sihir falan değil bu gerçek derler, değil mi? Çünkü onların değneğinin her hangi bir şeyi yutması mümkün değil ki. O sadece insanların gözünü bağlayıp onları korkutmaya yarıyor, başka bir işe yaramıyor.

Ondan dolayı;

‘’Fe ulkıyes seharatu succeden…’’

Sihirbazlar, secdeye kapandılar…

Dediler ki bu sihir falan değil bu gerçek. Niye sihirbazlar secdeye kapadılar da izleyiciler kapanmadı? Onlar gerçeği bilmiyor ki…

‘’….kâlû âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ.’’ (Ta-ha 20/65-70)

Musa’nın ve Harun’nun Rabbine inandık dediler

Şimdi bir de Araf Suresinin, 7. Suresini 116. Ayetinden itibaren okuyalım, 163. sayfa.

  1. ayetten okuyalım,

Gene aynı şeydeki gibi hatta daha yukarıdan okuyorum 113. Ayetten okuyorum

‘’Ve câes seharatu fir’avne…’’

Sihirbazlar Firevunun yanına geldiler…

‘’…kâlû..’’

Dediler ki,

‘’…inne lenâ le ecren in kunnâ nahnul gâlibîn.’’

Eğer biz Musa’nın karşısında galip gelirsek elbette bize bir ücret var değil mi?

Bedava değil yani bir şey vereceksin

‘’ Kâle ne’am ve innekum le minel mukarrebîn’’

Tabi, siz benim en yakınlarım olacaksınız

Bundan daha iyisi var mı? Yani devlet başkanına yakın olacaksınız. Para versen ne olacak?

‘’ Kâlû yâ mûsâ…’’

Dediler ki ya Musa…

‘’…immâ en tulkiye ve immâ en nekûne nahnul mulkîn.’’

(Dediler ki Musa) ya sen at yada biz atalım

‘’Kâle elkû…’’

Musa AS dedi ki; Siz atın

‘’….fe lemmâ elkav seharû a’yunen nâsi vesterhebûhum…’’

Atınca insanların gözlerini bağladılar ve onları korkutmak istediler, korkuya saldılar…

Ortalığı yılan saldı diye

‘’…ve câû bi sihrin azîm.’’

Büyük bir sihir yaptılar

Bak buna Allah ‘’sihrin azîm’’ diyor, büyük sihir diyor. Demek sihir buymuş, tamam. Göz boyamakmış, gerçek değil ama gerçeğini bilmediğiniz zaman aldanıyorsunuz.

‘’ Ve evhaynâ ilâ mûsâ en elkı asâke…’’

Musa’ya vahyettik; değneğini at diye…

‘’… fe izâ hiye telkafu mâ ye’fikûn.’’

Onların tuzak olarak-hile olarak hazırladıkları şeyi yutuyordu

‘’ Fe vakaal hakku…’’

Gerçek ortaya çıktı…

‘’… ve batale mâ kânû ya’melûn.’’

Yaptıkları da batıl olup gitti

‘’ Fe gulibû hunâlike…’’

İşte orada mağlup oldular…

‘’…. venkalebû sâgırîn.’’

Ve alçaklara dönüştüler

Oraya gelirken çok şerefli geldiler ama orada bütün karizma çizildi.

‘’ Ve ulkıyes seharatu sâcidîn’’ (Araf 7/113-120)

Sihirbazlar da secdeye kapandılar

Şimdi sihrin ne olduğunu öğrendik mi? Göz boyamaymış demek ki. Ama siz gerçeği bilmeyince etki altına girersiniz. Ha bire karşı tarafa para verirsiniz. O da ha bire size yalan pompalar. Bir müddet sonra da büyük de bir umutsuzluğa kapılırsınız perişan olur gidersiniz.

Şimdi, tekrar şeye dönelim, Bakara 102.ayete. Burada şunu Cenab-ı Hak bize söylüyor; Süleyman AS’mın saltanatının öyle sihirle şununla bununla olması mümkün değil.  Tabi, Yahudilerden bir kısım üçkağıtçı onları bununla kandırarak paralarını çekiyor öbürleri de buna kanarak onun peşine gidiyorlar. Kanıran insanları saptırdığı için kafir oluyor, kananlar da haşa Allah’ı devre dışı bırakarak bir takım, Allah’a rağmen bir takım neticelere ulaşacaklarını düşündükleri için kafir oluyorlar. Ve iki tarafta bir yalanın peşinde koşuyorlar.

Şimdi, babilde iki, mesele ortaya çıktı mı bakın? Sihirin gerçeği yok değil mi?Mesela birisinin başına az önce o karı kocanın arasını ayırmayla ilgili olay geçmiş olsa ve o da işin esasını öğrenerek bir şekilde orada aldanmış olmasa mesela şöyle demiş olsa o iki melikten birisi insanlara ‘’ya bakın bizim hanmla aramız çok iyiydi, birisi beni elde etmek istiyordu, hanımla aramı bozmak için şöyle şöyle yapmıştı, sonra ben bunun farkına vardım ve buna engel oldum ama sakın ha siz bunu öyle gidip bir yerlerde kullanmayın kafir olursunuz. Benim başıma böyle bir olay geldi sakın bunu gidip bir yerde bir şekilde kullanmayın yoksa kafir olursunuz’’

Şimdi, Musa AS’mın oradaki sihir olayı ile bunun arasında birebir uyum var mı? İşin esasını bilmeyen kişi işte orada karısını öldürüyor. Bilen kişi ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor, başkasına anlatırken de ‘’sakın ha bunu kötüye kullanmayın. Ben bunu size anlatıyorum ama… yoksa kafir olursunuz’’ İşte o iki melikin yaptığı bu, anlattıkları olaylar, enteresan hadiseler başlarından geçmiş, anlatıyorlar ama sakın bunu kötüye kullanmayın diyorlar.

Şimdi, mesela geçen sene internette bir olay olmuştu. İnşallah gülmeden anlatırım, size gülmek serbestte bana yasak. Şimdi, bazılarınızda belki okumuşsunuzdur da, yaşanmış bir olay diyor, yaşanmış bir olayı şöyle anlatıyor, diyor ki;

Adamın biri köyden kasabaya gidiyor, arabasıyla. Yolda bir adam durduruyor, o da alıyor onu, boş gidiyorum alayım diyor. O gelip arkaya oturuyor arabanın arka tarafına. Merhaba hemşerim hoş geldiniz, isminiz ne diyor? Ben azrailim diyor. Hadi oradan diyor kandırma şimdi adın ne onu söyle diyor. Ben azrailim diyor senin canını almaya geldim. Git de başkasıyla kafayı bul diyor. Valla sen bana şimdi inanmadın değil mi? Diyor. Bak şimdi 200 metre ilerde o köşeyi döndüğün zaman bir adam önüne çıkacak arabaya binecek ve kasabaya gitmek isteyecek, gör bakalım diyor. Neyse gidiyorlar hakikaten de dedikleri yerde  bir başka adam durduruyor bunları ondan sonra bu da arabanın önüne oturuyor. Hoş geldin hemşerim nereye gidiyorsun? Valla işte beni şu kasabanın girişinde bir yerde bırakırsan çok iyi olur diyor. Ya arkada bir adam var, benimle kafa buluyor, Azrail olduğunu inanıyor diyor, azrailmiş diyor. Dönüyor ki ben niye adam, kimseyi göremiyorum diyor. Nasıl göremiyorsun? Diyor. Arkadaki konuşmaya başlıyor bak gördün mü? Bu beni göremez, sesimi de duyamaz. Şimdi inandın mı benim Azrail olduğuma? Adamın eli ayağı titremeye başlıyor. Diyor ki hemşerim ben şimdi senin canını alacağım, sen şöyle kenara arabayı çek, tevbe istiğfar et iki rekat namaz kıl. Tabi artık adam tamam diyor, arabayı kenera çekiyor iniyor aşağıya, abdest almak için gidince arkadaki gelip direksiyona geçiyor, hadi güle güle arabayı alıp götürüyorlar. İşte bu bir sihir, bir sihir. Adamı korkutup arabadan indirip malını alıp götürüyorlar.

Şimdi bir başka olay anlatılıyor bu da Kayserinin Bünyende olmuş diye söylüyorlar arada… Biz söyleyenin yalancısıyız mı diyelim ne diyelim artık… Şimdi tanınmış biraz siyasetle alakası olan bir adam, kış günü benzin istasyonunda bir iki bardak bir şeyler içmiş. Ondan sonra çok yakında ola burada köylerin adları falan da var ona gerek yok. Çok yakında köye gidecek fakat yola çıkıyor öyle bir kar var ki, araba falan yok. Neyse o sıra bir araba geliyor önünde duruyor o da hemen açıyor kapısını arkaya atlıyor. Araba şey bir otomobil. Araba gidiyor biraz sonra bakıyor ki şoför mahallinde kimse yok. Bu nasıl olur? Araba giderken tam böyle uçurumun kenarından virajdan aşağı inecek diye beklerken Allah’a yalvarıyor dualar ediyor. O sıra şeyden ön camdan direksiyona bir el giriyor şeyi düzeltiyor arabayı. Ondan sonra gidiyor tekrar öyle uçurum yerine gelince gene dua ediyor gene bir el giriyor direksiyonu düzeltip devam ediyor. Neyse biraz sonra düzlük bir yere gelince adam ilk fırsatta arabadan fırlayıp koşa koşa zaten köye yaklaşmış koşa koşa gidiyor köyün kahvesine. Kahvede herkes sıcak sobanın başında oturuyor, o da tanınmış bir adam başından geçenleri oradakilere anlatıyor. Şimdi tanınmış adam olmasa hadi canım diyecekler ama ona da bir şey diyemiyorlar. Adam da tabi çok büyük bir heyecanla, adam şaşırmış bütün dünyası ters dönmüş, şoför direksiyonda hiç kimse yok, şoförsüz bir araba sürüyor. Neyse sonra kahvehaneye iki kişi giriyor, bunu görüyorlar ulan diyor biri ötekine biz arabayı iterken gelip de arka koltuğa oturan adam bu değil mi? Diyor. Tabi ona bir de hakaretlerde yapıyorlar. İşte sihir bu. Şimdi o adam orada iyice büyülenmiş, birisi gelip bu kişiyi pekala sömürebilirdi değil mi? Orada gerçek ortaya çıkmasaydı. İşte sihir bu. Olayın gerçeğini anlatmıyorsunuz insana, başka şekilde anlatıyorsunuz. Gerçeği anlatsanız zaten inanmaz. Onu korkutuyorsunuz, etki altına alıyorsunuz, kendinizde bir takım güçler olduğunu mesela orada bu adam, o iki kişi gelseydi, gidip bu adamın yanına otursaydı; ‘’Eee hemşerim geçmiş olsun, o yolda elini sokup da direksiyonu çevirenlerin kim olduğunu biliyor musun?’’ Sen nereden biliyorsun? diyecek adam. ‘’Ya karıştırma şimdi orasını’’ Ondan sonra ne olurdu onlar orada birer kutsal kişilik olurlardı, değil mi?

Evet işte başına gelen olayları, bu ve benzeri olaylar, işte melik olan çok önemli görevlerde olanların başlarına gelir. Onlar başlarına gelen olayları insanlara anlatırken diyorlar ki bakın böyle böyle oldu ama sakın bunu kötüye kullanmayın. İşte kötüye kullanmak sihir oluyor. Gerçeğini söylemiyorsunuz tam zıttını söylüyorsunuz. Karşı tarafın gözünü boyuyorsunuz ve onu başka tarafa yönlendiriyorsunuz. Bir de insanlar kısa yoldan neticeye ulaşmak için bu tür kişilere kanarlar. Sihir yapanlar mutlaka yalancıdır, mutlaka yalancıdır. Onlara para verenlerde yalancıları destekleyen kimselerdir. Sonuçta ikisi de kaybeder. Birisi biraz dünyalık alır ahiretini kaybeder öbürü dünyalığını da kaybeder ahiretini de kaybeder, para veren.  Parayı veren ikisini de kaybeder.

Şimdi bu ayeti bir daha okuyalım ve de bu akşamki dersimizi tamamlayalım…

Tekrar ediyorum burada melek değil melik. Çünkü meleklere bir şeyin inmesi meselesi Kuran-ı Kerimin bütünlüğüne uygun gözükmüyor. Allah Teâlâ, meleklere bir şeyler inderecek, o meleklerde gelecek insanlara yalan yanlış şeyler söyleyecekler ondan sonra bu fitnedir yada yalan değil de yanlış kullanılabilecek şeyler söyleyecekler aman bunu yapıpda kafir olma diyecekler… Bu olacak şey değil çünkü Cenab-ı Hak insanlara bir elçi gönderirse insanları doğru yola getirmek için gönderir. Evet imtihan için de önlerine bissürü şey de çıkarır, o da ayrı bir şey.

‘’Esteuzubillah’’

‘’Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân…’’

İşte bu yahudiler peygamber SAV’ma uyup ki geçen hafta da okumuştuk, Allah Teâlâ onlara diyor ki yahudilere ve hiristiyanlara;

‘’…..evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum….’’ (Bakara 2/40)

Siz bana verdiğiniz sözü tutun, çünkü kendi kitabınızda gelecek peygambere inanma sözü vermiştiniz. Muhammed SAV’ma inanın o kitaba uyun Ben de size verdiğim sözü tutup sizi dünya hakimi yapayım. İşte dünya hakimi olmak için, yani müslüman olarak dünya hakimi olacaklar yahudi olarak değil tabiki hristiyan olarak değil. Tevratta olan İncilde olan Kuran-ı Kerimin dışında olan bir şey değildi. Diğer bütün peygamberlerin getirdikleri  aynı kitaptır. Allah Teâlâ, Nuh AS ile ilgili olarak diyor ki;

‘’Esteuzubillah’’

‘’Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan…’’ (Şura 42/13)

Allah, Nuh’a neyi emretmişse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır…

Yani Nuh AS’ma emredilen ile Muhammed AS’ma emredilen, İsa AS’ma, Musa AS’ma emredilen inanç esasları içerisinde herhangi bir fark söz konusu değil muameleler de çok büyük oranda aynı. Ama yoldan çıkıp kendi kitaplarına uymayınca, gelen Muhammed AS’ma da uymayınca artık Allah Teâlâ diyor ki onlarla ilgili olarak; Hiçbir temeliniz olmaz diyor…

Bir gün Almanyadan bir grup Katolik hoca ve talebeleri, bazı papazlar falan gelmişti. Orada bizim arkadaşlardan birisi baştaki hocaya sordu dedi ki; ‘’Sizin için İncil ne ifade eder?’’ dedi. Dedi k;i’’ İncil sadece tarihi bir metindir, biz ona uymayız’’ dedi. ‘’Biz konsillerde alınan kararlara uyarız’’ dedi. Dedim ki; ‘’Bu konsillerde kararlar 300 senesinden itibaren alınmaya başlandı o zamana kadar zaten İsa AS gerçek anlamda Allah’ın peygamberi ve gerçek bir insan sayılıyordu. O zaman alınan kararlara göre oluştu değil mi dedim sizin dediğiniz’’ Evet dedi. O zaman demek ki dedim sizin inancınızın, dininizin bir temeli yok dedim. Evet yoktur dedi aynen, bizim internetteki şeylere bakarsanız bunu görürsünüz. Yayınlıyoruz orada Almanya ile ilişkiler, Kuran dersinde değil mi? Yahya. Kuran dersine bakarsanız görürsünüz. Evet yoktur dedi. Almanca bilenler onun almancasını da duyar görürler. Zaten Allah Teâlâ, Kuran-ı Kerimde de öyle diyor. Diyor ki;

‘’Esteuzubillah’’

‘’Kul yâ ehlel kitâbi! lestum alâ şey’in hattâ tukîmût Tevrâte vel İncîle ve mâ unzile ileykum min rabbikum…’’ (Maide 5/68)

Deki; Ey ehli kitap, Tevratı ve İncili yerine getirmez, Rabbinizden size indirilen bu Kuranın hükümlerini yerine getirmezseniz hiçbir temeliniz olmaz.

Dedim ve adam da tasdik etti.

Şimdi, dolayısıyla bugünkü Yahudiler ve Hristiyanlar bekledikleri öyle mesih gelecek bizi şöyle yapacak öyle boş hayallerle uğraşmasınlar. Bursan size söyleyim bu cumartesi değil Allah nasip ederse ondan sonraki cumartesi saat 11:00 deki derste mehdi konusunu inşallah ders konusu yapacağız, cumartesi dersi konusu yapacağız. Orada göreceksiniz. Yani bunlar peygamber SAV’me inanmayınca Eh Muhammed kalmadı mesih verelim diye bir yeni inanç uydurmuşlar. Onları anlıyorum da bizimkilerin ne derdi var? Bizimkiler de mesih bekliyorlar, mehdi bekliyorlar. Sizin derdiniz ne kardeşim? Hadi onları anladık, onlar Muhammed AS’ma inanmamak için bunu uydurdular. Senin derdin ne? Çıkmış birileri sağda solda kendisine mehdi dedirtiyor. Allah, hidayet nasip etsin ne diyelim yani söyleyecek bir şey yok. Ama bu her zaman eksik olmamıştır, sürekli var, sürekli var, sürekli vardır. Neyse inşallah önümüzdeki hafta bunu cumartesi saat 11:00 deki derste anlatmaya çalışacağız.

Seyirci: Burada mı olacak ders?

Konuşmacı: Burada değil bizim Süleymaniye vakfında oluyor o ders, internetten de dinlenebiliyor…

Şimdi burada Allah Teâlâ diyor ki;

‘’Esteuzubillah’’

‘’Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân…’’

Süleymanın saltanatı konusunda şeytanların söylediklerine uydular…

Allah’ın kitabına uyacaklarına

‘’….ve mâ kefere suleymânu…’’

Süleyman kafir olmamıştı

‘’….ve lâkinneş şeyâtîne keferû….’’

Ama o şeytanlar (Süleymanla ilgili iftira uyduranlar, o  saltanatını sihirle kurdu diyenler) kafir olmuşlardır

Bunlar;

‘’…yuallimûnen nâses sihrâ…’’

O şeytanlar,  (şeytan yani insanları kandırıyor, şeytanın asıl işi nedir? Gerçeği ters göstermek değil mi, yalanı doğru göstermek. İşte sihir de o, gördük.

İnsanlara sihir öğretiyorlar, bir de babilde o iki meliğin yada iki prens yada kralın başına gelenleri öğretiyorlar.

‘’… ve mâ unzile alel melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût…’’

Harut ve Marut’un başına gelenleri öğretiyorlar…

‘’…ve mâ yuallimâni min ehadin…’’

Halbuki bu Harut ve Marut o olayları hiç kimseye öğretmezler,

mesela az önceki o Azrail olayını kullanarak bir çok kişi hırsızlık yapabilir değil mi? İşte bunu anlattığın zaman diyeceksin ki sakın ha bak, sakın yapma… İşte Harut ve Marutun söylediği de o dur, başka bir şey değil.

Bunu şey yapıp da kafir olma diyor,

(Not: Konuşmacı:  Burada ‘’…hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur…’’ kısmını atladı….)

‘’…fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcih…’’

Demek ki, bu şekilde insanları kandıranlar kafir oluyorlar. Ahiretleri gidiyor,

‘’…fe yeteallemûne minhumâ…’’

Bu ikisinden öğreniyorlardı

‘’…mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcih…’’

Karı ile kocanın arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı

Hiç öyle bunlardan istifade ederim falan değil, hep şeytanlığına şey yapıyorlardı.

‘’ …ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillâh…’’

Allah’ın izni ve onayı olmadan bunlar hiç kimseye zarar verecek durumda da değillerdir.

Zaten güçlü olan insanlara iyi düşünen insanlara, olayların gelişini gidişini önünü arkasını iyi keşfeden insanlara pek bir şey yapamazlar

‘’… ve yeteallemûne mâ yadurruhum ve lâ yenfeuhum…’’

Kendilerine zararı olan ama faydası olmayan şeyler öğreniyorlardı

‘’ …. ve lekad alimû…’’

Çok iyi biliyorlardı ki

‘’ …le menişterâhu…’’

Kim böyle bir şeyi alırsa, böyle bir şeye yatırım yaparsa, böyle bir şeyden dolayı gelir elde ederse,

‘’…mâ lehu fîl âhireti min halâkın…’’

Ahirette onun bir pay kalmaz

‘’…ve le bi’se mâ şerev bihî enfusehum…’’

Kendilerini ne kötü satmışlardı

Bunlar burada kendilerini satmış oluyorlar çünkü ahiretlerini kaybediyorlar. Cehenneme gidecek olan ne kendi vücutları değil mi? Dünyada üç beş kuruş alıp kendilerini satmış oluyorlar.

‘’…. lev kânû ya’lemûn’’(Bakara 2/102)

Keşke bunu bilselerdi.

‘’Ve lev ennehum âmenû…’’

Bunlar keşke inanıp

‘’….vettekav…’’

Kendilerini b tür şeylerden korusalardı

‘’…..le mesûbetun min indillâhi hayr…’’

Allah katından verilecek olan sevap, karşılık elbette daha hayırlıdır…

Yani helalinden arasınlar nerde insanları kandırarak bir şeyler yapıyorlar

‘’…lev kânû ya’lemûn.’’ (Bakara 2/103)

Keşke bunu bilselerdi.

Böylece zannediyorum, Allah’a hamd olsun. Bana göre başkalarını bilmem bu iki ayetle ilgili güzel bir tefsir oldu. Şimdi bu iki arkadaştan tenkit almadan ben söyleyim ki onlar da mecbur kalsınlar iyi oldu demeye. Sizlerden de tenkit almadan söylüyorum

Allah hepinizden razı olsun….

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
755 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
756 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
757 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007